PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI Program med endringer fra representantskapet

2 Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG UTDANNING... 8 NÆRING OG ARBEIDSLIV...11 SAMFERDSEL...15 HELSE OG OMSORG...18 KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET...21 FYLKESKOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER...24 Side 2 av 24

3 ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE Rogaland er et attraktivt og nyskapende fylke med store muligheter. Disse mulighetene kan vi i fellesskap utnytte til å skape et mer åpent, demokratisk og rettferdig samfunn. Arbeiderpartiet har tro på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Vi må utvikle et solidarisk samfunn der alle, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, funksjonsevne, seksuell legning og etnisk tilhørighet skal ha like muligheter til å leve et godt liv. Folkehelsearbeid er avgjørende for utjevning av sosiale helseforskjeller, og omhandler både fysisk miljø, levevaner og psykisk helse. Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Vi skal støtte opp om idrett, kultur og ideelle aktørers arbeid for å skape gode arenaer for helsefremmende aktivitet og trivsel for alle. Rogaland har fantastiske naturområder, som gir både innbyggere og turister unike opplevelser og muligheter til rekreasjon. Vi vil at alle skal kunne ta del i, og få adgang til natur og friluftsliv. Arbeiderpartiet har som ambisjon at Rogaland skal være et foregangsfylke i klima og miljøarbeidet. Klima skal være en ramme rundt hele vår politikk, og vårt mål er at Rogaland skal gå i forkant og utgjøre et kraftfullt bidrag til løsningen for et klimanøytralt Norge. Det betyr at vi må ta i bruk nye, fremtidsrettede løsninger, tilrettelegge for nye, grønne arbeidsplasser og etablere et miljøvennlig næringsliv i hele fylket. Rogaland skal bli Norges beste sykkelfylke. Vi vil derfor planlegge og legge til rette for et høyverdig sykkelnett bestående av sykkelstamveier og supersykkelveier. For å få flere til å reise kollektivt vil vi etablere pilotprosjekter for kollektivtransporten, som gratis bruk av buss og tog. Dette mener vi vil være et positivt virkemiddel i utvalgte områder. Næringslivet i Rogaland er sterkt, utadrettet og variert. For å videreutvikle og styrke det vi er gode på, må fylkeskommunen få et større og mer overordnet ansvar. Vi vil ta konkrete grep for å forankre næringsutviklingen i åpne, demokratiske fora. Matfylket Rogaland har unike kvaliteter som vi vil styrke og videreutvikle. Arbeiderpartiet vil være en garantist for vern eller erstatning av matjord. Kunnskap og kompetanse er nøkkelen til videre utvikling. En god, offentlig skole, og gode tilbud innenfor videregående opplæring, er avgjørende for at vi også i fremtiden skal ha et godt næringsliv i fylket. Rogaland har tradisjonelt sett vært et sterkt Side 3 av 24

4 yrkesfaglig fylke, og vi har stort behov for faglært arbeidskraft i årene som kommer. Vi trenger derfor et statusløft for yrkesfagene. Arbeiderpartiet vil videreutvikle en verdensledende næringsklynge innen velferdsteknologi, der også de videregående skolene spiller en viktig rolle. Side 4 av 24

5 KLIMA OG MILJØ Vårt samfunn står overfor store menneskeskapte klimaendringer, og vår region vil påvirkes når været bli villere, våtere og varmere. Vi vil tenke globalt og handle lokalt. Rogaland må ta sin del av ansvaret i den lokale klimadugnaden, og da er de neste fire årene avgjørende for å nå målene om utslippskutt. En tredjedel av de nasjonale utslippene skal kuttes gjennom lokale virkemidler. Det krever at klimaperspektivet må innarbeides i all planlegging, klimahensyn må være til stede i tjenesteutførsel, og de ansatte i fylkeskommunen må ha god kunnskap om klima og miljø. Ambisjonen vår er at Rogaland skal bli et klimanøytralt fylke. Det betyr et fylke som er i forkant med å ta i bruk nye, fremtidsrettede løsninger, som tilrettelegger for nye grønne arbeidsplasser og miljøvennlig næringsliv i regionen. Vi vet at veitransport, sammen med oppvarming og kjøling i bygninger, står for de største lokale klimagassutslippene. Derfor må mer lokal transport tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange og gods over til båt og bane. Andelen fornybar energi skal økes, og energibruken skal ned i eksisterende bygg gjennom effektivisering, og nybygg som er klimanøytrale. Et slikt løft krever et utstrakt samarbeid mellom det offentlige, innbyggerne og næringslivet. Når Rogaland endres er det viktig å beskytte grøntområder, dyrket mark og legge til rette for god arkitektur og gjennomtenkt fortetting i bynære områder. Vi må samtidig verne om de mange naturperlene våre, og unngå inngrep i områder med stor regional og nasjonal verdi. I Rogaland har vi mange flotte lakseelver som det er viktig å bevare. Hva vi gjør som innbyggere spiller også en viktig rolle og Rogaland Arbeiderparti vil gi innbyggerne og næringslivet muligheten til å ta gode miljøvalg gjennom resirkulering, gjenbruk, utnytting av spillvarme, bedre energibruk og å redusere eget forbruk. For å nå dette målet, må fylkeskommunen støtte gode tiltak i regi av enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv. Det produseres store mengder fornybar energi fra vannkraft i Rogaland. Potensialet for ytterligere produksjon er likevel stort, og Rogaland har som første fylke i landet vedtatt en regionalplan med mål om å produsere 4 TWh ny fornybar energi innen Det krever en storstilt innsats for å nå dette målet. Rogaland Arbeiderparti vil i perioden sette nye ambisiøse mål for produksjonen av ny fornybar energi også etter Vi vil videreutvikle regionens utdanningstilbud innenfor fornybar energi og Side 5 av 24

6 energieffektivisering, og vi trenger utdanningsinstitusjoner på ulike nivå som satser på fornybarkompetanse og energieffektivisering. En av Rogalands største klimautfordringer er transport, og befolkningsøkningen vil gjøre transportplanlegging enda mer utfordrende i tida som kommer. For å redusere personbiltrafikken trengs det både incentiver og restriktive tiltak. Rogaland Arbeiderparti vil ha et fossilfritt kollektivsystem. I tillegg skal Rogaland bli best på sykkel i Norge. Sykkel skal i bynære områder være den enkleste og raskeste transportmetoden. Det skal derfor planlegges og legges til rette for et høyverdig sykkelnett bestående av sykkelstamveier og supersykkelveier. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: utarbeide nye, strengere klimamål slik at Rogaland fylkeskommune kan være i forkant med å bidra til et klimanøytralt Norge. at det fremlegges et årlig klima- og miljøregnskap for fylkestinget med årlige tiltaksplaner for å nå fylkeskommunens ambisjoner bruke fylkeskommunens rolle som innkjøper til å stille ambisiøse miljøkrav. En større andel av maten som kjøpes inn av virksomheter skal være økologisk være en pådriver for å sikre forutsigbare rammevilkår for utbygging av fornybar energi sette konkrete mål for produksjon av ny fornybar energi også etter 2020 arbeide for at strømnettet omformes til et aktivt, smart nett der lokalt næringsliv og husholdninger kan produsere og levere overskuddskraft stimulere ansatte i Rogaland fylkeskommune til å bruke sykkel til og fra jobb tilrettelegge for elbiler og hybridbiler ved at det bygges ladestasjoner i hele fylket sørge for at fylkeskommunens biler skal være miljøvennlige arbeide for et fossilfritt kollektivsystem, med lav- og nullutslippsbusser og båter ha gode avfalls- og resirkuleringsordninger i hele fylket gjennomgå alle fylkeskommunens bygg for å vurdere nye klimavennlige energiløsninger ha prosjekter med fornybar energi på og i nybygg tilrettelegge for økologisk landbruk i Rogaland Side 6 av 24

7 fase ut bruken av miljøskadelige sprøytemidler jobbe for å bevare den nordatlantiske villaksstammen tilrettelegge for utnyttelse av spillenergi arbeide for gode rammevilkår for skogbruket Side 7 av 24

8 KOMPETANSE OG UTDANNING Det er kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. En god offentlig videregående skole er avgjørende for av vi også i fremtiden skal ha et nyskapende næringsliv i fylket. Lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller. Det er en styrke at ungdommer, uansett bakgrunn, møtes i den offentlige fellesskolen. Vår visjon for kunnskapsregionen Rogaland handler om å sikre folk tilgang til god og gratis utdanning med høy kvalitet. Vi har ambisjoner på vegne av alle elever. Skolene må møte hver elev med en opplæring tilpasset den enkeltes evner, behov og forutsetninger. Innkludering og sosial tilhørighet må være i fokus. Gjennom tidlig innsats, tydelige læringsmål og mer tilpasset opplæring, skal det norske utdanningssystemet bidra til å gi alle unge en mulighet til å lykkes og ta i bruk sine evner. Rogaland har tradisjonelt sett vært et sterkt yrkesfaglig fylke. Rogaland Arbeiderparti vil forsterke den yrkesfaglige retningen, og bidra til at denne får et statusløft. Derfor vil vi blant annet styrke rådgivningstjenesten ved den enkelte skole og legge til rette for økt samarbeid med rådgivningstjenesten i grunnskolen. Arbeiderpartiet vil ikke at folk skal utdannes til arbeidsledighet. Vi ønsker at elevene skal få ta en utdanning de har lyst til og har forutsetninger for å mestre. Samtidig er det viktig å ikke overdimensjonere enkelte fagretninger der muligheten for videre studier og jobb er begrenset. De ulike fagretningene må derfor dimensjoneres i tråd med behovene i arbeids- og næringslivet, ikke bare etter søkertall. For at elevene skal kunne få opplæring i sitt lokalmiljø, er det viktig at tilbudet på distriktsskolene opprettholdes og videreutvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet. Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord Haugesund, fagskoler og andre sentre for høyere utdanning er viktige bidragsytere til fremtidig arbeidskraft i fylket. Vi vil samarbeide med disse for å styrke fagtilbudet. Vi vil ha et aktivt og godt studentmiljø, og det må tas et krafttak for å øke antall student- og elevboliger. Vi vil at den videregående skolen i Rogaland skal være den beste, mest moderne og mest utviklede arbeidsplassen i hele Skole- Norge. Løfter vi lærerne, løfter vi elevene. Veien til bedre elevprestasjoner går via læreren. Vi har tillit til læreren som en kompetent fagperson. Derfor vil vi kutte unødvendig rapportering og tidsstyring, inkludert anonym retting. I tillegg vil vi øke lærertettheten i de videregående skolene. Det er et mål at flest mulig fullfører videregående opplæring, men det må finnes ulike veier for å Side 8 av 24

9 oppnå målet. For mange vil en praksisrettet opplæring nært tilknyttet arbeidslivet være det beste. Vi vil sikre, i samarbeid med næringslivet, at utstyr og faglig innhold for elever og lærlinger til enhver tid er oppdatert. Rogaland Arbeiderparti mener at det må satses på fleksible løsninger som er tilpasset yrkeslivet og den enkelte elev, avhengig av alder og forutsetninger ellers. Vi må fortsette å utvikle de videregående skolene i fylket som ledende i kampen mot frafall. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: bygge videre på en god, offentlig skole som kan møte den enkelte elev og dens behov arbeide for en inkluderende videregående skole, der elevenes psykososiale arbeidsmiljø ivaretas. Vi skal ha nulltolleranse for mobbing, diskriminering, og ekstremisme. øke lærertettheten i den videregående skolen si nei til all etablering av kommersielle privatskoler være en garantist for vår desentraliserte videregående skolestruktur fortsatt være med på å sikre gode rammebetingelser for Skoleskipet Gann opprettholde tilbudet VG2 kjemiprosess ved Sauda videregående skole videreutvikle desentralisert, høyere utdanning, som Utdanning i Ryfylke og Dalane Utdanningssenter gjennomgå finansieringsordningene i skolen for å sikre et reelt gratisprinsipp at det bygges 600 studentboliger i året i fylket, for å oppnå en dekningsgrad på 30 % at alle som er kvalifisert til å få lærlingplass skal få dette. Vi vil øke etableringstilskuddet og lærlingtilskuddet. arbeide for at kommunene tar inn minst to lærlinger per 1000 innbyggere styrke voksnes mulighet til videregående opplæring og fagbrev arbeide etter en nullvisjon mot frafall i videregående skole, og fortsette med å utvikle de videregående skolene i fylket som ledende i dette arbeidet styrke yrkesrådgivningstjenesten i den videregående opplæringen, og spesielt øke kompetansen på likestilling og utradisjonelle yrkesvalg øke samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i den videregående opplæringen og i grunnskolen tilby sommerskole i fag som elever ikke har bestått yrkes- og praksisrette teorifagene på yrkesfag Side 9 av 24

10 ha et statusløft for yrkesfag styrke arbeidet med god psykisk helse i skolene, og utvide skolehelsetjenestene at forhandlingsretten med lærerne skal overføres til staten styrke den medisinske utdanningen ved Stavanger Universitetssjukehus og Haugesund Sjukehus Side 10 av 24

11 NÆRING OG ARBEIDSLIV Rogaland har et sterkt, variert og utadrettet næringsliv. Rogaland Arbeiderparti vil styrke og videreutvikle det vi i Rogaland er gode på. Vi må sikre at vår industri har langsiktige og like konkurransevilkår, også internasjonalt, slik at våre viktige industriarbeidsplasser bevares. Samtidig trenger vårt næringsliv å utvikles. Gjennom nyskapning og forskning skapes langsiktige arbeidsplasser. Fylkeskommunens viktigste oppgaver er å tilrettelegge for god infrastruktur, solide kompetansemiljøer og effektive offentlige tjenester. Fylkeskommunen har en viktig rolle med å samordne de næringspolitiske virkemidlene for å øke verdiskapning og vekst i fylket. Store og små steder har behov for varige arbeidsplasser og Arbeiderpartiet vil at stedene skal ha tilgjengelig midler til næringsutvikling når det er behov for omstilling, midler som først og fremst skal gå direkte til etablering av verdiskapende arbeidsplasser. Vi vil samordne virkemiddelapparatet og sørge for at fylkeskommunen får et overordnet ansvar for dette arbeidet. Det kan skje gjennom et prøveprosjekt med å slå sammen Innovasjon Norge og fylkeskommunens næringslivsavdeling. Ipark spiller en viktig rolle i arbeidet med innovasjon og nyskaping. Gjennom en imøtekommende fylkeskommune som støtter lavterskelordninger for nyetablering og det arbeidet som gjøres i et desentralisert Ipark, gis gründere muligheter der de er. Gjennom slike grep vil vi forsterke den demokratiske påvirkningen på næringsutviklingen. Rogalands næringsliv likner det som finnes på resten av Vestlandskysten. Rogaland vil ha et sterkt og tett samarbeid med de andre fylkene på Vestlandet for å ivareta Vestlandets næringspolitiske interesser. Samtidig skal Rogaland sikre en god dialog direkte mot beslutningstakere og viktige kompetansemiljøer andre steder i landet. Rogaland har et rikt og variert landbruk. Vi har gode beiteområder og den beste matjorda i landet. Samtidig ser vi at det er et stort press for å omdisponere denne jorda, da den ligger i vekstområder for næringsliv for øvrig,, boligbygging og infrastruktur generelt. Rogaland er et Norge i miniatyr. For turistnæringen, som er voksende, er det viktig å ha et levende landbruk i heile fylket. Det er bare et aktivt landbruk som kan hindre gjengroing og som holder kulturlandskapet åpent. Matfylket Rogaland er en merkevare. Større bevisstgjøring av mat som et råstoff til innovasjon er viktig og det er det tradisjonelle landbruket som legger grunnlaget for nye arbeidsplasser innen videreforedlingen. Det er den enkelte bonde som er den aller Side 11 av 24

12 viktigste faktoren for satsingen innen matproduksjon i fylket. Men Måltidenes hus spiller en sentral rolle og må videreutvikles til et internasjonalt kraftsenter for mat og matproduktutvikling. Marin produksjon av mat og fôr blir stadig viktigere. Rogaland har unike muligheter for å videreutvikle dette, og fylkeskommunen skal legge til rette for å øke produksjonen av biomasse fra havbruk. Vi må imidlertid sørge for at både eksisterende og nye havbruk må være bærekraftige. Bare da kan det forsvares å produsere mat fra sjøen. God næringsutvikling betyr trygge arbeidsplasser. Rogaland må være et attraktivt fylke for kompetent arbeidskraft. Derfor er det viktig at det utvikles arenaer for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Den globaliserte verden stiller oss overfor nye utfordringer. Gjennom internasjonalt samarbeid trygges norske arbeidsplasser. Det er av avgjørende betydning for fremtidens velferdssamfunn at vi tar i bruk alle de ressursene som finnes på arbeidsmarkedet. Arbeid er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom. Arbeidsinnvandring har gitt Rogaland nye muligheter og utfordringer. Gjennom målrettet arbeid og et seriøst arbeidsliv vil Rogaland Arbeiderparti ta i bruk både norsk og utenlandsk arbeidskraft, til beste for den enkelte og hele samfunnet. Det må skapes handling, holdning og et kontrollapparat for å unngå sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere. Samarbeid med partene i arbeidslivet sikrer dette arbeidet. Rogaland har befestet sin posisjon som ledende region innen olje- og gassektoren. Arbeiderpartiet vil medvirke til at det fortsatt bygges et sterkt kompetansemiljø tilknyttet denne virksomheten i Rogaland. Dette inkluderer tilrettelegging av utdanningsløp, samt å styrke forsknings og utdanningsinstitusjonene i fylket. Samtidig er det avgjørende at vi, som landets største eksportfylke, videreutvikler et tett samarbeid med våre viktigste handelspartnere, blant annet EU landene. Olje og gass har vært, og er, viktig for Rogaland, og Arbeiderpartiet vil videreføre en forutsigbar politikk for denne sektoren. Samtidig vil vi tilrettelegge for et grønt skifte der kunnskapene innen olje- og gassnæringen kan brukes til å etablere prosjekter for å løse framtidens klima- og miljøutfordringer. Fylkeskommunen har i så måte en viktig rolle ved selv å stille krav til videreutvikling av teknologi i egne anbud, ved å tilrettelegge for kompetente utdanningsløp og ved å være en fleksibel og løsningsorientert samarbeidspartner og reguleringsmyndighet i nye prosjekter. Side 12 av 24

13 Den maritime klyngen vil fortsatt være et satsingsområde. I Norge har vi en komplett maritim klynge, og norske sjøfolk bidrar, med sin erfaringsbaserte kompetanse, til at vi er verdensledende på innovasjon. Men det er behov for at den offentlige utdanningen samkjøres enda bedre sammen med næringen, slik at fylkeskommunen sørger for skoledelen, og at næringen sørger for nok læreplasser av god kvalitet. Samtidig ser vi behovet for at næringen bidrar med utplassering/hospitering for å prøve ut utstyr som kontinuerlig fornyes og forbedres. Skolene kan ikke, til enhver tid, være oppdatert på utstyr og kompetanse, og er helt avhengig av et godt samarbeid med næringen. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: styrke utdanningen i maritim sektor ved økt samarbeid med næringen stadfeste Stavanger som energihovedstad videreutvikle Stavangerregionen som et viktig senter for energi- og teknologinæringer, og skape et av de mest attraktive storbyområdene i Norge videreutvikle Haugesund som Maritim hovedstad ved å utvikle et regionalt utdanningsmiljø gå i front for nye næringer med basis i forskning, teknologi og kunnskapsmiljøene i Rogaland utvikle og støtte ny forskning på framtidig mat og fôr øke matproduksjonen fra landbruket bruke Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren som styringsverktøy for et aktivt jordvern opprettholde priskontroll på landbrukseiendommer arbeide for å videreutvikle og styrke Kårstøanlegget arbeide for at Gismarvik blir et regionalt næringsområde støtte utviklingen av fornybarklyngen i Dalane ha et sterkere samarbeid mellom utdanning og næringsliv, spesielt gjennom Ungt Entreprenørskap arbeide for flere statlige arbeidsplasser på Vestlandet legge til rette for flere heltidsstillinger i offentlig sektor legge til rette for å øke antall praksis- og lærlingplasser i Rogaland fylkeskommune arbeide for et mer likestilt arbeidsliv, og et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked at omstilling, fornyelse og utvikling i fylkeskommunen skjer i nært samarbeid med de ansatte Side 13 av 24

14 sørge for at fylkeskommunale anbudsrunder motarbeider sosial dumping og fremmer inntaket av lærlinger at universell utforming fortsatt skal være en bærebjelke i hele vår politikk arbeide aktivt for bedre integrering i arbeidslivet at attføringsbedriftene skal være eid og drevet av det offentlige arbeide mot alle former for diskriminering i arbeidslivet arbeide for nytt fengsel på Haugalandet satse på kvinnelige gründere etablere et kraftfullt nytt fora for næringsutvikling som inkluderer samarbeid med Innovasjon Norge med den mulighet at fylkeskommunen trekkes ut av Greater Stavanger skape effektive plan- og reguleringsprosesser for bolig-, næring- og kollektivprosjekter der alle private og offentlige interesser arbeider integrert i hele prosessen åpne for et Servicekontor som kan tilrettelegge og bistå med praktisk informasjon til arbeidsinnvandrere og deres familier være en pådriver for at det blir etablert egne, raske tvisteløsninger i saker der motstridende statlige og kommunale interesser hindrer utvikling og transformasjon av viktige arealer arbeide for å bedre rammebetingelsene for foredlingsindustrien Side 14 av 24

15 SAMFERDSEL Rogaland er et fylke i sterk vekst. Dette gir oss både muligheter og store utfordringer. Mange steder i fylket er veinettet overbelastet. Dette fører til køproblemer for både persontrafikk og nyttetrafikk. Behovene innen samferdsel varierer derfor stort fra bynære til mer spredtbygde områder. Rogaland Arbeiderparti vil drive en aktiv samferdselspolitikk med vekt på bærekraftige og langsiktige løsninger for hele fylket. Slik vil vi knytte bo- og arbeidsmarkedene tettere sammen. Rogaland Arbeiderparti vil arbeide for at Rogaland får sin naturlige del av de statlige samferdselsmidlene. Samferdselsproblemene i Rogaland kan ikke løses kun ved å bygge større og flottere veier. Vi skal ta klimautfordringene på alvor og samtidig sikre en effektiv infrastruktur for næringslivet. Vi ønsker å videreutvikle kollektivtilbudet i hele fylket hurtigst mulig. Framkommelighet er i dag det største hinderet for et godt kollektivtilbud. Rogaland Arbeiderparti vil derfor raskt bygge ut flere kollektivfelt og være pådriver for gjennomføring av Bussvei 2020.Vi ønsker også å legge til rette for transport med sykkel gjennom blant annet å bygge et nett av sykkelstamveier i bynære områder. Trafikkproblemene på Nord-Jæren må løses både på kort og lang sikt. Gode samferdselsløsninger oppnås ikke med en enkelt type tiltak, men er avhengig av en rekke forskjellige typer tiltak for å lykkes. En kombinasjon av nye veier, kollektivtiltak og sykkelsatsning er nødvendig. Samtidig må det gjennom utbyggingsmønsteret legges til rette for at transportbehovet blir minst mulig. En hovedutfordring i samferdselspolitikken er at de kollektive reisemidlene for mange oppleves som ugunstige, og de velger derfor bilen. Rogaland Arbeiderparti ønsker en kollektivsatsning som setter den reisende i sentrum. Hyppigere avganger, kort reisetid og kort avstand til kollektivtransporten gjør det enklere å velge kollektivt fremfor bil. Det er avgjørende at det er enkelt å reise, både med hensyn til betaling og informasjon. Samtidig er det viktig at bussen og toget kommer når de skal. Veinettet i Rogaland er mange steder nedslitt og trenger vedlikehold, og vedlikeholdsetterslepet blir større og større for hvert år som går. Rogaland Arbeiderparti vil satse på vedlikehold av veier. Side 15 av 24

16 Rogaland Arbeiderparti ønsker en sterkere satsning på jernbanen. Jærbanen er en av grunnstammene i samferdselsstrukturen på Jæren, vi vil derfor arbeide for at dobbeltsporet utvides til Egersund. I tillegg ønsker vi en sterkere satsning på Sørlandsbanen. Vi vil også støtte videre utredning av høyhastighetstog over Haukeli, mellom Vestlandet og Østlandet. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: sette krav om bruk av ny, utslippsfri teknologi i fylkeskommunale anbud, enten det gjelder buss, båt eller tog arbeide for utbygging og ras- og flomsikring av utsatte veistrekninger tilrettelegge for pilotprosjekter for drift av kollektivtransport, som gratis bruk av buss og tog, for raskt å få et skifte av transportmønster i utvalgte områder videreutvikle og øke frekvens på kollektivtransport med buss, bane og båt at buss, bane og båt må korrespondere for å få et sømløst kollektivsystem arbeide for statlig støtte til utvikling av Nasjonal Turistvei fra Vikeså og indre stamvei gjennom Ryfylke. holde ungdomskortet på dagens prisnivå og utvide ordningen til også å gjelde heltidsstudenter realisere Gandsfjord bru realisere Rogfast og Ryfylkepakken arbeide for å realisere Kyststamveien at riksveinettet oppgraderes til såkalt gul midtstripe -standard at E39 mellom Stavanger og Kristiansand oppgraderes, og at trafikksikkerheten prioriteres. at E134 mellom Karmøy og Drammen vintersikres med tunnel over Haukeli, samt arbeide for opprustning og utbedring av fylkesveiene fra Sauda til E134 utrede alternativ fastlandsforbindelse til Karmsund bru som er overbelastet prioritere opprustning av E134 fra Flyplasskrysset til Karmsund trafikkhavn sikre god tilgang til Egersund havn ved å prioritere Riksvei 502 og utvidelse/ nybygg av Eigerøy bro at våre flyplasser har et godt flytilbud både internasjonalt og nasjonalt støtte en utredning av jernbanespor fra Godsterminalen på Ganddal til Risavika, med mulighet for togtilbud til flyplassen arbeide for realisering av dobbeltspor til Egersund og at Jærbanen skal ha halvtimesfrekvens til Egersund Side 16 av 24

17 arbeide for en sterkere satsing på Sørlandsbanen blant annet gjennom utbedring av Drangsdalen arbeide for gjenåpning av Ålgårdsbanen med statlig finansiering støtte videre utredning av høyhastighetstog mellom Vestlandet og Østlandet arbeide for at arbeidsgiver kan tilby skattefri kollektivtransport til ansatte ha en landsdekkende TT ordning (for mennesker med stort transportbehov). arbeide for gode og levedyktige havner i fylket tilrettelegge for at mer av godstransporten går fra vei til bane og båt bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i kollektivtrafikken planlegge og legge til rette for et høyverdig sykkelnett bestående av sykkelstamveier og sykkelsuperveier i bynære områder realisere sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes jobbe for lik helårsrute for Rutebåten Utsira innføre bestillingsrute til Vibrandsøy med Røværsbåten Side 17 av 24

18 HELSE OG OMSORG Arbeiderpartiet er opptatt av at god helse er viktig for et godt og rikt liv. Målet er et sømløst helsevesen fra forebygging via diagnose til behandling. Livsstilssykdommer som kols, diabetes, psykiske lidelser og rus/rusmisbruk er i sterk vekst. Derfor ønsker vi å satse på tidlig innsats, og styrke det forebyggende arbeidet som kan ivaretas på frisklivssentraler med informasjon og råd. De som er i risikogruppene for spesielle sykdommer i tidlig alder, bør få tilbud om testing og utredninger regelmessig. Dette må tilpasses den enkelte sykdom og risikovurderingen avgjør hyppigheten. Hjemme er som regel best. Det viktigste og mest fremtidsrettede grepet vi kan ta for en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Det offentlige skal tilrettelegge for at eldre ser nytten ved å selv bruke egne ressurser til å planlegge sin alderdom i egen bolig. Ulike hjelpemidler gjør det mulig å føle trygghet og dermed å bo lenger hjemme. Klok bruk av velferdsteknologi må derfor være en naturlig del av boligpolitikk og kommunale boligplaner. Velferdsteknologi skal være tilgjengelig for alle gjennom gode offentlige tjenester. Det må satses langt sterkere både i sykepleierutdanningen og hos arbeidsgivere på å sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor IKT og velferdsteknologi. Vi ønsker derfor å arbeide for å etablere en fagutdannelse med fokus på bruk av velferdsteknologi Folkehelse er et bærende prinsipp for utjevning av sosiale helseforskjeller, og omhandler både fysisk miljø, levevaner og psykisk helse. Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Samhandlingsreformen forutsetter at forebygging skal implementeres innenfor alt kommunalt arbeid. Fylkeskommunen godkjenner det kommunale planverket, og Rogaland Arbeiderparti vil at fylkeskommunen skal bli en medspiller med kommunene ved å tilrettelegge for et slikt arbeid, enten det gjelder effektive og gode planprosesser for å få sykkelsuperveier på plass, eller oppbygging av tilstrekkelig med studieplasser knyttet til forebyggende helsearbeid. Vi skal støtte opp om idrett, kultur og ideelle aktørers arbeid for å skape gode arenaer for helsefremmende aktivitet og trivsel for alle. Rogaland har fantastiske naturområder, som gir unike opplevelser og muligheter til rekreasjon. Vi vil at alle skal kunne ta del i, og få adgang til natur og friluftsliv. Side 18 av 24

19 Rogaland Arbeiderparti ønsker å styrke de to store sykehusene i fylket. Begge trenger sårt en kraftig oppdatering og utbygging for å holde tritt med utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. Begge vil være naturlige, sentrale sykehus i hhv sør- og nordfylket. Behandling i somatikken blir stadig omgjort til dagbehandling, poliklinisk behandling eller kortere innleggelser som følge av samhandlingsreformen. Kommunene tar derfor imot stadig dårligere pasienter. Innføringen av samhandlingsreformen innenfor rus- og psykiatritjenesten, vil kreve en oppbygging av en rekke bemannede omsorgsplasser innen rus- og psykisk helse som kommunen ikke har i dag. Det er ikke lenger slik at dårlige psykiatriske brukere kan bo på institusjon i spesialisthelsetjenesten over lengre periode. Dårlig psykisk helse er økende i Norge. I tillegg viser Ung Data-undersøkelsen at andelen unge som behandles i psykisk helsetjeneste øker, likeledes øker også bruken av antidepressiva blant unge. Det er mange tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Økte pengebevilgninger, større tilbud og flere ansatte i psykiatrien er grunnleggende for et best mulig helsetilbud. Samtidig er det viktig å drive forebyggende arbeid for en bedre psykisk helse. Lavterskeltilbud og enklere institusjoner er viktige i dette arbeidet. Sammen med skolehelsetjenesten kan dette bedre hverdagen for mange ungdommer. Rogaland Arbeiderparti vil innføre sosialfag som inkluderer læring om psykisk helse både som eget fag og som en integrert del av andre fag. Det er viktig å ha et godt psykisk helsevern og god kunnskap om dette. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å sette ned et utvalg i Rogaland som skal finne ut hvordan tilbudet er i dag, hva som må forbedres og hvilken situasjon fylkets unge, voksne og eldre er i, sett i et psykisk perspektiv. Videre ønsker vi å se på muligheten for å bedre tilbudet, «lære av de beste» og sette oss i førersetet som et foregangsfylke innen psykisk helsearbeid. Dette gjelder både for forebygging og behandling. Rogaland Arbeiderparti ser allerede negative konsekvenser av at tannhelsetilbudet til eldre er fjernet av den nye regjeringen. Vi vil arbeide for at dette kommer inn igjen og at tannhelsetjenesten utvides til å gjelde flere grupper, både utredning og behandling. Side 19 av 24

20 Utvikling av velferdsteknologi er kommet til et tidsskille. Kompetansemiljøene i Rogaland, både på helsesiden og i industrien, ligger i front i dette arbeidet. Arbeiderpartiet mener at fylkeskommunen må være bidragsyter for å utvikle en verdensledende næringsklynge. Her mener vi at de videregående skolene kan ha en viktig rolle. ROGALAND ARBEIDERPARTI VIL: starte en prosess for å gi syn og tannhelse like økonomiske vilkår som de øvrige helsetjenestene tilføre friske midler for å styrke det rusforebyggende arbeidet i de videregående skolene at alle rusmisbrukere får et tilbud om en individuelt tilpasset behandling så snart de er motiverte til det. Rogaland Fylkeskommune skal bidra til en vellykket rehabilitering ved blant annet å tilby tilrettelagt utdanning og praksis at det utarbeides en fylkeskommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner arbeide for at staten skal utvide ordningen med gratis tannlegebehandling arbeide for gode forebyggingsstrategier for psykiske og fysiske lidelser i videregående skole arbeide for at folkehelsearbeidet videreutvikles og styrkes endre og tilrettelegge for framtidens helse og omsorgstilbud gjennom Samhandlingsreformen, blant annet gjennom å støtte utbygging og styrking av distriktsmedisinske sentra i kommunene utvikle skoletilbudet slik at det gis undervisning tilpasset den velferdsteknologien som nå tas i bruk, både i private hjem og i offentlige bygg bygge et fremtidsrettet sykehus i Stavangerregionen arbeide for utbygging og oppdatering av Haugesund Sjukehus gi pensjonister flere muligheter til å delta i friluftsliv arbeide for ambulansehelikopter til Haugesund sykehus og en god ambulanseberedskap i hele fylket Side 20 av 24

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer