PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI Program med endringer fra representantskapet

2 Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG UTDANNING... 8 NÆRING OG ARBEIDSLIV...11 SAMFERDSEL...15 HELSE OG OMSORG...18 KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET...21 FYLKESKOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER...24 Side 2 av 24

3 ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE Rogaland er et attraktivt og nyskapende fylke med store muligheter. Disse mulighetene kan vi i fellesskap utnytte til å skape et mer åpent, demokratisk og rettferdig samfunn. Arbeiderpartiet har tro på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Vi må utvikle et solidarisk samfunn der alle, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, funksjonsevne, seksuell legning og etnisk tilhørighet skal ha like muligheter til å leve et godt liv. Folkehelsearbeid er avgjørende for utjevning av sosiale helseforskjeller, og omhandler både fysisk miljø, levevaner og psykisk helse. Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Vi skal støtte opp om idrett, kultur og ideelle aktørers arbeid for å skape gode arenaer for helsefremmende aktivitet og trivsel for alle. Rogaland har fantastiske naturområder, som gir både innbyggere og turister unike opplevelser og muligheter til rekreasjon. Vi vil at alle skal kunne ta del i, og få adgang til natur og friluftsliv. Arbeiderpartiet har som ambisjon at Rogaland skal være et foregangsfylke i klima og miljøarbeidet. Klima skal være en ramme rundt hele vår politikk, og vårt mål er at Rogaland skal gå i forkant og utgjøre et kraftfullt bidrag til løsningen for et klimanøytralt Norge. Det betyr at vi må ta i bruk nye, fremtidsrettede løsninger, tilrettelegge for nye, grønne arbeidsplasser og etablere et miljøvennlig næringsliv i hele fylket. Rogaland skal bli Norges beste sykkelfylke. Vi vil derfor planlegge og legge til rette for et høyverdig sykkelnett bestående av sykkelstamveier og supersykkelveier. For å få flere til å reise kollektivt vil vi etablere pilotprosjekter for kollektivtransporten, som gratis bruk av buss og tog. Dette mener vi vil være et positivt virkemiddel i utvalgte områder. Næringslivet i Rogaland er sterkt, utadrettet og variert. For å videreutvikle og styrke det vi er gode på, må fylkeskommunen få et større og mer overordnet ansvar. Vi vil ta konkrete grep for å forankre næringsutviklingen i åpne, demokratiske fora. Matfylket Rogaland har unike kvaliteter som vi vil styrke og videreutvikle. Arbeiderpartiet vil være en garantist for vern eller erstatning av matjord. Kunnskap og kompetanse er nøkkelen til videre utvikling. En god, offentlig skole, og gode tilbud innenfor videregående opplæring, er avgjørende for at vi også i fremtiden skal ha et godt næringsliv i fylket. Rogaland har tradisjonelt sett vært et sterkt Side 3 av 24

4 yrkesfaglig fylke, og vi har stort behov for faglært arbeidskraft i årene som kommer. Vi trenger derfor et statusløft for yrkesfagene. Arbeiderpartiet vil videreutvikle en verdensledende næringsklynge innen velferdsteknologi, der også de videregående skolene spiller en viktig rolle. Side 4 av 24

5 KLIMA OG MILJØ Vårt samfunn står overfor store menneskeskapte klimaendringer, og vår region vil påvirkes når været bli villere, våtere og varmere. Vi vil tenke globalt og handle lokalt. Rogaland må ta sin del av ansvaret i den lokale klimadugnaden, og da er de neste fire årene avgjørende for å nå målene om utslippskutt. En tredjedel av de nasjonale utslippene skal kuttes gjennom lokale virkemidler. Det krever at klimaperspektivet må innarbeides i all planlegging, klimahensyn må være til stede i tjenesteutførsel, og de ansatte i fylkeskommunen må ha god kunnskap om klima og miljø. Ambisjonen vår er at Rogaland skal bli et klimanøytralt fylke. Det betyr et fylke som er i forkant med å ta i bruk nye, fremtidsrettede løsninger, som tilrettelegger for nye grønne arbeidsplasser og miljøvennlig næringsliv i regionen. Vi vet at veitransport, sammen med oppvarming og kjøling i bygninger, står for de største lokale klimagassutslippene. Derfor må mer lokal transport tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange og gods over til båt og bane. Andelen fornybar energi skal økes, og energibruken skal ned i eksisterende bygg gjennom effektivisering, og nybygg som er klimanøytrale. Et slikt løft krever et utstrakt samarbeid mellom det offentlige, innbyggerne og næringslivet. Når Rogaland endres er det viktig å beskytte grøntområder, dyrket mark og legge til rette for god arkitektur og gjennomtenkt fortetting i bynære områder. Vi må samtidig verne om de mange naturperlene våre, og unngå inngrep i områder med stor regional og nasjonal verdi. I Rogaland har vi mange flotte lakseelver som det er viktig å bevare. Hva vi gjør som innbyggere spiller også en viktig rolle og Rogaland Arbeiderparti vil gi innbyggerne og næringslivet muligheten til å ta gode miljøvalg gjennom resirkulering, gjenbruk, utnytting av spillvarme, bedre energibruk og å redusere eget forbruk. For å nå dette målet, må fylkeskommunen støtte gode tiltak i regi av enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv. Det produseres store mengder fornybar energi fra vannkraft i Rogaland. Potensialet for ytterligere produksjon er likevel stort, og Rogaland har som første fylke i landet vedtatt en regionalplan med mål om å produsere 4 TWh ny fornybar energi innen Det krever en storstilt innsats for å nå dette målet. Rogaland Arbeiderparti vil i perioden sette nye ambisiøse mål for produksjonen av ny fornybar energi også etter Vi vil videreutvikle regionens utdanningstilbud innenfor fornybar energi og Side 5 av 24

6 energieffektivisering, og vi trenger utdanningsinstitusjoner på ulike nivå som satser på fornybarkompetanse og energieffektivisering. En av Rogalands største klimautfordringer er transport, og befolkningsøkningen vil gjøre transportplanlegging enda mer utfordrende i tida som kommer. For å redusere personbiltrafikken trengs det både incentiver og restriktive tiltak. Rogaland Arbeiderparti vil ha et fossilfritt kollektivsystem. I tillegg skal Rogaland bli best på sykkel i Norge. Sykkel skal i bynære områder være den enkleste og raskeste transportmetoden. Det skal derfor planlegges og legges til rette for et høyverdig sykkelnett bestående av sykkelstamveier og supersykkelveier. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: utarbeide nye, strengere klimamål slik at Rogaland fylkeskommune kan være i forkant med å bidra til et klimanøytralt Norge. at det fremlegges et årlig klima- og miljøregnskap for fylkestinget med årlige tiltaksplaner for å nå fylkeskommunens ambisjoner bruke fylkeskommunens rolle som innkjøper til å stille ambisiøse miljøkrav. En større andel av maten som kjøpes inn av virksomheter skal være økologisk være en pådriver for å sikre forutsigbare rammevilkår for utbygging av fornybar energi sette konkrete mål for produksjon av ny fornybar energi også etter 2020 arbeide for at strømnettet omformes til et aktivt, smart nett der lokalt næringsliv og husholdninger kan produsere og levere overskuddskraft stimulere ansatte i Rogaland fylkeskommune til å bruke sykkel til og fra jobb tilrettelegge for elbiler og hybridbiler ved at det bygges ladestasjoner i hele fylket sørge for at fylkeskommunens biler skal være miljøvennlige arbeide for et fossilfritt kollektivsystem, med lav- og nullutslippsbusser og båter ha gode avfalls- og resirkuleringsordninger i hele fylket gjennomgå alle fylkeskommunens bygg for å vurdere nye klimavennlige energiløsninger ha prosjekter med fornybar energi på og i nybygg tilrettelegge for økologisk landbruk i Rogaland Side 6 av 24

7 fase ut bruken av miljøskadelige sprøytemidler jobbe for å bevare den nordatlantiske villaksstammen tilrettelegge for utnyttelse av spillenergi arbeide for gode rammevilkår for skogbruket Side 7 av 24

8 KOMPETANSE OG UTDANNING Det er kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. En god offentlig videregående skole er avgjørende for av vi også i fremtiden skal ha et nyskapende næringsliv i fylket. Lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller. Det er en styrke at ungdommer, uansett bakgrunn, møtes i den offentlige fellesskolen. Vår visjon for kunnskapsregionen Rogaland handler om å sikre folk tilgang til god og gratis utdanning med høy kvalitet. Vi har ambisjoner på vegne av alle elever. Skolene må møte hver elev med en opplæring tilpasset den enkeltes evner, behov og forutsetninger. Innkludering og sosial tilhørighet må være i fokus. Gjennom tidlig innsats, tydelige læringsmål og mer tilpasset opplæring, skal det norske utdanningssystemet bidra til å gi alle unge en mulighet til å lykkes og ta i bruk sine evner. Rogaland har tradisjonelt sett vært et sterkt yrkesfaglig fylke. Rogaland Arbeiderparti vil forsterke den yrkesfaglige retningen, og bidra til at denne får et statusløft. Derfor vil vi blant annet styrke rådgivningstjenesten ved den enkelte skole og legge til rette for økt samarbeid med rådgivningstjenesten i grunnskolen. Arbeiderpartiet vil ikke at folk skal utdannes til arbeidsledighet. Vi ønsker at elevene skal få ta en utdanning de har lyst til og har forutsetninger for å mestre. Samtidig er det viktig å ikke overdimensjonere enkelte fagretninger der muligheten for videre studier og jobb er begrenset. De ulike fagretningene må derfor dimensjoneres i tråd med behovene i arbeids- og næringslivet, ikke bare etter søkertall. For at elevene skal kunne få opplæring i sitt lokalmiljø, er det viktig at tilbudet på distriktsskolene opprettholdes og videreutvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet. Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord Haugesund, fagskoler og andre sentre for høyere utdanning er viktige bidragsytere til fremtidig arbeidskraft i fylket. Vi vil samarbeide med disse for å styrke fagtilbudet. Vi vil ha et aktivt og godt studentmiljø, og det må tas et krafttak for å øke antall student- og elevboliger. Vi vil at den videregående skolen i Rogaland skal være den beste, mest moderne og mest utviklede arbeidsplassen i hele Skole- Norge. Løfter vi lærerne, løfter vi elevene. Veien til bedre elevprestasjoner går via læreren. Vi har tillit til læreren som en kompetent fagperson. Derfor vil vi kutte unødvendig rapportering og tidsstyring, inkludert anonym retting. I tillegg vil vi øke lærertettheten i de videregående skolene. Det er et mål at flest mulig fullfører videregående opplæring, men det må finnes ulike veier for å Side 8 av 24

9 oppnå målet. For mange vil en praksisrettet opplæring nært tilknyttet arbeidslivet være det beste. Vi vil sikre, i samarbeid med næringslivet, at utstyr og faglig innhold for elever og lærlinger til enhver tid er oppdatert. Rogaland Arbeiderparti mener at det må satses på fleksible løsninger som er tilpasset yrkeslivet og den enkelte elev, avhengig av alder og forutsetninger ellers. Vi må fortsette å utvikle de videregående skolene i fylket som ledende i kampen mot frafall. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: bygge videre på en god, offentlig skole som kan møte den enkelte elev og dens behov arbeide for en inkluderende videregående skole, der elevenes psykososiale arbeidsmiljø ivaretas. Vi skal ha nulltolleranse for mobbing, diskriminering, og ekstremisme. øke lærertettheten i den videregående skolen si nei til all etablering av kommersielle privatskoler være en garantist for vår desentraliserte videregående skolestruktur fortsatt være med på å sikre gode rammebetingelser for Skoleskipet Gann opprettholde tilbudet VG2 kjemiprosess ved Sauda videregående skole videreutvikle desentralisert, høyere utdanning, som Utdanning i Ryfylke og Dalane Utdanningssenter gjennomgå finansieringsordningene i skolen for å sikre et reelt gratisprinsipp at det bygges 600 studentboliger i året i fylket, for å oppnå en dekningsgrad på 30 % at alle som er kvalifisert til å få lærlingplass skal få dette. Vi vil øke etableringstilskuddet og lærlingtilskuddet. arbeide for at kommunene tar inn minst to lærlinger per 1000 innbyggere styrke voksnes mulighet til videregående opplæring og fagbrev arbeide etter en nullvisjon mot frafall i videregående skole, og fortsette med å utvikle de videregående skolene i fylket som ledende i dette arbeidet styrke yrkesrådgivningstjenesten i den videregående opplæringen, og spesielt øke kompetansen på likestilling og utradisjonelle yrkesvalg øke samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i den videregående opplæringen og i grunnskolen tilby sommerskole i fag som elever ikke har bestått yrkes- og praksisrette teorifagene på yrkesfag Side 9 av 24

10 ha et statusløft for yrkesfag styrke arbeidet med god psykisk helse i skolene, og utvide skolehelsetjenestene at forhandlingsretten med lærerne skal overføres til staten styrke den medisinske utdanningen ved Stavanger Universitetssjukehus og Haugesund Sjukehus Side 10 av 24

11 NÆRING OG ARBEIDSLIV Rogaland har et sterkt, variert og utadrettet næringsliv. Rogaland Arbeiderparti vil styrke og videreutvikle det vi i Rogaland er gode på. Vi må sikre at vår industri har langsiktige og like konkurransevilkår, også internasjonalt, slik at våre viktige industriarbeidsplasser bevares. Samtidig trenger vårt næringsliv å utvikles. Gjennom nyskapning og forskning skapes langsiktige arbeidsplasser. Fylkeskommunens viktigste oppgaver er å tilrettelegge for god infrastruktur, solide kompetansemiljøer og effektive offentlige tjenester. Fylkeskommunen har en viktig rolle med å samordne de næringspolitiske virkemidlene for å øke verdiskapning og vekst i fylket. Store og små steder har behov for varige arbeidsplasser og Arbeiderpartiet vil at stedene skal ha tilgjengelig midler til næringsutvikling når det er behov for omstilling, midler som først og fremst skal gå direkte til etablering av verdiskapende arbeidsplasser. Vi vil samordne virkemiddelapparatet og sørge for at fylkeskommunen får et overordnet ansvar for dette arbeidet. Det kan skje gjennom et prøveprosjekt med å slå sammen Innovasjon Norge og fylkeskommunens næringslivsavdeling. Ipark spiller en viktig rolle i arbeidet med innovasjon og nyskaping. Gjennom en imøtekommende fylkeskommune som støtter lavterskelordninger for nyetablering og det arbeidet som gjøres i et desentralisert Ipark, gis gründere muligheter der de er. Gjennom slike grep vil vi forsterke den demokratiske påvirkningen på næringsutviklingen. Rogalands næringsliv likner det som finnes på resten av Vestlandskysten. Rogaland vil ha et sterkt og tett samarbeid med de andre fylkene på Vestlandet for å ivareta Vestlandets næringspolitiske interesser. Samtidig skal Rogaland sikre en god dialog direkte mot beslutningstakere og viktige kompetansemiljøer andre steder i landet. Rogaland har et rikt og variert landbruk. Vi har gode beiteområder og den beste matjorda i landet. Samtidig ser vi at det er et stort press for å omdisponere denne jorda, da den ligger i vekstområder for næringsliv for øvrig,, boligbygging og infrastruktur generelt. Rogaland er et Norge i miniatyr. For turistnæringen, som er voksende, er det viktig å ha et levende landbruk i heile fylket. Det er bare et aktivt landbruk som kan hindre gjengroing og som holder kulturlandskapet åpent. Matfylket Rogaland er en merkevare. Større bevisstgjøring av mat som et råstoff til innovasjon er viktig og det er det tradisjonelle landbruket som legger grunnlaget for nye arbeidsplasser innen videreforedlingen. Det er den enkelte bonde som er den aller Side 11 av 24

12 viktigste faktoren for satsingen innen matproduksjon i fylket. Men Måltidenes hus spiller en sentral rolle og må videreutvikles til et internasjonalt kraftsenter for mat og matproduktutvikling. Marin produksjon av mat og fôr blir stadig viktigere. Rogaland har unike muligheter for å videreutvikle dette, og fylkeskommunen skal legge til rette for å øke produksjonen av biomasse fra havbruk. Vi må imidlertid sørge for at både eksisterende og nye havbruk må være bærekraftige. Bare da kan det forsvares å produsere mat fra sjøen. God næringsutvikling betyr trygge arbeidsplasser. Rogaland må være et attraktivt fylke for kompetent arbeidskraft. Derfor er det viktig at det utvikles arenaer for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Den globaliserte verden stiller oss overfor nye utfordringer. Gjennom internasjonalt samarbeid trygges norske arbeidsplasser. Det er av avgjørende betydning for fremtidens velferdssamfunn at vi tar i bruk alle de ressursene som finnes på arbeidsmarkedet. Arbeid er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom. Arbeidsinnvandring har gitt Rogaland nye muligheter og utfordringer. Gjennom målrettet arbeid og et seriøst arbeidsliv vil Rogaland Arbeiderparti ta i bruk både norsk og utenlandsk arbeidskraft, til beste for den enkelte og hele samfunnet. Det må skapes handling, holdning og et kontrollapparat for å unngå sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere. Samarbeid med partene i arbeidslivet sikrer dette arbeidet. Rogaland har befestet sin posisjon som ledende region innen olje- og gassektoren. Arbeiderpartiet vil medvirke til at det fortsatt bygges et sterkt kompetansemiljø tilknyttet denne virksomheten i Rogaland. Dette inkluderer tilrettelegging av utdanningsløp, samt å styrke forsknings og utdanningsinstitusjonene i fylket. Samtidig er det avgjørende at vi, som landets største eksportfylke, videreutvikler et tett samarbeid med våre viktigste handelspartnere, blant annet EU landene. Olje og gass har vært, og er, viktig for Rogaland, og Arbeiderpartiet vil videreføre en forutsigbar politikk for denne sektoren. Samtidig vil vi tilrettelegge for et grønt skifte der kunnskapene innen olje- og gassnæringen kan brukes til å etablere prosjekter for å løse framtidens klima- og miljøutfordringer. Fylkeskommunen har i så måte en viktig rolle ved selv å stille krav til videreutvikling av teknologi i egne anbud, ved å tilrettelegge for kompetente utdanningsløp og ved å være en fleksibel og løsningsorientert samarbeidspartner og reguleringsmyndighet i nye prosjekter. Side 12 av 24

13 Den maritime klyngen vil fortsatt være et satsingsområde. I Norge har vi en komplett maritim klynge, og norske sjøfolk bidrar, med sin erfaringsbaserte kompetanse, til at vi er verdensledende på innovasjon. Men det er behov for at den offentlige utdanningen samkjøres enda bedre sammen med næringen, slik at fylkeskommunen sørger for skoledelen, og at næringen sørger for nok læreplasser av god kvalitet. Samtidig ser vi behovet for at næringen bidrar med utplassering/hospitering for å prøve ut utstyr som kontinuerlig fornyes og forbedres. Skolene kan ikke, til enhver tid, være oppdatert på utstyr og kompetanse, og er helt avhengig av et godt samarbeid med næringen. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: styrke utdanningen i maritim sektor ved økt samarbeid med næringen stadfeste Stavanger som energihovedstad videreutvikle Stavangerregionen som et viktig senter for energi- og teknologinæringer, og skape et av de mest attraktive storbyområdene i Norge videreutvikle Haugesund som Maritim hovedstad ved å utvikle et regionalt utdanningsmiljø gå i front for nye næringer med basis i forskning, teknologi og kunnskapsmiljøene i Rogaland utvikle og støtte ny forskning på framtidig mat og fôr øke matproduksjonen fra landbruket bruke Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren som styringsverktøy for et aktivt jordvern opprettholde priskontroll på landbrukseiendommer arbeide for å videreutvikle og styrke Kårstøanlegget arbeide for at Gismarvik blir et regionalt næringsområde støtte utviklingen av fornybarklyngen i Dalane ha et sterkere samarbeid mellom utdanning og næringsliv, spesielt gjennom Ungt Entreprenørskap arbeide for flere statlige arbeidsplasser på Vestlandet legge til rette for flere heltidsstillinger i offentlig sektor legge til rette for å øke antall praksis- og lærlingplasser i Rogaland fylkeskommune arbeide for et mer likestilt arbeidsliv, og et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked at omstilling, fornyelse og utvikling i fylkeskommunen skjer i nært samarbeid med de ansatte Side 13 av 24

14 sørge for at fylkeskommunale anbudsrunder motarbeider sosial dumping og fremmer inntaket av lærlinger at universell utforming fortsatt skal være en bærebjelke i hele vår politikk arbeide aktivt for bedre integrering i arbeidslivet at attføringsbedriftene skal være eid og drevet av det offentlige arbeide mot alle former for diskriminering i arbeidslivet arbeide for nytt fengsel på Haugalandet satse på kvinnelige gründere etablere et kraftfullt nytt fora for næringsutvikling som inkluderer samarbeid med Innovasjon Norge med den mulighet at fylkeskommunen trekkes ut av Greater Stavanger skape effektive plan- og reguleringsprosesser for bolig-, næring- og kollektivprosjekter der alle private og offentlige interesser arbeider integrert i hele prosessen åpne for et Servicekontor som kan tilrettelegge og bistå med praktisk informasjon til arbeidsinnvandrere og deres familier være en pådriver for at det blir etablert egne, raske tvisteløsninger i saker der motstridende statlige og kommunale interesser hindrer utvikling og transformasjon av viktige arealer arbeide for å bedre rammebetingelsene for foredlingsindustrien Side 14 av 24

15 SAMFERDSEL Rogaland er et fylke i sterk vekst. Dette gir oss både muligheter og store utfordringer. Mange steder i fylket er veinettet overbelastet. Dette fører til køproblemer for både persontrafikk og nyttetrafikk. Behovene innen samferdsel varierer derfor stort fra bynære til mer spredtbygde områder. Rogaland Arbeiderparti vil drive en aktiv samferdselspolitikk med vekt på bærekraftige og langsiktige løsninger for hele fylket. Slik vil vi knytte bo- og arbeidsmarkedene tettere sammen. Rogaland Arbeiderparti vil arbeide for at Rogaland får sin naturlige del av de statlige samferdselsmidlene. Samferdselsproblemene i Rogaland kan ikke løses kun ved å bygge større og flottere veier. Vi skal ta klimautfordringene på alvor og samtidig sikre en effektiv infrastruktur for næringslivet. Vi ønsker å videreutvikle kollektivtilbudet i hele fylket hurtigst mulig. Framkommelighet er i dag det største hinderet for et godt kollektivtilbud. Rogaland Arbeiderparti vil derfor raskt bygge ut flere kollektivfelt og være pådriver for gjennomføring av Bussvei 2020.Vi ønsker også å legge til rette for transport med sykkel gjennom blant annet å bygge et nett av sykkelstamveier i bynære områder. Trafikkproblemene på Nord-Jæren må løses både på kort og lang sikt. Gode samferdselsløsninger oppnås ikke med en enkelt type tiltak, men er avhengig av en rekke forskjellige typer tiltak for å lykkes. En kombinasjon av nye veier, kollektivtiltak og sykkelsatsning er nødvendig. Samtidig må det gjennom utbyggingsmønsteret legges til rette for at transportbehovet blir minst mulig. En hovedutfordring i samferdselspolitikken er at de kollektive reisemidlene for mange oppleves som ugunstige, og de velger derfor bilen. Rogaland Arbeiderparti ønsker en kollektivsatsning som setter den reisende i sentrum. Hyppigere avganger, kort reisetid og kort avstand til kollektivtransporten gjør det enklere å velge kollektivt fremfor bil. Det er avgjørende at det er enkelt å reise, både med hensyn til betaling og informasjon. Samtidig er det viktig at bussen og toget kommer når de skal. Veinettet i Rogaland er mange steder nedslitt og trenger vedlikehold, og vedlikeholdsetterslepet blir større og større for hvert år som går. Rogaland Arbeiderparti vil satse på vedlikehold av veier. Side 15 av 24

16 Rogaland Arbeiderparti ønsker en sterkere satsning på jernbanen. Jærbanen er en av grunnstammene i samferdselsstrukturen på Jæren, vi vil derfor arbeide for at dobbeltsporet utvides til Egersund. I tillegg ønsker vi en sterkere satsning på Sørlandsbanen. Vi vil også støtte videre utredning av høyhastighetstog over Haukeli, mellom Vestlandet og Østlandet. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: sette krav om bruk av ny, utslippsfri teknologi i fylkeskommunale anbud, enten det gjelder buss, båt eller tog arbeide for utbygging og ras- og flomsikring av utsatte veistrekninger tilrettelegge for pilotprosjekter for drift av kollektivtransport, som gratis bruk av buss og tog, for raskt å få et skifte av transportmønster i utvalgte områder videreutvikle og øke frekvens på kollektivtransport med buss, bane og båt at buss, bane og båt må korrespondere for å få et sømløst kollektivsystem arbeide for statlig støtte til utvikling av Nasjonal Turistvei fra Vikeså og indre stamvei gjennom Ryfylke. holde ungdomskortet på dagens prisnivå og utvide ordningen til også å gjelde heltidsstudenter realisere Gandsfjord bru realisere Rogfast og Ryfylkepakken arbeide for å realisere Kyststamveien at riksveinettet oppgraderes til såkalt gul midtstripe -standard at E39 mellom Stavanger og Kristiansand oppgraderes, og at trafikksikkerheten prioriteres. at E134 mellom Karmøy og Drammen vintersikres med tunnel over Haukeli, samt arbeide for opprustning og utbedring av fylkesveiene fra Sauda til E134 utrede alternativ fastlandsforbindelse til Karmsund bru som er overbelastet prioritere opprustning av E134 fra Flyplasskrysset til Karmsund trafikkhavn sikre god tilgang til Egersund havn ved å prioritere Riksvei 502 og utvidelse/ nybygg av Eigerøy bro at våre flyplasser har et godt flytilbud både internasjonalt og nasjonalt støtte en utredning av jernbanespor fra Godsterminalen på Ganddal til Risavika, med mulighet for togtilbud til flyplassen arbeide for realisering av dobbeltspor til Egersund og at Jærbanen skal ha halvtimesfrekvens til Egersund Side 16 av 24

17 arbeide for en sterkere satsing på Sørlandsbanen blant annet gjennom utbedring av Drangsdalen arbeide for gjenåpning av Ålgårdsbanen med statlig finansiering støtte videre utredning av høyhastighetstog mellom Vestlandet og Østlandet arbeide for at arbeidsgiver kan tilby skattefri kollektivtransport til ansatte ha en landsdekkende TT ordning (for mennesker med stort transportbehov). arbeide for gode og levedyktige havner i fylket tilrettelegge for at mer av godstransporten går fra vei til bane og båt bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i kollektivtrafikken planlegge og legge til rette for et høyverdig sykkelnett bestående av sykkelstamveier og sykkelsuperveier i bynære områder realisere sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes jobbe for lik helårsrute for Rutebåten Utsira innføre bestillingsrute til Vibrandsøy med Røværsbåten Side 17 av 24

18 HELSE OG OMSORG Arbeiderpartiet er opptatt av at god helse er viktig for et godt og rikt liv. Målet er et sømløst helsevesen fra forebygging via diagnose til behandling. Livsstilssykdommer som kols, diabetes, psykiske lidelser og rus/rusmisbruk er i sterk vekst. Derfor ønsker vi å satse på tidlig innsats, og styrke det forebyggende arbeidet som kan ivaretas på frisklivssentraler med informasjon og råd. De som er i risikogruppene for spesielle sykdommer i tidlig alder, bør få tilbud om testing og utredninger regelmessig. Dette må tilpasses den enkelte sykdom og risikovurderingen avgjør hyppigheten. Hjemme er som regel best. Det viktigste og mest fremtidsrettede grepet vi kan ta for en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Det offentlige skal tilrettelegge for at eldre ser nytten ved å selv bruke egne ressurser til å planlegge sin alderdom i egen bolig. Ulike hjelpemidler gjør det mulig å føle trygghet og dermed å bo lenger hjemme. Klok bruk av velferdsteknologi må derfor være en naturlig del av boligpolitikk og kommunale boligplaner. Velferdsteknologi skal være tilgjengelig for alle gjennom gode offentlige tjenester. Det må satses langt sterkere både i sykepleierutdanningen og hos arbeidsgivere på å sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor IKT og velferdsteknologi. Vi ønsker derfor å arbeide for å etablere en fagutdannelse med fokus på bruk av velferdsteknologi Folkehelse er et bærende prinsipp for utjevning av sosiale helseforskjeller, og omhandler både fysisk miljø, levevaner og psykisk helse. Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Samhandlingsreformen forutsetter at forebygging skal implementeres innenfor alt kommunalt arbeid. Fylkeskommunen godkjenner det kommunale planverket, og Rogaland Arbeiderparti vil at fylkeskommunen skal bli en medspiller med kommunene ved å tilrettelegge for et slikt arbeid, enten det gjelder effektive og gode planprosesser for å få sykkelsuperveier på plass, eller oppbygging av tilstrekkelig med studieplasser knyttet til forebyggende helsearbeid. Vi skal støtte opp om idrett, kultur og ideelle aktørers arbeid for å skape gode arenaer for helsefremmende aktivitet og trivsel for alle. Rogaland har fantastiske naturområder, som gir unike opplevelser og muligheter til rekreasjon. Vi vil at alle skal kunne ta del i, og få adgang til natur og friluftsliv. Side 18 av 24

19 Rogaland Arbeiderparti ønsker å styrke de to store sykehusene i fylket. Begge trenger sårt en kraftig oppdatering og utbygging for å holde tritt med utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. Begge vil være naturlige, sentrale sykehus i hhv sør- og nordfylket. Behandling i somatikken blir stadig omgjort til dagbehandling, poliklinisk behandling eller kortere innleggelser som følge av samhandlingsreformen. Kommunene tar derfor imot stadig dårligere pasienter. Innføringen av samhandlingsreformen innenfor rus- og psykiatritjenesten, vil kreve en oppbygging av en rekke bemannede omsorgsplasser innen rus- og psykisk helse som kommunen ikke har i dag. Det er ikke lenger slik at dårlige psykiatriske brukere kan bo på institusjon i spesialisthelsetjenesten over lengre periode. Dårlig psykisk helse er økende i Norge. I tillegg viser Ung Data-undersøkelsen at andelen unge som behandles i psykisk helsetjeneste øker, likeledes øker også bruken av antidepressiva blant unge. Det er mange tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Økte pengebevilgninger, større tilbud og flere ansatte i psykiatrien er grunnleggende for et best mulig helsetilbud. Samtidig er det viktig å drive forebyggende arbeid for en bedre psykisk helse. Lavterskeltilbud og enklere institusjoner er viktige i dette arbeidet. Sammen med skolehelsetjenesten kan dette bedre hverdagen for mange ungdommer. Rogaland Arbeiderparti vil innføre sosialfag som inkluderer læring om psykisk helse både som eget fag og som en integrert del av andre fag. Det er viktig å ha et godt psykisk helsevern og god kunnskap om dette. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å sette ned et utvalg i Rogaland som skal finne ut hvordan tilbudet er i dag, hva som må forbedres og hvilken situasjon fylkets unge, voksne og eldre er i, sett i et psykisk perspektiv. Videre ønsker vi å se på muligheten for å bedre tilbudet, «lære av de beste» og sette oss i førersetet som et foregangsfylke innen psykisk helsearbeid. Dette gjelder både for forebygging og behandling. Rogaland Arbeiderparti ser allerede negative konsekvenser av at tannhelsetilbudet til eldre er fjernet av den nye regjeringen. Vi vil arbeide for at dette kommer inn igjen og at tannhelsetjenesten utvides til å gjelde flere grupper, både utredning og behandling. Side 19 av 24

20 Utvikling av velferdsteknologi er kommet til et tidsskille. Kompetansemiljøene i Rogaland, både på helsesiden og i industrien, ligger i front i dette arbeidet. Arbeiderpartiet mener at fylkeskommunen må være bidragsyter for å utvikle en verdensledende næringsklynge. Her mener vi at de videregående skolene kan ha en viktig rolle. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: starte en prosess for å gi syn og tannhelse like økonomiske vilkår som de øvrige helsetjenestene tilføre friske midler for å styrke det rusforebyggende arbeidet i de videregående skolene at alle rusmisbrukere får et tilbud om en individuelt tilpasset behandling så snart de er motiverte til det. Rogaland Fylkeskommune skal bidra til en vellykket rehabilitering ved blant annet å tilby tilrettelagt utdanning og praksis at det utarbeides en fylkeskommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner arbeide for at staten skal utvide ordningen med gratis tannlegebehandling arbeide for gode forebyggingsstrategier for psykiske og fysiske lidelser i videregående skole arbeide for at folkehelsearbeidet videreutvikles og styrkes endre og tilrettelegge for framtidens helse og omsorgstilbud gjennom Samhandlingsreformen, blant annet gjennom å støtte utbygging og styrking av distriktsmedisinske sentra i kommunene utvikle skoletilbudet slik at det gis undervisning tilpasset den velferdsteknologien som nå tas i bruk, både i private hjem og i offentlige bygg bygge et fremtidsrettet sykehus i Stavangerregionen arbeide for utbygging og oppdatering av Haugesund Sjukehus gi pensjonister flere muligheter til å delta i friluftsliv arbeide for ambulansehelikopter til Haugesund sykehus og en god ambulanseberedskap i hele fylket Side 20 av 24

FYLKESPROGRAMMET FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2011 2015

FYLKESPROGRAMMET FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2011 2015 FYLKESPROGRAMMET FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2011 2015 ALLE SKAL MED Rogaland er et fylke med store muligheter. Disse mulighetene kan vi i fellesskap utnytte til å skape et mer rettferdig samfunn. Skal

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 2019

Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 2019 Program for 2015 2019 vil gjøre fylket til et enda bedre sted å leve. Vi mener at alle skal ha like muligheter. Gjennom gode velferdsordninger vil vi skape trygghet for den enkelte. Trygge mennesker er

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark Samarbeidserklæring // Fylkesrådet i Hedmark // 2015-2019 2 Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark 2015-2019 God samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Plansamling Fylkesmannen i Rogaland. Regionalt planarbeid. Christine Haver Rogaland fylkeskommune

Plansamling Fylkesmannen i Rogaland. Regionalt planarbeid. Christine Haver Rogaland fylkeskommune Plansamling Fylkesmannen i Rogaland Regionalt planarbeid Christine Haver Rogaland fylkeskommune Regional planstrategi Innspill fra 16 kommuner, alle med politisk behandling, FM, Sandnes tomteselskap, Jernbaneverket,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 Utarbeidet av Ungdommens fylkesutvalg 20.-22. november 2014. Vedtatt av Ungdommens fylkesting 16. desember 2014. SKOLE NULLTOLERANSE FOR MOBBING Ungdommens

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer