Agenda: Registrering og frokost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda: Registrering og frokost"

Transkript

1 Velkommen! Agenda: Registrering og frokost Frokostseminar 28. november Skatt Skatt Pause Endringer i aksjeloven/regnskapslov Personvernsforordningen GDPR

2 Skatt 2017

3 Bedriftsbeskatning 2017 Endringer i skattesatser er tatt med i oversikt skatt for 2018 Tvangsmulkt innført 1. januar 2017 Kort repetisjon av gjeldende regler Finansskatt Kort om ordningen Fradragssatser for representasjon og gaver, se etterfølgende oversikt Andre nyheter for næringsbeskatning Endringer i saldoavskrivningssatser Økt fradrag for SkatteFUNN Bedret ordning for pensjonssparing for næringsdrivende 2

4 Tvangsmulkt ved forsinket levering Ble innført Langt strengere reaksjon enn tidligere gjeldende regler med forsinkelsesavgift Dagmulkt, knyttet til Rettsgebyret, som er kr for ½ R pr dag for eksempelvis skattemelding - 1 R pr dag for tredjepartsopplysninger, som for eksempel aksjonærregisteroppgave - Maks 50 R - Bokføringspålegg => 1 R pr dag, maks MNOK 1 3

5 Finansskatt og MVA for finanssektoren Finansskatten har to hovedkomponenter: (1) Ekstraskatt på 5% av virksomhetens lønnsutbetalinger I praksis er dette en forhøyelse av arbeidsgiveravgiften på ansatte som arbeider innen finanssektoren. - Arbeidsgiver som skal beregne finansskatt på lønn etter folketrygdloven, skal levere skattemelding med opplysninger om beregnet finansskatt på lønn og grunnlaget for beregning av finansskatt på lønn etter reglene i a-opplysningsloven. Finansskatten rammer kun selskaper som har lønnskostnader. Hvilende selskap eller holdingselskap som kun mottar passive finansielle inntekter omfattes ikke av den ekstra lønnsskatten (2) Finansforetak beholder skattesatsen fra 2016 på 25 % for alminnelig inntekt Den generelle skattesatsen er justert til 24% for 2017 og til 23% for 2018, men reduksjonen kommer ikke finansnæringen til gode. Finansdepartementet skal komme tilbake til i hvilken grad det vil være mulig å gi konsernbidrag mellom selskap som er underlagt forhøyet selskapsskatt og ordinær selskapsskatt. 4

6 Fradragssatser for representasjon og gaver i 2017 Fastsettes i takseringsreglene: Maksimale beløp Gjelder Representasjon «uteservering» 1) Kr 468 pr person Kr 451 pr person Gavegjenstand med firmanavn/-logo 2) Kr 260 pr gjenstand Kr 250 pr gjenstand Oppmerksomhet forretningsforbindelse 3) Kr 260 pr tilfelle Kr 250 pr tilfelle 1) Beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser. Det er mange detaljregler, blant annet er det en forutsetning at det ikke serveres brennevin. 2) Firmamerke og/eller firmanavn fast knyttet til gavegjenstand med reklameformål, i et større antall eksemplarer. 3) Enkle oppmerksomheter. Krans ved dødsfall er fradragsberettiget uten hensyn til beløpsgrensen. 5

7 Næringsbeskatning andre nyheter Saldoavskrivning Startavskrivning har forsvunnet; 10% ekstra avskrivning i anskaffelsesåret i gruppe d) utgår f.o.m Økt generell avskrivningssats i gruppe c) 24% Økt avskrivningssats del av gruppe c) 30%, gjelder nullutslippskjøretøy = elvarebiler (men blir begrenset til elvarebiler anskaffet f.o.m ) SkatteFUNN, økte beløpsgrenser for 2017: MNOK 25 for egenutført (fra 20) MNOK 50 for kjøpt fra forskningsinstitusjon (fra 40) Bedret fradragsordning for pensjonssparing for næringsdrivende Økt til 6% av grunnlaget, fra tidligere 4% Fortsatt uavklart om ok ift EU EØS EFTA Skal evalueres 6

8 Personbeskatning 2017 (1) Skattesatser, beløpsgrenser og utvalgte fradragssatser Fremgår av etterfølgende presentasjon av skatteopplegget for 2018 Formuesskatt Verdsettelsesrabatt men også tilsvarende reduksjon i fradrag for «tilordnet gjeld» Sats 0,85% og innslagspunkt Sats og innslagspunkt videreføres i Verdsettelsesrabatt på næringsformue og aksjer økes til 20% i 2018 Ansattes kjøp av aksjer = skattefri fordel er doblet, kr Trygdeavgift nedre grense økt til kr , frikortgrense kr

9 Personbeskatning 2017 (2) Nye ordninger i 2017: ASK = Aksjesparekonto IPS = Individuell pensjonssparing med skatteinsentiv Langsiktig investering i oppstartsselskap Annet med tilknytning til personbeskatning: Kilometergodtgjørelse og fradrag reiser hjem - arbeid Utsatt betaling av formuesskatt Ideelle organisasjoner, fradrag for gaver og grense for arbeidsgiveravgift 8

10 Aksjesparekonto for personlige skattytere i kraft 1. sept Aksjesparekonto = ASK Kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, se neste side med oversikt over hva det kan investeres i Utsatt beskatning av gevinster, merk også utsatt fradrag for tap Utbytte beskattes løpende, utsettes ikke tilordnes personen direkte Kontoen kan ikke være rentebærende Skjerming gis med utgangspunkt i innskudd på kontoen som skjermingsgrunnlag Beskatning av uttak fra kontoen, opphør av konto og ved overføring av aksjer fra konto til eieren Overgangsordning i 2017, overføring av aksjer til konto til kontinuitet Forslag om forlengelse, slik at overføring også skal kunne skje til kontinuitet i

11 ASK, forts Investering i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS: Børsnoterte aksjer Egenkapitalbevis i børsnoterte selskap Andeler i aksjefond og børsnoterte fond (exchange traded funds) - Aksjefond = verdipapirfond > 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på anskaffelsestidspunktet kan fortsatt holdes på ASK selv om det skjer endringer som gjør at vilkårene ikke lenger er oppfylt Kan ha kontanter, men ASK gir ikke renter Ikke: - Rene rentefond - OBS flere selskap registrert på Oslo Børs er ikke er hjemmehørende i EØS og dermed ikke er kvalifisert 10

12 IPS = ny ordning for individuell pensjonssparing med skatteinsentiv Trådte i kraft 1. november 2017 Regler og beskatning: Max sparing kr per år Fradrag for årlig sparebeløp i alminnelig inntekt Ingen beskatning av avkastning løpende Ingen formuesbeskatning Midlene bindes fram til pensjonsalder - Uttak kan tidligst startes fra fylte 62 år. Alderspensjonen skal utbetales i et fast antall år fra uttak av pensjon starter og minst til fylte 80 år, men ikke mindre enn 10 år. - Årlig utbetaling < 0,2 G, antall år for utbetaling kan reduseres, slik at årlig utbetaling blir 2G Beskatning av utbetalinger som alminnelig inntekt ikke bruttoskatt Sparing mulig fra fylte 18 år inntil fylte 75 år Pensjonsspareavtale uten dødelighetsarv, eventuelt med uførefritak Spareren velger selv spareprofil Gammel IPS, med fradrag for premie på maks kr pr år stengt for nye avtaler ( ). Gamle ordninger kan videreføres, men ikke overføres til ny IPSordning. Maks samlet årlig fradrag = kr

13 Langsiktige investeringer i oppstartsselskap fra 1. juli 2017 Vilkår: Aksjeinnskudd ved stiftelse eller kapitalforhøyelse Investeringen kan skje gjennom mellomliggende holdingselskap Minste årlige investeringsbeløp kr pr investor Maks årlig investeringsbeløp MNOK 0,5 pr investor og MNOK 1,5 pr selskap Investeringen må beholdes i minst tre år i tillegg til investeringsåret Selskapet er seks år eller yngre på investeringstidspunktet Egne regler dersom selskapet har inngått i skattefri selskapsomdanning) Selskapet (eller konsernet hvor selskapet inngår) må ha < 25 årsverk og driftsinntekter og balansesum < MNOK 40 Selskapet må ha et årlig lønnsgrunnlag på minst kr

14 Langsiktige investeringer i oppstartsselskap, forts Vilkår, forts: Selskapet må hovedsakelig (minst 90%) drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvaltning Selskapet må ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalinnskuddet Offentlige organer må ikke eie > 24% av aksjene i selskapet Investor eller nærstående til investor må ikke ha/ha hatt eierandeler i selskapet eller være/vært ansatt i selskapet Selskapet kan være registrert i en EØS-stat, må ha fast driftssted i Norge Utdeling av utbytte, aksjonærlån eller kapitalnedsetting i bindingstiden anses som brudd på vilkårene og medfører endring av tidligere skattefastsetting 13

15 Kilometergodtgjørelse og fradrag reiser hjem arbeid Skattefri kilometergodtgjørelse: 2017 = kr 3,50 pr km Endres ikke for 2018 Bilgodtgjørelse ihht reiseregulativet: Kr 4,10 pr km, inntil km Skattepliktig del er 60 øre pr km Over km, sats for bilgodtgjørelse ihht reiseregulativet = skattefri kilometergodtgjørelse, kr 3,45 pr km Ingen endringer for 2018 Avtale om reiseregulativet for 2018 er ikke fastsatt (pr nov 2017) Fradrag for reiser hjem arbeid Kr 1,56/0,76 pr km. Den lavere satsen benyttes mellom og km. Nedre grense kr for 2017, økes til kr for

16 Likviditetsutfordringer for norske eiere utsatt betaling av formuesskatt Midlertidig for inntektsårene 2016 og 2017 Betalingsutsettelse av formuesskatt i to år for eiere av virksomheter med negativt resultat i årsregnskapet for kalenderåret før inntektsåret - Inntektsåret 2017 => årsregnskapet for 2016 Ordningen gjelder også for aksjonærer Uten vilkår, dvs ikke forutsatt underskudd i forutgående regnskapsår Forutsetning: Minst kr i formuesskatt for det aktuelle året Renteberegning: Egen rentesats, 6% 15

17 Frivillige organisasjoner endringer i 2017 Maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner kr kr kr kr kr Arbeidsgiveravgift Grense totale lønnsutgifter kr (økt fra kr ) Per person kr (økt fra kr ) I Regjeringens budsjettforslag var det ikke lagt inn endringer. Budsjettavtalen med V og KrF gir endringer for 2018 økt grense for fradrag og økt terskelverdi for arbeidsgiveravgift, se 2018 omtale. 16

18 kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AS, a Norwegian Private Limited Liability Company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

19 Skatte- og avgiftsendringer Presentasjon av Regjeringens forslag til skatteopplegg 2018

20 Fremdriftsplan for skatteog avgiftsopplegget for

21 Skattesatser 2018 Alminnelig inntekt = 23% for personer og selskap 29 % 28 % 27 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 % 21 % 20 % Nord-Troms og Finnmark reduseres fra 20,5% til 19,5% Finansforetak = 25%, videreføres fra 2017 Økning av særskatt for petroleumsvirksomhet fra 54%til 55% og grunnrenteskatt for vannkraft økes fra 34,3% til 35,7% Veksling, redusert alminnelig skattesats oppveies av økt særskatt, samlet uendret År Sats 28 % 28 % 27 % 27 % 25 % 24 % 23 % 23%?? 3

22 Skattesatser 2018 Utbytteskatt = 30,59% for personer 32 % 30 % 28 % 26 % 24 % 22 % 28 % 27 % 27 % 28,75 % År Sats alm.innt 28 % 27 % 27 % 25 % 24 % 23 % Sats utbytte 28 % 27 % 27 % 28,75 % 29,76 % 30,59 % Faktor utbytte 1,15 1,24 1,33 25 % 29,76 % 20 % % 30,59 % 23 % Faktor foreslås økt til 1,33 for 2018 Sammenligning med annen kapitalavkastning Høyere skatt på utbytte 2018 = 7,59 prosentenheter Høyere skatt på utbytte 2017 = 5,76 prosentenheter Høyere skatt på utbytte 2016 = 3,75 prosentenheter 4

23 Utbytteskatt sett samlet For selskap og eier Beregning total skatt / Inntekt før skatt i AS Alminnelig skatt i AS Inntekt etter skatt i AS Skatt på Utbytte Netto etter skatt Samlet skatt for eier Samlet skatt i % 46,55 % 46,62 % 46,56 % 46,71 % 48,16 % Totalbeskatning stabil rundt 46,6%? Ja, men max skatt i overgangen kan bli 50,02%! 5

24 Utbytteskatt sett samlet, forts. Overskudd i selskapet er vanligvis skattlagt i tidligere år med høyere skattesats på alminnelig inntekt Beregning total skatt til og med 2013 Inntekt før skatt i AS Alminnelig skatt i AS Inntekt etter skatt i AS Skatt på Utbytte Netto etter skatt Samlet skatt for eier Samlet skatt i % 46,55 % 47,25 % 47,94 % 49,33 % 50,02 % Resultat beskattet tidligere år, utbytte tas i

25 Bruttoskatt satsene økes Innslagspunktene økes, gjennomgående 3% opp Satsene økes også i prosentenheter: Bruttoskatt Trinn1 Innslagspunkt Sats 1,40 % 0,93 % 0,44 % Trinn 2 Innslagspunkt Sats 3,30 % 2,41 % 1,70 % Trinn 3 Innslagspunkt Sats 12,40 % 11,52 % 10,70 % 9 % Trinn 4 Innslagspunkt Sats 15,40 % 14,52 % 13,70 % 12 % Nå trinnskatt Tidligere toppskatt 7

26 Skatt på Personinntekt Trygdeavgift 8,2 % - uforandret 8

27 Marginal skattesats ,7 % ,6 % 9

28 Formuesskatt Verdsettelsesrabatt Økes til 20% for aksjer og driftsmidler NB/ tilsvarende endring for tilordnet gjeld redusert fradrag i formuen = 80% av tilordnet gjeld Sekundærboliger, rabatt på 10% videreføres Hotell og overnattingssteder Egen (høyere) verdsettelsesrabatt kan være aktuelt Kan være problematisk ift EØS regler Departementet skal gå i dialog med ESA om saken, ingen konkrete forslag for

29 Ulike foretaksformer > ikke likebehandling Enkeltpersonsforetak får mindre omfattende verdsettingsrabatt Kun på driftsmidler Omløpsmidler som eies av AS/KS/ANS/IS vil gi verdsettingsrabatt Begrunnelse: Avgrensningsproblemer/regelverket skal være mulig å praktisere Ikke dobbel rabatt på driftsmidler, aksjer, andeler mv eid av AS/KS/ANS etc Flere ledd kunne ellers gitt «kjederabatt» Indirekte eide driftsmidler, aksjer mv omfattes ikke 11

30 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Formuesskatt Formueskatt Sats Innslagspunkt År Sats 1,10 % 1,00 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % Innslagspun /2018: verdsettingsrabatt på «næringsformue», men også redusert gjeldsfradrag Formuesgrunnlag næringseiendom: 2018: Næringseiendom eid av: - selskap: 100%(i skattemelding 2017) - formuesskattepliktige: 80% - Sikkerhetsventil 96%* 2017: Næringseiendom eid av: - selskap: 89% (i skattemelding 2016) - formuesskattepliktige: 80% - Sikkerhetsventil 96%* 2016 : 80% av utleieverdi eller markedsverdi - Sikkerhetsventil 96%* 2015: 70% av utleieverdi eller markedsverdi - Sikkerhetsventil 84%* 2014: 60% av utleieverdi eller markedsverdi - Sikkerhetsventil 72%* 2013: 50% av utleieverdi eller markedsverdi - Sikkerhetsventil 60%* * av dokumentert omsetningsverdi 12

31 Gjeldsfradrag Ingen gjeld: Formue: Virkelig verdi Formues verdi Aksjer % verdsettingsrabatt på aksjer Bankinnskudd Sum Aksjer finansiert ved gjeld, men ingen gjeldsfradrag: Formue: Virkelig verdi Formues verdi Aksjer Uten reduksjon av gjeld vil rabatten Gjeld aksjer gi netto gjeldsfradrag på -200 Bankinnskudd Sum Teoretisk løsning: Praktisk løsning: Aksjer = 50% av eiendeler => 50% av gjeld tilordnes = 500 => 20% reduksjon av gjeld= -100 Formue: Virkelig verdi Formues verdi Aksjer Ideell løsning er at tilhørende gjeld reduseres Gjeld aksjer tilsvarende som rabatten Bankinnskudd Sum Formue: Virkelig verdi Formues verdi Aksjer Praktisk løsning er sjablongberegning: Gjeld aksjer gjeld tilsvarende andel eiendeler med rabatt Andre eiendeler blir redusert Sum

32 Opsjoner Utsatt skattlegging av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap Opsjonsfordelen skattlegges som hovedregel ikke på tidspunktet for innløsning av opsjonen, verken på den ansattes hånd eller på arbeidsgivers hånd (arbeidsgiveravgift) Fordelen skal i stedet som hovedregel beskattes når aksjene realiseres Gjelder for opsjonsfordel inntil maks kr pr arbeidsforhold *) Opsjonsfordelen skattlegges likevel dersom: Aksjene er eiet i 5 år (jf arbeidsgivers plikt til å oppbevare dokumentasjon i 5 år) Arbeidsforholdet opphører Den ansatte flytter utenlands Vilkår knyttet til opsjon og arbeidsgiver, se neste side *) Økning fra foreslått kr til kr gjennom budsjettavtalen 22. november

33 Opsjoner, forts - Vilkår Opsjon: Opsjonsperiode krav til arbeid hos selskapet minst 3 år før innløsning Ordningen begrenset til nyansettelser som skjer fra Innløsning = aksjekjøp innen 10 år etter tildeling av opsjonen Arbeidsgiver: AS Maks 10 årsverk, maks MNOK 16 i driftsinntekter og maks MNOK 16 i balansesum 6 år eller yngre på tildelingstidspunktet, medregnet stiftelses- og registreringsår Arbeidsgiver, forts: Ikke kun passiv kapitalforvaltning og begrensninger ift offentlig eierskap Ikke konkurs eller bedt om gjeldsforhandling Arbeidstaker: Minst 25 arbeidstimer pr uke Ikke eie 5% eller mer - Omfatter også nærståendes eierandeler Nyansatt etter at ordningen er innført, dvs ihht forslaget = eller senere Forbehold ESA godkjenning 15

34 Opsjoner, forts - oppsummering Opsjonsperiode minimum 3 år Opsjonsperiode maksimum 10 år Eierpreiode maks 5 år Tildeling av opsjon Tidligste innløsning etter 3 år Seneste innløsning 10 år etter tildeling Seneste realisasjonsbeskatning etter eierperiode 5 år Forbehold ESA godkjenning 16

35 Bedriftsbeskatning andre endringsforslag for 2018 og senere Endringer i rentebegrensningsreglene finansforetak mv. Enkelte tilpasninger pga ny finansforetakslov Endring i avgrensningen av unntaket for finansforetak - låneformidlingsforetak skal ikke lenger skal være unntatt fra rentebegrensningsreglene Oppretting av satsen for fremføring av avskårede renter for selskap med deltakerfastsettelse, denne opprettingen foreslås gjeldende f.o.m Flere og større endringsforslag har vært på høring, men foreslås ikke gjennomført 2018 departementet tar sikte på mer utredning og endringer fra og med 2019 Eiendomsskatt «maskinskatt» fjernes fra og med Med en fem syv års overgangsperiode, slik at kommunene skal kunne tilpasse seg inntektsbortfallet Økt til syv år gjennom budsjettavtalen med V og KrF Budsjettavtalen medfører også at master og linjer i transmisjonsnettet samt nettanlegg fortsatt skal ilegges eiendomsskatt 17

36 Andre endringer i personbeskatningen forslag for 2018 Elbiler Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen ble foreslått opphevet, budsjettavtalen innebærer at rabatten beholdes, men reduseres fra 50% til 40% Skatteklasse 2 Avvikles, høyere personfradrag for ektefeller som skattlegges under ett bortfaller Kortidsutleie av egen bolig uteleieforhold < 30 dager Skattefritak fjernes, beskattes som kapitalinntekt hvis ikke virksomhet Sjablongfradrag for kostnader, 85% av inntekt > kr regnes som skattepliktig Diett kr 150 blir skattepliktig, se neste side. Pendlere Fradragsretten for kost til pendlere reduseres og fradrag for merutgifter til kost og losji tidsbegrenses, se senere side 18

37 Diettgodtgjørelse kr 150 blir skattepliktig fra Diettgodtgjørelse ihht satser: Har hittil vært skattefri for mottaker og trekk- og arbeidsgiveravgiftsfri for arbeidsgiver Endres fra og med 2018: Kr 150 blir skattepliktig, og også trekk- og arbeidsgiveravgiftspliktig for arbeidsgiver - «Samme system» som for km-godtgjørelse, 60 øre pr km = skattepliktig - Skattedirektoratet arbeider med detaljene, forhåpentlig er systemet på plass fra og med 1. januar 2018 Konsekvenser? Flere over til dekning etter regning?, ettersom dette ikke berøres av endringen Økt press på økt diettgodtgjørelse? - Resultatet av forhandlinger om avtalen antas å foreligge i desember 19

38 Pendlere innstramming av fradragsreglene Pendlere kan etter gjeldende regler kreve fradrag for merkostnader til kost og losji Endring begrense fradrag til opphold utenfor hjemmet av mer midlertidig art, i pendlerboliger der det ikke er lagt til rette for å kunne lage mat - Dvs ikke fradrag for skattytere som har mulighet til å kunne oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. Fradragssatsene for kost reduseres med kr I tillegg tidsbegrenset = til 24 måneder Det foreslås ikke å innføre tidsgrense for fradrag for besøksog arbeidsreiser (reisefradraget) Tidsbegrensing av fradraget for merutgifter til kost og losji regnes fra 1. januar 2018 for eksisterende pendlere dvs dette får virkning tidligst 1. januar 2020 Endringene får ikke konsekvenser for skattefri dekning arbeidstaker kan motta fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal fortsatt kunne yte kostgodtgjørelse skattefritt etter satser på dagens nivå 20

39 Fradrag 2018 Personfradrag Klasse 1: kr , økning 3% fra kr Klasse 2: Foreslås fjernet Minstefradrag Lønnsinntekt: Sats 45, økt fra 44% Øvre grense kr for lønnsinntekt, økning 3% Pensjonsinntekt endringer for 2017, vedtatt i revidert budsjett Sats 31% Særskilt fradrag i arbeidsinntekt kr uendret Har vært uendret siden 2001, fungerer som en egen nedre grense for skattytere som bare har lønnsinntekt Øvre grense kr , foreslås økt til kr for 2018, økning 2,2% Nedre grense kr for både lønn og pensjon videreføres uendret 21

40 Fradrag 2018, forts Andre fradragssatser Mange satser er videreført (nominelt) uendret Enkelte justeringer Se vedlegg med detaljert oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser Frivillige organisasjoner 2018* Fradrag for gaver Økes til kr , fra kr Grense arbeidsgiveravgift 3% = lønnsjustering, lavere eller ingen justering av innslagspunkter og fradragssatser = reell skatteskjerping *Endringer gjennom budsjettavtalen 22. november 2017 Pr ansatt kr , samlet kr (økt fra kr og kr ) 22

41 Skatteregler for fondskonto Endringer med ikrafttredelse Fondskonto = kombinert investerings- og forsikringsprodukt Skal skattlegges som verdipapirfond når forsikringselementet er lite Prosentvise tillegg (mest vanlig) => lite forsikringselement dersom tillegget < 50%, dvs total utbetaling < 150%. Faste tillegg, avkastning holdes utenom => lite forsikringselement dersom tilleggsbeløpet < 100% av innbetalt beløp Innebærer at aksjeinvestering via fondskonto blir skattlagt på samme måte som andre aksjeinvesteringer 23

42 MVA i statsbudsjettet Redusert sats 10 % økes til 12 % Gjelder hotell, kino, fotballkamper, transport etc Adgang til å forskuddsfakturere med 10 % helt frem til

43 kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AS, a Norwegian Private Limited Liability Company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

44 Aksjeloven Endringer

45 Aksjeloven - oversikt ikrafttredelse 1. juli 2017 Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon, meldinger mv Justering av 3-5 om handleplikt Forenklet generalforsamling klarere/mer tilgjengelig regulering Bedret mulighet for å delta på GF vha elektroniske hjelpemidler og å forhåndsstemme Styremedlemmers tjenestetid og rett til fratre Revisjon av årsregnskap: - Morselskap kan beslutte å unnlate revisjon hvis konsernet oppfyller terskelverdiene - Nystiftet selskap ikke-revisjon er nå «defaultverdi» - Slutt på styrefullmakt, revisjon eller ei bestemmes av generalforsamlingen - Beslutning om fravalg virkningstidspunkt Kapitalendringer og revisorbekreftelser: - Ingen krav om bekreftelser ved kapitalnedsetting - Fondsemisjon? Uklar rettstilstand, Foretaksregisteret legger inntil videre til grunn at uttalelse fra revisor kreves 2

46 Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon, meldinger mv Ny faneparagraf: 1-6 Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon (1) Dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjeloven, skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. Dokumentasjonen skal være i lesbar form og være tilgjengelig fra Norge. (2) Krav i denne loven om at meldinger mv. skal være eller gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektroniske løsninger. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om oppbevaringstid for bestemte dokumenttyper, hva som anses som betryggende måte for utarbeidelse og oppbevaring, og sikkerhetsnivået for signatur. Hovedpoeng åpne for elektroniske løsninger Aksjelovutvalgets forslag om å begrense oppbevaringstiden til fem år ble IKKE tatt til følge (snarere tvert i mot) 3

47 Meldinger og språklig modernisering Ny 1-7 Meldinger mv (1) Selskapets meldinger mv. til aksjeeierne etter denne loven gis på den måten styret bestemmer. Styret skal informere aksjeeierne i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk. Meldinger mv. skal gis på en betryggende og hensiktsmessig måte. (2) Aksjeeiernes meldinger mv. til selskapet etter denne loven kan alltid sendes til selskapets forretningsadresse, og til digital adresse og postadresse som selskapet har oppgitt. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om krav til meldinger mv. mellom selskapet og aksjeeierne. Språklig modernisering Undertegne -> Signere Rekommandert brev -> Melding 4

48 Oppbevaringstid Hele selskapets levetid Stiftelsesdokument, 2-1 (3) Protokoll GF og fortegnelse hvem som var deltok, 5-7 a (4) [forenklet GF] og 5-16 (3) [vanlig GF] Styreprotokoll 6-29 (3) Fusjon/fisjon og avvikling Egen bestemmelse opplysning om tidligere aksjonærer 10 år, videreført uendret OT skal oppbevare selskapsdokumentasjon fra OD, minst 10 år etter året fusjon/fisjon ble registrert i foretaksregisteret Avviklingsstyret skal sørge for oppbevaring av selskapsdokumentasjon, minst 10 år etter det året selskapet er endelig oppløst Presisert at regnskapsmateriale skal oppbevares ihht bokføringsreglene Departementet fant det nødvendig å presisere at krav til oppbevaring er hele selskapets levetid. Flere høringsinstanser hadde kommentarer som tydet på at man tror det er 10 år som gjelder 5

49 Hva med elektronisk signatur? Uklart signal i proposisjonen: «Departementet mener imidlertid at det må vurderes nærmere hvilke konsekvenser det har å ikke stille krav til sikkerhetsnivå før det åpnes for elektronisk signatur.» Betyr det at elektronisk signatur på selskapsdokumentasjon likevel ikke kan benyttes at vi må vente på en nærmere utredning av konsekvensene av at det ikke stilles krav til sikkerhetsnivå??? Forbilledlig klart svar fra Revisorforeningen: Lovbestemmelsen ble gjeldende fra 1. juli Inntil ny beskjed blir gitt kan elektronisk signatur benyttes og det er selskapene som tar stilling til sikkerhetsnivået (se innkopiert neste side) 6

50 Fra DnR om elektronisk sign av selskapsdokumentasjon 7

51 Justering av 3-5 om handleplikt Fjernet bestemmelsen om handleplikt hvis ½ av aksjekapitalen er tapt Unødvendig: Enten er EK forsvarlig, og da er det ikke reell handleplikt, selv om ½ av aksjekapitalen er tapt, Eller så er EK ikke forsvarlig, og da er det handleplikt helt uavhengig av hvor stor del av aksjekapitalen som måtte være tapt Behov for konkret holdepunkt? ikke vurdert som tilstrekkelig tungtveiende 8

52 Forenklet GF 5-7 Forenklet GF Kan holdes dersom ingen motsetter seg. Uten fysisk møte, herunder vha elektroniske hjelpemidler. Egen bestemmelse om protokoll ( 5-7 a). Kravene i kan unnlates fulgt 5-7 a Protokoll ved forenklet GF Angi at GF er ihht 5-7 Angi beslutningen Hvis flere enn én aksjonær, angi antall stemmer totalt + for og mot Egnet for selskap med enighet/hvor beslutninger er enstemmige 9

53 Delta elektronisk og forhåndsstemme Delta vha elektroniske hjelpemidler Unntak, med mindre styret har saklig grunn for å nekte Deltakelse og stemmegivning må kunne kontrolleres på betryggende måte Kan vedtektsfeste nærmere krav Forhåndsstemme Mulighet kan fastsettes i vedtektene, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon Betryggende måte for å autentisere avsenderen Kan vedtektsfeste nærmere krav 10

54 Styremedlemmers tjenestetid og rett til å fratre Tjenestetid I utgangspunktet 2 år Kan vedtektsfeste kortere eller lengre, herunder ubestemt tid Rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute Bestemmelsen om særlig grunn fjernes Tilpasse kartet til terrenget 11

55 Revisjon av årsregnskap (1) Ikke ubetinget revisjonsplikt for morselskap Et morselskap kan bare beslutte å unnlate revisjon dersom vilkårene er oppfylt for konsernet sett som en enhet. Selskapet må ha kontroll på konsernets samlede størrelse Ansvar for styre og aksjonærer «Default» ikke valgt revisor ved stiftelse av nytt selskap Ikke lengre nødvendig å «aktivt» fravelge revisor ved stiftelsen Stifterne kan i stiftelsesdokumentet unnlate å velge revisor dersom vilkårene.. er oppfylt Generalforsamlingen bestemmer, ikke krav om fullmakt til styret Styremedlem som ønsker revisjon, nedstemt av aksjonærene => kan fratre 12

56 Revisjon av årsregnskap (2) Virkningstidspunkt for fravalg av revisjon (6) Selskapet skal straks gi melding til Foretaksregisteret dersom generalforsamlingen har truffet beslutning som nevnt i første ledd eller dersom selskapets årsregnskaper igjen skal revideres som følge av at vilkårene for fritak fra revisjon etter revisorloven 2-1 tredje til sjette ledd ikke lenger er til stede. Det samme gjelder dersom det er truffet beslutning etter fjerde ledd. Beslutning som nevnt i første ledd får ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. MEN ny forståelse av fra og med hvilket tidspunkt beslutningen får virkning fra og med, altså fra og med hvilket regnskapsår: - Her avgjør beslutningstidspunktet, så lenge beslutning om fravalg er tatt senest så får beslutningen virkning for regnskapsåret 2017, etter at den er registrert - Eks: fravalg , registrert , får virkning f.o.m. regnskapsåret

57 Kapitalendringer og revisorbekreftelser Ingen krav om uttalelser ved kapitalnedsetting 1. Nedsetting til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte 2. Andre formål Men OBS fortsatt er det krav til: - nedsettingen kan ikke gjelde større beløp enn at selskapet etter nedsettingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Detaljerte regler, blant annet slik at begrensninger for utbytte gjelder tilsvarende *) - kreditorvarsel og krav om bekreftelse fra styret om at det ikke er forhold til hinder ift kreditorene for å iverksette nedsetting etter kreditorfristens utløp Revisorbekreftelse har tilsvarende falt bort for kapitalnedsetting ved: - Uttreden/utløsning, Fisjon, 14-3 (3) henviser fortsatt til 12-2, men i 12-2 er krav om revisorbekreftelse fjernet *) Nærmere om krav til egenkapital og beregning se neste side 14

58 Kapitalnedsetting krav til egenkapital En del av styrets oppgaver og ansvar Dekning for aksjekapital og bundet egenkapital Fond for urealiserte gevinster og fond for vurderingsforskjeller (ikke vanlige poster) Nærmere om beregningen: Utgangspunkt balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap, men registrert aksjekapital på beslutningstidspunktet legges til grunn Fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse (jf asl 8-7 og 8-10), med enkelte unntak - I klartekst: Lån til aksjonær eller nærstående reduserer beløp som kan nedsettes tilsvarende, samme gjelder for sikkerhetsstillelse til fordel for aksjonær eller nærstående Ta hensyn til effekten av egne aksjer Fradrag for andre disposisjoner etter balansedagen som skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte eller som regnes som utdeling til aksjonærene ved kapitalnedsetting eller sletting av egne aksjer Selskapet må etter nedsettingen ha en forsvarlig egenkapital og likviditet 15

59 Ikrafttredelse 1. januar 2018 Digital adresse i aksjeeierboken 4-5, annet ledd: «I aksjeeierboken skal aksjeeierne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer, digital adresse, forretningsadresse eller bosteds-adresse og eventuelt postadresse.» 4-6 innsyn i aksjeeierboken: - Opplysninger i aksjeeierboken skal være tilgjengelige for enhver. Dette gjelder likevel ikke aksje-eiernes digitale adresse. Kongen kan gi regler om innsynsrett etter første og annet punktum, og kan bestemme at selskapet etter begjæring skal gi utskrift av aksjeeierboken mot en nærmere fastsatt godtgjørelse. Selskapene bør få tid til å innhente aksjeeiernes digitale adresser før endringene trer i kraft. Endringene i aksjeloven 4-5 annet ledd og 4-6 første ledd trer i kraft 1. januar

60 Aksjeeierbok Aksjeeierboken skal føres betryggende og kan føres elektronisk. Kravet om alfabetisk orden kan medføre at elektronisk føring er det eneste som fungerer i praksis Skal inneholde offentlig*) del aksjeeierne innføres i alfabetisk orden: Navn eller foretaksnavn Fødselsdato eller organisasjonsnummer Adresse For hver aksjeeier antall aksjer og nummer på aksjene Dersom flere aksjeklasser skal det angis hvilken klasse aksjene tilhører *) Offentlig = tilgjengelige for enhver Digital adresse skal ikke være tilgjengelig for enhver Skal inneholde ikke offentlig*) del Fra og med 1. januar 2018: Digital adresse Kan inneholde ikke uvanlig i praksis Opplysninger til aksjonærregisteroppgaven, som for eksempel fullt personnummer - Skal i så fall ikke være en del av det som er tilgjengelig for enhver Opplysninger om tidligere aksjonærer skal oppbevares i 10 år, men er ikke en del av aksjeeierboken og disse opplysningene er derfor ikke tilgjengelige for allmennheten 17

61 Senere ikrafttredelse pt ikke bestemt når: Bekreftelse av aksjeinnskudd i penger Kretsen som kan bekrefte utvides med advokater og autoriserte regnskapsførere Før endringene kan tre i kraft, må det etableres systemer i Foretaksregisteret for å kunne kontrollere at den som avgir bekreftelsen faktisk er advokat eller autorisert regnskapsfører. Terskelverdier for revisjonsplikt flyttes til forskrift Gjelder terskelverdi driftsinntekt (pt MNOK 5) og balansesum (MNOK 20) innebærer å fjerne terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum mv. fra lovbestemmelsene og at nærmere regler om dette fastsettes i forskrift. Det vil bli utarbeidet slike forskriftsbestemmelser før endringene tr er i kraft. 18

62 Åpningsbalanse/utkast til åpningsbalanse Forslag om opphevelse av krav til åpningsbalanse Forslag fra regnskapslovutvalget og fra aksjelovutvalget *) - NOU 2016: 11 og NOU 2016: 22 Forslaget er tatt videre av Finansdepartementet, juni 2017 i Prop. L 160 ( ) Er til behandling hos Finanskomiteen, som har frist for å avgi innstilling om dette i dag 28. november Gjennomføres forslaget? - På hvilken måte? - Og fra hvilket tidspunkt? Oppfølging i løpet av dagen *) Forslag: Ikke krav om åpningsbalanse ved stiftelse av selskap med tingsinnskudd og heller ikke ved omdanning fra AS til ASA Krav til utkast til åpningsbalanse som krav ved fusjon og fisjon foreslås også opphevet. 19

63 Andre forslag? Ja, mange forslag fra aksjelovutvalget som foreløpig ikke er fulgt opp Kan komme endringer på kort varsel Vi «overvåker» og informerer så snart det er signaler på at noe er i gjære 20

64 Regnskapsloven Status

65 Ny regnskapslov? Forslag fra regnskapslovutvalget NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11 Betydelige endringer, internasjonal harmonisering og helt ny regnskapslov Sprikende signal i høringskommentarene Proposisjon Prop. L 160 ( ) Enkelte endringsforslag hovedsakelig forenklinger på avgrensede områder Signaler om de «store endringene» kan tyde på at dette stopper opp 22

66 Prop. L 160 «Signaler» 23

67 Årsberetning vedtatt endring Likestilling og diskriminering Opplysningskrav i årsberetningen er fjernet Trer i kraft 1. januar 2018 Uttalelse fra DnR: Signaler om at lovendringen kanskje vil bli reversert før den har trådt i kraft fordi det skal ha skjedd en feil i behandlingen i Stortinget. Det er ikke presisert fra hvilket årsregnskap endringene gjelder. Med støtte i tidligere praksis ved oppheving av krav til opplysninger i årsberetning og noter må det kunne legges til grunn at endringene gjelder årsregnskap med balansedag 31. desember Eksempel på formuleringer vi heretter vil gå glipp av: 24

68 Små foretak unntak fra krav om årsberetning? Forslag fra regnskapslovutvalget, fulgt opp av Finansdepartementet Forslaget gjelder alle regnskapspliktige som er i gruppen små foretak Ikke krav om årsberetning Men visse endringer i notekrav og ett nytt notekrav: - Opplysninger om egne aksjer, noe utvidede krav - Nytt notekrav som krever at små foretak skal opplyse om usikkerhet ved fortsatt drift i de tilfellene hvor det foreligger slik usikkerhet Endringene KAN bli gjennomført med virkning allerede fra om med regnskapsåret 2017 Frist for finanskomiteen er i dag = 28. november 2017 for å avgi innstilling om proposisjonen 25

69 God regnskapsskikk Ingen endringer av regnskapsstandarder Avventer avklaring av endringer i regnskapsloven Unntak: 1. Pensjonsforutsetninger - Veiledningen med pensjonsforutsetninger er endret pr 31. august Vil bli oppdatert pr 31. desember 2017 Publiseres i begynnelsen av januar 2018, 2. Endringer som gjelder årsberetning vil bli gjennomført - I NRS 16 Årsberetning og NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak - Så snart det er endelig avklart hvilke lovkrav for årsberetningen som gjelder for regnskapsåret

70 Til slutt, en praktisk «detalj»: Elektronisk signatur Årsregnskap og årsberetning Revisorforeningen har svart på spørsmål om elektronisk signatur kan benyttes for årsregnskap og årsberetning: «I lys av de senere års utvikling må elektronisk signering nå kunne aksepteres. Revisorforeningen legger til grunn sikkerhetsnivået ved bruk elektroniske signaturer, bestemmes av det enkelte selskap.» Mange løsninger, et eksempel: 27

71 kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AS, a Norwegian Private Limited Liability Company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

72 GDPR Ny personvernlov - for ny tid Advokat Lise Onarheim, 28. November 2017

73 Agenda 1. Generelt om nytt regelverk 2. Viktige begrepsavklaringer 3. Utvalgte temaer 4. Hva bør dere gjøre nå? 2

74 EUs nye personvernforordning Kort fortalt EUs nye regelverk for behandling av personopplysninger Største endringen i personvernregelverket på 20 år Erstatter dagens regelverk den 25. Mai 2018 Vil medføre endringer også for norske virksomheter 3

75 Hovedformål Styrket personvern Den registrerte skal ha større kontroll over egne opplysninger Borgere eier sine egne personopplysninger Informasjon og samtykke Nye rettigheter Ansvarliggjøre virksomheter Strengere bøte og sanksjonsregime. Bevisstgjøre virksomheter Personvern skal inn i «ryggraden» til virksomheter Virksomheten får større ansvar for personvern Harmonisering Gjelder for alle private selskaper, offentlige instanser, ideelle organisasjoner m.m. innenfor EU/EØS. Under gitte vilkår gjelder forordningen også for virksomheter utenfor EU som har EU borgere i sine registre. 4

76 Viktige begrepsavklaringer

77 Personopplysninger: Hvilke data er det snakk om? Personopplysninger Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson (i dag) Enhver form for informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte) (GDPR art. 4, pkt.1. ) 6

78 Virkeområde - Behandling av personopplysninger Behandling: Enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke (GDPR Art. 4 nr. 2) Forordningens virkeområde er ytterligere begrenset i GDPR art. 2 nr.1: Denne forordning får anvendelse på helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og på ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i et register Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger det er snakk om, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. 7

79 Sentrale roller Behandlingsansvarlig en fysisk eller Juridisk person [.] som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når [ ] Eks arbeidsgiver Databehandler «En fysisk eller Juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organs om behandler personopplysninger på vegne av andre! Eks leverandør av IT-systemer 8

80 Utvalgte temaer

81 Vesentlige forhold å merke seg ved GDPR Utvidet geografisk anvendelsesområde Utvidet definisjon av sensitive personopplysninger Hjemmelsgrunnlag særlig om samtykke - formålsbegrensning Utvidet informasjonsplikt til den registrerte, art. 12, 13, 14 og 15 (innsynsrett) Retten til å bli glemt («right to be forgotten»), art. 16 Rett til dataportabilitet, art Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling, art. 25 Databehandleravtaler, art. 28 Personopplysningssikkerhet, art. 32, overføring til tredjestater kap. V Varsling til tilsynsmyndigheter og berørte, art. 33 og Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) art. 35 Personvernrådgiver/personvernombud, art. 37, 38 og 39 Strengere krav til dokumentasjon Overtredelsesgebyr 10

82 Nr. 3 Hjemmelsgrunnlag særlig om samtykke (art. 6, 7, 8, 9) Det kreves et lovlig behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger. Eksempler på hjemmelsgrunnlag er: lov, kontrakt, samtykke og nødvendighetsvurdering. Forordningen stiller strengere krav til samtykke som gyldig grunnlag for behandling av personopplysninger: Må beskrive hvert formål samtykket gis til Samtykke må være lettfattelig Samtykke må være klart adskilt fra annen tekst Tydeliggjøring av at det ikke skal stilles «tilleggsvilkår» Samtykke kan når som helst trekkes tilbake Må være «informert» «frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring». Det er den behandlingsansvarlige som har bevisbyrden for at samtykke er innhentet. 11

83 NR. 3- Formålsbegrensning ( art. 5 punkt 1. b.) Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelige angitte og berettigede formål. Dersom virksomheten ønsker å behandle personopplysninger til et annet enn det opprinnelige formål må dette formålet være forenlig med det opprinnelige formålet. Ved bruk til uforenlige formål må det foreligge samtykke. 12

84 Nr. 4 - Informasjonsplikt til den registrerte & rett til innsyn (art. 13, 14 og 15) Informasjon Plikt til å informere den registrerte om innsamling og bruk av personopplysninger. informasjon er en forutsetning for at samtykke skal være gyldig hjemmelsgrunnlag. Informasjonen skal gis i konsis/kortfattet, lettforståelig og i en lett tilgjengelig form og i et klart og enkelt språk ( ). Forordningen stiller krav til hva en skal informere om. Innsyn Enhver registrert som ber om det skal få vite hva slags behandling av personopplysninger behandlingsansvarlige foretar seg. Ingen formkrav til innsynsbegjæringen. Utlevering av kostnadsfri kopi. I utgangspunktet frist på en måned. 13

85 Nr. 5 Sletting, særlig om retten til å bli glemt (art. 5 (1) (e) og art. 17) Sletting av eget tiltak Når formålet med behandling av personopplysningene er oppfylt skal opplysningene som hovedregel slettes, med mindre det eksisterer andre hjemmelsgrunnlag for videre behandling. Retten til å bli glemt Rett til å kreve slettet personopplysninger på ulike grunnlag Eks. samtykke er trukket tilbake eller at behandling er unødvendig Uten unødig forsinkelse og senest innen 1 måned Omfatter også opplysninger som er publisert I tilfelle det er uenighet den registrerte kan kreve «begrensning i behandlingen» (art. 18) I tilfelle uriktige opplysninger rett til korrigering (art. 16) Særlig rett til å stoppe direkte markedsføring Dette kan bli overstyrt av andre lover og reguleringer 14

86 Nr. 6 - Rett til dataportabilitet (art. 20) Ny rettighet ved GDPR. Rettigheten gjelder kun når samtlige av tre vilkår er oppfylt: Når behandling er basert på samtykke eller kontrakt og behandlingen foretas basert på automatiske midler (dvs. en ser bort fra papirdokument) Rettigheten skal ikke krenke andres rettigheter og friheter Gjelder for opplysninger som den registrerte selv har gitt, samt opplysninger som kan utledes av dennes online-aktiviter Dataportabilitet kan skje på to måter: 1. Den registrerte kan få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig. 2. Den registrerte kan kreve at personopplysningene overføres direkte til den nye behandlingsansvarlige når dette er teknisk mulig. 15

87 Nr. 8 Databehandlere og databehandleravtaler (art. 28) Krav om tydelig roller og ansvar Databehandlere får større selvstendig rolle Fortsatt krav om skriftlige databehandleravtaler (kontrakt), men forordningen stiller strengere krav om å ha oversikt og kontroll. Stiller strengere krav når databehandler skal velges. Skal kun velge de som gir «tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne forordningen og vern av den registrertes rettigheter» (art. 28) Regulerer innholdet i kontrakten direkte i forordningen Plikt til å underrette behandlingsansvarlig om brudd (art. 33 nr. 2) 16

88 Nr. 10 Varsling (art. 33 og 34) TILSYNSMYNDIGHETER Strengere krav til når avvik skal meldes til Datatilsynet Brudd på personopplysingssikkerhet skal varsles til tilsynsmyndighetene Det må implementeres rutiner for varsling fra databehandlere og deres underleverandører. Varsle uten unødig opphold, og uansett innen 72 timer BERØRTE Varsling skal skje når det er sannsynlig at avviket vil medføre en høy risiko for personvernet til de som er berørt Forordningen stiller krav til hva varselet skal inneholde Kan unnlate varsling dersom det under gitte vilkår er iverksatt beskyttelsestiltak, etterfølgende tiltak eller hvis varsling er uforholdsmessig vanskelig. 17

89 Nr. 12 Personvernrådgiver(personvernombud) (art. 37,38 og 39) Blir obligatorisk for: offentlige organer og myndigheter Andre behandlingsansvarlige og databehandlere under gitte vilkår (se neste slide) Kvalifikasjoner Ekstern eller intern Flere virksomheter kan gå sammen om en personvernrådgiver Plikter Kontrollansvar, rådgiver, kontaktpunkt Ansvar Uavhengig stilling med direkte tilgang til øverste ledelsesnivå i personvern spørsmål. Interessekonflikt skal unngås Meldes til tilsynsmyndigheter 18

90 19 * Veileder hentet fra Datatilsynet

91 Nr Krav til dokumentasjon Ingen egen bestemmelse om dokumentasjon Forordningen forutsetter flere steder en plikt til å kunne dokumentere etterlevelse. «Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at nr 1. (prinsippene i forordningen) overholdes» (GDPR art. 5 nr. 2) «skal den behandlingsansvarlige gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med denne forordningen» (GDPR art. 24.) 20

92 Nr. 13 Protokollføring (art. 30 Protokoller over behandlingsaktiviteter) Forordningen krever at behandlingsansvarlige og databehandlere har oversikt over hvilke personopplysninger som behandles og behandlingsaktivitet. Oversikten skal dokumenteres. Forliktelsen gjelder ikke et foretak eller en organisasjon med færre enn 250 ansatte. Oversikten over personopplysninger skal inneholde: Behandlingsansvarlige sitt navn og kontaktinformasjon og personvernrådgivers navn og kontaktopplysninger, formålet med behandlingen, beskrivelse av grupper av registrerte opplysningene gjelder og hvilke kategorier av personopplysninger behandles hvem personopplysningen har vært videreformidlet til eller kan bli videreformidlet til, om det forekommer overføring av personopplysningene til land utenfor EU/EØS eller til internasjonale organisasjoner og i så tilfelle hvilke land eller organisasjoner, samt hvilke tiltak er truffet for sikre personvern i land som ikke er godkjent av EU kommisjonen, lagringstid av forskjellige kategorier av personopplysninger, generell beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. 21

93 Hva skjer hvis man ikke gjør noe? GDPR Bøter og gebyrer GDPR gir kontrollerende myndighet mulighet til : Faktorer som vil vurderes (ref. Art, 83(2)): 1.Utstede advarsler 2.Utstede irettesettelse/refs 3.Beordre etterlevelse av datasubjektets forespørsler 4.Kommunisere uautorisert utlevering av personopplysninger direkte til datasubjektet Administrative bøter ( to trinn): I tillegg til Første trinn: Euro eller 2 % av global omsetning Andre trinn: Euro eller 4 % av global omsetning art, alvor og varigheten av brudd ha hensyn til art, omfang eller formålet med behandlingen samt mengden data og nivå på påførte skader; om overtredelsen er forsettlig eller uaktsom; tiltak utført av behandlingsansvarlig eller databehandler for å dempe skade påført datasubjektet; graden av ansvar (behandlingsansvarlig eller databehandler); eventuelle relevante tidligere overtredelser; graden av samarbeid med tilsynsmyndigheten; kategorier av personopplysninger berørt; om overtredelsen ble varslet av behandlingsansvarlig eller databehandler til tilsynsmyndigheten; tidligere tilfeller av håndheving; overholdelse av godkjente regler for oppførsel i henhold til Artikkel 40 eller godkjent sertifiseringsmekanismer relevant for artikkel 42; og eventuelle andre skjerpende eller formildende faktorer som gjelder for omstendighetene (f.eks. økonomiske gevinsten, unngåtte tap, direkte eller indirekte fra overtredelsen). 22

94 Hva må din virksomhet gjøre før 25.mai 2018?

95 Prosessen for å etterleve personvernreglene Kartlegge/vurdere Utbedre Implementering Håndtere Skaff en oversikt over personopplysninger dere behandler, behandlingsmåte, informasjonssystemer, bruk av leverandører/underdatabehandlere, overføring til tredjeland, rutiner og prosedyrer, dokumentasjon mv. Vurder om dere oppfyller dagens og den fremtidige lovgivningen. Identifiser avvik og risikoelementer. Vurder om det er nødvendig med en personvernrådgiver evt. strategi for hvordan personvern skal følges opp. På basisen av kartleggingen som er gjort må en endre og etabler rutiner for å oppfylle de nye reglene. Sikre at behandlingen er lovlig og at en har et lovlig behandlingsgrunnlag. Oppdater, evt. utarbeid nødvendige databehandleravtaler. Utarbeid informasjonskanaler, eks. personvernerklæring. Implementer utbedringene i virksomheten. Etabler ansvar og roller innad i organisasjonen. Opplæring i virksomheten. Håndtere løpende risikoforhold som oppstår, samt håndtering av endringer i teknologi og regler. 24

96 GDPR Start med en GAP-analyse Kap. ref Tema Beskrivelse Endring smln med norsk rett For din virksomhet? I Utvidet geografisk område Forordningens anvendelsesområde geografisk? II Sensitive personopplysninger Utvidet kategorier av opplysninger som anses sensitive.? II Rettslig grunnlag Det lovlige grunnlaget for behandling av personopplysninger.? I & II Samtykke Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger om den enkelte.? III Informasjonsplikt Den behandlingsansvarlige har plikt til å informere den registrerte om sin bruk av personopplysninger samt å gi innsyn.? III Sletting Rettigheten for den registrerte å få slettet opplysningene om seg.? III Midlertidig begrensning i behandling «skjerming» av opplysninger under disputt? III Dataportabilitet Retten for den registrerte til å få overført sine personopplysninger.? IV Innebygget personvern i design Krav om å ivareta personvern i alle utviklingsfaser.? 25

97 GDPR - Ikrafttredelse 25. mai 2018 Da må virksomheter etterleve kravene i forordningen!

98 Takk for oppmerksomheten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX

Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX Thore Kleppen, Partner Espen Almlid, Direktør Jonas Ringstad, Senior Associate 10.11.2016 Bakgrunn Formål, rammer og metode Punkt

Detaljer

Lederundersøkelsen 2017

Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen overordnede funn: Optimismen er tilbake: 2 av 3 ledere ser positivt på selskapets økonomiske utsikter Selskapene frykter økt konkurranse, tilgang til kompetanse

Detaljer

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger -hvordan forholde seg til den informasjonen som ikke er tilgjengelig 12 september 2017 Innhold Hva menes med informasjonsdilemmaet? Noen eksempler Hvordan

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse

GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse Bakgrunn General Data Protection Regulation (GDPR) ble formelt vedtatt av EU i april 2016 GDPR trer i kraft

Detaljer

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen Sertifisering og erfaringer med implementering Anette Killingrød Kristiansen KPMG globalt Omsetning globalt (FY16) Tax 189.000 ansatte $5,56 mrd 22 % Advisory $9,74 mrd i 155 land 41 % $25,42 milliarder

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Ny regnskapslov:

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

RSM NYHETSBREV 9/2016

RSM NYHETSBREV 9/2016 RSM NYHETSBREV 9/2016 RSM NYHETSBREV 9/2016 NYHETSBREV 9/2016 Les mer om: Forslag til forenklinger i aksjeloven Aksjelovutvalget overleverte fredag 21. oktober sine forslag til endringer i aksjeloven til

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Personvernforordningen

Personvernforordningen Personvernforordningen Hvitvaskingskonferansen Advokat Nils Henrik Heen Dagens regelverk EUs personverndirektiv 94/46/EU Personopplysningsloven med forskrift Særlovgivning 2 Personvernforordningen Teknologisk

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årsplan. Audit Committee Institute. kpmg.no

Revisjonsutvalg. Årsplan. Audit Committee Institute. kpmg.no Revisjonsutvalg Årsplan Audit Committee Institute kpmg.no Årsplan for Planlagte møter Revisjonsutvalgets etablering, konstituering etc. Konstituering, samt overvåking av medlemmenes uavhengighet og kompetanse

Detaljer

Informasjonssikkerhet og internkontroll - hva er nytt med EUs personvernforordning

Informasjonssikkerhet og internkontroll - hva er nytt med EUs personvernforordning Informasjonssikkerhet og internkontroll - hva er nytt med EUs personvernforordning Senioradvokat (PhD) Thomas Olsen Normkonferansen 30. november 2017 www.svw.no GDPR viderefører personvernprinsippene Artikkel

Detaljer

Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen

Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen Forslag om vesentlige endringer i aksjelovgivningen INNLEDNING Den 21. oktober 2016 avga Aksjelovutvalget utredningen NOU 2016:22, Aksjelovgivning for økt verdiskaping til Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018

Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018 Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018 Nye personvernregler Personvernforordningen GDPR Regulation (EU) 2016/679 3 Agenda Hva er personvern og personopplysninger Bakgrunn

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye

EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye Innhold 1. Personvernforordningen hva er det EU vil og hva er nytt? 2.

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

#Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017

#Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017 Partner advokat Ulf H. Sørdal og senioradvokat Erik Holgersen 2 Endringer Endringer i skattesatser Oversikt over marginal skattesats Formuesskattegrunnlaget

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Bilde: Shutterstock/Pawel 2 Agenda Statsbudsjettet 2018 Skatt på formue Delingsøkonomien

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: 16/5493 Oslo, 9. januar 2016 Vår ref: Anita Sundal/ 16-41151 HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Hovedorganisasjonen

Detaljer

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017 Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag 2017 12. mai 2017 Agenda 01 02 03 Revidert nasjonalbudsjett 2017 Endringer i rentebegrensningsreglene Øvrige forventede endringer 2017 2 01

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.

1. Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv. Aksjelovgivning for økt verdiskapning Innledning Et ekspertutvalg ble oppnevnt 22. januar 2016 for å utrede mulighetene for forenklinger i aksjelovene samt evaluere endringer i aksjelovene som trådte i

Detaljer

Regnskap & Skatt. Gründerseminar - VNR. 7. juni 2017

Regnskap & Skatt. Gründerseminar - VNR. 7. juni 2017 Regnskap & Skatt Gründerseminar - VNR 7. juni 2017 Hva er kravene? (g hva kan være lurt) Selskapsfrm? Revisr? Innsendelsesplikt årsregnskap? Regnskapsfører? (eller føre selv?) Bkføringsplikt? MVA-plikt?

Detaljer

Sanksjoner ved overtredelse av personvernforordningen. Senioradvokat (PhD ) Thomas Olsen Personvernkonferansen 2. desember 2016

Sanksjoner ved overtredelse av personvernforordningen. Senioradvokat (PhD ) Thomas Olsen Personvernkonferansen 2. desember 2016 Sanksjoner ved overtredelse av personvernforordningen Senioradvokat (PhD ) Thomas Olsen Personvernkonferansen 2. desember 2016 www.svw.no Oversikt Overblikk forordningen Klagemulighet til Datatilsynet

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA Ane Wigers og Kjersti Hatlestad VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Forordningen stiller tydelige krav til fremgangsmåte ved behandling av personopplysninger Risikobasert tilnærming

Detaljer

Personvern nytt landskap i #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen

Personvern nytt landskap i #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen Personvern nytt landskap i 2018 #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen Personvernforordningen (General Data Protection Regulation/GDPR) Personvernforordningen på overordnet

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Nye personvernregler Gullik Gundersen juridisk rådgiver

Nye personvernregler Gullik Gundersen juridisk rådgiver Nye personvernregler Gullik Gundersen juridisk rådgiver 19.10.2017 Nye personvernregler 1. Om de nye reglene 2. De nye reglene 3. Hva gjør vi nå? 2 Om de nye reglene 3 Om de nye reglene Kommer fra EU («forordning»)

Detaljer

Personvernforordningen

Personvernforordningen Personvernforordningen Bankregulatorisk fagseminar Advokat Nils Henrik Heen Personvernforordningen Vedtatt i EU mai 2016 Trer i kraft mai 2018 Teknologisk utvikling Internasjonalisering Fullharmonisering

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Nytt i personopplysningsloven (trer i kraft i mai 2018)

Nytt i personopplysningsloven (trer i kraft i mai 2018) Nytt i personopplysningsloven (trer i kraft i mai 2018) HR-nettverk Akershus og Østfold Adv. Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene Nye varslingsbestemmelser trådte i kraft 1. juli 2017 Taushetsplikt ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015 Departement of Professional Practice Kurs Regnskap 2015 Velkommen til kurs! Det er store endringer på gang i regnskapsreglene. Vi får forslag til ny eller betydelig endret regnskapslov i løpet av året,

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Nå eller aldri. Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot Global Business Day, Trondheim

Nå eller aldri. Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot Global Business Day, Trondheim Nå eller aldri Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot 2020 Global Business Day, Trondheim Arne Helme, Partner, KPMG / Advisory 4. april 2017 I farten KONTRASTER FOR LITT SIDEN KORT SAGT

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Tynset kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tynset kommune Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Forord Kontrollutvalget har i møte den 10.05.2012 valt KPMG til å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon i Tynset kommune. Det blir her lagt frem plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

De nasjonale tilsynsmyndighetene (Datatilsynet i Norge)

De nasjonale tilsynsmyndighetene (Datatilsynet i Norge) 1 2 3 Forordningen trer i kraft 25. mai 2018. Den avløser da personverndirektivet. Den får da direkte virkning i medlemslandene, og krever altså i motsetning til direktiver ikke nasjonal lovgivning. Direktivet

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Juridiske betraktninger knyttet til den nye personvernforordningen Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Tema for dagen o Noen utvalgte emner: Status lovarbeidet i Norge Hva ligger i kravet til internkontroll?

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

FROKOSTMØTE 29. november 2016

FROKOSTMØTE 29. november 2016 FROKOSTMØTE 29. november 2016 Prop. 1 LS (2016 2017) Forslag til skattelovsendringer for inntektsåret 2017 samt noen utvalgte skatterettslige emner. Obs! Emnene som behandlet, er i overenstemmelse med

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/5493-1 16/00094 15.12.2016 NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskapning Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet Regelrådets

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018

Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018 Sadia Zaka CERES 1 Gjeldende regelverk: Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018 Forordningen pålegger den behandlingsansvarlige flere plikter,

Detaljer

Fallgruver i regnskapet

Fallgruver i regnskapet Fallgruver i regnskapet KPMG-dagen 2013 3.desember Oversikt innhold Fortsatt drift Hendelser etter balansedagen Betingede eiendeler og forpliktelser 1 Fortsatt drift 2 Fortsatt drift Hva skal med når forutsetningen

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02.

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Februar 2011 Innledning 2 KPMG Norge Geir Arild Engh-Hellesvik er leder for informasjonssikkerhetstjenesten

Detaljer

Ot.prp. nr. 19 ( )

Ot.prp. nr. 19 ( ) Ot.prp. nr. 19 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 17. desember 1999, godkjent i statsråd samme

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Ny personvernlovgivning. Tillitsvalgkonferansen 2017

Ny personvernlovgivning. Tillitsvalgkonferansen 2017 Ny personvernlovgivning Tillitsvalgkonferansen 2017 Forordningen skal make Europe fit for the digital age. More than 90 % of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Personvern nytt landskap i Senioradvokat Simen Evensen Breen

Personvern nytt landskap i Senioradvokat Simen Evensen Breen Personvern nytt landskap i 2018 Senioradvokat Simen Evensen Breen Opplegget videre Det regulatoriske rammeverket Terminologi og IP-adresser Grunnprinsipper for å behandle personopplysninger De registrertes

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. desember 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 19. desember 2017 19.12.2017 nr. 121 Lov om endringer

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2016. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på

Detaljer

Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september

Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto - Mer fleksibelt å kjøpe og selge aksjefond og enkeltaksjer for deg som privat person - Du kan bytte mellom aksjer og fond innad i kontoen.

Detaljer