Helsepersonelloven Kapittel 1 Lovens formål, virkeområde og definisjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsepersonelloven Kapittel 1 Lovens formål, virkeområde og definisjoner"

Transkript

1 Innhold Helsepersonelloven Utviklingen av helselovgivningen Politiske intensjoner Generell ansvarslov for alt helsepersonell Rettslige standarder og kodifisering Pasientsikkerhet og disiplinærreaksjoner Skille mellom behandlervirksomhet og kommersiell virksomhet Ansvarsgrunnlag og kildebruk Ansvar etter ulike grunnlag Forbudet mot dobbeltstraff for samme forhold Behovet for samordning og valg av lovteknikk Helsepersonelloven med hensyn til arbeidsforhold Vurderinger og reaksjoner Lovtekst, forarbeider og praksis Pasientrettighetsloven i stadig endring Om pasienters selvbestemmelsesrett og bruk av tvang Arbeidet med helsepersonelloven Kapittel 1 Lovens formål, virkeområde og definisjoner Lovens formål Tredelt formål Betydningen av formålsbestemmelsen Lovens virkeområde «I riket» «Helsepersonell som yter helsehjelp» Grensen mot alternativ behandling som omfattes av straffeloven Loven omfatter ikke ledelsesutøvelse Definisjoner Formål og virkeområde med bestemmelsen Personell med autorisasjon «Personell uten autorisasjon som yter helsehjelp»

2 10 HELSEPERSONELLOVEN Elever og studenter Personell uten autorisasjon nærmere om den ytre ramme for å omfattes Personell uten autorisasjon oppgaver som vilkår for å omfattes Sirkeldefinisjonen Forskrift Helseinstitusjon Unntak i forbindelse med folkerettslige forpliktelser mv Kapittel 2 Krav til helsepersonells yrkesutøvelse Forsvarlighet Formålet med forsvarlighetskravet Omsorgsplikten og forsvarlighet Advarsel til en sykepleier for brudd på kravet om omsorgsfull hjelp Advarsel til en ambulansearbeider for brudd på Forsvarlighet «som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner» «Arbeidets karakter» faglig oppdatering Forsvarlighet ut fra situasjonen «situasjonen for øvrig» Samarbeid og samhandling beslutningsansvar Beslutningsansvaret for leger og tannleger i samarbeidssituasjoner «Medisinske og odontologiske spørsmål» Plikten til å følge instruksjoner reservasjonsrett og -plikt Individansvar systemansvar Samhandling med pasienten samtykke og informasjon Andre rettsgrunnlag Forsvarlighetskravet og erstatning Forsvarlighetskravet og straff Bruk av medhjelper Formålet med å regulere krav ved bruk av medhjelper Adgangen til å benytte medhjelper Krav ved bruk av medhjelper Subdelegering videredelegering Bruk av behandler på annet sted som medhjelper «Elever og studenter» Virkninger av å bruke medhjelper medhjelperansvaret... 84

3 INNHOLD Ressursbruk Formålet med kravet til ressursbruk «Unødvendig» forholdet til forsvarlighetskravet Særskilt om helsepersonellovens krav og trygderefusjon Kravet til forsvarlighet og omsorgsfull hjelp går foran kravet om sparsomhet Handlingsalternativer Øyeblikkelig hjelp Virkeområde for bestemmelsen «Den helsehjelp de evner» «Påtrengende nødvendig» «Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig» Opphør av plikten Fare for andres liv Betydningen av samtykke og selvbestemmelse i forbindelse med øyeblikkelig hjelp Unntaket ved henvisning til pasientrettighetsloven Pliktmessig avhold Avhold i arbeidstiden Plikten til å gi arbeidsgiver informasjon Fullmakten til å gi ytterligere reguleringer Forbud mot gaver mv. i tjenesten Formålet med forbudet Virkeområde og innhold Mer om begrunnelsen for forbudet «Egnet til å påvirke» «Utilbørlig måte» «På egne eller andres vegne» «Ytelse» Avskjed som følge av mottatte ytelser Ytelser fra pasient «Ubetydelig verdi» Mer om gavebegrepet Særskilt om arv Forskrift Andre rettsgrunnlag Informasjon til pasienter mv Formålet med informasjonskravet Hvem skal gis informasjon? Hvilken informasjon skal gis til pasienten? Om informasjon til pasienten kan nektes av pasienten eller andre Informasjon om mulige skader

4 12 HELSEPERSONELLOVEN «Den som yter helsehjelp» Informasjon i «helseinstitusjoner» Avgjørelser Informasjon til barn som pårørende 10a Begrunnelsen for informasjonsansvaret overfor barn Informasjonsplikten overfor barn Plikten til undersøkelse Krav til oppfølging Forarbeider og endringer i andre lover Rekvirering av reseptbelagte legemidler Formålet med begrensninger i adgangen til rekvirering Begrenset rekvireringsrett Farmasøyters rett til rekvirering Helsesøstre og jordmødres rett til rekvirering Tannpleieres refusjonsrett Optikeres rekvireringsrett Øvrige rekvireringsrettigheter knyttet til transport og dyr Virksomhetslederes rekvireringsrett og ansvar Formelle krav til rekvireringsretten Unndragelse av legemidler fra rekvireringsretten Utlevering av legemidler Avgjørelser Undersøkelser ved straffbare forhold Formålet med undersøkelsesplikten Innholdet i plikten Forutsetninger for plikten til blodprøvetaking Forutsetning for plikten til kroppslige undersøkelser Undersøkelser av nærstående Blodprøvetaking etter innleggelse i sykehus Markedsføring Formålet med kravet til markedsføring Vilkår for markedsføring «Forsvarlig, nøktern og saklig» Hva som regnes som markedsføring Forskrift Beordring til vaktordninger Formålet med beordring Innholdet i kravet Krav til attester, legeerklæring o.l Formålet med kravet til attester Utredninger vedrørende attester Kravene til attest Korrekte opplysninger som er nødvendige

5 INNHOLD Krav om fullstendige opplysninger Medvirkning fra pasienten «Inhabil etter forvaltningsloven» Forskrift om krav til attest og erklæringer Avgjørelser Forholdet til annen lovgivning Kapittel 3 Krav til organisering av virksomhet Organisering av virksomhet som yter helsehjelp og internkontroll Formålet med bestemmelsen Forsvarlig organisering Systemansvar, styringsrett og helsepersonells profesjonsansvar Reservasjonsretten Saker vedrørende systemansvar og profesjonsansvar Fødselsomsorg ved St. Olavs Hospital HF Kritikk mot Gran kommune for svikt i sykehjem Særskilt om omstilling i helsetjenesten og forsvarlighetskravet Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Formålet med bestemmelsen Opplysningspliktens innhold Fremgangsmåte ved avgivelse av opplysninger Rettsavgjørelser Varsling i henhold til arbeidsmiljøloven Kapittel 4 Særskilte regler i tilknytning til autorisasjon Melding om helsepersonells virksomhet Formålet med meldeplikten Innholdet i meldeplikten Meldeplikt med politiattest Melding til arbeidsgiver om bierverv mv Formålet med bestemmelsen Bierverv og eierskap Meldeplikten av eget tiltak Arbeidsgivers rett til informasjon ved anmodning Opplysninger som skal gis Beføyelser registrering Plikt til å informere om bierverv som følger av annet regelverk

6 14 HELSEPERSONELLOVEN Uttalelse fra Sivilombudsmannen vedrørende helseforetakets muligheter for å nekte bierverv Somb Plikter etter pasientskadeloven Fra forsikringsplikt til melde- og tilskuddsplikt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Hvem som omfattes av melde- og tilskuddsordningen Forsikring og erstatningsansvar Erstatningsansvar for ikke-økonomisk skade Om erstatningsansvaret Kort om de alminnelige erstatningsregler etter skadeserstatningsloven EØS-avtalens betydning for forsikringssted Krav om politiattest 20a Formålet med kravet om politiattester Innholdet i kravet Rundskriv 2009/ Kapittel 5 Taushetsplikt og taushetsrett Taushetsplikt og tillit er grunnleggende for helsehjelp Bruk av helseopplysninger Personvern og personopplysningsvern Taushetsplikten i ulike lover Hovedregel om taushetsplikt Formålet med taushetsplikt Hva er taushetsbelagt informasjon? Hvem har taushetsplikt «helsepersonell»? Taushetsplikt som ansatt Forholdet mellom den yrkesmessige og den forvaltningsmessige taushetsplikt Taushetsplikt utenfor arbeidsforholdet «Hindre at andre får adgang eller kjennskap til» Helsepersonells adgang til å informere domstolen i sivile saker og straffesaker Særskilt om beslag Forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger 21a Formålet med forbudet Omfanget av forbudet Forholdet til virksomhetens ansvar Samtykke til å gi informasjon Formålet med samtykke Endringen med hensyn til forsikringsselskaper Hva er et samtykke?

7 INNHOLD Samtykke: informasjon og dokumentasjon Myndighetsalder og foreldreansvar Virkninger av at det er gitt samtykke Avgjørelse fra Høyesterett Begrensninger i taushetsplikten Opplysningene er kjent for den som mottar dem Opplysninger som er kjent, eller det ikke er grunn til beskyttelse Anonymiserte opplysninger Tungtveiende private eller offentlige interesser Mishandling og omsorgssvikt overfor dyr Når det følger av lov at taushetsplikt ikke skal gjelde Opplysninger etter en persons død Formålet med behandlingen av informasjon etter en pasients død «Vektige grunner» «Opplysningenes art» «Avdødes antatte vilje» «Pårørendes interesser» Pårørende nærmeste pårørende «Samfunnets interesser» Opplysninger til samarbeidende personell Formålet med at samarbeidende personell kan utveksle informasjon «Nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp» Pasienters rett til å nekte informasjonsutveksling mellom helsepersonell «Elektronisk bearbeiding» Informasjon for å ivareta barns behov Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer Formål med reguleringen av opplysningsadgangen til ledelse og administrasjon Opplysninger til ledelsen Opplysninger til administrative systemer Opplysninger som sakkyndig Formålet med egen bestemmelse for sakkyndige Sakkyndig og ikke behandler Både sakkyndig og behandler Adgang til å reservere seg Sakkyndig oppdrag for helsemyndighetene Opplysninger til arbeidsgiver Formål med bestemmelsen Arbeidsgivers interesse

8 16 HELSEPERSONELLOVEN Arbeidstakers interesse Hensynet til folkehelsen Innholdet i fullmakten til å gi forskrift Opplysninger til andre formål Forskning Andre formål Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger Opplysninger til trygdemyndighetene Kapittel 6 Opplysningsplikter mv Opplysninger til tilsynsmyndighetene Formålet med tilsynets vide adgang til informasjon «adgang til» «virksomhetens lokaler» «de opplysninger som anses påkrevd» Informasjon om helsepersonellet som pasient Opplysninger til nødetater Formålet med opplysningsplikten til nødetater Om hvem som skal varsles og hvordan Om kriteriet å «avverge alvorlig skade på person eller eiendom» Om kriteriet «er nødvendig» Forholdet til andre opplysningsplikter til politi Felles nødnummer Opplysninger til sosialtjenesten Formålet med opplysninger til sosialtjenesten Oppmerksomhet, informasjon og samtykke Plikt til å gi informasjon Pålegg om å utlevere informasjon Informasjon til pasienten Utpeking av informasjonsansvarlig i helseinstitusjoner Opplysninger til barneverntjenesten Formålet med opplysningsansvaret overfor barneverntjenesten Adgang til å gi informasjon Plikt til å gi informasjon Pålegg om å utlevere informasjon Informasjon til pasienten og pasientens foreldre Utpeking av informasjonsansvarlig i helseinstitusjoner Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat Formålet med opplysningsplikten om førerkort Innholdet i opplysningsplikten

9 INNHOLD Fremgangsmåte overfor pasienten Kapittel 7 Meldeplikt Melding om fødsler Medisinsk fødselsregister Formålet med Medisinsk fødselsregister Plikten for lege og jordmor og annet helsepersonell Melding om «far» Dødfødsel og svangerskapsavbrudd Melding om dødsfall To ulike typer meldinger «Unaturlig dødsfall» etterforskning Meldepliktig etter bestemmelsen: «leger» «kommunelegen» Melding til helseregistre mv Formål Opplysningsplikt Helseregisterloven Melding om betydelig personskade Formålet med ordningen «Betydelig personskade som voldes på pasient» «Straks gi skriftlig melding» Andre plikter av betydning Kapittel 8 Dokumentasjonsplikt Fra legejournal til pasientjournal Enhver får opprettet journal Personopplysningsloven Helseregisterloven Helseforskningsloven Biobankloven Eier og tjenesteyters ansvar Utfordringer med hensyn til dokumentasjon i helsetjenesten Tilgang til elektronisk pasientjournal i sykehus Konflikten mellom dokumentasjonsplikt og taushetsplikt Samling av pasientopplysninger i fastlegevirksomhet Helseregistre og behandlingsregistre IPLOS Norsk pasientregister Abortregister Opprettelse av virksomhetsovergripende behandlingsregistre

10 18 HELSEPERSONELLOVEN Forslag fra Personvernkommisjonen NOU 2009: Journalens betydning Journalens betydning som bevis Ansvaret for journalsystemer i helseinstitusjoner Kort om Norsk Helsenett Plikten til å føre journal Formålet med dokumentasjonsplikten Endringer med helsepersonelloven Om plikten til å dokumentere i pasientjournal Bruk av medhjelper (assistent) Koordineringsansvar for journal Endringer av opplysninger fra pasientjournalen Egenjournal Egenjournal pasientjournal Krav til journalens innhold m.m Om pasientjournal Bruk av pasientjournal Om krav til innhold i pasientjournal Andre regler om dokumentasjonsplikt Utviklingen med hensyn til dokumentasjonskrav Dokumentasjon i helseinstitusjon og sykehus Plikt til å gi pasienter innsyn i journal Formålet med innsynsretten Hva omfattes av innsynsretten? Pasienter med langvarige behandlingsforhold Unntak fra hovedregelen om innsynsrett Pasienter uten innsynsrett Informasjon til foresatte når pasienter ikke har nådd myndighetsalder Særskilt om komparentopplysninger Pårørendes adgang til journalinnsyn etter en pasients død Retting og sletting av journal Formålet med bestemmelsen om retting av journalopplysninger Hvem skal kunne rette journalen? Retting av barns journaler Sletting av journalopplysninger Formålet med sletting av personopplysninger Vilkårene for sletting Hvem kan slette opplysninger? Sletting av eget tiltak Helseregisterloven Krav om dekning av saksomkostninger ved sletting Journal på feil person

11 INNHOLD Overføring, utlevering og tilgang til journal og journalopplysninger Utlevering av pasientopplysninger og taushetsplikten Sperring av journal Formen for kommunikasjon Epikriser Hvem skal utlevere journalopplysninger? Utlevering av pasientopplysninger til andre formål enn behandling Krav til elektronisk journal Formålet med bestemmelsen Innholdet i bestemmelsen Opptegnelser og journal som bevis Journal for å belyse helsepersonells virksomhet Helsepersonell i pasientrollen Kapittel 9 Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning Definisjoner og virkninger Formålet med autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning EU-direktiv fra Mer om innholdet i direktivet fra Språkkunnskaper Midlertidig tjenesteyting Administrativt samarbeid mellom godkjenningsmyndighetene Autorisasjon Formålet med autorisasjon Grunnvilkårene for å få autorisasjon Utdanningens karakter og innhold Yrkesrollens karakter og innhold Internasjonale forhold Nordisk overenskomst for helsepersonell EU-direktivene Vilkår for at enkeltpersoner kan gis autorisasjon Kravet om praktisk tjeneste Aldersgrensen Egnethet Unntak fra kravet om dokumentasjon Autorisasjon som tanntekniker Overgangsordning Autorisasjon for andre grupper Lisens Om lisens

12 20 HELSEPERSONELLOVEN Når kan lisens benyttes? Fagområdelisens Rettsvirkninger av lisens Det tosporede system. Straff og tilsynsreaksjoner Grenselisens Om grenselisens Omfang av praksis Vilkår for spesialistgodkjenning Vilkår for spesialistutdanning og formål Andre yrkesgrupper enn leger og tannleger Spesialistgodkjenning på bakgrunn av autorisasjon Internasjonale avtaler Formålet med internasjonale avtaler Virkeområdet for bestemmelsen Om krav i Norge er i strid med avtaler Avgjørelser på søknad om autorisasjon Psykologutdannet fra Estland Fysioterapiutdanning fra Litauen Person fra Sverige med bakgrunn som «skötare» Kapittel 10 Tildeling og bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning Tildeling av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning Myndigheten til å treffe vedtak om spesialistgodkjenning Godtgjørelse i form av gebyr for utstedelse av dokument Egnethet som vilkår Pålegg om sakkyndig vurdering Bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning Formålet med aldersgrensen Om forskriften om lisens Overprøving av avslag på søknad om lisens Kapittel 11 Reaksjoner mv. ved brudd på lovens bestemmelser Om helsepersonelloven og reaksjoner Nærmere om innhold og formål med reaksjoner Preventiv virkning av reaksjoner Ulike typer reaksjoner Reaksjoner og rettssikkerhet Krav til dokumentasjon/bevis Forholdet mellom administrative reaksjoner og straff Tilsynsmyndighetenes veilednings- og tilsynsansvar Taushetsplikt og offentlighet i forbindelse med reaksjonssaker Anmodning om vurdering

13 INNHOLD Formålet med bestemmelsen Anmodningsretten, jf. første ledd Oversendelse av saker fra tilsynet i fylket, jf. fjerde ledd Bruk av fullmektig i henhold til annet ledd Generelt om bruk av reaksjoner og om veiledning Advarsel Formålet med bestemmelsen Endring av loven før ikrafttredelse Vilkår for advarsel «overtrer plikter» Vilkår for advarsel «Pliktbruddet er egnet til å medføre fare» Vilkår for advarsel «forsettlig eller uaktsomt» Helsepersonell med atferd som svekker tilliten Krav til saksbehandling Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning Formålet med tilbakekall Vilkår for tilbakekall egnethet/uegnethet Vilkår for tilbakekall uegnethet: «alvorlig sinnslidelse» Vilkår for tilbakekall uegnethet: «psykisk og fysisk svekkelse» Vilkår for tilbakekall uegnethet: «langt fravær fra yrket» Vilkår for tilbakekall uegnethet: «bruk av alkohol, narkotika» Vilkår for tilbakekall uegnethet: «grov mangel på faglig innsikt» Vilkår for tilbakekall uegnethet: «uforsvarlig virksomhet» Vilkår for tilbakekall uegnethet: «grove pliktbrudd etter lov» Vilkår for tilbakekall: «atferd som anses uforenlig» Tilfeller der helsepersonell til tross for advarsel ikke innretter seg etter lovbestemte krav Tilbakekall på grunnlag av tap i annet land Tilbakekall av spesialistgodkjenning Tilbakekall og begrenset tilbakekall Tidspunktet for vurdering av egnethet Krav til saksbehandling Suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning Formålet med suspensjon Vilkår for å suspendere: «grunn til å tro» Vilkår for å suspendere: midlertidig Vilkår for å suspendere: uegnethet Tidspunktet for vurdering av egnethet Krav til saksbehandling Begrensning av autorisasjon

14 22 HELSEPERSONELLOVEN Formålet med adgangen til å begrense autorisasjon Vilkår for begrensning i autorisasjonen Oppheving av begrensningen Krav til saksbehandling Begrensning av autorisasjon uten at vilkår for tilbakekall er oppfylt 59a Formålet med begrensning av autorisasjon Vilkårene for begrensning Avgjørelse om begrensning HPN Oppheving av begrensning Pålegg om sakkyndig undersøkelse Formålet med sakkyndige undersøkelser Ordningen med bruk av sakkyndige Krav til den sakkyndige vurdering Virkning av å nekte å la seg vurdere Krav til saksbehandling Frivillig avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning Formålet med frivillig avkall Virkning av frivillig avkall Ny autorisasjon eller lisens Formålet med utstedelse av ny autorisasjon og lisens Beviskrav Avgjørelser Tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B Formål med retten til rekvireringsrett og tilbakekall Vilkår for tilbakekall av rekvireringsrett Frivillig avkall på rekvireringsrett Gjensidig godkjenning og tilbakekall Rekvirering av annen lege ved tap av rekvireringsrett Krav til saksbehandling Suspensjon av rekvireringsrett Formålet med suspensjon av rekvireringsrett Vilkår for og varighet av suspensjon Krav til saksbehandling Forkortelse av frist for tap av rekvireringsretten Formålet med forkortelse av frist for tap Vilkår for forkortelse av frist Reaksjoner overfor midlertidige yrkesutøvere Formålet med adgangen til å gi reaksjoner Reaksjonsformer og vilkår Informasjon til arbeidsgiver og til andre land Informasjonsplikt overfor arbeidsgiver Informasjonsplikt til offentlig myndighet

15 INNHOLD Informasjonsplikt overfor andre land Avgjørelser Straff Formålet med straffebestemmelsen Virkeområdet Avgjørelse Kapittel 12 Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda Opprettelse av klagenemnder Tidligere klageregler Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda Formålet med bestemmelsen Om klageorganets myndighet Virkninger av opprettelsen av Statens helsepersonellnemnd Organisering av Statens helsepersonellnemnd Nemndas uavhengighet Nemndas sammensetning Statens helsepersonellnemnds virksomhet Domstolsprøving Kapittel 13 Forskjellige bestemmelser Erstatning for tap ved suspensjon og tilbakekall Bruk av beskyttet tittel Formålet med tittelbeskyttelse Omfanget av tittelbeskyttelse Hva er beskyttet? Bruk av villedende titler Ikrafttredelse Overgangsordninger Endringer i andre lover Kapittel 14 Forskrifter Lovregister Domsregister Stikkordregister

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring!

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring! Taushetsplikten! Anne Kjersti Befring! Hvorfor taushetsplikt?! Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42,

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Helsepersonelloven lov av 2.7.1999 nr64

Helsepersonelloven lov av 2.7.1999 nr64 Helsepersonelloven lov av 2.7.1999 nr64 jur. rådgiver Lovens oppbygging Kap. 1: Lovens formål Kap. 2: Krav til helsepersonells utfør. Kap. 3: Krav til organisering med mer Kap. 4: Autorisasjon, politiattest

Detaljer

Juridiske betraktninger på reisemedisin

Juridiske betraktninger på reisemedisin Juridiske betraktninger på reisemedisin Oslo, 30. august 2015 Siri Næsheim Spesialrådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Tema Helseretten Forsvarlighetskravet Delegasjon av oppgaver

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Helsepersonelloven. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. oktober 2013

Helsepersonelloven. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. oktober 2013 Helsepersonelloven Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsepersonelloven er en del av en mosaikk

Detaljer

Lov om helsepersonell m.v. 9

Lov om helsepersonell m.v. 9 SOSIAL - OG HELSEDEPARTEMENTET Rundskriv 1-20/2001 Lov om helsepersonell m.v. 9 Forord Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) med tilhørende forskrifter, trådte kraft 1. januar

Detaljer

Tilsyn med helsetjenester

Tilsyn med helsetjenester Tilsyn med helsetjenester Radisson Blu Lillehammer hotell, 13. februar 2010 Svein Eggen Sentrale helsemyndigheter Helse- og omsorgsdepartementet Helsetilsynet Sosial- og helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012)

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Helsepersonelloven Kommentar Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Formål Sikkerhet for pasienter Kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Helserett Sentrale pliktbestemmelser for helsepersonell. Turnusseminar onsdag Katrine Tømmerdal Nordby

Helserett Sentrale pliktbestemmelser for helsepersonell. Turnusseminar onsdag Katrine Tømmerdal Nordby Helserett Sentrale pliktbestemmelser for helsepersonell Turnusseminar onsdag 2.4.2014 Katrine Tømmerdal Nordby Litt om utviklingen på helserettsområdet Konsolidering og kodifisering Omfattende rettsliggjøring

Detaljer

Innhold. Om boken... 15

Innhold. Om boken... 15 Innhold Om boken... 15 Kapittel 1 Introduksjon til helse- og omsorgsretten... 17 1.1 Hva omfattes av helseretten?... 17 1.1.1 Helserett og omsorgsrett... 17 1.1.2 Sammenhenger mellom rettigheter og plikter...

Detaljer

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Internundervisning om taushetsplikt Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Taushetsplikt De sentrale bestemmelsene Unntak: Hva kan man informere om til hvem? Pårørende Samarbeidende personell

Detaljer

Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet. - kort om dokumentasjon

Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet. - kort om dokumentasjon Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet - kort om dokumentasjon v/ seniorrådgiver Randi Askjer 14.04.2016 Forfatter: 1 Klager og oppfølging av

Detaljer

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Nytt EU-direktiv om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Seniorrådgiver Vegard Pettersen, HOD Ingeniørenes Hus, 29. oktober 2008 Generelt om direktiv 2005/36 Fastsetter når landene er forpliktet

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

Samhandling/taushetsplikt

Samhandling/taushetsplikt Samhandling/taushetsplikt Theo Dretvik Fagdag 19.10.2017 Psykisk helse og rus Taushetsplikt og samhandling Kort om samhandling i helse, sosial, hjelpe og nødetater Taushetsplikt, ulike hjemler- skranker

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar

Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar NORDAF - Vintermøte 2011 Lars Duvaland Fagsjef/ advokat Forhandlings- og helserettsavdelingen Tema Juridiske aspekter ved de daglige utfordringer ; f.eks: Informasjon

Detaljer

LOV 2001-06-15 nr 75: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

LOV 2001-06-15 nr 75: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. LOV 2001-06-15 nr 75: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: DEPARTEMENT: PUBLISERT: I 2001 hefte 7 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Besl. O. nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 58 ( ) og Ot.prp. nr. 13 ( ). År 1999 den 22. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 58 ( ) og Ot.prp. nr. 13 ( ). År 1999 den 22. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 58 (1998-99) og Ot.prp. nr. 13 (1998-99). År 1999 den 22. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

TILSYN = KONTROLL. Fra Fylkeslege til Fylkesmann. Helsetilsynsloven. Andre tilsynsmyndigheter TILSYNSOBJEKTER 23.04.2012

TILSYN = KONTROLL. Fra Fylkeslege til Fylkesmann. Helsetilsynsloven. Andre tilsynsmyndigheter TILSYNSOBJEKTER 23.04.2012 TILSYN = KONTROLL Tilsyn, tilsynssaker, tilsynsmyndigheter. Seniorrådgiver Egenkontroll = internkontroll Kontroll fra en ytre instans Helsetilsynsloven 1 Statens helsetilsyn har det overordnede faglige

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT. 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET

Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT. 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 7 KAPITTEL I INNLEDNING. DE STORE LINJENE 19 1.1 Hovedlinjene i boka 19 1.2 Om helserettens karakter og mangfold 20 1.3 Helserettens

Detaljer

LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING

LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING ANNE KJERSTI BEFRING LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING - MED KOMMENTARER FAGBOKFORLAGET Innhold DEL I LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING OG HELSELOVGIVNING 17 Kapittel 1 Prosessen mot ny lov for alternativ behandling

Detaljer

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Side 1 av 32 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Dato Departement Sist endret Publisert Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel LOV-1999-07-02-64 Helse- og omsorgsdepartementet LOV-2016-06-17-49fra

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 111 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 111 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 117 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 117 Jf. Innst. O. nr. 111 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 69 (2002-2003) År 2003 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

THS konferansen Gardermoen 13. juni Knut Fredrik Thorne Seniorrådgiver VismaSmartskill

THS konferansen Gardermoen 13. juni Knut Fredrik Thorne Seniorrådgiver VismaSmartskill THS konferansen Gardermoen 13. juni 2017 Knut Fredrik Thorne Seniorrådgiver VismaSmartskill Praktiske opplysninger Til 10.30? Dere SKAL spørre underveis Vi skal ha pause Litt om meg Jurist Advokat Helsetilsynet

Detaljer

Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling Holdninger Elektronisk dokumentasjon Å ta i bruk ny teknologi

Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling Holdninger Elektronisk dokumentasjon Å ta i bruk ny teknologi Dokumentasjonsplikt Holdninger Eletronisk Pasientjournal Mari S. Berge Leder NSFs Faggruppe for IKT og Dokumentasjon (NSFID) Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling

Detaljer

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon?

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Mari Hersoug Nedberg, rådgiver Ålesund, 4. September 2009 Hva er person(opplysnings)vern?

Detaljer

Sentral lovgivning; helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven

Sentral lovgivning; helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven Sentral lovgivning; helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven Grunnkurs B allmennmedisin Advokatfullmektig / rådgiver Avdeling for jus og arbeidsliv Oversikt Helsepersonelloven og pasient-

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer

Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Vi skal snakke om;

Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Vi skal snakke om; Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger Modul II Soria Moria 12. mai 2015 rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Vi skal snakke om; Helselovgivning - rettsliggjøring

Detaljer

TAUSHETSPLIKT OPPLYSNINGSRETT - PLIKT. xx.xx.20xx

TAUSHETSPLIKT OPPLYSNINGSRETT - PLIKT. xx.xx.20xx TAUSHETSPLIKT OPPLYSNINGSRETT - PLIKT xx.xx.20xx 1 2 Taushetsplikt- opplysningsrett opplysningsplikt - meldeplikter 07.04.2017 3 3 4 Taushetsplikt Taushetsplikt som regel tre hovedparter 1. Den som betror

Detaljer

Helserett - jus som virkemiddel i helsetjenesten, sentral lovgivning

Helserett - jus som virkemiddel i helsetjenesten, sentral lovgivning Helserett - jus som virkemiddel i helsetjenesten, sentral lovgivning Modul II, 9. november 2017 Øyvind Anmarkrud Advokat Avdeling for jus og arbeidsliv Temaer Hva er jus?, lovgivning som virkemiddel Helserett

Detaljer

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Pasientjournalloven Begrep og rammer Plikt- og rettssubjekter Pliktsubjekt Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Rettssubjekt Den som har krav på noe, den som har rett

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten organisering og metoder. ass. fylkeslege Eli Løkken

Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten organisering og metoder. ass. fylkeslege Eli Løkken Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten organisering og metoder ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Hvorfor Hvem Hvorfor Hvordan What s in it for you? Når fylkesmannen kommer på tilsyn Når noe er skjedd

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Kravene i lovverket. Befolkningen skal få - Tilstrekkelige tjenester - Av forsvarlig kvalitet - Når det er behov for det

Kravene i lovverket. Befolkningen skal få - Tilstrekkelige tjenester - Av forsvarlig kvalitet - Når det er behov for det Forsvarlighet for virksomheter og helsepersonell Onsdag 29. mai 2013 Svein Eggen Tjenesteleverandører skal ha et internkontrollsystem som sikrer at - virksomheten drives i samsvar med regelverket - svikt

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret allmennleger 5. mai 2014 Lars Duvaland Ass dir/ advokat Avdeling for jus og arbeidsliv

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Krav til forsvarlig virksomhet

Krav til forsvarlig virksomhet Foto: Grethe Lindseth Krav til forsvarlig virksomhet Hva har Nasjonale faglige retningslinjer å si for forsvarlighet? Ansvar og plikter for det enkelte helsepersonell, leder og kommune Mona B Parow, 23.11.17

Detaljer

Helserett for fysioterapeuter og kiropraktorer. Rådgiver Thor Wessel

Helserett for fysioterapeuter og kiropraktorer. Rådgiver Thor Wessel Helserett for fysioterapeuter og kiropraktorer Rådgiver Thor Wessel Innledning 1. Hvorfor har vi regler om helsepersonells yrkesutøvelse 2. Plikt til å sette seg inn i regelverket Temaer for fremstillingen

Detaljer

Tilsyn. Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010

Tilsyn. Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010 Tilsyn Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010 Visjon: Tilsyn for trygge tjenester 2 Verdigrunnlag Tilsynsvirksomheten bygger på følgende verdigrunnlag: ethvert

Detaljer

Noen meldeplikter (ikke uttømmende)

Noen meldeplikter (ikke uttømmende) Meldeplikter Avgrenses mot opplysningsplikter for eksempel Hpl 32 og 33 Opplysningsplikt og meldeplikt fattes ofte som det samme. (i alle fall i daglig tale) varsel? Regner med at dere hadde noe om dette

Detaljer

Tilsyn, tilsynssaker,rettighetssaker. Ole Mathis Hetta 19. febr Helsetilsynsloven

Tilsyn, tilsynssaker,rettighetssaker. Ole Mathis Hetta 19. febr Helsetilsynsloven Tilsyn, tilsynssaker,rettighetssaker. 19. febr. 2014 Helsetilsynsloven 1 Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet og skal utøve myndighet i samsvar

Detaljer

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf)

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf) Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014 (Nyhet fra Statens helsetilsyn 3.2.2015 også publisert som pdf) Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014,

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Dokumentasjon og innsyn

Dokumentasjon og innsyn 1 Dokumentasjon og innsyn Plikten til å føre pasientjournal Plikten følger av helsepersonelloven 39 Gjelder for alle som yter helsehjelp - også de som ikke er autorisert når de yter helsehjelp Unntak:

Detaljer

Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten

Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten Innlegg på Høstkonferansen 1. oktober 2013 v/seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Telemark Grunnlaget for taushetsplikten Opplysninger

Detaljer

Forsvarlighet i helselovgivningen

Forsvarlighet i helselovgivningen Forsvarlighet i helselovgivningen Tillitsvalgtkurs trinn II 1. februar 2012 Lars Duvaland Fagsjef/ advokat Side 2 1 Hovedtema Lovgivning som virkemiddel Hvordan helsetjenesten er regulert Individansvar

Detaljer

Helserett - om jus som metode og virkemiddel; oversikt over relevante rettsområder

Helserett - om jus som metode og virkemiddel; oversikt over relevante rettsområder Helserett - om jus som metode og virkemiddel; oversikt over relevante rettsområder 11. mai 2017 Stine K. Tønsaker Spesialrådgiver/advokat Avdeling for jus og arbeidsliv Tema Hva er jus Rettsstudium, metode,

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. mai 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 22. mai 2017 22.05.2017 nr. 30 Lov om fornøyelsesinnretninger

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014

Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Klagebehandling Re-ng, sle-ng, journalinnsyn Ansvar og delegasjon Kjøp av tjenester fra private Erfaringer og problems=llinger 1 Behandling

Detaljer

Hensyn bak taushetsplikten

Hensyn bak taushetsplikten Hensyn bak taushetsplikten Følgende hensyn utgjør hovedbegrunnelsen for taushetspliktbestemmelsene: Hensynet til pasientens personvern Hensynet til tillitsforholdet mellom behandler og pasient/klient Hensynet

Detaljer

Plikten til å dokumentere

Plikten til å dokumentere Plikten til å dokumentere Disposisjon Overordnet om helselovgivning, herunder om dokumentasjon Formål med journalføring Hva betyr det å dokumentere? Journalbegrepet Hvem har plikt til å føre journal? Journalføringsplikten

Detaljer

Kravet til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet Kravet til faglig forsvarlighet Solveig Hodne Riska Universitetslektor i helserett Universitetet i Stavanger Kravet om faglig forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard Det betyr at:

Detaljer

Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Risiko knyttet til utøvelse av medisin. Gorm Are Grammeltvedt

Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Risiko knyttet til utøvelse av medisin. Gorm Are Grammeltvedt Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger Tillitsvalgtkurs modul II 21. Mars 2014 Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar -reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få?

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Gorm Are Grammeltvedt Spesialrådgiver Tema Ansvar for pasientbehandlingen Kort om

Detaljer

Helserett for farmasøyter. Formalkrav. Autorisasjon eller lisens TV-kurs 18. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist

Helserett for farmasøyter. Formalkrav. Autorisasjon eller lisens TV-kurs 18. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Helserett for farmasøyter TV-kurs 18. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Formalkrav Autorisasjon og lisens Autorisasjon eller lisens For å kunne arbeide som farmasøyt i Norge må man ha norsk autorisasjon

Detaljer

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Publikasjonens tittel: Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter)

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) 1 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke,

Detaljer

Når feil skjer - avvikshåndtering, meldeordninger og tilsyn. Modul II 11. mai 2017

Når feil skjer - avvikshåndtering, meldeordninger og tilsyn. Modul II 11. mai 2017 Når feil skjer - avvikshåndtering, meldeordninger og tilsyn Modul II 11. mai 2017 Stine K. Tønsaker spesialrådgiver/advokat Avdeling for jus og arbeidsliv Vi skal snakke om; Feil skjer Avvikshåndtering

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/9416-2 Dato: 28.10.14 HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM VIRKSOMHETER â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET. Bodø, april 2015 Olav Molven

MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET. Bodø, april 2015 Olav Molven MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET Bodø, april 2015 Olav Molven Hlspl 17 -Bestemmelsen Helsepersonell skalav eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Innhold. Forord og introduksjon... 5

Innhold. Forord og introduksjon... 5 Innhold Forord og introduksjon... 5 Kapittel 1 Utvikling av staten og konstitusjonen... 13 Norges konstitusjon og betydning for helsepolitikk... 13 Organiseringen av den norske stat... 13 Enhetsstat og

Detaljer

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet?

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet? «Styre for å styrke» Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett Vestnes 26.03.14 Kartlegging av virksomheten ved helsestasjoner i landet i 2011 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Landsomfattende tilsyn

Detaljer

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 2 Virkeområde Se direktiv 2005/36/EF art. 2 nr. 1. Helsepersonell som

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om nasjonal kjernejournal og forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren) Utsendt: 23. mai

Detaljer

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA Ane Wigers og Kjersti Hatlestad VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Forordningen stiller tydelige krav til fremgangsmåte ved behandling av personopplysninger Risikobasert tilnærming

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

MELDING OG VARSLING - PASIENTSIKKERHET KRAV OM MELDING. Ny sphtjl PASIENTSIKKERHETSKJEDEN. HENDELSER og FORHOLD, noen klassifiseringer

MELDING OG VARSLING - PASIENTSIKKERHET KRAV OM MELDING. Ny sphtjl PASIENTSIKKERHETSKJEDEN. HENDELSER og FORHOLD, noen klassifiseringer PASIENTSIKKERHETSKJEDEN MELDING OG VARSLING - PASIENTSIKKERHET Stavanger april 2012 Olav Molven Forhåndskontroll med Virksomheter Personell Utøvelse av profesjon og virksomhet Internkontroll Tilsyn med

Detaljer

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg Samtykke og tvang Juss og medisin Jørgen Dahlberg Hlspl. 4. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets

Detaljer

Noen meldeplikter (ikke uttømmende)

Noen meldeplikter (ikke uttømmende) Meldeplikter Avgrenses mot opplysningsplikter for eksempel Hpl 32 og 33 Opplysningsplikt og meldeplikt fattes ofte som det samme. (i alle fall i daglig tale) varsel? Regner med at dere hadde noe om dette

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Krav til legens informasjonsbehandling

Krav til legens informasjonsbehandling Krav til legens informasjonsbehandling Grunnkurs A, allmennmedisin - Oslo 2. mars 2015 Lars Duvaland Avd.dir/ advokat Den norske legeforening Avdeling for jus og arbeidsliv Hvorfor er kunnskap om dette

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Alle som utfører tjenester eller arbeid for kommunen har taushetsplikt etter bestemmelsene i Forvaltningsloven 13 13 f For ansatte i helse- omsorg- og

Detaljer

Kurs i offentlig helsearbeid for turnusleger 2017 Helselovgivningen

Kurs i offentlig helsearbeid for turnusleger 2017 Helselovgivningen Kurs i offentlig helsearbeid for turnusleger 2017 Helselovgivningen Linda Endrestad Oversikt lover Helsepersonelloven (hpl) Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) Helse- og omsorgstjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Nordisk tilsynskonferanse Island

Nordisk tilsynskonferanse Island Nordisk tilsynskonferanse Island 27. til 29. september 2017 Helsepersonell som misbruker rusmidler mandag 16. oktober 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsepersonelloven Regulerer helsepersonells

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015 Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015 Det var 145 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2015, noe som er 23 flere autorisasjonstap enn året

Detaljer

TAUSHETSPLIKT - hele døgnet. Nina Christin Næsheim Juridisk rådgiver ved Haukeland universitetssjukehus,

TAUSHETSPLIKT - hele døgnet. Nina Christin Næsheim Juridisk rådgiver ved Haukeland universitetssjukehus, TAUSHETSPLIKT - hele døgnet Nina Christin Næsheim Juridisk rådgiver ved Haukeland universitetssjukehus, Hva gjør du? Ektefellen til en pasient ringer og vil ha opplysninger? Når en kollega som har vært

Detaljer

Innledning oversikt over begreper, hovedsystemer mv.

Innledning oversikt over begreper, hovedsystemer mv. Helsepersonelloven - hovedlinjer og utvalgte emner Innledning oversikt over begreper, hovedsystemer mv. «Aktør»-trekanten Helsepersonellnemnda (+ domstolene) Fylkesmannen Helsepersonell Helsetilsynet Helsepersonelloven

Detaljer