Høringssvar Endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar Endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve."

Transkript

1 Utdanningsdirektoratet Postboks Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Jørgen Leegaard 2017/5331 Høringssvar Endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve. Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet av 30. mai 2017 om forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve. Vi viser også til høringssvaret fra Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk. BNL har valgt å sende høringssvaret i brevs form fordi vi finner Utdanningsdirektoratets struktur for høringssvar lite fleksibel. BNL forutsetter at Utdanningsdirektoratet gjøres kjent med hele BNLs høringssvar. I høringssvaret svarer vi på forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 3-48 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. Vi svarer på forslag til endringer i innhold og struktur. Vi svarer også på forslag om endringer i del VI om dokumentasjon. BNLs høringssvar er bygget opp i tre deler: Første del er beskrivelse av bygge- og anleggsnæringen (byggenæringen) og næringens rekrutterings- og kompetansebehov, andre del er kommentarer til del fire i høringen under "Utdanningsdirektoratets vurderinger og forslag", og siste del er kommentarer til del fem av høringen " Økonomiske og administrative konsekvenser". Første del - Beskrivelse Arbeidslivet trenger fagarbeidere med teoretisk og yrkesfaglig kompetanse på høyt nivå. Bestemmelsene som tas opp i høringen, har ikke vært endret siden Det er nå behov for å foreta visse endringer, men også viktig å fortsette med det som fungerer godt i dag. Utdanningstilbudene og opplæringen må gi ungdommen et faglig fundament og motivasjon til å lære mer. Utdanningen må også være tilpasset voksnes behov for å gjennomføre læretid. Fagutdanningen må holde høy kvalitet, og utdanningens struktur, innhold og læringsutbytte må bidra til dette. Bygge- og anleggsnæringen (byggenæringen) er den største næringen i Norge målt i antall bedrifter, med over foretak registret i Brønnøysund. Vi utgjør den største distriktsnæringen og vi er den nest største næringen regnet i sysselsetting. Byggenæringen omsetter i dag for om lag 500 milliarder i året og har om lag medarbeidere i utførende del. Om lag 60 % av produksjonspersonellet har formell kompetanse 1. Skal næringen kunne 1 Rapport 2012 Build Up Skills, utarbeidet for Lavenergiprogrammet i forbindelse med EU-prosjekt Middelthunsgate 27 Postboks 7187 Majorstuen Majorstuen, Oslo, Norge N-0307 Oslo, Norge Org. no

2 vokse, levere den kvalitet og produktivitet som forventes av samfunnet, må næringen ha de fremste fagarbeiderne og håndverkerne i sin produksjon, i tillegg til fagskole- og ingeniørutdannede. Dette krever en stabil rekruttering av kvalifiserte søkere til næringen. Alle kjente fremskrivinger av behovet for ulike typer arbeidskraft og kompetanse i næringen på kort, mellomlang 234 og lang sikt 5, viser at det i dag er et stort udekket behov for kvalifisert arbeidskraft. SSB anslår en mangel på fagarbeidere i 2035 med dagens gjennomføring. NHOs Kompetansebarometer fra 2017 viser at håndverksfag og ingeniør og tekniske fag er mest etterspurt blant NHOs bedrifter. Byggenæringen har behov for mellom og nye medarbeidere hvert år i årene som kommer. Om lag 2/3 av disse er håndverkere og fagarbeidere i alle næringens lærefag. Det har vært en nedgang i søkingen til byggenæringens fag siden 2006, og til tross for en positiv utvikling de siste årene, er ikke økningen tilstrekkelig. Vi er bekymret for utviklingen, og for hvordan vi skal dekke fremtidens arbeidskraft- og kompetansebehov. Skal næringen kunne levere til høyere kvalitet må man ha fag som møter virkeligheten på byggeplass, dette fordrer at fagene oppleves som relevante, aktørene i utdanningsfeltet har endringskompetanse og i tillegg erkjenner behovet for fag som møter byggeplassens behov. Noen av fagene innen bygg- og anleggsteknikk har blitt mindre med årene, og sliter med rekrutteringen til fagene. Derfor vil det være ekstra viktig at disse fagene får utføre ulike prøver slik de ser det mest fordelaktig. I takt med resten av samfunnet er også byggenæringen i en rivende utvikling. Ny teknologi, digitalisering, prosesser, modulbygging, nye byggemetoder, nye maskiner, og økt grad av globalisering er pådrivere for at fagene må endre og tilpasse seg fremtidens kompetansebehov. Utdanningen og opplæringsutførelsen må derfor tilpasses de behov og endringer som er i næringen. Denne høringen har blitt behandlet i BNL-fellesskapet. Innspillene tegner et bilde av en mangfoldig næring med mange ulike behov. Vi trenger en fleksibel utdanning som passer for både små og store bedrifter, små og store fag, og modne ungdommer og voksne. Andre del - Kommentarer til del fire i høringen, " Utdanningsdirektoratets vurderinger og forslag" Som egen del av høringen har direktoratet på høring vurderinger og forslag om endringer i innhold og struktur når det gjelder forskrift til opplæringsloven 3-48 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. Direktoratets vurdering og forslag deles inn i fire deler; endringer i innhold, endringer i struktur, forslag til mindre endringer, og avklaringer. 2 Byggenæringes fremtidsbarometer Fafo-rapport (2017) Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og NHOs Kompetansebarometer SSB (2010) Demand and Supply of Labor by Education 2

3 4.1 Endringer i innhold Begrepsavklaring BNL er enig i at begrepet "læretida" erstatter "opplæringstida". BNL ser at det er behov for å ha et gjennomgående begrep for å unngå misforståelser. Opplæringstiden er hovedsakelig på 4 år, og 4,5 år for rørleggerne. Dette betyr at elevene skal være 2 (3) år på skolen og 2,5 (1,5) år i læretid i bedrift Avleggelse innenfor læretida BNL støtter ikke at fag-, svenne- praksisbrev- og kompetanseprøven som hovedregel skal avholdes før læretiden er ute. BNL mener at fag-, svenne- praksisbrev- og kompetanseprøven bør avlegges så nær læretidas slutt som mulig. Dagens fleksibilitet på inntil to måneder før og inntil to måneder etter lærlingekontraktens utløp bør opprettholdes. Lærlingens rettigheter ihht. opplæringskontrakt og ansettelseskontrakt må ivaretas dersom prøven avlegges etter opplæringstidas utløp Mulighet for å forlenge kontraktstiden BNL er ikke enig i at det presiseres i bestemmelsen at fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven kan avlegges fra tre måneder før læretiden er ute. BNL mener at prøven bør avlegges så nære opplæringstidens slutt som mulig, slik at opplæringstida ikke blir redusert. Dagens fleksibilitet på inntil to måneder før og inntil to måneder etter lærlingekontraktens utløp bør opprettholdes. Lærlingens rettigheter ihht. opplæringskontrakt og ansettelseskontrakt må ivaretas dersom prøven avlegges etter opplæringstidas utløp. Lærlingens rett til å kunne gå opp til prøve som ansatt i lærebedriften, og bedriftens plikt til å legge til rette for prøveavvikling, må sikres. Fylkeskommunen bør tre måneder før utløp av lærekontrakten sende påminning til lærebedriften om prøveavvikling. BNL støtter ikke høringsforslaget om at det er behov for et større handlingsrom for når prøvene skal avlegges. BNL mener at dagens fleksibilitet på inntil to måneder før og inntil to måneder etter lærlingekontraktens utløp bør opprettholdes, og at prøven bør avlegges så nær læretidas slutt som mulig. Et større handlingsrom vil gi uheldig avkortning av opplæringen. BNL mener at det viktigste er hva lærlingen faktisk har tilegnet seg av kunnskaper. BNL ønsker at lærlingene skal være så godt som mulig forberedt når de går opp til prøven, og slik oppnår en god mestringsfølelse ved gjennomføring av prøven. Grunnlaget elevene har når de starter sin utdanning i faget er ganske varierende. Elever med godt grunnlag og mye erfaring kan ha behov for å gå opp til svenneprøven tidligere enn andre. Som regel er utfordringen i dag heller motsatt. BNLs bransjer opplever ofte at elever og lærlinger har et stort behov for individuelt tilpasset opplæring og trenger mer og lengre trening enn normert læretid. Vi mener det er viktig å ta hensyn til lærlingens mestringsnivå og kompetansenivå når dato for svenneprøven settes. 3

4 Iverksettelse BNL støtter høringsforslaget om at bestemmelsen om avleggelse av prøven trer i kraft om lag ett år etter vedtakelsen. BNL mener at dette ikke skal ha tilbakevirkende kraft, ihht. Forvaltningsloven, på allerede løpende kontrakter. Lærekandidatene må følge de regler som var gjeldende da kontrakten ble underskrevet Ansvar for oppmelding BNL er enig i høringsvurderingen om at bedriftene bør fortsatt ha ansvaret for å melde opp kandidatene til prøvene. BNL mener at fylkeskommunen bør tre måneder før utløp av lærekontrakten sende påminning til lærebedriften om prøveavvikling. Bedriftene legger ofte inn relevant informasjon om prøvested og tidspunkt for prøve når de melder kandidaten opp til fagprøve. Bedriftene bør også ha ansvar for å melde lærlingen opp til teorieksamen på Vg3. BNL ønsker også å presisere at teorieksamen Vg3 må være avlagt og bestått før svenneprøven avlegges. BNL støtter ikke forslaget om at det bør gjøres endringer i standardavtalen for lærekontrakter/opplæringskontrakter, slik at bedriftene kan velge å forplikte seg til å avholde annengangs prøve. BNL mener at dagens ordning fungerer tilfredsstillende, og derfor bør beholdes Frist for oppmelding BNL mener at det ikke bør innføres en frist for oppmelding tre måneder før prøven skal avholdes. BNL mener at en slik bestemmelse vil være svært lite fleksibel. Dette vil blant annet medføre ytterligere kontraktsforpliktelser for opplæringsbedriftene. Dersom en bedrift får en utfordrende lærling, må bedriften ha lærlingen hos seg i inntil 24 måneder etter første gangs avlagte prøve. En naturlig konsekvens vil bli at bedriftene vil vegre seg ytterligere for å tegne lærekontrakter da forpliktelsen til bedriftene vil bli vesentlig mer. Fylkeskommunen bør tre måneder før utløp av lærekontrakten sende påminning til lærebedriften om prøveavvikling. Fylkeskommunen må ha lokale rutiner som ivaretar dette Frist for oppmelding BNL støtter ikke forslaget om at oppmelding til annengangs prøve bør skje innen tolv måneder etter første prøve. BNL mener at det er behov for relevant opplæring basert på begrunnelse for stryk. Annengangsprøven bør avholdes mellom tre til seks måneder etter første prøve Prøvenemndas oppmøte BNL støtter ikke forslaget om at minst ett prøvenemndsmedlem, og ikke alle i nemnda, må være til stede ved prøvestart. Gjennomføring av fag-/svenneprøven er en offentlig oppgave. Prøvenemndens medlemmer er oppnevnt fra partene (arbeidsgiver- og arbeidstakersiden) og gjennomfører prøven på vegne av 4

5 fylkeskommunen. BNL mener det er viktig at den avsluttende eksamen har en kvalitet og et innhold som er relevant for kandidaten, og som reflekterer de arbeidsoppgaver som er vanlig i vedkommende fag i bedriftene. Det kan oppstå tilfeller hvor kandidaten(e) får ulike forklaringer ved oppstart og bedømming. Det er derfor viktig at begge parter er tilstede ved oppstart av prøven og ved avslutningen av prøven, fordi det er viktig at partene har en felles oppfatning av kvalitet og relevans. Det er videre viktig for tryggheten til kandidaten at begge parter er tilstede, og at alle tre vet hva som er bestemt og sagt ved oppstart og avslutning. Dette vil styrke rettstryggheten for eleven. Slik kan man unngå misforståelser og tvil. Underveis i prøvearbeidet kan partene dele på oppgaven med å følge kandidaten. Rettstryggheten er viktig med tanke på klagemuligheten for eleven. Ved for eksempel prosedyrefeil er det viktig at begge prøvenemndsmedlemmene er tilstede ved oppstart, avslutning og ved evaluering. For en del år tilbake ble prøvenemndene redusert fra tre til to for å spare kostnader. BNL aksepterer ikke en ytterligere reduksjon. Den avsluttende prøven er siste stoppested i utdanning før kandidatene går ut i arbeidslivet som fagpersoner og fagarbeidere. Det er svært viktig at bedriftene og myndighetene kan stole på nivået og kvaliteten til kandidatene Unntak fra kravet om bestått for å få fag- og svennebrev og vitnemål BNL mener det ikke bør gis unntak for bestått i inntil to fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. BNL mener det må være likestilling mellom studiekompetanse og fagbrev. Vår prinsipielle holdning at alle fag må være bestått for å opprettholde kvaliteten i fagopplæringen. Det kan unntaksvis foretas vedtak, for enkeltpersoner, fritak i inntil to fellesfag. Dette må være en felles bestemmelse for både studieforberedende og yrkesfag. Det forutsettes at bokstav a,b,c formuleres slik at dette hovedprinsippet ivaretas Kompetanse til å gi samtykke BNL støtter høringsforslaget om at avgjørelsesmyndigheten for å gi unntak for både vitnemål og fag- eller svennebrev legges til fylkeskommunen Sertifisering BNL støtter ikke høringsforslaget om oppheving av leddet om sertifiseringsordninger Endringer i struktur Samle alt om dokumentasjon i kapittel 3 del VI BNL støtter at 3-67 om unntak for fag- og svennebrev og praksisbrev og 3-44 om unntak for vitnemål på yrkesfaglige studieprogram slås sammen til en bestemmelse BNL støtter forslaget under forutsetning av at det ikke innebærer noen realitetsendringer. 5

6 BNL støtter at en ny bestemmelse om fag- og svennebrev og praksisbrev tas inn i del VI om dokumentasjon. BNL støtter forsalget under forutsetning av at det ikke innebærer noen realitetsendringer Samle alt om dokumentasjon i kapittel 3 del VI BNL støtter at 3-68 oppheves. BNL støtter forsalget under forutsetning av at det ikke innebærer noen realitetsendringer Slå sammen 3-48 og 3-49 BNL støtter at 3-48 og 3-49 slås sammen til en bestemmelse? BNL støtter forsalget under forutsetning av at det ikke innebærer noen realitetsendringer Flytte 3-52 til 3-55 til læreplanene BNL støtter at 3-52 til 3-54 oppheves, og at innholdet i bestemmelsene flyttes til de aktuelle læreplanene? BNL støtter forsalget under forutsetning av at det ikke innebærer noen realitetsendringer. BNL støtter at deler av 3-55 oppheves og flyttes til læreplanene, og at resten av bestemmelsen beholdes og forenkles? BNL støtter forsalget under forutsetning av at det ikke innebærer noen realitetsendringer Forenkle bestemmelsen om prøvens innhold og omfang BNL støtter forslaget til forenkling og presisering i 3-57 om prøvens innhold og omfang. BNL støtter forslaget under forutsetning av at det ikke innebærer noen realitetsendringer, og at prøvene er tilnærmet like på nasjonalt nivå. Samtalen skal ha tilknytning til hva fag-/svenneprøven inneholder. Elementer som er bestått tidligere for eksempel på Vg3 eksamen, skal ikke prøves på nytt i samtalen. Det er behov for veiledningsmateriell og kvalitetssikring slik at dette praktiseres så likt som mulig i de ulike fylkene. En del av BNLs bransjer har egne Bransjelære i læretiden. BNL ber om at en skriftlig teorieksamen på Vg3 på bakgrunn av læreplanens Bransjelære prøves ut i de fag som ønsker dette. Det er ønskelig at lærlingene skal prøves i denne kompetansen enten i forkant eller i forbindelse med avleggelse av svenneprøven. Dette har BNL og Faglige råd tidligere anbefalt, og det er tidligere beskrevet ulike gjennomføringsmodeller av denne teorieksamen Forslag til mindre endringer Avholdelse av svenneprøve BNL støtter forslaget om at det bør komme frem av bestemmelsen at prøvestasjon er et sted der prøven kan avholdes. BNL mener det bør presiseres i bestemmelsene at for enkelte fag er bruk av prøvestasjon det beste alternativet for prøveavleggelse. Prøvestasjon er for enkelte fag et naturlig og likestilt alternativ til avleggelse av prøven i bedrift eller på byggeplass. Prøvestasjon er et godt egnet sted for å kunne 6

7 vurdere kandidatene under like forutsetninger og rammer, og alle kompetansemålene i læreplanen for faget. For enkelte fag vil det ikke være mulig å få med seg bredden i faget ved en prøveavleggelse på en byggeplass, og derfor egner prøvestasjon seg bedre i noen prøveavleggelser. I tillegg minimeres mulighetene for juks og prøvenemda kan lettere ha kontroll og følge opp kandidaten forsvarlig. For enkelte fag, som anleggsgartnerne, vil det også være naturlig å kombinere anleggsplass og prøvestasjoner ved prøveavleggelse Prøveavgift til utsatt prøve BNL er enig i at praksiskandidater ikke bør betale for utsatt fag- eller svenneprøve Grunnlag for vurdering av arbeidet BNL støtter ikke at siste ledd i 3-57 oppheves. BNL mener at siste ledd kan omformuleres for å tydeliggjøre prøvens innhold og kriteriene denne skal vurderes eller formidles til kandidaten. Ref Avklaringer Under finner dere BNLs kommentarer til de ulike avklaringene under punkt Prøven tilpasses virksomheten BNL mener at innholdet må tilpasses virksomheten i bedriften og lærlingens praksis i opplæringstiden. Det er derfor viktig at denne praksisen dokumenteres Ekstra praksis for praksiskandidater som ikke består BNL ønsker at dagens bestemmelse videreføres. BNL ser at det er behov for relevant opplæring basert på begrunnelse for stryk, men vi synes også at det er vanskelig å kreve dette for denne gruppen. Annengangsprøven bør avholdes mellom tre til seks måneder etter første prøve Karakterskalaen BNL ønsker at dagens karakterskala videreføres. BNL ser at det er behov for klarere kriterier for å skille «Bestått» og «Meget godt bestått» for at vurderingen blir så lik som mulig i de ulike fylkene Beholde prøvearbeid ved bestått BNL avventer en eventuell høring Sammensetningen av prøvenemnda BNL mener at fagprøven skal vurderes av fagfolk. Nemndas medlemmer må ha relevant fagkompetanse (fagbrev) og være yrkesaktive. Når det gjelder utskifting av prøvenemndsmedlemmene bør man sørge for kunnskapsoverføring ved at ikke begge medlemmene byttes samme år. Partene skal foreslå prøvenemndsmedlemmer. I praksis er det ofte saksbehandlere i fylket og opplæringskontorene som foreslår, og ikke organisasjonene. Dette er ikke tilfredsstillende. BNL ønsker at også organisasjonene kan foreslå prøvenemndsmedlemmer. 7

8 Tilsynspersoner Dette er fagavhengig og må reguleres i den enkelte læreplan. Vi ønsker at dagens ordning videreføres. Tredje del Kommentarer til del fem av høringen " Økonomiske og administrative konsekvenser" BNL ser ingen større økonomiske eller administrative konsekvenser. Dersom det får slike konsekvenser forventes det at myndighetene følger opp med rammeoverføring. Vennlig hilsen Byggenæringens Landsforening Jørgen Leegaard (sign) direktør 8

9 Kildehenvisninger Rørstad, Børing, Solberg og Carlsten (2017) NHOs Kompetansebarometer 2017 Oslo: NIFU. Nettside: Byggenæringens Landsforening (2017) Byggenæringens fremtidsbarometer. Oslo: BNL. Nettside: Grini, Karlsen og Hauge (2012) Rapport 2012 Build Up Skills, Oslo: Lavenergiprogrammet Nettside: Andersen, R. K. Jordfald, B. (2017) Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og Fafo-rapport. Nettside: Bjørnstad, R. Gjelsvik, M.L. Godøy, A. Holm, I. og Stølen, N.M. (2010) Demand and Supply of Labor by Education. Statistisk Sentralbyrå: Rapport 29/2010. Nettside: 9

Høringsbrev om endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Høringsbrev om endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 16.10.2017 30.06.2017 2017/5331 Høringsbrev om endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Detaljer

Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve Uttalelse - Hovedorganisasjonen Virke Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Vi foreslår følgende endringer i forskrift til opplæringsloven (endringene står i kursiv): 3-42 første

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 19. mai 2017 postmottak@kd.dep.no Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Regjeringen

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Høyring Endringar i føresegner om fagprøver, sveineprøver, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Høyring Endringar i føresegner om fagprøver, sveineprøver, praksisbrevprøve og kompetanseprøve Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Arkivnr: 2017/15590-1 Saksbehandlar: Oda Strøm Oksholm Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 10.10.2017 Utval for opplæring og helse 17.10.2017

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring - Fagbrev på jobb

Høring - Fagbrev på jobb 1 Vår saksbehandler: Are Solli Vår dato: 18.05.2017 Vår referanse: 2017/81 Deres dato: 04.04.2017 Deres referanse: Jan Ellertsen Kunnskapsdepartementet Høring - Fagbrev på jobb Departementet har i brev

Detaljer

Høringssvar ny fagskolelov

Høringssvar ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 29.09.2017 28.06.2017 KG Høringssvar ny fagskolelov Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2017/82

Vår dato: Vår referanse: 2017/82 1 Vår saksbehandler: Knut Maarud Vår dato: 10.11.2017 Vår referanse: 2017/82 Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ny høring - fagbrev på jobb Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Praksiskandidatordningen TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 22.02.2016 Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune 2016 2019 Dokumentet bygger på Opplæringslova 4-8, 12-7 og forskriften kapittel 3, fra 3-48 og til 3-67 Arbeidet til prøvenemndene

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven RESERVEDELSFAGET FOR KJØRETØY. Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven RESERVEDELSFAGET FOR KJØRETØY. Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven RESERVEDELSFAGET FOR KJØRETØY Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Det er behov for mer kunnskap om fag- og yrkesopplæring på en rekke områder. Nedenfor følger en oversikt over de indikatorer

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Prøvenemndsopplæring 2015/16.

Prøvenemndsopplæring 2015/16. Prøvenemndsopplæring 2015/16 www.vaf.no OPPLÆRING AV PRØVENEMNDER 2015/2016: 1. Didac-kurset skal gjennomføres-har du spørsmål? 2. Kurset/samlingen i dag 3. Samling med prøvenemnda for faget og levere

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato:

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato: Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-16 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006-30. april 2008 Dato: 11.10.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning \* Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning O Byrådens sak Byrådens sak nr.: 42/2015 Vår ref. (saksnr.): 201305567-23 Vedtaksdato: 18.12.2015 Arkivkode: 431 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fylkeskommunene Oslo kommune ved utdanningsetaten Vår referanse: 12/00554-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Innhold Målgruppe...3 Hvilke krav stilles til praksis?...3 Teller skolegangen min med?...3 Hvordan skal praksis dokumenteres?...4 Hva slags teori trenger jeg?...4 Må jeg betale for å gå opp til fag- eller

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven IDRETTSANLEGGSFAGET. Oslo, mai 2002 Læringssenteret

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven IDRETTSANLEGGSFAGET. Oslo, mai 2002 Læringssenteret Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven IDRETTSANLEGGSFAGET Oslo, mai 2002 Læringssenteret Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2 Prøvenemndas arbeid...2 Kapittel

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Høringssvar - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring

Høringssvar - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring Vår saksbehandler Kristin Monsen Vår dato 14.12.2015 Vår referanse 2015/15017-2 EMNE A00 Telefon 22055416 Deres dato Deres referanse E-post kristin.monsen@afk.no Fra: Akershus fylkeskommune Høringssvar

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Høringssvar endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av ikke lovregulert utenlandsk fagopplæring

Høringssvar endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av ikke lovregulert utenlandsk fagopplæring NELFO Fridtjof Nansen vei 17 0305 Oslo Vår dato 14.12.2015 Deres dato 13.10.2015 Vår referanse Shl Deres referanse 15/4758- Høringssvar endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 15.2.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 13. februar 2013 kl. 11:30-15:30

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Planlegge. Lage og vurdere fag- og svenneprøver. Vurder om du er habil

Planlegge. Lage og vurdere fag- og svenneprøver. Vurder om du er habil Lage og vurdere fag- og svenneprøver Som prøvenemndsmedlemmer har dere ansvar for å lage fag- og svenneprøver og vurdere dem. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og

Detaljer

Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017

Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Stine Viddal Øi Vår dato: 21.11.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017 Sted:

Detaljer

Høringssvar Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Høringssvar Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Kunnskapsdepartementet v/ Utdanningsdirektoratet (post@udir.no) Postboks 9359 0135 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 04.09.2017 04.05.2017 Jørgen Leegaard 2017/3485 Høringssvar

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Avdeling for vurdering Bjørn W. Bjelke. Vandreboka 22.04.08

Avdeling for vurdering Bjørn W. Bjelke. Vandreboka 22.04.08 Avdeling for vurdering Bjørn W. Bjelke Vandreboka 22.04.08 Vurdering i f.t. kompetansemålene Elever og lærlinger har rett til vurdering Elever og lærlinger skal delta i vurdering av eget arbeide Vurdering

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Vår dato: 10.08.2011 Vår referanse: 2011/84 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Dato: 25.08.11 Tid: 11:00 15:00 Sted: Rica Oslo Hotell, Europarådetsplass

Detaljer

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget)

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: 200806239 Oslo, 19. juni 2008 Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Vi viser til departementets

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER August 2016 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer