REFERAT FRA STYREMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE Sted: Akershus fylkeskommune, møterom 211 Lillehammer, 25. mars 2015 Kl Til stede fra styret: Gro Lundby, Oppland fk Dag Lislien, Rollag kommune Arne Vinje, Vinje kommune Svein Borkhus, Fjellregionen Tor Grøthe, Buskerud fk Terje Hofstad, Hedmark fk Jørund Ruud, Telemark fk Administrativ gruppe/sekretariat/em Marit Blomlie, Valdres Tore Gilhuus, Buskerud fk Knut Arne Gurigard, Hallingdal Rune Jørgensen, Fjellregionen Torunn Kornstad, Hedmark fk Oddmund Olesrud, Tinn kommune Jon Andreas Kolderup, Euromontana Ingvild Elise Ihle, sekretariat Monica Eriksson, sekretariat SAKER 10/15 Godkjenning av innkalling 11/15 Godkjenning av referat fra 28. jan 12/15 Fast sekretariat sendes fra KS 18. mars 13/15 Godkjenning og (underskriving) av samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband 14/15 Forberedelser til rådsmøte, 1. gangs gjennomgang og drøfting av; - Rådsmøte 5. juni o Saksliste/program til rådsmøtet o Sted og tidspunkt for rådsmøtet - Årsmelding 14/15 - Regnskap Handlingsplan 2015/16 - Budsjett 2015, medlemskontingent - Økonomiplan /15 «Mountain partnership» 16/15 Orienteringssaker - Euromontana - USS - ØF-prosjektet hvor Gro har vært med i nasjonal brukergruppe og som nettopp publiserte artikkelen «fjellandet uten fjellpolitikk». - Mat og opplevelser i fjellområda. - Logo, presentasjon av resultatet. 17/15 Eventuelt

2 10/15 Godkjenning av innkalling Styret godkjente innkalling til styremøte 20. mars. Kjell M. Melbybraaten fikk forfall på kort varsel pga. kansellert fly fra Valdres. Styret godkjente ikke Kjell B. Melbybråtens fullmakt til Marit Blomlie. Terje Hofstad stiller som vara for Dag Rønning. Sak 12/15 gås grundig gjennom da Terje Hoffstad ikke hadde fått invitasjonen til telefonmøtet med gjennomgang fra KS, og ikke fikk dokumentene fra KS sendt på ettermiddagen den /15 Godkjenning av referat fra 28. jan Vedlegg: Referat fra styremøtet 28. januar styret godkjente referat fra 28. januar 12/15 Fast sekretariat Vedlegg til saken: Fremdriftsplan for prosessen v/ks Rapport, fra Arild Sørum Stana, KS Powerpointpresentasjon fra Arild Sørum Stana, KS Bakgrunn: Etter drøfting på siste styremøte, ble det besluttet å innhente pris fra KS konsulent for gjennomføring av evaluering av søknadene til fast sekretariat og utforming av innstilling til styret. Arild Sørum Stana i KS fikk ansvaret for prosessen. Innstillingen med rapport blir ferdigstilt til styremøtet 20. mars. Siden siste intervju ble gjennomført 18. mars, ble saksgrunnlaget (en rapport og powerpointpresentasjon) til denne saken sendt fra Arild Sørum Stana, KS og til styret. Styret hadde gjennomgang i telefonmøte med Stana den 19. mars kl som forberedelse til styremøte den 20. Endelig rapport fra Stana ble sendt ut på ettermiddagen den 19. mars. Det vil bli anledning til å avklare evt. spørsmål med Stana mellom styremøtet og rådsmøtet om nødvendig. Stana kan stille på Rådsmøtet å presentere rapporten og innstillingen om ønskelig. Da det på forhånd var stilt spørsmål om habilitet i saken, ledet Arne Vinje denne saken i styremøtet. Vurdering av habilitet: Styret hadde en grundig gjennomgang av regelverket rundt habilitet. Styret var på dette punktet enig i KS sin anbefaling om å legge reglene i reglene i forvaltningsloven og kommuneloven til grunn. Styret vurderte etter denne alle som habile, med begrunnelse om at ingen har personlige interesser i saken. Drøfting Styret hadde stor tillit til utredningens om er gjort av KS. Rapporten fra KS ble videre gjennomgått og drøftet punkt for punkt. KS vurderte alle søkerne relativt likt, med unntak av to punkt;

3 godt fagmiljø internt og eksternt og organisatorisk plassering. Deler av styret mente at punktet om lokalisering burde være vektet annerledes, med fokus på symbolverdien i å legge sekretariatet til en fjellkommune. Styret stemte over KS sin innstilling for å se om den var samsvar med styrets innstilling. Prøverøsting: Lillehammer 3 Geilo 2 Tynset 2 Røsting mellom 2. og 3. plass Geilo 4 Tynset 3 Røsting mellom 1. og 2. plass Lillehammer 3 Geilo 4 Styret innstiller søkerne i følgende rekkefølge 1. Buskerud fylkeskommune 2. Oppland fylkeskommune, 3. Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen Denne innstillingen legges frem for avstemming på Rådsmøtet 5. juni. Sammen med KS sin innstilling, referat fra styremøtet og fremgangsmåte. Arild Sørum Stana inviteres til å legge frem rapporten og sin innstilling. Stemmeavgivning gjennomføres på tilsvarende måte som på styremøte. 13/15 Godkjenning og (underskrift) av samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband Vedlegg: Utkast til samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband. Styret godkjenner samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband. Avtalen justeres med konsekvent navnebruk og noe justering av oppsett. 14/15 Forberedelser til rådsmøte 5. juni 1. gangs gjennomgang og drøfting av dokumenter til rådsmøtet, samt drøfting av program og sted for rådsmøtet.

4 Vedlegg: Følgende dokumenter under arbeid til rådsmøte Rådsmøte 5. juni Saksliste/program til rådsmøtet Sted og tidspunkt for rådsmøtet Årsmelding 14/15 Regnskap 2014 Handlingsplan 2015/16 Budsjett 2015, medlemskontingent Økonomiplan Endelig versjon av saksdokumentene til rådsmøte godkjennes på et styremøte som gjennomføres som telefonmøte i god tid før rådsmøtet. Sted og tid: Mellom alternativene Oslo og Rjukan, falt valget på Rjukan som sted for rådsmøtet 5. juni. Tinn kommune anbefalte Skinnarbu som overnattingssted. Av hensyn til reisetid ble det besluttet å starte møtet torsdag den 4. kl. 15 med et faglig program. Rådsmøtesakene tas fra morgenen den 5. og avsluttes med lunsj. Faglig tema den 4.: Styret drøftet aktuelle faglige tema for rådsmøte. Endelig faglig program avgjøres av svar på invitasjoner til foredragsholderne. - fjellpolitikk: presentasjon av resultatet fra prosjektet FNV har vært med i og vurdering av oppfølgende tiltak til handlingsplanen v/østlandsforskning - St.melding om reiseliv. - infrastruktur (digital infrastruktur, mobildekning, 4G, politireform, samferdsel) Innspill til innkomne saker: Styret/rådsmøtedeltakerne oppfordres til å sende inn saker under sak 11, som kan forberedes og sendes inn som resultat av rådsmøtet. Årsmelding Fullføres og sendes styret med korrekturvisning, slik at endringer siden siste utgave blir synlig. Det legges opp hurtigkoblinger til dokumenter som nevnes i rapporten. Handlingsplanen Styret hadde følgende innspill til handlingsplanen. - Fjellpolitikk - St. meld om reiseliv; høstens hovedsak. - Digital infrastruktur - Politireformen (under beredskap) - Forskning på fjellandbruket, matkvalitet - Landbrukets betydning for turismen

5 Regnskap/budsjett Styret tok gjennomgangen til orientering, og vedtok gjennomføring av revisjon hos Revisjon Innlandet som i fjor. Budsjettet for 2015 justeres med manglende inntekt fra 2014, justert beløp for KLP samt endret husleie. Budsjettene for revideres i tråd med innstilling om fast sekretariat. Endelig regnskap og budsjett sendes til gjennomsyn nærmere rådsmøtet. Valgkomite Det bør settes ned en valgkomite på dette rådsmøtet som er forberedt på å kjøre en prosess for å forberede til valg av styret i februar Et punkt om kjønnsfordeling bør inn i instruksen til valgkomiteen. Styret sender inn forslag til medlemmer i valgkomiteen. 15/15 «Mountain partnership» Vedlegg Bakgrunn Notat fra sekretariatet Jan Edøy, i KMD, sendte oss i forbindelse med den internasjonale fjelldagen gratulasjoner og link til organisasjonen som stod bak denne dagen. Organisasjonen heter «Mountain Partnership» og har mer enn 200 medlemmer fra regjeringer og organisasjoner fra hele verden. Organisasjonens målsettinger stemmer godt overens med Fjellnettverkets målsettinger. Ingen kostnad knyttet til medlemskapet kun dekning av egne kostnader på tid man legger inn i nettverket. Hensikten med medlemskapet kan være: Synliggjøre Fjellnettverket som organisasjon og behovet for egen fjellpolitikk i Norge bidra til å synliggjøre den internasjonale fjelldagen Dele kunnskap om fjellområda med et internasjonalt nettverk med felles interesse. Styret godkjenner at Fjellnettverket søker om medlemskap i Mountain Partnership.

6 16/15 Orienteringssaker styret tok følgende saker til orientering; Euromontana Jon Andreas Kolderup orienterte fra styremøtet den 18. mars. Det pågår interne prosesser i Euromontana som kan medføre endring i ledelsen i selskapet. Sekretariatet i Euromontana arbeider hardt for å levere nødvendige skisser til prosjekter som skal leveres 11. juni., for å sikre selskapets økonomi. Det påtenkte styremøtet i Sogn og Fjordane er avlyst. Generalforsamlingen arrangeres i år Brüssel i stedet for Kroatia. European Convention i 2016 arrangeres i Portugal fra 3. oktober til 5. okt. Denne etterfølges av en konferanse fra okt. med forskning som tema. Invitasjon kommer i april. Fjellnettverket tar opp igjen tråden mht. trainee når ting har roet seg. USS v/dag Lislien Forsøksordningen med motorferdsel avlyst jobbes med jussen. Det er vedtatt at forsøksordningen skal videreføres. Mineralsatsing kommer mer og mer. Ny lov paragrafen om at det skal ligge igjen verdier i vertskapskommunene er tatt bort. Rovvilt erstatningssaker. Logo v/sekretariatet Vedlegg Beskrivelse av ny logo. Endelig utgave av Logo godkjent Status Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda Arbeidet i referansegruppa Strategiarbeidet ble ikke helt tilfredsstillende gjennomført. Mål om å skape en helhetlig strategi, med kobling imellom temaene. Neste tema ut i satsinga er hytter og fritidsboliger. Stillingsressursen som OFK skulle sette av til satsinga, samt bedre informasjon etterlyses. Gro Lundby bekreftet at temaet tas opp som en del av neste ledermøte i Oppland. OFK har lagt frem status for KMD sist uke. Prosjektet mat og opplevelser Sekretariatet har ikke sluttført statusrapport om prosjektet. Arbeidsgruppa har møte den 16. april hvor planen for 2015 ferdigstilles. 17/15 Eventuelt Ingen innkomne saker.

Andre Eivind Brenna, styremedlem Euromontana Jan Borgnes, fjellstyrene (presentasjon under sak 20/14)

Andre Eivind Brenna, styremedlem Euromontana Jan Borgnes, fjellstyrene (presentasjon under sak 20/14) REFERAT FRA STYREMØTE Dato/tid 5. september kl. 10.-1420 Sted: Thon Hotel Opera Til stede: Fra styret: Lillehammer 29. august 2014 Gro Lundby, Oppland fylkeskommune Arne Vinje, Vinje kommune Kjell B. Melbybråten,

Detaljer

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en

Detaljer

Referat fra møte i AU 8.januar 2009.

Referat fra møte i AU 8.januar 2009. FJELLREGIONSAMARBEIDET Et regionalpolitisk samarbeid mellom fjellkommuner/regionråd og fylkeskommunene i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark Vår dato 14.01.09 Vår referanse Vår saksbehandler

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat

Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat Til Fjellregionsamarbeidet Sekretariatsleder Monica Eriksson Oppland Fylkeskommune E-post: Monica.eriksson@oppland.org Hamar, 16.02. 2015 Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer