Møte med styret og utvalg i Gol JFF,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014"

Transkript

1 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort varsel. Saker: Publiseringsrett Medlemsutvikling Gjennomførte arrangementer: Goldagen Dalføredagen Søknader: Fiskefondet Gol kommune Momsrefusjon Dalføret: Salg Nye regninger Kommende tiltak / arrangement: Opplæringsjakt hare Opplæringsjakt elg Fiskestelltiltak Dokumentasjon av tiltak i Dalføret Kort fra utvalgene / komiteene Er det ting jeg har glemt, gi meg et vink. Vel møtt! Birger " Til stede Birger, Christoffer, Ole Kristian, Hallgrim, Tore, Arild Referat Birger ønsket velkommen til utvidet styremøte, inkludert utvalg.

2 Saker Forklaring til saksliste: Sakene nummereres fortløpende med ÅR/saksnr. Endringer og nye saker i uthevet skrift. Avsluttede saker fjernes fra listen. Saker som ikke behandles på møtet oppdateres med ny frist. Nr Sak Ansvarlig Frist 14/1 Søknad om støtte, Fiskesommer. Christoffer: Ønsker å Christoffer bruke det til arrangement som kickoff, fiskedag for 5. klasse, dalføretdagen. Søknader er sendt, ikke fått svar. Tre søknader. Vi har fått tilsagn på søknad. Utbetaling skjer i september. 14/2 Tildeling av barne- og ungdomsmidler. Styret fra i fjord Birger skal skrive under søknad. Fristen er utløpt, men vi forsøker likevel. Søknad er sendt. 14/3 Midler fra kommunen, fiskefondet. En kan f.eks. søke Christoffer om midler til å sette fisk. Tore: For tre år siden var totalsummen Tidligere er det som regel bare Gol JFF og elvelaget som har søkt. Her må vi vente til kommunen legger ut søknad. I følge leder ligger søknad nå ute på Gol kommune sine nettsider. Følg det opp. Vi har fått tildelt ca kroner. Saken avsluttes. 14/5 Søknad om momsrefusjon. Vi må sette oss inn i reglene Birger og sjekke søknadsfrist. Trengte org.nr. Se sak 14/33. Gol JFF er meldt inn under Buskerud idrettskrets og får momskompensasjon gjennom idrettskretsen. Birger har sendt tall fra Utbetaling er i slutten av året, november/desember. 14/9 Det er mange fiskekort i Gol kommune. Christoffer tar Christoffer kontakt med Golsfjellet fiskeforening om felles kort. Kanskje andre også senere. Målet er å få i gang dialog. Ikke avgjort om det skal erstatte gjeldende kort eller om det kommer i tillegg. 14/11 Står ifølge Birger i referatet fra årsmøtet at Leif Erik Rolf Personbråten ble valgt som varamedlem i jaktutvalget. Leif Erik bestrider dette. Hallgrim har private notater fra årsmøtet (han var ikke sekretær på dette tidspunktet) hvor det står at utvalget skal selv komme med forslag og at dette skal avgjøres av styret. Flere i styret husker dette når det blir nevnt. Christoffer har en person han kan spørre. Avventer valget til han får svar. Valg foretas på neste styremøtet. Ikke gjort noen formell forespørsel. Leder jaktutvalg er ansvarlig for forslag på neste styremøte. 14/12 Vi har nøkler til alle bommer, hytter, klubbhus og postnøkkel. Nøkler ble fordelt på ulike personer i styret etter hvem som bør ha. Ofte et problem for leietaker av hytter i Dalføret å få tak i nøkkel. Forslag om å sette opp et kodelåst skap med nøkler. Oppsetting av et slikt skap må avklares med veistyret i Dalføret. Christoffer tar kontakt. Christoffer

3 14/17 Priser på jakt var gjenstand for mye uenigheter i Rolf Må avgjøres av styret. Jaktutvalget legger frem forslag til priser som styret godkjenner. Rolf la frem forslag til priser og om å legge ut jakt på INatur. Ål har hatt god respons etter de la ut på INatur. En får rapporter om felling og et system for innrapportering og karantene ved manglende rapportering. Dette ble diskutert. Noen mente prisene var for høye. Det ble også diskutert rådyrjakt og mulighet for andre jaktterreng. Jaktutvalget undersøker jaktterreng og legger frem nye forslag på neste styremøte. Diskusjon om priser og antall kort. Vedtak 3 kort per dag for småviltjakt i Dalføret. Øke prisen til f.eks. 200kr for medlemmer og 300 for ikke medlemmer. Tar vekk bestemmelse om hund. To helger reservert for opplæringsjakt småvilt i oktober i regi av jaktutvalget for de som var med på jegerprøvekurs. Rådyrjakt sesongkort 500 kroner, maks 5 kort. 500 kroner for å felle ett dyr. Priser legges ut på nettsidene, samt kontaktinfo til ettersøkshund. Avtale om ettersøkshund må fremlegges ved utstedelse av kort. Søknader og trekning tas opp på neste styremøte. Info er lagt ut på nett og jakt tildelt. Saken avsluttes. 14/27 Programmet for fiskeutvalget er klart og kan legges ut Christoffer på nettsidene. 14/29 Gol JFF har inngått samarbeid med Ål JFF om bruk av Rolf leirduebanen på Ål. Etter påske kan alle medlemmer av Gol JFF være med å skyte på Ål til medlemspris. Trening er mandager, en time for damer først. Rolf legger ut skytetider og info på portalen. 14/30 Program for jakt er ikke helt klart. Rolf får dette klart til Rolf neste styremøte. 14/40 Forslag om å få til en fast leirplass med to gapahuker. Birger Kanskje samarbeide med skolen om å sette opp. Må spørre Statsskog om vi kan lage til. 14/42 Lavvo på Kroktjern. Sigrid Beivik på utviklingsavdelingen, fant noe i et manuelt register. Byggesøknad som Åke sendte inn i 2. april 1990 med tegninger osv. I 2003, vart ikke søknad om fornying sendt inn. Harald Huse mente vi kunne sende inn tegninger og en søknad og få den godkjent. Åpen for å få bruke lavvoen slik vi har gjort før. Duken på klubbhuset var ment brukt på denne lavvoen. Står på ei øy i vatnet. Ligger båt der. Rolf har en lavvo som skal rives. Kan bruke bord fra denne for restaurering. Christoffer

4 14/44 Omar får ikke tid til å ta ansvar for hverken kasserer Birger eller fiskeutvalg-jobben. Leder sier at rent formelt skal man ha ekstraordinært årsmøte for å velge ny kasserer. Styreleder foreslår å spørre Joar om å fortsette. Også forslag om å spørre Arild (varamedlem). Hallgrim mente at det bør være et varamedlem, da kasserer har stemmerett i styret, og det bør være en som årsmøtet har gitt tillit til i styret. Arild er 1. varamedlem og Tore er 2. varamedlem i styret. Arild overtar vervet som kasserer. Birger sitter på saken mot Brønnøysund. Joar tar seg av det tekniske rundt betaling av regninger. Arild har avtalt å samarbeide med Joar. Det blir ikke overført rettigheter til å disponere bankkonto til Arild. Ny kasserer må velges ved neste årsmøte. Saken avsluttes. 14/47 Christoffer orienterer: Dalføretdagen. Har ordnet litt Christoffer premier. Torodd sjekker mulighet for å skaffe drikkekartonger som i fjor. Blir 7. september. Trenger 4-5 mann. Christoffer er bortreist men er med på forberedelser. Forslag om å lage noen skriv som kan deles ut på Goldagen. Dalføretdagen gjennomført med hjelp fra Ole Christian med flere. Bra oppmøte over 80 stk. Det ble ikke tatt med verveblokker. Dette bør en ha til andre arrangement. Saken avsluttes. 14/54 Ønsker å prøve å leie ut Lavvo for mulige inntekter. Kan Rolf, Christoffer skrive det på inatur sammen med fiskekort-teksten, og legge det ut på egne nettsider. Rolf sjekker opp vanlige leiepriser med de vi kjøpte den av. Leies ut gjennom Hytteuvalget på samme måte som hyttene. 14/55 Det er ønskelig å sette ned et utvalg for å utarbeide grunnlag for søknad om refusjon på Statsskog. Birger spør Arild om han kan lede et slikt utvalg. Arild, Tore, Per, Per-Christian, Per-Steinar evnt. andre som har kunnskap om emnet. Arild leder utvalget og setter i gang utredning. Arild

5 14/61 Goldagen. Birger forhører seg om å få sette opp Lavvu Birger/Christoffer og å ha stand. Fortrinnsvis utenfor Kremmertunet, kanskje i sammenheng med Intersport eller Lie-sport. Skal vi ha noen form for aktivitet? Kastebasseng el.l.? Prøve å selge buffer/capser med Gol JFF logo. Innrede lavvu med sitteplasser, bålpanne osv. Forslag om aktivitet, male egen sluk. Fluebinding er litt resurskrevende? Christoffer kaller inn til et møte for planlegging av Goldagen. Forslag om å få låne stenger på sporten og tilby at folk kan prøve litt kasting med veiledning på plenen i parken. Goldagen gjennomført med lavvu utenfor Kremmertunet og annonse i Kremmertunet sitt vedlegg i Hallingdolen. Fikk kontakt med folk, men lite lokale. Solgt en del capser og buffer. Slukmaling var populært. Mulig Goldagen ikke var beste arrangement, lite med Golinger innom, mye turister og utenbygds. Saken avsluttes. 14/64 Forslag om at trekning av jaktkort gjøres på Goldagen. Rolf Enstemmig vedtatt. Trekning ble foretatt senere, da det var få søkere. Saken avsluttes. 14/65 Det er kjøpt inn nytt PH-meter da det gamle var Christoffer ødelagt. Åke har gjort noen målinger. Venter på rapport fra Åke. 14/66 Rolf har fått mange forespørsler om jegerprøvekurs, og Rolf ønsker å kjøre et intensivkurs i sommer. Styret er positive til initiativet. 14/69 Informasjon om Dalføret. Birger og Arild har vært på Birger befaring med representant fra Statsskog. Dalføret blir lagt ut for salg Vi følger spent med. 14/70 Fellingstillskudd. Legge ut informasjon på web og Birger facebook. Krav: Gjelder medlemmer av Gol JFF. Registrert jeger. Dyret må være skutt i Gol kommune. Må ha grunneiers tillatelse. Vise dyret for Jaktutvalget som vil fjerne en del av dyret som kvittering. Gol JFF har totalt Tilskudd utover dette må godkjennes av styret. 14/71 Arild informerte om at vi har per dags dato ca. kr på bok. 14/72 Opplæringsjakt hare. Birger vært i kontakt med Lars Birger Lien. Vi tar kontakt med de fra jegerkurset direkte. Legger også ut på nettsidene med kontaktinfo til Birger. 14/73 Opplæringsjakt på elg «Dalføret Sør» til I Rolf første omgang tiltenkt jegerkursdeltagere. Dersom plasser ledig sender vi ut info til flere. 14/74 Forslag om drivjakt med ungdomsskolen i opplæringsuken. Jaktutvalget kontakter ungdomsskolen. Rolf

6 14/75 Fiskestelltiltak. Fra og utover klargjøring og Ole Christian tilrettelegging i Kroktjernbekken. Ca. fra månedsskifte vil det være fisk i rusene. Bør være ca. 3-4 personer til å bære. Annonsere arrangement og mulighet til å ta med barn på turen. Stryke fisk og vise. Arild og Per er gode resurser å støtte seg på. 14/76 Spørsmål om hvem som skal ha publiseringsrett. Utvalgene har redaktøransvar for sine ansvarsområder. Sekretær er webansvarlig og har ansvar for å kvalitetssikre innhold som blir lagt ut. Kan også hjelpe til med å legge ut ting dersom utvalgene trenger hjelp til dette. Ny publiseringsløsning fra NJFF er stadig utsatt. 14/77 Birger informerer om medlemsstatus ca. 135 stk. Dvs. ca. 35% økning fra ca. 100stk ved årsskifte. 14/78 Fått nye regninger for hyttene i Dalføret for perioder vi allerede har betalt. Birger sjekker en gang til med Joar, og kontakter evnt. Statsskog. Birger Neste styremøte blir i oktober.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA

B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: 12.02.14 kl. 17.00 Sted: ATEA Brynsalléen 2 Oslo Tilstede: Per, Mona, Per, Svein-Tore, Ivar, Heidi og Mai-Britt (referent) Fraværende:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer