STATISTIKK FOR Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Øystein Flesland Jane Jostad Sjøberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTIKK FOR Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Øystein Flesland Jane Jostad Sjøberg"

Transkript

1 Blodtransfusjonstjenesten i Norge STATISTIKK FOR 21 3 Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Øystein Flesland Jane Jostad Sjøberg Bærum, august 214 ISSN

2

3 Blodtransfusjonstjenesten i Norge Statistikk for 213 Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Øystein Flesland Jane Jostad Sjøberg Bærum, august 214 ISSN

4

5 FORORD Hensikten med dette heftet er å gi en samlet oversikt over tilgang til og bruk av blod i Norge. Transfusjonsstatistikk er nyttig for planlegging og kvalitetssikring, både lokalt, regionalt og nasjonalt, og for å kunne sammenlikne virksomheten i Norge med virksomheten i andre land. Vi leverer hvert år data til bl.a. WHO, EU og Europarådet. Transfusjonsstatistikken for 213 er gitt ut av Blodbanken, Bærum sykehus. Dataene som er samlet inn presenteres dels i tabellform, slik at andre kan bearbeide disse videre, og dels i figurer og tekst. Dataene som er samlet inn er ment å dekke behovet for data til årsmelding for blodbankene i henhold til blodforskriften, samt data som WHO, EU og Europarådet ber om. Også i år ser vi at det på landsbasis, og hele året sett under ett, er god dekning av blodprodukter. Selv om forbruket av erytrocyttkonsentrater er synkende er det fortsatt erytrocyttkonsentratene som er drivkraften i systemet. Vi tapper nok fullblod til å lage betydelig flere trombocyttkonsentrater, dersom det skulle bli nødvendig. Octaplasforbruket er også uproblematisk sett fra forsyningssiden. Vi takker alle som har bidratt til at statistikken kan gis ut. Takk til alle landets blodbanker og sykehus som har bidratt med innsamling av data. Referanser Statistisk sentralbyrå. Adresse: Transfusjonsstatistikk Blodbanken, Bærum sykehus Vestre Viken HF 34 DRAMMEN Telefon: Faks:

6 STATISTIKK FOR 213 Oversikt over tilgang til og bruk av blod er nødvendig for transfusjonstjenesten selv og for helseforetakene og helsemyndighetene bl. a. til planlegging og kvalitetssikring. Slike data må Norge også rapportere til internasjonale organer slik som EU, WHO og Europarådet. Dette er femtende gang statistikk for transfusjonstjenesten i Norge samles inn og publiseres av dette kvalitetsregisteret. Datainnsamling Datainnsamling gjøres ved at det i månedsskiftet januar-februar sendes ut et regneark til blodbanker og til sykehus som transfunderer blod der vi spør om data fra året før. Regnearkene returneres til oss og slås sammen til en database. Frist for innsending av data er satt til 1. april etter ønske fra Transfusjonstjenestens kvalitetsråd. Vår frist for å levere data til EU er 1. juli. Blodbankene bestemmer selv om de vil rapportere samlet for alle blodbankene i helseforetaket eller om blodbankene i helseforetaket rapporterer hver for seg. Datakvalitet Vi bruker dataene slik vi mottar dem. Vi gjør kvalitetssikring ved å sammenlikne rapporterte data med data fra tidligere år først og fremst for å avdekke skrivefeil etc. Noen ganger ber vi blodbankene kontrollere egne data. Dataanalyse Vi presenterer aggregerte data i tabeller og figurer. Vi kommenterer enkelte funn fordi de er sentrale, eller spesielt interessante. Publisering Dataene publiseres i et hefte som sendes til alle blodbanker og helseforetak og til helsemyndigheter. Heftet publiseres i PDF-format på Der legger vi også ut en PowerPoint-presentasjon med de viktigste figurene. Resultater for 213 Vi har mottatt svar fra samtlige blodbanker og fra alle offentlige sykehus som transfunderer blod. Vi mangler transfusjonsdata fra noen private sykehus. Organisering Norge hadde i blodbanker som tappet blod. Det var 73 steder der blodgivere kunne gi blod, i tillegg til at man kunne gi på to blodbusser i hhv. Hordaland og Oslo/Akershus. Aferesetapping utføres ved 2 blodbanker. Sertifisering eller akkreditering av blodbanker er vanlig og 67 % av tappingene skjer på blodbanker som er sertifisert eller akkreditert. ISO-SERTIFISERT Akershus Universitetssykehus Helse Bergen (Haukeland) St. Olavs Hospital Blodbanken i Oslo Martina Hansens Hospital Sykehuset Østfold AKKREDITERT Akershus Universitetssykehus Sykehuset i Vestfold Ålesund sjukehus Sykehusene i Levanger og Namsos Sykehuset Østfold Drammen sykehus Bærum sykehus Haraldsplass diakonale sykehus Telemark HF, Skien Sørlandet sykehus 6

7 Blodgivere I 213 var det enkeltgivere som ga blod (figur 1). Den lille nedgang fra toppåret 211har således fortsatt. I 213 fikk vi nye blodgivere. Nedgangen fra toppåret 21 har fortsatt (figur 2). Hver giver ga fullblod 2, ganger per år i gjennomsnitt. Dersom aferesetappinger inkluderes, blir gjennomsnittet 2,1 tappinger per år. Fortsatt har vi få blodgivere sammenliknet med andre land. Tappinger Til sammen ble det utført tappinger, hvorav aferesetappinger (figur 3 og 4). Antall tappinger har vært relativt stabilt de siste seks årene. Siden folketallet i Norge stiger raskt, synker antall tappinger per 1 innbyggere (figur 5). Erytrocytter fremstilles ved aferese ved 14 blodbanker. Antallet prosedyrer varierer mellom 5 og 54. Totalt gjøres det 3 22 erytrocyttafereser (figur 4). Åtte blodbanker utfører til sammen plasmafereser. Antallet prosedyrer varierer mellom 21 og Den blodbanken som gjør flest plasmafereser, utfører 66 % av plasmaferesene. I tillegg gjøres det 51 kombinerte afereser på syv forskjellige steder. Blodgivere med kjent hemokromatose får være blodgivere på 23 blodbanker, mens åtte blodbanker ikke aksepterer disse som givere. Produksjon av trombocyttkonsentrater Totalt laget 2 blodbanker trombocyttkonsentrater, fra buffy coat og (3 %) fra aferese (figur 6 og 7) (31 %) konsentrater ble bestrålt og (9 %) ble patogeninaktivert (figur 8). To blodbanker laget bare trombocytter fra buffy coat og seks blodbanker laget bare trombocyttkonsentrater fra aferese. En blodbank laget 32 % av alle produserte trombocyttkonsentrater. Ingen blodbanker laget færre enn 1 trombocyttkonsentrater, men tre laget mellom 1 og 2. Av de blodbankene som tilsetter næringsløsning til trombocyttkonsentrater fra aferese oppgir en at de bruker 35 % næringsløsning og resten oppgir mellom 63 og 71 %. De fleste som lager trombocyttkonsentrater fra buffy coat oppgir at de bruker fire buffy coater per konsentrat, men tre blodbanker oppgir at de bruker fem og en at de bruker åtte. Transfusjoner Det ble transfundert erytrocyttkonsentrater, 4813 enheter Octaplas og trombocyttkonsentrater (figur 9-1, 12, 19). For trombocyttkonsentrater er det en økning i forbruket, mens det for erytrocyttkonsentrater og Octaplas er en reduksjon. Det ble gitt 365 trombocyttkonsentrater som var HLA- forlikelige og fire som var HPA- forlikelige. Det ble transfundert 96 enheter fullblod på ett sykehus. Dette er det tredje året vi har tall som viser hvor mye blod kvinner og menn bruker. Trettito blodbanker som til sammen transfunderer enheter erytrocyttkonsentrater transfunderer i gjennomsnitt 5,2 % av disse til kvinner. Prosenten varierer fra 42 til 71 og gjenspeiler antakelig hvilke sykdommer som behandles og derved kvinneandelen av pasientene. Befolkningen består av 49,9 % kvinner, men kvinnene er vesentlig eldre enn mennene. Sykdomspanoramaet er forskjellig for kvinner og menn. Kvinner har dessuten lavere hemoglobinverdier enn menn, noe som gjør behovet for transfusjoner i forbindelse med kirurgisk behandling større. Trettien blodbanker har oppgitt at de har transfundert pasienter med blodkomponenter som blir 6,5 blodkomponenter per pasient. Hvis tallene er representative for hele landet betyr det at vi transfunderer ca 4 pasienter per år med blodkomponenter. De 31 blodbankene har transfundert erytrocyttkonsentrater, som blir 4,8 erytrocyttkonsentrater 7

8 per pasient. Hvis tallene er representative for hele landet, betyr det at vi transfunderer ca pasienter per år med erytrocyttkonsentrater. Tallene er usikre, bl.a. fordi det er usikkert om de 31 sykehusene som har oppgitt tall er representative og om de har rapportert på samme måte, men tallene kan likevel være nyttige om de tolkes med varsomhet. Estimatet viser en nedgang i antall transfunderte pasienter fra 212 til 213 samtidig som vi har en nedgang i antall transfusjoner. Det viser også at hver transfundert pasient får flere komponenter i gjennomsnitt. I 213 har vi for første gang spurt om transfusjoner utenfor sykehus. Tjue blodbanker har levert 156 erytrocyttkonsentrater og 68 trombocyttkonsentrater til kommunehelsetjenesten for transfusjon i for eksempel alders- og sykehjem. Den blodbanken som leverte mest leverte 29 erytrocyttkonsentrater. Seks blodbanker hadde levert mer enn 1 konsentrater. Åtte blodbanker har oppgitt at de leverte erytrocyttkonsentrater og 34 trombocyttkonsentrater til private sykehus. Det aller meste av dette er nok levert til private sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak, som selv leverer tall til oss. Disse skulle ikke vært inkludert. Kassasjon Summerer man fullblodtappinger og erytrocyttkonsentrater fremstilt ved aferese og trekker fra antall erytrocyttkonsentrater transfundert, får man erytrocyttkonsentrater (figur 11). Dette er 8,1 % av produksjonen. Kassasjon pga. kvalitetsfeil er,8 % og kassasjon pga. utdatering 2,9 %. Kassasjon av andre årsaker er oppgitt til 2,1 %. Da gjenstår det erytrocyttkonsentrater (2,2 %) som det ikke er gjort rede for. Forskjellen mellom antall trombocyttkonsentrater produsert og transfundert er enheter, tilsvarende 24,4 % av produserte trombocyttkonsentrater. Kassasjon pga. kvalitetsfeil er,9 %, kassasjon pga. utdatering er 19,9 % og kassasjon av andre årsaker er oppgitt til 1,4 %. Da gjenstår det 761 trombocyttkonsentrater (2,2 %) som det ikke er gjort rede for. Kassasjon av buffycoat er oppgitt til ca Tallet sier noe om potensialet for å øke trombocyttproduksjonen. Tilbakekallinger Det var 587 tilfeller av tilbakekallinger og 1 77 produkter ble tilbakekalt. Den vanligste årsaken er at giveren ringer en dag eller to etter blodgivningen og forteller at han er blitt syk. Dyrkning av trombocyttkonsentrater som blir positiv er en annen viktig årsak til tilbakekalling. Noen inkluderer også kassasjon av produkter når smittetestene ikke blir negative, men dette er strengt tatt ikke en tilbakekalling hvis produktet fortsatt sto i karantene. Tilbakekalling betyr at produktet har kommet minst ett skritt for langt i kjeden mellom giver og pasient og må flyttes tilbake ett eller flere ledd. Blod som står i karantene i påvente av svar på smittetester regnes derfor ikke som tilbakekalt dersom blodet kastes pga. testsvaret. Blod som er frigitt fra karantene uten svar på smittetester vil derimot regnes som tilbakekalt. Plasmaprodukter Data om andre plasmaprodukter enn Octaplas er ikke tatt med i statistikken, fordi dette registreres forskjellig fra sykehus til sykehus. Fra 1. juli 29 opphørte avtalen om fraksjonering av norsk plasma med Octapharma og blodbankene begynte å selge plasmaet til Baxter. Fra 1. juli 213 har plasmaet blitt solgt til Octapharma. For oversikt over forbruket av plasmaprodukter fra vises det til statistikken for 28. Screening av gravide og utskiftningstransfusjoner I 213 ble det utført ca antistoffscreeninger av gravide og 112 nye tilfeller av anti-d ble påvist (figur 13). Vi har ikke spurt om hvilke andre antistoffer som ble påvist. I 213 ble det rapportert 11 utskiftningstransfusjoner hos syv nyfødte. Disse skjedde på tre forskjellige sykehus (figur 14). 8

9 I 213 ble det utført 41 intrauterine transfusjoner på to universitetssykehus. Tapping av autologt blod Tapping av autologt blod har lenge hatt et svært beskjedent omfang. I 213 rapporterte fire blodbanker at de hadde tappet til sammen ni poser autologt blod fra fem pasienter. Terapeutisk tapping av blod utført i blodbankene Det ble utført 773 terapeutiske fullblodtappinger og 67 aferesetappinger (figur 15). De aller fleste tappingene er ledd i behandling av hemokromatose. Terapeutiske tappinger utført ved kliniske avdelinger er ikke med i denne statistikken. Aferesetapping ble utført på tre forskjellige blodbanker som gjorde henholdsvis 1, 4 og 62. Plasmautskiftning Bare to blodbanker utførte plasmautskiftninger i 213. Dette var ved Akershus Universitetssykehus (92) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (54) (figur 16). Stamcellehøsting I 29 skjedde det store endringer i organiseringen av dette arbeidet. Det rapporteres om stamcellehøsting på blodbank fra universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø (figur 17) Komplikasjoner av blodgivning og transfusjoner Se egen rapport på for detaljer. Smitte hos blodgivere Se hemovigilansrapportene for detaljer om smitteoverføring til pasienter. Resultatet av smittetestingen av blodgivere fremgår av tabell

10 Antall nye givere Sikre pos anti-hiv Sikre pos HBsAg Sikre pos anti-hbc Sikre pos anti-hcv Sikre pos anti-htlv Sikre pos lues Sikre pos HCV-PCR Tabell 1. Positive smittetester hos nyregistrerte givere Tabell 2. Positive smittetester hos etablerte givere Sum tappinger totalt Sikre pos anti-hiv Sikre pos HBsAg Sikre pos anti-hbc Sikre pos anti-hcv Sikre pos anti- HTLV Sikre pos lues Sikre pos HCV- PCR Kravet om anti-htlv testing gjaldt en gang per blodgiver og ble opphevet 1. juni 27. Kravet om HCV-NAT ved hver tapping ble innført 1. april 2 og ble opphevet i 27.

11 Tabell 3. Falskt positive smittetester Antall givere Test som var falsk positiv Falsk positiv anti-hiv Falsk positiv HBsAg Anti HBc* Anti-HCV Lues* Sum * Utføres ikke ved hver tapping Testing utover kravet: Dyrkning av prøve fra trombocyttkonsentrat er vanlig. Dyrkning av prøve fra trombocyttkonsentrat fra buffy coat var positiv i 68 tilfeller. Dyrkning av prøve fra aferesekonsentrat var positiv i 26 tilfeller. Ca. 9 % av trombocyttkonsentratene patogeninaktiveres og testes derfor ikke. Det ser ut til at ca 6,8 % av trombocyttkonsentratene hverken dyrkes eller patogeninaktiveres. Malariatest ble utført på blodgivere og 2 var positive. Komplikasjoner i forbindelse med tapping og transfusjon Det vises til hemovigilansrapportene på Diskusjon Selv om noen tall fortsatt skulle være feil, er det vår oppfatning at statistikken gir et godt bilde av forholdene på landsbasis. Konklusjon Statistikken for 213 viser at aktiviteten i transfusjonstjenesten i store trekk er stabil. Forbruket av erytrocytter ser ut til å fortsette ned etter en topp i 28. Forbruket av trombocyttkonsentrater fortsetter å øke. Det er fortsatt viktig å verve nye blodgivere, først og fremst for å bedre beredskapen. Årsaken til kassasjonen av blodprodukter bør undersøkes for å se om den kan reduseres ytterligere. 11

12 Blodgivere tappet minst en gang Figur 1 25 Nye blodgivere Figur 2 23 Antall tappinger Fullblodtappinger Fullblod og aferesetappinger Figur 3 12

13 Aferesetappinger Trombocytt-aferese Plasmaaferese Erytrocyttaferese Kombinerte afereser 1 Figur Tappinger pr 1 innbyggere Fullblodtappinger pr 1 innb Tappinger totalt pr 1 innb Figur 5 12 Produktfremstilling aferese Erytrocyttkonsentrater fra aferese Plasmaposer (FFP) fra aferese Trombocyttkonsentrater fra aferese Figur 6 13

14 Produktfremstilling trombocytter Trombocyttkonsentrater fra buffy coat Trombocyttkonsentrater fra aferese Sum trombocyttkonsentrater Figur 7 5 Trombocyttkonsentrasjon patogenaktivert Figur 8 6 Antall transfunderte Octaplas og Trombocyttkonsentrater Octaplas Trombocytter 1 Figur 9 14

15 Antall transfunderte Erytrocyttkonsentrater Figur 1 25 Erytrocytter som ikke ble transfundert Figur 11 43, 42, 41, 4, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, Antall transfunderte erytrocyttkonsentrater per 1 innb Figur 12 15

16 Nyoppdaget anti-d hos gravide Figur 13 7 Antall utskiftningstransfusjoner Figur 14 Terapeutisk tapping av blod Fullblodtapping Aferesetapping 2 Figur 15 16

17 Plasmautskiftning på blodbank Figur Stamcellehøstinger Antall høstinger (allogen) Antall pasienter (allogen) Antall høstinger (autolog) Antall pasienter (autolog) Antall lymfocytthøstinger (allogen) Antall lymfocyttgivere (allogen) Figur 17 17

18 Tappinger pr HF Tappinger Fullblod Tappinger Aferese Figur 18 Transfusjoner pr HF 4 2 Figur 19 RBC Octaplas Trombcyttkonsentrat 18

19 Antall fullblodtappinger per region Region Sør/Øst Region Vest Region Midt-Norge Region Nord Figur Antall afereser per region Region Sør/Øst Region Vest Region Midt- Norge Figur 21 Region Nord , 2,5 2, 1,5 1,,5, Gj.snitt antall tappinger (fullblod og aferese) per blodgiver per region Region Sør/Øst Region Vest Region Midt- Norge Region Nord Norge Figur 22 19

20 Tabell 4 NASJONAL TRANSFUSJONSSTATISTIKK FOR 213 Region Sør-øst Region Vest Region Midt- Norge Region Nord Norge 213 Folketall pr Blodgivere Antall aktive blodgivere (tappet minimum 1 gang i 213) Antall nye blodgivere godkjent i Blodgiver-tappinger Fullblodtappinger Trombocyttaferese (antall prosedyrer) Plasmaferese (antall prosedyrer) Erytrocyttaferese (antall prosedyrer) Kombinerte afereser (antall prosedyrer) Sum aferese Sum tappinger totalt Tappinger totalt per 1 innbyggere 41,6 37,4 39, 46,1 4,8 Tappinger per blodgiver 2,2 2, 2, 2,1 2,1 Produktfremstilling Antall erytrocyttkonsentrater fra fullblod Antall poser FFP fra fullblod Antall poser DFP fra fullblod Antall trombocyttkonsentrater fra buffy coat Antall trombocyttkonsentrater fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater fra aferese Antall plasmaposer (FFP) fra aferese Antall plasmaposer (DFP) fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater som ble bestrålt Antall trombocyttkonsentrater som ble bestrålt Antall trombocyttkonsentrater som ble patogeninaktivert Antall plasmaenheter levert til fraksjonering Antall Kg plasma levert til fraksjonering 32173, Kassasjon Antall erytrocyttkonsentrater kassert pga kvalitetsfeil Antall erytrocyttkonsentrater kassert pga utdatering Antall erytrocyttkonsentrater kassert pga andre årsaker Antall trombocyttkonsentrater kassert pga kvalitetsfeil Antall trombocyttkonsentrater kassert pga utdatering Antall trombocyttkonsentrater kassert pga andre årsaker Transfusjoner i eget sykehus Antall erytrocyttkonsentrater Antall Octaplas Antall trombocyttkonsentrater Antall erytrocyttkonsentrater til barn (delt produkt) Antall trombocyttkonsentrater til barn (delt produkt) Screening av gravide Antall screening av gravide 1. prøve Antall screening av gravide totalt Antall gravide med nyoppdaget anti-d Utskiftningstransf pga hemolytisk sykdom hos nyf Hvor mange nyfødte fikk utskiftningstransfusjon? 7 7 Pasientbehandling Antall terapeutiske tappinger (fullblod) Antall terapeutiske tappinger (aferese) Antall plasmautskiftninger

21 NASJONAL TRANSFUSJONSSTATISTIKK FOR 213, PER SYKEHUS Sykehus Østfold AHUS MHH Feiring OUS Lovisenberg Diakonhj SH Innlandet Vestre Viken Blodgivere Aktive blodgivere (tappet min 1 gang i 213) Antall nye blodgivere godkjent i Blodgiver-tappinger Fullblodtappinger Trombocyttaferese (antall prosedyrer) Plasmaferese (antall prosedyrer) Erytrocyttaferese (antall prosedyrer) 16 Kombinerte afereser (antall prosedyrer) Sum totalt inkl aferese Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentrater kjøpt Antall erytrocyttkonsentrater solgt Antall trombocyttkonsentrater kjøpt Antall trombocyttkonsentrater solgt Transfusjoner i eget sykehus Antall erytrocyttkonsentrater Antall Octaplas Antall trombocyttkonsentrater Antall enheter fullblod 96 Ant erytrocyttkonsentrater til barn (delt produkt) Ant trombocyttkons til barn (delt produkt) Ant erytrocyttkons transf som var patogeninaktivert Ant trombocyttkons transf som var patogeninaktivert 21 Produktfremstilling Antall erytrocyttkonsentrater fra fullblod Antall trombocyttkonsentrater fra buffy coat Antall trombocyttkonsentrater fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater som ble bestrålt Antall trombocyttkonsentrater som ble bestrålt

22 Blodgiver-tappinger Fullblodtappinger Trombocyttaferese (antall prosedyrer) Plasmaferese (antall prosedyrer) Erytrocyttaferese (antall prosedyrer) Kombinerte afereser (antall prosedyrer) 112 Sum totalt inkl aferese Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentrater kjøpt Antall erytrocyttkonsentrater solgt Antall trombocyttkonsentrater kjøpt Antall trombocyttkonsentrater solgt Transfusjoner i eget sykehus Antall erytrocyttkonsentrater Antall Octaplas Antall trombocyttkonsentrater Antall enheter fullblod Ant erytrocyttkonsentrater til barn (delt produkt) Ant trombocyttkons til barn (delt produkt) Ant erytrocyttkons transf som var patogeninaktivert Ant trombocyttkons transf som var patogeninaktivert 3 29 NASJONAL TRANSFUSJONSSTATISTIKK FOR 213, PER SYKEHUS Sykehus SH Vestfold Skien Rjukan Notodden Arendal Kristiansand Flekkefjord Stavanger Fonna Helse Bergen Blodgivere Aktive blodgivere (tappet min 1 gang i 213) Antall nye blodgivere godkjent i Produktfremstilling Antall erytrocyttkonsentrater fra fullblod Antall trombocyttkonsentrater fra buffy coat Antall trombocyttkonsentrater fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater som ble bestrålt Antall trombocyttkonsentrater som ble bestrålt

23 Blodgiver-tappinger Fullblodtappinger Trombocyttaferese (antall prosedyrer) Plasmaferese (antall prosedyrer) Erytrocyttaferese (antall prosedyrer) Kombinerte afereser (antall prosedyrer) Sum totalt inkl aferese Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentrater kjøpt Antall erytrocyttkonsentrater solgt Antall trombocyttkonsentrater kjøpt Antall trombocyttkonsentrater solgt 1 6 Transfusjoner i eget sykehus Antall erytrocyttkonsentrater Antall Octaplas Antall trombocyttkonsentrater Antall enheter fullblod Ant erytrocyttkonsentrater til barn (delt produkt) Ant trombocyttkons til barn (delt produkt) 2 32 Ant erytrocyttkons transf som var patogeninaktivert 2 25 Ant trombocyttkons transf som var patogeninaktivert NASJONAL TRANSFUSJONSSTATISTIKK FOR 213, PER SYKEHUS Kysthospitalet i Hagevik Førde Ålesund Kristiansund Molde Volda St. Olav Levanger og Namsos Sykehus Haraldsplass Blodgivere Aktive blodgivere (tappet min 1 gang i 213) Antall nye blodgivere godkjent i Produktfremstilling Antall erytrocyttkonsentrater fra fullblod Antall trombocyttkonsentrater fra buffy coat Antall trombocyttkonsentrater fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater som ble bestrålt Antall trombocyttkonsentrater som ble bestrålt

24 NASJONAL TRANSFUSJONSSTATISTIKK FOR 213, PER SYKEHUS Sykehus Bodø Narvik Rana Mosjøen Lofoten Sandnessjøen Vesterålen Tromsø Harstad Hammerfest Kirkenes Blodgivere Aktive blodgivere (tappet min 1 gang i 213) Antall nye blodgivere godkjent i Blodgiver-tappinger Fullblodtappinger Trombocyttaferese (antall prosedyrer) Plasmaferese (antall prosedyrer) Erytrocyttaferese (antall prosedyrer) 5 Kombinerte afereser (antall prosedyrer) Sum totalt inkl aferese Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentrater kjøpt Antall erytrocyttkonsentrater solgt Antall trombocyttkonsentrater kjøpt Antall trombocyttkonsentrater solgt Transfusjoner i eget sykehus Antall erytrocyttkonsentrater Antall Octaplas Antall trombocyttkonsentrater Antall enheter fullblod Ant erytrocyttkonsentrater til barn (delt produkt) Ant trombocyttkons til barn (delt produkt) Ant erytrocyttkons transf som var patogeninaktivert Ant trombocyttkons transf som var patogeninaktivert Produktfremstilling Antall erytrocyttkonsentrater fra fullblod Antall trombocyttkonsentrater fra buffy coat Antall trombocyttkonsentrater fra aferese Antall erytrocyttkonsentrater fra aferese 1 Antall erytrocyttkonsentrater som ble bestrålt Antall trombocyttkonsentrater som ble bestrålt 3 581

25

26

27

28 Trykk: Trykkeriet, Vestre Viken Opplag 25 August 214

Statistikk for 2014. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Gunn Kristoffersen Jane Jostad Sjøberg

Statistikk for 2014. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Gunn Kristoffersen Jane Jostad Sjøberg Blodtransfusjonstjenesten i Norge Statistikk for 214 Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Gunn Kristoffersen Jane Jostad Sjøberg Bærum, oktober 215 ISSN 152-7775 1 2 FORORD Hensikten med dette heftet

Detaljer

STATISTIKK FOR 2005. Blodtransfusjonstjenesten i Norge

STATISTIKK FOR 2005. Blodtransfusjonstjenesten i Norge Blodprogram Norges Røde Kors Blodbankstatistikk 2005 Blodtransfusjonstjenesten i Norge STATISTIKK FOR 2005 Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Utgitt med støtte fra Helse Øst RHF og Norges

Detaljer

FORORD. Norges Røde Kors Blodprogram Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Telefon: 22 05 42 72 Faks: 22 05 40 40 E-mail: tor.bergan@redcross.

FORORD. Norges Røde Kors Blodprogram Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Telefon: 22 05 42 72 Faks: 22 05 40 40 E-mail: tor.bergan@redcross. FORORD Hensikten med dette heftet er å gi en samlet, korrekt, oversikt over tilgang til og bruk av blod i Norge. Transfusjonsstatistikk er nyttig for planlegging og kvalitetssikring, både lokalt, regionalt

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Overvåking av blod i Norge 2010

Overvåking av blod i Norge 2010 Overvåking av blod i Norge 2010 Delrapport 5-2010 2010 Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Tittel Overvåking av blod i Norge. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Utvelgelseskriterier for blodgivere

Utvelgelseskriterier for blodgivere Utvelgelseskriterier for blodgivere Hvorfor reglene er som de er Noen typer adferd som statistisk sett øker risikoen for å erverve infeksjonssykdommer som kan smitte ved blodoverføring fører til permanent

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Referat. Sted: Møterom 0330, Helsedirektoratet. 0/2014 Godkjenning av agenda. Agenda godkjent. To saker til eventuelt.

Referat. Sted: Møterom 0330, Helsedirektoratet. 0/2014 Godkjenning av agenda. Agenda godkjent. To saker til eventuelt. v2-28.01.2013 Møte om: Transfusjonstjenestens kvalitetsråd 14.5.2014 Møteleder: Tor Hervig Dato: 07.07.2014 Referent: Turid Beck Saksnr: 11/7166-30 Referat Til stede: Tor Hervig Mirjana Grujic Arsenovic

Detaljer

Blodprodukter. Transfusjoner

Blodprodukter. Transfusjoner Undervisning Infusjonskurs Blodprodukter Anvendelse Blodsett/ Hastighet Oppbevaring/holdbarhet Transfusjoner Sykepleieoppgaver Liv Johansen, Sykepleier Enhetsleder Blodbanken, Avdeling for laboratoriemedisin

Detaljer

Viktigheten av å type blodgivere i mange blodtypesystem.

Viktigheten av å type blodgivere i mange blodtypesystem. Viktigheten av å type blodgivere i mange blodtypesystem. Brukermøte Equalis 29.sep 2011 Grete Storvold Fagansvarlig Bioingeniør Blodbanken St. Olavs hospital Trondheim Identifisering av antistoff En pasient

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Erfaringer fra uttesting av automatiseringsmetode TACSI WB

Erfaringer fra uttesting av automatiseringsmetode TACSI WB Erfaringer fra uttesting av automatiseringsmetode TACSI WB 27/1-2014 til 4/3-2014 Farshid Ezligini Blodbankkonferansen, Trondheim 2015 Bakgrunn Som alle andre fag og produksjonsfelt går vi i transfusjonsmedisin

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF I HELSETILSMIIET tilsyn med sosial og helse Tilsynsrapport blodbanken i Hammerfest Helse Finnmark HF Tilsynsvarsel sendt: 18. januar 2008 Kontaktperson ved blodbanken: Overbioingeniør Inger Roulund Sammendrag

Detaljer

InterInfo - elektronisk bestilling av blodprodukter og elektronisk rapportering av transfusjoner Dokument ID: I.3.5.3-7

InterInfo - elektronisk bestilling av blodprodukter og elektronisk rapportering av transfusjoner Dokument ID: I.3.5.3-7 Prosedyre Dokument ID: Gyldig til: 28.11.2015 Side 1 av 6 ENDRING FRA FORRIGE VERSJON: Ny. Tilpasset foretaksovergripende prosedyrer for blodbestilling. HENSIKT Gi brukere av InterInfo en generell informasjon

Detaljer

Overvåking av blod i Norge Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Overvåking av blod i Norge Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Overvåking av blod i Norge 2009 2009 Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Tittel Overvåking av blod i Norge 2009. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge Institusjon

Detaljer

Statenslegemiddelverk

Statenslegemiddelverk Nordlandssykehuset HF Postboks 1480 8092 BODØ Saksnr Avd:Skann:.. ------ Saksansv: Nordiandss kehuset HF Dok.nr: 12 JUN20i3 H V Saksbeh: Arkivdei: Kassasjon: Ark.kode: Ark.koje-S: Deres ref.: 22042013L.Johansen

Detaljer

Statenslegemiddelverk

Statenslegemiddelverk Saksnr: Norwegian Medicin Nordlandss, kehuset HF Dok.nr: Avd: Skann: H V Nordlandssykehuset HF 1 Saksansv: Saksbeh: 12 SUN2in Postboks 1480 8092 BODØ Arkivdel: Ark.kode: Ark.kode Kassasjon: Deres ref.:

Detaljer

Screening i lavprevalent befolkning

Screening i lavprevalent befolkning Screening i lavprevalent befolkning Mona H Fenstad AIT St. Olavs hospital 1 2 Unngå smitte Frivillige eller betalte donasjoner? Prevalens av transfusjonsoverførbare sykdommer? Utelukkelse av givere Testing

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Spesielle forsiktighetsregler Valg av blodtype ved transfusjon av plasma Kontroll av pasient-id, poser, etiketter og følgeseddel før transfusjon Kontr

Spesielle forsiktighetsregler Valg av blodtype ved transfusjon av plasma Kontroll av pasient-id, poser, etiketter og følgeseddel før transfusjon Kontr Dokumentansvarlig: Gerd Dagsvold Dokumentnummer: RL1229 Godkjent av: Mirjana Arsenovic Gyldig for: Laboratoriemedisin/Blodbank UNN Ved endringer må nettversjonen også endres. HENSIKT: Denne håndboka og

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Hvorfor er denne undervisningen nødvendig?

Hvorfor er denne undervisningen nødvendig? Sertifiseringskurs for sykepleiere/leger Transfusjonsrutiner ved Nordlandssykehuset, Bodø TEMA: Bakgrunn for kurset / nasjonal statistikk Enkel blodtypeserologi Rutiner ved henting av blod Kontrollrutiner

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Tittel Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Laboratoriemedisin Immunologi og Blodbank, Klinisk farmakologi og Medisinsk biokjemi TRANSFUSJONSRUTINER I PRIMÆRHELSETJENESTEN Versjon 1 13.03.

Laboratoriemedisin Immunologi og Blodbank, Klinisk farmakologi og Medisinsk biokjemi TRANSFUSJONSRUTINER I PRIMÆRHELSETJENESTEN Versjon 1 13.03. 1 Hensikt 2 Omfang 3 Grunnlagsinformasjon 4 Før bestilling av blodprodukter 5 Bestilling av blodprodukter 6 Utlevering av blodprodukter 7 Mottak av blodprodukter 8 Kontroll før transfusjon starter 9 Transfusjon

Detaljer

Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av

Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av Bakgrunn, vurderinger og rutineendring Plasmaferese hva er det? Giver kobles til en aferesemaskin satt opp med et engangssett Plasmaferese: Selektiv oppsamling

Detaljer

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 6. utgave 2009 Heftets tittel: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 6. utgave 2009 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-1414 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Overvåkning av blod i Norge

Overvåkning av blod i Norge Overvåkning av blod i Norge Blodtransfusjonstjenesten i Norge Andre uønskede hendelser 2012 2012 Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Tittel English title Institusjon

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Utkast til forskrift om tapping, testing, behandling, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, samt registrering og behandling av helseopplysninger Fastsatt ved kgl. res. (dato) med

Detaljer

Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret

Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret Prostatakre) Diagnos0kk og Screening Giske Ursin Direktør Kre)registeret Enorm økning i prostatakre) forekomst de siste 20 år Noe nedgang i dødelighet siste 20 år Forekomst Dødelighet Forekomst, dødelighet

Detaljer

HIV-epidemiologi i Norge

HIV-epidemiologi i Norge HIV-epidemiologi i Norge Som atisk e sykehus i H else N ord R H F H am m erfe st s y k ehus Kirkenes sykehus U N N T rom s ø U N N H arsta d NLS H Vesterålen UNN Narvik N LSH Lofo ten N LS H B odø H S

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 7. utgave 2014 Heftets tittel: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 7. utgave 2014 Utgitt: 04/2014 Bestillingsnummer: IS-1414 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency CO Saksnr. 11/13625 Rapport fra tilsyn ved blodbanken, Helse Nord -Trøndelag HF, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, 1.-2. desember 2011 A GENERELL

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 10/1180 05.12.2012 12/13069-3 Seksjon for inspeksjon/ Eirik Harborg

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 10/1180 05.12.2012 12/13069-3 Seksjon for inspeksjon/ Eirik Harborg Norwegian Medicines Agency Sykehuset Telemark HF 3710 Skien 1 5/3 Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 10/1180 05.12.2012 12/13069-3 Seksjon for inspeksjon/ RAPPORT FRA TILSYN VED BLODBANKEN,

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2010

DNP Oversikt over forskning i 2010 DNP Oversikt over forskning i Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere av

Detaljer

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 7. utgave 2013 (Versjon SID 26.4.2013) Heftets tittel: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 7. utgave 2013 Utgitt:?? Bestillingsnummer: IS-1414

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge Utgave 7.2 2015 Heftets tittel: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge utgave 7.2 2015 Utgitt: 08/2015 Bestillingsnummer: IS-1414 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Tuberkulose i Norge. Infeksjonsepidemiologi og kontroll. v/anita Brekken Tuberkulosekoordinator Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF

Tuberkulose i Norge. Infeksjonsepidemiologi og kontroll. v/anita Brekken Tuberkulosekoordinator Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF Tuberkulose i Norge Infeksjonsepidemiologi og kontroll. v/anita Brekken Tuberkulosekoordinator Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF Forekomst av tuberkulose i Norge Antall tilfeller av tuberkulose i Norge

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Statenslegemiddelverk

Statenslegemiddelverk Sykehuset Telemark HF 3710 SKIEN Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 14/02532 12.12.2014 14/13749-3 Seksjon for inspeksjon/ RAPPORT FRA TILSYN MED BLODBANKEN, SYKEHUSET TELEMARK HF, KLINIKK

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Referat. Møte i: Transfusjonstjenestens kvalitetsråd 13. 01. 2015

Referat. Møte i: Transfusjonstjenestens kvalitetsråd 13. 01. 2015 v2-28.01.2013 Møte i: Transfusjonstjenestens kvalitetsråd 13. 01. 2015 Møteleder: Tor Hervig Dato: 13.01.2015 Referent: Turid Beck Saksnr: 11/7166-30 Sted: Helsedirektoratet Referat Til stede: Tor Hervig,

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Overvåking av blod i Norge 2012

Overvåking av blod i Norge 2012 Overvåking av blod i Norge 2012 Transfusjonskomplikasjoner 2012 Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Overvåking

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005 Nr. 39/349 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF 2009/EØS/39/17 av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til krav til sporbarhet og melding av alvorlige

Detaljer

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015 Prehospital fremtid Spesialrådgiver Kristin Lossius Gardermoen, 23.september 2015 Den akuttmedisinske kjede Bred gjennomgang Nasjonal helse- og sykehusplan Akuttutvalget Akuttmedisinforskriften Utfordringer

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest Velkommen til Blodbanken trygghet når du trenger det mest Hvorfor trenger vi blodgivere? Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Kjernejournal nøkkeltall Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Nøkkeltall for kjernejournal per 27. juni Mer enn 6 789 helsepersonell har bestått godkjenningsprøven Helseregion Nord-Norge ca. 200.000

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer