Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat"

Transkript

1 Til Fjellregionsamarbeidet Sekretariatsleder Monica Eriksson Oppland Fylkeskommune E-post: Hamar, Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat KS-Konsulent as viser til tilbudsforespørsel og har gleden av å gi tilbud. KS-Konsulent har erfaring med å vurdere organisatoriske endringer, foreta kartlegging og gi begrunnede anbefalinger. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana vil utføre dette oppdraget. Daglig leder Åsbjørn Vetti vil følge arbeidet med råd og kvalitetssikring. Dette er også vår måte å redusere sårbarhet ved uforutsette hendelser. Nedenfor beskriver vi vår forståelse av oppdraget og vårt forslag til løsning av oppdraget og et pristilbud. I vedlegg 1 er en kort omtale av KS-Konsulent as, og i vedlegg 2 er CV for rådgiver for dette oppdraget samt referanseoppdrag. Vår forståelse av oppdraget Fjellregionsamarbeidet er et politisk nettverk for fjellområda i Sør- og Midt-Norge. Samarbeidet er ikke eget rettssubjekt. Samarbeidets øverste organ er rådet. Dette velger styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder samarbeidets drift. Styret ser til at virksomheten driver i samsvar med vedtektene, vedtatt budsjett og andre vedtak eller retningslinjer. Samarbeidet har et sekretariat som utøver den daglige drifta; blant annet å utgreie og innstille i de saker som legges fram for overordna organ og å utøve sekretærfunksjonen. Sekretariatet har tale og forslagsrett i styret og rådet, når det behandler saker som gjelder samarbeidet. Sekretariatet har til nå skiftet lokalisering ut fra styreledervervet og vedkommende sin organisatoriske tilhørighet. 1

2 Rådet i Fjellregionsamarbeidet vedtok på rådsmøte 17. juni at sekretariatet i Fjellregionsamarbeidet skal være fast. Hensikten med endringen er å sikre en organisering og styring som gir effektivitet og kontinuitet i arbeidet, og som gir rom for å bygge opp kompetansen i samarbeidet. Det ble vedtatt en prosess som nå er under gjennomføring. Denne er: 1. Sekretariatet utarbeidet retningslinjer for søknad i samråd med administrativ gruppe og jurist. Disse ble lagt fram og godkjent på styremøtet 5. september. 2. En henvendelse ble sendt til medlemmene av Fjellregionsamarbeidet, som er egne rettsobjekt, med spørsmål om de ønsket å ta ansvaret for sekretariatet. Frist for å søke var 1. januar Det har kommet inn tre søknader; fra Buskerud, Oppland og Hedmark fylkeskommuner. 3. Avstemning og endelig beslutning om lokalisering og dato for implementering skal fattes på rådsmøtet i På styremøtet nå i januar besluttet styret å be om ekstern bistand fra KS-Konsulent as for å gjennomføre nødvendige intervju av styret, sekretariat og søkerne, og å komme med innstilling og anbefalt rekkefølge på søkerne. Oppdraget ønskes sluttført innen Samme dag holdes neste styremøte. Dato for rådsmøtet hvor vedtak om lokalisering av sekretariatet skal fattes, er satt til 5. juni. Økonomisk maksramme for oppdraget er eks. mva., men det er ønskelig med et lavere beløp. Slik vil vi løse oppdraget KS-Konsulent as kan utføre oppdraget og foreslår følgende gjennomføring: 1. Dokumentgjennomgang av Fjellregionens formål, og målsettinger og vedtak om fast sekretariat. 2. Gjennomgang av søknadene ut fra kriteriene, og forberedelse til intervjuer med hver søker. 3. Intervju med styreleder og styremedlemmer, gjennom telefonintervju, for å få utdypet styrets forventninger til sekretariatet og kriteriene for et fast sekretariat. 4. Intervju med sekretariatet for å utdype sekretariatets oppgaver og kriteriene for et fast sekretariat. 5. Intervju med de tre søkerfylkeskommunene primært gjennomført samtidig med et besøk i de respektive lokalitetene. Sekundært kan vi gjøre dette i fylkeshuset hos hver søker. 6. Skrive en oppsummering av intervjuene med søkerne, vurdere søkerne opp mot kriteriene og gi en anbefaling. Dette utformes som en kortfattet rapport som vil være grunnlag for styrets behandling. Denne ferdigstilles til styremøtet Presentasjon for styret Denne dagen er jeg opptatt med et møte i Oslo (som jeg kan forlate for en kort stund etter nærmere avtale om tidspunkt). Pris og vilkår KS-K har en dagspris på kr eks mva. per rådgiver. 2

3 Ved en gjennomføring som beskrevet ovenfor, der intervjuene av søkerne skjer samtidig med besøk ved lokaliseringene på Geilo, Røros og Lillehammer, beregner vi 6,25 dagsverk. Denne gjennomføringen vil sikre at hver søker får presentert sine søknader på en best mulig måte. Det blir lettere å bli kjent med, beskrive og vurdere ideen bak og mulighetene ved lokalisering og samarbeid med fagmiljøer lokalt. Dersom intervjuene kan gjennomføres i fylkeshusene til hver av søkerne, vil vi bruke 5,5 dagsverk. Hvis dere ønsker ytterligere lavere kostnad, og de tre intervjuene med søkerne kan gjennomføres over en dag i Hamar, kan vi utføre oppdraget på 4,5 dagsverk. Alle tre alternativene innebærer en presentasjon og deltakelse på inntil 2 timer i styremøtet mandag forutsatt at møtet holdes i Oslo slik det pleier. Samlet honorar for 6,25 dagsverk er kr * 6,25 dagsverk er kr ,00 eks. mva. Samlet honorat for 5,5 dagsverk er kr * 5,5 dagsverk er kr ,00 eks. mva. Samlet honorar for 4,5 dagsverk er kr * 4,5 dagsverk er kr eks. mva. I tillegg kommer reise- og diettutgifter eks. mva. med utgangspunkt i Hamar. Vi fakturerer kun for de faktiske reiseutgiftene. Tilbudet med leveringsfrist gjelder for avtaleinngåelse innen Ved seinere avtaleinngåelse, kan vi måtte forlenge leveringsfristen. Vi håper tilbudet er i tråd med deres forventninger og behov, og ser fram til et nærmere samarbeid. Med vennlig hilsen Arild Sørum Stana Seniorrådgiver KS-Konsulent as 3

4 Vedlegg 1 - KS-Konsulent as KS-Konsulent as er et heleid datterselskap av KS kommunesektorens organisasjon. Selskapet ble opprettet 1. august Før dette eksisterte KS-K som en egen enhet i KS i åtte år. KS-Konsulent arbeider i tråd med KS' verdigrunnlag og policy. Vi skal levere etterspurte konsulenttjenester til kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter i tråd med KS' satsingsområder. I KS-K er det 11 ansatte som arbeider med konsulent- og rådgivningsoppdrag. KS-K jobber kun mot kommunal sektor. I 2013 hadde vi til sammen 202 oppdrag i 139 enkeltkommuner og fylkeskommuner. Når KS-K gjennomfører oppdrag i kommunesektoren, legger vi til grunn noen viktig prinsipper for lokaldemokratiets eksistens og berettigelse. Dette bygger på: Kommunen som en politisk-demokratisk arena Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne Kommunen som samfunnsaktør og utvikler av lokalsamfunnet Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter Vår visjon er Kompetente kommuner lokale løsninger. Våre verdier er Utfordrende og Dedikert. 4

5 Vedlegg 2 CV og referanseoppdrag for fagteamet Curriculum Vitae Arild Sørum Stana Født 1958 U t d a n n i n g 2011 Det verdiskapende styret - Masterprogram BI 2009 EU/EØS-forvaltning Høgskolen i Lillehammer 2002 Master of Mangement ledelse av kunnskapsorganisasjoner - BI 1996 Offentlig administrasjon og ledelse Høgskolen i Nord-Trøndelag 1992 Personalutvikling og ledelse Høgskolen i Lillehammer 1988 Videreutdanning i norsk Hamar lærerhøgskole 1985 Videreutdanning i informatikk Statens spesiallærerskole 1983 Adjunkt allmennlærer og spesialpedagogikk Hamar lærerskole P r a k s i s - Seniorrådgiver, KS-Konsulent as 2008 Regiondirektør, KS Hedmark og Oppland 2004 Stabsleder, Høgskolen i Hedmark 2002 Utdanningsdirektør, Statens utdanningskontor/fylkesmannen i Hedmark 1998 Assisterende utdanningsdirektør, Statens utdanningskontor i Hedmark 1997 Utdanningsdirektør vikar, Statens utdanningskontor i Hedmark Førstekonsulent, Statens utdanningskontor i Hedmark Personal- og attføringsleder, Hedprodukt AS Utviklingsleder, Ringsaker kommune Adjunkt, Furnes ungdomsskole Adjunkt, Gjøvik-Toten Interkommunale skole Styreverv Leder i styret for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Kunnskapsdepartementet er eier Styreleder i Hamartiltakene, Kirkens Sosialtjeneste Medlem og leder i Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark, Medlem i styringsgruppa for Interreg-prosjektet Master i Public Administration Høgskolen i Hedmark og Universitet i Karlstad Leder for styringsgruppa for det nasjonale prosjektet Flink med folk i første rekke finansiert av Helsedirektoratet Styreleder i Agora - Senter for skoleutvikling og læringsanlegg Styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern Hamar Leder driftsstyret Ajer ungdomsskole R e f e r a n s e o p p d r a g Evaluering av Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Kongsberg 5

6 og Numedal. Vurdering av opplevd kvalitet på tjenestene, vurdering av selskapsform, forslag til nye vedtekter og ressursfordeling med deltakerne i det interkommunale samarbeidet. Kontaktperson: Birger Sauro, Kongsberg kommune Gran og Lunner kommuner. Prosjektleder for utredning om de to kommunene skal etablere en ny kommune. Gran kommune. Planlegging og gjennomføring av 5 ledersamlinger over 2 år i samarbeid med rådmannens ledergruppe. Målsettingen er at lederne skal utvikle sin kompetanse på hvordan de kan legge til rette for innovasjon innenfor sine tjenesteområder. Praktiske oppgaver innen tjenestedesign knyttet til videreutvikling av egen tjeneste. Kontaktperson: Rådmann Arne Skogsbakken. Sandnes kommune. Innovasjonsprosess i kultur og fritid med vekt på brukerorientering. Hvordan gjøre tjenestene bedre for brukerne. Innhenting og bearbeiding av brukerdata, arbeid med tjenestedesign og organisasjonsdesign. Ledersamlinger for alle ledere og innovasjonsprosess for kultur og fritid. Oppdraget gjennomføres av seniorrådgiverne Arild Sørum Stana og Åsbjørn Vetti. Kontaktperson: Enhetsleder kultur og fritid, Tone Strømø. Oslo kommune, bystyrets sekretariat. Prosessledelse ved utvikling av ny strategi. To medarbeiderseminar for ca 50 lederne og medarbeider med bred involvering i prosessen og vekt på brukerinvolvering og hvordan møte brukernes framtidige behov. Kontaktperson: direktør Ola B Mannsåker Lebesby kommune. Lederutviklingsprogram for alle lederne over to år med gruppecoaching mellom samlingene. Kontaktperson: Arnfinn Bønå Austevoll kommune. Lederutviklingsprogram for alle lederne over to år. Kontaktperson: Arve Sunde Aurskog-Høland kommune. Vurdering av hensiktsmessigheten i organiseringen av Neverstua AS og ASVO Bjørkelangen AS. Kontaktperson: rådmann Siri Hovde Hammerfest kommune. En samlet gjennomgang av Hammerfest brann og redningstjeneste ramme, herunder å vurdere tildelte ressurser mot behov i forhold til de oppgaver virksomheten er satt til å løse, og komme med forslag til tiltak som medfører at virksomheten oppnår balanse mellom tildelt nettoramme og regnskap. Metode: kvalitative intervjuer, analyse av KOSTRA-data og anvendelse av vedtak, lovkrav og utviklingstrekk i sektoren. Kontaktperson: kommunalsjef Geir Nesse. Styrekurs for styrer i kommunale og fylkeskommunale selskaper. Faglig ansvarlig og foreleser. Kontaktperson: Vidar Berglund i KS Agenda. Lindås kommune. Prosessleder i ledersamling for alle kommunale ledere som en del av et større omstillingsarbeid i kommunen. Kontaktperson: Ole Georg Hoaas. 6

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer