3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene."

Transkript

1 Byplankontoret Planident: r Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Dato for godkjenning av bystyret : AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket pka Arkitekter, datert , sist endret FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: bebyggelse og anlegg boligbebyggelse renovasjonsanlegg lekeplass samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur veg fortau gang- og sykkelveg annen veggrunn, grøntareal parkering parkeringshus/-anlegg grønnstruktur turveg friområde bruk og vern i sjø og vassdrag friluftsområde i sjø og vassdrag 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Boligbebyggelse, B1a og B1b Arealbruk Innenfor felt B1a og B1b skal det oppføres konsentrert småhusbebyggelse; kjedehus og rekkehus Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

2 Side 2 I tilknytning til byggeområde C, D, E og F kan boder etableres utenfor byggegrensene, men da med en avstand på minimum 1 meter fra f_gs Grad av utnytting Tomteutnyttelsen BYA innenfor felt B1a skal ikke overstige 37 % BYA. Tomteutnyttelsen BYA innenfor felt B1b skal ikke overstige 41 % BYA. Parkering på terreng i tilknytning til byggeområde A og B skal medregnes i BYA. Innenfor planområdet skal det oppføres minimum 35 boenheter Høyde på planlagt bebyggelse Bebyggelsens høyde innenfor byggeområde C, D, E og F skal ikke overstige 10,5 meter fra ferdig planert terreng. Bebyggelsens høyde innenfor byggeområde A og B skal ikke overstige 7,5 meter fra ferdig planert terreng. Høyde på utvendige boder skal ikke overstige 3 meter fra ferdig planert terreng. Tekniske installasjoner på tak skal ha maks høyde på 2,5 meter over gesims og areal på maks 10 % av takflaten og skal ha en avstand på minimum 2 meter fra gesims Utforming av planlagt bebyggelse Innenfor byggeområde A og B skal det oppføres kjedede eneboliger med tilbaketrukne garasjer. Det tillates etablert takterrasser over garasjene og utvendig boder i tilknytning til garasjene. Garasjene skal ha flatt tak og høyde skal ikke overstige 3 meter fra ferdig planert terreng. Det tillates transparente rekkverk på takterrasser. Innenfor byggeområde C, D, E og F skal det oppføres rekkehus i inntil 3 etasjer. Det skal etableres takterrasser på minst 20 m² over 2.etasje. Det tillates transparente rekkverk på takterrasser. Fasadelivet innenfor byggeområde E og F skal brytes opp med minst én gjennomgående spalte. Hus innenfor samme felt skal ha samme takform Parkering Boliger innenfor byggeområde A og B skal ha parkering i tilknytning til hver boenhet og adkomst fra Damlia hovedsakelig som vist med piler på plankartet. Boliger innenfor byggeområde C, D, E og F skal ha parkering i felles garasjeanlegg f_ga1 og f_ga2 og felles parkeringsplass, f_p Lekeplass Innenfor felt B1a skal det opparbeides småbarnslekeplass på minst 200 m². Denne skal utstyres med lekeapparater som huske, sandkasse og klatrestativ. Lekeplassen skal også ha sitteplasser for voksne Nedkast til søppelsug Innenfor felt B1a og B1b tillates etablert nedkast til søppelsuganlegg.

3 3.1.9 Universell utforming Minimum 30 % av boenhetene innenfor planområdet skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Utomhusarealet skal være universelt utformet. 3.2 Renovasjonsanlegg, f_r1 og f_r Avfallssuganlegg, f_r1 Innenfor felt f_r1 skal det etableres dokkingstasjon for mobilt avfallssug som skal være felles for alle boligene innenfor planområdet og område B2 i overordnet plan r1205j Nedgravde containere, f_r2 Innenfor felt f_r2 skal det etableres nedgravde containere for papp som skal være felles for B1a og B1b. Side Lekeplass, f_lek Innenfor område f_lek skal det opparbeides et lekeareal for større barn på minst 700 m². I opparbeidelsen skal det tas hensyn til viltdrag og vegetasjon mot friområde o_f1 og barnehage. Området skal være felles for alle boligene innenfor planområdet og områdene B2, BB5 og BB6 i overordnet plan r1205j. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Veg, f_v Området skal være felles for alle som har adkomst fra f_v. 4.2 Gang- og sykkelveg, f_gs1 og f_gs2 Område f_gs1 er felles for byggeområde A-F og tillates brukt til nød- og nyttekjøring. Område f_gs2 skal opparbeides som trygg gangadkomst til lek- og byggeområder. Trasé for gangadkomst tillates justert innenfor regulert lekeplass for å bedre tilpasse traseen til arealbruk og ganglinjer. 4.3 Parkering, f_p Område f_p er felles for byggeområdene C, D, E og F. Innenfor området tillates ikke etablert garasjer, carporter el.l. Felles parkeringsplass FP i overordnet plan r1205j er felles for alle boligene innenfor r1205j. 4.4 Parkeringshus/-anlegg, f_ga1 og f_ga2 Innenfor områdene f_ga1 og f_ga2 tillates oppført parkeringshus/-anlegg. Anleggets høyde skal ikke overstige 3,5 meter fra ferdig planert terreng. 5 GRØNNSTRUKTUR 5.1 Friområder Områdene o_f1 - o_f3 skal benyttes som friområde. Det kan ikke settes i verk tiltak som er til hinder for allmennhetens ferdsel eller områdets bruk som friområde. Med unntak av

4 turvegtraseen skal eksisterende vegetasjon bevares. Det skal etableres skjermvegetasjon av stedegne arter sør for turveg o_t1. Side Turveg Område o_t1 skal benyttes som turveg. Turvegen skal ha en ferdig opparbeidet bredde på 1 meter med unntak av skulder/grøft. Drenering langs turvegen må ivaretas. Turvegen skal tilpasses naturlig terreng. For å få en best mulig trasé tillates justering av traseen ved detaljplanlegging. 6 BRUK OG VERN I SJØ OG VASSDRAG 6.1 Friområde i sjø og vassdrag Område o_fv1 skal benyttes som friområde i sjø og vassdrag. Det kan ikke settes i verk tiltak som er til hinder for allmennhetens ferdsel eller områdets bruk som friområde. 7 REKKEFØLGEKRAV 7.1 Offentlig vei TK1 Offentlig vei TK1 i overordnet plan r1205j skal være ferdig opparbeidet fra eksisterende rundkjøring i O.J. Aalmos veg før det gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor felt B1a og B1b. 7.2 Turveier Turveier FT1 og FT2, gangbro A over Leirelva og Ianssen-dammen FV2 i overordnet plan r1205j, skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest på ny bebyggelse innenfor felt B1a og B1b. Ny gangbro A med tilhørende midlertidig gang- og sykkelforbindelse på sørsiden av Leirelva skal være etablert før eksisterende gangbro fjernes. Flettverksgjerde på minimum 1,8 meter mot jernbanen skal opparbeides fra eksisterende gangbro ved Leirelva til bro over jernbanen ved Buengvegen, før det gis ferdigattest for FT1. Sikkerhetsgjerdets høyde og plassering skal godkjennes av Jernbaneverket. 7.3 Felles avkjørsel Felles avkjørsel f_v skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor B1a og B1b. 7.4 Felles fortau Fortau FG1 i overordnet plan r1205j skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor B1a og B1b. 7.5 Felles parkering Felles parkeringsplass FP i overordnet plan r1205j skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor B1a og B1b. 7.6 Skolekapasitet Tiltak for utbygging av boliger kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet.

5 Side Lekeplasser Felles lekeplass f_lek og småbarnslekeplass innenfor B1a skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor B1a og B1b. 7.8 Tekniske planer Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjente tekniske planer for vann og avløp. Planene skal vise omlegging av ledningsnett og plassering av ny nettstasjon, samt sikre at overflatevann ledes til Leirelva og at eksisterende avløpsledninger er hensyntatt. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 7.9 Bygge- og anleggsvirksomhet Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen, skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2012, legges til grunn Geoteknikk Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse skal gis. Prosjekteringsrapporten skal identifisere arbeider som krever geoteknisk oppfølging og kontroll i byggefasen Støyskjermingstiltak Det skal etableres støyskjermingstiltak i henhold til rapport fra Multiconsult AS datert , for nye boliger innenfor feltene B1a og B1b som ligger i gul sone før ferdigstillelse av ny hovedveg Bjørndalen - Damlia for å imøtekomme kravene i T Endelig plassering og utforming av støyskjermingstiltak skal avklares med Trondheim kommune. Dato og signatur (Ordfører ved bystyrevedtak, byplansjefen ved delegert). Vedlegg: Støyrapport fra Multiconsult AS, datert

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R Forslag til R E G U L E RI N G SE N D RI N G - D E TAL J R E G U L E RI N G F O R B J L S TAD VEI E N 4 Plan - I D: 24 N 2 J ENS F ORE LPI G W ILHE L MSEN TEGN

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer