Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 11. februar 2010, Utdanningsdirektoratet, Scweigaardsgate 15B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 11. februar 2010, Utdanningsdirektoratet, Scweigaardsgate 15B"

Transkript

1 Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 11. februar 2010, Utdanningsdirektoratet, Scweigaardsgate 15B Tilstede: SRY Espen Lynghaug, NHO Rolf Jørn Karlsen, LO Bente Søgaard, YS Christine Norum, KS (fra 09:30) Inger Lise Blyverket, HSH (10:00 14:00) Benedikte Sterner, LO (vara for Tor-Arne Solbakken) Liv Ragnhild Teig, NHO (10:00 14:00) Astrid Sund, Utdanningsforbundet (vara for Ragnhild Lied) Turid Semb, Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet Angelica Olsen, Elevorganisasjon Trond Bergane, Spekter (vara for Olav Kvam) Kjersti Milvartsen, KD (vara for Kjersti Flåten) Forfall Mette Henriksen Aas, LO Inge Fornes, KS Utdanningsdirektoratet (hele eller deler av møtet) Hege Nilssen Kjell A Standal Erik Bolstad Pettersen Hanne Remmen Anne Katrine Kaels Unni Teien Anne Berit Kavli Marianne Westbye Olav Reiersen Tor-Åge Brekkvassmo Observatører Ingrid Liland, Elevorganisasjon (fram til vedtakssaker) Kristian Ilner, NHO Berit Kvalsvik Teige, SINTEF Vigdis Pettersen, UDIR Marit Solvoll, UDIR Invitert innleder Johan Raaum, ekspedisjonssjef i KD, (under teamet kvalitet i fag- og yrkesopplæringen) 1

2 Velkommen til møtet Leder åpnet møtet og ga ordet til vertskapet Utdanningsdirektoratet. På vegne av direktør Petter Skarheim ønsket områdedirektør Hege Nilssen velkommen til Utdanningsdirektoratets nye lokaler. Hun redegjorde for noen av de strategiske endringer som nylig er gjort i direktoratet. Det er særlig fire strategiske grep som er tatt ved å sette et ekstra fokus på: Kvalitet Skoleutvikling Frafall Voksne Dette har også medført noen organisatoriske endringer i Utdanningsdirektoratet som også SRY vil merke. Dag Johnsen har gått over i direktørstilling i stab og skal spesielt arbeide med oppgaver knyttet til gjennomføring og frafall, og opplæring for voksne. Erik Bolstad Pettersen er ny direktør for Divisjon for innhold og utvikling. Arbeid med skoleutvikling er lagt til en egen avdeling. Nilssen oppfordrer SRY til å kommentere direktoratets arbeid med kvalitet. Leder takket for invitasjonen og for oppfordringen om å bidra i kvalitetsarbeidet.. 1. Møteinnkalling Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader. 2. Dagsorden Leder tok opp spørsmål om observatørenes rolle og status i møtet og foreslo en innstramning for senere møter. I dette møtet foreslo han at der både representanten og vararepresentant er tilstede fra en organisasjon, forlater vararepresentanten møtet når saker til behandling tas opp. Det var ingen innsigelser til forslaget. Det ble meldt inn to saker under eventuelt: Orientering om forsøk med hospitering (Utdanningsforbundet) Orientering om etablering av fagskoleråd (LO) Dagsorden ble med dette godkjent. 3. Godkjenning av referat fra møtet 9. desember 2009 Referatet ble godkjent uten merknader. 4. Tema Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Leder innledet og orienterte om SRYs arbeid med kvalitet som ett av tre satsingsområder. Han ga ordet til ekspedisjonssjef i KD Johan Raaum som orienterte om det arbeidet departementet har igangsatt med kvalitet i opplæringen (se vedlagte presentasjon vedlegg 1) Leder takket for innlegget og ga uttrykk for at SRY ønsker å bidra i diskusjonen om kvalitet i opplæringen. Han satte fram et ønske om at KD lager en framdriftsplan med milepæler for 2

3 det videre arbeidet med kvalitet. Han ba om at KD i sin framdriftsplan også legger inn hvilke forventninger KD vil ha til SRY i dette arbeidet. Leder ga videre ordet til avdelingsdirektør i UDIR Anne Berit Kavli som presenterte Utdanningsdirektoratets arbeid med milepæler for det videre arbeidet med kvalitet. (se vedlagte presentasjon vedlegg 2) Leder takket Kavli for innlegget og fortsatte med sin innledning og vinkling på temaet. Lynghaug tok spesielt tak i hva en skal legge i et kvalitetsvurderingssystem versus kvalitetsstyringssystem. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess. Verktøyene for et systematisk arbeid er på plass i mange bedrifter. I diskusjonen som fulgte ble det hevdet at det fineste med fag- og yrkesopplæringen er at det er der arbeidslivet møter opplæringen. Det særegne med fag- og yrkesopplæringen må med i et kvalitetssystem. Teori er ikke nødvendigvis skole, og praksis er ikke nødvendigvis bedrift. Produksjon og tjenesteyting er mer kompleks og har en annen karakter i bedrifter og virksomheter sammenlignet med for eksempel skolen. En må derfor gå lengre enn den kvalitetsvurdering som skjer i skolen. Fra diskusjonen: Bred debatt om kvalitet Det er positivt at KD legger opp til en problematiserende og bred debatt om kvalitet i fagog yrkesopplæringen. Det er viktig at departementet er tydelig på hva det vil gjøre for å styrke arbeidet med kvalitet. Arbeidsformen en legger opp til er konstruktiv hvor partene involveres i en tidlig fase. All oppmerksomhet fra media viser også at det er riktig tidspunkt å gå videre med dette arbeidet nå. Det er mye ugjort og en må foreta noen prioriteringer, som for eksempel forskning eller statlig tilsyn. Denne type spørsmål er ikke avklart i St.meld. 44. Karlsenutvalget hadde flere konkrete forslag til tiltak. Det ble bl.a. foreslått at tilsynet skal ha ansvar for å påse at yrkesretting skjer. Det ble også foreslått å foreta tilsyn på gjennomføring av opplæring. Begrepet frafall må parkeres det er bedre å bruke gjennomføring som begrep. Flere ga uttrykk for at det var grunn til å ha en forsiktig optimistisk holdning til det videre arbeidet. Tilnærmingen med å systematisere kunnskap, forskning og statistikk ble tatt godt imot. Å finne gode indikatorer på kvalitet er vanskelig. For arbeidsgiverne er definisjonen av kvalitet knyttet til rekruttering av kvalifiserte fagfolk, at det finnes nok av dem og at de er gode nok i den forstand at de har en konkurranseverdi. I tillegg vil vi at de skal kunne være lenge i arbeidslivet. Mye tyder på at de som ikke klarer det, blir arbeidsløse eller havner på trygd senere. Fag- og yrkesopplæringen må bli så attraktiv at de unge ser dette som en karrierevei. Opplæringen må være troverdig på kvalitet, leveringsdyktighet m.m. Vi er på riktig vei til tross for mangler. Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidet med kvalitet foregår på to nivåer: i organisasjonene og i SRY. KDs henvendelser til SRY må ikke avskjære organisasjonenes mulighet til å få fram sine synspunkter. Minner også om arbeidet som ble gjort med nasjonale føringer for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Her kom det inn mange høringsuttalelser som vil være nyttige å se på i dette arbeidet. Organisasjonene bør utfordres til å presentere sine synspunkter på kvalitet i SRY. Vi kan forberede oss på å tenke igjennom vår innfallsvinkel til kvalitetsbegrepet. Å tenke kvalitet handler ikke bare om hva bedriften og individet er tjent med, men også hva samfunnet har behov for. Hva er indikatorene på at en bedrift er en læringsarena? Hva kan gjøres for å yrkesrette? Hva har fag- og yrkesopplæring av pedagogiske fortrinn? Hvor er 3

4 yrkespedagogene i denne diskusjonen? Vi trenger med andre ord felles begreper som utvikles i dialog. EQF og EQARF Når det gjelder det europeiske arbeidet med EQARF, er Norge representert med bare en person. De fleste andre landene har to representanter. Nå oppfordres landene til å trekke partene sterkere inn i prosessen. SRY bør derfor foreslå for KD å oppnevne en person fra SRY i dette arbeidet. Vil foretrekke å bygge på og utvikle det systemet vi har i dag framfor å gå for det europeiske systemet gjennom EQF og EQARF. Det er viktig at politisk ledelse kommer med en rask avklaring av hvilke konsekvenser dette skal få for Norge. Denne avklaringen må skje i samarbeid med partene i arbeidslivet. Fleksibilitet Hvordan utnyttes handlingsrommet for fleksibiliteten i modellen? Diskusjonen om teori og yrkesretting er ett eksempel. Må alle fagarbeidere i alle typer fag ha det samme teoritilfanget som grunnlag for å utføre faglig arbeid på et høyt kvalitativt nivå og hva bør komme først eller sist? Veien fram til fag- eller svennebrev kan være forskjellig fra fag til fag og fra individ til individ. Ordningen for praksiskandidater viser nettopp dette. Hva skjer i fylkene når ikke flere elever får tilrettelagt opplæring med forholdet teori og praksis? Kan det være slik at mangel på fleksibilitet bidrar til å sparke bein under praksisbrev- og lærekandidatordningen? Statistikk og forskning Det er et skrikende behov for å få bedre statistikk, og forskningen må få mer oppmerksomhet og bli et mer overordnet satsingsområde for SRY. SRY har forskning som ett av sine fokusområder. Samtidig må vi ikke nødvendigvis forske før vi handler. Vi har nok kunnskap til å kunne starte arbeidet. Men vi mangler blant annet forskning om læringsmiljøet i bedriftene. Forskningen behandler ofte de som faller fra som en gruppe og ikke som et enkeltindivid. Dette er uheldig. Yrkesfaglæreren Yrkesfaglæreren glemmes ofte når vi snakker om kvalitet på fag- og yrkesopplæringen. Det er mangel på kvalifiserte yrkesfaglærere, opp til 60 prosent av lærerne mangler pedagogisk kompetanse. Det må jobbes for å få en bevissthet på rekruttering av yrkesfaglæreren. Fylkesmennene og yrkesopplæringsnemndene Statens og fylkenes roller i utdanningspolitikken er en diskusjon for seg. Et kvalitetssystem som fanger opp de røde lampene i tide, er et godt system. Det er uheldig når vi ikke skiller mellom tilsyn og veiledning i Norge. Mye i regelverket begrenser fylkeskommunenes kreativitet til å bruke handlingsrommet. Fylkesmenn mangler nødvendig kompetanse på fag- og yrkesopplæring. Dette er en utfordring for kvalitetssikringen. Yrkesopplæringsnemndene har fått nye oppgaver men har de fått nødvendig redskap eller verktøy for å fylle sin rolle? Det ble vist til at en på eget initiativ hadde foretatt en gjennomgang av alle yrkesopplæringsnemndenes referater som er tilgjengelig på internett, 4

5 og det var ingen av referatene som viser at y-nemndene tar opp kvalitet som sak. Dette er et tankekors. Framdriftsplan Det er viktig at det blir utarbeidet en framdriftsplan der det går fram både hvordan SRY og organisasjonene blir involvert. Vi må som land sette oss mål for kvaliteten på opplæringen av fagarbeidere. Men målene må også være så konkrete at de gir retning for hva som må gjøres nedfelt i en handlingsplan. Johan Raaum oppsummerte sine inntrykk fra diskusjonen og hvor han blant annet trakk fram følgende: - Dette er ingen ny diskusjon, vi må ta med det som har kommet fram tidligere. - Enig i at det er mye vi vet det er ingen grunn til å vente på å sette i gang. - Enig i at bedrifter er opptatt av kvalitet, da de er helt avhengig av det i sin produksjon. Vi skal derfor ta oss tid til en dialog. - Enig i at vi må ha et system hvor røde lamper lyser når noe er galt. - Vi har behov for en kontinuerlig vurdering av hva som er relevant, og ikke igangsette reformer hvert tiende år for reformens del. - Når det gjelder betydningen av EQUARF, er det grunn til å understreke at EU gir anbefalinger, som det er opp til det enkelte land å beslutte hvordan man vil følge opp, innenfor rammen av det nasjonale utdanningssystemet. Det vil si at det er opp til norske myndigheter hvordan man vil følge opp anbefalingene. - Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til SRY med planer for framdriften av arbeidet med kvalitet. 5. Saker til behandling SRY-sak Vg3 i skole som alternativ for elever som ikke får tilbud om læreplass Elevorganisasjonen (EO) meldte i SRY-møtet 7. oktober 2009 sin bekymring for elevene som ikke får tilbud om læreplass etter Vg2. Saken ble satt opp som tema i SRY-møtet 9. desember og nå igjen i dette møtet som en vedtakssak hvor SRY tar stilling til EO sitt forslag om bruk av entreprenørskap/ungdomsbedrift for elever som ikke får tilbud om læreplass. I diskusjonen ble det blant annet argumentert for at en i tillegg til forslaget til innstilling gjør et vedtak om at SRY ber om at det iverksettes utprøving av entreprenørskap/ungdomsbedrift og 2-årig praksisbasert opplæring i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass. Kunnskapsdepartementet foreslo å endre 2. avsnitt i vedtaket fra SRY ber om at KD kommer tilbake til SRY med forslag til forbedringer med Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass til SRY ber om at KD kommer tilbake til SRY for å drøfte forslag til forbedringer med Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass. 5

6 Vedtak: SRY oversender saken til Kunnskapsdepartementet og ber om at forslaget fra Elevorganisasjonen og SRYs vurderinger i møtet vurderes i sammenheng med det pågående arbeidet for forbedringer av Vg3 fagopplæring i skole alternativ opplæring for elever som ikke får tilbud om læreplass. - SRY ber om at KD kommer tilbake til SRY for å drøfte forslag til forbedringer med Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass. - SRY ber om at det iverksettes utprøving med bruk av entreprenørskap/ungdomsbedrift og 2-årig praksisbasert opplæring for elever som ikke får tilbud om læreplass. Enstemmig vedtatt. SRY-sak Bruk av kryssløp På bakgrunn av mottatte forslag om nye kryssløp har SRY ønsket en prinsipiell diskusjon om kryssløp. Fra diskusjonen Det var enighet om at en trenger mer kunnskap om kryssløp og at en ber KD om en rapport med erfaringer fra de kryssløpene som er innført. Det ble trukket fram flere forhold og problemstillinger som det er ønskelig å få belyst i en slik rapport: - Skille mellom kryssløp fra Vg1 til Vg2 og fra Vg2 til læreplass/vg3, inkludert kryssløp innenfor eget utdanningsprogram og mellom ulike utdanningsprogram. - Begrunnelser for de innvilgede kryssløpene vi har i dag - Der det er kryssløp i relevante utdanningsprogram: Har innføringen av kryssløp styrket eller svekket rekruttering til småfagene? - Der det er åpnet for kryssløp, gjelder det begge veier eller kun den ene veien? - Har man noen indikasjoner på at kryssløp bidrar til økt gjennomføring? Flere argumenterte for at de ikke ønsker å anbefale KD å utsette godkjenning av nye kryssløp i påvente av at rapporten skal foreligge. KD har godkjent kryssløp tidligere etter anbefaling fra SRY og flere mente det blir prinsipielt galt å behandle nye fag ulikt midtveis i løpet før en har fått behandlet rapporten. SRY har også hatt god tradisjon på å følge de anbefalinger som de faglige rådene gir. In nstilling til vedtak SRY ser behov for mer kunnskap om bruk av kryssløp og ber om en rapport med erfaringer fra de kryssløpene som er innført. SRY anbefaler at Kunnskapsdepartementet utsetter godkjenning av nye kryssløp til rapporten foreligger. Vedtak: SRY ser behovet for mer kunnskap om bruk av kryssløp og ber KD om en rapport med erfaringer fra de kryssløpene som er innført. SRY anbefaler at Kunnskapsdepartementet utsetter godkjenning av nye kryssløp til rapporten foreligger. 6

7 Første avsnitt ble vedtatt enstemmig. Andre avsnitt ble vedtatt med 7 stemmer for, 4 mot og 1 blank stemme. SRY-sak Forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget På SRY-møtet ble det fremmet en søknad om kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfag etter initiativ fra Faglig råd for helse- og sosialfag. SRY ønsket å ta en prinsipiell diskusjon om kryssløp på møtet 11. februar før konkrete anbefalinger om kryssløp blir behandlet. Fra diskusjonen Diskusjonen viste at SRY var delt i denne saken. Noen påpekte at SRY har fått til behandling en sak om forsøk med kryssløp og ikke en sak hvor en skal anbefale et kryssløp eller ikke. Derfor mente flere at SRY bør behandle saken uavhengig av hva SRY anbefalte på SRY-sak Bruk av kryssløp. Andre argumenterte for at de mente argumentasjonen for å igangsette et forsøk ikke holder. Det ble blant annet vist til at elever som har søkt Vg2 ambulansefag har begrunnet dette ut fra en interesse om akuttmedisin og ikke omsorg. Flere tok derfor til orde for at elevene vil føle seg lurt hvis de ender opp med et tilbud om læreplass eller Vg3 i skole i helsearbeiderfaget. Andre så på dette som å øke valgfriheten til elevene og at rådet fra Faglig råd for helse- og sosialfag bør veie tungt. Det faglige rådet har jobbet lenge med saken, hvor de blant annet har vurdert om elevene fra Vg2 ambulansefag har grunnlagskompetansen som er nødvendig for å kunne gå videre i Vg3 helsearbeiderfaget. De har konkludert med at elevene har nødvendig kompetanse, og en finner det derfor merkelig at SRY ikke vil følge et slikt råd. Innstilling til vedtak SRY anbefaler at Utdanningsdirektoratet utsetter behandling av søknad om forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget til det foreligger en rapport om kryssløp. Vedtak SRY anbefaler at Utdanningsdirektoratet utsetter behandling av søknad om forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget til det foreligger en rapport om kryssløp. 6 stemte for innstillingen til vedtak, 3 stemte mot og 1 stemte blankt. Det var 10 stemmeberettiget til saken. (2 forfall og 2 hadde forlatt møtet). 6. Orienteringssaker Muntlig orientering om SINTEFs evaluering av fag- og yrkesopplæringen i Kunnskapsløftet Prosjektleder Berit K. Teigene orienterte kort om forskningsoppdraget om fag- og yrkesopplæringen i evalueringen av Kunnskapsløftet. 7

8 Forskningskonferanse om fag- og yrkesopplæring Forskningsrådet v/forskningsprogrammet Utdanning 2020 ønsker å styrke forskningen på fag- og yrkesopplæringen. I den forbindelse vil de arrangere en dagskonferanse 8. april der forskningsmiljøer, i samarbeid med arbeidslivets parter og aktører i utdanningssektoren, vil identifisere forskningsbehov og diskutere utfordringer og samarbeid for å styrke forskningsfeltet på kort og lang sikt. Rolf Jørn Karlsen er SRYs representant i programkomiteen for konferansen. Rolf Jørn orienterte fra det første møtet i programkomiteen 29. januar. Forskningsrådet v/sekretariatet har i ettertid satt opp et første utkast til program for konferansen. Programkomiteen er bedt om å komme med tilbakemeldinger på forslag til struktur på programmet og de innledere som er forslått. Rolf Jørn ba om innspill fra SRY før tilbakemeldingen sendes over til Forskningsrådet. Viser til vedlagte uttalelse til Forskningsrådet på bakgrunn av diskusjonen i SRY-møtet Status på forsøk med arbeidslivsfaget Seniorrådgiver Frode Midtgård viste til orienteringsnotatet som var vedlagt til møtet og orienterte kort om innholdet i faget, arbeidet så langt og veien videre. Presentasjon av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen v/seniorrådgiver Åge Risdal Seniorrådgiver Åge Risdal ga en kort orientering om status i arbeidet og at det meste av materiellet vil bli lagt ut på de nærmeste dagene. Det ble ikke tid til å vise nettstedet og eksempler på triggerfilmer. Risdal viste til at det vil bli gitt en fyldig presentasjon i fellesmøtet med ledere og nestledere i SRY og de faglige rådene 24. februar. Landskonferansen 2010 med tema fag- og yrkesopplæring Avdelingsdirektør Anne Katrine Kaels orienterte om at Landskonferansen 2010 (LK 2010) vil bli lagt i forbindelse med Yrkes-NM på Lillehammer som er fra mandag 18. oktober til torsdag 21. oktober. LK 2010 vil bli avholdt tirsdag 20. oktober og onsdag 21. oktober. Tema vil være fag- og yrkesopplæring generelt, med fokus på kvalitet og bedre gjennomføring av opplæringen spesielt. SRY vil bli invitert til å delta på LK Eventuelt Forsøk med hospitering Utdanningsforbundet ettersendte en skriftlig orientering om forsøket som er gjengitt i sin helhet nedenfor Felles prosjekt om hospiteringsordninger kartlegging utvikling utfordring 8

9 Både Kunnskapsløftet og den generelle utviklingen og trendene i utdanning og arbeidsliv setter nye krav til yrkesfaglæreren og til instruktøren. Dette kan dreie seg om krav til formell kompetanse hos den enkelte, forpliktende etter- og videreutdanning, hospiteringsordninger og bedre innsikt og forståelse for hverandres roller i elevenes/lærlingenes opplæring. Den norske modellen for fag- og yrkesopplæring legger til grunn et nært samarbeid mellom relevante aktører i opplæringen. I dag er det etablert slike arenaer på nasjonalt nivå gjennom SRY og de faglige rådene, og på fylkesnivå er Y-nemndene et organ for samarbeid mellom de fleste aktørene. På lokalt nivå er det ingen tilsvarende møtearenaer mellom lærere og instruktørene i henholdsvis skole og bedrift. Vi vet imidlertid at det er ulik grad av samarbeid mellom ulike aktører. Hva det samarbeides om, hvem som er involvert i samarbeidet, og hvordan samarbeidet fungerer, vet vi imidlertid for lite om. Samarbeid og dialog mellom lærere og instruktører er en forutsetning for å sikre god kvalitet og sammenheng i fag- og yrkesopplæringen for elevene/lærlingene. Byggenæringens landsforening, Utdanningsforbundet, LO og KS har derfor tatt initiativ til et prosjekt som skal utrede mulighetene for å etablere permanente møtearenaer og utvikle økt systematikk også for det lokale samarbeidet. Målet er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for en systematisk satsing på hospiteringsordninger som virkemiddel for kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Målgruppa for ordningen er yrkesfaglærere i videregående skole og instruktører og faglige ledere i lærebedrifter. I første omgang vil prosjektet rette seg mot lærere innenfor utdanningsprogrammet byggog anleggsteknikk og bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet er ment å ha overføringsverdi til andre utdanningsprogram og bransjer/fag. Prosjektet utføres av FAFO og finansieres av Utdanningsdirektoratet. Rapport fra prosjektet vil ferdigstilles mars 2010, og det vil bli hold en spredningskonferanse i april. Etablering av fagskoleråd I forbindelse med arbeidet med å få nedsatt et fagskoleråd arbeider nå en arbeidsgruppe som skal se på mandatet for et slikt råd. I den forbindelse vil det bli arrangert en dagskonferanse 19. april. Valg av reisemål og innretning på studiebesøk 2010 Sekretariatet oppfordret SRYs medlemmer til å sende inn forslag på valg av reisemål og innretning på studiebesøk september Møte med Statsråd Kristin Halvorsen Sekretariatet informerte om at de har vært i kontakt med statsrådens kontor angående møtetidspunkt for SRYs halvårlige møter med statsråden. I forhold til møteplanen er SRY opptatt med fylkesbesøk i sitt siste møte før sommeren og studiereise første møte etter sommeren. Som en foreløpig dato er det derfor foreslått et møte i forbindelse med fellesmøtet med ledere og nestledere til SRY og faglige råd 18. og 19. mai. Dette møtet er lagt til Soria Moria. Det ble kommentert at dette er SRYs halvårlige møter med statsråden og at dette videreføres. 9

10 Oslo, 25. februar 2010 Tor-Åge Brekkvassmo referent 10

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Utkast til referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2009, Hotel Gabels Hus, Oslo Tilstede: SRY Espen Lynghaug, NHO Øystein Gudbrands, LO (vara for Rolf Jørn Karlsen) Bente

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo/Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 18.06.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet 25.11.08 Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen,

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Øystein Gudbrands, LO (vara for Rolf Jørn Karlsen) Mette Henriksen

Detaljer

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 28.03.2011 Vår referanse: 2009/2446 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 1-2011 Dato: 24.02.2011

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 5.3.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2012 Dato:

Detaljer

SRY-møte 4-2010. Tilstede: Dato: 28. oktober Sted: Stavanger. Godkjent referat

SRY-møte 4-2010. Tilstede: Dato: 28. oktober Sted: Stavanger. Godkjent referat Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Kolstadgata 1. 0607 OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 40 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato:

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4 2012

Referat fra SRY-møte 4 2012 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 26.9.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 4 2012 Dato: 6.9.2012 Sted:

Detaljer

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 40 E-post: tbr@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.09.2006 Deres dato: Vår referanse: 2006/3107 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat

SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 09.09.2011 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5-2011 Dato: 09.09.2011

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Referat fra SRY-møte 6, 2018

Referat fra SRY-møte 6, 2018 saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 902 57 543 E-post: kgk@udir.no Vår dato: 12.11.2018 Vår referanse 2018/12989 Deres dato: Deres referanse: Dato: 1.11.2018 Sted: Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4 2014

Referat fra SRY-møte 4 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:20.6.14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 4 2014 Dato: 18.6.2014

Detaljer

Referat fra SRY-møte 7 2014

Referat fra SRY-møte 7 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:9.12. 14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 7 2014 Dato: 4.12.2014

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 21.02.2013 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2013 Dato: 13.02.2013

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 26.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 Dato: 27.03.12 Tid:

Detaljer

Referat fra SRY-møte 1 2014

Referat fra SRY-møte 1 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:5.2.14 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2014 Dato: 29.1.2014 Sted:

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring 2010 2012 Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Program 10:00-10:30 Velkommen, informasjon om rammer for utprøvingen v/ Anne-Ma Grønlie og Åge Risdal

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.1.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

Referat fra SRY-møte 5 2012

Referat fra SRY-møte 5 2012 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 8.11.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 5 2012 Dato: 1.11.2012

Detaljer

Hva er SRY og faglige råd?

Hva er SRY og faglige råd? Hva er SRY og faglige råd? Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ni faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. Marion Dahl Schjelderup 1 Partsamarbeidet i fag-

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte Side 1 av 9 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 12.4.2012 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 27. april

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Nytt fra fagopplæringen og status SRY-rapporten om y-nemndas rolle

Nytt fra fagopplæringen og status SRY-rapporten om y-nemndas rolle Fag- og yrkesopplæring Nytt fra fagopplæringen og status SRY-rapporten om y-nemndas rolle Are Solli og Kristian Ilner 7. februar 2018 Relevante politiske prosesser Refleksjoner rundt tilbudsstrukturen

Detaljer

Referat fra SRY-møte 2 2013

Referat fra SRY-møte 2 2013 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 07.05.2013 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 2 2013 Dato: 19.4.2013

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 21.11.2011 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 7-2011

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 28.1.2014 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 5. februar 2014 10:00

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 4.10.2012 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 6. september 2012 kl.

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur Vår saksbehandler: Knut Maarud Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@udir.no Vår dato: 24.05.2012 Vår referanse: SRY-møte 3-2012 Dato: Fredag 8. juni 2012 Sted: Kunnskapsdepartementet SRY-sak 20-03-2012

Detaljer

Saksliste for SRY- møte september 2013

Saksliste for SRY- møte september 2013 Saksliste for SRY- møte 5 12. september 2013 Sted: NHO Møteramme: kl. 10-15 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 12.6.2013 og 20.08.2013 3. Vedtakssaker Sak 16-05-13 Rådgivning/

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.4.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Referat fra møte i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Referat fra møte i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 26.10.2018 Vår referanse: 2018/ 12959 Deres dato: Deres referanse: Referat fra møte i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Torsdag 25.oktober 2018

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 04.06.2015 Vår referanse: 2015/58 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Tirsdag 7. april 2015

Detaljer

Aud Larsen (RFF), Tormod Skjerve (HSH), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant)

Aud Larsen (RFF), Tormod Skjerve (HSH), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 02.02.2011, LO, Youngsgt. 11, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF), Astrid

Detaljer

Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni Deltakerhefte

Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni Deltakerhefte Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Clarion Hotel Royal Christiania Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni 2013 Deltakerhefte I dette heftet finner du: 1. Program 2. Deltakerliste 3. Gruppeinndeling

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 12.4.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Maiken Patricia Ek E-post: maiken.patricia.ek@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 10.09.2018 Vår referanse: 2018/1298 4 Deres dato: 10.09.2018 Deres referanse: Innkalling møte 5-2018

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6/12

Referat fra rådsmøte nr. 6/12 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 22.10.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i faglig råd Referat fra rådsmøte nr. 6/12 Dato: 12.12.12 Tid: 11:00 16:00

Detaljer

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken . Sak 10/2006 YON Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn for saken Det foreligger en forskningsrapport fra Fafo, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen-kartlegging av kunnskapsstatus, ved

Detaljer

Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Spekters rapportering på oppfølging av strategien.

Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Spekters rapportering på oppfølging av strategien. Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Spekters rapportering på oppfølging av strategien. 1. Gode valg for den enkelte og samfunnet 1.1. Etablere et kompetansebehovsutvalg (KBU) bestående av forskere,

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Strategi- og handlingsplan Faglig råd for helse- og oppvekstfag Strategi- og handlingsplan Faglig råd for helse- og oppvekstfag 2017 2021 Ambulansefaget Apotekteknikerfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fotterapifaget Helsearbeiderfaget Helsesekretærfaget Hudpleierfaget

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 1760 MSM

Vår dato: Vår referanse: 1760 MSM Vår saksbehandler: Marianne Seim Morken Tlf: 23 30 12 67 Mail: msm@udir.no Vår dato: 22.04.2014 Vår referanse: 1760 MSM Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte 9. april 2014 i Faglig råd for

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

Hvem skal styre fagopplæringen? Fafo-frokost 24. november 2016 Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Hvem skal styre fagopplæringen? Fafo-frokost 24. november 2016 Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Hvem skal styre fagopplæringen? Fafo-frokost 24. november 2016 Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Hvorfor er partssamarbeidet viktig? Det bidrar til å sikre oppslutningen om lærlingordningen og bruken av

Detaljer

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 28.11.2017 Vår referanse: 2017/145 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk Onsdag 6. desember 2017 kl.

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 3.10.2012 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. oktober 2012 kl.

Detaljer

Skolelederkonferansen Bergen John Arve Eide, Liedutvalget

Skolelederkonferansen Bergen John Arve Eide, Liedutvalget Skolelederkonferansen Bergen 22.10.18 John Arve Eide, Liedutvalget Bakgrunn: Bakgrunn Det har ikke vært foretatt dyptgripende endringer i videregående opplæring siden Reform 94 og elevene møter i all hovedsak

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 15.2.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 13. februar 2013 kl. 11:30-15:30

Detaljer

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet)

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 06.12.2010, NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF),

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/247

Vår dato: Vår referanse: 2012/247 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 23.04.2012 Vår referanse: 2012/247 Deres dato: Deres referanse: Rapport for oppnevningsperioden 2008-2012 1. Innledning og sammensetning Faglig

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Svar Organisering av faglige råd i perioden

Svar Organisering av faglige råd i perioden Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 1.2.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/192 Deres referanse: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Referat fra SRY-møte 6 2014

Referat fra SRY-møte 6 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:30.10. 14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 6 2014 Dato: 29.10.2014

Detaljer

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( )

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( ) Innst. 263 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Referat fra SRY-møte 5 2014

Referat fra SRY-møte 5 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:30.9.14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 5 2014 Dato: 10.9.2014

Detaljer

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.10.2011, Rica Parken hotell, Ålesund Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/499 Deres referanse: Innkalling til rådsmøte 17. oktober

Detaljer

Ingeborg Jensen og Malin Vangsnes, inviterte representanter fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene

Ingeborg Jensen og Malin Vangsnes, inviterte representanter fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 07.12.2011, NHO, Oslo Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO), Ragnar Johansen (NFFL),

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr

Innkalling til rådsmøte nr Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 03.04.2013 Vårreferanse : 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 2 2013 Dato: 18.-19.04.13

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Referat fra SRY-møte 2 2012

Referat fra SRY-møte 2 2012 Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 13.06.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 2 2012

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 09.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 1/2012 Dato: 16.02.12 Tid:

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Fagfornyelsen for yrkesfagene hvordan lykkes? Kristin Vik, seniorrådgiver Utdanningsforbundet. 29. apr 2019

Fagfornyelsen for yrkesfagene hvordan lykkes? Kristin Vik, seniorrådgiver Utdanningsforbundet. 29. apr 2019 Fagfornyelsen for yrkesfagene hvordan lykkes? Kristin Vik, seniorrådgiver Utdanningsforbundet Agenda Hvordan jobber Utdanningsforbundet med Fagfornyelsen? Partssamarbeidet - et viktig verktøy Voksenperspektivet

Detaljer

Protokoll fra styremøte 28. september 2017 (2017/4)

Protokoll fra styremøte 28. september 2017 (2017/4) SSB, 28. september 2017 Protokoll fra styremøte 28. september 2017 (2017/4) Sted: Møterom Arbeid, Akersveien 26, Oslo Møtetid: Torsdag kl. 12-16 Til stede: Fra styret Fra administrasjonen Morten Reymert

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 03.07.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Detaljer

Søknadsfrist 20. mars 2015

Søknadsfrist 20. mars 2015 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen SINTEF NIFU Fafo: Organisering, aktørenes roller

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 04.02.2013 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Dato: 12.02.13 Tid:

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Referat fra rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 9.2.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4, 2018

Referat fra SRY-møte 4, 2018 saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 902 57 543 E-post: kgk@udir.no Vår dato: 4.9.2018 Vår referanse 2018/12989 Deres dato: Deres referanse: Dato: 21.8.2018 Sted: Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet, en strategi mange tiltak helhet og sammenheng?

Yrkesfaglærerløftet, en strategi mange tiltak helhet og sammenheng? Yrkesfaglærerløftet, en strategi mange tiltak helhet og sammenheng? Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef Samarbeid skole-arbeidsliv i Yrkesfaglærerløftet 11-12 mai 2017 Trondheim «Skolen er en felles

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

Oppdragsbrev Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13

Oppdragsbrev Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Vår saksbehandler: Åge Hanssen Direkte tlf: 2786 E-post: age.hanssen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 17.11.2010 Deres dato: 29.06.2010 Vår referanse: 2010/2182 Deres referanse: 201002673 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonal oppstartsamling Implementering av retningslinjer for realkompetansevurdering. Torsdag 5. juni 2014 Radisson Blu Oslo Airport

Nasjonal oppstartsamling Implementering av retningslinjer for realkompetansevurdering. Torsdag 5. juni 2014 Radisson Blu Oslo Airport Nasjonal oppstartsamling Implementering av retningslinjer for realkompetansevurdering Torsdag 5. juni 2014 Radisson Blu Oslo Airport Samfunnsmandatet Regjeringa har som visjon at Noreg skal vere eit leiande

Detaljer

Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 28.11.2018 Vår referanse: 2018/ 12959 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Torsdag 6.desember 2018

Detaljer

Referat fra møte i Faglig råd for design og håndverk 26. november 2013

Referat fra møte i Faglig råd for design og håndverk 26. november 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 26.10.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer