Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg"

Transkript

1 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

2 1 Innledning 1.1 Generelt Dette dokumentet gir oversikt over, og setter krav til innmåling og dokumentasjon som skal rapporteres til Fet kommune ved ferdigstillelse av VA-anlegg som skal overtas og driftes av kommunen. Med VA-anlegg menes vann- og avløpsledninger med tilhørende installasjoner, jfr. kapittel 3.9. Rapporteringen er kommunens viktigste grunnlag for utførelse av drift og vedlikehold på disse anleggene Eventuelle krav til rørinspeksjon, tetthetsprøving og desinfisering omfattes ikke av dette dokumentet. Personell som skal utføre innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg må ha inngående kjennskap til dette dokumentet. Utfører er ansvarlig for at nødvendig opplæring blir gitt. 1.2 Anlegg som krever rapportering Det kreves rapportering for: Kommunale anlegg (anlegg som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold) Private anlegg (anlegg som ikke skal overtas av kommunen) For anlegg som kun omfatter private stikkledninger, leveres mindre omfattende sluttdokumentasjon i hht. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Det kreves rapportering for alle nye anlegg. Ved driftstiltak skal det leveres sluttdokumentasjon når tiltaket medfører mer enn 10 meter ny eller renovert ledning. Det skal leveres separate rapporter for kommunale VA-anlegg og private VA-anlegg. 1.3 Praktisk informasjon All sluttdokumentasjon for ett anlegg samles i en rapport. Det skal leveres 1 sett av følgende: Leveres i papirformat: Trykkprøvingsrapporter iht. NS-EN 1610 Tetthetsprøvingsrapporter iht. VA-Miljøblad nr. 24 (UTA) Tetthetsprøving av selvfallsledninger Dokumentasjon på desinfisering iht. VA-Miljøblad 39 Desinfeksjon av vannledningsnett ved ny anlegg. Kumskisser Leveres i digitalt format: Bilder Videorapporter Digitale innmålinger av VA-anlegg All digital informasjon skal samles på en CD, evt. en minnepinne. DVD/minnepinne må merkes slik at det går klart fram hvilket anlegg informasjonen gjelder. Side 1

3 Anlegget overtas når all dokumentasjon i hht denne veilederen er levert og godkjent av kommunen. 2. Innhold i rapporten 2.1 Tegninger Det skal leveres Som bygget-tegninger av alle tegninger tilknyttet anlegget. Revisjon «Som bygget» skal tydelig framgå på tegningene, med tekst og dato. 2.2 Ledningsplan Ledningsplan skal leveres i målestokk 1:500 eller 1:1000. Planen skal vise eksisterende ledningsnett utenfor berørte traseer og «som bygget» ledningsnett, som inngår i plantegninger fra prosjekterende. Det skal framgå av ledningsplanen hvor drenering fra vannkummen er ført. Det vises også til normtegning A1. Alle berørte ledninger skal vises med fargekoder som er standard i Gemini VA. Nedlagte hele rør som fortsatt ligger i bakken, skal vises med kryss på planen. Rør som fysisk er fjernet fra grøft eller knust/oppskåret gis påskrift «fjernet». 2.3 Lengdeprofil Lengdeprofil skal leveres i målestokk 1:1000/1:200 eller 1:500/1:100. Det vises også til normtegning A1. Følgende skal framgå av lengdeprofil: Ledningstype Ledningsdiameter angis som ytre eller indre diameter, avhengig av rørmaterialet Materialtype med angivelse av NS-EN for rørtype Rørkvaliteter som trykklasse. SDR-verdi, ringstivhet og tillatt overfylling for armerte betongrør Høyder Fall Grunnforhold Evt. isolerte strekninger Evt., utført bunnforsterkning Evt. strømningsavskjærende tiltak 2.4 Kumskisser Nummerering av kummene skal samsvare med nummerering i innlevert ledningsplan. Vannkummer Alle nye vannkummer skal vises med minimum systemskisse av innhold og diameter for stengeventiler og annet utstyr. Skisse av vannkum kan også utarbeides i f.eks. Side 2

4 VARDAK. Avløpskummer Alle nye avløpskummer og sandfangskummer skal skisseres med inn- og utløpsrør. I skissen skal fallretning, ledningstype, dimensjon og materiale angis. Løp i kummen som ikke er i bruk, merkes «Plugges». 2.5 Digitale bilder VA-kummer skal fotograferes med digitalt kamera. Det skal tas bilde for minimum hver 50. meter, oftere dersom forholdene tilsier det. Bildene skal være orientert mot nord, dvs at opp på bildet peker mot nord. I tillegg skal det på bildene være en nord-indikator (noe fysisk som peker mot nord). Bend med forankring skal også fotograferes før gjenfylling av grøften. Bildene skal leveres digitalt, på *.jpg-format. Filene skal navngis med nummer i henhold til nummerering i kumskisser og ledningsplan. Dersom det tas flere bilder av samme installasjon, skal filene navngis med nummer pluss et løpenummer. Eksempel: VK1_a.jpg, VK1_b.jpg etc. 2.6 Videorapporter Det skal leveres videorapporter for innvendig inspeksjon av selvfallsledninger og utvendig inspeksjon av sjøledninger. Rapporten skal vedlegges tegning som tydelig angir hvilke strekninger de ulike filene omfatter. Filene navngis ved kumangivelser, som for eksempel SP16 SP Innmåling: For alle nyanlegg (også utskifting av eksisterende ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, Y- og Z-koordinat: Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også for eksisterende kummer når de berøres av anlegget (Figur 2.Innmåling av avløpskum og vannkum) Sluk (topp senter slukrist) Ledninger i kum (målepunkter for kotehøyder på ledning) Retningsforandringer (knekkpunkter) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet Overganger (mellom ulike rørtyper) Hver 10 meter for ledning lagt i kurve Krysningspunkt for eksisterende kommunale ledninger Gren og påkoblinger, gjelder også tilkopling av private ledninger utenfor kum i utbyggingsområder Endeavslutning av utlagte avløpsavstikkere, gjelder kun for utbyggingsområder Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, avlastningsplater etc.) Inntak Side 3

5 Utløp/utslipp Målepunkter for kotehøyder på ledning Trykkledninger: Utvendig topp rør Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør Sluttdokumentasjon av krav til innmåling skal overleveres Virksomhet Kommunalteknikk senest 2 uker før overtakelsesforretning, og skal være godkjent før overtakelse. Hovedentreprenør har ansvaret for å benytte kompetent innmålingspersonell, og forplikter seg til at utførende landmåler kontakter Fet kommunes Gemini-ansvarlig på Virksomhet Kommunalteknikk for en inngående orientering om Fet kommunes innmålingskrav og dokumentasjonskrav til dette. Person som skal utføre selve innmålingen må før arbeidet igangsettes ta kontakt. Rørinspeksjon skal inneholde både film og rapport. Fet kommune krever også fallmåling for hvert rørstrekk vedlagt rapporten 3.1 Innmåling med båndmål: Avstand fra senter kumlokk til tilkoblingspunkter for private ledninger Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende installasjoner (kummer, pumper, ventiler etc.) skal leveres på digital form i henhold til gjeldende SOSI-standard. Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse. 3.2 Krav til innmålinger Generelt Det presiseres at alle innmålte punkter skal ha korrekt punkt-kode og ledninger skal ha korrekt linje-kode i henhold til SOSI-standard. Data-filen skal inneholde ledningslinje fra punkt til punkt for hele anlegget. Dette i henhold til vedlagte liste over SOSI-koder. Data skal være i SOSI- eller KOF-format. Alle knekkpunkt og tilkoblingspunkt skal måles på åpen grøft. Det forutsettes av den som skal ha ansvar for utarbeidelse av as-built-dokumentasjonen setter seg godt inn i dette dokumentet med vedlegg. Alle målinger må nå være gjort etter ny standard NN2000 for Z verdier. Dette er en justering på grunn av landhevningen etter istiden. Vi skal ha maks 1.stk.fil med punkter og 1.stk.med linjer (helst 1 fil med begge deler), for hvert anlegg. Side 4

6 Alle målinger må gjøres i åpen grøft så vi ikke mister Z verdiene, dette gir også større nøyaktighet på XY verdier. Alle Z verdier av ledningsanlegg SKAL være bunnmål. Kummer skal måles senter kum i bunnen. Senere når asfalt etc. er på plass kan lokk og høyde på lokk måles inn i en egen KOF fil, som heter f.eks. LOKK. KOF. Ved innmåling av bend og andre trasépunkter skal koden for aktuell ledning brukes. Vann = 8201 Trasépunkt vannledning. Spillvann = 8203 Trasépunkt spillvannsledning Overvann = 8204 Trasépunkt overvannsledning Drensledn = 8205 Trasépunkt drensledning Koder finnes i listen over Temakoder som skal leveres sammen med dette skrivet. Linjene skal være sammenhengende mellom respektive kummer (spillvann fra spillvannskum til neste spillvannskum, Vannledning fra vannkum til neste vannkum, Overvann fra OV kum til neste OV kum). Linjene må også følge punktene i mellom kummene. Det er derfor viktig å huske på å dra med seg linjene videre når målingene har vært avsluttet og påbegynnes igjen på ett senere tidspunkt, linjen kan ikke avsluttes før neste kum. Linjene kan derimot godt være sammenhengende gjennom flere kummer. Tekstfeltet i KOF filer kan ikke inneholde over 10 tegn. Blanke tegn blant disse 10 må ikke forekomme, bruk da heller Understrek ( _ ). Påkoblingspunkt 8276 brukes til vannledninger Grenpunkt 8255 brukes til SP og OV ledninger. skriv f.eks. VL14a 8276 SP14a 8255 OV14a a står her for husnr. Det poengteres at husnr. som blir referert til MÅ være 100% riktig. Ved tvil MÅ fargeprøve benyttes.8250 står for kum, derfor behøver man ikke skrive kum. Eks: VK1_Bunn 8250 SP1_Bunn Ledningstrase (VA-ledninger) Alle ledninger, inkludert stikkledninger, skal leveres som linjeobjekt i innmålingsdataene. Linjeobjekt skal være sammenhengende fra et installasjonspunkt til neste installasjonspunkt. Selvfallsledninger skal alltid måles i fallretning, slik at retningen på linjeobjektet stemmer med fallretningen på ledningen. Ledninger skal måles i alle knekkpunkt, dvs. alle vertikale/horisontale bend og knekk i skjøter. Ledninger som er lagt i kurve skal måles minst hver 10 meter. Alle overganger utenfor kum skal måles, for eksempel overgang fra en dimensjon til en annen, eller overgang fra et materiale til et annet. Dette gjelder også stikkledninger. Høyde skal måles som utvendig topp rør for trykkledninger (vannledninger, pumpeledninger og dykkerledninger). For selvfallsledninger skal høyde måles som innvendig bunn rør. Se figur 1. Side 5

7 3.2.3 Installasjonspunkter Koordinater og høyder (Z) skal innmåles i senterpunktet på alle VA-installasjoner. Dersom høydeforskjell mellom innløpsledning og utløpsledning er større enn 3 cm for selvfallsledninger, skal innløpshøyder også måles. Kompliserte anlegg, som for eksempel overløp, krever innmåling av flere høydepunkter. Eksempel på installasjoner er: Kum Pumpekum Reduksjonskum Sandfangskum Sluk/rist Forgrening (utenfor kum) Anboring Bakkekran stoppekran Stakeluke/punkt Overløp Hydrant Inntak (av råvann) Olje-, fett- og slamavskiller Septiktank Utslipp Bekkeinntak For følgende installasjoner skal byggets hjørner/bassengets yttergrenser måles inn og leveres som linjeobjekt eller flater: Renseanlegg Pumpestasjon Basseng Installasjoner med lokk Alle installasjoner med lokk skal måles med X, Y og Z i senter topp lokk. I tillegg skal høyden måles på nederste punkt i senter av installasjonen. Denne høyden skal vises som attributt til punktobjektet. Figur 2 viser innmåling av en typisk avløpskum og en typisk vannkum. Side 6

8 Installasjoner uten lokk Installasjoner uten lokk, dvs. inntak, utslipp, forgrening, anboring og bakkekran, skal måles med X, Y og Z utvendig topp rør (se figur 1). Ved forgrening/anboring er det hovedledning som skal måles (se figur 3) Nøyaktighet Koordinater skal angis i koordinatsystem UTM WGS1984 Zone 32N (Euref89) med nøyaktighet på +/- 0.15m. Høyde skal angis som m.o.h. med nøyaktighet på +/- 0,03m Alle kummer skal måles minst to ganger og avviket mellom de to målingene skal være maks 3 cm. Dokumentasjon på at dette er gjort skal vedlegges Krav til registrering Registreringsdokumentasjon består av fire deler: 1. Ledningskart med tilhørende SOSI-fil 2. Koordinatliste og SOSI-fil 3. Kumskjema 4. Digitale foto Det må av dokumentasjonen fremgå hvem som har utført innmålingen, hvilket utstyr som har vært benyttet og hvilke fastmerker som har vært brukt som grunnlagspunkt Ledningskart / SOSI-fil Ledningskart skal leveres digitalt som SOSI-fil versjon 4.0 av Statens Kartverk. Filen skal inneholde ledningstrasé, knekkpunkt, installasjonspunkt, påkoblingspunkt og grenpunkt. Hvert punkt skal inneholde et unikt løpenummer / navn som skal gå igjen i alle dokumenter, SOSI-kode samt koordinater og høyder i koordinatsystemet UTM WGS1984 Zone 32N (Euref89). Side 7

9 Dersom det er behov for andre temakoder ut over de som er angitt i SOSI-kodelisten, skal nummerserien benyttes. Forklaring til disse temakodene må følge med innmålingsdataene. Ledningstype, dimensjon og materialtype skal vises på kartplott. Ledningskart skal tegnes med relevante symboler etter Norm for VA-ledningskartverk, versjon 2,0 utgitt av Statens kartverk, desember Aktuelle ledningstyper er listet opp i Vedlegg B: Ledningstyper Koordinatliste Koordinatlisten skal leveres digitalt og skal inneholde unikt løpenummer / navn jrf nummereringssystemet nevnt under punkt Ledningskart / SOSI-fil, som går igjen i alle dokumenter. I tillegg skal den inneholde: punkttype / ledningstype (f.eks. KUM, HYD, SLU) / (VL, SP, OV, AF) SOSI-kode jfr Vedlegg F. Sosi-koder for senter på punktet og høyde Z for alle innmålte punkt materiale dimensjon kommentar til punktet Mal for koordinatlisten er å finne i Vedlegg C. Koordinatsliste. Eksempel på utfylt koordinatliste er å finne i Vedlegg D: Koordinatliste. Eksempel Det må tydelig fremgå hvilken høyde som er oppført på listen. (f.eks. topp lokk, bunn kum, topp VL). 4. Innmåling av private VA-anlegg 4.1 Ledningsplan Det leveres en ledningsplan i målestokk 1:1000. Planen skal vise eksisterende ledningsnett utenfor berørte traseer og «som bygget» - ledningsnett i nye/nedlagte traseer. Nedlagte traseer skal vises i planen. Det skal framgå tydelig hva som er eksisterende og hva som er nye ledninger. 4.2 Ledningsplan Skal vise ledningsegenskaper som: Ledningstype Ledningsdiameter (oppgis som ytre eller indre diameter avhengig av rørmaterialet) Trykklasse for rør Høyder Side 8

10 4.3 Kumskisser Vannkummer Alle nye vannkummer skal vises med minimum systemskisse av innhold. Avløpskummer Alle nye avløpskummer og sandfangskummer skal skisseres med inn- og utløpsrør. Minikummer skal avmerkes på planen. 4.4 Innmåling med koordinater Følgende punkter innmåles med X, Y og Z-koordinater: Kummer Tilknytningspunkt Større avgreininger utenfor kum Innmålte objekter leveres digitalt på SOSI-format. Dataene kan leveres på en CD eller sendes på e-post til kommunen. 4.5 Kontrollrapporter Tetthetsprøving av vann- og avløpsledninger Skjema for utført tetthetsprøving (NS) legges ved rapporten Rørinspeksjon av avløpsledninger Skjema for utført rørinspeksjon legges ved rapporten. Desinfeksjon av vannledning Skjema for utført desinfeksjon legges ved rapporten. Feilføringskontroll for avløpsledninger Rapport for utført feilføringskontroll på fastlagt skjema legges ved. Side 9

11 Side 10

Tingvoll kommune. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Tingvoll kommune. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Aure kommune Halsa kommune Sunndal kommune Tingvoll kommune Averøy kommune Rindal kommune Surnadal kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg. Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg. Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Ringerike kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Virkeområde... 2 3. Praktisk informasjon... 2 4. Innmålingstjenester... 2 5. Innhold i rapporten...

Detaljer

Veileder - sluttdokumentasjon for VA anlegg Strand kommune

Veileder - sluttdokumentasjon for VA anlegg Strand kommune Veileder - sluttdokumentasjon for VA anlegg Strand kommune Revisjon 10.04.2018 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Virkeområde... 3 3. Praktisk informasjon... 3 4. Dokumentasjon... 4 4.1 Oversiktskart/Situasjonsplan...

Detaljer

Trondheim bydrift. for rapportering. Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt

Trondheim bydrift. for rapportering. Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt Trondheim bydrift for rapportering Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt Oktober 2013 Forord Veilederen ajourføres av Trondheim bydrift. Den stiller de krav Trondheim kommune

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

VA NORM. Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg. Dato 05.08.2004

VA NORM. Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg. Dato 05.08.2004 1 av 19 1.0 Krav til innmåling 1.1 Ledningstrase (VA-ledninger og kabeltrekkerør) Trasepunkter (horisontale og vertikale bend og knekk i skjøt) samt skjæringspunkter mellom ledninger både i og utenfor

Detaljer

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget.

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Koordinatbestemt innmålingsdata... 3 2.1 Koordinatsystem... 3 2.2 Hva skal innmåles... 3 2.3 Komplekse installasjoner... 5 2.4 Dataformat... 5 2.5 Temakoder... 5

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Revisjon: mai. 2012 Kopi/utskrift: 12.12.2012 Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Detaljer

STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE

STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE Revisjon 15.03.2012 1 1. Innledning For dokumentasjon av VA-ledningsnett gjelder VA-norm. I tillegg

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Gjeldende for: Ringerike Kommune Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde

Detaljer

Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Vedlegg B2 Bremanger kommune Gloppen kommune Selje kommune Vågsøy kommune Eid kommune Hornindal kommune Stryn kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 20. Oktober 2016 Innhaldsliste 1 INNLEIING...

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007,

Detaljer

Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger

Detaljer

Vedlegg B2. VA Norm Trøndelag region vest. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Vedlegg B2. VA Norm Trøndelag region vest. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Vedlegg B2 Bjugn kommune Hemne kommune Orkdal kommune Skaun kommune Frøya kommune Hitra kommune Rissa kommune Ørland kommune VA Norm Trøndelag region vest Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Detaljer

LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE

LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE 1 SANDNES KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE Revisjon 04.02.2016 2 Innledning For dokumentasjon av VA-ledningsnett gjelder VA-norm. I tillegg

Detaljer

KRAV TIL SLUTTDOKUMENTASJON

KRAV TIL SLUTTDOKUMENTASJON KRAV TIL SLUTTDOKUMENTASJON Som bygget tegninger Skal vise hva som er bygget Oversiktlig, mulig å skille mellom de ulike ledningene/delene Vise tydelig hvilke ledninger som er skiftet ut og hvilke som

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Dato: 0.12.0 Sist revidert dato: 11.04.07 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg. Dato

Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg. Dato 1 Versjon 2.0 Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg Oslo Kommune Vann og avløpsetaten (VAV) Dato 01.06.2012 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon

Detaljer

1. INNMÅLING 3 2. OVERSIKTSKART 5 3. KUMKORT OG TEGNINGER 6 4. DIGITALE BILDER 6 5. KONTROLLSKJEMA 7 6. VEDLEGG 8

1. INNMÅLING 3 2. OVERSIKTSKART 5 3. KUMKORT OG TEGNINGER 6 4. DIGITALE BILDER 6 5. KONTROLLSKJEMA 7 6. VEDLEGG 8 Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger med tilhørende installasjoner, jfr. kapittel 1.2. Eventuelle

Detaljer

Felles VA Norm Sunnhordland

Felles VA Norm Sunnhordland Felles VA Norm Sunnhordland Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 04.02.2015 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innleiing Dette dokumentet sett krav til innmåling og dokumentasjon av VA-leidningsnett.

Detaljer

Krav for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Krav for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Krav for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger med

Detaljer

Under følger en liste over sluttdokumentasjon som må sendes inn til undertegnede før anlegget kan besiktiges og overtas.

Under følger en liste over sluttdokumentasjon som må sendes inn til undertegnede før anlegget kan besiktiges og overtas. Fra: Lise Lyng Sendt: 20. september 2017 13:43 Til: Trond Thorvaldsen Emne: Økri - liste over sluttdokumentajon Vedlegg: Lokale bestemmelser for innmåling og dokumenstasjon av VAledningsnett.pdf Hei Under

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

Opprettet dato: Opprettet av: JGV Revidert dato: Revisjonsnr: KRAV TIL INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT

Opprettet dato: Opprettet av: JGV Revidert dato: Revisjonsnr: KRAV TIL INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT Opprettet dato: 22.11.2018 Opprettet av: JGV Revidert dato: Revisjonsnr: KRAV TIL INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT Side 1 Tysvær kommune VA enhet, 22.11.2018 Innledning For dokumentasjon av

Detaljer

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut DaØ sin erfaring: Svært varierende dokumentasjon fra svært bra til ingenting - Svært bra/bra er = kort tid på innlegging i Gemini VA og gir et bra grunnlag for

Detaljer

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON 01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV-DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL NS 5820 DOKUMENTASJON AV UTSTYRSLEVERANSER 1 av 3 Dokumentasjon! FDV-dokumentasjon skal

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning 1. Orientering Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Sist revidert dato: 12.12.12 Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP Skien Kommune RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP Disse retningslinjer skal gjelde for alle utbyggere: Skien kommunes egne arbeidslag, private utbyggere, Entreprenører, og Statens

Detaljer

VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg.

VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg. Flora Kommune VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg. Avdeling VA Utarbeidet av / dato PL / 2015 06 11 Dato revidert 1.0 Krav til innmåling 1.1 Ledningstrase (VA-ledninger og

Detaljer

Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg. Sandefjord kommune Kommunalteknisk seksjon 2017

Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg. Sandefjord kommune Kommunalteknisk seksjon 2017 Sandefjord kommune Kommunalteknisk seksjon 2017 Side 2 av 26 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 i Sandefjord kommune.... 3 3 Innmåling... 4 3.1 Ledningstrase... 4 3.2 Installasjonspunkter...

Detaljer

Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Retningslinjer for vann- og avløpsanlegg i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner. V5_Side 1 av 14 Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Vedlegg B1 Hareid kommune Giske kommune Sande kommune Stranda kommune Sykkylven Energi Herøy kommune Sandøy kommune Skodje kommune Sula kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg April 2015

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger med

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

Vedlegg B, Innmålingsinstruks for dokumentasjon av kommunale og private VA-anlegg

Vedlegg B, Innmålingsinstruks for dokumentasjon av kommunale og private VA-anlegg Vedlegg B, Innmålingsinstruks Tønsberg kommune Rev. nr: 1.1 Gjeldende fra: 04.09.2019 Innhold Formål... 2 2. Virkeområde... 2 3. Innmålingsdokumentasjon for kommunale VA - anlegg... 2 Eksempel på kumkort:...

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Side: 1 av 17 Dato: 10.06.09 Rev: 28.10.09 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Side: 1 av 13 Dato: 10.06.09 Rev: 2.5.16 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

RETNINGSLINJER. Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk

RETNINGSLINJER. Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk RETNINGSLINJER Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk Redigert 12/2013 - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNMÅLING... - 3-1.1 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett...-

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Side: 1 av 13 Dato: 23.03.11 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes

Detaljer

Veileder for dokumentasjon av innmålingsdata Okt. 18 rev.1

Veileder for dokumentasjon av innmålingsdata Okt. 18 rev.1 Bakgrunn: Ullensaker kommune har i samarbeid med nabokommuner utarbeidet felles VA norm for Øvre Romerike (revidert november 2012). Kap. 14 beskriver hva som skal registreres og hvordan innmålingsdata

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 08.03.2010 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett

Detaljer

FDV- og sluttdokumentasjon. Dokumentasjonskrav for anlegg innen vann, avløp, renovasjon, veg, gatelys og grønt

FDV- og sluttdokumentasjon. Dokumentasjonskrav for anlegg innen vann, avløp, renovasjon, veg, gatelys og grønt Trondheim kommune FDV- og sluttdokumentasjon Dokumentasjonskrav for anlegg innen vann, avløp, renovasjon, veg, gatelys og grønt Revisjonshistorikk: Utgave nr. Revidert Dato Sign 6 25.5.2018 KHT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Stavanger kommune Vann og avløpsverket

Stavanger kommune Vann og avløpsverket Stavanger kommune Vann og avløpsverket Sluttdokumentasjon av VA anlegg dokumentasjonskrav Digital dokumentasjon skal leveres til oss per mail (NB! Komprimerte filer blir stoppet i mailfilter) eller per

Detaljer

FDV- og sluttdokumentasjon

FDV- og sluttdokumentasjon Trondheim kommune FDV- og sluttdokumentasjon Dokumentasjonskrav for anlegg innen: vann, avløp, renovasjon, veg, gatelys, byrom, parker og grøntanlegg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, stier og turdrag Revisjonshistorikk:

Detaljer

Vedlegg B2. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Vedlegg B2. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Vedlegg B2 Aukra kommune Midsund kommune Rauma kommune Gjemnes kommune Nesset kommune Vestnes kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Februar 2015 Innhaldsliste 1 INNLEIING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014.

VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014. VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014. Tilknytning til kommunale VA-anlegg. Søknadsrutiner Dokumentasjon Innmålinger Kjell Løyning Kristiansand Ingeniørvesen VA Kjetil Breistein Songdalen kommune VA Nye

Detaljer

RETNINGSLINJER LEDNINGSKART

RETNINGSLINJER LEDNINGSKART RETNINGSLINJER LEDNINGSKART l. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder for alle arbeider knyttet til utbyggingsområder, saneringsarbeider samt nyanlegg som utføres i privat eller kommunal regi. 2. LEDNINGSKART

Detaljer

Utgiver: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune Side: 1 av 16 Eier: Geografisk informasjonsseksjon Godkjent av:

Utgiver: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune Side: 1 av 16 Eier: Geografisk informasjonsseksjon Godkjent av: Utgiver: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune Side: 1 av 16 1 Formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Ansvar... 2 4 Prosedyre... 2 4.1 krav til formater for innmålingsdata... 3 4.3 koordinatsystem og krav til

Detaljer

Felles VA Norm Hardanger

Felles VA Norm Hardanger Felles VA Norm Hardanger Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 08.06.2016 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett,

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 08.03.2010 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett

Detaljer

Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord

Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 08.03.2010 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tilleggsbestemmelser til standard Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla r 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1.3 Definisjoner - side 15 Tillegg: Privat : stengeventiler

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert utgave. Oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg:

Detaljer

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering Vedlegg B: Mal for kumkort Kumkort Kumnr. Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. Fra/til punkt skal påføres hver ledning.

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler

Detaljer

Stavanger kommune. 1. Avvik

Stavanger kommune. 1. Avvik Stavanger kommune Vann og avløpsverket Sluttdokumentasjon av VA anlegg dokumentasjonskrav Digital dokumentasjon skal leveres til oss per mail (NB! Komprimerte filer blir stoppet i mailfilter) eller per

Detaljer

Versjon 0.95 August 2018 Innmålingsinstruks Vann og avløp

Versjon 0.95 August 2018 Innmålingsinstruks Vann og avløp Versjon 0.95 August 2018 Innmålingsinstruks Vann og avløp 2018 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Forbehold... 2 Revisjonstabell... 3 Vedlegg... 3 Begreper... 4 Innmåling... 6 Innmålingsutstyr... 6

Detaljer

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet)

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet) Larvik kommune Versjon 2, 24.03.06 Kommunalteknikk Ansvarlig: Leder Kommunalteknikk Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

Sanitærreglementet del 2

Sanitærreglementet del 2 Sanitærreglementet del 2 INNHOLD Norm nr. Administrative normer Tittel A-01 Unntak fra Plan- og bygningslovens søknadsplikt for ledningsanlegg Revidert dato 20.09.07 A-02 Saksbehandling og godkjenning

Detaljer

Vedlegg til VA-norm. Administrative bestemmelser. Siste revisjon

Vedlegg til VA-norm. Administrative bestemmelser. Siste revisjon Vedlegg til VA-norm Administrative bestemmelser Siste revisjon 24.05.18 Innhold 1. Revisjonsliste (ikke komplett)... 3 2. Definisjoner... 3 3. Generelt... 4 4. Krav til foretak... 4 5. Utbyggingsavtaler...

Detaljer

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen Velkommen Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no Tema vi vil belyse Ny Plan og bygningslov Søknadspliktige tiltak etter PBL Vann og avløp VA rammeplaner Rørleggermeldinger

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4280 Rørledning (ID=77) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Rør som fører væske eller gass (uoff). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

NOTAT. Vann- og avløp på Fitjan gnr/bnr 70/1077 Tverlandet

NOTAT. Vann- og avløp på Fitjan gnr/bnr 70/1077 Tverlandet NOTAT Oppdrag Vann- og avløp på Fitjan gnr/bnr 70/1077 Tverlandet Kunde Tore og Anniken Solheim Notat nr. 001 Dato 2016/01/06 Til Tore og Anniken Solheim Fra Stephen Albert Høgeli Kopi Vann- og avløp på

Detaljer

Kap: 11 VEDLEGGSLISTE s. 46 Rev. jan 2010 m.j.

Kap: 11 VEDLEGGSLISTE s. 46 Rev. jan 2010 m.j. Arendal kommune VA - norm Kap: 11 VEDLEGGSLISTE s. 46 Rev. jan 2010 m.j. 11 VEDLEGGSLISTE Nr Navn Innhold Gjeldende revisjon 01 Anleggsdok. skjema 01 Skjema 1995 02 Anleggsdok. skjema 02 Skjema 1995 03

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed

Adresse Postnr. Poststed Vedlegg nr. 1 Sjekkliste - privat stikkledning Sjekklisten skal anvendes under utførelsen av rørleggerarbeidet og vedlegges skjema "sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid". Kontrollen gjelder Gnr. Eiendom/

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Straume Rør Og Varme AS Smålonane 2 5353 STRAUME Gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31 Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for private VAanlegg

Detaljer

Stein G.Verpe. VA-plan

Stein G.Verpe. VA-plan VA-plan Utgave: 1 Dato: 20.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan.docx Arkiv ID Oppdrag: 535601-01 Sveinsrud boligfelt - Geilo Oppdragsleder:

Detaljer

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp Søtberget boligfelt Ørland Kommune 19.09.2016 2016 2 Innhold Veg/Vann og Avløp Søtberget Boligfelt Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Forord... 3 Intensjon... 3 Vei... 3

Detaljer

Søknadsprosess, status, krav og endringer. Randi Erdal, VA- etaten

Søknadsprosess, status, krav og endringer. Randi Erdal, VA- etaten Søknadsprosess, status, krav og endringer Randi Erdal, VA- etaten Fagdag entreprenør/konsulent, Svartediket 29.okt. 2015 Program 09.00-09.05 Velkommen v/ Magnar Sekse 09.05-09.30 Overvann, Klima og utfordringer

Detaljer

Eksempler p å på kart kart o g og kartforståelse i VAV

Eksempler p å på kart kart o g og kartforståelse i VAV Eksempler på kart og kartforståelse i VAV En kartplate (A0) i M 1:1 000 måler 65 x 85 cm. I terrenget tilsvarer dette 650 x 850 meter. En kartplate (A0) i M 1:500 måler 65 x85 cm. I terrenget tilsvarer

Detaljer

Fra søknad til ferdig VA anlegg

Fra søknad til ferdig VA anlegg Fra søknad til ferdig VA anlegg VA-etaten Bergen kommune v/randi Erdal Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og regler, 19.-20. mars 2014 Milepæler Søknad Utførelse Sluttdokumentasjon Overtakelse

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 10.06.2016 Prosjekt: Notat vedr.: Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: ola.sjostedt@sweco.no

Detaljer

H-01. Fredrikstad kommune O8 S8 O9 S9 S11 O5 S5 O11 O10 S10 V4 O4 S4 E-2 E-1 E-3. Sanering VA-anlegg. VA-plan 1:

H-01. Fredrikstad kommune O8 S8 O9 S9 S11 O5 S5 O11 O10 S10 V4 O4 S4 E-2 E-1 E-3. Sanering VA-anlegg. VA-plan 1: Plot: tapn 08.05.2013 07:56 Format: A1 Filnavn: P:\1296\--Rønningvn\13 Tekn prosj\3 Tegn\Tegning-Del-2\-modul.dwg Xref: plan-del-2.dwg 2000_2012-01-25.dwg plan.dwg Innmålt 2012-06-13.dwg 2000_eksist--MED

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården. Oktober Ragnhildur Gunnarsdóttir

VA-Rammeplan. SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården. Oktober Ragnhildur Gunnarsdóttir VA-Rammeplan SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården Oktober 2015 Ragnhildur Gunnarsdóttir Innledning VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 158/bnr. 797 Gyldenpris-Høyegården. Planområdet ligger ved

Detaljer

KRAVDOKUMENT INNMÅLING

KRAVDOKUMENT INNMÅLING KRAVDOKUMENT INNMÅLING DATO: 9. AUGUST 2012 Ansvarlig utgiver: Utleie/Utleietjenester/Eiendomsinformasjon Versjon Dato Beskrivelse 1.0 17.12.09 Første utkast 1.1 26.04.10 Endringer i SOSI egenskaper 1.2

Detaljer

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune Revidert juli 2013 Forord Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm for å hjelpe utbygger i sin

Detaljer

Trondheim bydrift. for rapportering. Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt

Trondheim bydrift. for rapportering. Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt Trondheim bydrift for rapportering Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt Desember 2015 Forord Veilederen ajourføres av Trondheim bydrift. Den stiller de krav Trondheim kommune

Detaljer

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune. FOTO Helge Skodvin

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune. FOTO Helge Skodvin VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune FOTO Helge Skodvin Forord Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm for å hjelpe utbygger i sin

Detaljer

Nasjonal VA-norm/ VA/Miljø-blad Status og videreutvikling Felles VA-norm hva inneholder den? Bruk av VA-normen som nasjonal norm?

Nasjonal VA-norm/ VA/Miljø-blad Status og videreutvikling Felles VA-norm hva inneholder den? Bruk av VA-normen som nasjonal norm? Nasjonal VA-norm/ VA/Miljø-blad Status og videreutvikling Felles VA-norm hva inneholder den? Bruk av VA-normen som nasjonal norm? Vanndammen, Narvik 1.11.17 Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter 1 Hva

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GILDESKÅL KOMMUNE. Gildeskål kommune sanitærreglement.

GILDESKÅL KOMMUNE. Gildeskål kommune sanitærreglement. Gildeskål kommune sanitærreglement. GILDESKÅL KOMMUNE INNHALD: 1. Hjemelsdokument (lover og forskrifter) 2. Funksjonskrav 3. Prosjektdokumentasjon 4. Gr fter og ledninger - utforming 5. Transportsystem

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T1_18 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE UTVENDIG VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm 2 INNHOLD 73 Funksjonskrav

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3316-notat VA-rammeplan Bergen, 07.07.2016 BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID. 64510000. GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN. 1. INNLEDNING Rammeplan

Detaljer

Side 1 av 19 VA-norm Generelle be... 1 Hjemmelsdokumenter (Lover og forskrifter) Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse

Detaljer

KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER PÅ PRIVAT GRUNN BYGGESAK OG VA S UTFORDRINGER

KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER PÅ PRIVAT GRUNN BYGGESAK OG VA S UTFORDRINGER KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER PÅ PRIVAT GRUNN BGGESAK OG VA S UTFORDRINGER «X, og Z» GeoForums ledningskonferanse Tromsø, 18.01.2017 Eirik Dalsbø Lohne, juridisk rådgiver Tromsø kommune, Vann og avløp

Detaljer

1. Innledning. 2. Eksisterende situasjon Vannforsyning Spillvann FAGNOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning. 2. Eksisterende situasjon Vannforsyning Spillvann FAGNOTAT SAMMENDRAG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 5824 Bergen Norge TLF +47 02694 FAGNOTAT OPPDRAG VA-rammeplan Rylandshøgda OPPDRAGSNR. A110465 OPPDRAGSGIVER Meland kommune OPPDRAGSANSVARLIG PHGL TITTEL Notat VA-rammeplan

Detaljer

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER.

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.2011. 1. Innledning 1.1 Omfang Disse betingelsene gjelder for anlegg som tilknyttes Rygge kommunes

Detaljer

DIMENSJONERING AV VA-ANLEGG

DIMENSJONERING AV VA-ANLEGG Oppdragsgiver: Oppdrag: 612809-01 Drammensveien 64 - boligutbygging VA, forurenset grunn og st Dato: 21.11.2017 Skrevet av: Brit Ljosland Kvalitetskontroll: Leif Sverre Aune DIMENSJONERING AV VA-ANLEGG

Detaljer

Langedalen del av gnr. 37, bnr. 7; VA-rammeplan for felt S og T i Langedalen

Langedalen del av gnr. 37, bnr. 7; VA-rammeplan for felt S og T i Langedalen Langedalen del av gnr. 37, bnr. 7; VA-rammeplan for felt S og T i Langedalen n:\517\49\5174956\5 arbeidsdokumenter\59 va-plan\5174956-detaljplan-langedalen_va-rammeplan-revisjon a02.docx 2018-09-20 Side

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

NOTAT Fiskum næringspark - VA-anlegg

NOTAT Fiskum næringspark - VA-anlegg Oppdragsgiver: Fiskum Næringspark AS Oppdragsnavn: Fiskum Næringspark. Detaljprosjektering VA Oppdragsnummer: 610658-02 Utarbeidet av: Rolf Lunde Oppdragsleder: Rolf Lunde Tilgjengelighet: Åpen Fiskum

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer