TILBUD/ KONTRAKT NR Prosjekt Setermoen Utvidelse av Troms landverksted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUD/ KONTRAKT NR Prosjekt Setermoen Utvidelse av Troms landverksted"

Transkript

1 TILBUD/ KONTRAKT NR Prosjekt Setermoen Utvidelse av Troms landverksted KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E3 KRAV TIL B/A-DOKUMENTASJON MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING For tilbud TAF Revidert RSH Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Konkurransegrunnlag Forsvarsbygg Utvikling Nord Del III E3 Krav til B/A-dok, merking, prøvedrift og opplæring Dokumentnummer: Revisjon: Antall sider: Del III E3 0 17

2 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 2 av 17 INNHOLD 1 INNLEDNING B/A-DOKUMENTASJON GENERELT ANSVAR PROSJEKTETS SLUTTFASE INNHOLDET I B/A-DOKUMENTASJONEN ELEKTRONISK B/A-DOKUMENTASJON B/A-DOKUMENTASJON TEGNINGER BRANNVERN HJELP BA-DOKUMENTASJON I PAPIRVERSJON MERKESYSTEM OPPBYGNING AV NS KODESTRUKTUR FOR NUMMERERING OG MERKING LOKALISERINGSKODER FYSISK MERKING KRAV TIL DOKUMENTASJON VED LEVERANSE AV KARTDATA DATA SOM SKAL LEVERES TIL FORSVARSBYGG GRADERTE DATA KOORDINATFESTING FORMAT EGENSKAPER STANDARDER PRØVEDRIFT OPPLÆRING GENERELT STRUKTUR PÅ OPPLÆRING OG DOKUMENTASJON AV OPPLÆRING TEMALISTE FOR OPPLÆRING...17

3 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 3 av 17 1 INNLEDNING B/A-dokumentasjonen skal dekke alle bygningsmessige og tekniske installasjoner slik at anleggets driftspersonale finner all nødvendig informasjon for rasjonell drift, vedlikehold og forvaltning. Det skal være med nødvendige henvisninger mellom tegninger, skjemaer og øvrig dokumentasjon. All dokumentasjon skal være forberedt for oppkopling mot et overordnet FDV-system for Forsvarets bygninger, og må derfor overleveres både i elektronisk utgave og i tradisjonell form på papir. 2 B/A-DOKUMENTASJON 2.1 Generelt B/A-dokumentasjon skal utarbeides både som papirutgave i ringperm, og som elektronisk utgave i form av HTML-oppsett. Struktureringen skal i begge tilfeller følge NS 3451 Bygningsdelstabellen. Det skal leveres 3 komplette sett i papirutgave, mens den elektroniske utgaven skal leveres komplett på CD-plate. Planleggere og entreprenører som skal utforme disse, vil på forespørsel få en elektronisk mal for B/Adokumentasjon som skal benyttes. 2.2 Ansvar Planleggere (ARK/RI) ARK/RI har ansvaret for å legge inn eget produsert dokumentasjonsmateriale, dvs anleggsbeskrivelse og kravspesifikasjoner samt som bygget tegninger mv. Entreprenøren Entreprenøren har ansvaret for å legge inn materialspesifikasjoner, oversikt over betjenings- og driftsprosedyrer, vedlikeholdsrutiner, feilsøkingsprosedyrer, kontroll- og målerapporter, reservedelsliste, fotografier mv. Denne dokumentasjonen skal gi tilfredsstillende dokumentasjon vedrørende tekniske spesifikasjoner, bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for anleggsdelene. Videre skal all dokumentasjon som innmålinger, innreguleringer, egentestprotokoller, prøvetakinger etc inngå. Totalentreprenører Ved totalentrepriser har totalentreprenøren det hele ansvaret for oppgavene beskrevet ovenfor. Oppstillingen i kap 3.2 B/A-dokumentasjon angir hvem som er ansvarlig for de enkelte delene av B/Adokumentasjonen. Opplæring av driftspersonell skal utføres umiddelbart etter at dokumentasjonen er godkjent, og dokumentasjonsdelen skal brukes aktivt i denne fasen. Kostnader forbundet med utarbeidelsen av Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal inngå i tilbudssummen. Det samme gjelder Opplæring av driftspersonell.

4 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 4 av Prosjektets sluttfase

5 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 5 av 17 3 INNHOLDET I B/A-DOKUMENTASJONEN 3.1 Elektronisk B/A-dokumentasjon Den elektroniske dokumentasjonsdelen inneholder 6 menygrupper: 1. Forside 2. Innhold 3. B/A-dok 4. Tegninger 5. Brannvern 6. Hjelp Katalogstruktur Systemet er delt opp i 3 hovedkataloger med tilhørende underkataloger. Hovedkatalogene er: Hovedkatalog /system /kataloger /tegninger Merknad Fila forside.html på underkatalogen /system/forside skal bearbeides. Innholdet i katalogen System for øvrig må ikke endres! Her finns hele katalogstrukturen basert på 1-, 2- og 3-siffernivå etter byggedelstabellen (NS3451). Katalognavnene er generelt bare angitt med tallkode. Det er viktig å merke seg hvilket tallkode som gjelder for aktuell anleggsdel. Se NS3451-tabellen. Alle eksisterende datafiler skal bearbeides og nye datafiler legges inn på sine tilhørende kataloger. Filnavnene på eksisterende filer må ikke endres! Katalogen har underkatalogene: /tegninger/arkitekt /tegninger/bygg /tegninger/vvs /tegninger/elektro /tegninger/brann /tegninger/annet Alle tegningsfiler (dwg- og pdf-filer) plasseres på sine respektive underkataloger, og de eksisterende HTML-filene skal redigeres slik at de fremstår som komplette tegningslister. "Tegningsnavn" i tegningslista linkes til tilhørende pdf-fil.

6 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 6 av 17 Datafiler Datafilene skal være på standard filformater. De aktuelle filformatene er: PDF (Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reader) DOC (Microsoft Word) XLS (Microsoft Excel) PPT (Microsoft Powerpoint) DWG (Autocad) JPG (Fotografier) Datafilene skal navngis med filnavnene som er mest mulig selvforklarende vedr, innhold, og filene skal plasseres i korrekt fagkatalog. Filnavnenes lengde skal begrenses til max. 25 tegn. Forside Åpningside for B/A-dokumentasjonen. Informasjon om markesområde, etablissement, inventarnavn, inventarnr. og representativt foto av anlegget skal legges i fila forside.html på katalogen / B/A/system/forside. Utføres av ARK/RI. Innhold Innholder tekstdokument vedr. retningslinjer for B/A-dokumentasjon, samt tabell over NS3451 Bygningsdelstabellen. Informasjonen i denne delen skal ikke endres. 3.2 B/A-dokumentasjon Følgende skal bearbeides ved utarbeidelse av B/A-dokumentasjon: Generelle opplysninger Åpner tabelloversikt Prosjektorganisasjon. (/kataloger/0/prosjektorg.html) Åpner tabelloversikt alle prosjektdeltakere, adresser, tlf-/faxnr., e-post, etc. (/kataloger/0/adresser.html) Åpner tabelloversikt over serviceavtaler. Info om anleggsdel, firma, adresse, tlf/fax og e-post. Linkes til aktuelle avtaledokumenter. (/kataloger/0/serviceavtaler.html) Åpner tabelloversikt over utførte inspeksjoner i drifts-/bruksfase. Eks. Økoprofilanalyser, tilstandsanalyser, etc. Linkes til aktuelle dokumenter. (/kataloger/0/inspeksjoner.html) Ansvarlig Prosjektorg. og ARK/RI Prosjektorg. og ARK/RI Forsvarsbygg Markedsområde Forsvarsbygg Markedsområde Åpner tabelloversikt over anleggets HMS/Intern kontroll-dokumenter. Forsvarsbygg Markedsområde Linkes til aktuelle dokumenter. (/kataloger/0/hms.html) Åpner tabelloversikt over nye myndighetskrav etter at anlegget er tatt i bruk. Linkes til aktuelle dokumenter. (/kataloger/0/myndighet.html) Orientering Kort omtale av samlet anlegg. (/kataloger/1/beskrivelse.html) Forsvarsbygg Markedsområde Ansvarlig Prosjektorg. og ARK/RI For hver anleggsdel (2-siffernivå), er det lagt inn EN fil som skal bearbeides. (Eks. "32fdv.html" plassert på /kataloger/3/32/).

7 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 7 av 17 Hver av disse filene har samme struktur og inneholder 10 temaer som skal bearbeides. Den følgende opplistingen viser disse 10 temaene og hvem som normalt er ansvarlig for disse: Innhold Ansvarlig Anleggsbeskrivelse Hver anleggsdel skal beskrives med hensyn til funksjon, oppbygging og hoveddata. Kravspesifikasjoner Prosjektforutsetninger for anleggsdelene. (Eks. laster, klimakrav, effektbehov, etc.) Materialspesifikasjon Tabell med oversikt over alt levert og installert utstyr. Tabellinnholdet skal linkes til tilhørende dokumentasjonsfiler. Dokumentasjonen skal være av teknisk karakter, og gjelde kun det installerte utstyret. (Innholder dokumentasjon informasjon som omfatter flere produkter, skal de installerte produktene entydig angis.) Dokumentasjonsfilene skal plasseres på tilhørende 3-sifferkatalog. (Eks. Dokumentasjonsfiler vedr. takrenner plasseres på /kataloger/2/26/266.) Betjening / Drift Tabell med oversikt over betjenings- og driftsprosedyrer. Tabellinnholdet linkes til filer med spesifiserende beskrivelser for betjening og drift av anleggsdelene. De spesifiserende filene plasseres på tilhørende 2-sifferkatalog. (Eks. Betjenings-/driftsbeskrivelse for reservekraftaggregat plasseres på /kataloger/6/61.) Vedlikehold Tabell med oversikt over vedlikeholdsrutiner. Tabellinhold linkes til filer som angir spesifiserende beskrivelser av aktiviteter for teknisk, økonomisk og funksjonsmessig riktig bruk av anleggene. De spesifiserende filene plasseres på tilhørende 2-sifferkatalog. (Eks. Vedlikeholdsbeskrivelse for gulvoverflater plasseres på /kataloger/2/25.) Feilsøking Tabell med oversikt over feilsøkingsprosedyrer. Tabellinnhold linkes til filer som angir oversiktlige oppstillinger over hvordan BRUKER kan finne frem til oppståtte feil på anlegget, og prosedyrer for utbedring av disse. De spesifiserende filene plasseres på tilhørende 2-sifferkatalog. (Eks. Feilsøkingsprosedyrer for varmeanlegg plasseres på /kataloger/3/32.) Kontroll- og målerapporter Tabell over alle aktuelle rapporter som gjelder anlegget. Tabellinnhold linkes til fil som innholder rapportinnhold. Filene skal gis kort, selvforklarende navn, og plasseres på tilhørende 2-sifferkatalogene. (Eks. Innreguleringsrapporter for ventilasjonsanlegg plasseres på /kataloger/3/36.) Reservedelsliste Liste over ulike reservedeler/forbruksmateriell, antall og leverandør. Fotografier Tabell med opplisting av bilder som er av betydning for anleggsforståelsen. Tabellen skal ha spesifiserende tekst for hvert bilde. Tabellinnhold linkes til tilhørende bildefil, og bildevisning skal åpnes i nytt vindu. Bildefilene skal ha kort, selvforklarende filnavn og plasseres i katalogene /bilder på tilhørende 2- sifferkatalog. (Eks. Bilder vedr. ventilasjonsanlegg plasseres i ARK/RI ARK/RI Leverandøren Leverandøren Leverandøren Leverandøren Leverandøren Leverandøren Leverandøren

8 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 8 av 17 /katalog/3/36/bilder.) Spesielt skjulte, nedgravde og kritiske installasjoner skal dokumenteres. Tegningslister Tegningslister over alle relevante tegninger for angjeldende anlegg. Tegningsnavn linkes til PDF-fil av tegning. ARK/RI 3.3 Tegninger Entydig nummereringsstreng Tegninger skal i Forsvarsbygg entydig bestemmes ut av følgende nummereringsstreng: Etabl.kode Inventarnr. Fagindeks Tegningsnr. Rev.indeks Rev.nr. Etablissementskode 6-sifret identifikasjonskode for etablissementet / leiren. Denne fåes av FORSVARSBYGG. Inventarnummer 4-sifret identifikasjonskode for bygget/anlegget, innenfor respektive etablissement. Dette fåes av FORSVARSBYGG. Fagindeks Følger NS 8351 Tegningsnummer Revisjonsindeks A- Arkitekt B- Bygg-teknisk E- Elektro / Elkraft G- Geoteknikk I- Interiørarkitekt K- Veibygging L- Landskapsarkitekt R- Reguleringsarkitekt T- Tele og automatisering V- VVS W- Energi Z- VA X- Brann inventarkartet situasjonsplaner etc plantegninger for 1. plan plantegninger for 2. plan plantegninger for 3. plan osv. U101 - U199 plantegninger for 1. plan under terrengnivå U201 - U299 plantegninger for 2. plan under terrengnivå osv fasadetegninger snitt detaljer skjemategninger anleggstegninger For loft benyttes tegningsnummer for første ledige etg. A Oversendelse Forsvarsbygg og konsulenter.

9 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 9 av 17 Revisjonsindeksen markerer milepæler i prosjektet / for bygget. B Ferdig forprosjekt. C Anmeldelsestegninger. D Prosjektering. E Som anbudsvedlegg. F Til kontraktsdokumentet. G For produksjon / bygging. H Som bygget. Revisjonsnummer Fortløpende nummer (2 siffer) som benyttes i tillegg til revisjonsindeksen. Starter på 01 for hver revisjons indeks / fase. Eksempel på nummering av tegninger: 4-manns bolig ved Skjold Garnison. Det er mottatt "som bygget"-dokumentasjon for bygget, blant annet arkitekt- /plantegninger for plan 2. Grunnlag for nummering for denne tegningen blir dermed: Etablissementskode: Inventarnummer: 0011 Fagindeks: A Tegningsnr.: 0201 Rev. indeks: H Rev.nr.: 01 Dette gir: A0201H01.dwg Tegningene skal leveres i digital form både som dwg-filer og pdf-filer - og være oppdatert i henhold til leveranse og utført arbeid ( Som bygget - tegninger). Tegningsfilene skal plasseres på sine respektive underkataloger. Hovedkatalogen / tegninger er oppdelt i følgende underkataloger: /tegninger/arkitekt /tegninger/bygg /tegninger/vvs /tegninger/elektro /tegninger/brann /tegninger/andre Underkatalogen /andre fanger opp alle tegningene som ikke tilhører fagkategoriene Arkitekt, Bygg, VVS, Elektro og Brann. Underkatalogene innholder tegningslister benevnt henholdsvis: arkitekt.html i katalogen /tegninger/arkitekt bygg.html i katalogen /tegninger/bygg vvs.html i katalogen /tegninger/vvs elektro.html i katalogen /tegninger/elektro "brann.html" i katalogen /tegninger/brann andre.html i katalogen /tegninger/andre Tegningslistene skal innholde tegningsnavn, tegningsnr./rev.index og filnavn på tilhørende dwg-fil. Tegningsnavnene skal linkes til tilhørende pdf-fil, og åpnes i nytt vindu.

10 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 10 av Brannvern Brannvern er så vesentlig og spenner over så mange anleggsområder, at temaet er gjort til egen del i hovedmenyen. Følgende undermeny er lagt under Brannvern: Organisatorisk Gjelder først og fremst "Særskilte brannobjekter" ihht "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", men kan også legges inn for andre bygg og anlegg. Personell Brannvernorganisasjonen synliggjøres med blant annet "Navn på Brannvernkontakt" hos bruker og "Navn på Brannvernleder" hos Forsvarsbygg. Opplæring Det er krav til opplæring og gjennomføring av brannøvelse for alle og brukere (ledere, ansatte og vernepliktige mannskaper). Deltakerlister skal brannøvelser utarbeides. Instrukser og planer Husbranninstruks (eller tilsvarende) utarbeides. "Instruks for Brannvernkontakt" og "Instruks for Brannvernleder" legges inn. For overnattingsbygg er det aktuelt med "Branninstruks for vaktfunksjon". Bygg med resepsjon skal ha "Branninstruks for resepsjonsvakt". Andre branninstrukser kan være aktuelle og vurderes. For bygg i Risikoklasse 5 og 6 er det krav til rednings- og beredskapsplaner. Link til eksempler på Branninstrukser samt Rednings- og beredskapsplan. Vakt eller annen overvåking Overnattingssteder (Risikokl. 6) skal ha vaktordning/likeverdig overvåking med tilhørende instruks ihht "Instruks og planer". Oppdeling Brannalarm Slokkemateriell Åpner tegningsliste for brannverntegninger. Åpner B/A-informasjonen vedr Alarm og signal. Åpner tabelloversikt over dokumenter vedr. slokkemateriell, og linker til disse. Slokkeinstallasjoner Åpner B/A-informasjonen vedr Brannslokking. Brannventilasjon Annet Åpner tabelloversikt over dokumenter vedr. brannventilasjon, og linker til disse. Åpner tabelloversikt over andre relevante dokumenter vedr. brannsikring, og linker til disse. 3.5 Hjelp Kortfattet informasjon vedr. oppbygging av B/A-dokumentasjonen og metoder til å bearbeide denne.

11 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 11 av 17 4 BA-DOKUMENTASJON I PAPIRVERSJON BA-dokumentasjon skal utarbeides for hver anleggsdel på nivå 2 i NS3451. Eks: Mappe 26 Yttertak Mappe 32 Varmeanlegg Mappe 44 Lysanlegg Mappe 54 Alarm og signal Papirversjonen skal etableres i ringpermer og alle mappene skal ha følgende fast struktur: Skilleark Skillearktittel Ansvarlig 1 Generell info (prosjektorientering, adresselister, etc) 2 Anleggsbeskrivelse (funksjon, oppbygging, hoveddata, systemskema etc) 3 Kravspesifikasjoner (Forutsetninger etc) 4 Materialspesifikasjon med leverandøradresser. Teknisk dokumentasjon (Håndbøker brosjyrer etc) ARK/RI/PL ARK/RI ARK/RI Entreprenør 5 Betjenings- og driftsveiledning Entreprenør 6 Tidsplanvedlikehold med vedlikeholdsaktiviteter. Loggbok Entreprenør 7 Prosedyrer for feilsøking Entreprenør 8 Kontroll- og målerapporter Entreprenør 9 Liste over forbruksmateriell og reservedeler Entreprenør 10 Fotografier (Nedgravde, skjulte og kritiske anleggsdeler) 11 Tegningslister (Alle relevante tegninger, oppdatert) 12 Tegninger (Alle relevante tegninger i samme målestokk som arbeidstegninger, oppdatert) Entreprenør ARK/RI ARK/RI

12 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 12 av 17 5 MERKESYSTEM Alle bygningsdeler og alt utstyr skal nummereres og merkes i henhold til Forsvarsbygg s merkesystem basert på NS3451 bygningsdelstabellen. NS3451 er ikke fullstendig for alle typer bygningsdeler og utstyr, men med denne som utgangspunkt gjøres nødvendige tillempinger og utvidelser for å imøtekomme behov fra vedlikeholdssiden. 5.1 Oppbygning av NS3451 NS3451 er bygget opp etter følgende system: 1. siffernivå: Hovedinndeling etter fag (bygg, VVS, El/Tele, etc) "-----: Hovedbestanddel i hovedinndelingen "-----: Elementer som inngår i hovedbestanddelene Eksempel: 1. siffernivå: 2 Hovedinndeling (bygning) "-----: 23 Hovedbestanddel (sekundære bygningsdeler, utvendig) "-----: 233 Element (vinduer) 5.2 Kodestruktur for nummerering og merking Alle bygningsdeler og utstyrenheter som beskrives skal i ha en objektkode i henhold til strukturen gitt nedenfor: BBBBBB OOOO HHH EEE KKKK DD Hvor: BBBBBB Basenavn (LFM) Etablissement 6 siffer OOOO Område Inventarnummer 4 siffer HHH Hovedgruppe NS " EEE Enhet Utstyrkode/systemnummer 3 " KKKK Komponent Løpenummer./komponentkode 4 " DD Delkomponent Løpenummer 2 " Eksempel 1: BYGG Hovedinngangsdør Vinduer og dører mv. (NS3451) Forvaltningsbygg, inventarnummer 0006 Etablissementskode Eksempel 2: VVS BA02 01 Motor Tilluftsvifte nr 2 Ventilasjonssystem nr 1 Luftbehandling (NS3451). Forvaltningsbygg, inventarnummer 0006 Etablissementskode

13 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 13 av 17 Anlegg kodes ut fra funksjon. Bygg kodes ut fra type. Det er viktig at nummerering og merking av bygningsdeler og utstyr tar utgangspunkt i vedlikeholdsbehovet, dvs. at alle bygningsdeler og utstyr som krever vedlikehold blir nummerert og merket. I noen tilfeller vil det kunne være tilstrekkelig at bygningsdelene / utstyret brytes ned på hovedbestanddel (2. siffernivå), mens det i de fleste tilfeller er nødvendig å gå ned på element (3. siffernivå). Kodestruktur brutt ned til nivå 3 (element) samt utstyrkoder utarbeides av Forsvarsbygg. 5.3 Lokaliseringskoder Alle bygningsdeler og utstyrenheter som beskrives skal i også ha en lokaliseringskode. Lokaliseringskoden viser hvor utstyret / bygningsdelen er plassert i etablissementet. Alle utstyrkoder skal legges opp etter Forsvarets etablissementskoding, modifisert for vedlikeholdsstyring. FF KK OO AAAA CCC DDD EEEE FF hvor FF KK OO AAAA CCC DDD EEEE FF Fylke Kommune Område Inventarnummer (bygg/anlegg) Systemtype (i henhold til NS3451) System nummer Komponent navn Komponent løpenummer 5.4 Fysisk merking Entreprenøren skal merke bygningsdeler og tekniske installasjoner i henhold til: Rør og kabler merkes med spesialmerking av standard type for faget. Utstyr merkes med graverte skilter festet med 2 stk skruer, hvor det er mulig, eventuelt med strips hvor dette er det mest naturlige. Skilt, svarte bokstaver på hvit bunn, skiltstørrelse ca. 60 x 20 mm Bokstavstørrelse 4,5 mm.

14 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 14 av 17 6 KRAV TIL DOKUMENTASJON VED LEVERANSE AV KARTDATA 6.1 Data som skal leveres til Forsvarsbygg Innmålingsdata for alle nye bygg og anlegg Innmålingsdata for all teknisk infrastruktur, slik som ledninger, traseer og kummer Innmålingsdata for alle permanente objekter knyttet til situasjon, lufthavnutforming, lufthavninstrumenter eller infrastruktur. All as built-dokumentasjon for disse objektene. All BA-dokumentasjon for disse objektene. 6.2 Graderte data Før oppmålingsoppdraget starter, skal graderingen vurderes og evt. gradert utstyr skaffes til veie. Kartobjekter som er graderte skal kun måles inn med utstyr akkreditert for dette. Hvis det er tvil om gradering, bør lokal sikkerhetsmyndighet kontaktes. Følgende objekter krever spesiell varsomhet, og kan være graderte: Kommunikasjonsutstyr/kabler Ammunisjonslager Sheltere, drivstofflager og forsvarsstillinger Spesialanlegg 6.3 Koordinatfesting Alle objekter skal måles inn i EUREF89, og koordinatene skal primært leveres i UTM-sone 33, eventuelt i lokal UTM-sone. Valgt UTM-sone skal alltid oppgis ved leveranse til Forsvarsbygg. Ved bruk av kartgrunnlag i NGO, skal transformasjon til EUREF89 utføres ved hjelp av fylkesformel, og for høydedata skal nyeste geoidemodell brukes. Høydereferansen er NNN1957 for Nord-Norge nord for Tysfjorden og NN1954 for resten av landet. Alle innmålinger skal skje med teodolitt/totalstasjon, GPS, eller instrument med minst tilsvarende nøyaktighet. For kabler og ledninger skal det måles i åpen grøft. Valg av målemetode og instrument skal gjøres slik at det oppnås en nøyaktighet på punkter i grunnriss og høyde på +/- 0,10 m eller bedre i forhold til anvendte grunnlag. Gravitasjonsledninger i områder med marginale (<10 o/oo) fall skal høydebestemmes med en nøyaktighet på +/- 0,01m. Dette vil i praksis si at disse må nivelleres. Hjelpestasjoner bestemmes alltid med overskytende måling. Hjelpestasjoner skal måles inn med en nøyaktighet på +/- 0,03m eller bedre i forhold til det anvendte grunnlag. Dersom linjer måles inn fra flere stasjoner skal det være overlapp. Observasjoner i en stasjon avsluttes alltid med kontroll mot orienteringspunktet. Ledninger og installasjoner med utstrekning opp til 1.6 m kan bestemmes ved senterpunkt. Større enheter skal enten måles i grunnriss eller bestemmes ved sentermål pluss utstrekning. Målepunktene langs linjer skal ligge så tett at avviket mellom linjen og en rett linje mellom punktene ikke overstiger 0.50m.

15 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 15 av Format Forsvarsbygg skal motta alle leveranser i SOSI-format (*.sos), i henhold til norsk standard for digitale geodata (SOSI-standarden). Der SOSI-formatet ikke er mulig å levere, skal Forsvarsbygg/Utleietjenester/Eiendomsinformasjon kontaktes for å avtale nærmere format og kriterier for levering. Der rådata eller landmålingsrapport eksisterer, skal dette vedlegges. 6.5 Egenskaper Alle innmålte objekter skal registreres med egenskaper i henhold til gjeldende versjon av SOSIstandarden. Med dette menes at elementer som objekttype, målemetode, nøyaktighet o.a. skal registreres, så framt det er mulig. 6.6 Standarder Det henvises til følgende standarder: SOSI-standarden Kart og geodata Geodatastandarden Disse standardene er å finne på 7 PRØVEDRIFT Forsvarsbygg har besluttet at det skal gjennomføre prøvedrift av alle anlegg. Det er et ufravikelig krav at prøvedriften ikke kan begynne før alle anleggene er ferdig rengjorte og innregulerte. I prøvedriftsperioden vil Forsvarsbygg drifte bygningen og alle tekniske anlegg. Entreprenøren skal imidlertid være kontinuerlig tilstede for å assistere Forsvarsbygg, overvåke at alle anlegg fungerer som de skal samt registrere og utbedre eventuelle avvik som oppdages i prøvedriften. Prøvedriftperioden er satt til 4 uker. Prøvedriftsperioden benyttes for å verifisere at alle anlegg fungerer stabilt i henhold til kontraktens krav. I prøvedriftsperioden skal alle avvik fra normal driftssituasjon registreres og dokumenteres. Entreprenøren skal samle alle registreringer fra prøvedriftsperioden som en selvstendig dokumentasjon som oversendes byggherren både i papirformat og på digital form. Grafisk presentasjon av feilfrekvenser, etc. skal benyttes i den grad dette er relevant og praktisk mulig. 8 OPPLÆRING 8.1 Generelt Forsvarsbygg har driftsansvaret og skal derfor ha brukeropplæring slik at driftspersonalet settes i stand til å drifte og vedlikeholde leveransene i denne kontrakt. Entreprenøren er ansvarlig for gjennomføring og dokumentasjon av opplæringen. Opplæring og dokumentasjon av opplæringen skal gjøres i henhold til: Struktur på opplæringen og dokumentasjon av opplæring, se pkt. 7.2 Temaliste for opplæring, se pkt. 7.3 Dersom det kreves grunnleggende kunnskaper for å ha utbytte av opplæringen, må dette meddeles i så god tid at byggherren er i stand til å oppgradere sitt personell. (for eksempel opplæring som krever at man allerede har grunnleggende kunnskaper for arbeid med PC) Slik meddelelse skal gjøres skriftlig.

16 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 16 av Struktur på opplæring og dokumentasjon av opplæring Opplæringen skal bygges opp etter følgende struktur: 1. Emne som det skal gis opplæring / instruksjon i (hva): Temaliste angitt i punkt 5.3 skal benyttes for å dokumentere det som skal gjennomgås. 2. Opplæring har følgende formål (hvorfor): Bruker skal etter opplæringen være fullt ut i stand til å drifte/vedlikeholde det anlegg som undervisningen har omfattet. 3. Når skal opplæringen gjennomgås: Undervisningen skal gjennomgås mans anleggene er inne i en prøvedriftperiode som entreprenørene har ansvaret for. 4. Hvordan skal opplæringen / instruksjonen gis: Opplæringen skal gis som klasseromsundervisning for den orienterende og teoretiske delen, mens for den praktiske delen skal det gis undervisning ute i anlegget på vedkommende bygningsdel. Det skal utarbeides daglig timeplan for alle dager som undervisningen foregår. 5. Henvisninger / hjelpemiddel / dokumentasjon: Den ferdige BA- dokumentasjonen skal benyttes i undervisningen for alle bygningsdeler. 6. Hvem skal delta i opplæringen (mottaker): Byggherren / bruker velger ut de personer som han ønsker skal delta i opplæringen. ARK/RI deltar i undervisningen. 7. Hvem står for opplæringen (operativt ansvar): Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre opplæringen etter oppsatt fremdriftsplan. Det skal skje i nært samarbeide med byggherre og bruker. For å gjennomføre opplæring skal entreprenøren skal benytte personell med god kunnskap til det/de anlegg opplæringen omfatter. Byggherre stiller passende undervisningslokaler og hjelpemidler for undervisningen til rådighet. 8. Evaluering: Entreprenøren skal tydelig angi de grunnleggende kunnskaper/forutsetninger som deltakerne i undervisningen skal ha for å få maksimalt utbygge av deltakelsen. Evaluering av hva elevene har oppfattet av undervisningen skal foretas og fremlegges etter avslutning. 9. Underskrifter: Dokumentasjon når opplæringen er gjennomført, skal underskrives av firmaet som har ansvar for å gi opplæringen/instruksjonen i henhold til kontrakt med Forsvarsbygg. Hver enkelt mottaker av opplæringen kvitterer med underskrift.

17 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted Side: 17 av Temaliste for opplæring Temalisten nedenfor skal benyttes som dokumentasjon på at opplæring er gjennomført: Hovedtema Opplæring gitt Opplæringsansv. Sign. Bruker Sign.

FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407. Prosjektnavn: Kontorer ved Depo - GSV

FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407. Prosjektnavn: Kontorer ved Depo - GSV FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Kontorer ved Depo - GSV INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDV-DOKUMENTASJON... 2 1.1 Format på FDV-dokumentasjonen... 2 1.2 Ansvar... 2 2 KRAV TIL INNHOLDET I FDV

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

Skien kommune / Eiendomsenheten.

Skien kommune / Eiendomsenheten. Skien kommune / Eiendomsenheten. Kravspesifikasjon for digital produksjon av tegninger (dak). Denne spesifikasjon angir krav og retningslinjer for utførelse av digitale tegninger for Skien kommune ved

Detaljer

Denne teksten skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsoppdrag for Avinor.

Denne teksten skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsoppdrag for Avinor. FDV-dokumentasjon. Krav 2010 KRAVSPESIFIKASJON Dokumentnummer: AV-K-D005 Arkivnummer.: K0020 Versjon/Ikrafttr.: 3.02 24.02.2010 Utarbeidet av: Sissel-Mari Blomli Kontrollert av: Torunn I. Carlsson Godkjent

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Kategori: [ ] Gyldig fra: 11.12.2007 Organisatorisk plassering: Helse BerF - Drift-/teknisk divisjon - Teknisk avdeling [] Dok. eier: Roald Sæhle Dok. ansvarlig: Roald Sæhle TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDVU-DOKUMENTASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Gradering... Feil!

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD

05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD 05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD Generelle krav... 2 Bruksrett... 2 Komprimering/pakking av filer... 2 Ansvar for virus... 2 Spesielle krav til dataformat for elektroniske tegninger... 3 Filformat/dataformat...

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV PROSJEKTERINGSANVISNING PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV REVISJONSLISTE PA 9001 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning ang FDV leveransekrav Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 7. Krav til dokumentasjon Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse A.7 Krav til dokumentasjon... 3 A.7.1 Forvaltning, drift

Detaljer

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Bygg- og anleggsanskaffelser 2014 16. oktober 2014 NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Morten Lund, Standard Norge NS 3450 sin plass i forhold til andre standarder i

Detaljer

Orientering 19. des. 2011

Orientering 19. des. 2011 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Orientering 19. des. 2011 Innledning DV-instruks Takk for at De har valgt GK NORGE AS som Deres samarbeidspartner på Deres klimaanlegg.

Detaljer

Krav til FDV-dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon E06 11.03.11 Implementering GMWEE GMRTV GMFAG E05 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E04 26.02.10 Implementering GMRTV GMWEE GMFAG E03 15.09.09 Implementering GMWEE GMTND GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa FDV Manual Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa Innhold: KAP 1. Oppbyggingen av FDV dokumentasjon i Cordel 1) Generell anleggs- og kundeinformasjon 2) Anleggs-inndeling (struktur) med

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Andre dok./skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket m.m. Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.06.15 KS Rutine: Dokumentasjon tekniske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne spesifikasjonen beskriver overordnede krav til tekniske tegninger produsert i DAK som skal overleveres Nettselskapet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne spesifikasjonen beskriver overordnede krav til tekniske tegninger produsert i DAK som skal overleveres Nettselskapet. Spesifikasjon 041-05 KRAV TIL TEKNISKE TEGNINGER - DAK Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lise-Lotte Myhrer Anita Bjørklund Gyldig fra: 2014-02-07 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem 0.6.10 PROSJEKTERINGSANVISNING, ID-MERKING Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: ID-Merking FEF dato: Side: 1 av 5 Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 5 0-6-10 ID-merking.docx Innhold:

Detaljer

DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK...

DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK... Forord Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TEKNISK REGELVERK... 3 3 UTGIVELSESFORM... 5 3.1 Topp og bunntekst... 5 3.2 Henvisninger... 6 4 DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK... 7 Forord

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Bruk av GISLine Trans noen tips

Bruk av GISLine Trans noen tips Bruk av GISLine Trans noen tips GISLine Trans har mange transformasjonsmuligheter og det er i noen grad muligheter for å gjøre feil. Vi vil her komme med noen tips og vise hvordan de mest aktuelle transformasjonene

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

Slik bruker du. norgeskartene N5000 STATENS KARTVERK

Slik bruker du. norgeskartene N5000 STATENS KARTVERK Slik bruker du norgeskartene N5000 STATENS KARTVERK Slike bruker du norgeskartene Denne veilederen gir en kort oversikt over de ulike formatene som norgeskartene leveres i og hvilke muligheter man har

Detaljer

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke 2 Oversikt over NS 3420 NS 3420 en beskrivelsesstandard Hjelpemiddel for å beskrive arbeidet som

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Kontroller bussmateriell

Kontroller bussmateriell System for registrering og rapportering av kvalitets- og sikkerhetskontroller Ruter As 2015/1037 Innholdsfortegnelse 1. Orientering om oppdraget... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Krav til oppdraget... 4 3.1 Krav

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Vedlikehold av Kvalitetssystemet

Vedlikehold av Kvalitetssystemet Vedlikehold av Kvalitetssystemet 1. Struktur og nummerering...1 2. Redaktørfunksjon...2 3. Dokumenteiers ansvar...3 4. Dokumentbehandling...3 4.1. Oppretting av dokumenter...3 4.2. Endring av dokumenter...3

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

B Y G G D O K NOR PROSJEKT CONSULT AS P R O S J E K T S T Y R I N G. Beskrivelsessystem for bygg og anlegg Versjon BD2.3 PROSJEKTERING KONTRAHERING

B Y G G D O K NOR PROSJEKT CONSULT AS P R O S J E K T S T Y R I N G. Beskrivelsessystem for bygg og anlegg Versjon BD2.3 PROSJEKTERING KONTRAHERING B Y G G D O K P R O S J E K T S T Y R I N G PROGRAM PROSJEKTERING KONTRAHERING UTFØRELSE BRUK PLANLEGGING TID OG ØKONOMI KVALITET HJELPEMIDLER Beskrivelsessystem for bygg og anlegg Versjon BD2.3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre?

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre? Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann Hvordan kan vi komme videre? Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeid mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere Mange prosjekter bla.: Nettverksgruppe for

Detaljer

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG Noralarm har utarbeidet en felles norm for bransjen når det gjelder kontroll, vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegg. Dette for å tilby anleggseiere

Detaljer

ver 4.0 nov. 04 Systemer for Prosjekt Bygging Overlevering Drift Vedlikehold

ver 4.0 nov. 04 Systemer for Prosjekt Bygging Overlevering Drift Vedlikehold Systemer for Prosjekt Bygging Ny! ver 4.0 nov. 04 Overlevering Drift Vedlikehold Byggets liv Hvordan blir det til? Hvem er involvert? Hva opplever et bygg? Hva skjer etter overlevering? Prosjekt Overtakelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia 21.09.2015 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia, Områdeleder S3 ved T2-prosjektet Oslo Lufthavn

Detaljer

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Dato:04.0.0 M Innledning Dette dokumentet beskriver dataflyten mellom ki kommune og det operatørfirma som leverer rørinspeksjons-tjenester til kommunen. De samme

Detaljer

Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015

Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015 Hvordan få «to verdener», EL-faglig forvaltning og Kartforvaltning, til å møtes. Kari Anne Endal 23.September 2015 Gauldal Nett AS Konsesjonsområdet er kommunene Midtre Gauldal og Holtålen med 8050 innbyggere,

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER

RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER GENERELLE DOKUMENTER Retningslinjer for DAK-tegninger GJELDER FRA: 30.04.2010 SIDE NR.: 1 av 11 Versjonnr.: 0.00 RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER TILLEGG TIL BÆRUM KOMMUNES BYGGHÅNDBOK SIDE NR.: 2 av 11

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Obligatoriske innleveringsoppgaver

Obligatoriske innleveringsoppgaver Obligatoriske innleveringsoppgaver Versjon 03.08.09 Følgende obligatoriske oppgaver kreves levert inn og godkjent før man får gå opp til eksamen. Oversikt over temaer: Oppgave Tema Innhold Resultat 1 Energidokumentasjon

Detaljer

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon Dokumentasjon Teknisk dokumentasjon FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon TEK 10 Kap. 4 4-1 Ansvarlig PRO og UTF skal fremlegge nødvendig dokumentasjon for igangsetting, forvaltning, drift og

Detaljer

UNDERBYGNING Kap.: 2 thovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.01. Jernbaneverke

UNDERBYGNING Kap.: 2 thovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.01. Jernbaneverke Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Avviksbehandling...Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2.

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2. Prosjekttittel: OSL-T2 Tittel: Bilag DS Krav til opplæring u; ~ KV E02 12.03.10 Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A01 08.12.09 For OSL høring GMRTV GMKND Revisjon Dato Tekst laget Kontrollert

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter

Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter E05 28.05.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E04 05.10.11 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07 Koblingsanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING OG MONTASJE... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Ingeniørarbeider... 3 2.3 Montasje... 3 2.3.1 Generelt...3 2.3.2 Produksjon...3 2.3.3 Prøver i fabrikk...3

Detaljer

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene Veileder FamacWeb DirekteInn Du som leser dette har fått tildelt brukernavn og passord til FamacWeb av din oppdragsgiver slik at du selv kan laste opp din sluttdokumentasjon/"som bygget"-dokumentasjon

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA DAK-MANUAL Revisjonshistorikk Revi sjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA Innhold 1 Innledning... 3 2 Referanser... 3 3 Generelle krav... 3 3.1 Fremdriftsplan... 3 3.2 Disposisjonsrett...

Detaljer

VEGBYGGING MED 3D-MODELLER

VEGBYGGING MED 3D-MODELLER VEGBYGGING MED 3D-MODELLER Kabler og ledninger ved bispelokket, tegning Kabler og ledninger ved Bispelokket, modellert Innlegg på Anleggsdagene, 22.01.2014 Thor Sigurd Thorsen, Byggherreseksjonen - Vegdirektoratet

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

2455397 Bardufoss flystasjon ILS bane 10 28 Tilbud/ kontrakt 450766 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv

2455397 Bardufoss flystasjon ILS bane 10 28 Tilbud/ kontrakt 450766 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv Tilbud/ kontrakt 450766 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører og

Detaljer

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Norges byggstandardiseringsråd Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Innhold 0 Innledning... 1 Generelt... 2 Bruksområder... 3 Anbefalt ansvarsfordeling... 4 Kart og planer... 5 Situasjonskart...

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR REHABILITERING AV BRANNKUMMER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, ULLEVÅL

KRAVSPESIFIKASJON FOR REHABILITERING AV BRANNKUMMER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, ULLEVÅL VEDLEGG 01 KRAVSPESIFIKASJON FOR REHABILITERING AV BRANNKUMMER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, ULLEVÅL SAK NR. 20090003 01 Kravspesifikasjon.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger?

Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer