Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT. 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT. 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET"

Transkript

1 Lasse A. Warberg NORSK HELSERETT 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET

2 Innhold Forord 7 KAPITTEL I INNLEDNING. DE STORE LINJENE Hovedlinjene i boka Om helserettens karakter og mangfold Helserettens formål, ideer og prinsipper Innledning Om «de høye juridiske idealer» Oversikt Rettferdighetens plass i norsk helserett Om rettigheter i helseretten A Rettssikkerhet som ideal og realitet De konkrete medisinsk/helsemessige og samfunnsorienterte mål Integreringen juss, fag og etikk 48 KAPITTEL 2 HELSERETTENS HISTORIE - NOEN HOVEDTREKK Historisk innledning Trekk av den eldste historien Den første store helserettsbølgen til Helseretten i og 70-årene Helseretten i årene Helseretten på 1990-tallet og senere. «De store lovreformenes tid» 66 KAPITTEL 3 ALMINNELIG PASIENTRETT Innledning. Om pasienter og rettigheter Retten til frivillighet. Kravet til det informerte samtykke mv Tematikken og rettsgrunnlaget Selvbestemmelsens og samtykkets innhold Hvilke pasienter kan avgi et gyldig og bindende samtykke? Hovedreglene Noen spesielle regler angående samtykkekompetanse Hvorfor kreves samtykke? 88

3 10 Innhold Samtykkekravets form-hvordan skal pasienten samtykke? Litt om rettspraksis og samtykkekravet Retten til nødvendig helsehjelp Hovedreglene Om øyeblikkelig hjelp-pasienter Oversikt Den personelle øyeblikkelig hjelp-plikten «Øyeblikkelig hjelp-tvang»? Skal helsehjelpen gis dersom pasienten protesterer? Den institusjonelle øyeblikkelig hjelp-plikten mv Retten til nødvendig spesialisthelsehjelp, til vurdering og behandling mv Innledning. Hva er spesialisthelsetjeneste? Vilkår for rett til nødvendig spesialisthelsehjelp Rett til faglig vurdering og fornyet vurdering Retten til helsehjelp fra kommunehelsetjenesten Kommunehelsetjenesteloven og forslaget til felles kommunal helse- og omsorgslov Retten til nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven Retten til sykehjemsplass - en «glemt» rettighet? Retten til pleie og omsorg Fastlegeordningen Retten til individuell plan Rett til nødvendig helsehjelp for noen spesielle typer pasienter Fangers pasientrettigheter Rett til helsehjelp for ulovlige innvandrere, «papirløse asylsøkere», «kirkeasylanter» mv Rett til helsehjelp for «rusmisbrukspasienter» Behovet for særskilt rettsbeskyttelse Sprøyteromstilbudet LAR - Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige Retten til å velge sykehus Rett til syketransport Retten til forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp Innledning Det profesjonelle/personelle forsvarlighetskravet Det organisatorisk/institusjonelle forsvarlighetskravet Retten til omsorg, medmenneskelighet og høflighet Konsekvenser av brudd på forsvarlighets- og omsorgskravet 155

4 3.7 Taushetsplikt og taushetsrett. Regler om taushet, diskresjon og «det medisinske personvern» Innledning Taushetspliktens gjenstand og begrunnelse Når har helsearbeideren taushetsplikt? Unntakene fra taushetsplikten Innledning Unntak fordi pasienten samtykker Vurderingspregete unntak Dyrevern Lovbestemte unntak, opplysnings-og meldeplikter Unntak fra taushetsplikten som skal sikre den nødvendige informasjonsflyt og kommunikasjon av hensyn til pasienten og/eller systemet Unntak fra taushetsplikten fordi helsearbeideren er sakkyndig Taushetspliktreglene og helsearbeiderens vitneplikt - vitneforbudsreglene Unntak fra taushetsplikten pga. forskning Unntak pga. opplysninger til forsikringsselskaper Unntak fra taushetsplikten pga. etterkontroll av særreaksjoner Taushetspliktens varighet Retten til informasjon og kommunikasjon Hovedreglene Unntak fira informasjonsplikten Selvbestemmelsesregelen «Hensynsregelen» «Utilrådelighetsregelen» Retten til medvirkning Journalinnsynsretten - en spesiell informasjonsrett Hovedregelen Unntakene fra journalinnsynsretten De pårørendes rett til journalinnsyn Journalføring/dokumentasjon. Retten til god journalføring Om journalføring Rett til at det føres journal - plikten til å føre journal Krav til journalens innhold Om retting og sletting av journal Overføring og utlån av journal Spesielle krav til elektronisk journal Regler om bruk av journalen som bevis i sak om helsepersonells yrkesutøvelse Pasientens klagerettigheter mv 209 Innhold 11

5 12 Innhold Klagereglene i pasientrettighetsloven og andre klageregler Pasient- og brukerombudet Sivilombudsmannen Pasienter og menneskerettigheter - noen hovedregler Innledning Generelle menneskerettighetsregler, og noen spesielle Menneskerettigheter og norske domstoler Eksempler på konflikter og overgrep 224 KAPITTEL 4 SPESIELL PASIENTRETT Rettsreglene for den psykiatriske pasient Reglenes system og anvendelse Samtykkeproblematikken i psykiatrien Rett til å nekte overføring fra frivillighet til tvang Retten til å medvirke og uttale seg Rett til vern om personlig integritet og respekt for pasientens syn Hvem er pasientens pårørende? Retten til advokat og fullmektig Pasientens rett til fri kommunikasjon mv Tvungent psykisk helsevern ' Oversikt Fellesreglene for tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern Tvangsinnleggelsen mv Det materielle grunnvilkår Tilleggsvilkårene Det tredje tvangsvilkår er helhetsvurderingen Rett til å kreve opphør av det tvungne psykiske helsevern Automatisk og etterfølgende kontroll av tvangsvedtaket Hva vet vi om tvangsbruken? Hvem er «tvangspasienten?» Hva tvungent psykisk helsevern kan omfatte Døgnopphold eller tilbud tilknyttet hjemmet Tvangsbehandling i det psykiske helsevern Tvangsernæring ved «alvorlig spiseforstyrrelse» Tvangsmidler i det psykiske helsevern - system og vilkår 261

6 Andre frihetsinngrep overfor pasienten - undersøkelser, beslag, urinprøver mv Noen særregler om barn som psykiatriske pasienter Kontrollkommisjonene - et tradisjonelt kontrollorgan Innledning og historikk Kontrollkommisjonens oppgaver - oversikt Kontrollkommisjonens system og funksjonsmåte Domstolskontroll med kontrollkommisjonens vedtak Hvordan fungerer kontrollkommisjonene? Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern Systemet og reglene «Fareprognoser» Psykisk lidelse, kriminalitet og rusmisbruk Resymé og kritiske vurderinger Smittevernpasienter Smittevernlovens system Rettigheter etter smittevernloven Plikter for helsepersonell og offentlige instanser Fangers rett til rene sprøyter etter smittevernloven Frivillig smittevemhjelp og annen helsehjelp til narkomane på gata Smitte og straff «Bioteknologiske pasienter» - noen hovedregler Bioteknologi - rettsregler og system Infertilitetspasientens rettigheter, om lesbiskes rettigheter mv Diskusjonen om «retten til assistert befruktning» og «retten til å få barn» Rettsregler om abort Hovedreglene; «Abortretten», selvbestemmelsesretten og retten til nødvendig helsehjelp Mer spesielle regler Transplantasjon. Bruk av fostervev mv Tiltak uten primært terapeutiske formål mv Sterilisering Kastrering Kjønnsskifteoperasjoner Omskjæring/Kjønnslemlestelse Operasjoner og inngrep ut ifra estetisk/kosmetiske hensyn mv Om dødshjelp 326 Innhold 13

7 14 Innhold Hva er dødshjelp? Eutanasi og assistanse til selvmord Dødshjelp og samtykkeproblematikken Noen hovedspørsmål Dødshjelp er et vanskelig tema En del kompliserte, klassiske dødshjelpsituasjoner Noen hovedmomenter fra dødshjelp-diskusjonen Bør dødshjelp i større grad legaliseres i Norge? Den alternative pasient Rettsgrunnlag Hva er alternativ behandling? Rettigheter og plikter mv Har pasienten en rett til alternativ behandling? Forholdet til andre lover, registreringsordningen mv Forsvarlighetskravet Tittel og markedsføring Grenser for alternativ behandling Straff, sanksjoner og erstatningsansvar Har «den alternative pasient» en klagerett? Noen avsluttende kommentarer Bruk av tvang overfor pasienter som mangler samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelpen Innledning Hvilke pasienter omfattes av tvangsreglene i pasientrettighetsloven kap. 4A? Pasienten mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen Nærmere vilkår for bruk av tvang Hvilke typer tvangstiltak kan anvendes? Hvem treffer det formelle tvangsvedtaket? Rettssikkerhetsgarantiene Klageretten Helsetilsynets overprøving av vedtaket Forvaltningslovens anvendelse Domstolsprøving Pasient- og brukerombudet Resymé og kritikk Om barn som pasienter, og som pasienters pårørende Oversikt over reglene om barn som pasienter Særregler om barn på sykehus mv Regler som skal beskytte barn som har foreldre som er psykisk syke, rusmisbrukere eller har alvorlig somatisk sykdom eller skade Helsevesen og barnevern Hovedregler om forsøkspersoner og medisinsk forskning mv. 376

8 De viktigste reglene i helseforskningsloven Særregler om forskning som direkte involverer mennesker Noen internasjonale kilder 385 KAPITTEL 5 HELSEPERSONELLRETT Kjennetegn ved helsepersonellretten Hva er en helsearbeider? Hvem gjelder reglene for? Helsearbeiderens samfunnsplikter og samfunnsansvar Oversikt Ressursbruk- sparsomhetsplikten Plikten til å følge gjeldende rett, og være underlagt tilsyn. «Lovlydighetsplikten» Meldeplikter, opplysningsplikter Helsearbeiderens varslingsplikter Opplysninger til nødetater, politiet mv Opplysninger til sosialtjenesten Opplysninger til barnevernet Opplysninger angående førerkort og sertifikat for bil og fly Melding om fødsler Melding om dødsfall Pliktmessig avhold Begrensninger i adgangen til å motta gaver, provisjon, tjenester mv Rekvirering av reseptbelagte legemidler Undersøkelser i forbindelse med straffbare forhold Plikter ved markedsføring Beordringsplikt Krav til attester og legeerklæringer mv Plikt og rett til å delta i Norsk Pasientskadeerstatning Helsearbeiderens pasientplikter Reaksjoner og sanksjoner ved brudd på pliktregler, ved overgrep og rettskrenkelser Helsearbeiderens forskjellige typer ansvar, blant annet straffansvar Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd Advarsel Tilbakekall av autorisasjon og lisens Suspensjon Begrenset autorisasjon Pålegg om sakkyndig undersøkelse Frivillig avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning 413 Innhold 15

9 16 Innhold Ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning Tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B Suspensjon av rekvireringsretten Straff ved brudd på lov om helsepersonell Statens helsepersonellnemnd Domstolsprøving Kan helsearbeideren kreve erstatning ved ugyldig suspensjon og tilbakekall? Helsearbeiderens etiske plikter. Noen hovedregler 416 KAPITTEL 6 PÅRØRENDES RETT Innledning Hvem er de pårørende/nærmeste? Pårørendes rett til informasjon og journalinnsyn Informasjonsregelen etter pasientens død Pårørendes rett til å medvirke Hovedregelen Pårørende kan samtykke på vegne av pasienten Pårørende medvirker sammen med pasienten Særregler om pårørende i det psykiske helsevern Pårørende kan klage til kontrollkommisjonen Ved tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern Tvangstilbakeholdelse Løpende «velferdskontroll» Andre tiltak og inngrep overfor pasienten Samarbeid Dom på overføring Uttalerett Domstolsprøving Kommunikasjon og samspill mellom personalet og de pårørende? 431 KAPITTEL 7 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING Hovedregler og system Pasientskadeloven Oversikt over alminnelige erstatningsrettslige prinsipper Særlige vurderingsmomenter etter pasientskadeloven Skadelidtes krav til helsevesenet Ressurssituasjonen «Rimelighetserstatning» Uoppklarte årsaksforhold 445

10 7.4 Krav om erstatning. Foreldelse og framgangmåte Eksempler på avgjørelser fra Norsk Pasientskadeerstatning Vil Norsk Pasientskadeerstatning kunne dekke tap ved skader som følge av alternativ behandling? Vil Norsk Pasientskadeerstatning kunne dekke tap ved skader som følge av medisinske tiltak/inngrep som ikke primært har et terapeutisk formål? 452 KAPITTEL 8 RETTSREGLENE - VIRKER DE? Problemet. Rettsregler på papiret og rettsregler i virkeligheten Rettsreglene virker de? Noen spørsmål og eksempler Oversikt over framstillingen Pasientombudenes felles årsmelding 2008 og Rusmiddelmisbrukernes helseproblemer og helsetjenestetilbud Fanger som pasienter Helsetilsynets rapport om lovbrudd overfor eldre med store og sammensatte behov Noen rapporter om tilstanden i det psykiske helsevern Helse, sosial ulikhet og rettigheter Noen konklusjoner og refleksjoner. Rettsreglene - virker de?. 470 Innhold 17 REFORMFORSLAG. NYE LOVER OG REGLER MV 473 LITTERATUR 478 OFFENTLIGE DOKUMENTER MV 483 OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE LOVENE 490 LOVREGISTER 492 DOMSREGISTER 506 STIKKORDREGISTER 507

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42,

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

PSYKISK HELSEVERNLOVEN

PSYKISK HELSEVERNLOVEN ADVOKATFIRMAET HOLM OG BENSON Medlemmer av Den Norske Advokatforening Sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 standarden PSYKISK HELSEVERNLOVEN INNLEDNING HENSYN BAK LOVEN 1. Forsvarlig grunnleggende rettsprinsipper

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP Mastergradsoppgave Jus 399 TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP En fremstilling og vurdering av vilkårene for å kunne gi helsehjelp med hjemmel i pasientrettighetsloven kapittel 4 A. Kandidatnr. 172684 Veileder:

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern Tvangsinnleggelse og behandling, pasientrettigheter

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING

LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING ANNE KJERSTI BEFRING LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING - MED KOMMENTARER FAGBOKFORLAGET Innhold DEL I LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING OG HELSELOVGIVNING 17 Kapittel 1 Prosessen mot ny lov for alternativ behandling

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer