127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP"

Transkript

1 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

2 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør. Banken har som målsetting å være totalleverandør av finansielle tjenester for personkunder, samt mindre og mellomstore bedriftskunder innenfor bankens primære marked som er Gjerstad, Risør, og utflyttede personer fra dette området. Styret har som mål å styrke banken som en selvstendig lokal sparebank. For å oppnå dette må banken kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv, og over tid må kostnadsnivået bedres slik at det blir på linje med større banker. Dette muliggjøres via eierskapet i Terra Gruppen AS TERRA-GRUPPEN ET LEDENDE FINANSKONSERN OG BANKALLIANSE Finanskonsernet Terra-Gruppen AS eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS. Gjerstad Sparebank er blant de 78 aksjonærene med en eierandel på 0,54 %. Terra-Gruppen AS og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. Bankene tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder, og de har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet både i personmarkedet og bedriftsmarkedet - blant banker med fysisk kundekontakt i Norge. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Terra-Gruppens mål er å ivareta Gjerstad Sparebank og de andre aksjonærenes interesser på områder hvor vi hver for oss ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt. Konkurransedyktige produkter Terra-Gruppens produktselskap har, siden selskapet ble etablert i 1997, levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De viktigste produktselskapene er Terra BoligKreditt som bidrar til bankenes funding med boliglån, og Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring. Terra Finans og Kredittbank produserer løsninger innen debetog kredittkort og leasing og salgspantlån, mens Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Markets leverer aksje- og obligasjonshandel samt analyse og corporatetjenester. Terra Aktiv Eiendomsmegling driver meglerkjedene Terra og Aktiv. Stordriftsfordeler i Terra Alliansen Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen bidrar til at Gjerstad Sparebank og de andre bankene oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen får Gjerstad Sparebank levert fellestjenester innen IT, betalingsformidling og kompetanseutvikling gjennom Terra-Skolen. MAKROØKONOMISK UTVIKLING i 2011 OG UTSIKTENE FREMOVER Verdensøkonomien preges nå av stor usikkerhet som følge av gjeldskrisen i Europa. Den økonomiske veksten har avtatt den siste tiden, og vekstutsiktene har svekket seg 2 Gjerstad Sparebank

3 Årsberetning 2011 markert. Tiden fremover vil preges av at mange land må stramme kraftig inn i offentlige budsjetter. Samtidig tynges husholdningene i en rekke land av høy arbeidsledighet og lav lønnsvekst. Dersom gjeldskrisen eskalerer og fører til en ytterligere nedsmeltning i finansmarkedene, med stans i internasjonale penge- og kredittmarkeder, vil verdensøkonomien kunne føres inn i en dyp økonomisk nedgangsperiode. På den andre siden har det kommet en rekke positive økonomiske nyheter fra USA den siste tiden, og oppgangen kan her bli sterkere enn antatt. I Norge har aktiviteten så langt holdt seg godt oppe, drevet av lav rente, høy aktivitet i oljenæringen og sterk befolkningsvekst. Det er likevel tegn til at den svake veksten internasjonalt nå rammer norsk økonomi. Blant annet preges eksportrettet industri av svak etterspørsel fra utlandet og fallende priser på eksportvarer. På den andre siden er aktiviteten i bedrifter som leverer til oljenæringen og innen bygg- og anlegg fortsatt høy, og det er nå klare tegn til en todeling i norsk industri. Samtidig har det private forbruket utviklet seg svakt den siste tiden, til tross for god inntektsvekst for husholdningene. Temperaturen i boligmarkedet er imidlertid fortsatt høy. Lav rente også fremover Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. For å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen reduserte Norges Bank styringsrenten markert i 2008 og Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået noensinne. Fra slutten av 2009 og frem til mai 2011 ble styringsrenten gradvis hevet igjen, med til sammen 1 prosentpoeng, i tråd med oppgangen i økonomien. Som følge av finansuro, økte risikopåslag og svekkede utsikter for internasjonal økonomi, ble imidlertid renten satt ned med 0,50 prosentpoeng på rentemøtet i desember 2011 og er nå på 1,75 prosent. Det er ventet at renten holder seg på et lavt nivå også fremover. BANKENS VIRKSOMHET For Gjerstad Sparebank har 2011 på mange måter vært et konsolideringsår etter tidligere år med kraftig vekst på utlåns- og innskuddssiden. Det har likevel vært stor aktivitet innenfor de ulike Terraproduktområdene (Terra Boligkreditt, Finans, Kort, Forsikring). Banken hadde en ekstraordinær vekstperiode fra 2005 til og med 2008, som i etterfølgende år har resultert i langt større tap og avsetning til forventet tap enn normalt. Det ble foretatt en kursendring i 2009, og banken har etter dette gjennomført en betydelig omstrukturering av utlånsvirkomheten. Banken har vært igjennom et lederskifte (mai 2011), og det har vært arbeidet mye med å kartlegge risikoen i kredittporteføljen, organisere bankdriften og videreutvikle kompetanse og kunderådgivning. I løpet av 2011 er risikoutsatte bedriftsengasjementer redusert, og året avsluttes med en lavere andel næringsengasjementer, mindre mislighold og lavere kredittrisiko enn foregående år. Personmarked-andelen er nå på 75,5 % og Bedriftsmarked-andelen 24,5 %. (BM-andelen til nyttår 2010 var 30,1 %). Banken har beveget seg i riktig retning i tråd med styrets strategiplan. Som følge av bankens mest risikoutsatte engasjementer og større usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt, har banken resultatført tap på utlån og garantier med totalt kr. 10,5 millioner. Dette er ikke konstaterte tap, men vi har funnet det riktig å sette av for den usikkerheten som knytter seg til disse engasjementene. God bankdrift Den underliggende bankdriften er god. Stor konkurranse i markedet fører imidlertid til press på rentenettoen. Pengemarkedsfondene har hatt en god avkastning, og det har vært en 3 Gjerstad Sparebank

4 Årsberetning 2011 stor økning i provisjonsinntektene på Terraprodukter (27 % økning siste året). Resultatet viser en bedring både når det gjelder kjernekapital- og kapitaldekningsprosent. Kapitaldekningen er nå på 21,92 %, mot 18,52 % i Konkurransen om kundene er stor, men vi opplever stadig at nye kunder kommer til banken. Tilbakemeldinger både fra nye og gamle kunder tyder på at nærhet, personlig service og raske beslutningsprosesser er viktige konkurransefortrinn for Gjerstad Sparebank. Gjennom samarbeidet med Terra-gruppen har banken et fullverdig finanstilbud som består av tradisjonelle banktjenester, aksjefond, leasing, billån, livs- og skadeforsikring. Den store aktiviteten innen disse produktområdene har vist at bankens satsning har vært riktig, og provisjonsinntektene fra disse områdene utgjør en stadig større og viktigere andel av bankens inntekter. Gjerstad Sparebank har gjennom året markert seg når det gjelder salg av Terra-produkter, og banken har vært på topp 10 innen 4 produktområder (Market, Boligkreditt, Kort og Finans). I Sommerkampanjen kom banken på 3. plass av Terra-bankene (målt mot kundegrunnlaget). og Risør kommune. Banken ser det som sin oppgave å være en aktiv medspiller i eget distrikt, og vi må til enhver tid sørge for at våre produkter er konkurransedyktige både på pris og kvalitet. Banken har i alle år bidratt til engasjement og aktivitet i de kommunene vi har kontor. Mange frivillige lag og foreninger mottar hvert år økonomisk støtte til å drive sitt arbeid, og på denne måten synliggjøres bankens hovedfilosofi om at vi først og fremst er til for lokalsamfunnet. Etter styrets mening gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til at det er oppstått forhold etter årsskiftet som påvirker bankens resultat og stilling. Bankens årsregnskap er lagt frem med forutsetning om fortsatt drift, og styret kan bekrefte at forutsetningen for dette er tilstede. FORVALTNINGSKAPITALEN Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2011 på kr ,9 millioner, mot kr ,9 millioner i Dette er en reduksjon på kr. 198,0 millioner eller 14,8 % i Reduksjonen har sammenheng med reduksjonen i utlånsporteføljen og overføring til Terra Boligkreditt, jfr. avsnittene nedenfor. INNSKUDDSUTVIKLINGEN Innskudd fra kunder er i 2011 redusert med kr. 122,2 millioner til i alt kr. 835,0 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 12,8 %. Gjerstad Sparebank har over flere år hatt en svært høy innskuddsdekning. Innskuddsdekningen er nå på 95,3 % og fremdeles høy. Bilde fra sommerkampanjen juni En selvstendig og personlig bank som skaper verdier i lokalmiljøet. Gjerstad Sparebank har en betydelig markedsandel og en sterk posisjon i Gjerstad Innskudd fra kunder fordeler seg slik: I millioner kroner I % av totale innskudd Personkunder Kr. 536,2 64,21 % Offentlig virksomhet Kr. 75,9 9,09 % Bedriftsmarked Kr. 176,6 21,15 % Lag og foreninger Kr. 46,2 5,54 % 4 Gjerstad Sparebank

5 Årsberetning 2011 Innskuddene utgjør 73,6 % av forvaltningskapitalen mot 71,8 % i Innskudd i % av netto utlån utgjør 95,3 %, mot 95,0 % året før. UTLÅNSUTVIKLINGEN De samlede netto utlån ble redusert med kr. 134,3 millioner i 2011 til totalt netto kr. 863,1 millioner. Dette er en reduksjon på 13,5 % fra året før. Reduksjonen på utlån har sammenheng med nedbygging av risikoen i bedriftsporteføljen og er et ledd i omstruktureringen av utlånsporteføljen og ønsket konsolidering. I tilllegg har man overført endel eksisterende lån til Terra Boligkreditt AS (TBK). Gjennom bruken av TBK har banken fått en unik mulighet for å avlaste egen balanse. Bankens totale lån i TBK utgjør nå kr. 283 millioner, og dette er en økning på kr. 56,9 millioner i Å kanalisere utlånsvekst utenfor egen balanse bidrar til redusert likviditetsrisiko, og mindre behov for ekstern funding, og derigjennom anledning til økte markedsandeler. Lån i TBK innvilges innenfor 60 % av boligens verdi. Banken mottar returprovisjon fra låneporteføljen i TBK. Utlånene fordeler seg slik: Personkunder: kr. 661,3 millioner som er 75,5 % av totale utlån. Næringsliv: kr. 214,9 millioner som er 24,5 % av totale utlån. Bankens garantiansvar er pr på kr. 65,4 millioner og fordeler seg med kr.11,6 millioner betalingsgarantier, kr. 8,0 millioner i kontraktsgarantier og kr. 45,8 millioner i øvrige garantier. Tap og tapsavsetninger Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Finanstilsynet. Konsekvensen av endringene fremgår i note 9. Prinsippet for behandling av misligholdte lån og tilhørende tapsføring fremgår av beskrivelsen av regnskapsprinsippene. I 2011 foretok banken nedskrivninger av bankens utlån med til sammen 10,5 millioner kroner, og fikk som følge av dette et svakt resultat. De samlede tapsføringer omfattet flere engasjementer, i hovedsak innen næringslivssegmentet, samt økning av gruppevise nedskrivninger med 3,2 mill kroner. Samlet tapskostnad i prosent av samlet utlån er 1,20 %. Bankens utlån er risikoklassifisert, og vi baserer overvåking og tapsvurderingen på klassifiseringen. Kundene blir klassifisert i tre risikoklasser (lav, middels og høy) på grunnlag av økonomi og sikkerhet. Klassifiseringen av næringskundene utføres på grunnlag av nøkkeltall fra kundens sist årsregnskap. Ved årsskiftet har banken 4 store engasjementer som utgjør 45,2 % av bankens ansvarlige kapital. Styret har hatt som målsetting å redusere antall store engasjementer til maks. 5, og i 2011 har man således nådd dette målet. Rapporteringen som viser misligholdte lån over 90 dager er på 7 millioner kroner ved utgangen av året, mens misligholdt over 30 dager er på 10 millioner kroner. Ingen garantier er misligholdt. Det har vært mindre mislighold i 2011 enn foregående år. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør nedskrivninger i henhold til dette. Samtlige større engasjementer er vurdert gjennom hele året, og i løpet av høsten er bankens største og mest risikoutsatte engasjementer gjennomgått særskilt. Det er etter styrets oppfatning etablert tilstrekkelige kontrollrutiner for oppfølging av 5 Gjerstad Sparebank

6 Årsberetning 2011 tapsutsatte engasjementer. Banken har i sin kredittvurdering tatt tilbørlig hensyn til aktuelle risikofaktorer, og styret anser de nedskrivninger som er gjennomført i regnskapet som tilstrekkelig til å møte uventede verdifall på dagens utlån, vurdert etter objektive bevis. VERDIPAPIRER Ved utgangen av 2011 er bankens verdipapirportefølje bokført med kr. 90,4 millioner. Av dette er kr. 70,3 millioner plassert i obligasjoner i hovedsak i andre banker, finansinstitusjoner, industri, kommuner og fylkeskommuner. Øvrig verdipapirportefølje på kr. 20,1 millioner er plassert i aksjer og fondsandeler. Styret har som strategi at banken ikke skal drive investering i aksjemarkedet. RISIKOSTYRING Styret legger vekt på at banken skal ha en moderat risikoprofil som skal tilpasses soliditet og kompetansenivå. Det er flere risikoforhold knyttet til bankvirksomhet. Foruten finansiell risiko ligger det også en betydelig operasjonell risiko i bankdriften. Finansiell risiko. Finansiell risiko består av kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kursrisiko. Kredittrisiko er risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser når det gjelder tilbakebetaling av lån p.g.a. manglende betalingsevne eller vilje, og er således knyttet til tapspotensialet i bankens utlåns- og garantiportefølje. Banken har et eget regelverk for kredittvurdering og kreditthåndtering. Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i betalingsmislighold og vurdering av alle større engasjement, både næringslån og lån til personkunder. En vesentlig del av bankens lån er pantesikret. Etter styrets vurdering anses nå de tapsnedskrivninger som er foretatt som tilstrekkelige. Vi anser kredittrisikoen som moderat. Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. Renterisikoen betraktes som lav siden banken har lite innskudd eller lån til fastrente. Rentene på innskudd og utlån blir justert straks det skjer endringer i rentenivået og bankens renterisiko anses å være minimal på innskudds- og utlånsporteføljen. Størstedelen av obligasjonsporteføljen rentereguleres hver 3. måned. Denne måles jevnlig, og sett i forhold til bankens soliditet anses risikoen å være akseptabel. Obligasjonsporteføljen har en durasjon på 0,20, og vi anser renterisikoen som lav. Banken er ikke finansiert med valuta og har ikke inntekter i valuta. Den eneste valutarisiko banken har, knytter seg til kontantbeholdning av utenlandsk valuta. Som det fremgår av note 10 A er denne forholdsvis beskjeden. Vi anser derfor valutarisikoen som relativt liten. Kursrisiko oppstår ved at banken eier aksjer, grunnfondsbevis eller fondsandeler som får verdien bestemt av markedsutviklingen. Bankens portefølje av obligasjoner består i hovedsak av obligasjoner i andre finansinstitusjoner og i statsgaranterte obligasjoner. Det alt vesentligste av vår obligasjonsportefølje har rente som reguleres hver 3. mnd. Vi anser kursrisikoen som lav til moderat. Likviditetsrisiko. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Styret har stort fokus på likviditetsstyringen, og likviditetsrisikoen betraktes som moderat. Banken har god innskuddsdekning som nevnt under avsnittet om innskuddsutviklingen. Kortsiktige likviditetssvingninger dekkes inn via trekkrettigheter som vi har i andre banker. 6 Gjerstad Sparebank

7 Årsberetning 2011 OPERASJONELL RISIKO OG INTERNKONTROLL Styret og ledelsen har også oppmerksomheten rettet mot tapsmuligheter knyttet til den daglige drift av banken. Det gjelder svikt i datakommunikasjon, system og rutiner. Feil kan også oppstå som følge av manglende kontroller, kompetansesvikt og menneskelig feil. For å ivareta dette viktige området er det etablert et system for internkontroll. Bankens internkontroll bygger på Finanstilsynet forskrift om internkontroll og styrets retningslinjer. Internkontrollen er et viktig redskap for å kartlegge og utbedre mangelfulle forhold under den operasjonelle risiko. Det gjennomføres kontinuerlige aktiviteter for å bedre og effektivisere kvaliteten på internkontrollen. Med basis i rapporter fra ulike fagansvarlige i banken og egne vurderinger, gir banksjefen en totalvurdering av internkontroll i banken til styret. Styret vurderer så om det er etablert en forsvarlig internkontroll etter gjeldende retningslinjer fastsatt av styret og Finanstilsynet. Videre foreligger rapport fra ekstern revisor til styret og banksjef om status for internkontroll. Styret har fortløpende vurdert kapitalbehovet gjennom ICAAP-beregninger. Styret anser bankens kapitaldekning som betryggende. RESULTATREGNSKAPET Driftsresultatet før tap viser et overskudd på kr. 11,4 millioner i Dette utgjør 0,91 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. På samme tid i fjor var resultatet 0,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto gevinst på valuta og verdipapirer utgjør kr. 2,6 millioner. På samme tid i fjor hadde vi en kursgevinst på kr. 1,6 millioner. Tap på utlån og garantier er bokført med kr. 10,5 millioner i 2011, mot kr. 5,9 millioner i Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var i 2011 på kr. 21,4 millioner, mot kr. 23,7 millioner i Målt i forhold til den gjennomsnittlige forvaltningskapitalen økte rentenettoen med 0,01 prosentpoeng til 1,72 %. Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning utgjorde kr. 0,58 millioner i Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjorde kr. 7,7 millioner i 2011, mot kr. 7,0 millioner i Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjorde i 2011 kr. 15,9 millioner, mot kr.15,4 millioner i Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde de 1,28 % i 2011, mot 1,11 % i Andre driftskostnader utgjorde ved utgangen av 2011 kr. 2,51 millioner, mot kr. 2,56 millioner i I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er andre driftskostnader 0,20 % i 2011, mot 0,18 % i Driftskostnader i prosent av inntektene utgjør 62,53 % i 2011, mot 58,50 % i Eksklusiv kurstap/kursgevinster er driftskostnadene i ,44 %, mot 61,52 % i Skattekostnaden for 2011 er beregnet til kr. 0,5 millioner. Resultat av ordinær drift etter skatt ga et overskudd på kr. 0,425 millioner. Dette resultatet er preget av at hele 10,5 millioner kroner er bokført til tap og tapsavsetninger. Hele overskuddet disponeres til sparebankens fond. EGENKAPITAL/ SOLIDITET Ved utgangen av 2011 er netto ansvarlig kapital på kr. 139,8 millioner. Ansvarlig kapital består av Sparebankens fond på kr. 78,1 millioner og ansvarlig lånekapital på kr. 61,7 millioner. Ansvarlig lånekapital består av ansvarlig lån som løper i 10 år fra juli 2007, 7 Gjerstad Sparebank

8 Årsberetning 2011 med call i 2012, fondsobligasjonslån i Statens Finansfond som kan innfris i 2013 og et evigvarende fondsobligasjonslån med call i Kjernekapitalen utgjør 17,14 % og kapitaldekningen er ved årsskiftet på 21,92 %, noe styret anser som tilfredsstillende. Den europeiske banktilsynsmyndigheten, European Banking Authority (EBA), anbefaler at nasjonale tilsynsmyndigheter stiller krav om at banker styrker sin kapitaldekning ved å bygge opp midlertidige kapitalbuffere. Finanstilsynet støtter EBAs plan for oppkapitalisering og legger til grunn at alle banker og finansieringsforetak bør ha minst 9 % ren kjernekapital innen utgangen av juni Gjerstad Sparebank har ved årsskiftet 12,25 % ren kjernekapital. Styret er opptatt av å styrke kjernekapitalen og vektlegger moderat fremtidig vekst kombinert med sterk fokus på inntjening og kostnadsreduksjoner. Bankens interne minimumskrav til kapitaldekning ble i siste ICAAP- beregning satt til 13,4 %. Regnskapet for 2011 viser at banken ligger godt over minimumsmålet. ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG YTRE MILJØ Ved utgangen av året hadde banken 15 ansatte og 13,8 årsverk. Gjerstad Sparebank har som mål å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, motiverte og resultatorienterte medarbeidere. Utviklingen i finansnæringen stiller stadig nye krav til omstilling og kompetanse, og for å kunne yte profesjonell kundebehandling er det viktig at medarbeiderne kontinuerlig får faglig påfyll. En av våre medarbeidere er i 2011 blitt autorisert som Finansiell Rådgiver, og to medarbeidere påbegynte et løp mot autorisasjon. Ytterligere to medarbeidere starter i Når disse har fullført, vil banken ha 6 finansielle rådgivere Samarbeidet med de ansatte og arbeidsmiljøet som helhet betegnes som godt. Resultatet av den årlige medarbeiderundersøkelsen viser en høy score når det gjelder medarbeidertilfredshet. Banken har kollektiv pensjonsordning, ulykkes- og yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og er dessuten tilknyttet AFPordningen. Den kollektive pensjonsordningen ble lukket for noen år tilbake, og nyansatte tilknyttes ordning med innskuddsbasert pensjon. Sykefraværet utgjorde 2,07 % av den totale arbeidstid i Tilsvarende tall for 2010 utgjorde 5,75 %. Gjerstad Sparebank praktiserer full likestilling mellom kjønnene. Vi mener det ikke gjøres forskjell på ansatte på grunn av nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn. Ei heller ved ansettelser. Ingen av bankens ansatte har vært utsatt for skader/ulykker i arbeidstiden i Bankens sikkerhetsutstyr blir jevnlig testet og sikkerhetsrutinene gjennomgått. Gjerstad Sparebank forurenser ikke det ytre miljø. ARBEIDET I STYRET Styret har hatt 15 styremøter i Styrets leder har deltatt på flere møter og konferanser sammen med banksjefen. I tillegg har styret og bankens administrative ledelse gjennomført en strategisamling. I forkant av denne ble det også arrangert en samling for styret og bankens ansatte, hvor man arbeidet med SWOT-analyse og aktuelle innspill til videre strategiprosess. Arbeidet i styret har vært preget av diskusjoner omkring bankens mål og strategier, økonomi og oppfølging av interne kontrollrutiner og rapporteringer. Arbeidet med BASEL II og ICAAP beregninger har hatt spesielt stor oppmerksomhet gjennom året. I andre del av året har styret også vært 8 Gjerstad Sparebank

9 Årsberetning 2011 spesielt engasjert i forbindelse med gjennomgangen av bankens mest risikoutsatte engasjementer og avdekking av riktig risiko i bedriftsporteføljen. Det er stor enighet i styret om hovedstrategien for banken. UTSIKTENE FOR DET KOMMENDE ÅR Styret forventer en sterk konkurranse i finansmarkedet også i Dette vil bety fortsatt lave marginer, spesielt på sikre boliglån. Det forventes fortsatt press på rentenettoen og det er derfor av stor betydning å kompensere dette inntektsbortfallet med andre inntekter. For bankens organisasjon og den enkelte ansatte vil det bli stilt store krav til kompetanse, innsatsvilje og omstillingsevne. Banken vil i 2012 bruke mye ressurser på autorisering av finansielle rådgivere. Ny organisasjonsplan iverksettes våren 2012, og med nyansettelse av Bedriftsrådgiver og Salgs-og Markedssjef mener vi å ha en riktig bemanning, og medarbeidere som er godt forberedt til å møte morgendagens utfordringer. De siste årene har banken hatt en betydelig tilstrømming av nye kunder fra Risørregionen. Bankens plassering med hovedkontor på Brokelandsheia og salgskontor i Risør gir mulighet til fortsatt god og naturlig vekst i det geografiske området som er bankens naturlige nedslagsfelt. Banken har etablert gode rutiner for å avdekke eventuelle mangler og svakheter på et så tidlig tidspunkt som mulig. Etter bankens ekstraordinære vekstperiode for noen år tilbake, som førte til store utfordringer i bedrifts-porteføljen, er det de siste par årene gjennomført en konsolidering og omstrukturering som skal gi grunnlag for videre sunn drift. Med de grepene som nå er gjort i forhold til kreditt og kredittrisiko forventer styret mindre tap enn de siste årene, og arbeidet med bankens soliditet vil ha høyeste prioritet. Gjerstad Sparebank har et godt utgangspunkt for en videre drift som sunn og selvstendig bank. Det forutsetter imidlertid at det tas aktive grep for å møte nye utfordringer og muligheter, slik at banken kan være med å styre utviklingen i regionen fremfor å bli styrt. Styret vil legge vekt på å ha en jevn og moderat vekst med en forsvarlig avkastning på egenkapitalen. Det årlige driftsresultatet vil i en viss utstrekning være avhengig av utviklingen i rentenivået. Styret forventer et tilfredsstillende resultat i Gjerstad Sparebank

10 TAKK Styret vil til slutt rette en takk til våre kunder for den tillit de har vist banken ved å bruke den til sine forretninger i Videre retter styret en takk til tillitsvalgte i bankens organer for godt samarbeid i året som har gått. Styret vil også uttrykke sin anerkjennelse og takk til bankens medarbeidere for godt samarbeid og stor innsats for banken i et krevende år. Gjerstad, 31.desember februar 2012 STYRET I GJERSTAD SPAREBANK: Jan Kenneth de Bartolo Jan Olav Olsen Hanne Lisbet Løite Styrets leder Styrets nestleder Roger I. Bach Ellen S. Winterkjær Nina Holte Ansattes representant Banksjef 10 Gjerstad Sparebank

11 GJERSTAD SPAREBANK RESULTATREGNSKAP (Beløp i 1000 kr.) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende 29 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (note 15) Renter og lignende på ansvarlig lånekapital (note 16) Andre rentekostnader og lignende kostnader (note 1) 988 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (note 2) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning (note 14) Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer (note 8) Andre driftsinntekter (note 8) 758 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn (note 3,4) Pensjoner (note 5) Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (note 3) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger (note 6,7) Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (note 8) Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier m.v (note 9) Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap 691 Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift (driftsresultat) Skatt på ordinært resultat (note 10) Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer Overført til sparebankens fond (note 17) Overført til gaver 100 Sum overføringer Gjerstad Sparebank

12 GJERSTAD SPAREBANK BALANSE EIENDELER (Beløp i 1000 kr.) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist (note 21) Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/ drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppevise nedskrivninger (note 9) Individuelle nedskrivninger (note 9) Gruppevise nedskrivninger (note 9) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatt eiendeler Obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Sum obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning (note 13,21) Aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (note 14) Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (note 10) Andre immaterielle eiendeler (note 6) 0 6 Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar, programvare og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (note 7) Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (note 5) Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL (Beløp i 1000 kr.) GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner (note 15) Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder (note 15) Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) Annen gjeld Annen gjeld Betalbar skatt (note 10) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Gjerstad Sparebank

13 GJERSTAD SPAREBANK Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser (note 5) Individuelle nedskrivninger på garantier (note9f) Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon Sum ansvarlig lånekapital (note 16) SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond (note 17,18) SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Andre forpliktelser (note 19) Betingede forpliktelser (note 19) Garantier Terra Boligkreditt (note 20) I styret for Gjerstad Sparebank: Gjerstad, den 31. desember 2011 Gjerstad, den 22. februar 2012 Jan Kenneth De Bartolo Jan Olav Olsen Roger Iskow Bach (leder) (nestleder) Hanne Lisbeth Løite Ellen Såghus Winterkjær Nina Holte 13 Gjerstad Sparebank

14 GJERSTAD SPAREBANK Kontantstrømanalyse 2011 (Beløp i hele 1000 kr) Tilført fra årets drift (*) Endring annen gjeld og påløpte kostnader forsk.betalte inntekter Endring andre eiendeler og forskuddsbetalte og opptjente inntekter Likviditetsendring i resultatregnskapet Endring utlån før nedskrivninger Endring kortsiktige verdipapirer Endring innskudd fra og gjeld til kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Investering i andre varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer B. Likviditetsendring vedr. investeringer Sertifikatlån Obligasjonslån og ansvarlig lånekapital C. Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning 1/ = Likviditetsbeholdning 31/ Denne består av: Kasse, Norges Bank, utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (*) Tilført fra årets drift fremkommer som følger: Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring tapsavsetninger Endring pensjonsforpliktelser Sum Gjerstad Sparebank

15 NOTEOPPLYSNINGER REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Eiendeler beregnet på varig eie eller bruk fremgår av eventuelle noter til de enkelte balansepostene. Alle beløp er oppgitt i hele tusen dersom ikke annet er oppgitt. INNTEKTSFØRING/KOSTNADSFØRING Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Gebyrer som er en direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de erverves. Gebyrer for etablering av låneavtaler tas til inntekt i samsvar med kostnadene som påløper ved lånebehandlingen. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader ved årslutt periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Utbytte av aksjer inntektsføres det år det mottas. AVSKRIVNINGER PÅ ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivningssatsene for de forskjellige eiendeler er i hovedtrekk som følger: - Andre immaterielle eiendeler 20 % - Bygninger 2 % - Inventar 10 % - Maskiner % Avskrivningene er lineært fordelt over driftsmidlenes økonomiske levetid. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Utlån og garantier er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder ny utlånsforskrift fastsatt 21. desember 2004 med ikrafttredelse 1. januar Utlån til kunder er pr vurdert til amortisert kost. Med amortisert kost menes historisk kost justert for mottatte avdrag samt nedskrivninger for tap. Etableringsgebyrer som belastes kunden ved låneopptak, inntektsføres direkte. Da banken kun har en uvesentlig andel utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi. Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanse-, overtrekkslister og nedenfor nevnte risikoklassifiseringssystem. Bankens utlånspraksis tilsier at det ikke gjennomføres refinansiering av utlån med bakgrunn i at mislighold vurderes å være nær forestående. Refinansieringer, reforhandling av vilkår og øvrige endringer av engasjementer skjer med bakgrunn i reelle kredittmessige vurderinger. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdte, men hvor kundenes økonomiske stilling innebærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt. Bokføring av renter: Renteinntekter resultatføres direkte ved bruk av effektiv rentemetode. Effektiv rente er den rente som neddiskonterer utlånets forventede fremtidige kontantstrømmer til balanseført verdi. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor banken har mistet sitt krav overfor debitor ved konkurs, stadfestet gjeldsnemnd, tvangspant som ikke har ført fram, rettskraftig dom eller inngått avtale. Ved engasjementer der sikkerhetene åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det vurdert nedskrivning på engasjementet. Mislighold med lengre varighet enn 90 dager vurderes også nedskrivninger på hvert enkelt engasjement. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på antatt tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Nedskrivning på enkelte lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Dersom banken har bevilget flere lån til en og samme kunde, vil en engasjementsvurdering være å betrakte som en individuell vurdering. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på de viktigste næringene. Disse lånegruppene er inndelt i ulike risikoklasser i samsvar med bankens risikoklassifiseringssystem, som er beskrevet nærmere nedenfor. Med utgangspunkt i risikoklassene innenfor PM og BM samt tilhørende relevant statistisk materiale er gruppevise nedskrivninger beregnet. Overtatte eiendeler som overtas i forbindelse med inndrivelse av engasjementer og som er ment for rask realisasjon, bokføres i balansen som omløpsmidler. Eiendelene vurderes til antatt realisasjonsverdi på overtakelsestidspunktet. Eventuelle tap/gevinster ved 15 Gjerstad Sparebank

16 NOTEOPPLYSNINGER avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅN, KREDITTER OG GARANTIER Bankens risikoklassifiseringssystem differensierer kundene basert på kundens økonomi, kvalifisert sikkerhet og forretningsmessige- og kunderelaterte faktorer. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Normalt er det således en sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av lån. Næringsengasjementer blir gjennomgått og oppdatert i risikoklassifiseringsmodulen, da i første rekke basert på innsendte regnskaper. Personkundedata innhentes fra offentlige kilder og fremlagt kundedokumentasjon. Kriteriene for klassifiseringen av næringskunder er avgitte sikkerheter og inntekt /økonomi. Dette gjelder også personkunder. Hvert eneste engasjement graderes etter disse to kriteriene med hver sin bokstavkode. Ved totalvurderingen av utlåns- og kredittporteføljen trekkes disse bokstavgraderingene opp til en overordnet klassifisering. Den overordnede klassifiseringen består av utlån og kreditter med henholdsvis høy, middels og lav risiko. Denne overordnede oversikten vises i tabell over risikofordelt utlånsportefølje i note 9A. De gruppevise nedskrivningene er beregnet ut i fra risikoklassifiseringssystemet. Her har vi brukt ulike konkurssannsynligheter innenfor de ulike næringene i sammenheng med risikoklassifiseringen. Antatte forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntekter. Dette vil også gjelde for næringslivsengasjementer i gruppen lav og middels risikogrupper, mens tap i risikogruppe høy forventes å være betydelig mindre enn gruppens renteinntekter. Det vesentlige av bankens engasjementer befinner seg i klassen lav, noe som må betegnes som tilfredsstillende. Risikoklassifiserte utlån under lav risiko utgjør 78,78 %. Middels risiko og høy risiko utgjør hhv. 13,50 % og 7,72 %. Andelen for lav risikoklasse er lavere i 2011 sammenlignet med Banken har fortsatt risikoengasjementer som ved negativ utvikling vil kunne påføre banken fremtidige uventede kredittap. I 2011 har vi også hatt tap og nye individuelle nedskrivninger på næringslivsengasjementer. Banken har hatt en sterk vekst i perioden innenfor dette markedet. Ingen del av bankens utlån eller garantier for 2011 eller 2010 anses ytet til spesielle geografiske risikoutsatte områder. Det vises til bankens oversikt over utlån og garantier fordelt på geografiske områder i note 9B. TERRA BOLIGKREDITT Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i TerraBoligkreditt (TBK). TBK har som kriteriet at lånet er innenfor 60 % av panteobjektet. Bankens kunder har pr lån for kr. 283,0 millioner hos TBK. Garantibeløpet er tredelt hvis banken stiller en tapsgaranti overfor TBK som utgjør: Tapsgaranti: Den delen av lånet som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum kr pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra dato for rettsvern Saksgaranti: Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern En samlet garanti på 1 % av pålydende av lån i TBK som er gitt Terrabankenes kunder. TBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for kundebehandling i en periode på inntil 3 år. Restrisiko knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering lav. Banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra Terra Boligkreditt i 2011 eller frem til avleggelse av årsregnskapet for PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Banken har kollektive pensjonsforsikringer i DNB Pensjonsforsikring. Forpliktelsen omfatter alle ansatte. Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Den ytelsesbaserte ordningen er lukket for nye medlemmer slik at nyansatte får tilbud om innskuddsbasert pensjon. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader beregnes etter forsikringsmessige prinsipper av uavhengig aktuar. Pensjonskostnaden, som er et nettobeløp, består av periodens pensjonsopptjening for de ansatte, rentekostnad av beregnede forpliktelser, forventet avkastning på pensjonsmidlene, samt resultatførte estimatavvik og arbeidsgiveravgift. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjenværende gjennomsnittlige opptjeningsperiode. Korridor beregnes som 10 % av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelse og brutto pensjonsmidler. Nåverdien av fremtidige brutto pensjonsforpliktelser sammenholdes med virkelig verdi av innbetalte og oppsparte midler. Hvis brutto pensjonsmidler med tillegg av ikke resultatførte estimatavvik er høyere enn brutto pensjonsforpliktelser, er netto pensjonsmidler vist i balansen som langsiktig fordring. Hvis de er lavere, er netto pensjonsforpliktelser vist som langsiktig gjeld. Forpliktelser knyttet til bankens medlemskap i avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) er en usikret ytelse. Reglene åpner for at ansatte kan gå av med førtidspensjon fra fylte 62 år. Nivået på ytelsen er avtalens minimumsnivå. Banken dekker 100 % av pensjonen ved 62 og 63 år, deretter 60 % 16 Gjerstad Sparebank

17 NOTEOPPLYSNINGER frem til 67 år. I beregningene er det benyttet en uttakstilbøyelighet på 30 %. Selskapets ansatt har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er selskapets ansatte nå overført til ny felles AFP ordning. Ny AFP ordning anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning administrator av ordningen er i stand til å foreta en beregning av selskapets andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom administrator ikke er i stand til å foreta beregninger av forholdsmessig andel behandles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie. For nærmere beskrivelse av effekten av endret AFP ordning se omtale i Note 5. Tidligere banksjef har inngått førtidspensjonsavtale med banken fram til den opprinnelige førtidspensjonsavtalen trer i kraft ved fylte 60 år. Avtalen inngår blant de usikrede ytelsene. Ved beregningene er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 3,90% 4,20% Forventet avkastning på pensjonsmidlene 4,80 % 5,00 % Årlig lønnsregulering 4,00 % 4,00 % Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp (G) 3,75 % 3,75 % Årlig regulering av pensjoner 0,70 % 0,90 % Det er videre forutsatt en fratredelseshyppighet (turnover) 3% for alle ansatte under 40 år og 2,5 % for eldre enn 40 år. SKATTER Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Dette medfører at skattereduserende midlertidige forskjeller som forventes å kunne bli reversert langt frem i tid, ikke kan utlignes mot skatteøkende forskjeller som er reversert tidligere. Beregning av skatt/utsatt skattefordel er basert på 28% skatt. VALUTA Gjerstad Sparebank har egen beholdning av valuta. Beholdningen utgjør pr kr ,- og er verdsatt til midtkurs. AKSJER, AKSJEFOND OG GRUNNFONDSBEVIS Ikke børsnoterte aksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost. Aksjefond og grunnfondsbevis er vurdert til virkelig verdi. OBLIGASJONER Markedsverdi er børskurs pr Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsmidler. Beholdningen er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. FINANSIELLE DERIVATER Formål og beskrivelse av inngåtte avtaler Renteswap avtaler: Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. Pr har vi renteswap for fastrentelån på kr 10,0 millioner. Totalt utgjør fastrentelån kr. 10,0 millioner. Regnskapsmessig behandling - regnskapsprinsipper Sikringsforretningsavtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning/valuta av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Finansielle derivater som er sikringsforretninger verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Netto resultat av rentebytteavtalene er ført mot rentekostnader og renteinntekter. Risikofaktorer Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på børser og utviklingen på rentemarkedet i Norge. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter av bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. I forhold til dette står trekkrettigheter banken har i andre finansinstitusjoner sentralt. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året på 95,3 % mot 95,0 % på samme tid i fjor. Likviditetssituasjonen må derfor kunne karakteriseres som tilfredsstillende for banken, se note 11A. RENTERISIKO En endring i renten er kun begrenset til normal varslingstid. Bankens renterisiko vil være minimal på innskudds- og utlånsporteføljen. Vedrørende beholdningen av obligasjoner er renterisikoen også minimal. Størstedelen av obligasjonsporteføljen rentereguleres hver 3. måned. Denne måles jevnlig, og sett i forhold til bankens soliditet anses risikoen å være akseptabel. Bankens obligasjonsportefølje har en durasjon på 0,20. Dvs. en endring i markedsrenta på 1 % utgjør kr i endring av markedsverdien. 17 Gjerstad Sparebank

18 NOTEOPPLYSNINGER NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2011 NOTE 1 AVGIFT TIL SPAREBANKENES SIKRINGSFOND Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Sparebankenes Sikringsfond. Sikringsfondet plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd i en sparebank. Med innskudd menes her enhver kreditsaldo på konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. Som innskudd regnes her også tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester, samt ikke forfalte renter. Dersom en innskyter har innskudd som samlet overstiger kr. 2 mill. plikter ikke fondet å dekke tap på den del av samlede innskudd som overstiger dette beløp. Samlede innskudd skal reduseres med den enkelte innskyters forfalte forpliktelser etter andre avtaleforhold dersom sparebanken har adgang til å motregne innskudd og forpliktelser Avgift til Sparebankenes sikringsfond 0 988*) *) I 2010 har det vært full avgift. NOTE 2 PROVISJONER OG GEBYRER Garantiprovisjoner Verdipapiromsetning og forvaltning Forsikringsvirksomhet Betalingsformidling Kredittformidling Øvrige provisjoner og gebyrer Sum andre provisjoner og gebyrer NOTE 3 ANTALL ANSATTE, LØNNINGER OG HONORARER Antall årsverk 14,6 16,8 Gjennomsnittlig årsverk 15,7 16,7 Antall ansatte Lønn og annen godtgjørelse til banksjef: Lønn Annen godtgjørelse Sum Honorarer til styret: Styrets leder Øvrige styremedlemmer: Styremedlem nr. 1 Styremedlem nr. 2 Styremedlem nr. 3 Styremedlem nr. 4 Sum kr kr kr kr kr kr kr kr kr Revisors godtgjørelse utgjør: Revisjon Skatterådgivning Rådgivning Sum Beløpene er inklusiv merverdiavgift kr kr kr kr Honorarer til representantskapet: Representantskapets leder Øvrige medlemmer kr kr Honorarer til kontrollkomitéen: Kontrollkomitéens leder Øvrige medlemmer: Medlem nr. 1 Medlem nr. 2 kr kr kr Gjerstad Sparebank

19 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 4 LÅN OG GARANTIER TIL LEDENDE PERSONER OG ANSATTE Lån Banksjef Øvrige ansatte Styrets leder 800 Styrets øvrige medlemmer: Styremedlem nr Styremedlem nr. 2 0 Styremedlem nr Styremedlem nr Representantskapets leder 412 Øvrige medlemmer av representantskapet Kontrollkomitèens leder Kontrollkomitéens øvrige medlemmer: Medlem nr. 1 0 Medlem nr Rentesubsidiering av lån til ansatte beløper seg til kr ,-. Det er ikke stilt garantier overfor bankens tjeneste- eller tillitsmenn. Samtlige lån er forskriftsmessig sikret. NOTE 5 PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER De aktuarmessige beregninger utført av DNB Pensjonstjenester viser følgende: Spesifikasjon av netto pensjonsmidler/(-forpliktelser) for ytelsesbaserte pensjonsordinger: Sikret ordning Usikrede ordninger Totalt Estimert brutto verdi av pensjonsmidler Beregnet brutto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsmidler-/forpliktelser (-) Ikke resultatført estimatendringer, avvik og aga Balanseførte pensjonsmidler -/forpliktelser (-) Årets netto pensjonskostnader fremkommer slik: Sikret ordning Usikrede ordninger Totalt Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført endrede estimater og adm kost Årets netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad (inkl arbeidsgiveravgift) Banken har i tillegg en innskuddsbasert pensjonsordning hvor det er kostnadsført premie på kr ,-. Gammel AFP ordning ble i februar vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av personalkostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonert i den gamle ordningen. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. 19 Gjerstad Sparebank

20 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 6 ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER Immateriell eiendel Akkumulerte anskaffelseskost Tilgang Avgang i året til anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger 39 Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger 6 Immaterielle eiendeler er utviklings- og programvarekostnader ved nye dataløsninger. NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar og maskiner Risørkontor Bankbygg Tomter Sum Akkumulerte anskaffelseskost Tilgang Avgang i året til anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Balanseført verdi på bygninger som benyttes til egen virksomhet er kr 11,3 mill. Total Herav utleid Balanseført Fast eiendom Eiendomstype areal m 2 areal m 2 Verdi Gjerstad Sparebank Bankbygning Sum NOTE 8 LEIEAVTALER Banken har hatt leiekontrakt med Gjerstad Lensmannskontor og Gjerstad legekontor for en tiårsperiode. Denne avtalen er nå gått ut, og vi jobber med forlengelse av nye avtaler. Leieinntektene for 2011 utgjør kr Vedrørende Risørkontoret har vi en leiekontrakt med John Thomas Axelsen i en femårsperiode. Leiekostnader for 2011 utgjør kr NOTE 9 A) RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅN, KREDITTER OG GARANTIER Individuelle Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter nedskrivninger Lav 78,78 % 79,40 % 86,17 % 88,67 % 90,14 % 73,56 % Middels 13,50 % 11,31 % 2,72 % 2,31 % 5,37 % 12,39 % Høy 7,72 % 9,28 % 11,11 % 9,02 % 4,46 % 13,99 % 100,00 % 100,00 % Ikke klassifisert 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,06 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i hele kr Gjerstad Sparebank

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer