Forretningsmessig IT-ledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsmessig IT-ledelse"

Transkript

1 WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten

2 Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3 Budsjettering og planlegging...5 Ressursoptimalisering...6 Tilpasning til virksomhetsstrategien...7 Trinnvis utvikling (Roadmap)...8 Sammendrag...9 Om SAS Institute...9 i

3 Bidragsyter til dette whitepaperet: K. Morton. Øvrige bidragsytere: B. Streatfeild, G. Clarkeog G. Scriven. ii

4 IT-sjefens nye rolle Den massive veksten innenfor IT har det siste tiåret flyttet IT-avdelingen fra en tilværelse som tilbaketrukket støttefunksjon fremover til å være en kritisk forretningsenhet. Etterspørselen etter kortere responstid, mer informasjon og mer avansert utstyr driver kostnadene opp til et nivå som tilsier at disse nå rangeres som en av virksomhetenes fem største utgiftsposter (1). Med økte investeringskostnader øker også graden av oppfølging. IT-lederne må vise større modenhet og ferdigheter innen virksomhets- og økonomistyring for å vise hvordan midlene har blitt anvendt, hvilken effekt de har gitt, og hvordan IT bidrar til å drive virksomhetens resultater. Forrester Research understreker at profesjonelle brukere forventer en mer synlig og transparent kostnadsoversikt og finansiell analyse for å kunne forstå de reelle kostnadene knyttet til IT (2). IT-sjefens utfordring vil dermed bli å svare på økte forretningskrav og tydelig demonstrere hvilke verdier IT-investeringene vil gi på bunnlinjen. Nøkkelutfordringer: Kontrollere kostnader Endre fokus fra kostnader til resultat av investeringer Sikre kundetilfredshet Maksimere avkastning på investeringer Skape verdi fra IT Styre sluttbrukerkrav Redusere kompleksiteten Synliggjøre IT-avdelingens effekt på bunnlinjenon potentially suspicious activity. De fleste IT-organisasjoner viser stor modenhet når det gjelder å få investeringer i ny teknologi godkjent, men mange får problemer når de skal måle fordelene som realiseres når systemet og teknologien først er implementert. Når det kommer til å dokumentere etterspørsel etter IT-løsninger og fremtidige fordeler av en investering, ser man klare mangler. Noe som igjen blir et hinder for at en investering kan gi maksimal nytte til virksomheten. Konsekvensene av manglende IT-styring er ikke alltid like synlige, men effektene er like fullt betydelige. Med resultatstyring av IT-funksjonen, kan IT bedre kontrollere sine budsjetter, maksimere resultatoppnåelsen, redusere kompleksiteten, bidra til vesentlige kostnadsreduksjoner og gjøre investeringer knyttet til utvikling av infrastruktur og outsourching som støtter og påvirker virksomhetens totale mål. Summen av kravene skaper en rolleendring for virksomhetens CIO; til å styre sin funksjon som en selvstendig virksomhet for å skape verdi fra IT på tvers av organisasjonen, sikre kundetilfredshet og maksimere effekten av nye og eksisterende investeringer. Endringen krever fokus, visjon, og mer enn noe annet, åpenhet om tjenester, kostnader, etterspørsel, prosesser og effekten på virksomhetens prestasjoner. Virksomhetsstyring Kostnadsstyring Budsjettering og planlegging Styring av etterspørsel Styring av kapasitet Kostnadsfordeling KPI-rapportering Grønn IT Figur 1. De ulike elementene innen IT-ledelse som må styres av CIO. 1 Mark Lutchen, Managing IT as a Business: A Survival Guide for CEOs (Wiley, 2003). 2 P. O Neill, T. Mendel, and M. Lisserman, IT Operations Financial Management Helps The Business Control Its Service Consumption (Forrester, 2009). 1

5 Kostnadsstyring og åpenhet Skal CIO være med å konkurrere om ressursene, må IT-funksjonen fungere som en bedrift i bedriften og tilby verdiøkende tjenester til resten av organisasjonen. Ingen CIO ønsker et altfor stort fokus på kostnadssiden av sine funksjoner, men virkeligheten tilsier at også IT-ledere må håndtere sine kostnader effektivt. I en slik virkelighet blir en viktig del av IT-oppgaven å utdanne resten av organisasjon på sammenhengen mellom kostnader og brukerkrav - og på forventet verdi knyttet til ethvert IT-prosjekt. Dette kan bare oppnås ved å fjerne black box -miljøet som kan prege en IT-avdeling, om ikke annet enn fra en generell mangel på forståelse for hvilke innsatskrav som knyttes til leveranse av kompliserte IT-løsninger. Nøkkelen i denne prosessen er effektiv opplæring av forretningsenhetene fra CIO, og klart formulert og relevant kostnadsinformasjon. IT-bransjen er, fra et kostnadsperspektiv, relativt enkel. Det dreier seg om effektivt å fordele dine bidrag til produkter og tjenester. Når du kan gjennomføre en prosess med forståelse for hva i IT-funksjonen som driver kostnadene, kan du snu oppmerksomheten til å samkjøre dette til strategiske imperativer for virksomheten som helhet. Dette gjør at du får en større forståelse for de områdene der økte investeringer vil generere ønsket forretningsmessig resultat, og hvilke områder som trenger mindre fokus. For det sistnevnte er det viktig å forstå hva som styrer kostnadene - er det rom for effektivisering av interne prosesser og prosedyrer? Er det behov for å påvirke atferd utenfor IT-avdelingen for å redusere belastningen på disse ressursene? Når CIO etablerer åpne kostnadsprogrammer og fullt ut forstår enhetskostnadene og deres drivere, vil det være mulig å starte optimalisering av IT-investeringene og bedre dialogen mellom IT og resten av virksomheten. Ved å avklare IT-kostnadene, vil programmene også legge grunnlaget for vellykket outsourcing og for evaluering og integrering av IT i fusjoner og oppkjøp. McKinsey Quarterly Unraveling the mystery of IT costs En tydelig kobling mellom kostnader og funksjoner, og innsikt herfra er en prosess, som gitt at den gjennomføres effektivt, kan skape betydelig økonomisk gevinst. Det sikrer at midlene benyttes mest mulig hensiktsmessig i forhold til å skape maksimal verdi til virksomheten. En detaljert forståelse av kostnadsforholdene i IT-bransjen gir klare og positive fordeler både for CIO og organisasjonen generelt: Sikrer optimal ressursallokering til områder med størst verdi Mer effektiv allokering av ressurser til områder med størst behov Reduserer kompleksiteten innen IT og forenkler interne prosesser Bedre budsjettering (både kapital og drift) og prising av nye prosjekter Større forståelse for IT-kapasitet og evne til levering Evne til å knytte IT-investeringer til generelle forretningsmessige fordeler Tilrettelegger rutiner og verktøy som støtter opp under totale driftskostnader (TCO) og avkastning på investeringer (ROI) Kostnadsstyring gir det grunnlaget en IT-organisasjon trenger for å gå fra å være en teknologi- og prosjektbasert administrativ enhet, til en forvalter av virksomhetskritiske investeringer. 2

6 Viktigheten av kostnadsfordeling Mange organisasjoner sliter med å forstå hvorfor så mange av IT-investeringene ikke produserte den forventede omsetningsveksten eller de forventede kostnadsog effektivitetsbesparelsene. Svaret er likevel ofte enkelt: Det er vanskelig å maksimere avkastningen fra et IT-prosjekt når produktet fremstår som gratis for kundene. IT-funksjonen kan kun oppnå maksimal avkastning når den fungerer som en tjenesteleverandør med en katalog av produkter og tjenester som er tilpasset kundens behov og virksomhetens mål. For å oppnå dette må IT: Etablere nøyaktig prissetting av sine tjenester som gjenspeiler kostnadene ved å levere dem Skape forståelse for hva som driver både etterspørsel og kostnader Ha en likeverdig, repeterbar og nøyaktig metode for å spore og fakturere kunder basert på deres bruk av tjenestene Oppmuntre sluttbrukerne til å ta ansvar for avkastning på investeringene Det er vanskelig å maksimere avkastningen fra et IT-prosjekt når produktet fremstår som gratis for kundene. Til tross for de åpenbare fordelene som følger av kostnadsforståelse, viser en fersk undersøkelse fra Forrester blant IT-beslutningstakere, at kun 52 prosent har en formalisert prosess for internfakturering på plass. Blant disse var det også en stor andel som kun brukte en vilkårlig metode for å allokere kostnader, slik som fordeling per hode eller andel av omsetning (3). Mangelen på rettferdig kostnadsfordeling fører til en rekke uløste problemstillinger både for IT og virksomheten: Med kun det årlige budsjettet, eller en fast månedlig kostnad for IT, vil forretningsbrukerne ikke ha innsikt i hvordan deres budsjett brukes eller hvilke resultater som skapes. Dermed ser de på IT som en ukontrollerbar kostnad, og har heller ingen insentiver for å endre egen atferd for å redusere forbruk og kostnader. Vilkårlig tilbakeføringsmekanismer og fastpris -prosjekter er de mest vanlige metodene for å fordele IT-kostnader, men også de farligste. Organisasjonen går glipp av den største fordelen med kostnadsfordeling: evnen til å påvirke sluttbrukers adferd for å redusere kostnadene. Denne tilnærmingen danner også grunnlag for å benytte unøyaktig og villedende tilbakeføringsinformasjon som grunnlag for prognoser og budsjettering, eller prognoser og budsjetteringsprosesser som er helt uavhengige av fordelings- og prismekanismen. Resultatet er manglende sammenheng mellom IT og forretning. Tradisjonelle kostnadsfordelingsmodeller er utilstrekkelige for å hjelpe virksomheten med å ta langsiktige beslutninger knyttet til kostnadsoptimalisering basert på en helhetlig vurdering av IT- verdi. De gir heller ikke noen tilstrekkelig kostnadskalkyle eller årsaks- og virkningsinformasjon til støtte for strategiske beslutningsprosesser. IT-brukere må forstå at virksomhetens evne til å yte IT-bistand er begrenset. Bare når IT-brukere er tvunget til å betale for IT, vil de lære seg å bruke det riktig og målrettet. Typiske kostnadsbesparelser på 5 10 prosent kan forventes fra et kostnadsfordelingsprogram som følge av redusert etterspørsel og smartere bruk av tilgjengelige ressurser. Gartner: IT Chargeback as a Tool for Cost Optimization 3 C. Symons, S. Leaver og T. DeGennaro, Best Practices In IT Financial Management (Forrester, 2009). 3

7 Kostnadskontroll er den største fordelen som kommer fra kostnadsfordeling av IT. Når sluttbrukerne blir belastet for de tjenestene som blir levert, er de er raske til å gjøre endringer for å redusere kostnadsbyrden. Gartner Research har vist at kostnadsbesparelsene ofte overstiger 15 prosent det første året som følge av redusert behov og smartere bruk (4). I SAS Institute har vi sett tilsvarende resultatene hos våre kunder over hele verden. Kostnadsreduksjoner er ikke den eneste fordelen. Kostnadsfordeling innen IT bidrar også til å flytte resultatansvaret for prosjekter og investeringer fra IT til virksomheten, fordi de selv blir gjort ansvarlige for kostnadssiden ved ethvert initiativ. I stedet for bare å sette frem teoretiske fordeler i et business case, vil kostnadsfordelig for IT oppfordre sluttbrukerne til å arbeide for å gjøre IT-investeringer som er i samsvar med bedriftens mål, og som har størst innvirkning på bunnlinjen og avkastningen på en investering. Et viktig element ved kostnadsfordeling er også en mer nøyaktig prising av tjenestetilbudet. Forrester Research har påvist at IT-avdelinger som i økende grad bruker aktivitetsbaserte kostnadskalkyler (ABC) for å beregne kostnader knyttet til sine tjenester kan oppnå enorme fordeler. De forstår kostnadsdriverne bedre, sparer kostnader og oppnår innsyn i prosesser, aktiviteter og ressurser. Sistnevnte gir stor avkastning når du ønsker å redusere kompleksiteten i dagens IT-organisasjoner. Kompleksiteten innen IT skaper betydelige kostnader og gjør det vanskelig å maksimere funksjonens verdi. Mange IT-sjefer er ute etter å redusere kompleksiteten gjennom prosessforbedring. Som et resultat blir innsyn i prosesser og aktiviteter, og kostnadene knyttet til dem, avgjørende for å oppnå suksess. Kostnadsfordeling av IT-utgiftene åpner også kommunikasjonslinjene mellom IT og forretning og sikrer at IT tilbyr tjenester som faktisk er etterspurt av virksomheten. I tillegg skapes en åpenhet omkring hvilke fordeler og verdier som følger av IT-investeringene, og dermed bedre relasjoner med forretningsenhetene. Ved å gjøre disse kostnadene transparente, kan IT-organisasjonen fundamentalt endre måten forretningsenhetene konsumerer IT-ressurser på, redusere totale IT-kostnader og øke fokus på hvordan IT-utgiftene leverer reell virksomhetsverdi. Den CIO en som leder an i denne endringen kan innlede en ny æra av strategisk IT ledelse - og et sant partnerskap med forretningsenhetene. McKinsey Quarterly Unraveling the mystery of IT costs DHL sparte $ 5,400,000 på kun åtte måneder gjennom bedre prediksjon av etterspørsel, redusert manuell innsats ved rapportering og gjennom å identifisere overflødige ressurser. 4 Kurt Potter, IT Chargeback as a Tool for Cost Optimization (Gartner, 2008). 5 Thomas Mendel og Peter O Neill, Market Overview: IT Financial Management Software (Forrester, 2009). 4

8 Budsjettering og planlegging Økonomisk uro og trenden med månedlig rapportering har medført at IT bruker stadig mer tid og krefter på prognoser, administrasjon og oppfølging av IT-budsjettet. For IT blir budsjetteringsprosessen ofte sett på som lite verdiøkende, men det er viktig å levere både kort- og langsiktig verdi og å sikre sammenheng med resten av virksomheten. Økonomistyring av IT-prosesser er ofte ressurskrevende og involverer manuell innsamling av økonomiske data som er spredt i hele bedriften. Det er en sterk avhengighet av regneark på tross av kjente unøyaktigheter knyttet til denne formen for verktøy. Med mangel på data for å støtte nøyaktige prognoser, er det endelige budsjettet ofte basert på politiske prioriteringer, der den med den kraftigste stemmen mottar brorparten av budsjettet. Det er ikke overraskende at IT har problemer med å holde seg innenfor et definert budsjett når man konkurrerer med tidkrevende forecasting og hva-om -scenarioer. Mangelen på nøyaktige data betyr at budsjettet oftere blir et anslag fremfor en nøyaktig prognose for etterspørsel og kostnader. Unøyaktige prognoser og kostnadsoverskridelser øker i sin tur tyngden i påstandene om at det er for dyrt, ikke tilpasset virksomhetens krav og ikke som forventet i forhold til avkastning på bunnlinjen. Det trenger ikke å være slik. En modell for kostnadsfordeling som baserer seg på bruk, skaper grunnlag for å endre budsjetteringsprosessen til en strømlinjeformet praksis som raskt produserer troverdige og pålitelig tall, øker styringsevnen, oppfordrer til samarbeid og sikrer ansvarlighet og eierskap fra interessentene. Brukerbasert kostnadsfordeling støtter en integrert og automatisert tilnærming til budsjettering som reduserer bruk av tid og krefter, samtidig som det øker nøyaktigheten i prognoser og simuleringer. Reduksjonen i arbeidet med å administrere og vedlikeholde denne metoden er betydelig. Med en automatisert og strømlinjeformet prosess kan årsverksinnsatsen reduseres med opptil 70 prosent. Prognoser er ikke begrenset til økonomiske estimater. Brukerinformasjonen som er nødvendig for å støtte kostnadsfordelingsmodellen gir en rik strøm av data til operasjonelle prognoser, slik at det blir mulig å forutsi etterspørselen etter tjenester, ressurser og infrastruktur, både fysisk og virtuelt på tvers av IT-funksjonen. Den intelligente prognosen skaper et samarbeidsmiljø som kombinerer kraften i statistiske og vurderende prognoser. Dette danner i sin tur grunnlag for det finansielle budsjettet og skaper sammenheng mellom forretningsmål, krav, volum og kostnader. Vår kunde bruker sin kostnadskalkylemodell for å identifisere kostnader og trender, samt enhetskostnader i tjenestene som tilbys og ressursene som forbrukes. De fullstendige enhetskostnadene og forbruket er gjennomgått og forhandlet med virksomheten for fremtidig budsjetteringsperioder, herunder innfasing av ressurser og kostnader som bidrag til at virksomheten oppnår sine mål. Dette gjorde vår kunde i stand til å gi nærmere begrunnelse for forretningsenhetenes kostnader og til å lage meningsfulle budsjetter og prognoser i påvente av organisatoriske, forretnings- og miljømessige endringer. Virksomheten har vært i stand til å redusere tiden og ressursene som er nødvendig for å behandle data, og har eliminert feilene som oppsto i deres tidligere manuelle system. Grahame Scriven CEO, Agility Consulting 5

9 Ressursoptimalisering Etter hvert som virksomhetene blir mer avhengig av teknologi, oppstår en fornyet vekt på kapasitetsplanlegging og styring av etterspørsel. For å maksimere avkastningen fra ny og eksisterende infrastruktur, må man først være i stand til å måle bruken av samtlige komponenter. I stedet for ad hoc silo-rapportering og overvåking gjennom ulike systemer, trenger man et konsolidert og helhetlig syn på bruken av applikasjoner og infrastruktur, både fysiske og virtuelle, for å få et bilde av hvordan alle IT-komponenter samhandler. Med en helhetlig visning av ressursutnyttelsen, har en nettforhandler identifisert hundrevis av underutnyttede servere og spart 3 millioner dollar på kun 90 dager. Denne konsoliderte visningen er viktig for å optimalisere ressursbruken i riktig mengde til riktig tid. Den identifiserer underutnyttet infrastruktur og kostnadene ved denne ledige kapasiteten, en fasett av optimaliseringen som påvirker bunnlinjen direkte. Mange IT-organisasjoner har gjort betydelige kostnadsbesparelser gjennom omdefinering av underutnyttet infrastruktur og ved å kombinere serverbelastningen. Ekte bruksdata fra kostnadsfordelingsmodellen brukes også som grunnlag for prognoseberegninger. Det gir en mer nøyaktig oversikt over etterspørselen, fordi det kombinerer etterspørselsprognoser for de applikasjonene og den infrastrukturen man trenger. Det tillater også prediksjon og mulighet for å justere forretningstransaksjoner og tjenester i henhold til belastningstopper og trender. IT kan sikre at infrastrukturen er tilpasset og levert basert på faktisk etterspørsel, og dermed bedre avkastning på investeringene. Et konsolidert bilde støtter også grønne IT-initiativ gjennom korrekte maskinkrav. Det gir informasjon som setter IT i stand til å overvåke, styre og kontrollere energibehovet. Ressursene kan dermed bli optimalisert ikke bare i form av gjennomstrømning og leveransenivå, men også i form av energiforbruk. Figur 2: Figuren over illustrerer hvordan arbeidsbelastninger innen IT kan analyseres og optimaliseres. Den venstre figuren viser en rekke servere som er betydelig underutnyttet (skyggelag i blått). Underutnyttet servere ble fjernet, og den eksisterende arbeidsmengden ble flyttet til rimeligere multi-core servere. Etter 10 måneder viser figuren til høyre en ganske balansert arbeidsbelastning (rødt og oransje indikerer høyere prosessorutnyttelse). 6

10 Tilpasning til virksomhetsstrategien IT har ofte problemer med å knytte forretningsstrategi og mål for IT-investeringer sammen med resultatutviklingen. I mange organisasjoner, er forretningssiden og IT-siden organisert som to separate siloer, med ledere og planleggere som utvikler organisatoriske strategier før de henvender seg til IT for teknologistøtte. Adskilt fra denne prosessen skaper IT sine egne planer og strategier for å forbedre teknologi og infrastruktur, med lite innspill fra forretningssiden. Evnen til å samkjøre IT med forretningsstrategien er avgjørende for å kunne fokusere på IT-planlegging, -ressurser og tjenesteleveranser. En kobling av IT-strategien til virksomhetens mål sikrer at IT-planleggingen er optimalisert for å støtte suksess. Dette gir et rammeverk for prioritering av initiativ, etablering av resultatmål og håndtering av service og kostnader. Dersom virksomheten har valgt en kundeorientert strategi, må IT-strategien gjenspeile dette ved å vektlegge betydningen av systemer som muliggjør kundeorientering. For eksempel ved å ha et CRM-system som åpner for sentralisert bestilling, sporing, fakturering, analyse av salgshistorikk, salgsresultater, etc. Hvis bedriftens strategi krever en 10 prosents økning i inntektene, bør strategien angi bestemte mål for forretningsutviklingsprosessen. Dersom visse ferdigheter er kritiske for å støtte måloppnåelse og CRM-systemet skal støtte berørte medarbeider, må CRM-systemet være en integrert del av de planlagte inntjeningsmulighetene. Fordeler: Bedre styring og kontroll Forstår og formidler finansielle og ikke-økonomiske verdier fra hvert IT-prosjekt og funksjon Følger lovmessige krav Tillater omfordeling av IT-ressurser til prosjekter av størst betydning for virksomheten Forenkler eliminering av IT-prosjekter som ikke leverer forventet nytte Hvis bedriftens strategi krever fokus på rask levering fremfor fleksibilitet i bestillingsprosessen, må IT-strategien prioritere daglig drift samtidig som den er fleksibel nok til implementering av ny teknologi og funksjonalitet som gir de nødvendige forbedringene. IT-strategien bør omfatte en vurdering av teknologisk beredskap i forhold til å støtte forretningsmessige mål, og verdisette IT i form av kapasitet til å støtte strategiske mål, ikke kun etter kostnadsnivå. IT må i tillegg til å gjøre teknologibaserte beregninger, også spore og måle tiltak som belyser hvilke konsekvenser og fordeler funksjonen medfører seg for organisasjonen. Prestasjonsledelse i IT sees vanligvis i en operativ sammenheng, med innsamling og overvåking av beregninger som viser om IT-komponenter er oppe og går. Mens dette er en nødvendig komponent for IT-suksess, må prestasjonsledelse også sees i en virksomhetssammenheng. I tillegg til operative KPI- målinger, skal IT måle hvor gode man er til å forbedre organisasjonens evne til å oppnå bedriftens strategier, maksimere kundetilfredshet, forretningsmessig produktivitet, lønnsomhet og konkurransekraft. 7

11 IT BUS INESS PERFORMANCE Forretningsmessig IT-ledelse Trinnvis utvikling (Roadmap) Suksess i forretningsmessig IT måles gjennom optimal avkastning fra ny og eksisterende infrastruktur og ressurser, men dette er ikke oppnådd i ett enkelt trinn. En trinnvis tilnærming til forretningsmessig IT-ledelse gir deg mulighet til å ta små skritt og skaper et godt grunnlag for å oppnå både kort- og langsiktig suksess. Samtidig sikrer ledelse etter virksomhetens overordnede strategi at hver enkelt fase både gir målbare forbedringer og et grunnlag for neste trinn i programmet. 1. Det første trinnet er å utvikle en oversikt over de tjenestene som IT-organisasjonen skal gi til sine kunder. Oversikten er grunnlaget for å definere tjenestene og kommunisere disse til virksomheten. Det etablerer et standard sett med leveranser gjennom forretningsmessige avtaler, og organiserer tjenestene på en måte som sikrer at kundene kan forstå og bruke dem. 2. Når en forståelse av de tjenestene som IT gir til sine kunder er utviklet, er neste trinn å forstå hvilke ressurser og aktiviteter som er kreves for å levere disse tjenestene. Kostnader knyttet til ressursene blir så fordelt til de aktivitetene som bruker dem, og i sin tur videre til tjenester som konsumere disse aktivitetene. Dette bygger opp en kostnadsmodell som reflekterer arbeidet gjort av IT, og de kostnadene som kreves for å tilby de tjenestene som kreves av virksomheten. 3. Samle, konsolidere og organisere all IT-prestasjonsmåling og bruk data fra kilder på tvers av all IT-infrastruktur i en IT-spesifikk datamart. 4. Last bruksinformasjonen ovenfor inn i kostnadsmodellen for IT for å generere nøyaktige og riktige kostnader for hvert forretningsområde basert på deres forbruk av tjenester. 5. Analyser kostnadsmodellen for å forstå hvilke tjenester som har over gjennomsnittlige kostnader, og hvorfor det er slik. Utvikle strategier for å redusere kostnadene, samtidig som man opprettholder produktivitet og kundetilfredshet. 8 8

12 6. Kombiner informasjonen i IT datamarten med ekspertuttalelser for nøyaktige varsler på etterspørsel og pris basert på både statistiske og vurderende prognoser, samtidig med at budsjetter og planer er i tråd med strategiske mål. 7. Resultatet er en optimalisert IT-funksjon som leverer kostnadseffektive tjenester til virksomheten og er fokusert på å forbedre bedriftens produktivitet og lønnsomhet i samsvar med strategiske mål. Avkastningen fra investeringene er maksimert, og fordelene man oppnår er transparente både for IT og forretning. Sammendrag Evnen til å administrere IT som en bedrift har blitt avgjørende. IT kan ikke lenger sees som en teknologileverandør - det må være en funksjon som skaper verdi for virksomheten og øker bedriftens strategiske evne. Forretningsmessig IT-ledelse gjør IT i stand til å endre fokus fra teknologi og produksjon til kunder og tjenester. Det gjør IT til en serviceenhet som samkjører seg med organisasjonen for å skape kundedrevne løsninger på virksomhetens utfordringer. Om SAS Institute SAS Institute gir sine kunder innsikt - med markedets mest komplette løsninger for virksomhetsstyring, Gjennom innovative løsninger, har SAS siden 1976 gitt kundene muligheten til å ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. Les om oss, våre tjenester og teknologi på eller ta kontakt på

13 SAS Institute AS Tel E-post SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright 2008, SAS Institute Inc. All rights reserved _

Accenture Technology Consulting. Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon

Accenture Technology Consulting. Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon Accenture Technology Consulting Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon 3 Juni 2008 Virksomhetsledere er enige om at IT spiller en viktig

Detaljer

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi.

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Oppsummering infosys Strategier Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Forretningststrategi Porters modell - konkurransefordel Bedriften oppnår konkurransefordel

Detaljer

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse IT-Ledelse, 15.februar Dagens: 1. Kort oppsum. av Ønsket Situasjon 2. Ser nøyere på metoden Kritiske utfordringer i IT-ledelse En kartleggingsmetode plassert under Dagens Situasjon, MEN den er høyst anvendelig

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

Integrering av IT i virksomhetens helhetlige risikostyring

Integrering av IT i virksomhetens helhetlige risikostyring Advisory Integrering av IT i virksomhetens helhetlige risikostyring Tekna Risiko og sikkerhet i IKT-systemer Max Österlund (max.osterlund@no.ey.com, mobil: 995 05 610) Dette dokumentet er Ernst & Youngs

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund Test og kvalitet To gode naboer Børge Brynlund To gode naboer som egentlig er tre Kvalitetssikring, kvalitetskontroll og testing Kvalitet I Betydningen Kvalitet er den viktigste faktoren for å avlede langsiktig

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Level Management - ITIL Dato: 12.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets Service

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling.

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. 1-3 % av årlig omsetning brukes på utskrift Kilde: Gartner Managed Print Services Etter som næringslivet søker å øke driftsmarginene i stadig

Detaljer

Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016

Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016 12. MAI 2016 Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016 STEFFEN DAHL MANAGER BUSINESS CONCEPTS, EVRY STEFFEN.DAHL@EVRY.COM 90068964 EVRY OPEN Tema: Get IT as a Service IT-Puls Trondheim 2016 Lyst til å

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Litt om SSØ Senter

Detaljer

Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift?

Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift? www.pwc.com Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift? Agenda Rendyrking Drivere, trender og suksessfaktorer Case eksempel: Lean i ekspedisjon 2 Rendyrking hvilke drivere er for/imot?

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Skap forretningsverdi med tjenesteintegrasjon og -administrasjon. Introduksjon av Tietos SIAM-modell (service integration and management)

Skap forretningsverdi med tjenesteintegrasjon og -administrasjon. Introduksjon av Tietos SIAM-modell (service integration and management) Skap forretningsverdi med tjenesteintegrasjon og -administrasjon Introduksjon av Tietos SIAM-modell (service integration and management) IT outsourcing i stadig endring Selskaper bruker i dag et stadig

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Lean + ITIL = Sant? Oslo 30. mai 2012 Roger Tøftum Seniorrådgiver Steria Consulting E-post: rogt@steria.no Steria Telefon: 911 88 573 Ulike ambisjoner

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing

Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing Hva er Uno-X? 64 milliarder kroner i omsetning, sysselsetter 27.500 mennesker

Detaljer

HR-planlegging. Menova, 26. januar 2016. Christina Høyer Glahn

HR-planlegging. Menova, 26. januar 2016. Christina Høyer Glahn HR-planlegging Menova, 26. januar 2016 Christina Høyer Glahn 1 HR-planlegging og virksomhetsstrategien Strategi & Virksomhet Forskjell på strategi og taktikk? Strategi = hva som skal gjøres Taktikk = hvordan

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Tid og Fravær. Forbedringer og smarte løsninger. Marita Johansen fra Sariba

Tid og Fravær. Forbedringer og smarte løsninger. Marita Johansen fra Sariba Tid og Fravær Forbedringer og smarte løsninger Marita Johansen fra Sariba Formål Vanlige forbedringer og smarte løsninger innen Tid og Fravær inkludert tilhørende brukergrensesnitt Områder der vi ser at

Detaljer

Fra Strategi til handling. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.

Fra Strategi til handling. Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fra Strategi til handling "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. genda: va må til for å lykkes med implementering av styringssystemer

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

Target Costing og Cost Management. Target costing er en metode for å fastsette salgsprisen på produkter og samtidig sikre lønnsomhet ved lansering.

Target Costing og Cost Management. Target costing er en metode for å fastsette salgsprisen på produkter og samtidig sikre lønnsomhet ved lansering. BØK 2215 Strategisk Økonomistyring 2. Forelesning del 2 Target Costing Tor Tangenes / Handelshøyskolen BI Target Costing og Cost Management Target costing er en metode for å fastsette salgsprisen på produkter

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Fra utleier til serviceleverandør

Fra utleier til serviceleverandør Fra utleier til serviceleverandør Atle Sundøy Hva skjer i mange norske virksomheter? Gode tider og mangel på ressurser 1. Konsentrasjon om kjernevirksomhet 2. Krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner

Detaljer

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC SAS-forum 2013 BI Strategi og BICC Tormod Kojen BN Bank ASA Agenda Kort om BN Bank Hvilke systemer har vi Modenhetsanalyse BI-strategi BICC 2 BN Bank BN Bank er en landsdekkende bank Innskudd fra kunder:

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance)

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no) Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva er IT Governance

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

Fra strategi til handling

Fra strategi til handling www.pwc.no Fra strategi til handling Strategi + Kultur = Resultater Lederkonferansen Grand Hotel Oslo, 24.-25. november 2015 Foredrag av Bjarne Rugelsjøen Direktør, tlf 95 26 05 29, bjarne.rugelsjoen@pwc.com

Detaljer

Basware Connect 2015. 7. oktober 2015. Odd Roar Trapnes & Jan Skistad

Basware Connect 2015. 7. oktober 2015. Odd Roar Trapnes & Jan Skistad Basware Connect 2015 7. oktober 2015 Odd Roar Trapnes & Jan Skistad Kunder Norge Kunder Sverige Kunder Finland DFØ Statens Vegvesen Sykehuspartner Kongsberg Defence & Aerospace Kort om Agree2 Ericsson

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Ville ikt anno 2016 ha hjulpet Guro?

Ville ikt anno 2016 ha hjulpet Guro? Ville ikt anno 2016 ha hjulpet Guro? Er helse- og omsorgssektoren i posisjon for digitalisering? Peter Hidas, Gartner ehelse konferansen April 2016 Vi er på vei inn i den tredje store ikt-epoken Internett

Detaljer

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Et balansert perspektiv er kritisk for å lykkes med endringsprosesser Organisasjonens

Detaljer

IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER

IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER MORTEN SKODBO RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING EDGAR VALDMANIS - MARKEDSDIREKTØR, DEN NORSKE DATAFORENING IT I PRAKSIS 2010

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy.

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Agresso Brukerkonferanse 08 Direktør Marianne Andreassen 22.09.2008 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Fra teori til praksis

Fra teori til praksis Fra teori til praksis Hvor modne er virksomhetene til å tenke helhetlig styring? Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Temamøte nr. 3 NFP 19.9.2014 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Torodd Ingar Jan

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Virksomhetsstyring, helhetlig virksomhetsstyring, prestasjonsledelse..

Virksomhetsstyring, helhetlig virksomhetsstyring, prestasjonsledelse.. Econa Seminar Virksomhetsstyring, helhetlig virksomhetsstyring, prestasjonsledelse.. Performance management (PM) includes activities that ensure that goals are consistently being met in an effective and

Detaljer

Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten?

Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten? Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk Seminar, Direktoratet for økonomistyring, 2. mai 2012 Økonomistyringens klassiske definisjon Økonomistyring (definisjon

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Supply chain management

Supply chain management Supply chain management Trender, utvikling, muligheter og de store utfordringene Utvikling av logistikkbegrepet Innkjøp Prognoser Netto behovsberegning Produksjonsplanlegging Varer i arbeid Kvalitetsledelse

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management

TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management www.toyota-forklifts.no TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management Toyota I_Site er en unik kombinasjon av teknologi, informasjon, ekspertise

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016)

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-rollen 2 Innhold side 3 side 4 side 5 side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Innledning Forventninger til HR-rollen Så, hvor

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

Vi bruker stadig mer tid på medier...

Vi bruker stadig mer tid på medier... Vi bruker stadig mer tid på medier... ...og mediene kommer og tar oss! 30.000.000 APP ER LASTET NED HVER DAG! Tablet Social Forside Rekruttering Mobil websider Events TV konkurranser Responsiv E-handel

Detaljer

LEAN Forum Bergen. 21.februar 2013 V 2

LEAN Forum Bergen. 21.februar 2013 V 2 LEAN Forum Bergen 21.februar 2013 V 2 Om Karabin Forretningsidé Karabin er et frittstående konsulentselskap som sikrer resultater gjennom målstyrt prosessforbedring Visjon Karabin skal bli det ledende

Detaljer

Offshoring - trender og best practice

Offshoring - trender og best practice Offshoring - trender og best practice 20. oktober 2011 Dan Vigeland Managing Partner Core group Local Companies Global opportunities 1 Agenda Kort introduksjon Utvikling innen IT-offshoring En strukturert

Detaljer

DEN DIGITALE ARBEIDS- PLASSEN ANNO 2015

DEN DIGITALE ARBEIDS- PLASSEN ANNO 2015 VELKOMMEN DEN DIGITALE ARBEIDS- PLASSEN ANNO 2015 DIGITALE ARBEIDSPLASSER CASE: DEN NORSKE KIRKENS INTRANETT PAUSE 10 MIN INNGÅ AVTALE MED IT-ADVOKATBYRÅ HVA TENKTE VI PÅ!!? CASE: ADVOKATFIRMAET FØYENS

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Ledelse og kvalitetsforbedring: Hva betyr ledelsesinvolvering og hvordan få til endring over tid? Stig Harthug 13.11.2007

Ledelse og kvalitetsforbedring: Hva betyr ledelsesinvolvering og hvordan få til endring over tid? Stig Harthug 13.11.2007 Ledelse og kvalitetsforbedring: Hva betyr ledelsesinvolvering og hvordan få til endring over tid? Stig Harthug 13.11.2007 SENIC-undersøkelsen fra USA 338 000 pasienter ved 338 representative sykehus Gjennomført

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Praktisk risikohåndtering i vareflyten

Praktisk risikohåndtering i vareflyten Praktisk risikohåndtering i vareflyten Jan Elling Rindli Management Consultant Fornebu Consulting AS Perspektiv på risiko Hvordan starte opp? Praktisk erfaring 2 Risiko Trussel Mulighet 3 Risiko Fjerne

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplanlegging i oppnås en optimal fordeling av medarbeiderressurser i forhold til virksomhetens produksjons-, jobb- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKASJON AV OPPGAVER SOM SKAL LØSES OG NÅR BEMANNINGSPLANLEGGING

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

BI4Dynamics Business Intelligence

BI4Dynamics Business Intelligence Standardisert Business Intelligence for Microsoft Dynamics NAV BI4Dynamics Business Intelligence Data Varehus + OLAP Kuber + Medfølgende rapportsett + Skreddersy rapporter selv + DATAVAREHUS BI VERKTØY

Detaljer