Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Vi skal snakke om;

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Vi skal snakke om;"

Transkript

1 Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger Modul II Soria Moria 12. mai 2015 rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Vi skal snakke om; Helselovgivning - rettsliggjøring av samfunnet Feil skjer Avvikshåndtering i helsetjenesten Tilsyn, straff og erstatning Behov og problemstillinger Legeforeningens juridiske bistand Tillitsvalgtrollen Helselovgivning Økt rettsliggjøring Rettighetsfokus Økt administrasjon Mindre tid til pasientbehandling Knappe ressurser 1

2 Feil skjer Risiko å utøve medisin Feil og uheldige hendelser er en del av yrkesutøvelsen Aksept, mental beredskap og systemer som «håndterer det» på en god måte Kulturendring Åpenhet Trygghet Meldekultur Kvalitetssikring Læring Forebygge tilrettelegge Forebygge ledelsen og de ansatte må vite hvor det er risiko og svake punkter Tilrettelegge - redusere sannsynligheten for at noe skjer og at hendelser får alvorlig konsekvenser Internkontroll plikt 2

3 Avvikshåndtering Håndtering av avvik Uønskede hendelser eller kritikkverdige forhold som kan føre til: Uforsvarlig pasientbehandling eller risiko for uforsvarlig pasientbehandling Uforsvarlig arbeidsmiljø eller risiko for uforsvarlig arbeidsmiljø Eller er i strid med lover, regelverk eller etikk for øvrig Hva gjør du hvem skal og kan du si fra til - og hvilket regelverk regulerer situasjonen? 3

4 Melde-/ varslingsbestemmelser etter helselovgivningen Spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Spesialisthelsetjenesteloven 3-3a Helsepersonelloven 17 Se også arbeidsmiljøloven 2-4 (behandles ikke her) Melding etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Skal meldes av: Helseinstitusjon (virksomheten) Til: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hendelser som skal meldes: betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade. Meldingen skal ikke inneholde personidentifiserende opplysninger. Formålet å forbedre pasientsikkerheten avklare årsaker til hendelser og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen. Melding etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3a Skal meldes av: Helseforetak og virksomheter med avtale skal Til: Statens helsetilsyn Alvorlig hendelse: «dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko» Ved vurderingen skal det vektlegges om hendelsen skyldes feil, forsømmelse eller uhell på system og/eller individnivå. Helseforetaket skal melde «straks» ; senest påfølgende dag 4

5 Bakgrunn Hendelser 2010 Formål Raskere og bedre opplyste hendelsesforløp og saksforhold Redusert saksbehandlingstid Dialog med de som er involvert og berørt Statens helsetilsyns mottak og oppfølging av varslene er regulert i helsetilsynsloven 2 sjette ledd. Varsler mottatt i 2014 Totalt: 414 varsler: 48 prosent av varslene var fra psykisk helsevern og 52 prosent fra somatisk helsetjeneste. 10 prosent av varslene gjaldt hendelser i forbindelse med fødsler, 10 prosent gjaldt kirurgiske inngrep og 43 prosent var selvpåførte skader (selvmord, selvmordsforsøk, selvskading og overdose). 73 prosent av varslene gjaldt dødsfall. 5

6 Avviksmeldingssystemer Helseforetakene skal ha systemer for at ansatte skal kunne melde avvik Helsepersonell melder selv bl.a.: Pasientklager Feil og nestenulykker i pasientbehandling Avvik i forhold til HMS-regelverk Arbeidsmiljøproblemer (for eksempel trakassering) Analyseres i linjen Skal være brukervennlig for melder slik at terskel for å bruke systemet skal være lav Skal ivareta lovpålagte plikter til å ha systemer for melding av avvik, men kan brukes ut over dette Varsling - helsepersonelloven 17 Plikt til å melde fra til tilsynsmyndighetene om uforsvarlige forhold i helsetjenesten. Det enkelte helsepersonell må melde Går foran lojalitetsplikten i arbeidsforholdet, eventuelle klausuler i arbeidsavtalen m.v. Bør gi informasjon internt først Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstakeren å tie Plikten innebærer ingen rett til å bruke media med mindre sterke samfunnsmessige hensyn tilsier dette Tillitsvalgtes rolle De tillitsvalgte kan spille en sentral rolle for å bistå medlemmer i en varslingssituasjon. Lov- og avtalebeskyttet posisjon Informere medlemmet om regelverket rundt varsling Sparringspartner ift om det skal varsles og hvordan Den enkelte ansatte som selv beslutter om vedkommende skal varsle Kan fungere som en kanal for å sikre at interne ytringer kommer oppover i systemet Tillitsvalgte kan også bistå dersom medlemmet opplever gjengjeldelse etter varsling 6

7 Det at legen møtte påvirket av rusmidler på arbeid og behandlet pasienter var uforsvarlig virksomhet. Rettslig ansvar og reaksjoner Lovgivningen oppstiller strenge krav til dere, i egenskap av å være helsepersonell (og menneske) En rettsregel kjennetegnes ved at finnes maktmidler til å håndheve reglene f.eks. politi, domstoler, og for helsepersonelloven Helsetilsynet. Etterfølgende rettslig ansvar ved en handling eller unnlatelse: Tilsynsreaksjoner (individ/system) Straff (individ/ foretak) Erstatning (NPE/ individ/ foretak) Arbeidsrettslige sanksjoner (individ) Hva er tilsyn? kontroll av at helse- og omsorgstjenestene ytes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen Utføres av tilsynsmyndighetene: Statens helsetilsyn Fylkesmannen (Helsetilsynet i fylket) Planlagt, hendelsesbasert eller overordnet områdeovervåkning 7

8 Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med helse- og omsorgstjenesten i landet Tilsynsmyndighetene skal: Identifisere uønskede hendelser og bidra til å stanse pågående uforsvarlig virksomhet Veilede Fremme læring kvalitetsforbedring Formål med tilsyn; bidra til at befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt at helsetjenestene drives på en faglig forsvarlig måte og slik at svikt i tjenesteytingen forebygges helsetjenesteressursene brukes på en forsvarlig og effektiv måte (St. meld. nr. 17 ( ) kap. 1.27). Fylkesmannens helseavdeling behandler bl.a. Tilsynssaker råd og veiledningssaker (generelle og henvendelser) rettighetsklager klager på bruk av tvang i helse og omsorgstjenesten overfor pasienter uten samtykkekompetanse (pasrl. kapittel 4 A) 8

9 Hvordan oppstår en tilsynssak? klage fra pasient, bruker eller pårørende (pasrl. 7-2 og 7-4) melding om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet (hpl. 17) melding fra helse- og sosialombud, pasient- og brukerombud, Barneombudet, helse- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten, apotek, kontrollkommisjoner, politi, andre tilsynsmyndigheter, media og andre meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 a som overføres fra Statens helsetilsyn til fylkesmannen for oppretting av tilsynssak om unaturlig dødsfall eller skade fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven 3-3 femte ledd). Tilsynsmyndighetene må ut fra formålet selv vurdere hvilke forhold som gir grunn til å opprette en tilsynssak, og hvilke konkrete forhold som eventuelt skal undersøkes i en slik sak. Man kan unnlate å opprette tilsynssak ved åpenbart grunnløse anmodninger. Ikke et avvisningsvedtak, ikke klagerett Fylkesmannen skal: Sjekke tidligere saker/tilgjengelig informasjon Vurdere: suspensjon (rus, smitterisiko, psykisk lidelse) anmeldelse, påtale (tyveri, vold, misbruk av stilling) Ta hensyn til politiets etterforskning kontakt med andre myndigheter meldeplikt (barnevern, legemiddelverket, Nav, Helfo og lignende) Saksgang 9

10 «Hurtigbehandling» Lokal avklaring oppfordring om at virksomheten/personellet tar opp saken med pasienten/bruker/nærmeste pårørende for å løse den i minnelighet Forenklet behandling oppretter, vurderer og avslutter en tilsynssak uten å bruke mye tid og ressurser på saksbehandlingen. Innhenter journal/kort uttalelse Oversendelse til Statens helsetilsyn uten forberedelse suspensjon, tilstrekkelig opplyst, klar reaksjons-sak Forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder Bl.a. Veiledningsplikt, 11 Saksbehandlingstid, foreløpig svar, 11a Taushetsplikt, 13 Klagerett ved pålegg, 14 Utrednings- og informasjonsplikt, 17 Partenes adgang til å gjøre seg kjent med dokumentene, 18 Informasjon og uttalerett Partene (helsepersonell og virksomheter) som er involvert i en tilsynssak skal ha informasjon om at det er åpnet tilsynssak og ha mulighet til å uttale seg før det eventuelt treffes vedtak, jf. fvl. 16 Virksomheter og helsepersonell ansatt i virksomheten kan informeres i et felles brev, men hvis det antas at helsepersonell har brutt helselovgivningen, skal de informeres i et eget brev. 10

11 Unntak politianmeldelse Når fylkesmannen vurderer politianmeldelse, skal tilsynsmyndighetene som hovedregel ikke gi informasjon om at det er åpnet tilsynssak eller foreløpig svar til virksomheten/helsepersonellet av hensyn til etterforskningen. Fylkesmannen må avklare med politiet når det ikke lenger er etterforskningsmessige hensyn til hinder for at helsepersonellet/virksomheten blir kjent med at saken er under etterforskning og tilsynsmessig behandling. Plikt til å gi opplysninger/uttale seg Får pålegg om å gi opplysninger, uavhengig av taushetsplikt (hpl. 30) Oversendes klager Plikt til å gi faktainformasjon som er nødvendig for å få opplyst et hendelsesforløp ikke vurderinger av egne eller andres handlinger eller på annen måte uttrykke egne/subjektive synspunkter om saken eller hendelsesforløpet. Innhenting av opplysninger/journal om helsepersonellet selv krever samtykke Må legen svare? Pålegget kan påklages innen 3 dager, jf. fvl. 14 Svarfrist 3 uker Ved manglende svar Purring Oversendelse til Statens helsetilsyn Nytt pålegg Advarsel Tap av autorisasjon 11

12 Partsrettigheter I tilsynssaker er det påklagede helsepersonellet/den påklagede virksomheten part, og det er disse som har partsrettigheter etter forvaltningsloven En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18 Etter pasient og brukerrettighetsloven 7-4a skal imidlertid pasient/bruker som har fremsatt anmodningen gis innsyn i relevante saksdokumenter og anledning til å uttale seg til «relevante saksdokumenter» (kontradiksjon) Unntak taushetsbelagte opplysninger Frivillig avkall, hpl. 61 Helsepersonell kan selv gi avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved skriftlig erklæring til fylkesmannen. Autorisasjons-, lisenseller spesialistgodkjenningsdokumentet skal så vidt mulig innleveres samtidig. Fylkesmannen kan Avslutte saken (være avgjørende instans), og Konkludere med at det ikke foreligger pliktbrudd (de fleste saker) Gi råd og veiledning (når ikke god praksis) Påpeke pliktbrudd (brudd på lov) Påpeke pliktbrudd og/eller kritikkverdige forhold og evt. angi plan for oppfølgning (lukking av avvik i virksomheter). Følges det ikke opp oversendes til Statens helsetilsyn for vurdering av pålegg om retting/stenging/tvangsmulkt Ikke formell klagerett 12

13 Oversende saken til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon Pliktbrudd Helhetlig og skjønnsmessig vurdering Fremme formålet: kvalitet og sikkerhet, beskytte pasienter og bidra til allmennhetens tillitt Ikke misbruke myndighet: Usaklighet, ensidighet, vilkårlighet og ulikhet Forhold langt tilbake i tid Mangelfulle systemer Handlet i samsvar med instruks/ordre Enkeltstående tilfelle Erkjennelse av pliktbruddet Fått andre sanksjoner for forholdet Statens helsetilsyn Oversendelsesbrev Sjekker andre saker fylker og land Utredningsplikt, fvl. 17 Forhåndsvarsel og uttalerett, fvl. 16 Unntak; åpenbart ikke brudd 13

14 Orienteringsbrev skal inneholde: Aktuell reaksjon Hvilke autorisasjoner Saksfremstilling Vurderingstema ikke vurderinger Aktuelle regler/lovbestemmelser Pålegg om å gi opplysninger Evt. pålegg om sakkyndig undersøkelse Hvilke opplysninger som er nødvendige Rett til å klage Frist for uttalelse Møte ved tilbakekall Kopi sendes til klager Informasjon til arbeidsgiver/annen offentlig myndighet 66.Informasjon til arbeidsgiver og til andre land Statens helsetilsyn skal varsle arbeidsgiver ved advarsel, tilbakekall, frivillig avkall eller suspensjon av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning eller rekvireringsrett eller begrensning av autorisasjon. Med arbeidsgiver menes også offentlig myndighet som har driftsavtale med helsepersonellet. Hvis helsepersonellet driver selvstendig praksis med driftsavtale, skal Statens helsetilsyn gi rett offentlig myndighet et forhåndsvarsel når det foreligger berettiget mistanke om at vilkårene for nevnte vedtak foreligger, og vedtaket vil få betydning for muligheten til å oppfylle driftsavtalen. Ved tilbakekall, frivillig avkall eller suspensjon av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning eller rekvireringsrett eller ved begrensning av autorisasjon, skal Statens helsetilsyn underrette de landene Norge er folkerettslig forpliktet til å informere. Statens helsetilsyn kan reagere med: Advarsel hpl 56. Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, hpl. 57. Suspensjon av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning i 6 måneder, hpl. 58. Forlengelse av suspensjon i 6 måneder, hpl. 58. Begrensning av autorisasjon, hpl. 59. Begrensning av autorisasjon uten at vilkår for tilbakekall er oppfylt, hpl. 59 a. Suspensjon så lenge pålegg om sakkyndig undersøkelse ikke etterkommes, hpl. 60. Tilbakekall eller begrensning av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og/eller B, hpl. 63. Suspensjon av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og/eller B inntil saken er avgjort, men ikke ut over 6 måneder, hpl. 64. Forlengelse av suspensjon i 6 måneder, hpl. 64. Reaksjoner overfor midlertidige yrkesutøvere, hpl. 65 a. 14

15 Kan gi reaksjon Skjønnsmessig vurdering Gammelt forhold Mangelfulle systemer Helsepersonell har handlet i samsvar med ordre/instruks/standard fra overordnet Enkeltstående tilfelle Erkjennelse av pliktbruddet Andre sanksjoner for forholdet (formål ivaretatt) Momenter som ikke tillegges vekt Helsepersonell har ikke fått reaksjon tidligere Arbeidsrettslig reaksjon Saken er behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Uønskede strukturelle konsekvenser (defensiv medisin, manglende rekruttering og lignende) Advarsel 56 Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe. Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 15

16 Advarsel gis for eksempel ved Uforsvarlig behandling Mangelfull utredning/oppfølgning Uforsvarlig forskrivning Brudd på taushetsplikt/opplysnings- /meldeplikt Atferd/kommunikasjon Informasjon Journalføring Suspensjon, 58 Hvis det er grunn til å tro at vilkårene for tilbakekall er tilstede og helsepersonellet anses å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, kan Statens helsetilsyn suspendere autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning inntil det er tatt endelig beslutning i saken. Suspensjonen kan gjøres gjeldende i seks måneder, og kan forlenges en gang med ytterligere seks måneder. Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, 56 Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav. 16

17 Tilbakekall skjer for eksempel på grunn av: Rus Private relasjoner til pasient Uforsvarlig pasientbehandling Grov mangel på faglig innsikt Ikke innrettet seg etter advarsel Alvorlige straffbare forhold Atferd uforenelig Tilbakekall skjedde p.g.a. Begrensning av autorisasjon, 59 Statens helsetilsyn kan begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår. Slik begrensning kan fastsettes i tilfeller der helsepersonell, til tross for at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, anses skikket til å utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn og veiledning. Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve begrensninger etter første ledd hvis helsepersonellet godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike begrensninger eller at vilkårene som ble stilt er oppfylt. 17

18 Begrensning av autorisasjon uten at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, 59a Selv om vilkårene for tilbakekall etter 57 ikke er oppfylt, kan Statens helsetilsyn begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår hvis advarsel etter 56 ikke fremstår som tilstrekkelig for å sikre lovens formål. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på om det er grunn til å tro at helsepersonellet av grunner som nevnt i 57 kan bli uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig dersom autorisasjonen ikke begrenses. Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve begrensninger etter første ledd hvis helsepersonellet godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike begrensninger eller at vilkårene som ble stilt er oppfylt. Individuelt tilpassede vilkår Du kan ikke utføre eller bistå ved elektive kirurgiske inngrep på barn i allmennpraksis Du kan ikke arbeide innen psykisk helsevern Du kan ikke arbeide selvstendig i allmennpraksis eller delta i legevaktordning. Du må arbeide under veiledning i underordnet stilling. Du må informere Statens helsetilsyn om hvem som er din arbeidsgiver. Din arbeidsgiver må være kjent med årsaken til disse begrensningene, og må forplikte seg til å rapportere til Statens helsetilsyn om eventuelle uregelmessigheter knyttet til din virksomhet som lege. Tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, 63 Hvis legers eller tannlegers rekvirering av legemidler i gruppe A og B anses uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn helt eller delvis kalle tilbake retten til å rekvirere slike legemidler for en bestemt tid eller for alltid. 18

19 Ny autorisasjon eller lisens, 62 Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved tilbakekall eller frivillig avkall, ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis vedkommende godtgjør at han/hun er skikket. Ny autorisasjon kan begrenses etter 59. Rundskriv IK-1/2009 Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Straffeansvar Helsepersonell - helsepersonelloven 67 «forsettlig eller grovt uaktsomt» brudd på loven Virksomheter - straffeloven kapittel 3a. Straffansvar for foretak Tilsynsmyndigheten gir råd om etterforskning Helsetilsynet begjærer påtale 19

20 Straffeansvar forts. «grovt uaktsomt» - markante avvik fra forsvarlig virksomhet - de sterkt klanderverdige forhold - terskelen for å anvende straff ved uhell under pasientbehandling høy - Handlingens grovhet må vurderes både i forhold til enkelt helsepersonells ansvar og i forhold til virksomhetens ansvar (IK-2/2008) Noen tall Legeforeningen har i overkant av medlemmer Antall tilsynssaker mot leger er stabilt ca 1000 pr år Saker oversendt til Statens helsetilsyn fra Fylkesmannen ca 150 pr år Ca 2/3 av sakene ender med reaksjon fra Helsetilsynet Medlemmenes opplevelse av tilsynsmyndighetene: Manger tillitt Lang saksbehandlingstid Dårlig informasjon «Angrep» og går i forsvar Forhåndsdømt Blir ikke hørt Gjenfinner ikke egen versjon Møtet som tilbys; etter de har «bestemt seg» Reaksjoner oppleves ikke å være i samsvar med hendelsen 20

21 Bistand i tilsynssaker Gir bistand til å håndtere saken. Ivareta prosessuelle rettigheter og bistår ved utarbeidelsen av tilsvar. Bistand til å takle krisen. Avdramatiserer det å bli gransket. Egne støtteordninger Støtte fra tillitsvalgt 21

22 Takk for meg! Vi er her for deg (arbeidsliv og jus) Telefon: E-post: 22

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42,

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

mister autorisasjon Også vernepleiere

mister autorisasjon Også vernepleiere Anine Terland er vernepleier med hovedfag i helsefag og master i helseadministrasjon og ledelse. Hun har mange års erfaring med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer

Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer Gardermoen 2. februar 2012 Frode Solberg Fagsjef/advokat Avdeling for jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Rettsliggjøring Samfunnet reguleres i økende grad

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero)

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Åpen Rapport Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Forfattere Jan Wilhelm Lippestad, Line Melby, Stine Skaufel

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15 DET DU BØR VITE OM FAGLIG FORSVARLIGHET 1 INNHOLD SIDE Lovgrunnlag 4 Forsvarlighetskravet 5 Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse Arbeidsgivers/leders ansvar 12 Sykepleierledernes

Detaljer

IS-9/2005. Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666

IS-9/2005. Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666 IS-9/2005 Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666 Turnustjenesten for leger Del 1 Innledning. Retningslinjer for turnustjenestens innhold side 3 1.0 Innledning 3 1.1 Turnuslisenser og autorisasjon

Detaljer

Høringsnotat. Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år

Høringsnotat. Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år Endring i lov om helsepersonell m.v.

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Innledning Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et alvorlig

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET. Bodø, april 2015 Olav Molven

MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET. Bodø, april 2015 Olav Molven MELDINGER, VARSLINGER, RAPPORTERING YTRINGSFRIHET Bodø, april 2015 Olav Molven Hlspl 17 -Bestemmelsen Helsepersonell skalav eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Besl. O. nr. 114. Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 114. Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 114 Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Klager på helsepersonells oppførsel

Klager på helsepersonells oppførsel Klager på helsepersonells oppførsel Statens helsetilsyn behandler en rekke saker der det klages over at helsepersonell har vist atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, og der det ikke er gitt omsorgsfull

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer