Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900."

Transkript

1

2 Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt jobbet godt på flere områder. Medlemstallet har hatt en positiv utvikling. Vi føler virkelig at vi er på god vei til å få til en velfungerende jeger- og fiskerforening. Året 2015 blir et spennende år, ikke minst med tanke på videre engasjement i Dalføret! Hvordan dette blir håper vi å få en avklaring på. Vi er hvertfall klare til å sette alle kluter til hvis vi får fortsette der inne! Velkommen til et nytt jakt- og fiskeår med Gol JFF! Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl Årsmøte i Gol JFF 2015 Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar og er åpent for alle som har betalt kontingent i rett tid i henhold til 4. Medlemsbevis kan forlanges forevist dersom styret krever det. Varsel om årsmøtet med angitt sted og tid, frist for og komme med forslag til saker som ønskes behandlet, frist for å komme med forslag til valg samt liste over hvilke personer som er på valg sendes ut minst 1 måned før årsmøtet. Innkallelsen til årsmøtet skal inneholde dagsorden og alle årsmøtepapirer og sendes ut minst 14 dager før årsmøtet. Saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke avgjøres på møtet, med mindre styret foreslår at saken fremmes, og slikt forslag vedtas med 2/3 flertall av de angitte stemmer. Vedtatte endringer må, for å bli endelige godkjennes av NJFF. Dagsorden: Over årsmøtets forhandlinger føres protokoll. På årsmøtet skal følgende behandles: 1. Konstituering av møtet. - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer. - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av to medlemmer som skal skrive under protokollen. 2. Årsmelding fra siste kalenderår 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 7. Foreningens kontigentandel 8. Valg av styre i henhold til 8 9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov. 10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 11. Valg av to revisorer med vararepresentant. 12. Eventuell utnevning av æresmeldlem.

3 Årsmelding Gol JFF 2014 Styret Styret har bestått av: Leder: Birger Bjørnebekk Nestleder: Christoffer Norhaug Kasserer: Omar Jonsson* / Arild Fossum* / Joar Kjellevoll* Sekretær: Hallgrim Flatland Leder jaktutvalg: Rolf Vagle Leder fiskeutvalg: Christoffer Norhaug 1.varamedlem: Arild Fossum* 2.varamedlem: Tore Næss *Omar Jonsson ba på forsommeren om å bli fritatt fra vervet som kasserer og styremedlem. Arild Fossum rykket opp som fast medlem av styret, og tok på seg vervet som kasserer mot at Joar Kjellevoll tok den tekniske delen av jobben (ut-innbetalinger, veiledning ved regnskapsføring). Styret har dette året valgt å kalle inn / invitere alle medlemmer og varamedlemmer av jaktutvalg, fiskeutvalg og hyttekomité til de aller fleste styremøtene (bare unntatt et par møter i forbindelse med salget av Dalføret). Dette har selvfølgelig gjort at styremøtene har blitt noe mindre effektive, men har ført til at sakene får en bredere belysning og blir bedre forankret i foreningen. Dette har også gjort til at flere blir engasjert i arbeidet som gjøres i foreningen. Møtevirksomheten har vært stor, anslagsvis har vi hatt 1-2 møter i måneden. Gol JFF ble representert på Buskerud JFFs årsmøte på Flå med 3 deltagere. Årsmøtet var positivt for foreningen og det bør tilstrebes at vi deltar også på årsmøter i årene som kommer. Deler av styret og flere medlemmer var også til stede på åpningen av Sportsfiskets År på Flå 12. mai. Som vanlig var medlemmer av Gol JFF med på rakedugnad på Kroktjernvegen andre lørdag i juni. I løpet av året har vi investert i flere ting. Det ble tidlig kjøpt inn pc`er og en printer. I april kjøpte vi inn en 20manns lavvo. Gjennom sommeren ble det også laget til og kjøpt inn profileringsartikler. Capser og halser/buffer med Gol JFF logo. Alt dette har kostet oss noen kroner, men vi ser på det som nødvendige investeringer. Datautstyr letter arbeidet i styret og sørger for at foreningens virksomhet dokumenteres og arkiveres. Lavvoen er tiltenkt å brukes på våre arrangementer og etter hvert til utleie. Profileringsartikler er noe foreningen ikke har hatt på flere år. Det er viktig at logoen og navnet vårt er synlig. For første gang hadde vi i år stand på Goldagen. Vi var godt synlige ved lavvoen vår på utsiden av Kremmartunet hele dagen. Det ble solgt capser og buffer, og vi fikk markedsført oss på en bra måte. Bl.a var gratis slukverksted en veldig populær aktivitet. Vi velger å tro at aktiviteten og den økte synligheten vår i år har bidratt til at medlemstallene har steget jevnt gjennom året. Pr. Desember 2014 har Gol JFF 141 medlemmer, en økning fra 94 ved forrige årsmøte. Dette er en økning på ca. 50%.

4 Jakt Jaktutvalget har bestått av: Leder: Rolf Vagle Medlemmer: Christoffer Norhaug og Per Steinar Haande. P.g.a. en misforståelse under valget, har det ikke vært noe varamedlem. Jaktutvalget gjennomførte jegerprøvekurs med 28 deltakere i april/mai med Rolf som instruktør. Tanken var at deltagerne skulle få tilbud om oppfølging etter at selve jegerprøven var bestått, slik at flest mulig kom seg på jakt allerede første høsten. De som ville fikk tilbud om skytetrening både med hagle og rifle. De fikk også tilbud om å være med på både småvilt og storviltjakt. I mai fikk vi besøk av Gordon Fjeld. Han holdt et meget bra foredrag om åtejakt på rev. Besøket kunne selvsagt vært bedre. Men de som kom var meget fornøyde. Statskog var greie med oss og gav oss 5 dager i slutten av oktober der vi fikk drive opplæringsjakt på elg i Dalføret. Totalt fikk 8 jegere med liten eller ingen elgjakterfaring, prøvd seg på forskjellige jaktformer. Selv om det ikke ble elgfall fikk vi både se elg og ikke minst høre elglos. Det ble også tilbudt å være med på harejakt på Sjauset. Der var det kun 1 jeger som meldte seg, men til gjengjeld fikk han noen flotte opplevelser.. Det har blitt observert bra med fugl i dalføret i år. Det ble satt av 10000,- til fellingstilskudd på rev og andre predatorer, til medlemmer. Det har ikke blitt betalt ut så mange tilskudd, men dette er noe som sikkert vil ta seg opp etter hvert. Som i fjor ble det også gjennomført gaupesporing i regi av Leif Erik. Foreningens arbeid på jaktsiden har i år vært meget oppløftende og bra. Det har virkelig vært et positivt år som vi skal bygge videre på. Solskinnshistorien er kanskje vår egen Ole Kristian, som egentlig ikke skulle være med på jegerprøvekurset, men som endte opp med å delta på både fuglejakt, harejakt og elgjakt! Samt at han kronet det hele med å skyte sin første orrhane den første dagen han jaktet! Fiske Fiskeutvalget har bestått av: Leder: Christoffer Norhaug Medlemmer: Ole Kristian Andreassen og Per Kristian Johnsen (rykket opp fra vara da Omar Johnsson ble fritatt). Fiskeutvalget startet sesongen med oppstartsamling i Dalføret 1. juni. Oppstartsamlingen eller «kick-off» har blitt en tradisjon de siste årene og er en fin markering på starten på fiskesesongen. I år var vi ca. 40 stk som fiska og koste oss. I år hadde vi også fått låne diverse utstyr fra jakt- og fiskesenteret på Flå. Deltagerne fikk teste ut bellyboat og pontongbåter. 12. juni fikk vi besøk av 5. klasse på Gol skule. Alle elvene fikk utdelt hver sin fiskestang som vi fikk sponset gjennom Fiskesommer Elvene fikk både testet fiskestengene sine og de fikk deltatt på garnfiske i Runda. Det ble tatt opp bra med småfisk. I etterkant av dagen fikk vi gode tilbakemeldinger fra skolen. Bl.a omtalen i Hallingdølen, var svært positiv. Øystein Falmår må nevnes og takkes for stor hjelp med transport av elevene inn og ut fra Runda.

5 Dalføredagen ble avviklet 7. september med 70 fornøyde deltakere. Ole Kristian, Arild og Torodd gjorde dagen til den beste Dalføredagen på mange år. Det ble konkurrert og delt ut mange fine premier. I tradisjon tro fikk alle også gratis mat og drikke. Vi håper vi får mulighet til å invitere til Dalføredagen også i I perioden okt blitt rusefiska i Kroktjern. Det ble i alt tatt opp 150 fisk. Som i fjor, var viste fisken tegn på å være småvokst. Det ble heller ikke observert mye storfisk. Fiskeutvalget har fortsatt mye å hente på kultiveringsarbeidet i de forskjellige vannene. I år har mye av fiskekortsalget foregått på SMS og nett, Inatur.no. Det ble også solgt vanlige papirfiskekort på de vanlige stedene. Totalt ble det solgt fiskekort for 21237kr. Av dette var 12975kr på sms/nett. Målet er at sms/nett salg tar over mer og mer av salget. Dette er en veldig enkel og oversiktlig måte å selge fiskekort på. Tjenesten koster oss heller ikke så mye. Hyttene Hyttekomitéen har bestått av: Ledere: Christoffer Norhaug / Tore Næss. Medlemmer: Torodd Rasmussen og Per Lie. Vara: Arild Fossum. Hyttene ble klargjort for sesongen med støvsuging og vasking 24. mai. Etter dette har det vært jevnt med utleie gjennom sommeren og høsten. Torodd har som i fjor oppholdt seg mye i Dalføret og har gjort en uvurderlig innsats med oppsyn og forefallende arbeid. Vi setter veldig pris på dette og takker for hver sommer han ønsker å tilbringe der inne. Hyttene har vært utleid i 89 døgn, noe som har innbrakt 17150kr. leieinntekter. Dalføret Statskog kunngjorde salg av Dalføret i høst og det har vært en omfattende prosess med å overbevise politikere i Gol om å legge inn bud for å sikre at terrenget fortsatt kunne disponeres av Gol JFF. I dette arbeidet har særlig Nils Norhaug gjort en betydelig innsats. Resultatet av salget ble at Helge Rustand fikk tilslaget. Han stiller seg positiv til at Gol JFF fortsatt får fortsette i Dalføret, men vi avventer konsesjonsbehandlingen før vi opptar forhandlinger. Uansett utfall krysser vi fingrene for at Gol Jff også i 2015 vil få muligheten til å drive sin virksomhet som vi har gjort de siste årene. Trenden har vært god, og det ville vært synd om vi ble tvunget til å ta flere skritt tilbake. Styret

6 REGNSKAP GOL JFF 2014

7

8 INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET 2015 Det er ikke kommet inn saker til årsmøtet i år. FORSLAG TIL ARBEISPLAN OG BUDSJETT GOL JFF 2015 Aktivitet: Når: Utgifter: Inntekter: Isfiske Holsfjorden Søndag1. mars 1000,- 0,- Fellingstilskudd predatorer ,- 0,- Revejakt Vinter/vår ,- 0,- Jegerprøvekurs April/Mai 20000, ,- Oppstartsamling/ «KICK-OFF» Mai 500,- 0,- Fiskedag 5.kl. Juni 2000,- 2000,- Rakedag, Kroktjern 13.juni 0,- 0,- Salg fiskekort , ,- Kultiveringstiltak ,- 2000,- Opplæring kultiveringsarbeid ,- 0,- Goldagen 20. juli 1000,- 0,- Salg av profileringsartikler ,- 3000,- Utvikling områder ,- 0,- Hytter , ,- Foredrag ,- 5000,- Skytetrening rifle/hagle ,- 0,- Dalføredagen August/september 5000,- 5000,- Jaktkort Høst ,- 5000,- Sum: 93657, ,-

9 VALGLISTE 2015 Styret Fornavn Etternavn 2015 Valgt på årsmøtet 2015 Leder Birger Bjørnebekk Nestleder Sekretær Hallgrim Flatland Kasserer Omar A. Jonsson På valg Kasserer Arild Fossum På valg Kasserer Joar Kjellevoll På valg Leder fisk Christoffer Norhaug Leder jakt Rolf Vagle 1.varamedlem Arild Fossum På valg 2. varamedlem Tore Næss På valg Fiskeutvalget Leder Christoffer Norhaug På valg Medlem Omar A. Johnsen På valg Medlem Ole K. Andreassen 1. varamedlem Per Kristian Johnsen På valg Jaktutvalget Leder Rolf Vagle Medlem Christoffer Norhaug Medlem Per Steinar Haande På valg 1. varamedlem Leif Erik Personbråten På valg Hyttekomite Leder Christoffer Norhaug På valg Medlem Tore Næss På valg Medlem Torodd Rasmussen 1. varamedlem Per Lie På valg Revisorer 1. revisor Jan Erik Walaker På valg 2. revisor Nils Norhaug Vararevisor Helga Holtungen Valgkomite Leder Joar Kjellevoll På valg Medlem Lars Lindmo På valg Medlem Olaf Saggau Holm På valg

10

11

12 Postboks 15, 3551 Gol

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer