Oppsummering bransjedialog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering bransjedialog"

Transkript

1 Oppsummering bransjedialog HMS/SHA (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes

2 Møter med : AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale verneombud/naf Oppsummeringsmøte Andre møter, kontakter Seminar, befaring London

3 - HMS/SHA o Det hevdes at HMS-standard på våre prosjekter er varierende hva er vårt forbedringspotensial, innspill til oss som byggherre i forhold til beste praksis, gjerne gode eksempler fra andre byggherrer o Hvilke rutiner har dere for sikkerhets- og risikovurderinger hvordan er dette integrert i virksomheten o Har dere etablert opplegg for sikkerjobbanalyser metodikk prosesser/prosesskombinasjoner som dere vurderer som spesielt kritiske o Hvordan etablere veiledninger for kritiske og repeterbare prosesser hvordan skape eierskap og involvering, hvordan implementere dette i alle ledd her vi ute etter eksempler på god praksis (interne retningslinjer/beskrivelser) o Er det utstyr, metoder som burde vært bedre sikret i forhold til dagens praksis o Vår praksis for rapportering og oppfølging innspill/synspunkter kan dette gjøres bedre/enklere o HMS/SHA som del av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag innspill, kommentarer til praksis o Synspunkter på reaksjonsformer - bonus/sanksjoner/konsekvens avvik o Hva er etter deres oppfatning det viktigste å ta tak i for forbedret sikkerhet, andre innspill? - Gjennomføringspraksis sikkerhetstenking, lønns- og arbeidsforhold o Hvordan sikre like konkurransevilkår og unngå sosial dumping, spesielle forhold vi bør være oppmerksomme på o Arbeidstids- og skiftordninger, dispensasjoner omfang/praksis, konsekvenser for konkurranseforhold? o Hvordan involverer og følger dere opp underentreprenører, kontraheringsform kriterier for valg, kompetansekrav, sikkerhetsvurderinger, registering av personell? o Hvilke ordninger har dere for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår av leddene i kontraktskjeden o Er det forhold i entrepriseform og kontraktmekanismer dere vil trekke fram i forhold til HMS/SHA (samhandling, effektivitet, kvalitet, byggetid) o Det hevdes at konfliktnivået i våre kontrakter er økende hva er deres vurdering, har dette et HMS/SHA-aspekt, hva kan gjøres o Andre innspill til forbedringer gjerne erfaringer fra andre byggherrer

4 Omfattende materiale, konkrete tilbakemeldinger og råd Tiltaksplan, iverksatte tiltak - videre bearbeiding Prosjektering ikke med Charter for skadefri bygge- og anleggsnæring Seriøsitetsarbeidet Dødsulykkene rammer i hovedsak norske underentreprenører Større omsetning, samtidighet - planlegging, logistikk, samtidighet, tidspress

5 Utgangspunktet (1) Statens vegvesen og Jernbaneverket iverksatt tiltak HMS og sosial dumping som oppfattes som viktige og bransjeførende Entreprenørene har gode H-verdier og gode interne rutiner og opplæringsopplegg/håndbøker Møtene preget av åpenhet og konstruktive tilbakemeldinger gode innspill og råd

6 Utgangspunktet (2) Forskjeller i omfang og «modenhet» Vanskelig å se forskjellene i resultater Flere understreker å ta de lavt hengende fruktene (få og enkle tiltak) Fokus og holdninger - kompetanse

7 Sterk reaksjon i policygruppe for bransjekontakt Fellesprosjektet (2 dødsulykker/10 alvorlig skadet) til tross for at de har gjort alt riktig etter boka Sammenlignende statistikk andre land alvorlige ulykker Har vi trodd vi var bedre enn vi er Uttalelsene fra underentreprenører, regionale verneombud (og byggherreorganisasjon) Varierende og «personavhengig» praksis eksempler på avvik/brudd «rykter» eller fakta

8 Er tilbakemeldingene fortsatt gjeldende? Er situasjonen endret det siste året? Ingen dødsulykker siste tolv måneder (til i går) Effekt av iverksatte tiltak og sterk ledelsesfokus Har vi samme virkelighetsoppfatning?

9 Status personskader SVV pr. 10. august 2014 men så kom katastrofen Beskrivelse Konsekvens -klasse 2013 Siste 12 mnd pr Dødsulykke K Personskade med mulig varig men Personskade med > 10 fraværsdager Personskade med <10 fraværsdager K K K Antall skader uten fravær K Antall skader med og uten fravær Totalt Potensial for K4/K ? Status arbeidsulykker i entreprisedriften

10 Statistikk H-verdi H1-verdi Sykefravær AF-gruppen 1,4 (inkl. ue) 3,7 Skanska 4,5 5,4 Mesta 3,7 (4,4 inkl. ue) 4,9 NCC 3,2 Constr. - 7 Roads (begge inkl. ue) 5,0 Implenia 10,8 (inkl. ue 3,8/19,1) Hæhre 2,3 (mener det blir lavere med ue) Veidekke 5,2 4,4 Jbv entreprisedrift 6,3 SVV entreprisedrift 7,2 Ulik praksis EBA s konsept inkluderer ikke underentreprenører

11 EBA s timegrunnlag H-verdi Registrering av timer: Antall arbeidete timer er all virkelig arbeidet tid for samtlige faste ansatte (inkludert hele ledelsen, stab etc.). Det betyr i praksis at planlagte arbeidstimer skal reduseres for fravær (permisjoner, sykdom og annet) og økes med arbeidet overtid/mertid. For funksjonærer skal det tillegges 10% for antatt merarbeid, med utgangspunkt i ordinær arbeidsuke.

12 Type tilbakemeldinger Gjennomgående («strukturelle») Innspill praksis Byggherre (i hovedsak SVV) Entreprenører

13 «Strukturelle» innspill H-verdi ikke entydig - behov for enhetlig standard underentreprenører ekskl./inkl. Registrering flere steder forenkles, samordnes i ett system De store statlige byggherrene bør etablere felles erfaringsdatabase og system for erfaringsoverføring + jevnlig oppfølging (bygg - anlegg) Forslag om nasjonal enhet og felles database sosial dumping Krav om ID-kort fra første dag (gjennomført) Krav til opplæring/dokumentasjon kobling fag/sikkerhet!? Godkjenningsordning maskiner og utstyr (spesielt vinterutstyr)

14 Godkjenning av maskiner CE-merking samsvarserklæring fra produsent om at maskinen er produsert iht EU s maskindirektiv I Norge årlig sakkyndigkontroll (ca. 300 godkjente firma) Utstyr produsert i Tyskland eller Danmark må gjennom sentral sikkerhetsgodkjenning før det kommer ut i markedet (for Danmark spredere vinterdrift) Møtene har avdekket hendelser med høyt risikopotensial med nytt utstyr Påstand: Utstyr som brukes i Norge, ville ikke blitt tillatt i Tyskland/Danmark gjelder spesielt vinterdrift

15 Byggherrepraksis Ønsker aktiv byggherre som tar ansvar Ta initiativ ved dødsulykker (gransking) Tydelig og enkel SHA-plan Ikke konkurrere på HMS, konkret bekrivelse Byggherreansvaret byggherre beskrive risiko i prosjektet Videreutvikle samhandling - risikovurdering og involvering alle nivå (underentreprenører) Varierende praksis personavhengig

16 Entreprenør/underentreprenør Involvering ue med i byggemøter Krav til entreprenører om involvering av ue (involverende planlegging)? «Skvising» «back to back» Konsekvenser for ue ved varsling arbeidstidsordninger ue Enkelhet og tydelig (SHA-planer, rutiner og retningslinjer større entreprenører, tiltak) Tilbakemeldinger og eksempler fra mindre entreprenører og regionale verneombud gjør at det må stilles spørsmål ved praksis

17 Arbeidstilsynet Alle ønsker et aktivt Arbeidstilsynet tidlig informasjon viktig Petroleumstilsynet åpen legger ut nyttig informasjon for læring I ettertid: AT tatt initiativ overfor anlegg

18 Arbeidstidsordninger Økende press dispensasjoner (Arbeidsmandsforbundet godkjenner) Byggherre får ikke samme dispensasjoner (SD/FAD) Underentreprenører må søke separat «Rykter» om brudd på arbeidstidsbestemmelser hos underentreprenører Press i forhold til korte byggetider, delfrister (noe blandet tilbakemelding ulik praksis mellom regioner i SVV) Forutsigbar arbeidstid

19 Sikkerhet i tunnel Samtidig boring og lading ulikt syn på sikkerhet enkelte entreprenører hevder forbud gir økt risiko (forskriften åpner for SJA for arbeid i risikosone) SVV praktiserer forbud / JBV tillater samtidig boring/lading NAF/regionale verneombud/eba s anleggsutvalg støtter SVV s linje «Rykter» om at det praktiseres ulikt i SVV regionvegsjefene følger opp tilbakemelding: enkelttilfeller har forekommet, men er stoppet NFF utviklingskomité gjennomfører prosjekt om sikkerhet i tunnel (boring/lading samtidige aktiviteter akkordsystem) Oppfølgingsmøte i bransjegruppe tunnel evaluering og oppsummering erfaringer Samtidig salveboring og bolting

20 Forskjellig virkelighetsoppfatning? Hva er farlig arbeid, hva er risikoen? Koblet til økonomi, kontrakt? Konflikthåndtering Enkelhet og tydelighet både hos byggherre og hovedentreprenør Utnytte verneombud, regionale verneombud Tilbakemeldinger byggherre, underentreprenører, verneombud i forhold til den bedriftsstrategi og praksis som beskrives Framkommer utsagn som reiser mange spørsmål, enkelteksempler eller svikt i holdninger («personavhengig) Avvente og se effekter av iverksatte tiltak, eller ta nye initiativ?

21 E 6 Utbyggingen/fellesprosjektet Dovrebanen Samhandlingsprosess (brukt som eksempel til etterfølgelse) HMS-regime, tung prosjektorganisasjon Obligatorisk sikkerhetsopplæring Omfattende SHA-plan Entreprenører med fokus på HMS Kjører nå personlig holdningskampanje god effekt 2 døde, 10 alvorlig skadet

22 Statistikk dødsulykker - eksempler England 2,4 dødsulykker pr sysselsatte i bygg og anlegg Norge 4,5 snitt (litt usikker statistikk) Skanska globalt 2-3 dødsulykker årsverk SVV 2013: 6 (1) dødsulykker ~ årsverk Arbeidsdirektøren: Vi må komme oss ned på svensk nivå!

23 Noen spørsmål Har vi trodd at vi var best pga. lave H-verdier? Har vi god nok sikkerhetskultur? Hva med kompetanse og utvikling? Utnytter vi de teknologiske mulighetene? Gir oppsummeringen et riktig bilde av dagens situasjon? Hvordan kan vi påvirke holdningene i alle ledd - Se til England - Den gode samtalen

24 Spørsmål til diskusjon Hvordan kan vi påvirke holdningene i alle ledd - Se til England? - Den gode samtalen?

25 Innspill Grønnkortet, fellesopplæring riktig vei å gå, forbi gjenbruk Ressursene bør legges felles, samhandling fokuset når man kommer på arbeidsplassen Involvere og engasjere, ferskvare Er sikker jobbanalyse, rutiner treffende nok? Ber om sikker jobbanalyse der vi kunne brukt prosedyren/rutiner, «sovepute». Undergraver hensikten med analysen hvis dette er standard krav- oppleves som unødvendig. Kan bli brukt for å bortforklaring. Klargjøre hva legger vi i det og når det brukes Samhandlingsmøter nødvendig for å innlemme det i kulturen, må ha med de fra entreprenørene som kan gjøre noe med det

26 Er virkelighetsbeskrivelsen at vi har «alt på stell»/»gjøre alt etter boka» riktig? At beskrivelsene/hms-byråkratiet er på plass betyr ikke at forutsetningene for å få det ut i alle ledd er tilstede «Den gode samtalen» hentet fra utlandet

27 Cowboyer i alle ledd? Visjoner og vyer samspiller ikke alltid med kravene ute Kan være mer på den personlige utøvelsen Formenn/kontrollingeniører osv som tenker fremdrift og økonomi fremfor sikkerhet Betydningen av at samhandling er det som skjer etter samhandlingsmøtene SVV en utfordring, flere som ikke har kompetanse og kvier seg for å ta initiativ. Flere møter i forhold konkrete problemstillinger som involverer alle aktører

28 Cowboyer som «gir- f» Cowboyer som ikke er seg det bevist men som er preget av en kultur der økonomi og fremdrift går foran HMS Betydningen av kompetanse; å ta de mest virkningsfulle tiltakene er ikke alltid dyre Mer av ufrie og avhengig stillinger som tar ansvaret for helheten ved siden av de mer uavhengige HMS-koordinatorene Flere verneombud med makt Mellomledere må ha nok kompetanse Arbeidstilsynet fokus på dette Beskrivelsene samsvarer ikke folk nedover i systemet våger ikke å tenke nok selv SVV ber om innspill til prosesskoden må finne riktig nivå, beskrivelse til et vist punkt, utover det nok kompetanse til å håndtere situasjoner Hvorfor gir vi ikke HMS større prestisje? Bør bruke den mest erfarne Basene viktig får disse riktig opplæring oppnår vi mye

29 Hvordan bruke konsulenten? Kunnskapen fra planleggingsfase over i byggefase viktig å benytte Har faglig spisskompetanse inne SHA Hva med konsulenter på anlegget? Flere er i ferd med å se betydningen både mht påvirkning og læring. Må formidle disse historiene. Oppdragsgiver kan også etterspørre dette Trykk i linjen det viktigste for å oppnå resultater

30 Bølviken: Utdyping av å tydeliggjøre hvilke HMS-ytelser som skal leveres. Gikk rundt de prisbærende elementer i denne omgang. Må tenke nøye igjennom hvordan man reviderer prosesskoden på dette elementet Legge om kontrakter eller se det som læring/ikke ta fult betalt hvis konsulenten skal delta i byggefasen. Ble påpekt at dette er bedre nå enn tidligere

31 Spørsmål til plenum Hva vil dere gjøre i egen rolle for å bidra i SHA arbeidet? - Byggherre SVV, må følge opp at vi får levert det som blir etterspurt - Oslo kommune: byggherren tar opp problemstillingene vi står overfor, jobbe konkret for å sikre forankring hos toppledelsen - Byggherre SVV, har begynt intern kampanje for holdninger internt i prosjektet- for eksempel konkretisere Charteret, alle må reflektere over «hvordan kan alle på prosjektet bygge løsninger som er sikre», ved å jobbe med egne holdninger og oppgaver har vi god forutsetninger for samarbeid med entreprenørene ta med erfaringer om den gode samtalene fra Fellesprosjektet - Entreprenøren; Implenia HMS-blogg der det skal legges ut - HMS-uke i Veidekke, mangler parameteret om at enkelte individ ikke bare er rasjonelle - glemmer at vi må operasjonalisere, bruke tid på å være ut og etterspørre - Hjertesukk, vær mer korrekt mht SHA-plan - MEF: kjører mye kurs, tar med temaer fra denne samlingen inn i dette - Bli bedre til å involvere alle - Planlegger: har ikke prosess for at det vurderes HMS i prosjektene. Vil vurdere hvilken prosess som bør ligge til grunn for å bli revidert. Ta med erfaringer hjem

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer