Vegutbygging store satsinger, utfordringene fremover?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegutbygging store satsinger, utfordringene fremover?"

Transkript

1 Arctic Entrepreneur Vegutbygging store satsinger, utfordringene fremover?

2 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst Kapasitetsutfordringer Globalisering Miljø- og klimautfordring Universell utforming Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

3 Nasjonal Transportplan Hovedtrekk i NTP Betydelig opptrapping ca. 50 % økning fra NTP Nye grep for byene forpliktende avtaler kollektivtransport gåing og sykling Ferjefri E39 InterCity-utbygging Stad skipstunnel Prioriterte prosjekter/finansiering Drift, vedlikehold og forfall Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

4 Framtidas transportsystem Det store bildet Byer - Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing - Bymiljøavtaler Regioner - Bidra til regionforstørring - InterCity jernbane - Vegutbygging - Videre utredning om lufthavner noen steder Mellom byer og regioner - Redusere avstandskostnader og styrke godstransporten - Store vegprosjekter

5 Utfordringer Byer og urban utvikling Effektiv leveranse av store prosjekter: planlegging og bygging, OPS Etterslep på eksisterende vegnett Rehabilitering og fornying av tunneler og broer Trafikksikkerhet Miljø og klimaendringer Photo: Knut Opeide Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

6 Handlingsprogrammet Investeringer på riksveg 79 mrd. kr i statlig og ekstern finansiering til store prosjekter åpner 30 store prosjekter starter eller viderefører 34 store prosjekter 26 mrd. kr til øvrige riksveginvesteringer Foto: Knut Opeide

7 Kommende OPS-prosjekter E10/rv 85 Tjelsund Gullesfjordbotn Langvassbukt 81 km NOK 2,8 milliarder Rv 3/rv 25 Ommangsvollen Grundset/ Basthjørnet 16,5 km (9,5 km 4-felts motorveg) NOK 4,1 milliarder Rv 555 Sotrasambandet Bru med 4-felts motorveg på hver side NOK 7,3 milliarder FAKTA Offentlig Privat Samarbeid INNOVASJON: forventet å levere tekniske løsninger som sikrer effektiv livssykluskostnad FINANSIERING: Privat sektor vil få betalt gjennom avtaler med staten Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

8 Ferjefri E39 Ferjefri i løpet av 20 år Mest mellom fjordene første planperiode Rogfast 7-8 timer redusert reisetid

9 Offshore teknologi som inspirasjon Ferjefri E39: Et stort FOU-prosjekt Illustrasjon: Arne Jørgen Myhre Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

10 E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Prosjektkostnad estimert til ca. NOK 40 milliarder Kommunedelplan godkjent i Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

11 Nordområdene

12 Bymiljøavtalene Belønningsordning for nullvekst i biltrafikk Omfatter 9 byområder 3,1 mrd. til og med 2017, 26,1 mrd. til og med 2023 Stor frihet i valg av virkemidler Statens vegvesen har ansvaret for forhandlingene Først Oslo/Akershus, så Trondheim, Bergen og Stavanger til forhandlingsbordet Foto: Kjell Vold

13

14 Handlingsprogrammet Drift, vedlikehold og forfall Innført ny og høyere standard for drift bedre trafikksikkerhet bedre framkommelighet Vedlikehold prioriteres høyt Stanser forfallet Oppgraderer tunneler Foto: Knut Opeide Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

15 Drift, vedlikehold og forfall Tunnelsikkerhet er prioritert Tunnelsikkerhetsforskriften: Alle tunneler på riksvegnettet lengre enn 500m, skal tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften i april 2019 Photo: NPRA

16 Drift, vedlikehold og forfall Fylkesveg Redusere forfallet ved å styrke rammen til fylkeskommunene med 10 mrd. i planperioden (rammetilskuddet) Økt tilskudd til skredsikring totalt 750 mill. kroner per år Bymiljøavtaler kan brukes til fylkeskommunal infrastruktur

17 Samarbeid med bransjen Byggherrestrategi Bruk av andre kriterier enn pris i kontrakter Økt andel av totalentrepriser og samhandlingskontrakter. Legge til rette for at også små og mellomstore entreprenører kan konkurrere om oppdrag Legge opp gjennomføring slik at vi klarer effektiviseringskravene samtidig som vi ivaretar kvalitet, HMS og unngår sosial dumping Foto: Geir Brekke

18 Utfordringer til oss og bransjen HMS og sosial dumping Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i et voksende marked Dødsfall og alvorlige ulykker Visjon om null ulykker Sosial dumping Et internasjonalt problem Lønn og arbeidsvilkår Illustration: Colourbox

19 Dødsulykker i norsk arbeidsliv Kilde: Arbeidstilsynet Totalt Bygg og anlegg SVV som byggherre

20 Beskrivelse HMS og sosial dumping Personskader 2013 og 2014 Konsekvens -klasse * Endring Dødsulykke K Personskade med mulig varig men K Personskade med > 10 fraværsdager Personskade med <10 fraværsdager K K Antall skader uten fravær K Antall skader med og uten fravær Totalt *2014: foreløpige tall

21 HMS og sosial dumping Alvorlige arbeidsulykker Underentreprenører er involvert i de fleste alvorlige ulykkene Sikker-jobb-analyse (SJA) ikke gjennomført for de mest alvorlige arbeidsulykkene - rutinemessige oppgaver, opplevd risiko var vurdert som lav Underentreprenør ikke deltatt i samhandlings-prosessen Nødvendig med kultur for åpenhet og varsling. alle må gripe inn mot farlig arbeid og brudd på bestemmelser Foto: Knut Opeide

22 HMS og sosial dumping Hva vi gjør som byggherre 1. Skjerper kriteriene for kvalifisering av entreprenør 2. Skjerper krav til godkjenning av underentreprenør 3. Forsikrer oss om at underentreprenør trekkes inn i samhandlingsprosessen 4. Øker fokus på risikovurderinger 5. Øker fokus på HMS-kultur og holdningsskapende arbeid (f.eks. daglig HMS-møte før arbeidet starter) 6. Hever kontrakt ved alvorlige brudd på HMSkontrakts-bestemmelsene 7. Avvisning fra framtidige kontrakter ved gjentatte brudd

23 HMS og sosial dumping Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring Byggherrene har forpliktet seg på følgende punkter i charteret: Være foregangsbyggherrer på HMS-området og sørge for at alle prosjekter har en SHA-plan som på en spesifikk måte beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres Sørge for at læring i fra hendelser tilknyttet byggog anleggsvirksomhet i regi av byggherren distribueres på tvers av byggherrens arbeider, inkludert partene av dette charteret

24 HMS og sosial dumping Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping Nulltoleranse vi aksepterer ikke ulovlig lønnsog arbeidsforhold og press på HMS Samarbeid med andre offentlige byggherrer Samarbeid med tilsyn, politi, skatt, økokrim med flere Etablere oversikt på useriøse tilbydere Regjeringen følger opp: Statsminister Erna Solberg og arbeidsminister Robert Eriksson fronter dette Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

25 HMS og sosial dumping Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping Konkurranseperiode Forebyggende tiltak Signering av kontrakt Gjennomføringsperiode Kontrolltiltak 1. Presentasjon tilbudsbefaring 3. Byggherrenes erfaringer 2. Tilbyders erfaringer 4. Erklæring ved bruk av UE/innleie 5. Oppstarts møte/ samhand -ling 6. Kontroller Lav risiko Middels risiko Høy risiko 7. Varslinger 1. Etterforske 2. Tilsyn 3. Politi Evaluering/Risikoanalyse >>>>>>>>>>>>>>> Erfaringsdatabasen>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

26 Planlegging for fremtidig satsning Utfordringer og ambisjoner i arbeidet med neste NTP ( ) Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

27 NTP Utfordringer SVV generelt Økende oppdragsmengde økende forventinger Nedkorting av tiden fra ide til gjennomføring effektiv planlegging Effektivitet større andel av pengene til produksjon, oppfølging av effektiviseringsprogrammet, realisering av gevinstene Endringer i rammebetingelsene oppfølging av reformarbeidet (endring i arbeidsdelingen, utbyggingsselskap mv) Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

28 NTP Utfordringer Lavutslippssamfunnet 2050 hvordan skal vi forholde oss meningsfullt til det i planleggingen? Byområdeutfordringene hvordan møte nullvekstmålet? Godstransport hvordan svarer vi på etterspørselen etter «effektiv, miljøvennlig og sikker godstransport?» Internasjonal transport behov for økt oppmerksomhet i praksis Transportsikkerhet hvordan komme videre? Samfunnssikkerhet og beredskap Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

29 NTP Utfordringer Fra enkeltprosjekter til sammenhengende og integrerte tiltaks-/effektpakker behov for konsept- og metodeutvikling Krav til robust plangrunnlag metoder og modeller for pålitelige prognoser og effektivitetsberegning Regional utvikling hvordan sikre at vi beregner effektene på en troverdig måte? Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

30 Hvordan møte økning i aktiviteter Mer effektiv planlegging Raskere og mindre fragmentert utbygging Samarbeid med entreprenører og konsulenter Nasjonal og internasjonal konkurranse Fokus på HMS og sosial dumping Forutsigbar finansiering Øke kompetansen Illustration: Colourbox Lars Aksnes, fungerende vegdirektør

31 Med ønske om godt samarbeid Takk for oppmerksomheten!

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Oppsummering bransjedialog

Oppsummering bransjedialog Oppsummering bransjedialog HMS/SHA (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes Møter med : AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 20.11.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 20.11.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Hovedrapport desember 2012

Hovedrapport desember 2012 Hovedrapport Desember 2012 2 Forord Dette er en statusrapport fra utredningsprosjektet Ferjefri. Utredningen blir gjennomført av Statens vegvesen etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. Ferjefri

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. 1 2 Forord Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg sju millioner. I dag har vi rundet fem millioner innbyggere. Over

Detaljer

Forord. Oslo, april 2001. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo, april 2001. Jon Blaalid direktør Forord Statskonsult har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet alternative organisasjonsmodeller for produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen. Målet for prosjektet har vært å vurdere ulike organisasjonsmodeller

Detaljer

Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten

Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten Arbeidsrapport Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten Torbjørn Aass, Morten Welde Concept-programmet, NTNU Forord Denne rapporten er resultatet av en evaluering av investeringsprosjektet

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer