- Konstitueringsmøte for Koordineringsgruppe for gyrobekjempelse i Skibotnregionen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Konstitueringsmøte for Koordineringsgruppe for gyrobekjempelse i Skibotnregionen."

Transkript

1 Møtereferat - Konstitueringsmøte for Koordineringsgruppe for gyrobekjempelse i Skibotnregionen. Tidspunkt: Onsdag 12. Februar Sted: Fylkeshuset i Tromsø Deltakere: - Knut Nergård, Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen - Knut Kristoffersen, Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen - Jarle Steinkjer, Miljødirektoratet - Knut Harald Bach-Gansmo, Mattilsynet - Pål Adolfsen, Veterinærinstituttet, miljø og smittetiltak - John Haakon Stensli, Veterinærinstituttet, miljø og smittetiltak Sak 1. Konstituering av regional koordineringsgruppe for gyrobekjemping i Skibotnregionen Regional koordineringsgruppe settes sammen av: - Representant for tiltakshaver, dvs. Fylkesmannen i Troms v Knut Nergård. - Representant for oppdragsgiver, Miljødirektoratet v/ Sturla Brørs. - Representant for mattilsynet, Knut H Bach-Gansmo - Representant fra Veterinærinstituttet, Pål Adolfsen (sekretærfunksjon) Det ble fra Miljødirektoratets side forklart at Sturla Brørs ikke kunne møte p.g.a arbeidspress i andre prosjekter, men at det i framtiden ble han som skulle representere Miljødirektoratet i koordineringsgruppa. Sak 2. Oppretting av Referansegruppe. Det ble fra FM-Troms opplyst at det allerede eksisterte en form for referansegruppe med medlemmer fra de ulike interesseorganisasjoner (grunneierlag/rettighetshavere, berørte kommuner, forskningsinstitusjoner osv.). Disse har gjennom årlige møter blitt orientert om aktiviteten i gyrovassdragene. Fra veterinærinstituttet ble det beskrevet hvordan informasjon og kommunikasjon ble ivaretatt i Vefsnaregionen. Her ble det sendt ut regelmessige nyhetsbrev (4 6 pr år) fra tiltakshaver til representanter for de ulike interessentene. Det var ofte flere representanter for hver organisasjon/gruppe, noe som sikret at informasjon ikke stoppet før det nådde alle det var relevant for. I tillegg til dette var det åpne infomøter og særmøter med de enkelte interessenter ved behov. Informasjonsbehov ble i tillegg ivaretatt ved at relevant informasjon og vedtak ble lagt ut på FM- Nordlands hjemmeside under egen fane for G. salaris.

2 Lokale medarbeidere og samarbeidspartnere hadde i tillegg tilgang til et eget arbeidsområde for regionen på «Gyroportalen», en SharePoint løsning som administreres av Miljødirektoratet. I sum har dette dekket informasjons- og kommunikasjonsbehovet på en god måte og et tilsvarende opplegg anbefales for Skibotnregionen. Både FM Troms og Miljødirektoratet understreket viktigheten av at det er løsninger som gir mulighet for dialog og meningsutveksling, slik at det ikke bare blir en enveis kommunikasjon. Åpne folkemøter er derfor viktig i tillegg til kommunikasjon ut til de enkelte interessenter. Fra Vefsnaregionen var erfaringen at det var størst behov og interesse for lokal involvering i forhold til bevaringsarbeidet for fiskebestandene. Det ble derfor dannet en lokal bevaringsgruppe. Konklusjon: - Det bør opprettes en hjemmeside der relevant informasjon legges ut. - Det bør gjennomføres 1 2 informasjonsmøter i året. På første møte er det viktig at det informeres godt hvordan bekjempings- og bevaringsarbeidet er organisert og hvordan lokale interesser skal involveres i arbeidet. Første møte bør avholdes i april - mai inneværende år. - FM-Troms tilpasser en løsning på sin hjemmeside for utlegging av info, setter opp en liste over interessenter som skal motta eventuelle nyhetsbrev/info og samler adresser til disse. VI organiserer tilgang til «gyroportalen» (i første omgang til medlemmene i koordineringsgruppa). Sak 3. Oppretting av planleggingsgruppe. Det ble fra Miljødirektoratet vist til ny nasjonal handlingsplan for gyrobekjempelse der planleggingsgruppa beskrives som de som planlegger bekjempingsarbeidet. I praksis er dette Veterinærinstituttet. Ekstern fagkompetanse trekkes inn etter behov. Da planleggingsprosessen pågår kontinuerlig og dekker et vidt spekter av fagområder anses en fast gruppe med faste møter som lite hensiktsmessig. På spørsmål fra FM-Troms til VI om hva som forventes av bidrag derfra inn i planleggingsgruppa ble to områder dratt fram: - Formelle avklaringer (for eksempel hvordan man skal forholde seg til lokale vernebestemmelser, utslippstillatelser, fisketillatelser o.l.) - Lokalkjennskap om fiskebestander og vassdrag, herunder informasjon om eventuell flytting av fisk/fiskekultivering. På samme spørsmål fra MT framheves: - Formelt vedtak om behandling - Godkjenning av dødfiskplan. (Vedlegg til behandlingsplanen) - Godkjenning av desinfeksjonsplan. (Vedlegg til behandlingsplanen)

3 Vedtak om behandling fra MT bør være på plass før FM-Troms sender søknad om tillatelse til behandling til Miljødirektoratet. - Avklaring av avgrensing mellom OK-program og UR- program for G. salaris. Tilgrensende vassdrag der smittefare fra infiserte vassdrag vurderes som reell, har blitt tatt ut av OKprogrammet f.o.m Disse (Nordkjoselva, Manndalselva og Kåfjordelva) bør overvåkes. Sak 4. Orientering om det arbeidet Veterinærinstituttet har gjort i regionen så langt. Veterinærinstituttet redegjorde for arbeidet med kartlegging og fiskebevaring i 2013 og planene for videre arbeid i Hovedkonklusjonene er: - Ca. halvparten av kartleggingsarbeidet er gjennomført i 2013, arbeidsmengde på resterende er noe uforutsigbar. Dette må ferdigstilles i Det er betydelige utfordringer knyttet til grunnvannsforekomster og potensielle verter perifert i behandlingsområdet. Utfordringene er både i forhold til kartlegging og bekjempingsteknologi/-strategi. - Bevaringsarbeidet (innsamling til levendegenbank) er etter skjema for sjørøye p.g.a. utfall (rogndødelighet) hos relativt mange røyefamilier. Det anbefales å innlede samarbeid med forsøksstasjonen på Kårvika for innlegg av rognmateriale fra sjørøye der. Rogna kan da transporteres videre til genbankanlegget (Hamre) som langt mere robust øyerogn. - Det er behov for lokalt engasjerte prosjektmedarbeidere som kan bistå VI med praktisk arbeid innenfor kartlegging, UR og bevaringsarbeid. Nødvendig opplæring vil bli gitt av VI. Det er utarbeidet en foreløpig plan for utredningsfiske (UR) i regionen. I det videre arbeidet med dette kan det være nyttig med bidrag fra MT hvis de har opplysninger om tidligere fiskeutsettinger/flytting av fisk innen smitteregionen. Sak 5. Budsjett og økonomi. Miljødirektoratet avventer aktivitetsplan med budsjettforslag fra VI. Det blir deretter en runde med interne avklaringer. Sak 6. Grunnlagsmateriale for søknad om tillatelse til rotenonbehandling. - Grunnlag (kartlegging og forslag til behandlingsplan) og vedtak fra MT bør være på plass i løpet av året (2014). - Søknader om behandling av andre regioner kan brukes som utgangspunkt for utforming av søknaden.

4 Miljødirektoratet opplyser om at det i forhold til retningslinjer (tilgjengelige bl.a på FM-nett) må søkes senest 4 mnd. før planlagt behandlingstidspunkt for at det skal være tilstrekkelig tid til saksbehandlingen, innsigelser o.l. I forhold til dispensasjoner for ulik aktivitet i verneområder er det behov for settefylkesmann. Sak 7. Framtidige møter. Det er enighet om i størst mulig grad å benytte video/lync-løsninger til møter for å holde møtekostnadene nede i forbindelse med møter i koordineringsgruppa. Det framheves fra VI at regelmessige møter i koordineringsgruppa er viktige for å opprettholde framdriften i prosjektet. I den første fasen kan 4 møter i året være nok, etter hvert er det behov for hyppigere møter. Det er tillegg viktig å holde god kontakt mellom FM/VI for å avklare behov for møter. Referansegruppa bør ha to møter i året, et tidlig på våren og et på høsten. Sak 8. Deltakelse fra Skibotnregionen i Raumaaksjonen. Bakgrunnen for saken er todelt. Dels er det et visst behov for supplering av mannskap til årets Rauma-behandling, dels er det en stor fordel å lære opp lokalkjente ressurspersoner slik at disse kan inngå som lagledere under behandling i Skibotn-regionen. Det er også en stor fordel at representanter for FM (tiltakshaver) har førstehånds kjennskap til den praktiske gjennomføringen av en rotenonaksjon. Så langt er det avklart at SNO kan stille med 2 personer (Thomas Johansen og Jon Ove Scheie) Fra FM-Troms ønsker Knut Nergård å delta. Ytterligere deltakelse fra FM er ønskelig, men antall og hvilke personer må avklares internt så fort som mulig. Mattilsynet har lagt en samling til Raumaregionen i forbindelse med bekjempingsaksjonen. Bach-Gansmo og trolig en person til vil delta på denne samlingen. Det kan også være aktuelt å få med personer fra Statskog Fjelltjenesten i Troms og NVE`regionkontor i Narvik. VI undersøker mulighet og behov for dette. Rotenonbehandlingen i Rauma-regionen er planlagt til perioden mandag 11. august onsdag 20. august. Det er i utgangspunkt ønskelig med deltakelse gjennom hele perioden, men det kan for deler av mannskapet være mulighet for å dimitteres noe tidligere.

5 Sak 9. Eventuelt Informasjonsarbeid: Miljødirektoratet tok opp henvendelse fra NRK-Troms v/kristine Østvold. NRK er interessert i å lage et eller flere programmer/innslag om gyrobekjempelse og reetablering i Skibotnregionen der de også ser på bekjempingshistorikken i Norge. Miljødirektoratet v/ Jarle Steinkjer har laget et notat med utfyllende svar på konkrete spørsmål stilt fra NRK. Det var enighet om å supplere dette med tilsvarende utfyllende informasjon om fiskebevaring og reetableringsstrategier. VI v/bevaringsgruppa bistår med oversendelse av nødvendig materiell/info til Miljødirektoratet. Søknader/tillatelser: - Utslippstillatelse sporstoff. Den første tillatelsen som må på plass er utslippstillatelse for sporstoff (Rhodamin WT) til bruk i vannhastighetsmålinger og fortynningsmålinger i hovedvassdragene. Fra andre smitteregioner er det avklart at dette er tillatelser som kan gis av FM i regionen. - Utsettingstillatelse I forbindelse med planlagt utsetting av G. salaris infiserte laks/ørret hybrider for smitteforsøk i regi av UIT/NINA i en forsøkslokalitet i bekken Riidejohka i Skibotn, vil det kunne bli behov for å gi dispensasjon fra soneforskriften. Veterinærinstituttet kjenner til lokaliteten som ligger innenfor det området som allerede må betraktes som infisert. VI ser derfor ingen grunn til at en slik tillatelse ikke skulle gis. Referent: Pål Adolfsen

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris I forbindelse med de planlagte rotenonbehandlinger for å bekjempe parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer