INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013"

Transkript

1 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til I tillegg må det ses på muligheten til en ordning med forhåndstilsagn i en periode slik at det kan planlegges større prosjekter ut over de årlige tildelinger. Den rødgrønne regjeringen har hatt en historisk satsning på studentboliger, og har som første regjering noensinne levert i snitt 1000 studentboliger i året. Dette har vært nødvendig, men en ser nå at dette ikke er nok for fremtiden. I et opphetet boligmarked er studentboligene nødvendige for å sikre boliger til en leiepris alle studenter kan leve med. For å kunne dekke etterspørselen og å være et supplement til det private boligmarkedet er det derfor nødvendig å øke målsettingen fra dagens 1000 studentboliger i året til 2000 årlig. Styret støtter forslaget og foreslår det oversendt til fylkesårsmøtet årsmøte og DNA. Forslag nr 2 SOSIAL BOLIGBYGGING Forslag fra Stig Becker: Stavanger Arbeiderparti må gå inn for økt sosial boligbygging (rimelige utleieleiligheter) kanskje på bekostning av prestisjeprosjekter. Styrets innstilling : Styret viser til vedtatt boligplan 10 punkter for bolig til alle på medlemsmøtet i Stavanger Arbeiderparti Styret støtter intensjonen i forslaget og foreslår at det oversendes det nye styret for videre behandling. Forslag nr 3 SAMFERDSEL Forslag fra styret i Stavanger Arbeiderparti Rogaland Arbeiderparti må nå fremover sette et enda sterkere trykk på samarbeidet med de øvrige vestlandsfylkene for en realisering av en ferjefri kyststamvei (E39) samt Rogfasts prioritering i NTP. Stavanger AP har over lengre tid drøftete ulike utfordringer innen infrastrukturen i regionen. Stavanger Arbeiderparti ser utviklingen på Vestlandet med økende potensiale innen flere næringsområder. Det er av nevnte grunner avgjørende at vi nå bygger en infrastruktur som møter disse utfordringene. Derfor er det viktig at Rogfast gis en høy prioritet i den videre utbyggingen av E39. 1

2 Styret støtter forslaget og forslår at det oversendes fylkesårsmøtet, Stortingsgruppen, Fylkestingsgruppen og DNA. Forslag nr 4 UTDANNING Forslag fra styret i Stavanger Arbeiderparti: Antall lærlingplasser må økes innen næringslivet og den offentlige sektor slik at det er et tilstrekkelig antall lærlingeplasser for de elevene som går ut av den videregående skolen. Aktiviteten er høy i vårt området og det medfører økt behov for faglært arbeidskraft. Stavanger Arbeiderparti krever at det nå settes inn sterkere virkemidler for opprettelse av lærlingeplasser innen både privat og offentlig sektor. Kommunen og det offentlige som setter ut anbud må ha som klare kriterier før anbudet vurderes at firmaer/bedrifter er med i lærlingeordningen. Styret støtter forslaget og foreslår at det oversendes fylkesårsmøtet og DNA Forslag nr. 5 RETTFERDIG TANNLEGEBEHANDLING Stavanger Arbeiderparti mener at menneskers tannlegebehandling ikke skal være avhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Alle skal ha rett til et likeverdig tannhelsetilbud. Vi mener det er etisk feil at kommersielle aktører skal tjene penger på menneskers sykdom og helse. Derfor ønsker vi en sterk offentlig tannhelse. Mange nordmenn i dag kvier seg for å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. I følge statistisk sentralbyrå droppet hele 16,5 % av den voksne befolkningen å gå til tannlege grunnet økonomiske årsaker i Stavanger Arbeiderparti mener at det skal innføres en egenandel med makspris for tannhelsebehandling i den offentlige sektor som gjør at alle kan ivareta sin tannhelse på en god måte. Gjennom trygderefusjoner skal det offentlige være med på å skape en rettferdig tannlegebehandling på lik linje med det øvrige offentlige tilbudet i norsk helsevesen. På denne måten utjevner vi sosiale forskjeller i samfunnet og gir mennesker et likeverdig tilbud uavhengig av personlig økonomi. Stavanger Arbeiderparti mener at det skal være en sterk offentlig tannhelse i Norge. Stavanger Arbeiderparti vil at det innføres en egenandel med maksgrense i offentlig tannlegebehandling. Styret støtter forslaget. Det vises til Landsmøtevedtak 2011 nr. 18 Tannhelse, Andre politiske uttalelser. Forslaget foreslås oversendt fylkesårsmøtet. 2

3 Forslag nr. 6 ANONYME JOBBSØKNADER I Norge opprettes det stadig flere jobber og dette fører til at vi trenger flere arbeidstakere. Naturlig nok vil det bli mange søkere som ikke blir kalt inn til jobbintervjuer, men det som er skremmende å se er at det ofte er mennesker med utenlandsk etnisitet som ikke blir kalt inn. En forskningsrapport viser at sannsynligheten synker med 25% for å bli kalt inn til jobbintervju hvis man har utenlandsk navn. Dette er diskriminering og helt feil. I Norge skal alle ha like store muligheter til å få jobb, uansett etnisk bakgrunn. Stavanger Arbeiderparti mener at det vil være lurt å innføre anonyme jobbsøknader for å unngå diskriminering. Det er også grunn til å tro at dette er et tiltak som vil gjøre et positivt utslag. For dette har blitt testet ut i både vår egen hovedstad og i Gøteborg. I Oslo ble dette prøvd ut allerede i perioden mars 2009 mai Resultatene viste at antall søkere med minoritetsbakgrunn som ble kalt inn til intervju ble doblet. Med slike resultater viser det at anonyme jobbsøknader vil hjelpe på å få satt en stopper for diskrimineringen som eksisterer innen jobbmiljøet i dag. Stavanger Arbeiderparti har også tenkt på et konkret forslag til hvordan dette systemet kommer til å være. Dette forslaget baserer seg litt på skriftlig eksamen. På skriftlig eksamen får man et ID- nummer som skal representere oss. Dette mener Stavanger Arbeiderparti er et bra system som også burde bli brukt på jobbsøknader. I tillegg så ser vi for oss en slags profilside hos f. eks. Arbeidsdepartementet hvor man kan bli kontaktet hvis man får innkalling til et eventuelt jobbintervju. Stavanger Arbeiderparti mener derfor at vi burde: Innføre anonyme jobbsøknader, både i offentlig og privat sektor Innføre at alle arbeidere får et slags ID- nummer litt som på skriftlig eksamen Støtter intensjonen i forslaget og foreslås oversendt det nye styret Forslag nr. 7 KULTURTILBUD I STAVANGER OG ROGALAND I Stavanger og Rogaland er det et stort kulturelt tilbud for dem som er over 18 år, men for de som er yngre er det svært lite. Det finnes teater, kino og små konserter som er åpent for de som er mindre enn 18 år, og prisen er svært høy. Dette er noe som må gjøres noe med. Vi må få flere kulturelle tilbud i tillegg til et kulturkort for lærlinger, studenter og barn opptil 20 år. Det har tidligere vært flere øvingslokaler for band med personer i alle aldre. De siste årene har flere og flere av disse lokalene blitt lagt ned og det er ikke lenger øvingslokale til alle bandene i regionen. Vi har blant annet Tou- scene som flere politikere ønsker og legge ned. Dette er ikke bra for det musikalske og kulturelle miljøet i regionen. 3

4 Stavanger Arbeiderparti ønsker: - Et større kulturtilbud for de som er under 18 - Kulturkort for lærlinger, studenter og barn opptil 20 år - Flere øvingslokaler til band i bydelene, samt styrke Tou- scene Styret støtter forslaget og foreslår det oversendes til Stortingsgruppen, fylkestingsgruppen og bystyregruppen. Forslag nr. 8 STEMMERETT FOR KVINNER Forslag fra Veteranforum: I anledning 100- årsjubileeet for kvinnenes stemmerett i Norge i år,anmodes Stavanger Arbeiderparti å hedre stemmerettspioner og AP- politiker Anna Gjøstein ( ) på en måte partiet finner egnet. Det vises til at flere mannlige AP- pionerer vies oppmerksomhet ved byster, gatenavn og kransnedleggelse 1.mai, mens ingen kvinner hittil er blitt viet liknende oppmerksomhet. I Stavanger var Anna Gjøstein fremst i rekken av de kvinner som arbeidet for lik stemmerett og like muligheter for kvinner og menn. Hun satt i bystyret for AP fra 1905 til 1913, og tok bl.a. initiativ til mødrehjem for enslige mødre og deres barn,og landets første kommunale husmorskole i en by.(stavanger kommunale husmorskole ble etablert i 1912). Hun var med blant stifterne av Stavanger Kvinnesaksforening i 1893 og Stavanger ledd av Landskvinnestemmerettsforeningen i Samme år stiftet hun Stavanger Kvinnelige Arbeiderforening, som hun ledet i 10 år. Hun arbeidet utrettelig for å bedre kvinnenes kår, spesielt de fattige kvinnenes kår opptok henne sterkt. Anna Gjøstein var gift med Johan Gjøstein, AP- politiker, ordfører og stortingsmann. De hadde 5 barn. Vedtatt enstemmig i Veteranforum i Stavanger Arbeiderparti 10.januar 2013 Støtter intensjonen i forslaget og foreslår det oversendes det nye styret for oppfølging. 4

5 Forslag nr. 9 KOMMUNESTRUKTUR Forslag fra styret i Stavanger Arbeiderparti: Arbeiderpartiet ser utfordringene som dagens kommunestruktur medfører og vil se på muligheter for å slå sammen kommuner, om nødvendig etter Stortingsvedtak. Viktige kommunale oppgaver lar seg ikke løse innen dagens kommunestruktur. Dette medfører at stadig flere oppgaver blir satt ut til interkommunale selskaper/råd og utvalg der flere kommuner samarbeider for å få disse løst. Det er positivt at kommunene er løsningsorienterte, men samtidig ser vi at en slik organisering svekker demokratiet. Viktige beslutninger blir flyttet fra kommunestyret til selskaper der kun et fåtall av kommunens politikere eventuelt har beslutningsmyndighet og innsyn. Det er to løsninger på dette problemet, enten å gjøre kommunene så store og robuste at de selv kan løse oppgaver innen sine demokratiske organer. Eller, innføre omfattende lovkrav knyttet til beslutningsprosessene som sikrer demokratisk innsyn og påvirkning ved større beslutninger. Styret støtter forslaget og forslår det oversendes til fylkesårsmøtet og DNA 5

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr.

Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr. Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr. Forslag nr 1 Årsmøte Skien AP 2013 A. Staten må gjennom kommunene ta et overordnet

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Et hefte om likestilling, likebehandling, rettigheter og muligheter Oslo kommune 705513_01M.indd 1 Innhold 8. mars den internasjonale kvinnedagen side

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer