Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015"

Transkript

1 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti

2 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Ideologien til Senterpartiet bygger på idene om ansvar, felleskap og ei langsiktig og bærekraftig forvaltning av natur og miljø. Et levende folkestyre og desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og bosetting er grunnleggende elementer i Senterpartiets politikk. Senterpartiet vil at framtida skal bygges på det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Vest-Agder trenger en samfunnsdugnad der det frivillige, næringslivet og det offentlige trekker i samme retning. Vest-Agder Senterparti vil gi rom for enkeltmenneskenes kreativitet, skaperkraft og omsorg, og vi vil forvalte våre naturgitte og menneskelige ressurser til det beste for nåværende og kommende generasjoner.

3 En skole hvor alle skal kunne lykkes Et godt utbygd studie- og skoletilbud er helt nødvendig for utvikling, vekst og trivsel i samfunnet. Skoletilbudet i fylket må fortløpende vurderes slik at vi får en bred, allsidig og desentralisert struktur. Opplæring for voksne må videreføres og utvikles. Det må satses på forskning og teknologi, og samarbeidet mellom skoler/universitet og næringsliv må styrkes. Det må settes inn konkrete og effektive tiltak mot drop-out i den videregående skolen. I tillegg er det viktig å kunne tilby enda større bredde i videregående opplæring, både i teoretiske og praktiske fag. Alle elever skal bli sett og verdsatt. Senterpartiet ønsker å videreføre og styrke satsingen på entreprenørskap og bedriftsetablering i skolen. Alle elever i videregående skole som ønsker å delta i ungdomsbedrift skal få anledning til dette. Universitetet i Agder er den viktigste institusjonen for høyrere utdanning i Agder, og Senterpartiet vil jobbe aktivt for å styrke dennes posisjon. beholde en desentralisert skolestruktur styrke satsingen på entreprenørskap i skolen at fylkeskommunen skal ha et helhetlig ansvar for rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole at det skal legges til rette for alternative løp, der mer av opplæringa tas ute i bedrift og elevene for mulighet til å starte rett i praksis før man tar teorifagene øke antall lærlingplasser gi alle elever som tar fagbrev rett til påbygningsår for å oppnå studiekompetanse styrke skolehelsetjenesten tilpasse tilbudet for å hindre drop-out at for å lette overgangen mellom ungdomsskolen og den videregående skolen, gis fylkeskommunen et helhetlig ansvar for rådgivningstjenesten

4 Veien inn i framtida Kommunikasjon er nøkkelen til et velfungerende samfunn både i byer og bygder. Både i næring og fritid trengs det gode veier, breiband og mobildekning. Kollektivtransport spiller en avgjørende rolle, ikke minst i bynære strøk. Samtidig som vi ønsker å heve standarden på fylkesveinettet, må vi prioritere å vedlikeholde eksisterende veier. Særlig viktig er det at bevilgningene følges opp, slik at de blir brukt der de skal. Samtidig har fylkeskommunen en viktig rolle i å være pådriver for utbygging av stamveiene gjennom fylket inkludert veien til Kjevik. Disse må prioriteres i kommende nasjonal transportplan. Full mobildekning i hele fylket og fortsatt satsing på bredbåndssutbygging vil være en høyt prioritert sak i perioden. Mobil og bredbånd er en forutsetning for å lykkes med desentralisert næringsutvikling og bosetting. prioritere vedlikehold av fylkesveiene samt trafikksikkerhetstiltak redusere vedlikeholdsetterslepet og lage en forpliktende vedlikeholdsplan ha fast dekke på alle fylkesveier - vi har nå 445 km grusvei. ha full mobil- og bredbåndsdekning slik at man kan underbygge et desentralisert tilbud innen skole, helse og næringsliv øke presset på sentrale myndigheter for å få ny og bedre E39 åpne for alternative finansieringsmetoder i forbindelse med veiprosjekter prioritere kollektivtrafikk i byene gjennom hyppigere avganger, flere ruter og bedre kollektivfelt for buss stille større krav til samordning mellom de ulike kollektivtilbudene

5 Utvikling i hele fylket Senterpartiet vil ha vekst og utvikling i hele fylket, og fylkeskommunen skal i langt større grad enn det som er tilfellet i dag være en aktiv pådriver for næringsutvikling. Næringslivet er fundamentet i vår tilværelse og vi trenger en allsidig, desentralisert næringsstruktur. Vest-Agder har alle forutsetninger for å lykkes med en enda større satsing på turisme, energi og teknologidrevet næring og det er derfor viktig å ha et særskilt fokus på disse næringene. Næringsklyngene som f.eks. NODE spiller en uvurderlig rolle her. Næringsutvikling, arbeidsplasser og gode kommunikasjoner er forutsetninger for økt bosetting i distriktene. Samtidig må vi utvikle gode nærmiljø og skape bolyst, men dette kan vi ikke vedta det må skapes gjennom gode initiativ og samarbeid mellom politikere, næringsliv og lokalsamfunn. aktivt pådrive næringsutvikling for å skape bolyst og gjøre det det attraktivt for ungdom å flytte hjem Støtte opp om næringsklyngene være grunderpartiet at grundere må få tilgang til risikovillig kapital for etableringer søke å få til et samarbeid mellom næringsliv og elevbedrifter Vinne kampen om ungdommen gjøre det attraktivt for ungdom å flytte hjem igjen flytte samordningsansvaret for all arealplanlegging i fylket fra fylkesmannen til fylkeskommunen kreve et krafttak for landbruket og øke matproduksjonen i Agder legge til rette for mat- og kulturopplevelser som videreutvikler reiselivsnæringa gjennom aktiv bruk av kulturlandskapet.

6 Miljø og energi Livsgrunnlaget rent vann, ren jord og ren luft må sikres for kommende generasjoner. Alle har gjennom bruk av felles ressurser et ansvar for at disse skal ivaretas og forvaltes ut fra en holdning om at natur, miljø og kultur er til låns. Senterpartiet vil utnytte den unike muligheten vi har til å produsere fornybar energi gjennom å bygge ut småkraft, vindkraft og bioenergi basert på skog. Det må jobbes aktivt for å bedre utnyttelsen av eksisterende vannkraftanlegg. I en tid med stor usikkerhet knyttet til matvaresikkerhet er det viktig for Senterpartiet å styrket jordvernet og øke selvforsyningsgraden i landet. Landbruket i Agder er i en særlig utsatt posisjon med små bruk og stort press på gode bynære produksjonsområder. For Senterpartiet er det viktig å hindre ytterligere nedbygging av produktiv matjord. Reduksjon av mengden matavfall vil også være svært viktig og Senterpartiet vil fortsette å jobbe for effektive tiltak for dette. jobbe for videreutvikling av eksisterende vannkraftproduksjon og utbygging av småkraft atyrke jordvernet og agderlandbruket for økt matproduksjon i Agder legge vekt på lokale løsninger i utmarksforvaltning at alle offentlige bygg skal varmes opp med fornybar energi at fylkeskommunen gjør aktive tiltak for å redusere Vest-Agders samla miljøbelastning

7 Opplevelser for alle Et rikt og mangfoldig kulturliv er en forutsetning for et livskraftig samfunn der menneskene trives, og er viktig for å motvirke fremmedgjøring, ensomhet og rotløshet. De frivillige organisasjonene har her en avgjørende rolle, og det er svært viktig å styrke disse. Knutepunkt institusjonene Agder Teater, Sørlandets Kunstmuseum og Agder Naturmuseum må utvikles. vitalisere fylkesmuseet og synliggjøre de lokale museene støtte opp om ungdommens kulturmønstring, konserter og festivaler for ungdom ta vare på og utvikle lokale tradisjoner innen kunst, musikk og håndverk legge til rette for organisert motorsport både sommer og vinter øke støtten til frivillige lag og organisasjoner ha fokus på å stimulere til fysisk aktivitet blant barn og unge Det skal være godt å leve i Vest-Agder Vest-Agder har spesielle utfordringer knyttet til levekår. Det er mange unge som dropper ut av skolen, vi har problemer med likestilling og mange som står utenfor arbeidslivet. Senterpartiet vil systematisk angripe disse problemstillingene. støtte prosjekter som bidrar til å styrke likestillingen bedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole støtte folkehelsearbeid med særlig fokus på bedring av levekår samarbeide tett med kommunene om levekårsutfordringene ha et helsefremmende og forebyggende fokus i egen virksomhet

8 Innbyggerene, kommunene og fylket Vest-Agder Senterpartiet ønsker å beholde de tre forvaltningsnivåene vi har i dag. I dag har fylkeskommunen fått overført nye oppgaver fra staten, ikke minst innenfor samferdsel. Det betyr ikke at ikke fylkeskommunens rolle kan fornyes og styrkes særlig i rollen som regional utviklingsaktør, utdanningsmyndighet og som en viktig arena for å fremme regional politikk og prioriteringer inn mot sentrale myndigheter. Å få samlet Agder til ett fylke vil være en svært viktig del av denne utviklingen, og Vest-Agder Senterparti ønsker sammenslåingen gjennomført så snart som mulig. videreføre systemet med tre forvaltningsnivåer sammenslåing av kommuner skal utelukkende skje på frivillig basis jobbe for at Vest-Agder får en større andel av regionale utviklingsmidler vektlegge miljø, kunnskap og lokal verdiskapning i fylkeskommunens anskaffelser at sykehusene skal være under lokal folkevalgt styring styrke Universitetet i Agders posisjon som den viktigste institusjonen for høyere utdanning i Agder. Vest-Agder Senterparti faceboo.com/vasenterparti

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 Innledning I perioden 2015-2019 skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer