SRY-møte Tilstede: Dato: Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: E-post: Vår dato: Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte Dato: Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat Tilstede: SRY Rolf Jørn Karlsen, LO Espen Lynghaug, NHO Kristian Ildner, NHO (vare for Are Turmo) Inger Lise Blyverket, HSH Tor-Arne Solbakken, LO Mette Henriksen Aas, LO Kari Hoff Okstad, Spekter Forfall Bente Søgaard, YS Turid Semb, FAD Lars Møllerud, KS Inge Fornes, KS Andreas Borud, EO Astrid Sund, Utdanningsforbundet (vara for Ragnhild Lied) Kjersti Flåten, KD Observatør Siv Andersen, SiU Utdanningsdirektoratet Cecilia Lyche Olav Reiersen Marianne Westbye Tor-Åge Brekkvassmo 1

2 1. Møteinnkalling Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader. 2. Dagsorden Dagsorden ble godkjent uten merknader. 3. Godkjenning av referatet fra møtet 9. juni 2011 Referatet ble godkjent uten merknader. 4. Ledelsen i Utdanningsdirektoratet orienterer om sentrale saker Udir jobber med Cecilia Lyche orienterte om Utdanningsdirektoratet arbeid med forslagene fra Byggenæringens Landsforening (Jfr brev fra BNL av vedrørende faglig fordypning mm). En utredning av mulighetene for fagfordypninger på Vg1 er sendt til anbudskonkurranse med frist 30. september. Udir foretar selv en utredning av bruk av kompetansesentre for små fag. Spørsmålet om fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift er sendt til de faglige rådene, og Avdeling for fag- og yrkesopplæring jobber nå med å oppsummere innspillene. De utarbeidede retningslinjene for partssamarbeidet følges. Kjersti Flåten bekreftet at KD har mottatt anbefalingene fra Udir angående praksisbrevet. Flåten nevnte at det vil ikke være mulig å innføre ordningen i 2012, tidligst kan det bli fra 2013 da det vil kreve lovendringer. Fylkeskommunene kan eventuelt fortsette ordningen som forsøk. Til direktoratets oppfølging av retningslinjene for partssamarbeidet fulgte Rolf Jørn Karlsen opp med at SRY skal oppnevnes for en ny periode SRY hadde midtveis i inneværende periode en bred prinsipiell diskusjon om hvordan SRY arbeider og vedtok noen prioriterte oppgaver for den siste halve oppnevningsperioden. I den samme diskusjonen var det enighet om at en for neste oppnevningsperiode skulle invitere organisasjonene til å komme med innspill til organiseringen av SRY. Hvordan SRY fungerer, sammensetning, leder og nestlederfunksjonen og eventuelle behov for endringer i mandatet til SRY/faglige råd. Innspillene som kom inn i høringen til retningslinjene vil også bli fanget opp i dette arbeidet. Leder varslet at vi nå starter denne prosessen og den skal være demokratisk og inkluderende. Invitasjonen ble godt mottatt og det ble oppfordret til å komme tilbake til saken minst over to møter. Leder viste også til at det skal være fellesmøte med ledere og nestledere til SRY og faglige råd 21. september og da vil en også invitere de faglige rådene til samme prosess her. 5. Saker til behandling SRY-sak Forsterket alternativt løp i Vg3 (jf svarbrev til oppdragsbrev 39-10) Marianne Westbye innledet med å presentere Utdanningsdirektoratets svar til KD på oppdragsbrev Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3 for elever som ikke har fått læreplass etter Vg2. Medlemmene fra partene mente at det omgående må settes ned en arbeidsgruppe for å planlegge en utprøving med Vg3 innenfor en ramme på to år. Dette må gjøres i et samarbeid mellom skole og arbeidsliv og partene gjennom de faglige rådene. Det ble vist til at denne utfordringen har vært en problemstilling siden innføringen av R-94, at en har mye kunnskap om denne gruppen som ikke får læreplass, at det er uverdig at vi ikke kan tilby denne gruppen en fullverdig yrkesutdanning og at dette er den største kilden til frafall. Dette gjelder en gruppe elever som i utgangspunktet er skoletrøtte og sliter med motivasjonen. Å sitte og vente på læreplass vil bare forsterke den manglende motivasjonen. Det ble også trukket fram at status og tillit til fag- og yrkesopplæringen vil bli svekket hvis elevene ikke får fullføre yrkesutdanningen som de har startet på. Kunnskapsdepartementets representant, Kjersti Flåten, viste til at KD har mottatt svarbrevet fra Udir på oppdragsbrev 39/10, men at departementet ennå ikke har tatt stilling til anbefalingene. Hun informerte om at departementet ikke kan

3 Side 3 av 7 gå med på et vedtak som innebærer en igangsettelse av et forsøk da det ikke er satt opp budsjettmidler til dette. Hun trakk fram de ulike prosjektene som er i gang, slik som praksisbrevet, NHOs og statens satsning for å øke antall læreplasser og de ulike tiltakene som er satt i gang gjennom NY GIV. SRY fattet følgende vedtak: SRY tar orienteringen til etterretning og anbefaler følgende: Det settes i gang en utprøving med Vg3 innenfor rammen av to år i samarbeid mellom skole og arbeidsliv og partene ved de faglige rådene. Utprøvingen skal følges tett av et forskningsmiljø og evalueres. Det opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra partene i SRY som skal bidra i utformingen og gjennomføringen av tilbudet. Arbeidet igangsettes i Det utredes nærmere hva som skjer med dem som verken er registrert som elev i skole eller som lærling året etter gjennomført Vg2. Det gjøres et arbeid for å bedre dimensjonerings- og formidlingsprosessene. Y-nemndene må involveres i dette arbeidet. SRY-sak Kryssløp i videregående opplæring Oppfølging av NIFUs rapport Underveis i videregående opplæring Olav Reiersen innledet med å presentere saksfremlegget. Utdanningsdirektoratet mottok den et oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) om kartlegging av kryssløp (Oppdragsbrev Kartlegging av kryssløp). Bakgrunnen for dette var at SRY tidligere samme år hadde bedt om en rapport om kryssløp med følgende vedtak (SRY-sak ): SRY ser behovet for mer kunnskap om bruk av kryssløp og ber KD om en rapport med erfaringer fra de kryssløpene som er innført. SRY anbefaler at Kunnskapsdepartementet utsetter godkjenning av nye kryssløp til rapporten foreligger. Utdanningsdirektoratet vurderer det slik at NIFUs rapport ikke besvarer fullt ut ønskene i oppdragsbrevet om begrunnelser for innføring av nye og eksisterende kryssløp, og at problemstillingene i liten grad er belyst fullstendig i et elev-, skoleeier- og arbeidsgiverperspektiv. Samtidig har partene i arbeidslivet kommet med innspill om temaer som burde inngå av problemstillinger i rapporten, og på denne måten er punktet om å belyse arbeidsgivers synspunkt ivaretatt. Siden det er såpass få elever som benytter seg av kryssløp, har det vært vanskelig for NIFU å foreta en komplett vurdering av kryssløp slik det ble skissert i punktene ovenfor. Likevel indikerer funnene i rapporten at ordningen med kryssløp er vellykket. Utdanningsdirektoratet ser at kryssløp fungerer som en sikkerhetsventil for de elevene som er usikre på sitt utdanningsvalg, og det er på denne måten en metode som gjør at elevene ikke blir forsinket i sitt utdanningsløp ved omvalg. Kryssløp er også en metode for elever for å utdanne seg innenfor ønsket utdanningsprogram for de som ikke kom inn på sitt førsteønske ved søking til Vg1. Videre er tre av fire kryssløpssøkere gutter, og kryssløp tilbys hovedsakelig innenfor guttedominerte fag. Kryssløp er dermed også en metode for å hindre frafall ved at det muliggjør omvalg, i særlig grad for gutter. Utdanningsdirektoratet anbefaler på bakgrunn av NIFUs rapport at dagens kryssløpsmuligheter videreføres. Direktoratet anbefaler også at det åpnes for å innføre nye kryssløp etter ønske fra partene i arbeidslivet. SRY sluttet seg til sekretariatets innstilling. SRY åpner for å innføre nye kryssløp etter ønske fra partene i arbeidslivet.

4 Side 4 av 7 SRY-sak Søknad om kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget Faglig råd for helse- og sosialfag søkte i august 2009 om etablering av et forsøk med kryssløpsmulighet fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget. SRY anbefalte den gang å utsette saken i påvente av NIFUs evaluering av erfaringene med kryssløp. Med henvisning til forrige sak (SRY-sak ), vedtok SRY å anbefale at det igangsettes et forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfag, slik Faglig råd for helse- og sosialfag har foreslått. Det ble noe diskusjon om kryssløp bør gå begge veier. Møtet samlet seg videre om å stryke kulepunkt 2 i innstilling til vedtak. SRY anbefaler at det igangsettes et forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfag SRY-sak Søknad om navneendring av utdanningsprogrammet helse- og sosialfag Faglig råd for helse- og sosialfag har foreslått en navneendring av utdanningsprogram for helse- og sosialfag til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag. Det faglige rådet begrunner behovet for navneendring med at det nye navnet inneholder en mer presis beskrivelse av innholdet i utdanningsprogrammet. Det tilbyr i liten grad fagbrev innen sosiale fag, mens oppvekstfag er en stor del av tilbudet i og med at barne- og ungdomsarbeiderfaget er et av de store fagene i utdanningsprogrammet. KDs representant informerte om at SRYs vedtak kan sendes som anbefaling til arbeidsgruppa som jobber med stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene. SRY støttet forslaget fra Faglig råd for helse- og sosialfag. SRY anbefaler å endre navnet på utdanningsprogrammet helse- og sosialfag til helse- og oppvekstfag SRY-sak Søknad om industrioppmålingsfaget som nytt lærefag Faglig råd for teknikk og industriell produksjon har på vegne av bransjen (Aker Solutions Egersund og Opplæringskontoret for Industrifag i Rogaland) søkt om å etablere industrioppmålingsfaget som nytt lærefag. Industrioppmålingsfaget dreier seg blant annet om posisjonsbestemmelse av ting som rør, struktur etc. relatert til bygging av for eksempel stålstrukturer, moduler, understell til offhoreinstallasjoner m.m. Andre arbeidsoppgaver er as-built - målinger der ferdige enheter som for eksempel rør, rammeverk etc. måles opp og kontrolleres mot teoretiske mål angitt på konstruksjonstegninger. SRY støttet søknaden fra Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. SRY anbefaler at Kunnskapsdepartementet godkjenner industrioppmålingsfaget som nytt lærefag.

5 Side 5 av 7 6. Orienteringssaker Olav Reiersen orienterte om diverse saker vedrørende tilbudsstrukturen: Tidligere behandlete kryssløpssaker På SRY-møtet ble følgende vedtatt: SRY anbefaler kryssløp fra Vg1 teknikk- og industriell produksjon til Vg2 ur- og instrumentmaker. SRY anbefaler kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 ur- og instrumentmaker. SRY anbefaler kryssløp fra Vg1 elektrofag til særløp låsesmed. SRY anbefaler kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 arbeidsmaskiner. På SRY-møtet vedtok SRY å anbefale å utsette alle forslag om kryssløp til det foreligger en rapport som beskriver erfaringer med eksisterende kryssløp. Utdanningsdirektoratet stoppet etter dette den videre behandlingen av disse kryssløpssakene. Siden rapporten nå foreligger, vil Utdanningsdirektoratet sluttføre behandlingen for eventuell innføring av disse kryssløpene fra og med skoleåret 2012/2013. Behandling av forslag om nye lærefag Reipslagerfaget anbefales godkjent SRY vedtok på møtet å anbefale å opprette reipslagerfaget som nytt lærefag. Utdanningsdirektoratet har hatt saken ute på høring og vil nå anbefale overfor Kunnskapsdepartementet å opprette reipslagerfaget som nytt lærefag. Felemakerfaget anbefales ikke godkjent Forslaget om faget var kommet fra Ole Bull Akademiet, og Faglig råd for design og håndverk hadde anbefalt opprettelsen. I høringen kom det blant annet et svar fra en gruppe på 14 profesjonelle fiolinmakere. Hovedkonklusjonen i deres svarbrev var at de mener en utdanning av felemakere ikke kan gjennomføres innen rammene for videregående opplæring med en akseptabel kvalitet. I brevet skriver de: Det er etter vårt syn alarmerende urealistisk å tro at man med dette kan nå målsetningen om instrumenter av høy kvalitet. Ingen av bedriftene vi representerer vil kunne ta inn en lærling med kun ett års utdanning, og en lærlingsituasjon med så lite forkunnskaper og trening er overhodet ikke å anbefale. Med bakgrunn i denne uttalelsen inviterte Udir til et møte med representanter fra denne gruppa, forslagstiller, leder av opplæringskontoret for små og verneverdige fag og leder for opplæringsrådet for design og håndverk. I møtet var det enighet om at det er problematisk å opprette en felemakerutdanning på videregående opplærings nivå. Ole Bull Akademiet ville som forslagstiller ikke trekke forslaget om en felemakerutdanning, men ønsker å vurdere andre modeller for opplæringen. Med bakgrunn i dette møtet anbefalte Utdanningsdirektoratet overfor Kunnskapsdepartementet og ikke opprette felemakerfaget som nytt lærefag. Direktoratet kan gi Ole Bull Akademiet råd i deres arbeid med å finne alternative modeller for felemakerutdanning. SRY tok orienteringen til etterretning. Som en kommentar ble det fra en av SRYs representanter kommentert at med de nye opplysninger burde Udir sendt saken tilbake til faglig råd for design og håndverk for en ny behandling. Opplæringsmodeller for helse- og sosialfagene Kort status fra SRYs representanter i KD sin arbeidsgruppe Rolf Jørn Karlsen og Kari Hoff Okstad ga en kort orientering. Det ble også vist til hovedpunktene som er sendt SRYs medlemmer etter det ekstraordinære SRY 30. august. Fra KDs representant ble det kommentert at det kan virke som SRY har konsentrert seg veldig om voksne. Til stortingsmeldingen er en opptatt av alternative modeller for elever også. En ønsker derfor forslag til modeller for de som

6 Side 6 av 7 har ungdomsretten. Dette er også omtalt i mandatet til arbeidsgruppa. Resten av SRY var enige at en ikke hadde fanget opp at en skulle vurdere hovedmodellen for rettighetselevene og at en derfor må sette større fokus på dette i det videre arbeidet. Det ble enighet om at SRYs representanter i arbeidsgruppa kan sende pr epost noen problemstillinger de ønsker tilbakemelding på fra resten av SRY, når de har mottatt sakspapirene til neste møte i arbeidsgruppa. SRY har sine neste ekstraordinære møter til denne saken tirsdag 27. september og 11. oktober. Kort orientering fra møte med SRY, FFU og fagopplæringsansvarlige i forbindelse med Nasjonal opplæringskonferanse i Tromsø Espen Lynghaug innledet. Det var et interessant møte og som bekreftet at det vil være verdifullt å etablere faste møter med det regionale nivået. Det kan bli mange spennende diskusjoner, ikke minst når en ser i opplæringsloven hvor mange viktige oppgaver yrkesopplæringsnemndene har. I diskusjonen ble det kommentert at fylkeskommunene mener at yrkesopplæringsnemndene fungerer bra. Samtidig ser en i flere fylker at hele bredden i trepartssamarbeidet ikke er representert i sammensetningen av yrkesopplæringsnemndene. SRY bør derfor vurdere om en skal mene noe om at partssammensetningen i yrkesopplæringsnemndene bør gjenspeile hele bredden som arbeidslivet representerer. Siste nytt om arbeidet med ny samfunnskontrakt Kjersti Flåten ga en kort orientering om status i arbeidet. Statsråden hadde et møte med NHO før sommeren og en har intensjon om å starte dette arbeidet snarlig, men pga sommerens terrorhendelser og valgkampen er arbeidet blitt noe forsinket. Lovfestet rett til læreplass er ennå ikke behandlet i Kunnskapsdepartementet. Men statsråden har sagt gjennom mediene at hun ikke ser for seg en ordning om at en vil lovpålegge en bedrift til å ta inn lærlinger. Deltakelse på nordisk seminar om framtidig kompetansebehov, Helsingfors 21. september Jostein Antonsen fra Faglig råd for service og samferdsel deltar. I tillegg vil Olav Reiersen, Benedicte Helgesen Bergseng og Anne Katrine Kaels delta fra Utdanningsdirektoratet, i tillegg til Dagfinn Hertzberg fra Kunnskapsdepartmentet. Oppsummering av studiebesøket hos ARQA-VET (Austrian Reference Point for Quality Assurance in Vocational Education and Training) torsdag 8. september 2011 SRY hadde valgt kvalitet som tema for sitt studiebesøk. Østerrike ble valgt som reisemål da de har kommet langt i sitt arbeid med kvalitetssystemer i fag- og yrkesopplæringen. Østerrike har fra starten av deltatt aktivt i det europeiske samarbeidet om kvalitet, og har vært en av motorene i etableringen av det europeiske rammeverket for kvalitetssikring (EQAVET). Østerrike har opprettet et eget kontor, ARQA-VET som er offisielt EU-kontaktpunkt og serviceinstitusjon for alle spørsmål knyttet til kvalitet i fag- og yrkesopplæringen i Østerrike. ARQA-VET var vertskapet for besøket. I tillegg til ARQA-VET møtte SRY også representanter fra myndighetene (Ministeriet for utdanning og kultur), ÖIBF (Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung) som er et forskningsinstitutt på fag- og yrkesopplæring. SRY sa seg meget fornøyd med besøket. Det var nyttig å få mer inngående kjennskap til den østerrikske modellen for fagog yrkesopplæringen. Hovedinntrykket er at det er mer fleksibilitet i opplæringsmodellen enn hva det er i Norge, selv om Østerrike til en hvis grad har lik næringsstruktur.

7 Side 7 av 7 7. Eventuelt Referent Wien, Tor-Åge Brekkvassmo

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: fta@udir.no Tlf: 23 30 12 00 Vår dato: 01.06.15 Vår referanse: 2015/70 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innkalling møte 3/15

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling.

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Aktivitetsrapport for faglig råd for elektrofag 2008-2012

Aktivitetsrapport for faglig råd for elektrofag 2008-2012 Faglig råd for elektrofag Adresse: Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Sekretær: Knut Maarud, telefon sentralbord: 23 30 12 00 Telefon direkte: 23 30 13 19 Mobil: 96 23 24 68 E-post:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

St meld nr 22 (1996-97)

St meld nr 22 (1996-97) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet St meld nr 22 (1996-97) Innhold Side Side 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Lærlingordningen...... 3 Bakgrunn

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer