Høring av sak 10/ Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker"

Transkript

1 Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/ Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer som ble behandlet i komité for teknikk, kultur og fritid 30. januar I saken (punkt 2 problemstillingen) skisseres 3 problemstillinger Asker kommune ønsker deres tilbakemeldinger på. Bakgrunnsnotatet om Asker kulturhus som var vedlegg til saken gir utfyllende informasjon om Asker kulturhus. Høringsfrist: fredag 11. april 2014 Høringsuttalelser bes sendt skriftlig til Asker kulturhus v/ann-christin Roppen, Postboks 370, 1372 Asker, eller med e-post til Høringsuttalelser kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema «Høringssvar ved offentlig høring» som du finner under «Selvbetjening» på kommunens hjemmeside Med vennlig hilsen Ann-Christin Roppen Leder administrasjon, Asker kulturhus Liste over høringsinstanser i Asker kommune Frivillighetssentralen v/tanja Kobro Asker kulturskole v/erling Myrseth Norsk forbund for utviklingshemmede, Asker v/ole Jakob Skeie Asker Kulturelle Fellesråd v/olav Furdal Asker sentrum v/vibeke Glosli Trekanten v/mette Kiilerich Jazzklubben v/harald Skogli Bluesklubben v/erik Habberstad Asker stasjon og omegn vel v/øystein Ellingsen Asker idrettsråd v/sigurd Øvergaard Heggedal nærmiljøsentral v/per Sletaune Vollen sentrumsforening v/elisabeth Bye Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/anne Christine Holt 1

2 Innvandrerrådet v/tor Kristian Østeby Eldrerådet v/rigmor Thokle SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Ann-Christin Roppen og Live Gulsrud Sak nr 10/ Kulturhuset og kulturarenaer i Asker - status (Saksordfører Ole Christoffer Rønning) Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: 1. Status i arbeidet med sak om kulturhuset og kulturarenaer i Asker, samt plan for gjennomføring tas til orientering. 1. Bakgrunn for saken Komité for teknikk, kultur og fritid fikk i møte 14. mars 2013 seg forelagt forslag til rammer og forutsetning for å utrede ny kulturplan for for Asker kommune (sak 14/13). Komiteen vedtok enstemmig å utsette saken og la rådmannen først utrede ny sak om kulturhuset og kulturarenaer i Asker. Rammer og forutsetninger for dette arbeidet ble behandlet i komiteen der Ole Chr. Rønning (H) ble valgt til saksordfører. 2. Problemstillingen. Komiteen ba om at følgende problemstillinger utredes i saken. Etablering og drift av kulturarenaer i Asker Videreutvikling av Asker kulturhus De frivilliges mulighet for bruk av kulturhuset, hva gjelder leiepriser og tilgjengelighet Saken tar opp tre problemstillinger som er sterkt knyttet til hverandre. Etablering og drift av kulturarenaer i Asker Asker kommune har satset stort på å utvikle kulturarenaene i Asker sentrum, der kulturhuset er den største. Gjennom kommuneplanens satsing på tettstedene Heggedal, Vollen, Holmen, og Dikemark ser vi behovet for at også disse tettstedene får mulighet til kulturelle opplevelser slik Asker sentrum får. Denne utredningen skal se på stimuleringsmåter for økte kulturelle opplevelser i alle kommunens etablerte og planlagte tettsteder, etablerte kulturarenaer, potensielle nye kulturarenaer og hvordan disse kan fylles med aktivitet, samt balansen mellom kulturtilbudene i Asker sentrum og tettstedene. Tilgang til øvingslokaler behandles i saken om drift og tilsyn av skolebygg og drøftes ikke i denne saken. Denne saken vil bli fremmet for politisk behandling i 2.halvår

3 Arbeidet med kulturarenaer skal ses i sammenheng med arbeidet som er gjort i forhold til utviklingen av Heggedal sentrum og etablering av innbyggertorg. Prinsippene fra dette arbeidet er også førende for øvrig tjenesteutvikling i kommunens tettsteder (FSK-sak 176/12, behandlet ). Asker sentrum er og vil fortsatt være det største knutepunktet i Asker kommune og er et aktivt og velfungerende sentrum. Her finnes kommunale servicetilbud og handels- og servicenæringer, et kulturhus med både bibliotek og kino. Sentrum er et betydelig kommunikasjonsknutepunkt også for omliggende kommuner, og avstandene fra ytterpunktene i kommunen er overkommelige. Det er viktig at også de lokale nærsentrene har funksjoner som gjør det attraktiv å bo der, og i folkehelseøyemed er det ønskelig at det også skal skje ting i nærmiljøet der folk bor. Videreutvikling av Asker kulturhus Hvilken rolle skal kulturhuset ha? Fysiske utbedringer/utvikling av kulturhuset Kulturhusets rolle Asker kulturhus skal også i fremtiden være den store og profesjonelle arenaen for kulturvisninger i Asker kommune. Kulturhuset ligger sentralt plassert, er universelt utformet og har meget god tilgjengelighet. I handlingsprogrammet er det vedtatt at kulturhuset først og fremst skal være hovedscene og fellesarena for kulturelle opplevelser i profesjonelt format. Kulturhusets profesjonelle kulturprogram er av høy kvalitet og bidrar til at kulturhuset er en viktig møteplass. Denne utredningen skal se på om kulturhusets profesjonelle kompetanse vil kunne benyttes til å inspirere til deltakelse og økte kulturopplevelser også i tettstedene og om hele Asker kulturhus skal benyttes til kulturformål. Et viktig strategisk grep kan være å flytte kulturskolen til Asker kulturhus. Muligheter og konsekvenser at et slikt valg vil bli utredet. Det ligger også et potensiale i mer kreativ bruk av kulturhusets fasader og uteområder. Formålet må være å skape et enda mer levende, visuelt synlig og aktivt bygg som fremmer fantasien og som gjennom hele året bidrar til gode opplevelser og positiv lek og bevegelse. Fysiske utbedringer av kulturhuset I 2009 satte komiteen ned et ad-hoc utvalg for å se på en videre utvikling av kulturhuset. Arbeidet resulterte i en prioritert tiltaksliste med tekniske utbedringer for å legge forholdene bedre til rette for en effektiv drift av huset. Mange av tiltakene er gjennomført, mens noen gjenstår. Denne utredningen skal se på status av tidligere prioriterte tiltak og oppdatere tiltakslisten. De frivilliges mulighet for bruk av kulturhuset, hva gjelder leiepriser og tilgjengelighet Frivillighetsmeldingen sier at det skal være enkelt å være frivillig i Asker. I Asker er det frivillige kulturlivet rikt, og det er stor etterspørsel etter lokaler i kulturhuset. Kulturhuset er et knapphetsgode som skal fordeles mellom ulike aktører. Etterspørselen etter lokaler i huset må reguleres, og det er naturlig at dette gjøres ved at brukerne av huset betaler for sin bruk av huset. De frivillige organisasjonene betaler i dag en subsidiert leie for bruk av lokaler i Asker kulturhus. De frivillige kulturorganisasjonene oppfatter prislisten som kompleks og vanskelig å forstå, og tilbakemeldingene er at det er for dyrt å leie lokaler i kulturhuset. 3

4 Kulturorganisasjonene har også mulighet til å søke arrangementsstøtte eller underskuddsgaranti gjennom kommunens tilskuddsordninger når de skal ha en konsert eller forestilling i Asker kulturhus. Dette benyttes i varierende utstrekning i dag. I handlingsprogrammet er det vedtatt at det frivillige kulturlivet skal ha tilgang til scener for fremføringer, opptredener og presentasjoner. Øvelser og forberedelser bør i større grad legges til andre lokaler på grunn av kapasitet, prisnivå og forventet leieinntekt. Prissystemet ved utleie av kommunale kulturlokaler vurderes kontinuerlig og individuelt på grunn av skiftende marked og skiftende behov. En eventuell ytterligere subsidiering av husleien bør primært gjøres ved å øke tilskuddene til frivillige kulturorganisasjoner som opptrer i Asker kulturhus. Denne saken skal vurdere om gjeldende prissystem og tilskuddsordning skal opprettholdes. I dialog med ulike brukere av Asker kulturhus gis det tilbakemelding om at det er ønskelig at Asker kulturhus gis en rolle som bistandsyter til de lokale arenaene og til kulturorganisasjonene. Det kan være booking av artister til arenaene, markedsføringsbistand, teknisk bistand og koordinering. Booking av alle lokaler og scener i kulturhuset og uteområdene tilknyttet kulturhuset kan tilbakeføres til kulturhuset slik at leietakere har en kanal å henvende seg til. Kartlegging av egnede kulturlokaler til fremføringer, opptredener og presentasjoner i Asker kommune inngår som en del av den kommende kulturplanen. 3. Forslag til videre utredning og behandling Komiteen har lagt til grunn at utredningen behandler følgende tre elementer: Etablering og drift av kulturarenaer i Asker Videreutvikling av Asker kulturhus De frivilliges mulighet for bruk av kulturhuset, leiepriser og tilgjengelighet Når det gjelder utredning av kulturarenaer i tettstedene nedsettes en arbeidsgruppe bestående av kommunale og ikke-kommunale kulturarenaer/produsenter, samt de lokale sentrumsforeninger og lokale vel/nærmiljøsentraler. Når det gjelder videreutvikling av Asker kulturhus etableres en administrativ arbeidsgruppe med de aktuelle kommunale virksomhetene; kulturhuset, biblioteket og kulturskolen. Når det gjelder de frivilliges mulighet for bruk av kulturhuset, prisliste og tilgjengelighet Arbeidet i gruppene deles i to faser: i) idefase med anbefalinger ii) utredning med grunnlag for beslutninger Mange institusjoner og organisasjoner vil bidra i arbeidet med planen underveis. Alle deltakere i dette arbeidet vil få anledning til å kommentere planen. Asker kulturelle fellesråd og Asker Musikkråd benyttes som formell høringsinstans for det samlede arbeidet. Saken legges fram for komiteen i mai 2014 og behandles deretter i kommunestyret. Lars Bjerke (sign) Rådmann 4

5 Vedlegg: Utkast til bakgrunnsnotat 1. Kulturhusets historie Ideen om å bygge et samfunnshus i Asker kom allerede før første verdenskrig. Ønsket var et samfunnshus som skulle være et felles møtested og gi mulighet for kulturelle arrangement. Venskaben var for liten og pågangen for stor. Men det gikk mange år før tanken ble omsatt i gjerning slik at kommunens samfunnshus kunne åpne. Den 10. mai 1982 åpnet samfunnshuset med bibliotek, kino, ungdomslokale, møte- og kulturlokaler og en teatersal. Samfunnshuset ble bygget på Trekanten, et jorde som hadde form som en trekant. Underveis skiftet samfunnshuset navn og ble kulturhus. Dette bygget sto i 20 år, men ble revet i 2002 for bygging av det nåværende kulturhuset. Tomten ble utvidet med det tidligere bakeriet og forretningsbygget til Sigernes, og et stort og moderne kulturhus ble åpnet 23. oktober Av den gamle bygningsmassen er det bare bibliotekets magasin, tilfluktsrom og Teatersalen som er bevart. Sceneteppet i teatersalen er designet av askerkunstneren Bjørn Carlsen og er den eneste gjenværende faste installasjon fra det gamle samfunnshuset i tillegg til sceneriggen. Kulturhuset har gjennom årene vist seg å leve opp til den gamle samfunnshustanken: det er blitt et attraktivt møtested og et hus som gir mulighet for mange og ulike kulturelle opplevelser. 2. Asker kulturhus- eierskap og drift Eiendomsforvaltningen eier og har ansvar for vedlikeholdet av bygningen Asker kulturhus. Eiendomsforvaltningen har ansatt en person i 100 % stilling som driftsansvarlig for hele huset. På lik linje med de andre aktørene i huset er tjenestestedet Asker kulturhus en leietaker i huset. Asker kulturhuset har selv ansvaret innkjøp og vedlikehold av teknisk utstyr i saler, møterom og vestibyler, samt inventar og annet utstyr i de lokalene kulturhuset leier. Det er ansatte i Asker kulturhus som er på jobb i hele husets åpningstid ( ). 3. Asker kulturhus Oppdrag og visjon I handlingsprogrammet 2014 er det vedtatt at «kulturhuset skal først og fremst være hovedscene og fellesarena for kulturelle opplevelser i profesjonelt format. Det frivillige kulturlivet skal ha tilgang til scener for fremføringer, opptredener og presentasjoner. Øvelser og forberedelser bør i større grad legges til andre lokaler på grunn av kapasitet, prisnivå og forventet leieinntekt» Kulturhuset har et todelt oppdrag. 5

6 1. Huset skal tilby profesjonelle forestillinger innen de fleste sjangere og tilbud til barn og unge skal prioriteres høyt. 2. Husets utleielokaler (møterom og saler) leies ut til organisasjoner, privatpersoner og næringsliv. Utleie skjer etter priser som vedtas i kommunens handlingsprogram. Prislisten er todelt en subsidiert prisliste for lokale organisasjoner og privatpersoner bosatt i Asker, og en prisliste for offentlig virksomhet og privat næringsliv. Lokale organisasjoner betaler fastsatt leie, og har mulighet til å søke arrangementsstøtte eller underskuddsgaranti gjennom kommunens tilskuddsordninger til sine arrangement i Asker kulturhus. Asker kulturhus visjon er: Asker kulturhus -Skaper gode kulturopplevelser og gode møteplasser 3. Asker kulturhus virksomhetsbeskrivelse Kulturhuset fungerer som et samfunnshus, en felles møteplass for alle i Asker kommune og er lokalisert midt i Asker sentrum. Ca. 1,5 2 millioner mennesker i alle aldersgrupper besøker kulturhuset i løpet av et år. Huset åpner kl om morgenen og er åpent til kl hele 7 dager i uken. Både bibliotek, galleri, kino og Glorioso restaurant har gjennomgang via kulturhuset, mens Radar og seniorsenteret har egne innganger. Kulturhuset er en arena for underholdning men er også en viktig møteplass for bygdas innbyggere. De åpne vestibyleområdene med trådløst internett er samlingssted for ungdom, en arena for uformelle møter, jobbing og et sted du kan spise matpakken din uten å måtte kjøpe noe. Det er viktig for kulturhuset at biblioteket er i huset. Biblioteket er en viktig arena for integrering og skaper et levende hus. Restauranten Glorioso med sin servering bidrar til å gjøre huset til et enda mer attraktivt møtested. Aktivitetene i Asker kulturhus er mange og svært varierte. Her arrangeres profesjonell kulturformidling til barn og voksne, konserter av både profesjonelle artister men også amatører, konferanser for og med det private næringsliv, kulturverksted og filmuke for ungdom, bandøving, faste ukentlige øvelser for kor og korps samt private selskaper. Kulturhuset lager ingen produksjoner selv, men booker forestillinger til huset som er laget og fremføres av andre. På kulturhusets budsjett er det ikke midler til artisthonorar og det forventes at billettinntekter fra forestillinger skal finansiere artistenes honorar. Inntekter fra forestillinger som genererer et overskudd dekker smalere forestillinger som oftest går i underskudd. Kulturhuset søker og får tilskudd fra Kulturrådet til smalere arrangementer med høy kunstnerisk kvalitet. Dette bidrar til at kulturhuset på en økonomisk forsvarlig måte kan tilby bredde i husets program. For barn og unge tilbyr kulturhuset flere gratisarrangementer i løpet av året, og spesielt stort er arrangementet Barnas verdensdager som er en stor gratis familiefestival. Dette er kulturhusets største arrangement med mellom besøkende. I Teatersalen er det 369 seter og i Multisalen er det 236 seter. 6

7 I kulturhuset er det 3 avdelinger. Radar ungdomskafé og scene, administrasjonsavdelingen og driftsavdelingen. Det er 19,65 % stilling som er besatt av 25 personer. De ansatte innehar ulik kompetanse innenfor lyd og lys, vaktmestre, kulturkonsulenter, designer, utvikler, økonom og ungdomsarbeidere. Kulturhuset ved avdeling Radar har ansvaret for skateparken på Føyka. Kulturhuset og Asker bibliotek samarbeider tett både når det gjelder program til publikum, men også når det gjelder administrative tjenester. Billetter kan kjøpes i skranken i biblioteket i hele bibliotekets åpningstid, og det settes inn ekstra bemanning de dagene det er forestilling i kulturhuset. I husets åpningstid kan billetter kjøpes på billettautomat, og ellers kan billetter kjøpes på kulturhusets, bibliotekets eller kulturkalenderens hjemmeside og skrives ut hjemme eller på mobilapp en ebillett. Se Alle som arrangerer forestillinger i Asker kulturhus må selge billetter gjennom kulturhusets billettsystem. Kulturhuset har brann- og evakueringsansvar og antall solgte billetter regulerer hvor mange som kan være og er i salene. Kinoen er privatdrevet og har egne ansatte, sitt eget billettsystem og billettsalg. 4. Organisering av tjenesten- leie av lokaler i Asker kulturhus Leie av møterom og selskapslokaler i kulturhuset og Venskaben bookes via kommunens servicetorg. Kulturhuset overtar all oppfølging av kundene etter dette. Leie av salene i kulturhuset (Radar scene, Multisalen, Teatersalen og lokalene i biblioteket) bookes av kulturhuset eget personale. Denne todelingen av booking av lokaler oppfattes svært rotete av våre kunder. Booking av selskapslokaler er komplisert, og booking av salene til forestilling er enda mer komplisert. Kulturhuset benytter mye ressurser til opplæring og veiledning av kulturorganisasjoner som ønsker å gjennomføre sine arrangementer i kulturhuset. Dagens kompliserte og lite brukervennlige bookingsystem gir mange muligheter for å gjøre feil. For ofte inntreffer det situasjoner der servicetorget og kulturhuset kommer i konflikt. Kundene oppfatter at vi yter dårlig service, og ofte må kulturhuset gi kundene rabatterte priser i etterkant som et plaster på såret til kunden. Ved etableringen av servicetorget ble 100 % personalressurs flyttet fra kulturhuset til servicetorget for å ivareta oppgaven. Denne ordningen fungerer dårlig for kulturhuset. Fordi det benyttes forskjellige bookingsystemer i kommunalteknisk avdeling og på servicetorget og kulturhuset er det vanskelig å holde oversikt over aktivitet på plassene rundt huset. Booking av alle kulturhusets lokaler og torgene utenfor huset bør samles hos kulturhuset. Det utvikles i disse dager et nytt CRM og booking-system for Asker kommune der kulturhuset er pilot. 5. Samarbeid med andre kulturhus 7

8 Kulturhusene i Norge er svært forskjellige både i størrelse, økonomi og driftsform. Det politiske oppdraget varierer fra hus til hus. Det gir oss derfor lite verdifull informasjon å sammenligne de ulike kulturhusene med hverandre. Sammenlignet med andre kulturhus har Asker kulturhus små saler. Det betyr at billettsalg og inntekter fra billettsalget er begrenset sammenlignet med f.eks Bærum som har 502 seter i sin største sal, mens Teatersalen har 369 seter. Dette begrenser også hvilke artister Asker kulturhus økonomisk sett kan forsvare å booke til sitt program. Asker og Bærum kulturhus har et godt etablert samarbeid og utfyller i stor grad hverandre. I tillegg til utveksling av gode ideer samarbeider de to kulturhusene om barneprogrammet. Samarbeidet gjør at kulturhusene står sterke i dialogen med agenter og artister. Artistenes honorarer reduseres og for Asker kulturhus har dette bidratt til at huset i samarbeid med Bærum kulturhus har kunnet tilby flere og mer kostbare forestillinger til barn enn huset ville klart alene. Det samme gjelder for kulturprogram til voksne. Samarbeid og erfaringsutveksling med kulturhusene på Nøtterøy, Larvik og Skien har gjort at Asker kulturhus kan tilby forestillinger huset ellers ikke ville hatt økonomisk mulighet til å gjennomføre. Asker kulturhus er medlem i Norsk kulturhusnettverk og Akershus kulturforum. I disse foraene utveksles viktige og nyttige erfaringer, og nye kontakter knyttes. Her låner kulturhusene gode ideer og erfaringer av hverandre. 6. Kundenes forventninger til Asker kulturhus Profesjonelle aktører (kunstnere og næringskunder) forventer profesjonelle og oppdaterte scener og teknisk utstyr. Kvalifiserte teknikere til rigging og gjennomføring av deres arrangement. Videre forventes det at kulturhuset på en profesjonell måte ivaretar billettsalg, markedsføring på nettside, nyhetsbrev og skjermvisning av deres arrangement. Profesjonelt oppgjør og fakturering etter forestillingen. De profesjonelle artistene og næringskundene betaler for alle disse tjenestene. Det frivillige organisasjonslivet har like høye forventninger som næringskundene og de profesjonelle artistene til kvaliteten på det tekniske utstyret i salene og tjenestene Asker kulturhus tilbyr. Det frivillige organisasjonslivet mottar noen tjenester gratis, eller betaler en subsidiert pris for disse tjenestene. Privatpersoner forventer et åpent kulturhus der det skal være hyggelig å møtes. De forventer god service enten det gjelder bibliotekbesøk, billettkjøp eller service under forestillinger. Publikum i Asker har også høye forventninger til kulturtilbudet i Asker kulturhus. 7. Venskaben Venskaben ble bygd i 1904 og huset som opprinnelig het "Asker Festivitets- og Kommunelokale" ble oppført av Asker Venskabelige Forening, en kvinneforening hvis eneste oppgave var å skaffe bygda et forsamlingslokale. Bygget, som ble innviet 7. desember 1904 er oppført i nyklassisk stil og er tegnet av arkitekt Ivar Næss. I 1905 flyttet Asker herredstyre og Asker sparebank inn i bygget. Kommunen hadde sine kontorer her inntil rådhuset sto ferdig i 1964, Asker Sparebank fram til I 1921 ble bygget gjeldfritt overdratt til kommunen. Bygget har vært benyttet som tingsted, kunstutstillingslokale, teater og kinosal. 8

9 I dag benyttes Venskaben i all hovedsak som selskapslokaler. En del kor og teatergrupper har også sine øvelser på Venskaben. I Storsalen er det en liten scene som ikke er tilstrekkelig utstyrt i dag og dermed lite i bruk. Dersom denne blir oppgradert vil den kunne benyttes til mindre oppsetninger og konserter. Det er behov for oppgraderinger av inventar og utstyr på Venskaben. Lokalet er ikke universelt utformet slik det foreligger i dag. Det er behov for tilrettelegging for HC-toalett. Kartlegging av egnede kulturlokaler til fremføringer, opptredener og presentasjoner i Asker kommune inngår som en del av den kommende kulturplanen, og Venskaben vil inngå i denne vurderingen. 8. Tall og fakta I løpet av 2013 var det 1,5-2 millioner besøkende i Asker kulturhus. Det ble i 2012 solgt billetter, og i 2013 ble det solgt billetter i Asker kulturhus (I 2013 var billetter til kulturhusets egne forestillinger) Solgte billetter Asker kulturhus 2012 og Solgte billetter I 2012 var totalt antall utleier 3506 i Asker kulturhus 41 % av kundene er kommuner (inkludert eget bruk) 39 % er organisasjoner 14 % er privatpersoner 6 % er næringskunder 9

10 Utleie % 1 41 % 3 39 % 2 6 % I 2013 var totalt antall utleier 3557 i Asker kulturhus 39 % av kundene er kommuner (inkludert eget bruk) 44 % organisasjoner 14 % privatpersoner 3 % næringskunder Utleie % 1 39 % 3 44 % 2 3 % 10

11 Et priseksempel der et leieforhold for en lokal kulturorganisasjon sammenlignes med en næringskunde: Lokal kulturorganisasjon, skolekorps: Tidsbruk kl (6t x 1290,-) = 7740,- (timesprisen inkluderer lyd og lys, samt en tekniker) Obligatorisk basispakke (nettside og nettsalg) = 650,- Utgifter: 8270,- Billettavgift 10,- Mulige inntekter: 369 plasser x 150,- = ,- Eventuelt salg fra kulturbar = 5.000,- Mulige inntekter: ,- Søknad om arrangementsstøtte kan sendes til Asker kommune som dekker inntil 50 % av utgiftene dersom et realistisk budsjett følger søknaden. En profesjonell artist: Tidsbruk kl (6t x 1675,-) = ,- Lyd og lys: 5.400,- 1 tekniker: 5.200,- Obligatorisk basispakke (nettside og nettsalg) = 1200,- Utgifter: ,- Billettavgift 25,- Mulige inntekter: 369 plasser x 450,- = ,- Kapasitet og utnyttelsesgrad Kulturhuset leier ut alt fra møterom og selskapslokaler til Teatersalen og Mulitsalen. Det er svært ulik etterspørsel etter de ulike lokalene. Spesielt populær er Multisalen som er i konstant bruk. Selskapslokalene er også svært populære, mens etterspørselen etter møterommene ble dramatisk redusert etter finanskrisen. Det er store sesongvariasjoner i kulturhuset. På høsten er det stor aktivitet og etterspørsel etter å leie lokaler, mens på våren er det mindre aktivitet og hele sommeren er ingen aktivitet annet enn i biblioteket. Generelt er det noe ledig kapasitet i kulturhuset når det gjelder selskapslokaler og personal til å administrere dette. Areal i Asker kulturhus Det totale areal for Asker kulturhus er ca kvm, og av dette utgjør ca kvm arealer utleid til næringsformål og andre kommunale/offentlige virksomheter. Asker bibliotek kvm Asker kino (privateid)- 5 saler Asker kulturhus Radar kafé og ungdomskulturverksted 810 Seniorsenter 577 Glorioso 189 Andre leietakere (eksterne)

12 Trapper, tekniske rom, diverse fellesareal kommer i tillegg. Kulturhuset er bygget på tuftene av det kulturhuset som sto ferdig i Teatersalen, noen trapper, heiser og bibliotekets magasin/kjeller er bygningsmasse fra det game kulturhuset. 9. Fremtiden- utbedringer som vil gi økt effektivitet På sikt er det en del utbedringer av huset som vil kunne gi både bedre utnyttelse og mer effektiv drift. Prioriterte og kritiske utbedringsbehov: - Bygging av person- og vareheis til kinoen/taket som dekker alle etasjer fra tak til kjeller - Bygging av lagerlokale i tilknytning til varelevering/verksted på baksiden av huset hvor også søppelkontaineren innlemmes. - En årlig avsetning i driften til vedlikehold av inventar og teknisk utstyr i hele Asker kulturhus - Utvendig digitale profileringsskjermer (erstatning for dagens løsning med banner som gir klaging fra naboer) Ny person og vareheis Kulturhuset er bygget med en felles varelevering på baksiden av huset uten de nødvendige indre kommunikasjonsveier. Varer kan ikke leveres via husets hovedinngang. Frakt av søppel og enorme varepaller med mineralvann og varer til/fra kinoen og restauranten skjer gjennom kulturhusets åpne vestibyler som benyttes til åpne arrangement og som pausearealer under arrangement. Videre må personheisen benyttes for å få varene videre ned til restauranten og kinoen. Heisen som benyttes er en personheis og har for liten dimensjon for vareleveringer. Nye lagerlokaler I kulturhuset er det minimalt med lagerrom og lagerplass. Mye utstyr må lagres i rom som ikke er ment å være lagerplass og dette fører til en svært ineffektiv drift. Mye lagres i vareleveringsområdet som i tillegg til å skulle ta i mot varer er rømningsvei. Dette er ikke forsvarlig. Varer som leveres til andre enheter i huset blir ofte stående i dette området før de blir fjernet. Dette er en evig kilde til konflikter. Et nytt lagerlokale som bygges på kulturhuset i dette området vil kunne ta høyde for både varelevering og lagerplass og føre til en sikrere og mer effektiv drift i huset. Areal for søppelhåndtering for bygningsmassen Asker kulturhus (som også består av bygget som i dag huser Baracoa og Big Horn) er ikke dimensjonert i forhold til behovet, og dette er løst ved at en søppelkontainer er plassert på baksiden av huset. Dette vil også kunne håndteres bedre ved større lagerkapasistet på baksiden av kulturhuset. 12

13 Årlig budsjettavsetning til inventar og utstyr Lokalene i kulturhuset benyttes av mange innbyggere i løpet av et år, og slitasjen på inventar er enorm. Flerbruk av lokalene gir en enorm slitasje på bord og stoler som stables ut og inn daglig. I tillegg må det tekniske utstyret til enhver tid være i orden og også på denne arenaen går utviklingen fort. Dersom Asker kulturhus skal være interessant å besøke for profesjonelle artister må salene tilfredsstille et visst teknisk nivå. De frivillige organisasjonene forventer like godt utstyrte saler som de profesjonelle artistene. Utvendig digital profilering Dagens bannerløsning til profilering av kulturhusets program er en meget god markedsføringskanal for Asker kulturhus. Endringer i klima har resultert i sterkere vind hele året. Det er begrenset hva bannere og festene tåler av vind. De ryker oftere og den sterke vinden gjør at bannerne slår mot huset og lager mye støy for naboer i Asker sentrum. Kreativ bruk av kulturhusets fasader og uteområder med formål å skape et levende, visuelt synlig og aktivt bygg må utvikles. Kulturhuset skal være et synlig landemerke gjennom hele døgnet året rundt og bidra til lek og bevegelse i tillegg til fantasiskapende virksomhet. - Lyssetting (kunstnerisk) innvendig, utvendig og som en del av vindusflatene - Elektroniske visningsskjermer og bannere 10. Allerede gjennomførte forbedringer Ad-hoc-komité i 2009 Da det nye kulturhuset ble tatt i bruk i 2004 var det delvis uferdig og hadde en rekke feil og mangler. Flere løsninger har vist seg å være av så dårlig kvalitet eller upraktisk i den daglige drift at ombygginger har vært nødvendige. Noen av disse er løst, mens for å sikre trygg og mer effektiv drift gjenstår vesentlige utbedringer av bygget. I 2009 ble det av komité for teknisk, kultur og fritid nedsatt en ad-hoc-komité. Komiteen vurderte og anbefalte utbedringer knyttet til kulturhusets inngangsparti, vestibyler, flytting av kulturbaren, mulighet for avstenging av hele plan 2, billettsalg, inngangsparti for biblioteket, tak over restaurant Glorioso, adgangskontroll og overvåkingskontroll i vestibylearealene i nedre og øvre vestibyle. Som følge av ad-hoc gruppens forbedringsforslag ble det i Kommunestyret bevilget 5 millioner til utbedringer og disse er gradvis gjennomført. Kulturbaren er blitt snudd slik at pausearealet også kan benyttes som kaféscene. Kulturbaren kan benyttes av leietakere, av kulturhuset og av Glorioso restaurant. Restauranten har skjenkebevillingen for lokalet. I forbindelse med at det i 2013 er lagt tak over Glorioso etableres det en ny vestibylescene. Denne kan benyttes gratis av organisasjoner til ulike gratis arrangement. Teknisk utstyr i Teatersalen 2014 I 2014 vil trekkene (oppheng for teknisk utstyr i taket) i Teatersalen bli skiftet ut. Disse er fra

14 Nytt amfi i Multisalen 2014 Etter 10 års drift falt stolseter av og var ikke forsvarlig å benytte. Nytt og universelt utformet amfi med flere sitteplasser ble montert i januar Midlertidig skatepark 2014 Treverket i skateparken på Føyka har råtnet og parken måtte rives da denne ikke var forsvarlig å drive. Det vil forhåpentligvis før sommeren 2014 være etablert et mindre og midlertidig skatetilbud på samme sted. Utescene 2014 Etter sterkt ønske og påtrykk fra kulturorganisasjonene i Asker prioriteres det å bygge en permanent utescene i kulturhusets front i Denne knyttes sammen med nødvendig utbedring av kulturhusets inngangsparti. En klart markert utescene vil gjøre det lettere for kulturhuset å regulere bruken av plassen utenfor kulturhuset. Denne plassen er evakueringsområde for hele huset og skal derfor ikke fylles med annen midlertidig virksomhet som krever større installasjoner. Øvrige men ikke prioriterte utbyggings- og utbedringsbehov: - Anskaffelse av egnede utstillingsvegger som står i stil til husets arkitektur - Akustiske tiltak i Teatersalen (omfattende utbedring) og i biblioteket - Delvis ombygging av teatersalen fra fast amfi til delvis teleskopamfi og innlemming av tidligere kinomaskinrom vil utvide kapasiteten på sitteplasser fra 369 til 430 samtidig som bruken av salen og scenegulvet blir vesentlig mer fleksibel. Kulturhusets største sal er for liten for de større artistene og disse leier seg derfor ikke inn i Asker kulturhus. Det går en «magisk» grense på sitteplasser. 11. Nye muligheter for Asker kulturhus i fremtiden Asker kulturhus bør være den store samlende kulturarenaen i Asker kommune. Med sine flotte scener bør kulturhuset være visningsarena for både profesjonelle og det frivillige kulturliv. Med sin sentrale beliggenhet og enorme potensiale kan Askers storstue bli et enda mer attraktivt hus for kommunens innbyggere. Det bør være et kulturpolitisk mål at hele bygningsmassen Asker kulturhus tas i bruk til kulturformål. Samlokalisering av kulturhus, kulturskolen, bibliotek, og ungdomskulturverkstedet Radar under samme tak, som opprinnelig planlagt, vil kunne gjøre huset til et enda mer levende hus. Kulturskolen vil kunne samle administrasjon og undervisningslokaler, det er mulig å innpasse større øvingsrom, spesialrom, en større «prøvesal» og lignende, saler og andre lokaler i huset vil kunne benyttes, samt at et allerede tett samarbeid mellom virksomhetene effektiviseres og kommunikasjonen gjøres lettere. Organisatorisk er dette tre faglig forskjellige virksomheter basert i særlover og egne forutsetninger og ledet av hver sin virksomhetsleder under samme direktør. Samarbeid er 14

15 naturlig og nødvendig og vil bli enda lettere ved en samlokalisering. Felles kantine for kulturhus, kulturskole og bibliotek vil være naturlig. Kulturhusets vestibyler bør være kommunens naturlige visningssted for større byggeprosjekter, for presentasjoner av ulike prosjekter, åpne møter og annet av allmenn interesse. Biblioteket har behov for utvidelse av lokalene, blant annet til et lukket rom for mindre barn. Dette kan løses ved å flytte gallerivirksomheten til andre lokaler Et mål om at hele Asker kulturhus skal benyttes til kulturformål vil bety at seniorsenteret, kommuneoverlegen, Vestre viken og sykehuset Asker og Bærum flytter til andre lokaler. Dette kan sees i sammenheng med nytt innbyggertorg på Føyka. Kulturnæringer inn i kulturhuset: Dersom det ikke er behov for at de kommunale kulturvirksomheter tar i bruk hele huset, bør lokalene leies ut til kulturnæringer og kreative næringer (ulike designere, web-utviklere, illustratører og lignende) som kan ha nytte av samvirke med virksomhetene i kulturhuset og motsatt. Denne type virksomheter vil kunne bidra til synliggjøring av kulturhuset som sted for messer og konferanser innen et bredere kulturfelt. Kulturhuset og profesjonelle kunstnere bosatt i kommunen: Kulturhusets hjemmeside kan videreutvikles til også å være en arena og inngangsportal for formidling av profesjonelle kunstnere, innen ulike kunstarter, som er bosatt i kommunen. Dette kan være et register over profesjonelle kunstnere med lenker til deres egne web- og facebook sider samt en synliggjøring av bygdas kunstnere. Synliggjøring av denne informasjonen er nyttig for andre kulturutøvere, Asker kommune og næringslivet enten i form av engasjement til forestillinger eller utsmykninger. Kulturhuset et synlig bygg: Kreativ bruk av kulturhusets fasader og uteområder med formål å skape et levende, visuelt synlig og aktivt bygg kan utvikles. Kulturhuset skal være et synlig landemerke gjennom hele døgnet året rundt og bidra til lek og bevegelse i tillegg til fantasiskapende virksomhet. - Lyssetting (kunstnerisk) innvendig, utvendig og som en del av vindusflatene - Visningsskjermer og bannere (i fremtiden elektroniske) 15

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014 Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum Bærum Kulturhus 1. April 2014 Velkommen til Bærum Kulturhus Agenda: Nye Bærum Kulturhus (Programansvarlig Tore Johansen) Presentasjon av Ny scene

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept

Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept Bakgrunn og premisser Vedtak fra FSK Utvikling Heggedal sentrum - kommunale tjenester, 23.10.13 Ideen om etablering av et funksjonsbasert, innendørs innbyggertorg

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Utleie Bruket Kulturhus

Utleie Bruket Kulturhus Utleie Bruket Kulturhus Generelle leievilkår 1. Lokalene kan leies ut til øving, møtevirksomhet, private sammenkomster og konserter/utstillinger/teater ut i fra de ulike rommenes definerte bruksområde

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/1336-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON ÅS KOMMUNE NOTAT Til Kommunestyret Fra Oppvekst- og kultursjefen Dato 20.05.2011 Saksbehandler Ellen Benestad KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Detaljer

Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering

Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering Seniorsentrene Asker kommune har i dag 5 seniorsentre: Asker, Holmen, Vollen, Heggedal, Borgen. I tillegg bidrar kommunen med økonomisk støtte til

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS Vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 11. oktober 2010, sak 052/10. Tekst i punkt 11 og 17 justert etter delegert fullmakt. Kultur- og idrettsutvalget orientert om endringene i møte 7. november

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet Dato: 06.06.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskappsalen MØTEINNKALLING Tilleggsliste Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene publiseres

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR P.B. 304 1471 LØRENSKOG Første gang vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget i møte 4. september 2000, sak 053/00. Revidert av kultur- og oppvekstutvalget i møte 10. februar 2003,

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Evaluering av kulturområdet - diskusjonsnotat Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01632-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016 Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 23/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre er positiv

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset og kan bli en unik arena som ivaretar både stedets historie og behovet for

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

MUSIKKTEATRET 2015. Kultur og velferd. Side 1

MUSIKKTEATRET 2015. Kultur og velferd. Side 1 MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd Side 1 LYD, LYS, BILDE, SCENE, AKUSTIKK konkurranse 2014 helintegrert løsning lyd, lys, scene, bilde, akustikk kontrakt Bright Norway kontrakt med opsjoner Side 2 AMFI

Detaljer

Driftsbudsjett for kultursenter

Driftsbudsjett for kultursenter Driftsbudsjett for kultursenter Visjon: Kulturopplevelser for åpenhet og nytenkning. Senteret: En møteplass for opplevelse, informasjon, kreativitet og kunnskap Politisk prosess Vedtak i bystyret 19.10.2006:

Detaljer

Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården

Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården Kommunestyret vedtok i møte 27/2-98, sak 24/97, følgende prinsipper for utleie av kommunale lokaler: Øvelse/trening/møter Gratis leie av Sentrumsgården for lag og

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Consulting Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Rolf Tørring Prosjektleder Innhold Kapittel Tittel Side 1 Mandat og gjennomføring 1 2 Olavskvartalet i dag 3 3 Endringsbehov fra dagens

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Nordkapp kommune. Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr 01.01.2014

Nordkapp kommune. Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr 01.01.2014 Nordkapp kommune Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr 01.01.2014 Vedtatt i Styret for Oppvekst og kultur 13.2.2013, sak 4/13 og 10.04.2013, sak 8/13* Honningsvåg Samfunnshus Turnhallen Lokale små kulturarrangement,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015, sak 037/15. 1. Omfang Retningslinjene gjelder all fast og tilfeldig bruk (utleie) av barne-

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune

Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2017 Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune 1 Formål og omfang Gjerdrum kommune ønsker et mangfoldig og godt kultur- og idrettstilbud, som gir alle

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Nome Kompetansehus Avdeling Lunde

Nome Kompetansehus Avdeling Lunde Nome Kompetansehus Avdeling Lunde Bankbygget Brugata 4 Et bedriftsfellesskap i Lunde Samlokalisering av bedrifter En samlokalisering av bedrifter i ett og samme bygg har mange store fordeler for bedriftene:

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Nordkapp kommune. Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr 15.02.2013

Nordkapp kommune. Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr 15.02.2013 Nordkapp kommune Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr 15.02.2013 Vedtatt i Styret for Oppvekst og kultur 13.2.2013, sak 4/13 og 10.04.2013, sak 8/13* Honningsvåg Samfunnshus Turnhallen Lokale små kulturarrangement,

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Drift av kulturhus og kafe med kantine for Gausdal kommune på Segalstad Bru.

Drift av kulturhus og kafe med kantine for Gausdal kommune på Segalstad Bru. Prospekt: Drift av kulturhus og kafe med kantine for Gausdal kommune på Segalstad Bru. Vi ønsker oss driftige verter til Kulturkafeen og kulturhuset på Segalstad Bru i Gausdal! Kommunen eier og driver

Detaljer

Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune

Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune Vedtatt av kommunestyret 07.06.2017 Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune 1 Formål og omfang Gjerdrum kommune ønsker et mangfoldig og godt kultur- og idrettstilbud som gir alle

Detaljer

Notat vedr. mulig organisering av drift ved utbygging av låven på Huseby Gård til kulturformål. Driftsmodell

Notat vedr. mulig organisering av drift ved utbygging av låven på Huseby Gård til kulturformål. Driftsmodell Org.Nr.: 999 268 455 Bank: 1286.48.81457 Tlf: 63 87 61 00 Faks: 63 87 85 10 Notat vedr. mulig organisering av drift ved utbygging av låven på Huseby Gård til kulturformål. Driftsmodell Helt siden låveprosjektet

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Fomannskapssalen Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Årsrapport for 2012. Stiftelsen Ringerike kultursenter

Årsrapport for 2012. Stiftelsen Ringerike kultursenter Årsrapport for 2012 Stiftelsen Ringerike kultursenter Innhold Tillitsverv i 2012... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi... 4 Sponsorer... 5 Styrets arbeid... 5 Aktiviteter i 2012... 6 Administrasjon... 776

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr. 15.2.2013. Pr. enkelt arrangement (inntil tre døgn) Pr. enkelt arrangement (inntil tre døgn)

Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr. 15.2.2013. Pr. enkelt arrangement (inntil tre døgn) Pr. enkelt arrangement (inntil tre døgn) Nordkapp kommune Leiesatser for kommunale bygg/anlegg pr. 15.2.2013. Vedtatt i Oppvekst- og kultur 13.2.2013, Sak 4/13. Honningsvåg Samfunnshus Turnhallen Lokale små kulturarrangement, konserter, loppemarked,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14)

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Søknadssum: 780 400 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek /

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

Jeg står her nå fordi jeg som ordfører har det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes kulturpris.

Jeg står her nå fordi jeg som ordfører har det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes kulturpris. OVERREKKELSE AV KULTURPRISEN ASKER KULTURHUS, 20. MAI 2017 Jeg står her nå fordi jeg som ordfører har det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes kulturpris. Dette er en pris som skal henge høyt og

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV ARKTISK KULTURSENTER Kulturpolitisk del: 1. Generelt Hammerfest kommunes visjon: Sammen for Hammerfest Hovedmål: Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og

Detaljer