Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016"

Transkript

1 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening har rett til jakt i Ski kommuneskoger (SKS), såfremt vedkommende i søknadsåret har: betalt medlemkontingenten innen 1. mars betalt jegeravgiften utført 5 timers godkjent og registrert dugnad evt. har kjøpt seg fri fra dugnadsplikten Innenbygdsboende i Ski kommune har fortrinnsrett til jakt dersom det innkommer flere søknader enn antall kort til fordeling. Deretter har søkere med utført dugnad fortrinnsrett. Evt. utestengte/ekskluderte medlemmer nektes kjøp av sesongkort/dagkort/gjestekort. Alle jaktkort er strengt personlige. Dugnad Dugnadsåret løper fra 1. april til 31. mars. 5 timer dugnad utført i dette tidsrommet gjelder for påfølgende jaktår. Nye medlemmer innmeldt etter 1. januar unntas fra dugnadsplikten ved søknad om jakt i april samme år. Tillitsverv i styret og utvalg anses som dugnadsarbeid. Jegeren må selv innhente informasjon om, og melde seg på, dugnader. Informasjon ligger på våre nettsider: Alternativt kan man kjøpe seg fri fra dugnadsplikten med kr ,-. Pensjonister, trygdede og uføre fritas for dugnad (men mister ikke fortrinnsretten). Søkere med utført dugnad har fortrinnsrett. Søknadsfrist jaktkort Søknadsfristen er 1. april. Årets jegerprøvekandidater kan søke frem til 1. august samme år hvis jegerprøven avholdes etter 1. april. Søknad om jaktkort skal gjøres på eget skjema. Søknader som innkommer på annen måte vil bli forkastet. Søknadsskjema lastes ned fra våre nettsider: Søknaden sendes til e-post: Eller sendes via brevpost til: Ski JFF v/, Postboks 5, 1404 Siggerud.

2 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 2 av 5 Tildeling, betaling og utlevering av jaktkort Liste med navn på alle som er tildelt jaktkort blir lagt ut på våre nettsider senest 10. mai. Betaling av jaktkort må gjøres til konto nr.: senest 2 uker før henting av jaktkort. Innbetalingen må merkes med fullt navn og medlemsnummer. Jaktkort vil ikke bli utlevert før betalingen er registrert på vår konto. Har man ikke hentet jaktkortet senest siste utdelingsdag, mister man retten til dette. Elgkort har betalingsfrist 15. august. Etter tildelingen blir det satt opp 4 utdelingsdager på Sagatun på Siggerud fra klokken til kl Har man ikke selv anledning til å møte på noen av disse datoene, kan man sende papirene med en stedfortreder. Det er kun på disse datoene man kan hente jaktkort. Det gis ikke anledning til å hente kortene på andre datoer eller etter siste utdelingsdag. Kortutdelingsdatoer blir publisert sammen med jaktkorttildelingen på våre nettsider. Innlevering av jaktkort Alle jaktkort skal leveres jaktutvalget innen leveringsfristens utløp. Du kan velge mellom e- post eller brevpost (merk: ). Se adresser i avsnittet Søknadsfrist jaktkort. Felt vilt og antall jaktdager må oppgis uansett hvilken innlevering du velger. Kontaktperson for de forskjellige kortene står på våre nettsider Ved for sen levering kan jaktkort påfølgende år kun løses mot et ekstra gebyr på kr. 500,- pr kort. Det er følgende innleveringsfrister for de forskjellige jaktkortene: Rådyrkort 28. desember Småviltkort 10. mars Beverkort 4. mai Rovviltkort 10. mars (evt. 1. mars ved deltakelse i rovviltkonkurransen) Jaktbegrensninger kan avgrense/stoppe jakt eller frede jaktområder hvis viltbestand og/eller jakttrykk tilsier dette. Opplysninger om dette vil bli lagt ut på våre nettsider. NB! Jaktkort refunderes ikke selv om jakt avgrenses eller stoppes. Småviltjakt og Rovviltjakt Medlemmer av Ski JFF kan søke om gratis rovviltkort. Rovviltkortet gjelder kun for: Nøtteskrike, kråke, ravn, skjære, jaktbare måker, rev, grevling, mår, mink og røyskatt. Hvis jegeren ønsker å være med på rovviltkonkurransene, må rovviltkortet leveres i utfylt stand innen 1. mars. Ellers er leveringsfristen 10. mars. Det er ikke tillatt å ta med gjestejeger på et rovviltkort. Informasjon om rovviltkonkurransene står på våre nettsider: NB! Hvis jegeren har løst småviltkort for samme jaktår, skal felling av rovvilt også føres på småviltkortet og levers i utfylt stand til jaktutvalgets småviltkontakt som vanlig den 10. mars. Innehaver av småviltkort trenger ikke rovviltkort dersom denne ikke deltar på

3 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 3 av 5 rovvilkonkurransene. Rådyrjakt Rådyrkortet gjelder både for bukkejakt og ordinær rådyrjakt. Medlem av elglaget samme år viker for andre søkere ved kortbegrensning. Bukkejakten varer fra 10. august til og med 24. september. Deretter starter den ordinære rådyrjakten 25. september. Under bukkejakten er det satt en begrensning på 2 dyr pr jeger. Felles mer enn 10 bukker før 4. september, stoppes jakten frem til ordinær rådyrjakt starter. Kortinnehaver kan ha med én gjestejeger pr jaktdag som må løse dagkort/gjestekort. Hvis gjestejegeren feller dyr, vil dette dyret telle på kortinnehaverens antall felte dyr. Felling av dyr skal alltid meldes til jaktutvalgets rådyrkontakt via sms/telefon senest dagen etter at dyret er felt. Når innrapporteringen er bekreftet av jaktutvalgets rådyrkontakt, vil jegeren få en ny fellingstillatelse (byttekortordningen) vederlagsfritt. Nytt dyr kan ikke felles før bekreftelsen er mottatt. Byttekort for rådyr felt i Syverud skog vil bli gitt i Ski kommuneskoger. Rådyrkortet skal returneres jaktutvalgets rådyrkontakt i utfylt stand senest 28. desember. Fellesjakt Jegere uten sesongkort må løse dagkort/gjestekort for å være med på fellesjakt. Ved felling av rådyr må vedkommende betale den resterende summen tilsvarende sesongkort. Ved felling av rådyrkilling halveres beløpet. Disse kortene kommer ikke inn under byttekortordningen. Ungdomsmedlem som deltar på fellesjakt sammen med foresatt som har sesongkort, jakter på foresattes kort. Hvert medlem kan ta med inntil en gjestejeger hver. Beverjakt Beverjakten legges opp som kvotejakt. Beverkortet betales med en delsum. Ved felling må resterende sum betales. F.eks. IB senior betaler kr. 100,- for kortet. Ved eventuell felling må resterende beløp på kr. 400,- betales. Det er kun anledning til felling av 2 bevere pr jeger frem til 15. april så fremt det er dyr igjen på kvoten. Grunnet jaktens art, må felling umiddelbart meldes til jaktutvalgets beverkontakt via sms/telefon. Først når innrapporteringen er bekreftet av beverkontakten, kan evt. nytt dyr felles. Jakten stoppes når kvoten er fylt. Kortinnehaver kan ha med én gjestejeger pr jaktdag som må løse dagkort/gjestekort. Hvis gjestejegeren feller bever, vil dette dyret telle på kortinnehaverens antall felte dyr frem til 15. april. Fellefangst på bever er ikke tillatt! Beverkortet leveres senest 4. mai til jaktutvalgets beverkontakt.

4 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 4 av 5 Elgjakt foreslår kandidater til jaktleder(e) og nestleder(e). Deltakere må senest på elglagsmøtet ultimo september vise kvittering for betalt jegeravgift og avlagt skyteprøve. Elgkort hentes på samme møte. Deltakere må disponere egen jaktradio. Jaktleder står ansvarlig ovenfor kommunen for avgifter og kort, samt avlagt skyteprøve. Deltakere som ikke har vist disse papirene på møtet, kan fortsatt beholde sin jaktrett mot å fremvise nødvendig dokumentasjon på et senere tidspunkt - dog senest dagen før jaktstart. Dette må i så tilfelle avtales med jaktleder. Søkere til elgjakten må forplikte seg til å delta minst 14 dager fra jaktstart (hel jakt). Eventuelt kan 2 søkere dele én plass på elglaget (delt jakt). Fordeling av jaktdagene må da leveres til jaktlederne før jaktstart. Dersom et medlem av elglaget har gyldig forfall en eller flere dager under jakten, har han/hun rett til å tre inn i laget når han/hun kan. Vara kan innkalles av jaktleder under fraværet. Jaktleder har om han/hun ønsker det, rett til å kreve dokumentasjon for forfallet. Frist for å trekke seg fra deltakelse på elglaget er 15. juni. Deltakere som trekker seg uten gyldig grunn etter fristens utløp, mister retten til elgjakt påfølgende år. Jaktleder kan kreve dokumentasjon for forfallet. Ved behov kan jaktleder innhente jeger med hund som deltaker på elglaget så fremt alle jaktpapirer er i orden. Elglaget skal gjøres kjent med kommunens fellingstillatelse og vedtatte avskytingsplan. Elgjegere som foretar feil avskyting kan utelukkes fra elgjakten i inntil 3 år. Eventuelle uenigheter/tvister avgjøres av jaktledere eller av jaktutvalget. Dagkort (for medlemmer) og Gjestekort (for ikke medlemmer). Et dagkort/gjestekort gjelder kun for den dagen det er løst, og bare for den personen det er utstedt på. Dagkort for rådyr og bever kan kun løses sammen med jeger som allerede har sesongkort. Dagkort for småvilt kan løses av medlemmet alene. Gjestekort kan kun løses sammen med medlemmer som allerede har løst sesongkort. Medlemmet må selv hente gjestekortet og fremvise papirer for gjesten. Ingen som ikke er medlem av Ski JFF kan løse gjestekort alene. Medlemmer kan kun ha med én gjestejeger pr dag. Ski Jeger- og Fiskerforening

5 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 5 av 5 Prisliste jaktkort Ski Jeger- og Fiskerforening Innenbygdsboende jeger (IB) Jaktkort Pris pr kort Senior Ungdom Småvilt SKS (Løst elgkort gir småviltkort til kr. 400,- i SKS) 700,- 350,- Småvilt SY 800,- 400,- Småvilt kombi SKS og SY 1200,- 600,- Rådyr SKS 1050,- 525,- Rådyr SY 1050,- 525,- Rådyr kombi SKS og SY 1500,- 750,- Bever SKS (kvotejakt, resterende sum betales v/evt. felling) (100,-) 500,- (50,-) 250,- Elgkort (inkl. elgtrekker) 700,- 350,- Dagkort/Gjestekort 250,- 125,- Rovviltkort (kun for medlemmer) 0,- 0,- Dugnadsavgift hvis dugnad ikke er gjennomført (5 timer) 1000,- 1000,- Utenbygdsboende jeger (UB) Jaktkort Pris pr kort Senior Ungdom Småvilt SKS (Løst elgkort gir småviltkort til kr. 400,- i SKS) 950,- 475,- Småvilt SY 1050,- 525,- Småvilt kombi SKS og SY 1600,- 800,- Rådyr SKS 1400,- 700,- Rådyr SY 1400,- 700,- Rådyr kombi SKS og SY 1900,- 950,- Bever SKS (kvotejakt, resterende sum betales v/evt. felling) (200,-) 700,- (100,-) 350,- Elgkort (inkl. elgtrekker) 950,- 475,- Dagkort/Gjestekort 250,- 125,- Rovviltkort (kun for medlemmer) 0,- 0,- Dugnadsavgift hvis dugnad ikke er gjennomført (5 timer) 1000,- 1000,- Opplæringsjegere (14-16 år / år) jakter på kortet til jegeren han/hun jakter sammen med. Utenbygdsboende medlemmer som gjør en aktiv innsats for Ski JFF i styret eller utvalg betaler som for innenbygdsboende. Beverkortet delbetales med summen som står i parentes. Ved felling må resterende beløp for kortet betales. IB = Innenbygdsboende jeger UB = Utenbygdsboende jeger SKS = Ski kommuneskoger SY = Syverud skog Senior = fra og med fylte 26 år og eldre Ungdom = fra og med fylte16 år, til og med fylte 25 år

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist.

Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist. STUDIEVILKÅR 1. Skolen 2. Påmelding 3. Oppsigelse av studiekontrakten, uten sykdomsgrunn 4. Oppsigelse av studiekontrakten, med sykdomsgrunn 5. Konsekvenser for studielån ved oppsigelse og stort fravær

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

Forord: Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF:

Forord: Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF: Jakt 2012 Forord: Med dette ønsker vi velkommen til en internettbasert jaktkatalog. Selv om den papirbaserte var grei å ha for hånden, var den blitt for dyr og arbeidskrevende å lage og distribuere. Vi

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Plikter og regler. Revidert Mai 2014

Plikter og regler. Revidert Mai 2014 Plikter og regler. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Plikter 3 2. Sikkerhets og ordensregler 3 3. Regler i forbindelse med opplag 4 4. Regler for havna 5 3 1. Plikter Enhver som har tillitsverv,

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF:

Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF: 3 Jakt 2014 Forord: Med dette ønsker vi velkommen til en internettbasert jaktkatalog. Selv om den papirbaserte var grei å ha for hånden, var den blitt for dyr og arbeidskrevende å lage og distribuere.vi

Detaljer

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014.

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014. REGLEMENT Cheerleading og Cheerdance Versjon september 2014. Innhold Kapittel 1 - Reglementets gyldighet... 3 1-1 Omfang... 3 1-2 Definisjoner... 3 1-3 Ansvar... 3 1-4 Myndighet... 3 1-5 Generalklausul...

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer