Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014"

Transkript

1 Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Klagebehandling Re-ng, sle-ng, journalinnsyn Ansvar og delegasjon Kjøp av tjenester fra private Erfaringer og problems=llinger 1

2 Behandling av klager e.er pasient- og brukerreaghetsloven Re-ghetsklager pasient- og brukerre-ghetsloven 7-2 Hendelsesbaserte =lsynssaker pasient- og brukerre-ghetsloven 7-4 2

3 Pasient- og brukerreaghetsloven 7-2 ReAghetsklager Pasient eller bruker eller dennes representant som mener bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt 5-1, 6-2 og 6-3 er brul, kan klage =l Fylkesmannen lovtekst 3

4 Pasient- og brukerreaghetsloven 7-2 KapiLel 2: rel =l helse- og omsorgstjenester KapiLel 3: regler om medvirkning og informasjon KapiLel 4: regler om samtykke =l helsehjelp 5-1 ReL =l innsyn i journal 6-2 Barns rel =l samvær med foreldre i helseins=tusjon 6-3 Barns rel =l undervisning i helseins=tusjon 4

5 Saksbehandling ved klage Klagen vurderes av kommunen se på: Klagefrist, klagebere-get Vurdere selv å stadfeste, omgjøre/endre eller oppheve Resultat av klagebehandling hos fylkesmannen Stadfeste Omgjøre/endre Oppheve 5

6 Pasient- og brukerreaghetsloven 7-4 Tilsynssaker Pasienten, brukeren eller andre som har rel =l det kan, dersom vedkommende mener bestemmelsene om plikter fastsal i eller i medhold av helsepersonelloven er brul =l ulempe for seg, be =lsynsmyndigheten om en vurdering av forholdet 6

7 Saksbehandling ved Ilsynssaker Regelendringer fra 1. januar 2014 Pasienter, brukere og pårørende har fål styrket sin rel =l informasjon ved alvorlige hendelser og under saksbehandlingen av =lsynssaker 7

8 Tilsynssaker hva klages det på? Vanligste klagegrunner: Ikke omsorgsfull eller forsvarlig hjelp Mangelfull informasjon Brudd på taushetsplikt Journalføring/dokumentasjon 8

9 Tilsynssaker - umall Ingen lover brul Ingen lover brul med veiledning Lovbrudd uten oppfølging Lovbrudd oppfølging Lovbrudd oversendelse =l Statens helse=lsyn for vurdering av reaksjon 9

10 Reaksjoner Helsepersonelloven kapilel 11 Advarsel Begrenset autorisasjon Tilbakekall autorisasjon Spesialisthelsetjenesten/kommunen Pålegg og tvangsmulkt - anmeldelse 10

11 ReAng, sleang og innsyn i journal 11

12 Hva skal dokumenteres? Bakgrunn for helsehjelpen Observasjoner Vurderinger Beslutninger IverksaLe =ltak Samtykkekompetanse Resultat/oppfølging Andre opplysninger Pasientens nærmeste pårørende når det er eller kan bli relevant Informasjon =l pasienten/nærmeste pårørende Samhandling med andre yrkesgrupper.pasientjournalforskri^en 8 12

13 Utlevering av journal Il pasient Pasienten har rel =l innsyn i journalen Pasienten har rel =l utskri^ av journal Helsepersonelloven 41 Pasient- og brukerre-ghetsloven 5-1 Pasientjournalforskri^en 11 og 12 13

14 Utlevering av opplysninger Il andre krav om lovhjemmel Helsepersonelloven 22 samtykke =l å gi opplysninger =l andre Helsepersonelloven 25 opplysninger =l samarbeidende personell Helsepersonelloven 45 utlevering av journalopplysninger Helsepersonelloven 45a epikrise Helsepersonelloven 29c opplysninger =l bruk i læringsøyemed og kvalitetssikring Helsepersonelloven 30 opplysninger =l Statens helse=lsyn og fylkesmannen 14

15 PasientreAgheter - reang og sleang av journalopplysninger 5-2 Helsepersonelloven 42 Helsepersonell som nevnt i 39 skal eler krav fra den opplysningen gjelder, eller av eget =ltak, re.e feilakige, mangelfulle eller uilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal. Re-ng skal skje ved at journalen føres på nyl, eller ved at en datert relelse =lføyes i journalen. Re-ng skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn sleles. Dersom krav om re-ng avslås, skal kravet om re-ng og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen. Avslag på krav om re-ng kan påklages =l Fylkesmannen, som eler å ha innhentet ulalelse fra Data=lsynet, avgjør om re-ng kan foretas.

16 PasientreAgheter - reang og sleang av journalopplysninger 5-2 Helsepersonelloven 43 ELer krav fra den journalopplysningene gjelder, eller av eget =ltak, skal helsepersonell som nevnt i 39 slele opplysninger eller utsagn i journalen, dersom dele er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, ikke strider mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven 9 eller 18 og: 1. opplysningene er feilakige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder eller 2. opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp. Dersom krav om sle-ng avslås, skal kravet om sle-ng og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen. Avslag på krav om sle-ng kan påklages =l Fylkesmannen. Det skal innhentes ulalelse fra DataIlsynet. Dersom fylkesmannen mener at sle-ng kan være i strid med arkivlova 9 eller 18, skal det også innhentes ulalelse fra Riksarkivaren.

17 En historie om sleang og narsissisme Pasient får innsyn i journal Pasient vil ha slelet et ord Legen sier nei =l sle-ng Pasient klager =l fylkesmann Fylkesmannen sender saken =l Data=lsynet Data=lsynet svarer Fylkesmannen vedtar sle-ng Legen nekter Fylkesmann starter =lsynssak mot legen Sender saken =l Statens helse=lsyn Statens helse=lsyn varsler vedtak om autorisasjonstap 17

18 Ansvar ved delegasjon av oppgaver Il annet personell Helsepersonelloven 5 bruk av medhjelpere Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver =l annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og =lsyn. 18

19 Kravet Il forsvarlig helsehjelp 4 Helsepersonell skal udøre sil arbeid i samsvar med de krav =l faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrele seg eler sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dele er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov =lsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt =l å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rel =l slik plan eler pasient- og brukerre-ghetsloven 2-5. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Departementet kan i forskri^ bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner. 19

20 Kravet Il forsvarlig helsehjelp helse- og omsorgstjenesteloven 4-1 Helse- og omsorgstjenester som =lbys eller ytes eler loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal =lrelelegge tjenestene slik at: a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste=lbud, b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjeneste=lbud, c. helse- og omsorgstjenesten og personell som udører tjenestene blir i stand =l å overholde sine lovpålagte plikter og d. =lstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. 20

21 Ansvar når helseforetak og kommuner kjøper tjenester av private leverandører 21

22 Helse- og omsorgstjenesteloven siste ledd: Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras 22

23 Ansvar når helseforetak og kommuner kjøper tjenester av private leverandører Lillevik kommune Rådmann Helse- og omsorgssjef Privat firma Storby Avdeling omsorgsboliger Selvstendig selvstendig selvstendig selvstendig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Storevik kommune 23

24 Ansvar når helseforetak og kommuner kjøper tjenester av private leverandører Historien der alt gikk galt 24

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet?

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet? «Styre for å styrke» Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett Vestnes 26.03.14 Kartlegging av virksomheten ved helsestasjoner i landet i 2011 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Landsomfattende tilsyn

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42,

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-2700 Veileder Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sosial- og helsedirektoratet VEILEDNING I JOURNALFØRING (DOKUMENTASJON) I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Detaljer

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste Aktuelle lover Pasientrettigheter John Chr. Fløvig Overlege/ universitetslektor Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Pasientrettighetsloven Forvaltningsloven Psykisk helsevernloven

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer

Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndteringen Innledning Fra 1. januar 2001 har det trådt i kraft tre lover som har fått konsekvenser for legemiddelhåndteringen: - lov 1999-07-02

Detaljer

Helserett for turnuskandidater

Helserett for turnuskandidater Helserett for turnuskandidater Turnuskurs Tromsø 12. november 2013 Eli Åsgård Rådgiver/jurist Fylkesmannen i Troms Disposisjon Helserett Når helsepersonell påklages Taushetsplikt Helseretten Bygger på

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt

Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt Samhandlingskonferansen 2015 Førde, 8. april 2015 Geir Sverre Braut Forskingsavdelinga, Helse Stavanger,

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Gaia kurs, Trondheim, 25 okt 2010. Jarand Hindenes

Gaia kurs, Trondheim, 25 okt 2010. Jarand Hindenes Gaia kurs, Trondheim, 25 okt 2010 Jarand Hindenes Definisjoner Ansatte i bedriftshelsetjeneste er HELSEPERSONELL og har samme plikter og rettigheter (OG TAUSHETSPLIKT) som annet helsepersonell i det «vanlige»

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell og utarbeidelse av rapport

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell og utarbeidelse av rapport Internserien 6/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell og utarbeidelse av rapport Målgruppe: Helsepersonell som utfører sakkyndige undersøkelser i tilsynssaker

Detaljer

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Molde, Rica Seilet Hotell den 16.mars 2010 Alice Kjellevold Pårørendeinvolvering Pårørende gis generell informasjon

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

PSYKISK HELSEVERNLOVEN

PSYKISK HELSEVERNLOVEN ADVOKATFIRMAET HOLM OG BENSON Medlemmer av Den Norske Advokatforening Sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 standarden PSYKISK HELSEVERNLOVEN INNLEDNING HENSYN BAK LOVEN 1. Forsvarlig grunnleggende rettsprinsipper

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Vi skal snakke om;

Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger. Vi skal snakke om; Helserett avvik, disiplinærforføyninger og meldeordninger Modul II Soria Moria 12. mai 2015 rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Vi skal snakke om; Helselovgivning - rettsliggjøring

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven 67

Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven 67 Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-2/2008 Saksnr.

Detaljer

IS-7/2006. Rundskriv vedrørende tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler

IS-7/2006. Rundskriv vedrørende tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler IS-7/2006 Rundskriv vedrørende tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler Heftets tittel: Rundskriv vedrørende tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler

Detaljer

Tabell 1 Behandlede klager 2010 2012 rettet mot barneverntjenester og barneverninstitusjoner

Tabell 1 Behandlede klager 2010 2012 rettet mot barneverntjenester og barneverninstitusjoner Tall og fakta Innhold... 38 Barneverntjenester.... 38 Sosiale tjenester i Nav... 39 Planlagt tilsyn... 39 Klagesaker... 40 Helse- og omsorgstjenester... 41 Planlagt tilsyn... 41 Varselordningen/ undersøkelsesenhet...

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Saksbehandling og dokumentasjon

Saksbehandling og dokumentasjon Veileder IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester hjemmesykepleie sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie praktisk bistand og opplæring avlastningstiltak støttekontakt

Detaljer

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar

Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar Dagkirurgiske avtaler og juridisk ansvar NORDAF - Vintermøte 2011 Lars Duvaland Fagsjef/ advokat Forhandlings- og helserettsavdelingen Tema Juridiske aspekter ved de daglige utfordringer ; f.eks: Informasjon

Detaljer