Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet"

Transkript

1 Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015

2 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier i fjellområdene gir grunnlag for utvikling og trivsel i fjellområdene. Nettverket har rådet som øverste organ. Styret velges av rådet for fire år etter kommune- og fylkestingsvalg. Fjellnettverkets hovedmål er: 1. Fjellregionsamarbeidet skal være en aktiv deltaker og leverandør i regionalpolitiske diskusjoner 2. Fjellregionsamarbeidet skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid 3. Fjellregionsamarbeidet skal formidle kunnskap om fjellområda. 4. Fjellregionsamarbeidet kan iverksette egne prosjekt og tiltak Fjellnettverket besluttet i rådsmøtet å etablere fast sekretariat. Retningslinjer for å kunne søke og å bli vurdert ble vedtatt og fulgte invitasjon til å søke. Slik invitasjon ble sendt alle medlemmene i brev datert Søknadsfristen var Det er tre søkere; Buskerud fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen og Oppland fylkeskommune. Styret ønsket å få en uavhengig vurdering og innstilling av søkerne. På styremøtet i januar 2015 besluttet styret å henvende seg til KS-Konsulent as med forespørsel om å utføre saksbehandlingen og fremme innstilling overfor styret. Arbeidet har bestått i å gjennomføre nødvendige intervju av styret, sekretariatet og søkerne, samt å gi en vurdering og innstilling av søkerne. Fjellregionsamarbeidet har skiftet navn til Fjellnettverket. I noen dokumenter brukes det tidligere navnet. I ny tekst har vi brukt det nye navnet, der vi siterer tekster blir det tidligere navnet gjengitt. KS-Konsulent har fra til utført arbeidet i tråd med foreslått og godkjent framdriftsplan. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av arbeidet, en vurdering av søkerne med innstilling og til slutt anbefalinger for behandlingen i styret og rådet. Arbeidet er utført av Arild S Stana med Åsbjørn Vetti for intern kvalitetssikring. KS-Konsulent as takker for oppdraget og for god tilrettelegging. 18. mars 2015 Arild S Stana Seniorrådgiver Åsbjørn Vetti Daglig leder/seniorrådgiver 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Sammendrag 4 3 Om arbeidet 4 4 Kriterier for vurderingen 5 5 Beskrivelse av søkerne Felles for alle søkerne Vekting av kriteriene og rangering av søkerne Buskerud fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Regionrådet for Fjellregionen Oppland fylkeskommune 9 6 Vurdering Nåværende sekretariat Økonomi 11 7 Anbefaling 12 8 Beslutning i styret og rådet 12 3

4 2 Sammendrag Det er tre søkere til å ha fast sekretariat for Fjellnettverket: Buskerud fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen og Oppland fylkeskommune. Alle er meget godt kvalifiserte søkere som har stort engasjement for fjellpolitikken. På alle kriteriene, unntatt to, så oppfyller alle søkerne kriteriene fullt ut. De to kriteriene hvor søkerne rangeres ulikt er et godt faglig arbeidsmiljø internt og eksternt, og organisatorisk plassering. Styret har vektet disse to forholdene høyt. KS-Konsulent har i vurderingen lagt vekt på det faglige arbeidsmiljøet internt og eksternt. Bakgrunnen for dette er å ha et sekretariat som best mulig kan arbeide for Fjellnettverkets formål, hovedmålsetting og handlingsplan. Vurderingen har vært knyttet til hva som best støtter å være et sekretariat for et politisk nettverk. Videre mener vi det faglige arbeidsmiljøet og organisatorisk plassering er en del av en god arbeidsgiverrolle for å skape interessante og attraktive arbeidsplasser. Vurderingen har vært knyttet til at to av søkerne har en løsning der sekretariatet blir organisert i en enhet på samme sted som lokaliseringen. I Buskerud vil sekretariatet ha en lokalisering et annet sted enn den organisatoriske enheten sekretariatet tilfører. Ut fra KS-Konsulent sin vurdering og rangering innstiller vi søkerne i følgende rekkefølge: 1. Oppland fylkeskommune 2. Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen 3. Buskerud fylkeskommune KS-Konsulent mener at en videreføring av nåværende lokalisering sikrer kontinuitet og kan redusere sårbarhet ved en flytting, og eventuell vakanse og en tid med rekruttering, og deretter en introduksjons- og organiseringsperiode på nytt sted. Vi anbefaler likevel at alle søkerne stiller likt uavhengig av nåværende eller tidligere lokalisering av sekretariatet. Habilitet er vurdert i kapittel 8. KS-Konsulent sin anbefaling er at organet avklarer habilitetsspørsmålene og vurderer om dette kan løses ved hjelp av vararepresentanter. Hvis ikke, tiltrer alle og fatter vedtak. 3 Om arbeidet KS-Konsulent as har gjennomgått dokumentasjonen oversendt fra Fjellnettverket om å etablere fast sekretariat. Vi har brukt informasjon fra Fjellnettverkets nettsider for å bli kjent med vedtekter, handlingsplan og andre forhold om nettverket. Vi har hatt et telefonmøte med styret for å få mer kjennskap til kriteriene for utvelgelse blant søkerne. Noen av styremedlemmene med forfall i dette møtet har vi snakket med på telefonen. Andre har vi imidlertid ikke fått svar hos når vi har ringt. Vi har gått igjennom søknadene og rangert disse ut fra styrets vekting av de ulike kriteriene. Vi har besøkt de foreslåtte lokaliseringene og samtidig intervjuet representanter for søkerne. 4

5 Vi har videre hatt en samtale med medarbeiderne i sekretariatet. Dette for å bli kjent med Fjellnettverket og arbeidet i sekretariatet. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av arbeidet, en vurdering av søkerne med innstilling og anbefalinger for behandlingen i styret og rådet. 4 Kriterier for vurderingen Rådet for Fjellnettverket vedtok nedenstående kriterier for utvelgelse blant søkerne for å ha ansvaret for sekretariatet. Disse er gjort kjent for søkerne gjennom invitasjon til å søke. Styret har vektet hvert kriterium. KS-Konsulent har benyttet denne vektingen når vi har rangert søkerne. Kriteriene er: 1. Være et eget rettssubjekt. (Nødvendig for å kunne ansette medarbeidere) 2. Være medlem i Fjellnettverket. 3. Tilby et godt faglig arbeidsmiljø for de ansatte både internt og eksternt. Beskriv organisasjonens engasjement for fjellområda, og pågående prosjekter og miljøer som er relevante for Fjellnettverkets arbeid. 4. Ha personalansvaret for de ansatte. 5. stille med kontorplass for de ansatte som i dag er 2 arbeidsplasser i 100 % stilling. Beskriv den valgte organisatoriske plasseringen i organisasjonen. 6. føre regnskapet for Fjellnettverket. 7. kunne stille med andre tjenester Fjellnettverket har behov for: IKT-tjenester, grafiske tjenester, kopiering, juridisk bistand, sentralbord, faglig bistand på ulike fagområder tilknyttet Fjellnettverket (med referanse til handlingsplanen). I tillegg ble det gjort kjent at dersom sekretariatet flyttes, vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse gjelde. Søknadene svarer opp disse kriteriene. Vår vurdering bygger på søknadene. Intervjuene har utfylt søknadene og avklart forhold omkring lokalene, organisering, økonomi og faglig forhold internt og i nettverket. 5 Beskrivelse av søkerne I dette kapitlet beskriver vi søkerne ut fra kriteriene for utvelgelse. På alle kriteriene unntatt to så oppfyller alle søkerne kriteriene fullt ut. Vi omtaler først de forhold vi vurderer som like for alle søkerne. I kapittel beskriver vi hver søker i alfabetisk rekkefølge om de forhold som skiller søkerne. I tabell 1 er en oppstilling over kriteriene med styrets vekting av viktighet. KS-Konsulent har gjort rangeringen. Søknadene vil være en del av styrets og rådets saksunderlag. Disse er ikke satt inn som vedlegg i rapporten. 5.1 Felles for alle søkerne Eget rettssubjekt: Alle søkerne fyller kravet Medlem i fjellnettverket: Alle søkerne fyller kravet. 5

6 Kontorplass Alle søkerne tilbyr tilfredsstillende kontorer med tilhørende møterom med ulik størrelse, kantine og resepsjoner. Alle søkerne er åpne for tilpasninger ut fra sekretariatets behov. Det er mulighet for både teamkontor og enkeltkontor for de to i sekretariatet på alle de tre stedene. Sekretariatet har i dag teamkontor sammen med flere medarbeidere. Data- og telefoni Alle søkerne vil knytte sekretariatet til fylkeskommunenes dataløsninger hva gjelder maskinvare, programvare, opplæring og support. Sentralbord Sekretariatet benytter mobiltelefon. Behovet for sentralbord er derfor ikke nødvendig. Resepsjons- og støttefunksjoner vil bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte på litt ulike måter for hver av søkerne. Arbeidsgiverforhold Fylkeskommunen vil være arbeidsgiver for alle. Dette innebærer at arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet, kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår og slike forhold vil være tilnærmet like. Alle søkerne har bekreftet at de er kjent med og aksepterer at en flytting av sekretariatet innebærer en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Organisatorisk plassering omtaler vi for hver søker. Fagmiljø For alle søkerne vil sekretariatet være samlokalisert med eller organisert i relevante fagmiljøer. Alle stedene har i tillegg fagmiljøer lokalisert i nærmiljøet; eller i et formalisert eller løst faglig nettverk. Fagmiljøene har mange fellestrekk, men også noen ulikheter. Vi har vurdert dette ut fra Fjellnettverkets formål og hovedmål. I vår rangering er Geilo lavest score, Tynset nummer to og Lillehammer høgest score. Dette beskrives for hver søker nedenfor. Regnskap og revisjon Alle søkerne vil utføre dette innenfor fylkeskommunens rutiner og systemer. Prosjektregnskap med fortløpende rapportering ut fra fjellnettverkets behov. Kommunikasjon Alle lokaliseringene ligger i sentrum og med under 5 minutters gangavstand til jernbanestasjonen. Alle stedene har mange daglige togavganger til Oslo; to via Oslo lufthavn. Tynset og Lillehammer har tog direkte til Trondheim. Geilo har slik forbindelse til Bergen. Tynset har en times kjøretid til Røros med to daglige flyavganger hver veg til Oslo. Hovedveger går gjennom hver av de tre lokaliseringene. Økonomi Søkerne har oppgitt kostnader som dekker husleie og felleskostnader. Disse varierer fra ingen kostnader i Buskerud, kr i Oppland og kr i Hedmark. Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen er åpne for å redusere kostnadene. I søknadene varierer det litt hva felleskostnadene inneholder. Gjennom intervjuene viser det seg at forskjellene på tjenestene i praksis vil være ganske små. Vi redegjør nærmere for den økonomiske vurderingen for hver av søkerne og i kapittel Vekting av kriteriene og rangering av søkerne Vi har rangert søkerne ut fra den vektingen styret har gjort for hvert kriterium. Vi har så rangert søkerne ut fra søknaden og intervju. Rangeringen er gitt fra 1 3; der 3 er best. Poengene beregnes med faktorene vekt x rangering. Det er på to forhold søkerne skiller 6

7 seg fra hverandre; godt faglig miljø internt og eksternt; og organisatorisk plassering. I kapittel 5.3, 5.4 og 5.5 omtaler vi hver søker og begrunner vår rangering. Fjellsamarbeidet - vurdering av søkerne til fast sekretariat EVALUERINGSSKJEMA SØKNADER Kriterier Sett inn beskrivende tekst fra søknadene. Vekt viktighet Rangering Poeng vekt x rangering 1-5, 5 viktigst. 3-1,der 3 best, 1 dårligst. Samme sum kan gis hvis like. Buskerud Hedmark/Fjellregionen Oppland Buskerud Hedmark/Fjellregionen Oppland Buskerud Hedmark/Fjellregionen Oppland Eget rettssubjekt ja ja ja Medlem i Fjellnettverket ja ja ja Godt fagligmiljø internt og eksternt se vurdering se vurdering se vurdering Personalbetingelser/HMS se vurdering se vurdering se vurdering 3, ,5 10,5 10,5 Organisatorisk plassering ytre enhet i regionrådssekretariat I fylkeskommunen Kontorplass for 2 personer OK OK OK Lokalisering OK OK OK Føre regnskap OK OK OK Andre tjenester OK OK OK Totalt 98,5 107,5 112,5 Tabell 1- oppsummering av søknadene med vekting av kriterier, rangering og poenggiving. 5.3 Buskerud fylkeskommune Søker: Buskerud fylkeskommune. Det er inngått samarbeidsavtale med Buskerud fylkeskommune, Hol kommune og Regionrådet for Hallingdal for å sikre gode rammevilkår for sekretariatet. Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune Organisatorisk plassering: Sekretariatet blir en ytre virksomhet under utviklingsavdelingen. Utviklingssjefen med arbeidsplass i Drammen blir nærmeste leder. I arbeidslivet er det mange medarbeidere som har sin leder og kollegaer langt unna egen fysisk arbeidsplass. Slik fjernledelse har blitt mer og mer vanlig, og kan fungere svært godt. Utfordringer ligger i oppfølgingen av medarbeidere både faglig og relasjonelt. Dette vil gjelde særlig ved sykefraværsoppfølging, konflikter eller kritiske situasjoner. Videre gir en slik løsning en svakere tilhørighet til leder og kollegaer. Det må ved en slik løsning legges særlig vekt på å sikre tilhørighet til leder og utviklingsavdelingen og en enkel og effektiv kontakt med fylkeskommunen; også for praktiske forhold. KS-Konsulent har rangert denne løsningen med score 2; de to andre søkerne er rangert med 3. Lokalisering: Reiselivssenteret på Geilo i Geilo sentrum. Geilo er nasjonalparklandsby og Hol kommune er nasjonalparkkommune. Reiselivssenteret er knutepunkt og kompetansemiljø for fjellområdene. Reiselivssenteret har leietakere med 11 personer lokalisert i bygget. I tillegg til kontorene er det store og innbydende fellesareal, som møterom, spiserom og en gjestestue. Godt fagmiljø internt og eksternt: Fellesskapet har god fjellkompetanse blant Reiselivssenterets leietakere. Fylkeskommunens utviklingsavdeling har supplerende kompetanse. Søkeren framhever nærheten til der fjellpolitikken utøves og at den daglig er på dagsorden som en styrke. I det uformelle nettverket inngår kontakt både med forskningsmiljøer, statlige instanser og internasjonale miljø. 7

8 Organiseringen og lokaliseringen innebærer at sekretariatet får avstand til kollegaer som daglig driver saksutredning og sekretariatsfunksjoner for et slikt politisk sekretariat. Regionrådet for Hallingdal stiller seg til disposisjon som en del av det faglige nettverket. Dette kan være et positivt bidrag, men ikke være en del av et daglig arbeids- og kollegafelleskap. KS-Konsulent ser at det er godt begrunnet å ha sekretariatet tett på utøvende aktører. Ut fra hva vi mener fremmer Fjellnettverkets formål og målsettinger, har vi lagt rangert Geilo med score 1; Hedmark med 2 og Oppland med 3. Dette bygger på vår vurdering av kompetansen innen saksutredning og sekretariatsfunksjoner som skiller søkerne. Økonomi: Kontorlokaler inklusive IKT-tjenester og regnskapstjenester stilles til disposisjon vederlagsfritt. Fylkeskommunen bidrar også gjennom infrastruktur og faglig bistand for eksempel i juridiske og kommunikasjonsfaglige spørsmål. Ingen kostnader for Fjellnettverket. 5.4 Hedmark fylkeskommune Regionrådet for Fjellregionen Søker: Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen. Regionrådet for Fjellregionen består av Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner og kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Os, Røros og Holtålen. Begge søkerne er medlem i Fjellnettverket. Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune Organisatorisk plassering: Medarbeiderne blir en del av regionrådssekretariatet på Tynset. Dette er igjen en del av sekretariatet hos fylkesdirektøren. Regionrådgiver er nærmeste leder for medarbeiderne ved regionkontoret, og vil være det for medarbeiderne i sekretariatet. KS-Konsulent oppfatter det som en styrke at sekretariatet vil inngå i en organisatorisk enhet på stedet; og ha fysisk nærhet til leder og et arbeidsfellesskap med kollegaer. Lokalisering: Ved regionkontoret for Regionrådet for Fjellregionen på Tynset. Lokalene er i Kompetansesenteret i Tynset sentrum. Bygget inneholder kontorarbeidsplasser for kompetansevirksomheter, store møterom og undervisningsrom blant annet for desentralisert høgskoleundervisning. Godt fagmiljø internt og eksternt Fjellregionen representerer to fylkeskommuner og 8 kommuner. De uttrykker å ha lange og gode erfaringer med samarbeid om felles fjelltema. På samme måte som Geilo, så er det her faglige løse og sterkere nettverk knyttet til fagfeltet. Søkeren nevner særlig at de har to fylkeskommuner som medlemmer, og at de har lang erfaring med internasjonalt arbeid gjennom INTERREG. Det er tre medarbeidere i regionrådets sekretariat, og 10 stillinger knyttet til regionkontoret. Disse utfører prosjektoppdrag innen politikk- og 8

9 samfunnsutvikling. Fylkeskommunen har en stor internasjonal enhet i fylkeshuset med lang og variert erfaring med internasjonalt arbeid med relevans for Fjellnettverket. KS-Konsulent har vurdert at regionkontoret har en kompetanse innen saksutredning og sekretariatsfunksjoner med mange likehetstrekk i arbeidsmåte som Fjellnettverkets sekretariat har. Når kollegaene og nærmeste leder i tillegg er lokalisert på same sted, har vi rangert Hedmark med score 2 for dette kriteriet. Økonomi: Et kontor i de lokaler regionrådet er lokalisert i dag, koster kr per år. Dette er inklusiv felleskostnader i bygget. Søker mener at det ikke kan forventes at vertskapet subsidierer kostander for sekretariatet. Regionrådet vil imidlertid kunne sørge for at kostnaden blir lavere, og sier i intervjuet at husleien ikke skal begrense muligheten til valg av Tynset som lokalisering. Årlig kostnad for Fjellnettverket for to kontorer er kr , Oppland fylkeskommune Søker: Oppland fylkeskommune. Arbeidsgiver: Oppland fylkeskommune Organisatorisk plassering: Sekretariatet vil høre til i regionalenheten som ivaretar fjellsatsingen i regi av fylkeskommunen. Enheten har 34 medarbeidere og er delt i team. Sekretariatet vil høre til team næring og samfunn med teamleder som nærmeste leder for medarbeiderne i sekretariatet. Sekretariatet vil være organisert i og samlokalisert med samme enhet. KS-Konsulent oppfatter det som en styrke at sekretariatet vil inngå i en organisatorisk enhet på stedet; og ha fysisk nærhet til leder og et arbeidsfellesskap med kollegaer. Lokalisering: Fylkeshuset i Lillehammer, samlokalisert med regionalenhets team samfunn og utvikling. Fylkeshuset har store og små møterom, kantine og sentralbord/resepsjon. Godt fagmiljø internt og eksternt: Oppland fylkeskommune har et fagmiljø innen fjellsatsingen som sekretariatet vil være en integrert del av gjennom regionalenheten. Det er etablert et bredt FOU-miljø for fjelltema gjennom Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer og NINA. Dette er et fagmiljø sekretariatet vil ha et tett samarbeid med uavhengig av lokalisering. Vi mener det er en styrke å ha korte fysiske avstander til slike forskningsmiljøer, på samme måte som nærhet til de som bor, lever i og av fjellet også er viktig for et sekretariat. En slik kontakt blir også ivaretatt gjennom medlemskontakt og administrativ gruppe i Fjellnettverket. KS-Konsulent vurderer at Oppland fylkeskommune gjennom regionalenheten har en særlig kompetanse innen saksutredning og sekretariatsfunksjoner. Videre har regionalenheten gjennom sitt fagansvar god og supplerende kompetanse for sekretariatet. Vi vektlegger nærheten til de få nasjonale forskningsmiljøene innenfor fjell som viktigere enn nærhet til aktørene som lever av og med fjellet. Når kollegaene og nærmeste leder i tillegg er lokalisert på samme sted, har vi rangert Oppland med score 3 for dette kriteriet. 9

10 Økonomi: Kr 2 000,00 per mnd. per plass inkluderer kontorplass og bruk av interne tjenester i fylkeshuset. Årlig kostnad for Fjellnettverket for to kontorer er kr per år. 10

11 6 Vurdering 6.1 Nåværende sekretariat Rådet har valgt å invitere alle medlemmene til å søke. Ut fra dette bør alle søkerne stå likt. Oppland har hatt sekretariatet siden Det er to ansatte; hver i 100 % stilling. Begge kjenner arbeidet i sekretariatet, har bygget opp et nettverk og vil kunne videreføre sekretariatet med kontinuitet. Begge medarbeiderne er sikret arbeid i sine stillinger fordi dette vil være en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. De kan selv velge om de vil fortsette i stillingene ved en ny lokalisering. Styret må vurdere om sårbarheten og risikoen ved en eventuell rekruttering til en eller begge stillingene skal påvirke beslutningen. KS-Konsulent mener at en videreføring av nåværende lokalisering sikrer kontinuitet og kan redusere sårbarhet i en vakanse og en tid med rekruttering, og deretter en introduksjons- og organiseringsperiode på nytt sted. Vi anbefaler likevel at alle søkerne stiller likt uavhengig av nåværende eller tidligere lokalisering av sekretariatet. Vi begrunner dette med at søkerne har søkt ut fra en slik forutsetning. Det foreligger ikke evalueringer av nåværende organisering. Styret og rådet har derfor ikke et felles grunnlag for å vurdere denne søkeren annerledes enn de to nye søkerne. Begrunnelsen for å etablere et fast sekretariat har vært å sikre stabilitet over tid, og unngå skifter hvert fjerde år. En slik beslutning i et langsiktig perspektiv bør følges opp uavhengig av en eventuell sårbar periode. 6.2 Økonomi Søkerne har beskrevet sitt økonomiske tilbud. Dette spenner fra Buskerud uten kostnader for sekretariatet, til Oppland med en husleie på kr 2000,00 per mnd. per plass; årlig kr , og til Hedmark og Regionrådet for Fjellregionen med en husleie på kr per kontor per år; et klart ønske om en betydelig lavere kostnad. Differansen i kostnad vil være opp til kr Dette tilsvarer en økning i medlemskontingenten fra 10 kommuner med et gjennomsnittlig innbyggertall på Variasjonene i pris reiser prinsipielt spørsmål om Fjellnettverket ønsker å ha en slik ekstra finansiering fra ett eller flere av medlemmene. I utvelgelsen er det viktig å avklare om og på hvilken måte kostnadene skal være et avgjørende kriterium. Det er også et spørsmål om styret og rådet ønsker å inngå avtale med slike betingelser. Vil det kunne bli oppfattet som en binding til ett eller flere medlemmer? KS-Konsulent anbefaler at økonomiske forhold ikke legges til grunn i vurderingen av søkerne ut fra nåværende informasjon. I og med at det er en søker som har invitert til forhandlinger og en søker som tilbyr lokaler og infrastruktur vederlagsfritt, så bør prinsipielle forhold om subsidiering vurderes først. For å holde framdriftsplanen er ett alternativ å vedta innstilling overfor rådet. Og samtidig å tilrå en fast årlig leie til for å ha ansvar for sekretariatet. Videre tilrår vi at uansett hvor sekretariatet blir lokalisert, så inngår styret en avtale med fylkeskommunen, og eventuelt huseier, som regulerer forholdet på en åpen og ryddig måte. 11

12 7 Anbefaling KS-Konsulent har i vurderingen lagt vekt på det det faglige arbeidsmiljøet internt og eksternt. Bakgrunnen for dette er å ha et sekretariat som best mulig kan arbeide for Fjellnettverkets formål, hovedmålsetting og handlingsplan. Vurderingen har vært knyttet til hva som best støtter å være et sekretariat for et politisk nettverk. Videre mener vi det faglige arbeidsmiljøet og organisatorisk plassering er en del av en god arbeidsgiverrolle for å skape interessante og attraktive arbeidsplasser. Vurderingen har vært knyttet til at to av søkerne har en løsning der sekretariatet blir organisert i en enhet på samme sted som lokaliseringen. I Buskerud vil sekretariatet ha en lokalisering et annet sted enn den organisatoriske enheten sekretariatet tilfører. Ut fra KS-Konsulent sin vurdering og rangering innstiller vi søkerne i følgende rekkefølge: 1. Oppland fylkeskommune 2. Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen 3. Buskerud fylkeskommune 8 Beslutning i styret og rådet Vi er kjent med at spørsmålet om habilitet har vært reist i forbindelse med valg av lokalisering av fast sekretariat. Dette skyldes at representanter for de som søker sitter i styret, og i rådet. KS-Konsulent vil anbefale at Fjellnettverket følger reglene i Forvaltningsloven og Kommuneloven om habilitet. Vi gir en slik anbefaling selv om Fjellnettverket neppe er et forvaltningsorgan som dermed er omfattet av disse to lovene. Å følge disse reglene vil uansett gi tillit, trygghet og rettssikkerhet i prosessen. Fra «Kommentarer til Kommuneloven» vil vi sitere følgende: «Etter forvaltningsloven 8 tredje avsnitt har medlemmene av et organ plikt til å vurdere sin egen habilitet og til i god tid å si fra om forhold som kan gjøre dem inhabile. Formannen for organet antas å ha plikt til selv på forhånd å overveie om noen av medlemmene vil være inhabile, og plikt til å kalle inn varamedlemmer for medlemmer som en må regne med vil måtte fratre som ugilde. Etter forvaltningsloven 8 tredje avsnitt bør varamedlem innkalles til å møte ved avgjørelsen. I alminnelighet kan det ikke være plikt til å innkalle.» Videre vil vi sitere dette avsnittet: «Hvis det i samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen, verken av sin egen habilitet eller andre medlemmers habilitet - forutsatt at organet likevel er vedtaksført. Dette gjelder uansett om det er påstått ugildhet på samme grunnlag eller på forskjellig grunnlag for de forskjellige medlemmene. Hvis organet ikke vil være vedtaksført dersom de medlemmer som er påstått inhabile, må fratre, skal alle møtende medlemmer delta ved avgjørelsen.» Hvis varamedlemmer representerer søkerne og slik står i fare for å være inhabile på samme måte, kan man stå i fare for at organet ikke er vedtaksfør. Da vil vi anbefale at 12

13 prinsippet om at «hvis alle er inhabile, så må alle tiltre møtet og fatte vedtak», gjøres gjeldende. For å oppsummere er rådet fra KS-Konsulent at organet avklarer habilitetsspørsmålene og vurderer om dette kan løses ved hjelp av vararepresentanter. Hvis ikke tiltrer alle og fatter vedtak. 13

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Sted: Akershus fylkeskommune, møterom 211 Lillehammer, 25. mars 2015 Kl. 1000-1500 Til stede fra styret: Gro Lundby, Oppland fk Dag Lislien, Rollag kommune Arne Vinje, Vinje kommune

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Sluttrapport forstudie

Sluttrapport forstudie Sluttrapport forstudie Internasjonalisering FJELLREGIONSAMARBEIDET 1. september 2014 Skrevet av: Ihle Ingvild Elise og Monica Eriksson Sluttrapport forstudie Internasjonalisering 1. Vurdering av fasens

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Godkjenningsenheten

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat

Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat Til Fjellregionsamarbeidet Sekretariatsleder Monica Eriksson Oppland Fylkeskommune E-post: Monica.eriksson@oppland.org Hamar, 16.02. 2015 Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015

REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 Vår ref.: 201203163 Lillehammer, 8. juni 2015 Sted: Skinnarbu Høyfjellshotell Dato: 5. juni 2015, kl. 0830-1300 Til stede: Se deltakerliste på neste side. Saksliste 1 Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen.

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen. Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Formål SIUs bestemmelser for habilitet skal bidra til å sikre at SIUs programmer forvaltes

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning Kort om bakgrunn for dokumentet, utarbeidet utredning og forhandlinger,

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008. NOTAT Til: Fra: Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. 08/826-9/SF-440, SF-512.1, SF-821, SF- 900//KIM Dato: 31.10.2008 Webversjon av uttalelsen Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/3279 Klassering: X31 Saksbehandler: Susanne Bratli HØRING - LOKALISERING AV FELLESENHET

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer