Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017"

Transkript

1 Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017 Saksdokumenter vedlagt: Bakgrunn: - Opplegg for småviltjakt 2017, vedtatt i sak Takseringsresultat Engerdal fjellstyre vedtok i forbindelse med opplegget for småviltjakta 2017 i sak følgende: Fjellstyrets vedtak: 1. Engerdal fjellstyre vedtar opplegg for småviltjakta 2017 som foreslått. Dette innebærer at fjellstyret tar stilling til jakt på ryper og skogsfugl, fangstbegrensinger, jaktperioder mm for disse artene etter taksering i august. 2. På grunn av siste års lave og usikre bestandstall vil det ikke være aktuelt å tildele kort for ryper og skogsfugl til turistbedrifter for jaktsesongen Kortene som gjelder for jaktåret 2017/18 selges digitalt enten direkte via nettløsning eller via forhandlerløsning. 4. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle forhold foreligger. 5. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt. På statsallmenningen i Engerdal har antall kort som er solgt blitt redusert i flere omganger de siste åra. Dette har gjort at det er stort sprik mellom alle dem som ønsker kort og de som får. Tidligere år har fjellstyrets fått kommentarer og tilbakemeldinger på sitt opplegg for småviltjakta. Meningene har vært forskjellige. Dels går kommentarene på opplegg (prissetting, lengde på jaktperioder og korttyper) og dels på kortantall. Det er også hevdet at takseringen slik den gjennomføres, ikke gir et korrekt bilde av produksjon og tetthet, samt at fjellstyret tolker resultatene for konservativt. Utenbygds jegere har uttrykt ønske om et større antall kort (at flere får jaktmulighet). Hytteeiere har uttrykt ønske om at en del kort kunne vært forbeholdt dem. I løpet av sommeren har fjellstyret organisert to kurstilfeller for takseringspersonell. Dette for å sikre oss at taksørene har felles metodeforståelse og for å sikre oss at takseringen har så høy kvalitet som mulig. Takseringsresultatet sist sommer viste at tettheten av fugl og kyllingproduksjonen var lav, men det var allikevel en liten positiv oppgang sammenlignet med foregående år. Som kjent har fjellstyret de siste to sesongene hatt en veldig begrenset jakt. I 2016 var det ikke jakt på ryper men kun en begrenset jakt på skogsfugl. 1

2 De to siste åra har også takseringsresultatet blitt forelagt fjellstyret for å ta stilling til om det skal være med salg av ytterligere kort og bestemme evt. fangstbegrensinger. Nå er takseringsresultatet klart og resultatet legges fram for fjellstyret, slik at det kan ta stilling til hvorvidt det skal selges flere kort og hvordan fangstbegrensinger skal være. Administrasjonens vurdering: Takseringsresultatet gir en bra indikasjoner på hvor stor produksjonen av kyllinger har vært og tettheten med fugl pr areal. Takseringslinjene er lagt slik at de skal fange opp alle typer biotoper, for å gi et så riktig bilde som mulig over statsallmenningen som helhet. Taksering som verktøy og metode er noe omdiskutert, men pr i dag har ikke fjellstyret noe bedre redskap å benytte seg av i forhold til å bestemme jakttrykk. Metoden som brukes er allment akseptert og flere og flere områder legger taksering etter denne metoden til grunn i sin forvaltning. Metoden gir et godt bilde på utvikling og trender. Forutsetningene under våren og sommeren har etter administrasjonens bedømming vært ganske bra for kyllingproduksjonen. Under sommeren har Fjelloppsynet registrert en del middels store kull med rype og skogsfugl, men det er først ved taksering en kan begynne å si noe mer sikkert om hvordan tilstanden er. Inntrykket før taksering har allikevel vært at det har skjedd en positiv utvikling. Det ble i forkant av takseringen i 2015 lagt ut noen flere takseringslinjer for å bedre fange opp forekomsten av skogsfugl. Dette for å få et større datamateriale og større sikkerhet i estimatet. Tidligere år har takseringsresultatet påvist dårlig forekomst av skogsfugl på statsallmenningen. Tallene har vært så lave at fjellstyret har ønsket å se om det kunne skyldes at våre takseringslinjer gir et dårlig inntrykk av bestanden. Etter to sesonger ser en nå at sikkerheten i tallmaterialet for skogsfugl, men at en bør evaluere linjevalg før neste års taksering. Årets takseringsresultat for merparten av statsallmenningen viser at rypa har en kyllingproduksjon på 5,5 (3,9 i 2016 og 1,5 i 2015) kyllinger pr par (med et konfidensintervall mellom 4,4 og 6,6). Tettheten med fugl er 11,3 (4,7 i 2016 og 2,7 i 2015) pr km2 (med et konfidensintervall mellom 7,4 og 17,3). På 125 km linje er det gjort 75 (45 i 2016) observasjoner av fugl og til sammen er det observert 503 (252 i 2016) fugl på disse linjene. For den sørlige delen av statsallmenningen som har fjellområder felles med den privateide delen i kommunen er tallene høyrer. Det skuldes nok at disse områdene jevnt over har en høyere produksjon, og historisk er det også slik at disse områdene har hatt en høyere tetthet og større produksjon enn områdene lenger nord i kommunen. Se for øvrig området «Vilt 2» i takseringsresultatene. For skogsfugl ligger kyllingproduksjonen på 2,4 (CL 1,7 3,1)( 1,9 i 2016 og 1,1 i 2015) pr. høne, mens den totale tettheten av fugl er 5,3 pr km2 (CL 0,9 2,8) (4,4 i 2016 og 1,6 i 2015). På 125 km taksert linje er det gjort 55 (48 i 2016) observasjoner med til sammen 174 (150 i 2016) fugl. 2

3 Resultatet viser i sum at det i år er en oppgang både i tetthet av fugl og produksjon. Dette gjør at administrasjonen anbefaler fjellstyret å åpne for et begrenset kortsalg i Om fjellstyret er enig i denne vurderingen, reises flere spørsmålsstillinger som en må ta stilling til. Det første er hvor mange kort som kan selges. Administrasjonen mener det er grunnlag for å selge forslagsvis 160 ukeskort i september, hvorav 70 stk (44 %) forbeholdes innenbygds jegere (jegere med registrert bostedsadresse i Engerdal kommune seneste året). Jfr vedtak i sak er det ikke aktuelt å tildele jaktkort til turistbedrifter i år. Kortantallet som foreslås baserer seg på en vurdering av fugletettheten og forutsetning om at det kan tas ut 15 % av bestanden. Flere rype- og skogsfuglforskere har pekt på at kyllingproduksjonen bør være minst 2,5 kyllinger pr høne/par før man kan høste av bestanden, dersom en ikke ønsker å «tære på kapitalen». I det forslaget har administrasjonen forsøkt å ta høyde for en forventetet avskyting pr jeger og forventet antall jaktdager. Det andre momentet er hvorvidt det skal åpnes for jakt på ryper og skogsfugl videre utover i sesongen. Spesielt for fastboende har dette vært etterspurt. Administrasjonen mener at med bakgrunn i oppgang i bestanden, er det grunnlag for å selge et begrenset antall kort etter septemberjakta. Motivasjonen for å begrense antall kort i kombinasjon med fangstbegrensinger, er ønsket om å øke antallet stamfugl. Det er selvfølgelig slik at fravær av jakt ikke automatisk gir bra med fugl neste år, men en ansvarlig jaktrettshaver kan ikke i dagens situasjon selge et stort antall kort og håpe på at naturen ordner opp i dette sjøl. Dette ressonnemnetet vil nok ha noen kritikere da det bygger på at det er en sammenheng mellom antall solgte kort og antall skutt fugl. Nå er fugletettheten i Engerdal veldig lav i utgangspunktet, slik at en skal ikke slå seg til ro med en oppgang i år. Målsettingen bør være at en på sikt får en høyere bestand av stamfugl og derigjennom ikke blir så sårbar i forhold til dårlige år. Det er viktig å ha med i vurderingen at antallet kort er med på å styre «trengselen». For mange kort i et område vil fort gjøre at opplevelsen blir dårligere for jegerne. Et alternativ ville vært å selge færre kort i september for å muliggjøre et visst kortsalg i oktober. Flere vil hevde at om en skal begrense jaktuttaket så bør en også vurdere å ha senere jaktstart. I forhold til ønsket om å tilby bofaste fuglejegere jakt i en lengre tidsperiode hver høst, er det viktig å merke seg intensjonen i fjelloven om at både innen- og utenbygds jegere skal ha rett til under like forutsetninger å kunne ha tilgang på jakt (uten hund vel og merke). En kan derfor ikke forbeholde oktoberjakt for innenbygdsboende. Kravet om fordeling mellom innen og utenbygds vil derfor raskt medføre at om en skal muliggjøre en ordning med oktoberjakt for innenbygdsboende jegere, så vil en fort ha behov for å selge et betydelig antall kort. Kortantallet er et redskap dels for å styre antallet jegere i de ulike områder og dels for å begrense det totale jaktuttaket. Men kortantallet i seg selv er ikke et bra redskap for å styre uttaket av fugl. Det må i så fall gjøres i kombinasjon med ulike typer fangstbegrensinger. Undersøkelser (se bl.a Wegge m.fl.) viser at fredning av hofugl hos skogsfugl kan ha positive effekter i år med lave bestander. Hos skogsfugl er det derfor lagt inn en begrensning i uttak av hofugl i tillegg til den totale fangstbegrensingen. Nå er det allikevel slik at om en freder en art er det ikke dermed sagt at den automatisk vil øke. Om man lar være å skyte ryper i år, er ikke det alene avgjørende for at det vil bli mer 3

4 rype til neste år. Men man «tærer på kapitalen» og en vil oppnå et framtidig bestandsmål seinere enn en ellers ville gjort. Søknads- og betalingsprosedyre: Utviklingen har vært slik at over tid har fjellstyret beveget seg fra å ha forhåndssalg av papirkort til digitalt salg. Med korte tidsfrister er det viktig at en har et rasjonelt opplegg for søknads- og tildelingsrunden. Det mest rasjonelle måten å selge jaktkort på er at kortene legges ut til salgs på nettet (via f.eks Inatur) og at de så blir solgt etter «førstemann til mølla»- prinsippet. Den måten å gjøre det på er blitt kritisert, og fjellstyret har ønsket å ha en søknadsrunde med trekning. Vi ser for oss to ulike måter å gjøre det på. Begge måtene legger opp til at vi benytter oss av Inatur.no s tjenester og begge måtene innebærer en søknadsrunde i forkant av trekking: Alternativ 1: Jegerne søker i inatur sitt søkesystem, vi tar ut lister i et regneark, foretar en manuell trekking og sender betalingslink til hver enkelt jeger. Så snart betalingen er gjennomført sendes jaktkort. Denne løsningen koster 3% i provisjon pr jaktkort og krever mye arbeid og mye oppfølging. Kontroll av jegeravgift blir gjort i løsningen. Alternativ 2: Jegerne søker i inatur sitt søkesystem. Når søknadsfristen er ute trykker vi «kjør trekking» og systemet trekker automatisk jakt blant alle søkerne. Videre sender systemet automatisk ut betalingslink til alle som har blitt tildelt kort, resterende blir satt på venteliste. Når betalingen er registrert sendes kortene ut. Når jegere takker nei, kjøres ny trekking blant venteliste og betalingslink sendes på nytt ut automatisk blant de som blir tildelt jakt. Denne løsningen koster 10% pr jaktkort og er meget tidsbesparende. Kontroll av betalt jegeravgift blir gjort i løsningen. Mange andre fjellstyrer benytter også denne løsningen og er veldig fornøyd med den. Det er også den mest effektive måten å gjøre det på. Administrasjonen foreslår at jakta utlyses så snart som mulig etter vedtak er fattet og at det gis en rimelig søknadsfrist (f.eks innen 1. september, dvs siste tidspunkt det er mulig å registrere søknad/interesse er kl. 23:59:59 den 31 august). Dess større grad av manuell innsats, dess lenger tid må det være mellom trekningstidspunkt og jaktstart. Søknadsprosedyren gjelder for både innen- og utenbygds jegere. I utsendelsen av jakttilbudet informeres jegeren om at han/hun har tilbud om jakt og hvilke betingelser som gjelder. Tilbudet vil stå ved lag en begrenset periode (f.eks i 4 dager). I jakttilbudet er det en link til nettbetalingsmulighet. Betaler man innen fristen er jaktkortet gyldig. Betaler man ikke har man ikke jaktkort. Betalingslinken gjøres utilgjengelig etter et visst antall dager. Slik betaler jegeren på nett og får jaktkortet automatisk som kvittering for betalingen. Kortene er da betalt og levert på få dager. 4

5 For innenbygds jegere er kortantallet såpass høyt at det neppe er snakk om en reell trekningsprosedyre. Men for å få ut korta er det viktig at også innenbygds bruker samme system, slik at også de får tilgang på betalingslink. Dessuten er behovet for å ha en rask og effektiv handtering av korttildelingen den samme. I tillegg ligger det en elektronisk rapporteringsordning i denne løsningen som erfaringsmessig gir veldig høy svarprosent. Da tar vi ut akkurat de rapporter og statistikker vi vil ved på en enkel og rask måte. Prissetting: Prisen på jakt er med jevne mellomrom gjenstand for debatt. Fjellstyret forholder seg til «Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning». Denne regulerer bl.a. hvor mye et jakt-/fiskekort får koste i statsallmenning. Ser en til denne har Engerdal fjellstyre ligget under maksprisene. Det er også fornuftig sett ut fra vilttetthetene. En skal allikevel ta med i betraktning at det tilbys jakt på et veldig stort område. Om en orienterer seg i markedet ellers, ser en også at Engerdal fjellstyre har nøktern prissetting på sin småviltjakt. Det er allikevel hos en del jegere en forventing om at småviltjakt skal være rimelig. Hva som er rimelig vil bli en subjektiv vurdering. Slik administrasjonen foreslår, legges det opp til jakt i to perioder. En ukesperiode i september samt en lengre periode utover høsten. Det er i den sammenhengen viktig å se til prisrammene. Dersom en jeger disponerer kort i begge disse perioden kan det ikke overstige prisrammen for sesongkort. Nå tilbys det ikke et sesongkort, så det er maksrammen i forskriften en må forholde seg til. Derfor er det i forslaget lagt inn en prisreduksjon for de som disponerer kort i begge periodene. Soner og perioder. Tidligere har fjellstyret delt inn statsallmenningen i ulike soner for å fordele antallet jegerer jevnt i allmenningen. Erfaringer har vist jegernes preferanser er ulike, og at med et begrenset kortantall fordeler dette seg av seg sjøl. En ser derfor ikke nødvendigheten av å ha soner. Dersom tilbakemeldinger fra jegerne sier noe annet må en ta dette med i betrakning for senere år. Septemberjakta foreslås inndelt i to perioder. Visse år tidligere har fjellstyret bl.a. hatt mulighet til å velge startdato. Dette har vist seg litt kronglete å handtere, og spesielt nå med kort tid til jaktstart. Konklusjon: I en tid med stort fokus på bestandsstørrelser er det viktig at fjellstyret står fram som en ansvarlig forvalter. Med forventet jakttrykk og avskyting er forslaget konservativt, og i samsvar med fjellstyrets ønske om å øke stamfuglbestanden. Samtidig har fjellstyret et ansvar for å tilby attraktive jaktmuligheter dersom det er grunnlag for det. Forslaget har også hensyntatt dette aspektet. Ved å tilby et periodekort gis det 5

6 jaktmulighet over en lengre tidsperiode der jegeren sjøl gis mulighet til å bestemme når jakta skjer. Samtidig ansvarliggjøres jegerne i forhold til at de gis tililt til beskatning innenfor de gitte rammer. Forslaget innebærer totalt sett en akseptabel fordeling av kort til innen- og utenbygds, med en overvekt av kort til utenbygdsboende jegere. På så vis har fjellstyret tatt ansvar for å gi et jakttilbud også til utenbygdsboende jegere. Kortantallet kan av noen oppfattes som nøktern, men sett i forhold til seinere års fuglebestand er det forståelig. Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 160 ukeskort (hvorav 70 forbeholdes innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i september, fordelt på to perioder; 10 t.o.m. 16 sept og 17 t.o.m. 23 sept. Av disse fordelt. Prisen for dette ukeskortet settes til kr 1100,- med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. 2. Det settes følgende fangstbegrensninger for septemberjakta; 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 6 ryper pr jeger som ukeskvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som ukeskvote hvorav maks en røy eller orrhøne. 3. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 100 periodekort (hvorav 50 forbeholdes innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i perioden 2. oktober til og med 15 november. Prisen for dette periodekortet settes til kr 1500,- med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. For jegere som tildeles kort i begge perioder (dvs både ukeskort i september og periodekort i oktober/november) gis det en rabbat på kr 400,- (200,- for innenbygds). 4. Det settes følgende fangstbegrensninger for perioden oktober-november; 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 8 ryper pr jeger som periodekvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 6 skogsfugl pr jeger som periodekvote hvorav maks 2 røy eller orrhøne. 5. Kortene tildeles etter søknad. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre salgsprosedyre ihht alternativ 2 beskrevet i saksframlegget. 6. Det gis ingen prisrabbat dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og skogsfugl. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle forhold foreligger. 7. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt. 8. Øvrige forutsetninger følger de bestemmelser som fjellstyret har vedtatt for småviltjakta

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 21.08.17. Sak 59.17 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 31.05.17. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Fjellstyret kom i fjellstyremøte 1. februar 2011 fram til et forslag til administrering av småviltjakta 2011/2012. Det ble besluttet

Detaljer

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 04.02.15.

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 04.02.15. Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 04.02.15. Sak 01.15 Ark Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 17.12.2014. Sak 02.15 Ark 041 Saksbeh. MTra Godkjenning av Tjenestekjøpsavtale

Detaljer

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE MØTE I 13.4.2016 Tilstede: Vulufjell Fjellstyre : Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron Hans Bondestad,

Detaljer

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 10.02.16. Sak 01.16 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 12.01.16. Sak 02.16 Ark 434 Saksbeh.: OOps Prinsippsak: fjellstyrets

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Engerdal fjellstyre har i sak 04.14. fattet vedtak om jakttider- priser og bestemmelser for småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2014/15.

Engerdal fjellstyre har i sak 04.14. fattet vedtak om jakttider- priser og bestemmelser for småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2014/15. BESTEMMELSER SMÅVILTJAKT 2014 Engerdal fjellstyre har i sak 04.14. fattet vedtak om jakttider- priser og bestemmelser for småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2014/15. INNENBYGDSBOENDE A Jakttider:

Detaljer

Ryper / km 2 90% sikkerhet

Ryper / km 2 90% sikkerhet Småviltjakt Forvaltning Fugl: Fjellstyret er bevisste på at jakt i stor grad kjem i tillegg til naturleg tap i småviltbestandane. Med bakgrunn i dette er det viktig med ei langsiktig forvaltning. Kunnskap

Detaljer

Kommentarer til småviltjakta 2012

Kommentarer til småviltjakta 2012 Kommentarer til småviltjakta 2012 Engerdal fjellstyre takker for alle tilbakemeldinger dere jegere har gitt gjennom å benytte kommentarfeltet på jaktrapportene. Her er det mye konstruktiv ris og ros, klart

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Framtidas rypejakt for kong Salomo

Framtidas rypejakt for kong Salomo Framtidas rypejakt for kong Salomo eller Jørgen Hattemaker? Hans Chr. Pedersen Fra tidenes morgen har jakt og fangst vært en av menneskets aller viktigste økosystemtjenester Dagens rypejakt - en bærekraftig

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Driftsplan for småvilt Røros Vestre og Femundsmarka statsskog. Deler av planen omfatter også eiendommene som forvaltes av Røros fjellstyre.

Driftsplan for småvilt Røros Vestre og Femundsmarka statsskog. Deler av planen omfatter også eiendommene som forvaltes av Røros fjellstyre. Driftsplan for småvilt 2015-2018 Driftsplan for småvilt Røros Vestre og Femundsmarka statsskog. Deler av planen omfatter også eiendommene som forvaltes av Røros fjellstyre. Forord Som et ledd i å sikre

Detaljer

Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF. Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15

Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF. Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15 Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15 Kristian Eiken Olsen Fra Flekkefjord bosatt på gårdsbruk i Åseral. Tilknyttet regionkontoret på Lillehammer. Jobber regionalt

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

Delmål. Noen foreløpige resultater fra Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011. Faktorer som påvirker rypebestanden. Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011

Delmål. Noen foreløpige resultater fra Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011. Faktorer som påvirker rypebestanden. Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 198/81 1982/83 1984/85 1986/87 1988/89 199/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2/1 22/3 24/5 26/7 28/9 21/11 Noen foreløpige resultater fra Rypeforvaltningsprosjektet 26-211

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen 1 Hva er FeFo? Finnmarksloven trådte i kraft 1.juli 2006 Tidligere statsgrunn i Finnmark overført til ny grunneier. Norges

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 31.05.17. Sak 48.17 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 03.05.17. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet

Detaljer

Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge

Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge Hans Chr. Pedersen m. fl. NINA Nasjonalt seminar om bærekraftig forvaltning av rype og skogsfugl, Stjørdal 29. -30. mai 2013 Gamle

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av møteprotokoll fra og

Sak 25/12 Godkjenning av møteprotokoll fra og Fjellstyremedlemmer m/vara Torpa den, 23.08.12 Ark. 012.1 Innkalling til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre onsdag 29.08.2012 Det innkalles til fjellstyremøte onsdag 29.08.2012 kl 1300 på Fredheim. Møtet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 17/15 Møtedato: 24.08.15 Saksbehandler: Vidar Formo Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Mandag 9.11.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 5 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Arnold Fossum, Anne Gerd Bobakk Skogstad,

Detaljer

Salg av jaktkort Gran Almenning 2013

Salg av jaktkort Gran Almenning 2013 SKOGBRUK - TRELAST - BYGGEVARER Postb. 38, 2711 GRAN. Tlf 61 31 30 50, Fax 61 31 30 70. Orgnr. 954 952 800 mva. Salg av jaktkort Gran Almenning 2013 Gran Almenning er en bygdeallmenning med kontorsted

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 01/15 Møtedato: 02.02.15 Saksbehandler: Vidar Formo Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte

Detaljer

Salg av jaktkort Gran Almenning 2017

Salg av jaktkort Gran Almenning 2017 Salg av jaktkort Gran Almenning 2017 Gran Almenning er en bygdeallmenning med kontorsted Gran på Hadeland. Gran Almenning har totalt ca 180 000 da skog og utmark fordelt på fire teiger. Salget av jaktkort

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Framtidas forvaltning av skogsfugl og ryper

Framtidas forvaltning av skogsfugl og ryper Framtidas forvaltning av skogsfugl og ryper Hans Chr. Pedersen NINA/Høgskolen i Hedmark Naturdata s viltkonferanse, Stjørdal 3.-4. november 2011 Faktorer som påvirker rypebestanden 1972/73 1974/75 1976/77

Detaljer

Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn

Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 11/2390 28.05.2013 Klage over vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Oppsummering Saken gjelder reguleringen av småviltjakt på Finnmarkseiendommens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte JournalpostID: 17/5527 Dato: 08.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte 26.06.2017 Småvilt - Evaluering jaktfeltmodell Innledning: Norges Jeger- og fiskerforbund klagde i 2011 inn

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter selv sin vara.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter selv sin vara. Fjellstyremedlemmer m/vara Innkalling til fjellstyremøte onsdag 04.10.2016 Torpa den, 28.09.16 Ark. 012.1 d Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Oppsynshytta i Torpa statsallmenning, tirsdag 04.10.2016,

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2013 Taksering gjennom 12 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2013 Taksering gjennom 12 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2013 Taksering gjennom 12 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2013, samt de generelle erfaringene

Detaljer

Rypeforvaltning; hvor står vi?

Rypeforvaltning; hvor står vi? % Skutt Rypeforvaltning; hvor står vi? Hans Chr. Pedersen NINA/Høgskolen i Hedmark Adresseavisa 08.08.2007 Vasser i ryper - Det var så mye rype at vi mistet oversikten til slutt, forteller en 60-åring

Detaljer

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl. 11:30. Det vil bli servert enkel mat i møtet.

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl. 11:30. Det vil bli servert enkel mat i møtet. Fjellstyremedlemmer m/vara Innkalling til fjellstyremøte onsdag 13.04.2016 Torpa den, 09.04.16 Ark. 012.1 d Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl.

Detaljer

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 14.02.17. Sak 01.17 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 20.12.16. Sak 02.17 Ark 433.1 Saksbeh.: OOps Høring: Avtale

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen 1 Hva er FeFo? 2006: Finnmarksloven Finnmarkseiendommen FeFo Norges desidert største ikke-statlige grunneier (14% av fastlands-norge), 46 000 km2 Ledes av et styre

Detaljer

FeFo innfører strenge begrensninger i rypejakta

FeFo innfører strenge begrensninger i rypejakta 24. august 2017 Jaktkvoten i år er satt til to ryper per jeger per dag. To fjellryper, som her, eller én lirype og én fjellrype. Foto: Emil Halvorsrud FeFo innfører strenge begrensninger i rypejakta Lave

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 19/17 Møtedato: 21.08.17 Saksbehandler: Vidar Formo Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Sak 21-17

Detaljer

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 Møtebok Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 de 1 Til stede på møtet: Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl

Detaljer

Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag:

Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag: Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag: Det er nedsatt et utvalg som skal vurdere endringer i Fjelloven. Dette skal resultere i en NOU våren 2018. Forbundsstyret i NJFF har gjort vedtak

Detaljer

Hvordan står det til med rypene på Agder?

Hvordan står det til med rypene på Agder? Hvordan står det til med rypene på Agder? Hvordan sikre en fremtidsrettet rypeforvaltning? Bykle hotell 16. oktober 2013 Innspill fra NJFF Vest-Agderv / Øystein Stamland, leder av Jakt og Viltstellutvalget

Detaljer

Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag kl

Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag kl Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 06.12. kl. 19.00 Medlemmer: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Kari Svelstad, 2670 Otta Richard Høiberg, 2672 Sel Monica H. Eide, 2670 Otta Odd Ivar

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene

Detaljer

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 19/16 Møtedato: 22.08.16 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Forslag til vedtak: Møteinnkalling

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2017/2018

Jaktbestemmelser/-instruks 2017/2018 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2017/2018, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 9.4.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 8 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 1.14 9.14

Detaljer

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER 2017 Foto: Olav Schrøder, NJFF-Aust-Agder Vest-Agder fylkeskommune & Aust-Agder fylkeskommune Sammendrag I august 2017 ble det gjennomført rypetaksering 4 ulike steder

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016 ÅRSMELDING 2016 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q

. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q iht. adresseliste. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q MILJO- DIREKTORATET Trondheim, 12.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: 2015/10586 Arild Sørensen Horing på revisjon av

Detaljer

Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl

Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl. 19.00 Tilsede: Medlemmer/vara: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Vegar Blakar, 2670 Otta Sigurd Riise, 2670 Otta Oddrun Høglien, 2670 Otta Odd Ivar Svelstad,

Detaljer

Tetthet av liryper i Finnmark

Tetthet av liryper i Finnmark Ryper per km2 Framlagt på møtet 29.nov 2016 Orienteringssak småviltjakt, innlandsfiske og laksefiske i elv - 2016 Småviltjakt FeFo gjennomfører hvert år i samarbeid med lokale jeger- og fiskeforeninger

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 10.14

Detaljer

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 27.08.14. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. Sak 53.14 Ark Godkjenning av sakliste og møtereferat fra møte den 25.08.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

Hva vet vi om ryper? Kunnskapsgrunnlag og forvaltning

Hva vet vi om ryper? Kunnskapsgrunnlag og forvaltning Hva vet vi om ryper? Kunnskapsgrunnlag og forvaltning Hans Chr. Pedersen NINA Seminar om rypeforvaltning, Bykle 15. -16. oktober 2013 1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 1980/81 1982/83 1984/85 1986/87 1988/89

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2015, samt de generelle erfaringene

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 31/15. Høyring: Revisjon av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning Saksopplysning/vurdering: Miljødirektoratet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 06/15 Møtedato: 07.04.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i posten.

Detaljer

Forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

Forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Kommentarer til forslag om endring av: Forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Direktoratet for naturforvaltning (DN) vurderer høringsforslagene knyttet til denne

Detaljer

Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak

Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak Innledning Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Karina Kolflaath/Geir Johnsen påklager FeFos vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Rennebu Utmarksråd. - Jaktkort Ilfjellet grunn eierlag. les mer - Kvotejakt i Ramsfjellet les mer BILDER

Rennebu Utmarksråd. - Jaktkort Ilfjellet grunn eierlag. les mer - Kvotejakt i Ramsfjellet les mer BILDER x T E H Y N G A L S P P O S i Rennebu Rennebu har 17 grunneierlag som selger fiskekort. Beveg musepekeren over kartet for å se hvor de enkelte grunneierlagene er - og hvilke fiskekort du må kjøpe. Skitt

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Vedtatt av Fjellstyrene i Lierne den 24.02.2014. 1 Tilbudstyper a) Fjellstyrene i Lierne har to tilbudstyper for elgjakt: 1. 4-årskontrakter

Detaljer

Høring - Ny forskrift om jakt - og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars 2022 (2016/352)

Høring - Ny forskrift om jakt - og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars 2022 (2016/352) M iljødirektoratet Oslo, 0 7.0 9.1 6 Høring - Ny forskrift om jakt - og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017-31. mars 2022 (2016/352) V i viser til ut sendt høring på ny fors

Detaljer

RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen

RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen Utført takseringsarbeid I august og første del av september er det blitt gått til sammen 68,25 timer effektiv taksering i Fjella (pauser

Detaljer

Rypeprosjektet i Agder. Presentasjon ved Øystein Stamland, jakt- og viltstellutvalget NJFF Vest-Agder

Rypeprosjektet i Agder. Presentasjon ved Øystein Stamland, jakt- og viltstellutvalget NJFF Vest-Agder Rypeprosjektet i Agder Presentasjon ved Øystein Stamland, jakt- og viltstellutvalget NJFF Vest-Agder Rypeprosjektet i Agder Høst 2013 «fagseminar om ryper» på Bykle Hotell Initiativtakere var fylkesmenn/fylkeskommuner

Detaljer

Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 1. februar 2011 kl i Statskogs lokaler på Drevsjø

Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 1. februar 2011 kl i Statskogs lokaler på Drevsjø Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 1. februar 2011 kl. 19.00 i Statskogs lokaler på Drevsjø Sakliste Sak 01.11 Ark 137 Sak 02.11 Ark 137 Destinasjon Femund Engerdal - søknad om videreføring av økonomisk

Detaljer

Fra bag-limit til rypebestandsmål

Fra bag-limit til rypebestandsmål Fra bag-limit til rypebestandsmål Oddgeir Andersen Rypebestandsmål= referansepunkt Vise eksempel på en noe annerledes måte å tenke rypeforvaltning på. Dette er ikke en vel utprøvd metode, mer en teoretisk

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Oppsynshytta, Oppsjøen :00

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Oppsynshytta, Oppsjøen :00 Møtebok Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Oppsynshytta, Oppsjøen 04.10.2016 16:00 de 1 Til stede på møtet: Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl, Bodil

Detaljer

Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre

Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2011 Fjellstyret Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder: Olav Moen Varamedl.: Trond Livden Nestleder: Rune Olaisen Varamedl.:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG Tid: Lørdag 22.juli 2017 klokken 1300 Sted: Lillebrygga Pub, Akkarvik Innkomne saker Saker som skal behandles på årsmøte må være styret

Detaljer

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark «På spor etter rødreven» Et samarbeidsprosjekt mellom rettighetshavere, jegere og forskere Bakgrunn Organisering Motivasjon

Detaljer

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012.

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012. Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås. Retningslinjer

Detaljer

Driftsplan småvilt for Åfjord fjellstyre. Lasse Frost Eriksen Pål Fossland Moa Bjørn Roar Hagen

Driftsplan småvilt for Åfjord fjellstyre. Lasse Frost Eriksen Pål Fossland Moa Bjørn Roar Hagen UTREDNING Driftsplan småvilt for Åfjord fjellstyre Lasse Frost Eriksen Pål Fossland Moa Bjørn Roar Hagen Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 161 Steinkjer 2014 Driftsplan småvilt for Åfjord fjellstyre

Detaljer

Salg av jaktkort Gran Almenning 2016

Salg av jaktkort Gran Almenning 2016 Salg av jaktkort Gran Almenning 2016 Gran Almenning er en bygdeallmenning med kontorsted Gran på Hadeland. Gran Almenning har totalt ca 180 000 da skog og utmark fordelt på fire teiger. Salget av jaktkort

Detaljer

Høring av revisjon av forskrifter om viltforvaltning og fiskeforvaltning på statsgrunn og jakt, fangst og fiske i statsallmenning

Høring av revisjon av forskrifter om viltforvaltning og fiskeforvaltning på statsgrunn og jakt, fangst og fiske i statsallmenning Direktoratet for naturforvaltning N - 7485 TRONDHEIM Namsos, 18. desember 2006 Vår saksbehandler: Nils Aal, tlf. 74144994 Vår ref.: 600/nia Deres ref.: 2006/963 ARE-FR-AS Høring av revisjon av forskrifter

Detaljer

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Røyrvik fjellstyre Røyrvik fjellstyre har i år 2014 hatt følgende sammensetning: Medlemmer Tore Tødås/Magnar Namsvatn

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bever 2014-2018 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

Innstillinger og vedtak fra Engerdal fjellstyres møte onsdag 07.04.2010

Innstillinger og vedtak fra Engerdal fjellstyres møte onsdag 07.04.2010 Innstillinger og vedtak fra Engerdal fjellstyres møte onsdag 07.04.2010 Tilstede: Johan Hallstein Elgåen, Halvor Hansson, Lars Ivar Danielsen, Nelly Karlsen, Halvard Nilsen og Morten Aas. Halvard Nilsen

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring FORSLAG TIL Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Høring 2016-352 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 31. AUGUST 2016 RONNY WOLLERT

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14.

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. Sak 03.14 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den

Detaljer

FeFo sine innspill til høringen følger under. Høringspunkter som ikke er nevnt har FeFo ingen innspill til.

FeFo sine innspill til høringen følger under. Høringspunkter som ikke er nevnt har FeFo ingen innspill til. Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 Trondheim SVAR HØRING FORSLAG TIL NY JAKTTIDSFORSKRIFT Finnmarkseiendommen viser til høringsbrev av 28. april 2016 med forslag til nye jakt- og fangsttider

Detaljer

Saksframlegg. Gausdal fjellstyre Sportelling av elg Kr 7.000,- Vestre Gausdal utm råd Sportelling av elg Kr 5.000,-

Saksframlegg. Gausdal fjellstyre Sportelling av elg Kr 7.000,- Vestre Gausdal utm råd Sportelling av elg Kr 5.000,- Saksframlegg Ark.: K40 Lnr.: 4393/16 Arkivsaksnr.: 16/10-5 Saksbehandler: Sigbjørn Strand KOMMUNALT VILTFOND - VILT OG FISKESTELLMIDLER 2016 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Vestre Gausdal

Detaljer

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER 2016 Foto: Olav Schrøder, NJFF-Aust-Agder Vest-Agder fylkeskommune & Aust-Agder fylkeskommune Sammendrag I starten av august 2016 ble det gjennomført rypetaksering 4

Detaljer

Innkalling til fjellstyremøte onsdag 5. februar kl 11:30 på Skrivargarden på Drevsjø

Innkalling til fjellstyremøte onsdag 5. februar kl 11:30 på Skrivargarden på Drevsjø Innkalling til fjellstyremøte onsdag 5. februar kl 11:30 på Skrivargarden på Drevsjø Sakliste Sak 03.14 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 9 januar 2014. Ark 012.1 Referatsak: - Informasjon

Detaljer

Hvordan forvaltes småviltet i Hemne komme?

Hvordan forvaltes småviltet i Hemne komme? Hvordan forvaltes småviltet i Hemne komme? Spørreundersøkelse 2014 Høgskolen i Hedmark, Evenstad vilt og næringssenter Håkon Solvang, Ole Bakmann 1 Konklusjon anbefaling. En forutsetning for en forvaltning

Detaljer

Bra at de små dyra tas ut, men det er mye småvokst elg på deler av allmenningen. Største okse veide 286 kg, største ku 214 kg

Bra at de små dyra tas ut, men det er mye småvokst elg på deler av allmenningen. Største okse veide 286 kg, største ku 214 kg Nøkkeltall fra jakta 2009 Total kvote 172 dyr (ble i tillegg utdelt 3 dyr sør for Drevsjø) Felte dyr 160 av 175 (fellingsprosent 91,4) 81 hunndyr og 79 hanndyr Prosentvis fordeling av de felte dyrene etter

Detaljer