SUPERSAGBLAD for tøff saging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUPERSAGBLAD for tøff saging"

Transkript

1 B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt å slipe som et standardblad. NB! Vi leverer også lavenergi sagblad! For bekymringsfri saging og høvling: Ring Postboks 44, 2261 Kirkenær E-post: SLIPEVERKSTED Forum for norske bygdesager

2 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Vidar Andre Heier s 6-8 Furu i fri utfalding s 15 Nytt medlemstilbod: Profileringskle s 16 Medlemsblad for Norsk Bygdesagforening. Årgang 21, Nr oktober 2009 ISSN-nr.: Studietur til Gudbrandsdalen s

3 Sagbladet Norsk Bygdesagforening Sagbladet er et medlemsblad for Norsk Bygdesagforening og utkommer med 6 nummer i året. Bladabonnement er kr 500 pr. år. Ved flere abonnement til samme adressat betales kr 250 pr. år for første tilleggs-abonnement, og kr 125 pr. år for alle ytterligere abonnement. Opplag 600. Redaksjonen avsluttet: 23. oktober Ansvarlig redaktør: Inger-Marie Svingeset 6763 Hornindal Tlf.: e-post: Journalist: Gunnhild Sindre Sør-Markane, 6783 Stryn Tlf.: e-post: Designmal: Forglemmegei, Parkveien 11, 2500 Tynset Tlf.: Trykk og lay-out: Forglemmegei, Parkveien 11, 2500 Tynset Tlf.: e-post: Redaksjonen: Jostein Ljones Harald Mo Birkenes Geir Håvar Ingdal Arnold Øverås Andreas Lomsdal Utgivelse 2009 NR.: Materiellfrist Utgivelse Nr feb. 06. mars Nr april 30. april Nr mai 15. juni Nr aug. 09. sep. Nr okt. 30. okt. Nr nov. 14. des. Annonsepriser: 1/1 bakside 2750,- 1/1 side: 2530,- 1/2 side: 1650,- 1/4 side: 1100,- 1/8 side: 770,- Prisene er eks mva. Rabatter: Ved minimum 3 innrykk: 10%. Ved minimum 6 innrykk: 20% Forsidebiletet: Ivrige diskusjonar under besøket i Bygningshistorisk park på Dovre i samband med studieturen i Gudbrandsdalen. Frå venstre Finn Pedersen, Steinar Moldal, Alf Steinhovden og Geir Håvar Ingdal. Foto: Gunnhild Sindre 2 Norsk Bygdesagforening ble stiftet i Foreningen har pr medlemmer og 113 bladabonnenter. Ordinært medlemsskap: kr 1750 pr. år. Men for første året er det halv kontigent, dvs. kr 875. SEKRETARIAT Inger-Marie Svingeset, dagleg leiar 6763 Hornindal Tlf Fax Gunnhild Sindre, journalist/org.medarbeider 6763 Hornindal Tlf Fax STYRET Jostein Ljones, leiar 5620 Tørvikbygd, tlf Geir Håvar Ingdal, nestleiar 7316 Lensvik. tlf Harald Mo Birkenes, styremedlem 4760 Birkeland, tlf Arnold Øverås, styremedlem Øveråsvn, 9360 Bardu tlf: Andreas Lomsdal, styremedlem Ringelia 2860 Hov tlf: Forum for norske bygdesager FYLKESKONTAKTER Østfold Johan Skammelsrud, Degernes, tlf Akershus Roar Sørgård Hurdal, tlf Hedmark Ivar Grøndahl, Løten, tlf Oppland Ole Jonny Kalstad tlf og Per Arne Jostad, Snertingdal tlf Buskerud Svein Granheim, Gol, tlf Vestfold Runar Bekkeseth, Holmestrand, tlf Telemark Asbjørn Roheim, Bø i Telemark, tlf Agder Harald Mo Birkenes Birkeland, mob Rogaland Svein Kjetil Rønnevik, Jørpeland, mob Hordaland Jostein Ljones, Tørvikbygd, tlf Sogn og Fjordane Rune Aabrekk, Oldedalen, tlf Møre og Romsdal Herman Hervåg, Sykkylven, tlf Sør-Trøndelag Geir Håvar Ingdal, Lensvik, tlf Nord-Trøndelag Ottar Staberg, Utøy, tlf Nordland Per Kristian Helgesen, Røkland, tlf Troms Arild K. Hansen, Harstad, tlf

4 Sagbladet Frå redaktørkrakken Må først takke alle som vart med på kurs og studietur i Gudbrandsdalen. Ein flott gjeng som eg håpar fekk godt utbytte av 2 dagars turen. Alltid litt spennande å lage program og sjå om alt går etter planen. Små justeringar må takast undervegs, men tilbakemeldingane var gode og foreininga vil arbeide for at vi også ved seinare høve kan lage liknande arrangement. Vi vil gjerne ha skryt, men vi vil og ha tilbakemeldingar på om ting bør gjerast annleis slik at arrangementa til Norsk Bygdesagforening blir endå betre. Så ikkje ver redd for å gje beskjed dersom du har tips til forbetringar. Det blir ein del stoff til Sagbladet på ein slik tur og vi har valt å dele det i to utgåver av bladet, så del 2 kjem i siste nr. før jul. Det har den siste tida vore fokusert mykje på material til restaureringsformål. Temaet har kome ekstra i fokus etter at finanskrisa starta og staten har løyvd mykje pengar til nettopp restaurering. Dette er eit stort marked og eg føler vi treng ei skikkeleg organisering på korleis vi skal få nok kunnskap, få nok dokumentasjon og korleis vi bør gå ut i marknaden med desse produkta. Her må eit omfattande samarbeid til både med skogeigarar, sagbruk, skular/kompetansesenter/ kunnskapsbase og marknaden. Her er mange som meinar noko om desse produkta, men lite av dokumentasjon. Eg føler at det må takast eit krafttak for å få avklara ein del av dei produkta som blir mest volum av. Kven skal velge råstoff, kven har råstoff, kven kan vidareforedle tømmerstokken slik at den får dei kvalitetane som kunden er ute etter, kven kan bruke produktet på rett måte. Her er mange kokkar og skal det bli lite søl må vi ha på plass ein del kvalitetskriterier og dokumentasjon. Kven skal i så fall gå i bresjen for å få dette på plass? Når styret var samla i Gudbrandsdalen var vi innom dette tema og vi ser ikkje bort frå at fagdagen under årsmøtehelga blir via til nettopp dette. Vi arbeider i alle fall med saka. Inger-Marie Kjære lesarar! Gode Sagvener! Etter ein lang og våt haust her vest har me no vorte velsigna med nokre fantastiske dagar med kaldt, klart haustver. Fotosyntesen har stoppa opp for i år, og naturen gjer seg klar til å møta vinteren. Noko me i styret fekk føling med då me sist veke var samla til styremøte. Samlinga starta med styremøte på imponerande Rudi Gard i Sør-Fron. (www.rudigard.no) Atmosfæren på Rudi Gard var ei perfekt ramme for oss i Norsk Bygdesagforening. I løa på Rud Gard er det nytta grove trekonstruksjonar som etterlet seg ei heilt spesiell stemning, dette i lag med eit serdeles imøtekomande og hyggeleg vertskap gjorde dette til ei god oppleving på mange måtar. Me fortsette med kurs i kvardagsjus på sagbruket, leia av advokat Knut Ola Linløkken. Juridisk kurs har vore arrangert berre ein gong tidlegare gjennom foreninga. Eg vurderer kurset som veldig aktuelt. Håpar det er fleire som ynskjer kurs i kvardagsjus, det er berre å ta kontakt med kontoret så arrangerer me kurs. Viss det er nokon av medlemane som har behov for, eller forslag om, tema for kurs er me mottakelege for forslag. Norsk Bygdesagforening prøver å utvikla kurs der me ser at me som næringsdrivande treng påfyll av kunnskap for å møta ein stadig meir krevjande kvardag. Ei anna viktig side av det å delta på kurs og fagturar er den sosiale delen. På slike samlingar vert kontaktar knytte og praten går lett utover kvelden. Dag to på samlinga var me på fagtur i Nord- Gudbrandsdalen, der me besøkte fleire aktuelle bedrifter. (Sjå omtale av turen lenger bak i bladet). Takk til alle som deltok på samlinga i Gudbrandsdalen. Takk og til alle som tok imot oss og brukte av si tid og delte av sin kunnskap med oss. Norsk Bygdesagforening har inngått ein samarbeidsavtale med eit firma i Stryn om levering av arbeids- og fritidskler til medlemane. På desse kleda vert det påtrykka vår logo. I tillegg kan dei som ynskjer det få påtrykka sin eigen logo, mot å betala for tillaginga av trykket. Då får ein profilert både foreningen og si eiga bedrift. Kleda er av veldig god kvalitet med eit flott design. Elles håpar eg å sjå flest mogeleg av medlemane på årsmøte i Bergen i februar. Planlegginga har alt starta, og temaet vert restaurering. Følg med på Med ynskje om ein fin førjulsvinter. Helsing Jostein 3

5 Organisasjonsnytt Kurs: Vi har pr. dato 2 ulike kurs som er datofesta. Det vil bli informasjon om kursa på samt at det blir sendt ut invitasjon til medlemmane i arrangørfylket. Ring til fylkeskontakter eller til kontoret om du har spørsmål vedrørande kursa. Pris på desse kursa er kr pr. deltakar for medlemmar medan kursa også er opne for dei som ikkje er medlemmar. Prisen pr. kurs for ikkje-medlemmar er kr Vel møtt til spennande kurs både i Rogaland og Sør- Trøndelag. Datakurs i Rogaland: 20. og 21. Nov. Kursleder: Dag Spydevold. Drift av sagbruk i Rennebu: 27. og 28. Nov. Kursleder: Leif Grøndahl. I vår arbeidsplan har vi som mål å stadig utvikle nye kurs etter behov hjå våre medlemmar. Nyleg har vi arrangert juridisk kurs og vi har også fått på plass tilbod om datakurs dette året. Vi ønskjer tilbakemeldingar på kurs og innspel på nye typar kurs de ønskjer at vi organiserer. Vi må og sjå på samarbeidspartnarar i forhold til kurs. Kanskje du f. eks. har delteke på nyttige kurs gjennom andre organisasjonar/ institusjonar som du vil anbefale for andre medlemmar i bygdesag foreininga? Gje oss tips. Visittkort: Alle våre medlemsbedrifter har nyleg fått tilsendt visittkort. Desse håpar vi blir godt mottatt og at de brukar dei til å marknadsføre både eiga bedrift og foreininga. Ver venleg å gi beskjed raskt dersom det er feil eller manglar ved korta. Dei opplysningane som vi har lagt inn er dei som er registrert på kvar enkelt medlem i vårt leverandørregister og på nettsida vår. Bransjenormer: Vi har fått mange gode tilbakemeldingar på dei utsende bransjenormene. Dei var tydelegvis etterlengta. Vi tek sikte på å få på plass fleire typar bransjenormer på produkt som ikkje er standardiserte. Vil gjerne har innspel frå dykk på kva type produkt som de treng meir dokumentasjon på og som blir produsert med ulike kvalitetar og selt med same varenamn. Forsikring: Ei forsikringsavtale for våre medlemmar har blitt ein gjengangar. Vi har gjort mange forsøk og ikkje kome i mål med nokon av dei. Siste nytt på dette arbeidsfeltet er at vi prøvar å få til ei avtale gjennom forsikringsselskapet Skogbrand. Dei er i dialog med Landbruksforsikring for å få dei til å ta den delen som går på personforsikring. Skogbrand har ikkje personforsikring i sin portefølje. Vi lovar ingenting om utfallet, men er optimistiske i forhold til å få til eit godt tilbod til våre medlemmar. Ut frå våre ambisjonar håpar vi å kunne presentere eit tilbod på forsikring til årsmøtet i februar Profileringskle: Vi har no på plass avtale om kjøp av profileringskle. I første omgang har vi plukka ut t-skjorter, collegegensarar, fritidsdress, varmedress og ein arbeidsdress med bukse og jakke. Bedrifta som vi samarbeider med heiter Elias Sandbakk AS. Vi har valt desse kleda ut frå at vi meinar dei har høg kvalitet. Dei er av typen Univern som sikkert mange kjenner til. For å sjå eksakte beskrivingar av kleda kan du gå inn på og sjå i katalogen. Ordninga er organisert slik at de bestiller varer direkte med Elias Sandbakk A/S som har vår logo klar til å legge på kleda. Dei sender direkte til dei som bestiller varene og fakturerer ut. Vi har 2 storleikar på logo så langt. Vi har valt å ta logoen svart eller kvit då dette er meir praktisk i forhold til ulike fargar på kleda. Vi håpar tilbodet blir populært og at alle medlemmane våre på denne måten vil vere med å marknadsføre foreininga vår. Det er anledning til å få på logo for eiga bedrift på same kleda om dette er ønskjeleg. Det blir da eit tillegg i pris. Ta kontakt med kontoret dersom du har spørsmål om tilbodet eller med leverandøren om spørsmål vedrørande produkta og bestilling. Foreininga har ein liten provisjon på dette og du støttar dermed foreininga ved å kjøpe kle gjennom denne avtalen. Sjå annonse på kleda lenger bak i bladet. Dyrsku n: Norsk Bygdesagforening hadde eigen stand på Dyrsku n i september. Det er mange år sidan vi sist hadde eigen stand, sjølv om vi har søkt ved fleire høve. Dyrsku n er ein populær møteplass for mange og dei har rett og slett ikkje fått plass til alle som har ønska å ha utstilling. Dyrsku n starta fredag den 11. September og vart avslutta søndag den 13 på ettermiddagen. Vi hadde ei betre plassering på utstillingsplassen vår i år enn tidlegare, men likevel ikkje heilt optimal. Om vi skal delta fleire år må vi arbeide for å få dette heilt perfekt. Den bua vi fekk laga for fleire år tilbake vart pussa opp ein del og brukt på standen. Den er super å ha både for å skape miljø rundt standen, for å ha tak over oss og for å oppbevare ting i. Vi har fått nye medlemmar til organisasjonen vår som vi resultat av at vi deltok på Dyrsku n og vi fekk prata med ein del av våre medlemmar som kom innom. Det er vanskeleg å måle resultat av å delta på slike arrangement, men det er sikkert at det er mange som legg merke til oss, berre ved å gå forbi og lese namnet på organisasjonen vår. Styret i Norsk Bygdesagforening vil gjere ei evaluering av om Norsk Bygdesagforening skal vere representert på Dyrsku n Årsmøte: Set av datoane den Februar til årsmøtehelg i Bergen. Programmet for helga er ikkje klart enno. Det blir lagt ut på nettsidene våre når det er klart og i neste nummer av Sagbladet. 4 Forum for norske bygdesager

6 Organisasjonsnytt Tynningsvirke furu, nye muligheter? Troms er som kjent et skogreisningsfylke der bjørka er og vil være det dominerende treslaget. Bjørka er småfallen og til dels krokete, den egner seg til vedproduksjon og flisvirke. Sponplatefabrikken i Sørreisa har frem til nå vært den viktigste avtaker på bjørkevirke, men de siste årene har energiflis tatt over dette markedet. Av Treindustrisenteret i Troms Sagtømmeret hentes stort sett fra den eldre furuskogen. Tømmeret sages på de lokale bygdesagene i forbindelse med mindre lokale oppdrag, der villmarkskledning er et godt produkt. Behovet for tømmer er større en tilgangen. Store planer Det er store planer for ny treindustri i Troms. Sponplateproduksjonen vil trolig bli satt igang igjen så snart byggemarkedet normaliserer seg. Det er også planer om videre utbygging av bioenergi, etablering av bioetanolproduksjon, flis til smelteverk, varmebehandling osv.. Dersom fler av de nye ideene kommer på plass vil behovet for virke øke vesentlig. Det er rom for økt hogst både i bjørkeskogen og i den gamle furuskogen, men kan det hentes nok virke der? Tynningsvirke fra furuskogene kan være med på å fylle gapet mellom behov og forbruk! Det er i alle fall behov for økt tynning i de unge furufeltene, forteller Frode Løwø fra Treindustrisenteret i Troms. Disse furufeltene er et resultat av de store hogstene som ble gjennomført under krigen med de påfølgende svært rike frøårene som ga fine oppslag av ungfuru. Feltene er nå kommet i tynningsalder. Takstene viser at det er behov for tynning av da furuskog. Tynning av skog er en balansegang mellom økonomi og kvaliteten/ veksten på gjenstående skog. Balansegangen kan bedres dersom en finner gode sluttprodukter for virket. Det aller enkleste vil være å flise heiltrær. Flis er et lavprisprodukt der effektiviteten må være god samtidig som håndtering av heiltrær i tynningsbestand kan være en risikosport. Hvordan går det da med denne balansen, spør Frode Løwø? Tynningskurs og utnyttelse av virke Det er gjennomført et tynningskurs i furuskog for maskinførere i Troms. I etterkant arrangerte Treindustrisenteret i Troms et seminar på Bardufoss der utnyttelse av tynningsvirke stod på programmet. Norsk Bygdesagforening ved Leif Grøndahl ledet seminaret med diskusjon. Stolper i en eller annen variant er svært aktuelle produkt. Her finnes det mange forskjellige markeder, bla husdyrgjerder (sau, storfe, hest og ikke minst ledegjerder for rein) eller pyntegjerder for hager, hus og hytter. Kan småstolper og bakhun brukes til gjerder, spør Leif? For de lengre stolpene er det et lokalt marked for lavostenger og fiskehjell. Eksport av Bangladersj-stolper, er det noe for oss? Alle stolper som skal i jord krever impregnering, i dag er det ingen av de lokale impregneringsverk i drift. Har vi mulighet til å reetablere et av de gamle verkene eller er det riktig å satse på et nytt verk? Må samarbeide Leif hadde med seg materialer fra en nyskåret småtømmerstokk av lokal furu. Materialene hadde forholdsvis store årringer, men kvisten var fast og fin. Materialene hadde rett og slett et nydelig kvistbilde. Er det mulig å sage slikt virke og selge til lokale møbelbedrifter, spør Leif? Dette krever nok et effektivt sagutstyr, men det aller viktigste er nok tørkingen. En kan regne med at virket inneholder mye ungdomsved som sveller, krymper og vrir seg mer enn eldre ved. Leif understreker at en må gjøre tørkingen riktig og at hele tørkeprosessen må gjøres på sagbruket. Materialene må tørkes ned til de nederste kravene møbelindustrien setter, dvs ned til minst 10%. Virket må så pakkes i plast slik at det ikke trekker til seg fuktighet fra omgivelsene, samtidig som det må lagres og transporteres på en ordentlig måte. Dette vil redusere faren for reklamasjoner og møbelindustrien vil kunne være trygge på hva de kjøper. Leveringsdyktighet er også viktig for denne industrien. Leif avslutter med at mulighetene er her, men bedriftene må ta dem og helst samarbeide slik at de totalt sett blir sterkere. Leif var også på bedriftsbesøk hos Lamo Sagbruket og Bardu Tre. Bildet viser Leif og Arnold Øverås, de teller tenner på sagbladet, og kommer til at det vil være en fordel å gå over til sagblad med flere tenner, da blir overflaten finere. (Foto: Frode Løwø) 5

7 Medlemsbedriften Vidar Andre Heier Med Pezzolato mobilsag og ei Husqvarna med sverd på 1,35 m driv Vidar Andre Heier eiga verksemd i Balestrand. Furu til restaurering er det viktigaste materialet han skjer, i tillegg til lauvtrevirke frå dei rike, lokale førekomstane. Tekst: Gunnhild Sindre Foto: Gunnhild Sindre og privat Det er frodig ved Sognefjorden. Lauvtre i flotte haustfargar strekkjer seg frå fjøra til langt oppover liene, omkransa av store skogteigar med barskog. - Eg kjøper alt virke lokalt, fortel Vidar Andre Heier, innflytta østfolding med mobilsag. - Her er ein fantastisk tilgang på godt tømmer. Hittil har eg ikkje vore ut GODT, LOKALT VIRKE: - Det finst ein del storvaksen, godt utala (utmalma) furu i området, fortel Vidar Andre Heier, som kjøper alt sitt virke innan kommunegrensene i Balestrand. om kommunegrensene ein einaste gong for å få tak i virke. Her finst alt eg treng av furu, og ikkje minst det eineståande utvalet når det gjeld lauvtre. Eik, ask, bjørk og osp og slike dimensjonar! Eg tok ei eik i nabotunet, ho var 1m og 10 i botnen, seier han entusiastisk. Store dimensjonar Vidar Andre Heier var utdanna elektrikar, men vart nøydd til å skifte beite då han som 20-åring måtte operere begge knea på grunn av slitasjeskade. Og beiteskifte vart det, ikkje berre yrkesmessig, men også geografisk. Frå Østfold til Sogn og Fjordane, nærare bestemt grøderike Balestrand. Her fekk han for 15 år sidan jobb som vaktmeister på den gamle futegarden Askelund. Den gongen eigde Indremisjonen staden. Sidan vart anlegget selt til noverande eigarar, som driv det som overnattings- og serveringsbedrift. PÅ BANDSAG: Dette skal bli opplenger til det gamle stabburet. Fyrst skorne på bandsag, så tilhogne med laftebile. Vidar Andre byrja å jobbe hos ein byggmeister, og samstundes dukka tanken om mobilsag opp. - Det var far min som eigentleg kom med ideen, fortel han. Og idé vart fort til realitet. Ei Pezzolato 800 kom til bygds i Heier baserte seg på leigesaging, og flytta den fyrste tida saga rundt i bygda. Seinare 6 Forum for norske bygdesager

8 Medlemsbedriften har han leigd seg ei sagtomt på 2,5 da, og vonar å kunne utvide plassen litt etter kvart. På nabotomta held Jørgen Hundseth til, skogsjef i Høyanger og Balestrand. - Vi samarbeider godt. Eg sagar ein del for han, og kan samstundes spørje han til råds om saker og ting. Det er godt å ha nokon å lufte ting med, når ein driv åleine, seier Vidar Andre. I tillegg til mobilsaga, har investeringane i enkeltpersonfirmaet vore til traktor og snikkarverkstad, dessutan til ein Chevrolet pickup som var høveleg til flytting av saga. Nyleg har han også kjøpt seg tømmerhengar, for å kunne ta ut virke sjølv. Lafteutstyr og motorsager høyrer også med, mellom anna i Husqvarna 22 kubikk med sverd på 1,35 m. Vidar Andre Heier handlar så godt som alltid lokalt, men her måtte han ut om kommunegrensene. Anton s Timber var firmaet som kunne skaffe gigantsverdet. - Eg nyttar motorsaga til å splitte det som har for store dimensjonar til å skjerast på mobilsaga. I høve til restaurering passar dette veldig godt. Eventuelt behov for finjustering ordnar eg med mobilsaga etterpå, så det blir heilt på millimeteren, seier Vidar Andre, og viser korleis han monterer ein stige på toppen av stokken for å nytte denne til støtte for motorsaga med det lange sverdet. På denne måten har han mellom anna skore langbord av svært solide dimensjonar, noko som til dømes har vorte svært populært ved ein del serveringsstader. Materialkunnskap Så langt har 2009 vore det beste året hittil med mobilsaga. Drygt 200 m 3 har det vorte på leigesaging. For det meste bygningsmateriale, vanleg standard til reparasjon og kledning, dessutan ein del til grindbygg og laft. Eige firma har han drive sidan 1988, den gongen starta det som enkeltpersonføretak innan skogsdrift og jordbruk. No er hovudtyngda av arbeidet tømrararbeid med restaurering og reparasjonar. Dess eldre hus, dess kjekkare, meiner Vidar Andre. Då er det rimeleg å tru at han har det bra kjekt på det prosjektet han held på med den dagen vi er innom. MOBILSAG: Ei Pezzolato 800 kom til bygds i I tillegg til skjering av material til eige tømrararbeid, tek Heier på seg leigesaging har vore det beste året for leigesaging så langt. No er han nemleg tilbake på futegarden Askelund, der stabburet frå 1790-talet no skal restaurerast og fredast. Restaureringsarbeidet er det Vidar Andre Heier som står for. - Sjå på denne, seier han, og viser ei solid, storvaksen furu som ligg ved stabburet. - Slik furu finst det ein del av her. Denne er rundt 100 år, tenkjer eg, og godt utala (utmalma). Høver ypparleg til nye stabbar, seier han, og peikar på stabbane på den gamle bygningen. - Nokre av stabbane vart skifta ut på 90-talet. Til venstre der ser du ein av dei. Då vart det nytta furu som ikkje var godt utala, og resultatet ser du snart vekkrotna. Til høgre ser du ein av dei opprinnelege stabbane, godt utala, og like god. Det handlar om materialkunnskap, seier Vidar Andre. Faginstans for lauvtrevirke Vidar Andre Heier er ikkje berre oppteken av furukvalitet. Lauvtre er også eit satsingsområde. - Eg er med i Tretema, eit samarbeidsprosjekt mellom fire verksemder, alle i Balestrand, fortel han. SAGTOMTA: Vidar Andre Heier har i dag leigd ei sagtomt på 2,5 da, der han har mobilsaga. Ingenting å seie på utsikta! Forretningsideen bak Tretema er å kunne vere ein faginstans når det gjeld lauvtrevirke. - Vi skal vere ein kunnskapsbase for bruk av lauvtrevirke på Vestlandet. Mellom anna held vi kurs for ei heil klasse ved Bergen Arkitektskole (BAS) kvar haust, fortel Heier. 7

9 Medlemsbedriften Vidar Andre Heier På Kvamsøy har Tretema bygd eit stort grindbygg av materiala eik, ask, osp og bjørk. Dette vert nytta i undervisninga, i tillegg til å fungere som lager for lauvtrevirke. Arkitektstudentane får innføring i gamle byggjeteknikkar, orientering om materialet og kva det vart brukt til. Tretema utfører også utprøving og testing av dei ulike tekniske eigenskapane for dei forskjellige lauvtreslaga i undervisninga. Samarbeid er såleis noko Vidar Andre Heier har stor tru på i bransjen. Slik sett meiner han også at bygdesagforeninga vert ein viktig faktor for dei som driv for seg sjølv med slike mindre verksemder. - Det er ikkje behov for at vi alle skal finne opp krutet sjølve. Det er av stor verdi å ha ein stad der ein kan hente informasjon, eit fagmiljø der ein kan utveksle erfaringar og kunnskap. Eit slags felles skjebne, felles trøyst, seier han, og legg til: - Når du driv åleine, slik som eg, så blir det vanskeleg å få tid til å vere med på desse fagturane foreninga arrangerer. Men ein gong skal eg få vore med på tur, eg og! Merkar ikkje finanskrisa - Kva tur du er den største utfordringa i bransjen generelt i desse tider? - I følgje rettleiaren frå fylkesmannen klarer ein ikkje å skaffe nok tømrarar som har interesse for og kunnskap til å restaurere dei freda bygningane. Dette vert ei stor Ledende leverandør av sagbruksmaskiner! STIGE OG LANGT SVERD: Husqvarna-saga med sverd på 1.35 m vert nytta til å splitte virke som er for grovt til å skjerast på mobilsaga. Stigen vert nytta som støtte for motorsaga. utfordring, på same måten som det vert ei utfordring å skaffe nok virke. Berre her omkring er det massevis av gamle hus og setrar som i løpet av få år vil trenge restaurering, seier Heier. Sjølve finanskrisa har mobilsageigaren i Balestrand så langt merka lite til. - Det er vel snarare tvert om, seier han. - Eg trur eg er veldig heldig med plassen eg valde å busetje meg på. Det skal nok fleire enn éi finanskrise til for å vippe sindige, stødige sogningar av pinnen! Telf Fax e-post: Kjører egne sliperuter Han angrar ikkje eitt sekund på at han valde sag- og restaureringsbransjen, framfor å halde fram i sitt tidlegare yrke: - Eg har eit spennande yrke, og veldig samansette og varierte arbeidsdagar. Heilt suverent. Eg driv ikkje og slit ut deler av kroppen, slik eg gjorde før. No er eg heller jamt trøytt! seier Vidar Andre Heier fornøgd. Teroteknisk Service AS Telefon Telefaks Sagtomta, 2337 Tangen 8 Forum for norske bygdesager

10 Annonser 9

11 Sagbladet Studietur til Gudbrandsdalen Otta Sag og Høvleri AS Otta Sag og Høvleri AS er ei solid hjørnesteinsbedrift med 37 tilsette. Mange av desse har vore i verksemda i over 20 år, fortalde driftssjef Dag Aasheim. Han viste medlemmane frå Norsk Bygdesagforening rundt på anlegget. Tekst og foto: Gunnhild Sindre og Inger-Marie Svingeset Då verksemda starta i 1942, gjekk deler av produksjonen på å lage sviller for NSB. Frå tidleg på 50-talet vart verksemda flytta ut på øya, der det vart driven eigen skurlastproduksjon. Foredling av materiala skjedde på Fåvang Sag. Eiga vidareforedling kom på plass på 60-talet med høvel og barkemaskin. I perioden 1970 til 1980 vart m.a. gullhøne montert, og saga ombygd. Nytt høvleri og administrasjonsbygg kom også til, og fram til i dag har det vore omfattande omgygging av sag, kombiverk, høvleri og målestasjon for tømmer, impregneringsanlegg og to trelasttørker. Ei tid var saga reint furubruk, i dag vert det skore rundt kbm furu og rundt kbm gran. Verksemda kjøper for rundt 20 mill kr i trelast, og for tida er høvleriet OPERATØRBUA: Interesserte sagfolk får orientering om sagprosessen frå operatørbua, medan sagmeister fylgjer intenst med på kontrollskjermane. Bak f.v. driftssjef Dag Aasheim, Alf Steinhovden, Per Arne Jostad, Otto Ullevålseter, Olav Skaret, Inger-Marie Svingeset, Jostein Ljones og Geir Håvar Ingdal. Framme: Sagmeister Hans Amund Sveine. såleis større en sagbruket. Norsk Bygdesagforening sine medlemmar gjekk ein rundtur på saga, med start i Norsk Tømmermåling sine lokale. Tømmerinntaket ved Otta Sag er eitt av dei mest moderne i landet. Alt utstyret er basert på datateknologi, og vert styrt av tømmermålar inne i kontrollrommet. Alt tømmer som kjem inn vert målt fortløpande, slik at så å seie alt tømmer som ein kunne sjå ute på tomta var målt. Otta Sag og Høvleri skjer usortert tømmer i dimensjonane cm. - Dette er den fyrste bandsaggruppa som taklar usortert virke. Sagblada flyttar seg heile tida, forklarte Aasheim. - Stokken blir scanna i ei tredimensjonal måleramme, og så prøver maskina å finne rett kombinasjon etter innlagde kriterium. Prosessen går svært raskt. Sjølve saga vert overvaka av berre ein person. I operatørbua inne på saga sit Hans Amund Sveine, sagmeister (son av Ola Sveine), med ansvar for å fylgje med på at alt går rett føre seg på saga. Via seks skjermar overvakar han prosessen. Sagmeisteren, som har fagbrev som trelastarbeidar, er godt trena. - Han høyrer med ein gong om det vert ein annan lyd i anlegget, til dømes om det er eit sagblad som har blitt skadd av ein stein, forsikra driftssjef Dag Aasheim. Otta Sag og Høvleri AS har fleire trelasttørker, to av desse vert drivne med biovarme. - Kor mykje sparer de ved å fyre tørkene med biovarme? - Det kan eg ikkje talfeste nøyaktig. Men vi betaler noko mindre for energien enn vi ville gjort med el-kraft. I tillegg får vi levert flis som tidlegare hadde ein svært låg pris på marknaden, seier Dag Aasheim. SAGPROSESSEN: Otta Sag og Høvleri AS skjer usortert tømmer i dimensjonane cm. Otta Sag og Høvleri AS har 6 tørkekammer: 2 stk à 40m 3, 2 stk à 50m 3 og 2 stk à 100m 3. - Alle er konvensjonelle tørker. Dei fire minste vart ombygde fra kondensasjonstørker då vi byrja å fyre med biovarme, fortalde Aasheim. 10 Forum for norske bygdesager

12 Sagbladet Otta BioVarme AS Biovarmeanlegget i tilknyting til Otta Sag og Høvleri vart påbyrja i 2006, og gjekk sitt fyrste halvår med prøvedrift i Anlegget vert fyrt med flis frå sagdrifta. Tekst og foto: Gunnhild Sindre og Inger-Marie Svingeset Otta BioVarme er eit aksjeselskap der Eidefoss eig 80% av aksjane og Otta Sag og Høvleri 20%. Det er Otta Sag og Høvleri som står for dagleg drift og ettersyn, fortel Willy Storødegård, som er saga sin drifts- og vedlilkehaldsansvarlege ved anlegget. Flissiloen ved bioabrenselanlegget tek kbm, og forbruket når anlegget går for fullt er kbm flis pr. dag. Flisa skal ha eit høveleg fuktinnhald mellom 30 og 60%. Anlegget blir drive med flis frå Otta Sag og Høvleri. - Må vi til å kjøpe flis frå andre stader, vil det ikkje bli lønsamt, seier Storødegård. Flisa vert køyrt gjennom ei kvern, og flishaugen inneheld oppmalen flis frå sagbruket, kapp frå høvleriet m.m. Granbork går også til biovarmeanlegget. Den oppmalne flisa treng ikkje fortørkast, ettersom omnen har ei tørkesone. Inntil i haust har biovarmeanlegget hatt ni kundar, mellom andre skule, idrettshall, kulturhus, kunstgrasbane, kjøpesenter og dessutan drive to trelasttørker ved Otta Sag og Høvleri AS. I haust vert sju nye kundar kobla på anlegget. - Kapasiteten vil då vere på GWh. Skal det utvidast ytterlegere, må vi inn med ein ekstra kjele, seier Dag Aasheim, driftssjef ved Otta Sag og Høvleri AS. Dette er godt mogeleg ein gong i framtida, ettersom anlegget er førebudd til ei slik utviding. Nettutbygginga er det Otta BioVarme AS som står for. Totale investeringar til fyrste byggjetrinn ved anlegget var 23,5 millionar. Av dette var lån og eigenkaptial 18,5 millionar. Anlegget fekk INNMATING: Frå flisbingen med stongmatar i botnen, der flisa blir dregen med og mata inn i flisfyringsanlegget. Flisa skal vere relativt rå, frå 30-60% fuktigheit. FLISHAUGEN: Godt humør ved flishaugen til Otta BioVarme AS. Frå venstre Willy Storødegård, Truls Bjerkerud, Asbjørn Roheim, Per Arne Jostad, Johan Anseth, Otto Ullevålseter, Harald Mo Birkenes, Jostein Ljones og Thor Rusten. m.a. tilskot frå Enova. Varmeteknikk sto for rørarbeid og kundesentralar, medan Järnforsen Energisystem leverte komplett flisfyringsanlegg. - Det er viktig med seriøse leverandrørar, dette har vore uvurderleg for drifta i starten, seier Willy Storødegård. Energisentralen ved anlegget inneheld, i tillegg til den flisfyrte kjelen, også ein oljekjel til bruk i topperiodane og som reserve, og ein el-kjele til bruk om sommaren, når anlegget elles er stengt. Den flisfyrte kjelen har ein kapasitet på 3000 kw (3 MW), det same har oljekjelen. El-kjelen har ein kapasitet på 450 kw. Totalt vart det i 2008 produsert kwh. Nærare 95% av dette var bioenergi, resten var fordelt på oljekjelen (4%) og el-kjelen (vel 1%). Avtalane med kundane vert justerte årleg. - Vi følgjer kraftprisen elles, med unntak for store hopp. Der er det lagt inn eit tak, seier Storødegård. Brenselkvaliteten har alt å seie for god og jamn drift, understrekar Storødegård. Anlegget hadde i fjor eit tjuetals mindre stopp i flisanlegget, dei fleste på grunn av framandlekamar eller store fragment som stansa innmatinga av brensel. Men ingen av desse stoppa har ført til kutt i leveranse til kundane, i og med at oljeeller el-kjelen tek over dersom det blir driftsstopp i flisfyringsanlegget. 11

13 Sagbladet Studietur til Gudbrandsdalen Sjoa laft og restaurering Med stor laftehall og eiga visningshytte har verksemda på Sjoa satsa offensivt på hytte- og husmarknaden. Tekst og foto: Gunnhild Sindre / Inger-Marie Svingeset Vi satsar primært på nybygg. Det er der pengane ligg. Restaurering tek vi dersom vi ikkje har andre prosjekt, sa grunnleggjar Jon Aamodt ved lafteverksemda på Sjoa, då han tok imot medlemmane av Norsk Bygdesagforening under studieturen i Gudbrandsdalen. Berre nokre hundre meter frå E6 finn du laftehall, lager og visningshytte for Sjoa laft og restaurering. Her er medlemmer av Norsk Bygdesagforening hjarteleg velkomne innom, om dei har interesse av det, forsikra grunnleggjaren. God laft I den nyreiste laftehallen kan det laftast hytter og hus på opptil 400 kvm. Alle unike: Sjoa laft og restaurering har ingen standardmodular eller ferdige teikningar. - Tanken er at alt skal verte tilpassa kunden. Vi har til no lafta mellom 40 og 50 bygningar, og ingen av dei er like, fortalde Jon Aamodt. Verksemda produserer i dag rundt løpemeter i året, og har seks laftarar i arbeid, i tillegg til dagleg leiar og marknadssjef. Og her var mykje godt arbeid å sjå. - Dette er skikkeleg godt laft! var ein kommentar som fall fleire gongar medan bygdesagfolket var på synfaring i den store hallen. Største investeringa på maskinsida er kransystemet til laftehallen. - Elles har vi tradisjonelle reiskapar som kjedesag, laftebiler, elektriske høvlar og mosefarfres, pluss ein del anna, forklarte Aamodt. Nokre eigenutvikla reiskapar har dei også, til dømes er skrustikkene som stokkane vert sette fast i produsert hos ein lokal smed. UTPRØVING: Gudmunn Flatin t.v. og Finn Pedersen i ivrig testing av lafteutstyr. I VISNINGSHYTTA: Leif Grøndahl, Jon Aamodt, Jostein Ljones, Truls Bjerkerud, Per Arne Jostad, Torgeir Søfferud og Thor Rusten. Nâssjô svenske kvalitets sagblader Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp. Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål. Ove Ødegård AS, P.b. 40, Bekkevn. 202, Vear Industriomr., 3108 Vear (Tønsberg) Tlf: Fax: Forum for norske bygdesager

14 Sagbladet servering. Matsalen i seg sjølv er på 140 kvm, utan delingsvegger. Visningshytte Då medlemmane av Norsk Bygdesagforening besøkte verksemda, var det ei kort kaffiøkt i den nybygde visningshytta, som står på tomta. Dette er eit anna døme på offensiv marknadsføring. - Visningshytta har vore ei stor investering, ganske uvanleg for mindre firma, slike som oss. Vi har samarbeida med våre leverandørar om hytta, og har tru på prosjektet, sa Jon Aamodt. Visningshytta skal vere innreia slik at potensielle kundar kan låne hytta til overnatting. Slik kan dei få gjere seg verkeleg kjende med produktet, på ein heilt annan måte enn ved å sjå ei hytte på eit fotografi eller ei teikning. GODT HANDLAG: Gudmunn Flatin, Jon Arne Eikeland, Leif Grøndahl og Truls Bjerkerud fylgjer interessert med på handlaget til laftar Øyvind Johnsgard. Kvalitet frå bygdesager Tilgangen på godt råstoff har tidlegare vore noko variabel, fortalde Aamodt. - Det har vore vanskeleg å få den kvaliteten vi ynskjer. No kjøper vi gjennom to-tre sagbruk, og er svært godt nøgde. Bygdesagene verkar å ha den kompetansen som skal til for å kunne levere det virket vi treng. Særleg i høve til kvalitetskrav og normer. dette delvis skuldast at verksemda har blitt meir synlege gjennom medieprofileringa, og også at ein no byrjar å sjå effekten av tidlegare prosjekt og referansar. For Sjoa laft og restaurering har hatt fleire store lafteprosjekt sidan etableringa i Mellom anna står verksemda bak leiren til Sjoa Rafting, eit imponerande anlegg for overnatting og - Og ambisjonane framover? - Kapasitetsmessig er det vel å auke til løpemeter pr. år. Elles er det ein flaskehals for oss at vi ikkje utnyttar lokale og produksjonsutstyr godt nok. Så vi vurderer om vi kan få til ei ordning med 2 skift. Dette er avhengig av at vi oppnår ein auke i ordretilgangen. Så langt har det handla om oppbygging av produksjonslokale og lagerplass. No frå årsskiftet får vi vårt fyrste, skikkelege produksjonsår. Så får vi sjå! Sjoa Laft og Restaurering har vore både offensive og kreative for å skaffe seg nye kundar. Marknadssjef Martin Nilsen kunne fortelje om PR-stuntet verksemda gjorde, då finanskrisa byrja å innta marknaden. - Vi tenkte at det kunne vere greitt å gjere seg litt kjende. Så vi tok kontakt med NTB (Norsk Telegrambyrå). Dette gav god utteljing: 9 artiklar i avis og 24 på nettaviser! Han kunne også fortelje at marknadsoffensiven førte til fleire konkrete jobbprosjekt, mellom anna eit laftahus, spesialtilpassa for ein funksjonshemma brukar. No er ordretilgangen seksdobla i høve til same tid i fjor. Jon Aamodt trur HALLEN: Frå laftehallen til Sjoa laft og restaurering. Her kan det laftast hus/ hytter på opp til 400kvm. 13

15 Bygningshistorisk park, Dovre. Sagbladet Studietur - Bildeglimt Nina Berge Rudi, vertskap på Rudi Gard. Sjoa laft og restaurering. Middag på Rudi Gard. Rømegraut på Budsjord Gard. Genser til advokat Linløkken. Otta BioVarme AS. Otta Sag og Høvleri AS. 14 Forum for norske bygdesager

16 Sagbladet Furu i fri utfalding Dei vil vere skapande og fornyande, men samstundes jobbe tett opp mot dei som sit med erfaring og kompetanse på tre, Elisabeth og Birgitte Bjørge. Unge designarar som har fått stor merksemd for sitt arbeid med furu i fri utfalding. Tekst: Gunnhild Sindre På talet hadde vi overbrukt furua. Ikkje rart folk blir leie om alle møblar, golv, vegger og tak har same uttrykket. No handlar det meir om å finne ein balansegang, seier Elisabeth og Birgitte, som saman med andre, unge designarar har sett nytt lys på bruken av furu i møblar, lampar og interiør. Sjølve har Elisabeth og Birgitte stor tru på bruken av tre i moderne design. Tre i seg sjølv er eit godt materiale å jobbe med. Det er formbart, mjukt og har dessutan uendeleg med mogelegheiter til å etterbehandle, noko som igjen er med og skapar eit spennande uttrykk. Og ikkje minst har vi treindustrien nær, og nok av tre, seier dei. Dei to søstrene, busette i Oslo, har fått låne utstyr og verkstad hos møbelsnikkar Leif Engnes på Sande. Han er utruleg dyktig, og vi er veldig takknemlege. Vi ynskjer å halde fram med å bruke profesjonelle fagfolk til å utvikle presise prototypar, og samtidig lære mest mogeleg av dei, seier Elisasbeth Bjørge. Kreative søstre: Elisabeth og Birgitte Bjørge har vekt merksemd med sin kreative bruk av furu i moderne møbeldesign. Heile treet Under Designers Saturday, den årlege storhendinga for kreativitet og nyskaping i hovudstaden, hadde søstrene si første utstilling med produkt dei hadde laga saman. Utstillinga førte til mykje merksemd omkring deira kreative bruk av tre, seinast i september med stort oppslag i Magasinet i Dagbladet. Furu har heile tida stått i fokus. På seinsommaren var dei på workshopen Furu hælvetica i Trysil, der målet var å utvikle og tenkje ut nye måtar å bruke denne tresorten på. Saman har dei utvikla ein lys- og møbelkolleksjon i furu, der dei har nytta det tradisjonelle i kontrast med eit meir moderne uttrykk. Vi har også vore opptekne av å ta i bruk heile treet. Sjå om noko var gløymt. Slik kom også sagflis inn i biletet, seier dei, og fortel om ein lampekolleksjon og ein lysinstallasjon laga av knust glas, fiberoptiske lysrør og sagflis. det naturleg å dra ut i verda og utvikle dei kreative evnene. Elisabeth har master i interiørarkitektur frå Milano, medan Birgitte har bachelorgrad frå Glasgow School of Art. Etter år med utdanning og jobb i England, Italia, Spania, Wales, U.S.A og Skottland hadde dei lyst til å fronte dei nordiske tradisjonane og den nordiske marknaden. Ja, vi er litt stolte av å vere norske! Då vi vende tilbake til Norge ønskte vi å kome nærare naturen vi er omringa av, jobbe nærare sjølve materialet og røtene våre. Det å jobbe med tre, eit levande materiale, er mykje meir spennande og utfordrande enn til dømes krom og stål. I utlandet såg vi at tre er eit mykje meir unikt og ettertrakta materiale enn det vi i Norge gjerne trur, seier dei to kreative søstrene. Elisabeth i samtale med møbelsnikkar Leif Engnes, som har bidrege med både verkstad og fagkunnskap til dei unge designarane. Fronte nordiske tradisjonar Dei to søstrene har hittil selt mest som kunst, medan dei er i etableringsfasen i møbelutviklinga. Kundegruppa har hovudsakleg vore yngre vaksne, frå 25 år og oppover. Elisabeth og Birgitte er fødde og oppvaksne på Ellingsøy utanfor Ålesund, og viste tidleg interesse for kreative fag. Etter kvart vart Furu i fri utfalding: Gull bord med grafikk. 15

17 Annonse 16 Forum for norske bygdesager

18 Annonser Prøv oss når det gjelder Fuktmålere Rundkuttere, profilkuttere Rillestål, rundkutterstål Laserlys Strammeverktøy Binol smøre/renseolje Titac plaststifter, stiftemaskiner Barkriverstål Huggerkniver og barkriverstål Tømmerkritt Stempel, fargeruller m.m Kjedekappsager Dessuten nye og brukte maskiner for sagbruk og høvleri. Hegdal Næringspark, 3261 Larvik Tlf Fax e-post Gode og effektive sagmaskiner Sirkelsager Utrustning for sirkelsager Kantverk Slipemaskiner Saglinjer Kapsager KARA har produsert smasagbruk siden 1918 Kallion Konepaja Oy KJØSNES MASKIN Arn Olav Kjøsnes 7580 SELBU, Tlf SAGTEKNIKK Ing. Carl H. Svensen 3425 REISTAD, Tlf Vi leverer tømmersagblader og verktøy av beste kvalitet Rillestål Not og fjær Høvleverktøy Kutterstål Borer Vendeskjær Båndsagblad service, sliping og reparasjon LIEDS Verktøy AS Postboks Ålesund Telefon: Fax: E-post: 17

19 Annonser Lei av dårlig tørking? Vi kan trelasttørking! IM Kondensasjonstørker Kondensasjonstørker Vacumtørker Vi har både nytt og brukt tørkerutstyr Fuktighetsmålere - flere modeller INMARK AS Boks 17, 3163 Borgheim Tlf: e-post: Se vår hjemmeside: 18 Forum for norske bygdesager

20 Annonse 19

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett NBF-Nytt Forum for Norske Bygdesager s 4-5 Organisasjonsnytt Markedsrapport Energi s 6-7 s 10-11 Kurs i Grindverksbygging Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke s 12-13 Trelastfaget på nett s 14

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22 Nr. 24/25 19. juni 2015 Strekk seg mot nye høgder Side 22 TID FOR KALKING Foto: May-Linda Schjølberg KALK I BULK Agri Dol Kalkverdi 35/48 (Mg 11%) - Agri Grov Kalkverdi 37/50 Agri Skjellsand Forventa kalkverdi

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

nye høyder BYGDE Landsstevnet nådde Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28

nye høyder BYGDE Landsstevnet nådde Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28 BYGDE UNGDOMMEN NR. 3/2012, 77. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet nådde nye høyder side 12-15 Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28 Starter... Alltid. Den

Detaljer

Bibliotekaren. Moter og trender i kat og klass: Rød anorakk møter Linked Data. Gravid - og redd for å miste jobben

Bibliotekaren. Moter og trender i kat og klass: Rød anorakk møter Linked Data. Gravid - og redd for å miste jobben Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2012 Moter og trender i kat og klass: Rød anorakk møter Linked Data Gravid - og redd for å miste jobben Nora tenner fortsatt verdens teaterpublikum

Detaljer

Småkraftjubileum 2001 2011

Småkraftjubileum 2001 2011 Organ for Småkraftforeninga www.smakraftforeninga.no Nr. 4 2011 gang Småkraftjubileum 2001 2011 Vi gratulerer med Småkraftforeninga feirer -s jubileum i. Vi har vært med hele tiden, og siden ve GRP-rør

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer agenda www.lederne.no nummer 5 desember 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert Se side 4 Landsmøtet 2004 side

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer