Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet"

Transkript

1 Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015

2 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier i fjellområdene gir grunnlag for utvikling og trivsel i fjellområdene. Nettverket har rådet som øverste organ. Styret velges av rådet for fire år etter kommune- og fylkestingsvalg. Fjellnettverkets hovedmål er: 1. Fjellregionsamarbeidet skal være en aktiv deltaker og leverandør i regionalpolitiske diskusjoner 2. Fjellregionsamarbeidet skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid 3. Fjellregionsamarbeidet skal formidle kunnskap om fjellområda. 4. Fjellregionsamarbeidet kan iverksette egne prosjekt og tiltak Fjellnettverket besluttet i rådsmøtet å etablere fast sekretariat. Retningslinjer for å kunne søke og å bli vurdert ble vedtatt og fulgte invitasjon til å søke. Slik invitasjon ble sendt alle medlemmene i brev datert Søknadsfristen var Det er tre søkere; Buskerud fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen og Oppland fylkeskommune. Styret ønsket å få en uavhengig vurdering og innstilling av søkerne. På styremøtet i januar 2015 besluttet styret å henvende seg til KS-Konsulent as med forespørsel om å utføre saksbehandlingen og fremme innstilling overfor styret. Arbeidet har bestått i å gjennomføre nødvendige intervju av styret, sekretariatet og søkerne, samt å gi en vurdering og innstilling av søkerne. Fjellregionsamarbeidet har skiftet navn til Fjellnettverket. I noen dokumenter brukes det tidligere navnet. I ny tekst har vi brukt det nye navnet, der vi siterer tekster blir det tidligere navnet gjengitt. KS-Konsulent har fra til utført arbeidet i tråd med foreslått og godkjent framdriftsplan. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av arbeidet, en vurdering av søkerne med innstilling og til slutt anbefalinger for behandlingen i styret og rådet. Arbeidet er utført av Arild S Stana med Åsbjørn Vetti for intern kvalitetssikring. KS-Konsulent as takker for oppdraget og for god tilrettelegging. 18. mars 2015 Arild S Stana Seniorrådgiver Åsbjørn Vetti Daglig leder/seniorrådgiver 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Sammendrag 4 3 Om arbeidet 4 4 Kriterier for vurderingen 5 5 Beskrivelse av søkerne Felles for alle søkerne Vekting av kriteriene og rangering av søkerne Buskerud fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Regionrådet for Fjellregionen Oppland fylkeskommune 9 6 Vurdering Nåværende sekretariat Økonomi 11 7 Anbefaling 12 8 Beslutning i styret og rådet 12 3

4 2 Sammendrag Det er tre søkere til å ha fast sekretariat for Fjellnettverket: Buskerud fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen og Oppland fylkeskommune. Alle er meget godt kvalifiserte søkere som har stort engasjement for fjellpolitikken. På alle kriteriene, unntatt to, så oppfyller alle søkerne kriteriene fullt ut. De to kriteriene hvor søkerne rangeres ulikt er et godt faglig arbeidsmiljø internt og eksternt, og organisatorisk plassering. Styret har vektet disse to forholdene høyt. KS-Konsulent har i vurderingen lagt vekt på det faglige arbeidsmiljøet internt og eksternt. Bakgrunnen for dette er å ha et sekretariat som best mulig kan arbeide for Fjellnettverkets formål, hovedmålsetting og handlingsplan. Vurderingen har vært knyttet til hva som best støtter å være et sekretariat for et politisk nettverk. Videre mener vi det faglige arbeidsmiljøet og organisatorisk plassering er en del av en god arbeidsgiverrolle for å skape interessante og attraktive arbeidsplasser. Vurderingen har vært knyttet til at to av søkerne har en løsning der sekretariatet blir organisert i en enhet på samme sted som lokaliseringen. I Buskerud vil sekretariatet ha en lokalisering et annet sted enn den organisatoriske enheten sekretariatet tilfører. Ut fra KS-Konsulent sin vurdering og rangering innstiller vi søkerne i følgende rekkefølge: 1. Oppland fylkeskommune 2. Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen 3. Buskerud fylkeskommune KS-Konsulent mener at en videreføring av nåværende lokalisering sikrer kontinuitet og kan redusere sårbarhet ved en flytting, og eventuell vakanse og en tid med rekruttering, og deretter en introduksjons- og organiseringsperiode på nytt sted. Vi anbefaler likevel at alle søkerne stiller likt uavhengig av nåværende eller tidligere lokalisering av sekretariatet. Habilitet er vurdert i kapittel 8. KS-Konsulent sin anbefaling er at organet avklarer habilitetsspørsmålene og vurderer om dette kan løses ved hjelp av vararepresentanter. Hvis ikke, tiltrer alle og fatter vedtak. 3 Om arbeidet KS-Konsulent as har gjennomgått dokumentasjonen oversendt fra Fjellnettverket om å etablere fast sekretariat. Vi har brukt informasjon fra Fjellnettverkets nettsider for å bli kjent med vedtekter, handlingsplan og andre forhold om nettverket. Vi har hatt et telefonmøte med styret for å få mer kjennskap til kriteriene for utvelgelse blant søkerne. Noen av styremedlemmene med forfall i dette møtet har vi snakket med på telefonen. Andre har vi imidlertid ikke fått svar hos når vi har ringt. Vi har gått igjennom søknadene og rangert disse ut fra styrets vekting av de ulike kriteriene. Vi har besøkt de foreslåtte lokaliseringene og samtidig intervjuet representanter for søkerne. 4

5 Vi har videre hatt en samtale med medarbeiderne i sekretariatet. Dette for å bli kjent med Fjellnettverket og arbeidet i sekretariatet. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av arbeidet, en vurdering av søkerne med innstilling og anbefalinger for behandlingen i styret og rådet. 4 Kriterier for vurderingen Rådet for Fjellnettverket vedtok nedenstående kriterier for utvelgelse blant søkerne for å ha ansvaret for sekretariatet. Disse er gjort kjent for søkerne gjennom invitasjon til å søke. Styret har vektet hvert kriterium. KS-Konsulent har benyttet denne vektingen når vi har rangert søkerne. Kriteriene er: 1. Være et eget rettssubjekt. (Nødvendig for å kunne ansette medarbeidere) 2. Være medlem i Fjellnettverket. 3. Tilby et godt faglig arbeidsmiljø for de ansatte både internt og eksternt. Beskriv organisasjonens engasjement for fjellområda, og pågående prosjekter og miljøer som er relevante for Fjellnettverkets arbeid. 4. Ha personalansvaret for de ansatte. 5. stille med kontorplass for de ansatte som i dag er 2 arbeidsplasser i 100 % stilling. Beskriv den valgte organisatoriske plasseringen i organisasjonen. 6. føre regnskapet for Fjellnettverket. 7. kunne stille med andre tjenester Fjellnettverket har behov for: IKT-tjenester, grafiske tjenester, kopiering, juridisk bistand, sentralbord, faglig bistand på ulike fagområder tilknyttet Fjellnettverket (med referanse til handlingsplanen). I tillegg ble det gjort kjent at dersom sekretariatet flyttes, vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse gjelde. Søknadene svarer opp disse kriteriene. Vår vurdering bygger på søknadene. Intervjuene har utfylt søknadene og avklart forhold omkring lokalene, organisering, økonomi og faglig forhold internt og i nettverket. 5 Beskrivelse av søkerne I dette kapitlet beskriver vi søkerne ut fra kriteriene for utvelgelse. På alle kriteriene unntatt to så oppfyller alle søkerne kriteriene fullt ut. Vi omtaler først de forhold vi vurderer som like for alle søkerne. I kapittel beskriver vi hver søker i alfabetisk rekkefølge om de forhold som skiller søkerne. I tabell 1 er en oppstilling over kriteriene med styrets vekting av viktighet. KS-Konsulent har gjort rangeringen. Søknadene vil være en del av styrets og rådets saksunderlag. Disse er ikke satt inn som vedlegg i rapporten. 5.1 Felles for alle søkerne Eget rettssubjekt: Alle søkerne fyller kravet Medlem i fjellnettverket: Alle søkerne fyller kravet. 5

6 Kontorplass Alle søkerne tilbyr tilfredsstillende kontorer med tilhørende møterom med ulik størrelse, kantine og resepsjoner. Alle søkerne er åpne for tilpasninger ut fra sekretariatets behov. Det er mulighet for både teamkontor og enkeltkontor for de to i sekretariatet på alle de tre stedene. Sekretariatet har i dag teamkontor sammen med flere medarbeidere. Data- og telefoni Alle søkerne vil knytte sekretariatet til fylkeskommunenes dataløsninger hva gjelder maskinvare, programvare, opplæring og support. Sentralbord Sekretariatet benytter mobiltelefon. Behovet for sentralbord er derfor ikke nødvendig. Resepsjons- og støttefunksjoner vil bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte på litt ulike måter for hver av søkerne. Arbeidsgiverforhold Fylkeskommunen vil være arbeidsgiver for alle. Dette innebærer at arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet, kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår og slike forhold vil være tilnærmet like. Alle søkerne har bekreftet at de er kjent med og aksepterer at en flytting av sekretariatet innebærer en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Organisatorisk plassering omtaler vi for hver søker. Fagmiljø For alle søkerne vil sekretariatet være samlokalisert med eller organisert i relevante fagmiljøer. Alle stedene har i tillegg fagmiljøer lokalisert i nærmiljøet; eller i et formalisert eller løst faglig nettverk. Fagmiljøene har mange fellestrekk, men også noen ulikheter. Vi har vurdert dette ut fra Fjellnettverkets formål og hovedmål. I vår rangering er Geilo lavest score, Tynset nummer to og Lillehammer høgest score. Dette beskrives for hver søker nedenfor. Regnskap og revisjon Alle søkerne vil utføre dette innenfor fylkeskommunens rutiner og systemer. Prosjektregnskap med fortløpende rapportering ut fra fjellnettverkets behov. Kommunikasjon Alle lokaliseringene ligger i sentrum og med under 5 minutters gangavstand til jernbanestasjonen. Alle stedene har mange daglige togavganger til Oslo; to via Oslo lufthavn. Tynset og Lillehammer har tog direkte til Trondheim. Geilo har slik forbindelse til Bergen. Tynset har en times kjøretid til Røros med to daglige flyavganger hver veg til Oslo. Hovedveger går gjennom hver av de tre lokaliseringene. Økonomi Søkerne har oppgitt kostnader som dekker husleie og felleskostnader. Disse varierer fra ingen kostnader i Buskerud, kr i Oppland og kr i Hedmark. Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen er åpne for å redusere kostnadene. I søknadene varierer det litt hva felleskostnadene inneholder. Gjennom intervjuene viser det seg at forskjellene på tjenestene i praksis vil være ganske små. Vi redegjør nærmere for den økonomiske vurderingen for hver av søkerne og i kapittel Vekting av kriteriene og rangering av søkerne Vi har rangert søkerne ut fra den vektingen styret har gjort for hvert kriterium. Vi har så rangert søkerne ut fra søknaden og intervju. Rangeringen er gitt fra 1 3; der 3 er best. Poengene beregnes med faktorene vekt x rangering. Det er på to forhold søkerne skiller 6

7 seg fra hverandre; godt faglig miljø internt og eksternt; og organisatorisk plassering. I kapittel 5.3, 5.4 og 5.5 omtaler vi hver søker og begrunner vår rangering. Fjellsamarbeidet - vurdering av søkerne til fast sekretariat EVALUERINGSSKJEMA SØKNADER Kriterier Sett inn beskrivende tekst fra søknadene. Vekt viktighet Rangering Poeng vekt x rangering 1-5, 5 viktigst. 3-1,der 3 best, 1 dårligst. Samme sum kan gis hvis like. Buskerud Hedmark/Fjellregionen Oppland Buskerud Hedmark/Fjellregionen Oppland Buskerud Hedmark/Fjellregionen Oppland Eget rettssubjekt ja ja ja Medlem i Fjellnettverket ja ja ja Godt fagligmiljø internt og eksternt se vurdering se vurdering se vurdering Personalbetingelser/HMS se vurdering se vurdering se vurdering 3, ,5 10,5 10,5 Organisatorisk plassering ytre enhet i regionrådssekretariat I fylkeskommunen Kontorplass for 2 personer OK OK OK Lokalisering OK OK OK Føre regnskap OK OK OK Andre tjenester OK OK OK Totalt 98,5 107,5 112,5 Tabell 1- oppsummering av søknadene med vekting av kriterier, rangering og poenggiving. 5.3 Buskerud fylkeskommune Søker: Buskerud fylkeskommune. Det er inngått samarbeidsavtale med Buskerud fylkeskommune, Hol kommune og Regionrådet for Hallingdal for å sikre gode rammevilkår for sekretariatet. Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune Organisatorisk plassering: Sekretariatet blir en ytre virksomhet under utviklingsavdelingen. Utviklingssjefen med arbeidsplass i Drammen blir nærmeste leder. I arbeidslivet er det mange medarbeidere som har sin leder og kollegaer langt unna egen fysisk arbeidsplass. Slik fjernledelse har blitt mer og mer vanlig, og kan fungere svært godt. Utfordringer ligger i oppfølgingen av medarbeidere både faglig og relasjonelt. Dette vil gjelde særlig ved sykefraværsoppfølging, konflikter eller kritiske situasjoner. Videre gir en slik løsning en svakere tilhørighet til leder og kollegaer. Det må ved en slik løsning legges særlig vekt på å sikre tilhørighet til leder og utviklingsavdelingen og en enkel og effektiv kontakt med fylkeskommunen; også for praktiske forhold. KS-Konsulent har rangert denne løsningen med score 2; de to andre søkerne er rangert med 3. Lokalisering: Reiselivssenteret på Geilo i Geilo sentrum. Geilo er nasjonalparklandsby og Hol kommune er nasjonalparkkommune. Reiselivssenteret er knutepunkt og kompetansemiljø for fjellområdene. Reiselivssenteret har leietakere med 11 personer lokalisert i bygget. I tillegg til kontorene er det store og innbydende fellesareal, som møterom, spiserom og en gjestestue. Godt fagmiljø internt og eksternt: Fellesskapet har god fjellkompetanse blant Reiselivssenterets leietakere. Fylkeskommunens utviklingsavdeling har supplerende kompetanse. Søkeren framhever nærheten til der fjellpolitikken utøves og at den daglig er på dagsorden som en styrke. I det uformelle nettverket inngår kontakt både med forskningsmiljøer, statlige instanser og internasjonale miljø. 7

8 Organiseringen og lokaliseringen innebærer at sekretariatet får avstand til kollegaer som daglig driver saksutredning og sekretariatsfunksjoner for et slikt politisk sekretariat. Regionrådet for Hallingdal stiller seg til disposisjon som en del av det faglige nettverket. Dette kan være et positivt bidrag, men ikke være en del av et daglig arbeids- og kollegafelleskap. KS-Konsulent ser at det er godt begrunnet å ha sekretariatet tett på utøvende aktører. Ut fra hva vi mener fremmer Fjellnettverkets formål og målsettinger, har vi lagt rangert Geilo med score 1; Hedmark med 2 og Oppland med 3. Dette bygger på vår vurdering av kompetansen innen saksutredning og sekretariatsfunksjoner som skiller søkerne. Økonomi: Kontorlokaler inklusive IKT-tjenester og regnskapstjenester stilles til disposisjon vederlagsfritt. Fylkeskommunen bidrar også gjennom infrastruktur og faglig bistand for eksempel i juridiske og kommunikasjonsfaglige spørsmål. Ingen kostnader for Fjellnettverket. 5.4 Hedmark fylkeskommune Regionrådet for Fjellregionen Søker: Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen. Regionrådet for Fjellregionen består av Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner og kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Os, Røros og Holtålen. Begge søkerne er medlem i Fjellnettverket. Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune Organisatorisk plassering: Medarbeiderne blir en del av regionrådssekretariatet på Tynset. Dette er igjen en del av sekretariatet hos fylkesdirektøren. Regionrådgiver er nærmeste leder for medarbeiderne ved regionkontoret, og vil være det for medarbeiderne i sekretariatet. KS-Konsulent oppfatter det som en styrke at sekretariatet vil inngå i en organisatorisk enhet på stedet; og ha fysisk nærhet til leder og et arbeidsfellesskap med kollegaer. Lokalisering: Ved regionkontoret for Regionrådet for Fjellregionen på Tynset. Lokalene er i Kompetansesenteret i Tynset sentrum. Bygget inneholder kontorarbeidsplasser for kompetansevirksomheter, store møterom og undervisningsrom blant annet for desentralisert høgskoleundervisning. Godt fagmiljø internt og eksternt Fjellregionen representerer to fylkeskommuner og 8 kommuner. De uttrykker å ha lange og gode erfaringer med samarbeid om felles fjelltema. På samme måte som Geilo, så er det her faglige løse og sterkere nettverk knyttet til fagfeltet. Søkeren nevner særlig at de har to fylkeskommuner som medlemmer, og at de har lang erfaring med internasjonalt arbeid gjennom INTERREG. Det er tre medarbeidere i regionrådets sekretariat, og 10 stillinger knyttet til regionkontoret. Disse utfører prosjektoppdrag innen politikk- og 8

9 samfunnsutvikling. Fylkeskommunen har en stor internasjonal enhet i fylkeshuset med lang og variert erfaring med internasjonalt arbeid med relevans for Fjellnettverket. KS-Konsulent har vurdert at regionkontoret har en kompetanse innen saksutredning og sekretariatsfunksjoner med mange likehetstrekk i arbeidsmåte som Fjellnettverkets sekretariat har. Når kollegaene og nærmeste leder i tillegg er lokalisert på same sted, har vi rangert Hedmark med score 2 for dette kriteriet. Økonomi: Et kontor i de lokaler regionrådet er lokalisert i dag, koster kr per år. Dette er inklusiv felleskostnader i bygget. Søker mener at det ikke kan forventes at vertskapet subsidierer kostander for sekretariatet. Regionrådet vil imidlertid kunne sørge for at kostnaden blir lavere, og sier i intervjuet at husleien ikke skal begrense muligheten til valg av Tynset som lokalisering. Årlig kostnad for Fjellnettverket for to kontorer er kr , Oppland fylkeskommune Søker: Oppland fylkeskommune. Arbeidsgiver: Oppland fylkeskommune Organisatorisk plassering: Sekretariatet vil høre til i regionalenheten som ivaretar fjellsatsingen i regi av fylkeskommunen. Enheten har 34 medarbeidere og er delt i team. Sekretariatet vil høre til team næring og samfunn med teamleder som nærmeste leder for medarbeiderne i sekretariatet. Sekretariatet vil være organisert i og samlokalisert med samme enhet. KS-Konsulent oppfatter det som en styrke at sekretariatet vil inngå i en organisatorisk enhet på stedet; og ha fysisk nærhet til leder og et arbeidsfellesskap med kollegaer. Lokalisering: Fylkeshuset i Lillehammer, samlokalisert med regionalenhets team samfunn og utvikling. Fylkeshuset har store og små møterom, kantine og sentralbord/resepsjon. Godt fagmiljø internt og eksternt: Oppland fylkeskommune har et fagmiljø innen fjellsatsingen som sekretariatet vil være en integrert del av gjennom regionalenheten. Det er etablert et bredt FOU-miljø for fjelltema gjennom Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer og NINA. Dette er et fagmiljø sekretariatet vil ha et tett samarbeid med uavhengig av lokalisering. Vi mener det er en styrke å ha korte fysiske avstander til slike forskningsmiljøer, på samme måte som nærhet til de som bor, lever i og av fjellet også er viktig for et sekretariat. En slik kontakt blir også ivaretatt gjennom medlemskontakt og administrativ gruppe i Fjellnettverket. KS-Konsulent vurderer at Oppland fylkeskommune gjennom regionalenheten har en særlig kompetanse innen saksutredning og sekretariatsfunksjoner. Videre har regionalenheten gjennom sitt fagansvar god og supplerende kompetanse for sekretariatet. Vi vektlegger nærheten til de få nasjonale forskningsmiljøene innenfor fjell som viktigere enn nærhet til aktørene som lever av og med fjellet. Når kollegaene og nærmeste leder i tillegg er lokalisert på samme sted, har vi rangert Oppland med score 3 for dette kriteriet. 9

10 Økonomi: Kr 2 000,00 per mnd. per plass inkluderer kontorplass og bruk av interne tjenester i fylkeshuset. Årlig kostnad for Fjellnettverket for to kontorer er kr per år. 10

11 6 Vurdering 6.1 Nåværende sekretariat Rådet har valgt å invitere alle medlemmene til å søke. Ut fra dette bør alle søkerne stå likt. Oppland har hatt sekretariatet siden Det er to ansatte; hver i 100 % stilling. Begge kjenner arbeidet i sekretariatet, har bygget opp et nettverk og vil kunne videreføre sekretariatet med kontinuitet. Begge medarbeiderne er sikret arbeid i sine stillinger fordi dette vil være en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. De kan selv velge om de vil fortsette i stillingene ved en ny lokalisering. Styret må vurdere om sårbarheten og risikoen ved en eventuell rekruttering til en eller begge stillingene skal påvirke beslutningen. KS-Konsulent mener at en videreføring av nåværende lokalisering sikrer kontinuitet og kan redusere sårbarhet i en vakanse og en tid med rekruttering, og deretter en introduksjons- og organiseringsperiode på nytt sted. Vi anbefaler likevel at alle søkerne stiller likt uavhengig av nåværende eller tidligere lokalisering av sekretariatet. Vi begrunner dette med at søkerne har søkt ut fra en slik forutsetning. Det foreligger ikke evalueringer av nåværende organisering. Styret og rådet har derfor ikke et felles grunnlag for å vurdere denne søkeren annerledes enn de to nye søkerne. Begrunnelsen for å etablere et fast sekretariat har vært å sikre stabilitet over tid, og unngå skifter hvert fjerde år. En slik beslutning i et langsiktig perspektiv bør følges opp uavhengig av en eventuell sårbar periode. 6.2 Økonomi Søkerne har beskrevet sitt økonomiske tilbud. Dette spenner fra Buskerud uten kostnader for sekretariatet, til Oppland med en husleie på kr 2000,00 per mnd. per plass; årlig kr , og til Hedmark og Regionrådet for Fjellregionen med en husleie på kr per kontor per år; et klart ønske om en betydelig lavere kostnad. Differansen i kostnad vil være opp til kr Dette tilsvarer en økning i medlemskontingenten fra 10 kommuner med et gjennomsnittlig innbyggertall på Variasjonene i pris reiser prinsipielt spørsmål om Fjellnettverket ønsker å ha en slik ekstra finansiering fra ett eller flere av medlemmene. I utvelgelsen er det viktig å avklare om og på hvilken måte kostnadene skal være et avgjørende kriterium. Det er også et spørsmål om styret og rådet ønsker å inngå avtale med slike betingelser. Vil det kunne bli oppfattet som en binding til ett eller flere medlemmer? KS-Konsulent anbefaler at økonomiske forhold ikke legges til grunn i vurderingen av søkerne ut fra nåværende informasjon. I og med at det er en søker som har invitert til forhandlinger og en søker som tilbyr lokaler og infrastruktur vederlagsfritt, så bør prinsipielle forhold om subsidiering vurderes først. For å holde framdriftsplanen er ett alternativ å vedta innstilling overfor rådet. Og samtidig å tilrå en fast årlig leie til for å ha ansvar for sekretariatet. Videre tilrår vi at uansett hvor sekretariatet blir lokalisert, så inngår styret en avtale med fylkeskommunen, og eventuelt huseier, som regulerer forholdet på en åpen og ryddig måte. 11

12 7 Anbefaling KS-Konsulent har i vurderingen lagt vekt på det det faglige arbeidsmiljøet internt og eksternt. Bakgrunnen for dette er å ha et sekretariat som best mulig kan arbeide for Fjellnettverkets formål, hovedmålsetting og handlingsplan. Vurderingen har vært knyttet til hva som best støtter å være et sekretariat for et politisk nettverk. Videre mener vi det faglige arbeidsmiljøet og organisatorisk plassering er en del av en god arbeidsgiverrolle for å skape interessante og attraktive arbeidsplasser. Vurderingen har vært knyttet til at to av søkerne har en løsning der sekretariatet blir organisert i en enhet på samme sted som lokaliseringen. I Buskerud vil sekretariatet ha en lokalisering et annet sted enn den organisatoriske enheten sekretariatet tilfører. Ut fra KS-Konsulent sin vurdering og rangering innstiller vi søkerne i følgende rekkefølge: 1. Oppland fylkeskommune 2. Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen 3. Buskerud fylkeskommune 8 Beslutning i styret og rådet Vi er kjent med at spørsmålet om habilitet har vært reist i forbindelse med valg av lokalisering av fast sekretariat. Dette skyldes at representanter for de som søker sitter i styret, og i rådet. KS-Konsulent vil anbefale at Fjellnettverket følger reglene i Forvaltningsloven og Kommuneloven om habilitet. Vi gir en slik anbefaling selv om Fjellnettverket neppe er et forvaltningsorgan som dermed er omfattet av disse to lovene. Å følge disse reglene vil uansett gi tillit, trygghet og rettssikkerhet i prosessen. Fra «Kommentarer til Kommuneloven» vil vi sitere følgende: «Etter forvaltningsloven 8 tredje avsnitt har medlemmene av et organ plikt til å vurdere sin egen habilitet og til i god tid å si fra om forhold som kan gjøre dem inhabile. Formannen for organet antas å ha plikt til selv på forhånd å overveie om noen av medlemmene vil være inhabile, og plikt til å kalle inn varamedlemmer for medlemmer som en må regne med vil måtte fratre som ugilde. Etter forvaltningsloven 8 tredje avsnitt bør varamedlem innkalles til å møte ved avgjørelsen. I alminnelighet kan det ikke være plikt til å innkalle.» Videre vil vi sitere dette avsnittet: «Hvis det i samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen, verken av sin egen habilitet eller andre medlemmers habilitet - forutsatt at organet likevel er vedtaksført. Dette gjelder uansett om det er påstått ugildhet på samme grunnlag eller på forskjellig grunnlag for de forskjellige medlemmene. Hvis organet ikke vil være vedtaksført dersom de medlemmer som er påstått inhabile, må fratre, skal alle møtende medlemmer delta ved avgjørelsen.» Hvis varamedlemmer representerer søkerne og slik står i fare for å være inhabile på samme måte, kan man stå i fare for at organet ikke er vedtaksfør. Da vil vi anbefale at 12

13 prinsippet om at «hvis alle er inhabile, så må alle tiltre møtet og fatte vedtak», gjøres gjeldende. For å oppsummere er rådet fra KS-Konsulent at organet avklarer habilitetsspørsmålene og vurderer om dette kan løses ved hjelp av vararepresentanter. Hvis ikke tiltrer alle og fatter vedtak. 13

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Sted: Akershus fylkeskommune, møterom 211 Lillehammer, 25. mars 2015 Kl. 1000-1500 Til stede fra styret: Gro Lundby, Oppland fk Dag Lislien, Rollag kommune Arne Vinje, Vinje kommune

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika 1. 3. mars 2013 Arbeidsgruppe II: Organisasjon Innhold ORG 1/13: Forslag om endringer i vedtektene 2 ORG 2/13: Forslag om endringer i styrets instruks...

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet 1 Navn og forretningssted Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen Dato: 23.november 2011 Sted: Røros hotell, Røros Medlemmer tilstede: Alvdal kommune Folldal kommune Os kommune Rendalen kommune Tolga kommune Tynset

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016

Sak 28/2016: Godkjenning av protokollen fra møte 06. april 2016 PROTOKOLL fra møte 05/2016 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 25. mai 2016 Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset Medlemmer tilstede: Ragnhild Aashaug, Jan Håvard Refsethås, Johnny

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sluttrapport forstudie

Sluttrapport forstudie Sluttrapport forstudie Internasjonalisering FJELLREGIONSAMARBEIDET 1. september 2014 Skrevet av: Ihle Ingvild Elise og Monica Eriksson Sluttrapport forstudie Internasjonalisering 1. Vurdering av fasens

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-19 PR. 18. JAN 2016 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat

Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat Til Fjellregionsamarbeidet Sekretariatsleder Monica Eriksson Oppland Fylkeskommune E-post: Monica.eriksson@oppland.org Hamar, 16.02. 2015 Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-20 PR. APRIL 2017 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Tynset kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom Loftet, Tynset Rådhus Møtedato: Torsdag

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen.

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen. Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst:

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst: Saknr. 7531/08 Ark.nr. 033 C66. Saksbehandler: Daiva Skoglund Ane Tonette Lognseth OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL ARKIVORDNING - IKA ØST Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Åge Sandsengen Tlf : 90944797 Vår ref : 2017-001- Sted og dato: Slidre 04.01.2017 Til Møte 01/2017 Sak 01-02/2017 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver Tillitsvalgtes rolle Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver dsn@norsklektorlag.no Idealet «En formann må omgås medlemmene som en god kamerat. Han skal være den ivrigste

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-19 PR. 1.FEB 2016 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Styremøte 2. 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø

Styremøte 2. 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø 1/5 Styremøte 2 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø Agenda 1. 016/2017 Godkjenning av innkalling og agenda 10 minutter 2. 017/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2-17 Godkjenning

Detaljer

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81122/2015 2014/5977 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Interkommunale samarbeidsordninger

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

2) Partssammensatt utvalg opprettes i medhold av kap. 8.3 i reglement for formannskapet. Ordfører oppnevnes som leder av utvalget.

2) Partssammensatt utvalg opprettes i medhold av kap. 8.3 i reglement for formannskapet. Ordfører oppnevnes som leder av utvalget. Arkivsaksnr.: 16/549 Lnr.: 4205/16 Ark.: 411 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen REKRUTTERING AV RÅDMANN - PROSESS OG FRAMDRIFT Lovhjemmel: koml. 22 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning Kort om bakgrunn for dokumentet, utarbeidet utredning og forhandlinger,

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Møterom Innsikten Torsdag kl.

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Møterom Innsikten Torsdag kl. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom Innsikten Torsdag 10.03.2016 kl. 14:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Hilde Wahl Moen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1481-18 Felles ledelse, omgjøring til fast felles ledelse for enkelte jordskifteretter Vedlegg: TFoU-rapport

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 26. januar 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral

Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral Forslag fra DDV Styring 27.4.17 (vedtatt sak 5/2017): STYRINGSDOKUMENT Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

MØTEAGENDA STYREMØTE DIH

MØTEAGENDA STYREMØTE DIH MØTEAGENDA STYREMØTE DIH Oppdrag Emne Driftsassistansen i Hedmark Styremøte Dato 2017/03/28 Tidspunkt 10:15-15:00 Sted Møte nr. 2017-1 Referent Deltagere Forfall Fylkeshuset i Hamar, Møterom Osensjøen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS 1. Organisasjon FAGUS er en selvstendig organisasjon. FAGUS har ikke økonomisk formål. Ansvaret er begrenset til FAGUS sine midler.

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.1.2009 200800355 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 8-2009

Detaljer

KR 24/16 Asker, juni 2016

KR 24/16 Asker, juni 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 24/16 Asker, 7.-8. juni 2016 Referanser: KM 13/14, 19/16, KR 09/16 og AGU 1/15 Arkivsak: 16/349-4 JRF (16/18305) Saksdokumenter: Mandat for Arbeidsgiverutvalget Sammendrag

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer