Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger"

Transkript

1 Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn 2 Referanser Eier System Nr Navn Enh VA Ledningskartverk Gemini VA Rutinesamling Skjema 12A 12F 4 ulike skjemaer + veiledning for egenskapsdata for a)kummer/sluk/hydrant, b)overløp, c)pumpestasjon d)grenpunkt samt e)veiledning Rutinesamling Plankrav tekniske anlegg VAR Rutinesamling Kommunal overtagelse av anlegg Rutinesamling Sjekkliste nr 5 Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger nr 11 Rutinesamling Data-register Status for registrering av ledninger i Gemini VA nr 9 Rutinesamling Krav til innmåling og utsetting av høyder Oversikt over de mest aktuelle sosi-koder 3. Definisjoner Utbygging: Enhet utbygging, VA: Enhet vann og avløp, Veg: Enhet veg 4 Gyldig for Avd for samfunnsutvikling Konsulenter/entreprenører/leverandører/ av tekniske anlegg. 5 Aktivitet 5.1. Generelt. Rutinen omfatter alle typer anlegg som bygges og som skal overtas til drift og vedlikehold, dvs. den gjelder også anlegg som drift utfører i egen regi. Ansvar for drift og vedlikehold av Gemini VA er tillagt VA-enhet. Utbygging er ansvarlig for at alle data blir overlevert VA-enhet. Det gjelder både anlegg som utføres med kommunen som byggherre og anlegg utført av andre som etterpå blir kommunal. Drift er ansvarlig for å registrere mindre utbedringer av anlegg som er utført i egen regi.

2 Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: Side 2 av Administrative rutiner. Ved planleggingsstart står det fritt hvilke nummer som midlertidig tildeles nye kummer. Det skal imidlertid benyttes bokstaver foran et tall på følgende måte: V= Vannkum, S=Spillvannskum, O=Overvannskum, SF=sandfang Det benyttes ulike nummerserier for ulike kumtyper (for eksempel S1, O1, V1). Prosjektleder avgjør hvem som skal gjennomføre registreringene i marka. Både konsulent, byggeleder, entreprenør, enhet utbygging og enhet vann og avløp er aktuell til å utføre arbeidet helt eller delvis. Følgende løsning vil vanligvis være aktuell: Ledningsanlegg i sentrum skal måles inn av entreprenøren. Det er nødvendig fordi det må måles inn fortløpende før ledninger blir overfylt. Vanligvis måles alle anlegg utenfor tettbygd strøk inn av VA Ledningsanlegg utenfor sentrum kan også måles inn av entreprenør når denne ansees som kvalifisert. Ellers kan det måles inn av planlegger/byggeleder når entreprenør ikke er kvalifisert. Det innhentes opsjonspris hos entreprenør på innmåling av ledninger utenfor sentrum ved behov. Ved oppstart på anlegg skal ansvarlig for Gemini VA møte og gi en kort orientering om hvordan arbeidet med registrering av ledninger i Gemini VA gjøres. Når anlegget er ferdig og innmålt oversendes alle data for ledningstraséer i KOF-format med sosikoder til kommunen. All overlevering skjer via prosjektleder og ikke direkte til ansvarlig for Gemini VA. Traséene legges da inn i Gemini VA hvor alle kummer får et nytt unikt nummer uavhengig av kartblad. Disse nye numrene sendes i retur til konsulenten som utarbeider ei revidert ferdigtegning for ledningsplan og kumskisser. Dette tas da inn som ei liste på ledningsplanen som viser både gammelt og nytt nummer. Når konsulenten har utarbeidet alle ferdigtegninger og komplette Gemini VA-data foreligger skal det arrangeres et møte med prosjektleder, ansvarlig for Gemini VA og konsulent for å gå gjennom det arbeid som er utført og for å sjekke at det er korrekt. Status for overlevering av data fra utbygging til VA registreres i sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg 5-00 pkt Konsulenthonorar og overtakelse av anlegg Ved inngåelse av avtale med konsulent om detaljprosjektering av anlegg skal det tas med at 10 % av honoraret holdes tilbake inntil komplette data for Gemini VA og ferdigtegninger er oversendt og godkjent av kommunen. Den delen av honoraret som omfatter Gemini VA regnes ikke med. I noen tilfeller er andre enn kommunen byggherre. Her vil anleggene ikke bli overtatt av kommunen før alle Gemini VA-data er oversendt og godkjent. Når anlegget er ferdigstilt og

3 Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: Side 3 av 5 overlevering til kommunen skal skje, må det først sjekkes ut om arbeidet med Gemini VA er fullført. Ved ferdigbefaring hvor anlegget overleveres fra entreprenør til byggherre vil det ikke blir noen overlevering videre til kommunen før dette er i orden. Kommunen kan imidlertid akseptere og drifte anlegget inntil 1 måned etter overlevering til byggherre selv om arbeidet med Gemini VA ikke er fullført. I noen tilfeller kan kommunen bli nødt til å drifte deler av anlegget over lengre tid. Dette vil i så fall bli gjort for byggherrens regning. 5.4 Arbeidets omfang Tilknytning til eks. anlegg. Ved registrering av nyanlegg, som blir tilknyttet eksisterende kummer skal det for de eksisterende kummene utarbeides nye ajourførte kumkort hvor tidligere gitt kumnummer beholdes. NB! Evt. tilknytninger til eks. anlegg skal klart og entydig beskrives. Under planleggingsfasen vurderes innmåling/registrering av eks. anlegg/ledninger i samme område, som tidligere ikke er innmålt. Prosjektleder kontakter avd.ing ledningsnett/komt for avklaring Stikkledninger, grenledninger, sandfang/sluk, signalkabel, gatelys. Registreringene omfatter også stikkledninger, grenledninger, sandfang/sluk og signalkabel for driftsovervåkning av anlegget. Alle stikkledninger skal innmåles til endepunkt eller stoppekran. Endepunkt vil vanligvis være husvegg. Alt av varerør som legges ned av kommunen iforbindelse med bredbånd skal også registreres. Dette gjelder også kummer for varerør. Det gjelder også varerør som legges av kommunen eller private under offentlig veg iforbindelse med graving. Hvis det legges ned varerør uten ledninger eller kabler, må det registreres senere hvis det blir lagt kabel inne i røret. All gatelyskabel inkl stolper skal også innmåles og registreres i Gemini VA. Trasé for fjernvarme skal også måles inn når dette er i felles grøft/trasé med kommunale anlegg. Dette skal også måles inn ellers når dette går over kommunale eiendommer. For rehabiliteringsanlegg vil som regel kommunen ha ansvaret for legging av nye stikkledninger helt fram til husvegg. Alt dette skal da registreres i Gemini VA VA-anlegg som skal innmåles detaljert beskrivelse Innmåling av ledninger omfatter følgende for hoved- og stikkledninger: Senter for kumlokk og sluk Stoppekraner, avgreininger, endepunkt, tilknytningspunkt og overgang i dimensjon/ledningstype

4 Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: Side 4 av 5 Kryssingspunkt med bestående ledninger hvis dette er nødvendig For pumpestasjoner både med og uten overbygg skal situasjonsplan registreres og for overbygg også med fotografi som vedlegg. Bend utenfor kum som er forankret Rene veganlegg som omfatter nye sandfang Her skal alle nye sandfang innmåles inkl eventuelle nye avløpsledninger. Ansvarlig for å følge opp dette er byggherre, dvs enten utbygging eller veg Ferdigtegninger Revidert tegninger som viser alle ledninger med kumkort slik de er bygd skal oversendes som papirkopi i tillegg til det som oversendes elektronisk. Ledningsplan og lengdeprofil skal i tillegg oversendes i PDF-format. Det er ikke krav om å revidere lengdeprofil av anlegg med bare vannledninger på distriktet. Siden det på ledningsplanen er tatt inn ei liste som viser både gammelt og nytt nr er det ikke krav om at tegningene skal leveres med nye nummer Registrering på kumkort. På kumkortene skal de nye kumnumrene brukes. Alle vannkummer skal fotograferes. For avløpskummer skal dette gjennomføres ved diameter lik eller og større enn 1 m. Fotografering skal skje mot nord. Evt. fotografering ut over dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Stikkledninger skal påføres husnr. Det skal benyttes 3 forskjellige kumkort (se vedlegg): egenskapsdata kummer/sluk/hydrant. registrering av punkt egenskapsdata pumpestasjoner For alle kumkort hvor innmålte høyder er basert på NN2000 skal det påføres at dette systemet er benyttet. Baksiden av kortene er like og skal inneholde kartskisse, foto av kum, punktskisse og evt. merknader. Alle data skal utfylles hvis annet ikke er avtalt Kvalitet på koordinater og høyde. Alle nyanlegg skal koordinatbestemmes. Koordinatliste skal overleveres i KOF-format med alle punkt kodet i henhold til sosi-standard. a) Innmåling i tettbygd strøk Krav til nøyaktighet for innmåling er +/- 10 cm for X- og Y-koordinater. Høyder måles inn med nøyaktighet +/- 5 cm for vannledning og +/- 1 cm for avløpsledninger. For ledninger med fall større enn 20 % godkjennes en nøyaktighet på +/- 3 cm. På nyanlegg skal alle retningsendringer på ledningstraseen koordinatbestemmes.

5 Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: Side 5 av 5 b) Innmåling utenfor tettbygd strøk For ledninger i kum gjelder samme krav som i tettbygd strøk. Ellers aksepteres et avvik utenfor kum på for x- og y-koordinater på +/- 0,5 m. Når det gjelder grøftedybde vises til anleggsrapport. c) Nytt høydesystem NN 2000 ble innført i Steinkjer kommune 1.juli Det innebærer at høydene for eksempel i sentrum er justert opp ca 14 cm. For alle anlegg hvor detaljprosjektering er startet opp etter denne dato skal nytt høydesystem benyttes?? blir alle høyder i Gemini VA transformert over til nytt høydesystem NN HMS Ved arbeid og registreringer ute og i kummer skal følgende rutiner følges: Rutine Registrering av gasskonsentrasjoner. Rutine Arbeid i kummer. VEDLEGG:1. Kumkort/skjemaer for kummer/sluk/hydrant, punkt og pumpestasjoner.

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

Sanitærreglementet del 2

Sanitærreglementet del 2 Sanitærreglementet del 2 INNHOLD Norm nr. Administrative normer Tittel A-01 Unntak fra Plan- og bygningslovens søknadsplikt for ledningsanlegg Revidert dato 20.09.07 A-02 Saksbehandling og godkjenning

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg Vedtatt av Ski kommune v/ utvalg for og miljø 3 juni 2009, publisert 16 oktober 2009. Revidert 24.02.2011 Innholdsregister

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner. Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 23.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle,

Detaljer

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 mars 2014 Vi Vil Vi Våger Innhold 1 ADMINISTRATIVT 6 1.1 FORORD 6 1.2 VIRKEOMRÅDE 6 1.3 UNNTAK 6 1.4 REVISJON 6 1.5 BETINGELSER

Detaljer

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Til: Hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel og Øvre Gylteåsen Vel. INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Lørdag den 16.juni

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Faratangen Samvirke SA (FSA)

Faratangen Samvirke SA (FSA) Faratangen Samvirke SA (FSA) VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM TIL HELÅRSDRIFT FOR FRITIDSBOLIGER I ØSTRE OG VESTRE FARATANGEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE NS 3431 Fredrikstad 4. mai 2011 Side

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM FOR HELÅRSDRIFT FOR 169 BOLIGER / FRITIDSBOLIGER TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE Grålum, 22.12.06 Utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed

Adresse Postnr. Poststed Vedlegg nr. 1 Sjekkliste - privat stikkledning Sjekklisten skal anvendes under utførelsen av rørleggerarbeidet og vedlegges skjema "sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid". Kontrollen gjelder Gnr. Eiendom/

Detaljer

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1 Vann- og avløpsnorm for Melhus kommune Side 1 Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE........................... 5 l.1 ENDRING AV RETNINGSLINJENE........................... 5 l.2 DISPENSASJON/ UTFYLLENDE

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune Revidert 09.03.15/sbv 1 INNHOLD 1. Innledning 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer