Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo"

Transkript

1 Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo

2 Smitteområde Vefsnaregionen

3 Flere store prosjekter i Vefsna Største elvebehandling i Norge (i volum) Største innsjøbehandling i verden? (380 mill m3) Største bevaringsprosjekt i Norge? Dyreste behandling og bevaringsprosjekt i Norge

4 Hovedutfordringer Koordinering av behandling, bevaring og genbank Sikkerhet og smittekontroll i alle ledd Utstyr og anleggskapasitet Personell/mannskap Tid (forberedelse, gjennomføring) NB! Penger

5 Bevaringsprosjektene omfatter 22 forskjellige fiskebestander fra 6 vassdrag 3 store fiskeanlegg (totalt nesten 2000 m 3 ) Genbank Bjerka (Statkraft, fra 1994) Krutåga (Statkraft, nyetablert 2011) Leirfjordanlegget (HK/DN, nyetablert 2012) 6 mindre fiskeanlegg (totalt ca 200 m 3 ) 4 fangstanlegg i trapper Merdanlegg i sjø (500 m 3 ) Brønnbåt, tankbil, lastebiler, traktor Nesten 2 mill i analysekostnader på stamfisk Over 1 årsverk totalt i vakthold

6 Nye fiskeanlegg, renovert og utvidet Leirfjord Krutåga

7 Fusta Alcoa

8 Leirfjord Drevja

9 Fiskebestander i Vefsnaregionen Bestander ivaretatt i Genbank eller kultiveringsanlegg Genbank Bjerka (Statkraft) Halsan og Hestdalselva Laks Vefsna Laks Fusta Laks Leirfjordanlegget (DN + Helgelandskraft) Fusta Sjøørret Klekkeri og settefiskanlegg for laks fra Bjerka Krutågaanlegget (Statkraft) Fusta, innsjøområdet stasjonær ørret og røye

10 Fiskebestander i Vefsnaregionen Andre bevaringstiltak oppflytting til ubehandlet eller forbehandlet område Leirelva i Leirfjord Sjøørret og Sjørøye Drevja- Sjøørret Fusta- Sjøørret Vefsna- Sjøørret Fusta innsjøområdet Stasjonær ørret Elvemuslig (også genbank) Ål

11 Bevaring og reetablering av Laks Genbank Innsamling av genetisk materiale fra laks til levende genbank siden 1994 til d.d. Innsamling til Sædbank/Frossen genbank siden 1986.

12 Innsamlet i Vefsnaregionen fam (Ne 454) Produksjonsfamilier i reetableringsperiode LEVENDE GENBANK Bestand Innsamling F0 Familier F1 Ne F1 Familier F2 og F3 Familier i produksjon Vefsna Fusta Halsanelva Hestdalselva Totalt FROSSEN GENBANK Bestand Innsamling F0 Frysing F0 Frysing F1 Frysing F2 Totalt Vefsna Fusta Halsanelva Hestdalselva Totalt

13 Bevaring og reetablering av Laks -Gentesting av laks (NINA) Genetisk kartlegging siden 2002, også eldre stamfiskmateriale. Statkraft (Vefsna) og DN (Fusta) All laks fra Fusta og Vefsna innsamlet til Genbank er testet for stammetilhørighet Referansematerialer; Vefsna 1977, Fusta Mangler referansemateriale i Halsan/Hestdals-elva Planlagt test på oppdrettsinnblanding før bruk Av 209 stamfisk av «laks» samlet inn til genbank i 2011 og 2012 var 35 artshybrider (16,75 %)

14 Planlagte utsettinger av laks Tall i tusener. Totalt ca 19 mill over 11 år Elv/år Vefsna Smolt Yngel Rogn Fusta Smolt Yngel Rogn Drevja Smolt Yngel Rogn Halsanelva Smolt 1,5 1,5 1,5 1,5 Rogn Hestdalselva Smolt 1,5 1,5 1,5 1,5 Rogn Hundåla Smolt 3 1,5 1,5 1,5 1,5 Yngel Rogn Totalt

15 Hovedstrategi rognplanting

16 Antall rognkorn Bevaring og reetablering av Laks -Prognoser Rognproduksjon i Vefsna basert på naturlig gyting og utsatt materiale GBM Laksfors Rognproduksjon 20% fangst 40% fangst GBM Hele vassdraget År

17 Bevaring av sjøørret og sjørøye Baseres fangst i trapper og oppflytting av fisk over sperrer/vandringshinder. All sjøørret ble genetisk artstestet før oppflytting for å luke ut hybrider (ikke Leirfjorden). All sjøørret saltbehandles i 2x30 min ved 33 før oppflytting. Sjørøye og sjøørret Leirfjord 1x45 min. Totalt funnet 24 artshybrider i sjøørretmaterialene (0,46 %, ).

18 Bevaring av sjøørret og sjørøye -All sjøørret med individmerke og skjellprøve

19 Merking og prøvetaking i Laksforsen

20 Bevaring av sjøørret og sjørøye dager i «karantene» for artstest - Hybrider tatt ut før siste saltbehandling

21 Bevaring av sjøørret og sjørøye - - Oppflytting av gytefisk forbi etablerte sperrer År Sjøørret Sjørøye Vefsna Fusta Drevja Leirelva Leirelva ** ** ** Samlet ** Sjøørret benyttet som stamfisk

22 Bevaring av sjøørret og sjørøye -Sperret fisketrapp i Drevja og Laksforsen

23 Bevaring av sjøørret, tillegg Flytting av over 2000 sjøørret ( 3,5 tonn) til sjømerd under behandlingene Hovedsakelig Fusta pga ingen oppflytting der Sammen med ca 300 stamlaks (Fusta/Vefsna) Totalt «ivaretatt» individ av sjøørret og individ av sjørøye. 459 av innsamlet sjøørret fra Fusta er benyttet til stamfisk, og avkommet er utsatt over anadrom sone i Fustvassdraget.

24 Transport av sjøørret og laks fra hvilemerd til sjømerd

25 Utsettingsområder sjøørretyngel

26 Utsett av sjøørretyngel i Fustvassdraget

27 Bevaring av stasjonær ørret og røye. -Ørret Genetisk kartlegging i innsjøområdet viste fem ulike genetiske hovedbestander av ørret i behandlingsområdet. En fra hver av innsjøene og en i hver av de to største innløpselvene I tillegg til var det 5 mindre bestander som viste genetisk variasjon i forhold til hovedbestandene.

28 Genetisk kartlegging Ørret Universitetet i Tromsø

29 Bevaring av stasjonær ørret og røye. -Ørret Til sammen er det samlet inn genetikk fra 426 individ fra de fem «hovedbestandene». Innsamlingen er fordelt på årene 2011 og Disse er strøket og avkommet lagt inn på Statkraft sitt kultiveringsanlegg ved Krutfjellet i Hattfjelldal. Beregnet utsatte ungfiskindivider fra innsamlet stamfisk

30 Bevaring av stasjonær ørret og røye. -Tillegg ørret Samlet inn til sammen individer av stasjonær ørret fra de fem andre «bestandene». Ble saltbehandlet etter samme prosedyre som sjøørreten og satt i brakklagte dammer utenfor behandlingsområdet. Fisken kan fritt vandre ut eller «tappes» ut fra dammene.

31 Bevaring av stasjonær ørret og røye. -Røye Genetisk kartlegging av røye viste en bestand i hver av de tre store innsjøene (Universitetet i Tromsø). Til sammen er det samlet inn 257 individ fra de tre «hovedbestandene». Avkom er lagt inn på Statkrafts kultiveringsanlegg på Krutfjellet. Beregnet utsatt og 2+ i 2014

32 Genetisk kartlegging - Røye

33 Organisering av reetableringsarbeidet -Bevaringsplan Omforent bevaringsplan viktig! Rollefordeling og ansvarsfordeling Produksjon- og utsettingsplaner Dokumentasjon og evalueringer underveis Fiskebestemmelser i prosjektperioden Rapportering Lokal forankring og deltakelse!

34 Organisering av reetableringsarbeidet -Bevaringsplan

35 Organisering av reetableringsarbeidet -Bevaringsplan

36 Organisering av reetableringsarbeidet -Driftsplan 25 i Lov om laksefisk og innlandsfisk Felles og omforent driftsplan for, elver, innsjøer og indre basseng i Vefsnfjorden. Overbygning felles plattform Vefsnlaks (Thrust) - Alle skal med. - I dag kun Vefsna (Vefsnalaks) og Fustavassdraget (Fusam) - Jobbes for å få de øvrige vassdragene med i Vefsnlaks -

37 Organisering av reetableringsarbeidet -Driftsplan Driftsplanen baserer i stor grad på reetableringsplanen. - Delt i to faser: 1: Reetableringsfasen - Biologiske hovedmålsettinger for regionen. - Oppdatering av status for vassdragene - biologisk, organisering, rettighetsforhold og andeler i fisket 2: Driftsfasen - Fordelingsnøkler - Forvaltning - Overvåkning og oppsyn

38 Samarbeid er viktig God kommunikasjon lokalt Møtevirksomhet Arbeid med bevaring- og reetableringssplan Driftsplan Involverte lokale partnere i Vefsna Statkraft (anlegg, utstyr og kompetanse) Mosjøen og omegn næringsselskap (lokal koordinator) Helgelandskraft (Leirfjordanlegget) Alcoa (fiskeanlegg) FUSAM Vefsnlaks Grunneiere og interessenter Jeger- og fiskerforeninger

39 Takk for meg!

RAPPORT M-288 2014. Handlingsplan. mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016

RAPPORT M-288 2014. Handlingsplan. mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 RAPPORT M-288 2014 Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 Utførende institusjon: Miljødirektoratet

Detaljer

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver - informasjon fra prosjektet Reetablering av laks på Sørlandet Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv FORSIDEFOTO: ØRNULF HARALDSTAD

Detaljer

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Styrets sammensetning og arbeid Styret har bestått av følgende personer: Asle Granerud (leder), Gunnar Myhre Henning, Geir Jespersen, Olaf Holm og Per Gunnar

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris I forbindelse med de planlagte rotenonbehandlinger for å bekjempe parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA

FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA Årets fiskekonger! Årets laksekonge Terje Winther med 12-kiloslaksen FORPROSJEKT TIL PRODUKTUTVIKLINGSPROSJEKT FOR BEIARELVA. INNLEDNING

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

AcicAa. kompetanseas. Arkik3 W 0115 "1 /K4. Skrevet av Oppdragsiver Oppdragsgivers referanse

AcicAa. kompetanseas. Arkik3 W 0115 1 /K4. Skrevet av Oppdragsiver Oppdragsgivers referanse AcicAa kompetanseas Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 74 28 84 30 tlf: 90 94 34 93 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no.aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Konsekvensutredning for

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen

Nå eller aldri for Vossolaksen Utredning 28-9 Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012 - Rapport fra arbeidsutvalg Forord Miljøverndepartementet og Sametinget inngikk 24. november 2010 en rammeavtale om gjennomføring

Detaljer

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond presentert på FHLs generalforsamling 7. april 2011.

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA

DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 1 INNHOLD DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 HOVEDMÅL... 3 Biologisk hovedmålsetting... 3 Næringsmessig hovedmålsetting... 3 Rekreasjonsmessig hovedmålsetting... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006)

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006) Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006) 1) LFI-Unifob/Biologisk institutt, UiB 2) Havforskningsinstituttet 3) Norsk institutt for vannforsking (NIVA) 4) Norsk institutt for naturforsking

Detaljer

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva 991 Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva Kjetil Olstad, Sigurd Hytterød og Haakon Hansen NINAs publikasjoner

Detaljer

Rapport nr. 246. Jostedøla. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Rapport nr. 246. Jostedøla. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Rapport nr. 246 Jostedøla Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Research

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Gyrodactylus salaris Informasjon om tiltak og status i Finnmark. Marthe Brundtland, Regionkontoret for Troms og Finnmark

Gyrodactylus salaris Informasjon om tiltak og status i Finnmark. Marthe Brundtland, Regionkontoret for Troms og Finnmark Gyrodactylus salaris Informasjon om tiltak og status i Finnmark Marthe Brundtland, Regionkontoret for Troms og Finnmark Mattilsynets oppgaver og ansvar Overvåkings- og kontrollprogram - grunnlag for fristatus

Detaljer

- Konstitueringsmøte for Koordineringsgruppe for gyrobekjempelse i Skibotnregionen.

- Konstitueringsmøte for Koordineringsgruppe for gyrobekjempelse i Skibotnregionen. Møtereferat - Konstitueringsmøte for Koordineringsgruppe for gyrobekjempelse i Skibotnregionen. Tidspunkt: Onsdag 12. Februar Sted: Fylkeshuset i Tromsø Deltakere: - Knut Nergård, Fylkesmannen i Troms,

Detaljer

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Semesteroppgave skjøtsel og tilrettelegging NKO- 155, 2012 Av Narve Stubbraaten Johansen - 1 - Johansen, N. S. 2012. Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva,

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet KLV-notat 1-2011 Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for

Detaljer

Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Tilleggshøring

Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Tilleggshøring Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Tilleggshøring I forbindelse med den pågående revisjonen av lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v., har det fremkommet enkelte nye forslag

Detaljer

DRIFTSPLAN. Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen

DRIFTSPLAN. Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen DRIFTSPLAN Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen Rev: 1 9.5.2015 1 Innhold Driftsplan for Kvina Elveeierlag forvaltningslaget.... 4 Organisering av fellesforvaltningen... 4 Andelshavere... 5 Andeler...

Detaljer

ØRRET- FORSKERE PÅ NYE VEIER

ØRRET- FORSKERE PÅ NYE VEIER Forvaltning Nye tanker Tekst og foto: Lars Nilssen ØRRET- FORSKERE PÅ NYE VEIER De siste fem årene har det vokst fram en ny generasjon forskere som er i ferd med å snu opp ned på gamle teorier og forvaltningsprinsipper

Detaljer

Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. Bjørn Mejdell Larsen Sten Karlsson

Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. Bjørn Mejdell Larsen Sten Karlsson 1181 Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland Bjørn Mejdell Larsen Sten Karlsson NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Rapport nr. 227. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013

Rapport nr. 227. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013 Rapport nr. 227 Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI Uni Miljø Thormøhlensgt. 49B TELEFON: 55 58 22 28 5006 Bergen ISSN NR: ISSN-1892-889

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige

Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige UTREDNING DN-utredning 1-2012 Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige en zoogeografisk analyse av de aktuelle vassdragene Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige en zoogeografisk

Detaljer