FDV-DOKUMENTASJON NS Prosjektnavn: Kontorer ved Depo - GSV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407. Prosjektnavn: Kontorer ved Depo - GSV"

Transkript

1 FDV-DOKUMENTASJON NS Prosjektnavn: Kontorer ved Depo - GSV INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDV-DOKUMENTASJON Format på FDV-dokumentasjonen Ansvar KRAV TIL INNHOLDET I FDV DOKUMENTASJONEN Generelt Dokumentasjon i forbindelse med byggesaken og andre myndighetsdokumenter Leverandørregister Dokumentasjon av produkter, materialer og anlegg Driftsinstrukser Vedlikeholdsinstrukser Papirversjonen MERKESYSTEM ENERGIMERKING KRAV TIL DOKUMENTASJON VED LEVERANSE AV INNMÅLINGSDOKUMENTASJON OPPLÆRING Generelt Struktur på opplæring og dokumentasjon av opplæring Temaliste for opplæring... 6 VEDLEGG 1: INNLEGGING AV FDV-DOKUMENTASJON PÅ DVD/CD-PLATE... 7 VEDLEGG 2: INNLEGGING AV ELEKTRONISK FDV-DOKUMENTASJON I JOBTECH VEDLEGG 3: MERKING VEDLEGG 4: MERKING IHT STATSBYGGS SYSTEM... 17

2 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontorer ved Depo - GSV Kontraktsnr: FDV-dokumentasjon NS FDV-dokumentasjon 1.1 Format på FDV-dokumentasjonen Byggherren har følgende krav til formatet på FDV-dokumentasjonen: FDV-dokumentasjon skal leveres i både elektronisk format og 1 kopi i papirformat (alt 1) Følgende krav stilles til det elektroniske formatet: FDV-dokumentasjonen skal leveres på CD/DVD-plate iht. vedlegg Ansvar Planleggere (ARK/RI) ARK/RI har ansvaret for å legge inn eget produsert dokumentasjonsmateriale, dvs. anleggsbeskrivelse og kravspesifikasjoner samt som bygget tegninger mv. Entreprenøren Entreprenøren har ansvaret for å legge inn materialspesifikasjoner, oversikt over betjenings- og driftsprosedyrer, vedlikeholdsrutiner, feilsøkingsprosedyrer, kontroll- og målerapporter, reservedelsliste, fotografier og andre relevante dokumenter. Denne dokumentasjonen skal gi tilfredsstillende dokumentasjon vedrørende tekniske spesifikasjoner, bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for anleggsdelene. Videre skal all dokumentasjon som innmålinger, innreguleringer, egentestprotokoller, prøvetakinger etc inngå. Totalentreprenører Ved totalentrepriser har totalentreprenøren det hele ansvaret for oppgavene beskrevet ovenfor. 2 Krav til innholdet i FDV dokumentasjonen 2.1 Generelt FDV-dokumentasjonen skal dekke alle bygningsmessige og tekniske installasjoner slik at anleggets driftspersonale finner all nødvendig informasjon for rasjonell drift, vedlikehold og forvaltning. Det skal være med nødvendige henvisninger mellom plan og detaljtegninger, skjemaer og øvrig dokumentasjon. 2.2 Dokumentasjon i forbindelse med byggesaken og andre myndighetsdokumenter I FDV dokumentasjonen skal det inngå kopi eller original av følgende dokumenter: (For de dokumenter som er utført i regi av Forsvarsbygg, rekvireres kopi for innlemming i FDVdokumentasjonen.): 1. Søknad om tiltak 2. Rammetillatelse 3. Søknad om igangsetting av tiltak med Gjennomføringsplaner/Kontrollplaner 4. Igangsettingstillatelse 5. Innsending av søknad om Ferdigattest med kontrolldokumentasjon 6. Endelig Ferdigattest fra kommune 7. Samsvarserklæring Elektro 8. Eventuell kontrolldokumentasjon fra Heiskontrollen 9. Styrings og kontrollskjema med sjekklister (produsentens egenkontrollskjema) for eventuelle prefabrikkerte enheter, for eksempel Våtrom, kjølerom etc. Versjonsdato Side 2 av 17

3 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontorer ved Depo - GSV Kontraktsnr: FDV-dokumentasjon NS Utslippstillatelse(r) 11. Energiberegningene med karakter etter NS 3031 som grunnlag for energimerkingen. 2.3 Leverandørregister Leverandørregisteret inneholder informasjon om leverandører av utstyr og reservedeler. 2.4 Dokumentasjon av produkter, materialer og anlegg Fra alle entreprenører/levererandører skal det leveres dokumentasjon, som minst skal inneholde: - Produktinformasjon med materialspesifikasjoner for alle produkter som er benyttet. Til hvert produkt må det leveres vedlikeholdsforslag med intervallangivelse. Anleggsdokumentasjonen må inneholde eget stoffkartotek over helsefarlige stoffer som har vært benyttet i byggeprosessen. For tekniske fag skal anleggsdokumentasjonen også inneholde: - Rapporter fra målinger og innreguleringer. - Koblingsskjemaer. - Tegninger. 2.5 Driftsinstrukser Alle driftsinstrukser som ikke er beskrevet i SD-anlegget skal beskrives i FDV-dokumentasjonen. Ved registrering er det nødvendig med en kodestruktur som gjør dokumentasjonen lett tilgjengelig for bruker. Driftsinstruksene skal i hovedsak bestå av: - Anleggsbeskrivelser som beskriver anleggets/utstyrets oppbygging og virkemåte. Dette skal ikke være noen lang avhandling, men en nøktern beskrivelse for vedlikeholdspersonalet. - Funksjonsbeskrivelse og brukerveiledning som i klare formuleringer beskriver funksjonaliteten til anlegget og hvordan dette skal betjenes. - Feilmeldinger og kontroll ved driftsproblemer som angir alle feilmeldinger og feilsituasjoner med forklaring om hva feilen er samt veiledning om hva som skal gjøres for å rette feilen og få utstyret i drift igjen. Feilmeldinger og aksjoner som er beskrevet i SD-anlegget, skal ikke beskrives her. 2.6 Vedlikeholdsinstrukser Vedlikeholdsinstruksene skal beskrive: Hva Når Hvordan - Hva som skal vedlikeholdes, dvs. jobben knyttes mot et gitt utstyr, anlegg, bygning eller bygningsdel. - Angir kriterium for forfallsstyringen som et fast tidsintervall mellom hver gang jobben skal utføres. - Beskriver hvordan jobben skal utføres. Beskrives i form av en jobbtekst. Versjonsdato Side 3 av 17

4 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontorer ved Depo - GSV Kontraktsnr: FDV-dokumentasjon NS Til hvert enkelt vedlikeholdsobjekt (bygningsdeler, tekniske installasjoner etc.) som er registrert i utstyrsregisteret, opprettes vedlikeholdsbeskrivelser (jobbspesifikasjoner). 2.7 Papirversjonen Evt. papirversjonen skal leveres i ringpermer som skal ha følgende fast struktur: Skilleark Skillearktittel Ansvarlig 1 Generell info (prosjektorientering, adresselister, etc) 2 Anleggsbeskrivelse (funksjon, oppbygging, hoveddata, systemskjema etc) 3 Kravspesifikasjoner (Forutsetninger etc) 4 Materialspesifikasjon med leverandøradresser. Teknisk dokumentasjon (Håndbøker brosjyrer etc) ARK/RI/PL ARK/RI ARK/RI Entreprenør 5 Betjenings- og driftsveiledning Entreprenør 6 Tidsplanvedlikehold med vedlikeholdsaktiviteter. Loggbok Entreprenør 7 Prosedyrer for feilsøking Entreprenør 8 Kontroll- og målerapporter Entreprenør 9 Liste over forbruksmateriell og reservedeler Entreprenør 10 Fotografier (Nedgravde, skjulte og kritiske anleggsdeler) 11 Tegningslister (Alle relevante tegninger, oppdatert) Entreprenør ARK/RI 12 Tegninger ARK/RI (Alle relevante tegninger i samme målestokk som arbeidstegninger, oppdatert) 3 Merkesystem Alle bygningsdeler og alt utstyr skal nummereres og merkes i henhold til: I mangel av kryss gjelder alternativ 1. Forsvarsbyggs merkesystem basert på NS3451 bygningsdelstabellen, se vedlegg 3 (alt 1) 4 Energimerking For alle bygninger skal det henges opp et merkeskilt i inngangspartiet. Skiltet skal vise hvilken karakter bygningen har fått etter beregninger iht. energimerkeforskriften. (Ref. Versjonsdato Side 4 av 17

5 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontorer ved Depo - GSV Kontraktsnr: FDV-dokumentasjon NS Krav til dokumentasjon ved leveranse av innmålingsdokumentasjon Følgende dokument/filer skal ligge med leveransen til Forsvarsbygg 1. Landmålingsrapport 2. SOSI-fil 3. Kartplott/skisse over innmålt situasjon og situasjonen rundt 4. SOSI-kontrollrapport 5. Bildefiler over kummer og trasè Leveransen skal være iht. vedlegg 5 Kravdokument innmåling 6 Opplæring 6.1 Generelt Opplæring av driftspersonell skal utføres umiddelbart etter at dokumentasjonen er godkjent, og dokumentasjonsdelen skal brukes aktivt i denne fasen. Opplæring og dokumentasjon av opplæringen skal gjøres i henhold til: Struktur på opplæringen og dokumentasjon av opplæring, se pkt 6.2. Temaliste for opplæring, se pkt Struktur på opplæring og dokumentasjon av opplæring Opplæringen skal bygges opp etter følgende struktur: 1. Emne som det skal gis opplæring / instruksjon i: Temaliste skal benyttes for å dokumentere det som skal gjennomgås. Se eget punkt nedenfor. 2. Opplæring har følgende formål: Bruker skal etter opplæringen være fullt ut i stand til å drifte/vedlikeholde det anlegg som undervisningen har omfattet. 3. Når skal opplæringen gjennomgås: Undervisningen skal gjennomgås før anleggene skal overtas. 4. Hvordan skal opplæringen / instruksjonen gis: Opplæringen skal gis som klasseromsundervisning for den orienterende og teoretiske delen, mens for den praktiske delen skal det gis undervisning ute i anlegget på vedkommende bygningsdel. Det skal utarbeides daglig timeplan for alle dager som undervisningen foregår. 5. Henvisninger / hjelpemiddel / dokumentasjon: Den ferdige FDV-dokumentasjonen skal benyttes i undervisningen for alle bygningsdeler. 6. Hvem skal delta i opplæringen (mottaker): Byggherren velger ut de personer som han ønsker skal delta i opplæringen. 7. Hvem står for opplæringen (operativt ansvar): - Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre opplæringen etter oppsatt fremdriftsplan. Det skal skje i nært samarbeide med byggherre og bruker. - For å gjennomføre opplæring skal entreprenøren skal benytte personell med god kunnskap til det/de anlegg opplæringen omfatter. - Byggherren stiller passende undervisningslokaler og hjelpemidler for undervisningen til rådighet. 8. Evaluering: Versjonsdato Side 5 av 17

6 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontorer ved Depo - GSV Kontraktsnr: FDV-dokumentasjon NS Entreprenøren skal tydelig angi de grunnleggende kunnskaper/forutsetninger som deltakerne i undervisningen skal ha for å få maksimalt utbygge av deltakelsen. - Evaluering av hva elevene har oppfattet av undervisningen skal foretas og fremlegges etter avslutning. 9. Underskrifter: Dokumentasjon når opplæringen er gjennomført, skal underskrives av firmaet som har ansvar for å gi opplæringen/instruksjonen i henhold til kontrakt med Forsvarsbygg. Hver enkelt mottaker av opplæringen kvitterer med underskrift. 6.3 Temaliste for opplæring Temalisten nedenfor skal benyttes som dokumentasjon på at opplæring er gjennomført: Hovedtema: Dato for opplæring Opplæringsansvarlig. Signatur Brukerkvittering for mottatt opplæring. Signatur: Versjonsdato Side 6 av 17

7 Vedlegg 1: Innlegging av FDV-dokumentasjon på DVD/CD-plate Planleggere og entreprenører som skal utforme disse, vil på forespørsel få en elektronisk mal for B/Adokumentasjon som skal benyttes. 1.1 Meny Den elektroniske dokumentasjonsdelen inneholder 6 menygrupper: - Forside - Orientering - B/A - dok - Tegninger - Brannvern - Hjelp 1.2 Katalogstruktur Systemet er delt opp i 3 hovedkataloger med tilhørende underkataloger. Hovedkatalogene er: Hovedkatalog /system /forside /kataloger /tegninger Merknad: Innholdet i katalogen System for øvrig må ikke endres! Fila forside.html på /forside skal bearbeides. Her finns hele katalogstrukturen basert på 1-, 2- og 3-siffernivå etter byggedelstabellen (NS3451). Katalognavnene er generelt bare angitt med tallkode. Det er viktig å merke seg hvilket tallkode som gjelder for aktuell anleggsdel. Se NS3451-tabellen. Alle eksisterende datafiler skal bearbeides og nye datafiler legges inn på sine tilhørende kataloger. Filnavnene på eksisterende filer må ikke endres! Katalogen har underkatalogene: /tegninger/arkitekt /tegninger/bygg /tegninger/vvs /tegninger/elektro /tegninger/brann /tegninger/annet Alle tegningsfiler (dwg- og pdf-filer) plasseres på sine respektive underkataloger, og de tilhørende HTML-filene skal redigeres slik at de fremstår som komplette tegningslister. "Tegningsnavn" i tegningslista linkes til tilhørende pdf-fil. Filnavnene på dwg-filene skal være i henhold til NS Kravene er definert under kravspesifiasjonen "Tegninger". 1.3 Datafiler Datafilene skal være på standard filformater. De aktuelle filformatene er: HTML (Microsoft Internet Explorer. Redigeres helst med Microsoft Frontpage) DOC (Microsoft Word) XLS (Microsoft Excel) PPT (Microsoft Powerpoint) PDF (Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reader) DWG (Autocad) JPEG (Foto) Versjonsdato Side 7 av 17

8 Datafilene skal navngis med filnavn som er mest mulig selvforklarende vedr. innhold, og filene skal plasseres i korrekt fagkatalog. NB! CAD-filene (dwg) skal navngis som angitt under kap. Tegninger. Filnavnenes lengde skal begrenses til maksimalt. 25 tegn. 1.4 Forside Åpningsside for B/A-dokumentasjonen. Informasjon om eiendomsforvalter, etablissement, inventarnavn, inventarnr., stedsplassering og representativt foto av anlegget skal legges i fila forside.html på katalogen /fdv/forside. Utføres av FBU Orientering Innholder tekstdokument vedr. retningslinjer for B/A-dokumentasjon (denne tekstfila), samt tabell over NS Bygningsdelstabellen. Informasjonen i denne delen skal ikke endres. 1.5 B/A Dokumentasjon Følgende skal bearbeides ved utarbeidelse av B/A-dokumentasjon: Innhold: Generelle opplysninger Åpner tabelloversikt Prosjektorganisasjon. (/kataloger/0/prosjektorg.html) Åpner tabelloversikt adresser for alle involverte parter i prosjektet. Adresser, tlf, e-post, etc. (/kataloger/0/adresser.html) Åpner tabelloversikt over serviceavtaler. Info om anleggsdel, firma, adresse, tlf/fax og e-post. Linkes til aktuelle avtaledokumenter. (/kataloger/0/serviceavtaler.html) Åpner tabelloversikt over utførte inspeksjoner i drifts-/bruksfase. Eks. Økoprofilanalyser, tilstandsanalyser, etc. Linkes til aktuelle dokumenter. (/kataloger/0/inspeksjoner.html) Åpner tabelloversikt over anleggets HMS/Intern kontroll-dokumenter. Linkes til aktuelle dokumenter. (/kataloger/0/hms.html) Åpner tabelloversikt over nye myndighetskrav etter at anlegget er tatt i bruk. Linkes til aktuelle dokumenter. (/kataloger/0/myndighet.html) Orientering Kort orienterende omtale av samlet anlegg. (/kataloger/1/beskrivelse.html) Oversikt over romskjemaer. Linkes til aktuelle dokumenter. (/kataloger/1/romskjema.html) Ansvarlig: Rådgivergruppe Rådgivergruppe Driftsorganisasjon Driftsorganisasjon Driftsorganisasjon Driftsorganisasjon Rådgivergruppe Rådgivergruppe For HVER anleggsdel (2-siffernivå), er det lagt inn EN fil som skal bearbeides. (Eks. "32fdv.html" plassert på /kataloger/3/32/). Hver av disse filene har samme struktur og inneholder fra 1 9 temaer som skal bearbeides. Den følgende opplistingen viser disse 9 temaene og hvem som normalt er ansvarlig for disse: Versjonsdato Side 8 av 17

9 Innhold Ansvarlig Anleggsbeskrivelse Rådgivergruppe Hver anleggsdel skal beskrives med hensyn til funksjon, oppbygging og hoveddata. (Det er ikke den mengdespesifiserende anbudsbeskrivelsen som skal inngå her.) Kravspesifikasjoner Rådgivergruppe Prosjektforutsetninger for anleggsdelene. (Eks. laster, klimakrav, effektbehov, etc.) Materialspesifikasjon Entreprenører Tabell med oversikt over alt levert og installert utstyr. Tabellinnholdet skal linkes til tilhørende dokumentasjonsfiler. Dokumentasjonen skal være av teknisk karakter, og gjelde kun det installerte utstyret. (Innholder dokumentasjon informasjon som omfatter flere produkter, skal de installerte produktene entydig angis.) Dokumentasjonsfilene skal plasseres på tilhørende faglige 3-sifferkatalog. (Eks. Dokumentasjonsfiler vedr. takrenner plasseres på /kataloger/2/26/266.) Betjening / Drift Entreprenør og Rådgivergruppe Tabell med oversikt over betjenings- og driftsprosedyrer. Tabellinnholdet linkes til filer med spesifiserende beskrivelser for betjening og drift av anleggsdelene. De spesifiserende filene plasseres på tilhørende 3-sifferkatalog som ender på 0. (Eks. Betjenings-/driftsbeskrivelse for reservekraftaggregat plasseres på /kataloger/6/61/610.) Vedlikehold Entreprenører Tabell med oversikt over vedlikeholdsrutiner. Tabellinnhold linkes til filer som angir spesifiserende beskrivelser av aktiviteter for teknisk, økonomisk og funksjonsmessig riktig bruk av anleggene. De spesifiserende filene plasseres på tilhørende 3-sifferkatalog som ender på 0. (Eks. Vedlikeholdsbeskrivelse for gulvoverflater plasseres på /kataloger/2/25/250.) Feilsøking Entreprenører Tabell med oversikt over feilsøkingsprosedyrer. Tabellinnhold linkes til filer som angir oversiktlige oppstillinger over hvordan BRUKER kan finne frem til oppståtte feil på anlegget, og prosedyrer for utbedring av disse. De spesifiserende filene plasseres på tilhørende 3-sifferkatalog som ender på 0. (Eks. Feilsøkingsprosedyrer for varmeanlegg plasseres på /kataloger/3/32/320.) Kontroll- og målerapporter Entreprenører og Rådgivergruppe Tabell over alle aktuelle rapporter som gjelder anlegget. Tabellinnhold linkes til fil som innholder rapportinnhold. Filene skal gis kort, selvforklarende navn, og plasseres på tilhørende 3-sifferkatalog som ender på 0. (Eks. Innreguleringsrapporter for ventilasjonsanlegg plasseres på /kataloger/3/36/360.) Reservedelsliste Entreprenører Liste over ulike reservedeler/forbruksmateriell, antall og leverandør. Fotografier Rådgivergruppe Tabell med opplisting av bilder som er av betydning for anleggsforståelsen. Tabellen skal ha spesifiserende tekst for hvert bilde. Tabellinnhold linkes til tilhørende bildefil, og bildevisning skal åpnes i nytt vindu. Bildefilene skal ha kort, selvforklarende filnavn og plasseres i underkatalogene /bilder på tilhørende 2-sifferkatalog. (Eks. Bilder vedr. Versjonsdato Side 9 av 17

10 Utomhus VVS plasseres i /katalog/7/73/bilder.) Spesielt skjulte, nedgravde og kritiske installasjoner skal dokumenteres med bilder! 1.6 Tegninger ENTYDIG NUMMERERINGSSTRENG: CAD-tegninger skal i FORSVARSBYGG entydig bestemmes ut av følgende nummereringsstreng: Etabl.kode Inventarnr. Fagindeks Tegningsnr. Rev.indeks Rev.nr. Se også Forsvarsbyggs DAK manual. 1.7 Forklaring Etablissementskode 6-sifret identifikasjonskode for etablissementet / leiren. Denne fåes av FORSVARSBYGG. Inventarnummer 4-sifret identifikasjonskode for bygget/anlegget, innenfor respektive etablissement. Dette fåes av FORSVARSBYGG. Fagindeks Følger NS 8351 Tegningsnummer Revisjonsindeks Revisjonsindeksen markerer milepæler i prosjektet / for bygget. A- Arkitekt B- Byggeteknisk E- Elektro / Elkraft G- Geoteknikk I- Interiørarkitekt K- Veibygging L- Landskapsarkitekt R- Reguleringsarkitekt T- Tele og automatisering V- VVS W- Energi Z- VA X- Brann inventarkartet situasjonsplaner etc plantegninger for 1. plan plantegninger for 2. plan plantegninger for 3. plan osv. U101 - U199 plantegninger for 1. plan under terrengnivå U201 - U299 plantegninger for 2. plan under terrengnivå osv fasadetegninger snitt detaljer skjemategninger anleggstegninger For loft benyttes tegningsnummer for første ledige etg. A Oversendelse Forsvarsbygg og konsulenter. B Ferdig forprosjekt. C Anmeldelsestegninger. Versjonsdato Side 10 av 17

11 D Prosjektering. E Som anbudsvedlegg. F Til kontraktsdokumentet. G For produksjon / bygging. H Som bygget. Revisjonsnummer Fortløpende nummer (2 siffer) som benyttes i tillegg til revisjonsindeksen. Starter på 01 for hver revisjons indeks / fase. Eksempel på nummering av tegninger (CAD-filer): 4-manns bolig ved Skjold Garnison. Det er Etablissementskode: mottatt "som bygget"-dokumentasjon for Inventarnummer: 0011 bygget, blant annet arkitekt-/plantegninger for Fagindeks: A plan 2. Grunnlag for nummerering for denne Tegningsnr.: 0201 tegningen blir dermed: Rev. indeks: H Rev.nr.: 01 Dette gir: A0201H01.dwg 1.8 Plassering av tegninger Tegningene skal medleveres i digital form både som dwg-filer og pdf-filer - og være oppdatert i henhold til leveranse og utført arbeid. ( Som bygget - tegninger.) Tegningsfilene skal plasseres på sine respektive underkataloger. Hovedkatalogen /tegninger er oppdelt i følgende underkataloger: /tegninger/arkitekt /tegninger/bygg /tegninger/vvs /tegninger/elektro /tegninger/brann /tegninger/andre Underkatalogen /andre fanger opp alle tegningene som ikke tilhører fagkategoriene Arkitekt, Bygg, VVS, Elektro og Brann. Underkatalogene innholder tegningslister benevnt henholdsvis: arkitekt.html i katalogen /tegninger/arkitekt bygg.html i katalogen /tegninger/bygg vvs.html i katalogen /tegninger/vvs elektro.html i katalogen /tegninger/elektro "brann.html" i katalogen /tegninger/brann andre.html i katalogen /tegninger/andre Tegningslistene skal innholde tegningsnavn, tegningsnr./rev.index og filnavn på tilhørende dwg-fil. Tegningsnavnene skal linkes til tilhørende pdf-fil, og åpnes i nytt vindu. 1.9 Brannvern Brannvern er så vesentlig og spenner over så mange anleggsområder, at temaet er gjort til egen del i hovedmenyen. Følgende undermeny er lagt under Brannvern: Organisatorisk Gjelder først og fremst "Særskilte brannobjekter" ihht "Forskrift om brannforebyggende Personell Opplæring og brannøvelser Brannvernorganisasjonen synliggjøres med blant annet "Navn på Brannvernkontakt" hos bruker og "Navn på Brannvernleder" hos Forsvarsbygg. Utarbeides av driftsorganisasjon. Det er krav til opplæring og gjennomføring av brannøvelse for alle brukere (ledere, ansatte og vernepliktige mannskaper). Deltakerlister skal utarbeides. Utarbeides av driftsorganisasjon. Versjonsdato Side 11 av 17

12 tiltak og tilsyn", men kan også legges inn for andre bygg og anlegg. Tegninger Brannalarm Brannslokking Brannventilasjon Annet 1.10 hjelp Instrukser og planer Vakt eller annen overvåking Husbranninstruks (eller tilsvarende) utarbeides. "Instruks for Brannvernkontakt" og "Instruks for Brannvernleder" legges inn. For overnattingsbygg er det aktuelt med "Branninstruks for vaktfunksjon". Bygg med resepsjon skal ha "Branninstruks for resepsjonsvakt". Andre branninstrukser kan være aktuelle og vurderes. For bygg i Risikoklasse 5 og 6 er det krav til rednings- og beredskapsplaner. Link til eksempler på Branninstrukser samt Rednings- og beredskapsplan. Utarbeides av driftsorganisasjon. Overnattingssteder (Risikokl. 6) skal ha vaktordning/likeverdig overvåking med tilhørende instruks ihht "Instruks og planer". Utarbeides av bruker. Åpner tegningsliste for branntegninger. Åpner B/A-informasjonen vedr Alarm og signal. Åpner B/A-informasjonen vedr Brannslokking. Åpner tabelloversikt vedr. brannventilasjon, og linker til disse. Åpner tabelloversikt over andre relevante dokumenter vedr. brannsikring, og linker til disse. Hovedmenyen består av 5 punkter: * Forside (startside) * Orientering (som gir en orientering vedrørende struktur, krav til utførelse, etc. samt undermeny med NS3451) * B/A-Dok (Se nedenfor) * Tegninger (Se nedenfor) * Brannvern (Se nedenfor) Velger en B/A-Dok, får man opp valgbokser for å velge ønsket anleggsdel. Når ønsket anleggsdel er valgt, kommer man direkte til aktuell B/Ainformasjon med følgende undermeny: Menypunktene linker direkte inn til angjeldende informasjon vedr. aktuell anleggsdel. Anleggsbeskrivelse Kravspesifikasjoner Materialspesifikasjoner Betjening / Drift Vedlikehold Feilsøking Kontroll-/målerapporter Reservedeler Fotografier Velger en Tegninger, får man opp undermenyen: Fagvalgene gir tilgang til tegningslister med link til tegningene. Arkitekt Bygg VVS Elektro Brann Annet Velger en Brannvern får man opp undermenyen: Menypunktene linker til tabeller med oversikt over aktuell informasjon. Organisatorisk Tegninger Brannalarm Brannslokking Brannventilasjon Annet Ved å velge B/A-dok, kommer man til meny som Innhold med 1- og 2-siffernivå i byggedelstabellen. Ved å velge fra denne Innholds-menyen, vil en få listet opp de filer som ligger lagret på katalogen med samme navn som sifferkoden. Versjonsdato Side 12 av 17

13 For å navigere seg fram i menyen er det også viktig å kunne bygningsdelstabellen. Den finner du under hovedmenyen Orientering og klikke på NS3451. Versjonsdato Side 13 av 17

14 Vedlegg 2: Innlegging av elektronisk FDV-dokumentasjon i JobTech Det meste av sluttdokumentasjonen skal registreres i en elektronikk database med betegnelsen JobTech. Ved oppstart av registreringsarbeidet bør den som skal utføre leveransen rekvirere Forsvarsbyggs veiledende dokument; Veiledning med å utarbeide FDV- dokumentasjon der Forsvarsbygg benytter JobTech systemet. (I denne er det ingen andre/nye krav enn det som er opplistet her, men dokumentet inneholder en del retningslinjer og eksempler på hvordan den elektroniske FDV- dokumentasjonen kan være.) Med unntak av tegninger og referansedokumentasjon, skal all dokumentasjon registreres elektronisk i JobTech. Med referansedokumentasjon menes dokumentasjon som ikke er hensiktsmessig å registrere i JobTech. Dette er bl.a. datablad, måleresultater, håndbøker o.l. Denne dokumentasjonen settes bare inn i Papirutgaven. Tekniske beskrivelser som registreres elektronisk i JobTech skal baseres på koding tilnærmet standarden NS3451. (Bemerk at nyere utgaver av NS 3451 kan være videreutviklet fra det tidspunktet oppsettet i JobTech er laget.) Ved siden av digitale branntegninger, skal det registreres brannrelaterte komponenter/utstyr. Jfr. krav i kap. for Brann- og røyktetting. En del av branndokumentasjonen skal inngå som en del av den tekniske beskrivelsen i vedlikeholdsbeskrivelsen og i driftsinstruksene. Versjonsdato Side 14 av 17

15 Vedlegg 3: Merking 1. Lokaliseringskode Alle vedlikeholdsobjektene som beskrives skal ha en lokaliseringskode. Lokaliseringskoden viser hvor utstyret/bygningsdelen er plassert i etablissementet. Alle utstyrskoder skal legges opp etter Forsvarets etablissementskoding, modifisert for vedlikeholdsstyring. 2. Kodeprinsipp - Anlegg kodes ut i fra funksjon. - Bygg kodes ut i fra type. 3. Oppbygning av NS 3451 NS3451 er bygget opp etter følgende system: 1. siffernivå: Hovedinndeling etter fag (bygg, VVS, El/Tele, etc) "-----: Hovedbestanddel i hovedinndelingen "-----: Elementer som inngår i hovedbestanddelene Eksempel: 1. siffernivå: 2 Hovedinndeling (bygning) "-----: 23 Hovedbestanddel (sekundære bygningsdeler, utvendig) "-----: 233 Element (vinduer) 4. Kodestruktur for nummerering og merker Alle bygningsdeler og utstyrsenheter som beskrives skal ha en objektkode i henhold til strukturen gitt nedenfor: BBBBBB OOOO HHH EEE KKKK DD Hvor: BBBBBB Basenavn (LFM) Etablissement 6 siffer OOOO Område Inventarnummer 4 siffer HHH Hovedgruppe NS " EEE Enhet Utstyrskode/systemnummer 3 " KKKK Komponent Løpenummer./komponentkode 4 " DD Delkomponent Løpenummer 2 " Eksempel 1: BYGG Hovedinngangsdør Vinduer og dører mv. (NS3451) Forvaltningsbygg, inventarnummer 0006 Etablissementskode Eksempel 2: VVS BA02 01 Versjonsdato Side 15 av 17

16 Motor Tilluftsvifte nr 2 Ventilasjonssystem nr 1 Luftbehandling (NS3451). Forvaltningsbygg, inventarnummer 0006 Etablissementskode Anlegg kodes ut fra funksjon. Bygg kodes ut fra type. Det er viktig at nummerering og merking av bygningsdeler og utstyr tar utgangspunkt i vedlikeholdsbehovet, dvs. at alle bygningsdeler og utstyr som krever vedlikehold blir nummerert og merket. I noen tilfeller vil det kunne være tilstrekkelig at bygningsdelene / utstyret brytes ned på hovedbestanddel (2. siffernivå), mens det i de fleste tilfeller er nødvendig å gå ned på element (3. siffernivå). 5. Lokaliseringskoder Alle bygningsdeler og utstyrsenheter som beskrives skal også ha en lokaliseringskode. Lokaliseringskoden viser hvor utstyret / bygningsdelen er plassert i etablissementet. Alle utstyrskoder skal legges opp etter Forsvarets etablissementskoding, modifisert for vedlikeholdsstyring. FF KK OO AAAA CCC DDD EEEE FF hvor FF KK OO AAAA CCC DDD EEEE FF Fylke Kommune Område Inventarnummer (bygg/anlegg) Systemtype (i henhold til NS3451) System nummer Komponent navn Komponent løpenummer 6. Fysisk merking Alle objekter/komponenter som det refereres til i FDV- dokumentasjonen skal fysisk merkes med samme kode. Entreprenøren skal merke bygningsdeler og tekniske installasjoner i henhold til: Rør og kabler merkes med spesialmerking av standard type for faget. Dersom ikke annet er avtalt skal utstyr merkes med graverte skilter festet med 2 stk skruer, hvor det er mulig, eventuelt med strips hvor dette er det mest naturlige. Skilt, svarte bokstaver på hvit bunn, skiltstørrelse ca. 60 x 20 mm Bokstavstørrelse 4,5 mm. Versjonsdato Side 16 av 17

17 Vedlegg 4: Merking iht Statsbyggs system 1. Generelt Alle bygningsdeler og alt utstyr skal nummereres og merkes i henhold til Statsbyggs prosjekteringsanvisning PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM) basert på siste utgave av NS3451 Bygningsdeltabellen. RI, ARK, entreprenør og leverandør skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter (dører, overflater, installasjoner, utstyr, rør, kanaler, ledninger/kabler, uttak osv.). ID-merking skal finnes på alle bygg- og anleggstegninger og i all annen dokumentasjon som produseres. Statsbyggs prosjekteringsanvisning PA0802 (Tverrfaglig merkesystem) omfatter også en del generelle bestemmelser som skal benyttes (bla. skiltutforming, omfang av fysisk merking osv.). 2. Unntak På Haakonsvern benyttes et annet system for Elektro høyspent infrastruktur. Forsvarsbygg har utarbeidet egen instruks for bruk av dette systemet. Systemet gjelder fremføring av infrastruktur kabler frem til første punkt (hovedtavle) i det aktuelle bygget. Fra hovedtavle og internt i bygget benyttes TFM. 3. Kodestruktur Det er viktig at nummerering og merking av bygningsdeler og utstyr tar utgangspunkt i vedlikeholdsbehovet, dvs. at alle bygningsdeler og utstyr som krever vedlikehold blir nummerert og merket. I noen tilfeller vil det kunne være tilstrekkelig at bygningsdelene /utstyret brytes ned på 2-siffernivå, mens i de fleste tilfeller er det nødvendig å gå ned på 3-siffernivå. Alle bygningsdeler og utstyrsenheter som beskrives skal også ha en lokaliseringskode. Lokaliseringskoden viser hvor utstyret / bygningsdelen er plassert i etablissementet. Alle utstyrskoder skal legges opp etter Forsvarets etablissementskoding. 4. Fysisk merking Alt utstyr/alle komponenter skal være fysisk merket før ferdigstillelse. Krav til fysisk merking og skiltutforming er angitt i PA Link til PA0802: Versjonsdato Side 17 av 17

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 4 FDV DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 4 FDV DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS 8407 NOTODDEN KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Blueskommunen KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 4 FDV DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS 8407 Brakkemoduler for undervisning på Rygi Barneskole

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn Vei Setermoen Skytefelt Prosjektnummer 2455346 Kontraktsnummer 450956 Prosjektnr: 2455346 Prosjektets navn: Vei Setermoen

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Fredrikstad Offentlige toaletter

TILBUD/KONTRAKT Fredrikstad Offentlige toaletter TILBUD/KONTRAKT 2435115 Fredrikstad Offentlige toaletter KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III KRAV TIL LEVERANSER AV SLUTTDOKUMENTASJON: DOKUMENTASJON AV BYGGESAK FDV-DOKUMENTASJON INNMÅLINGSDATA BRANNDOKUMENTASJON

Detaljer

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING NS

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING NS 2485063 UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING NS 8405-3430-3431 Forsvarsbygg 0 Tilbudskonkurranse B08 26.08.2011 ES Revisjon

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT nr: Prosjektnr: S17

TILBUD/KONTRAKT nr: Prosjektnr: S17 TILBUD/KONTRAKT nr: Prosjektnr: 2435085 S17 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III KRAV TIL LEVERANSER AV SLUTTDOKUMENTASJON: DOKUMENTASJON AV BYGGESAK FDV-DOKUMENTASJON INNMÅLINGSDATA BRANNDOKUMENTASJON MERKING

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Prosjekt Nytt kjøleanlegg

TILBUD/KONTRAKT Prosjekt Nytt kjøleanlegg TILBUD/KONTRAKT 430345 Prosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg Alle entrepriser (V5 Automatikk entreprise) E 01 For tilbud

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Idrettsparken. P-plasser kontrakt nr

TILBUD/KONTRAKT Idrettsparken. P-plasser kontrakt nr TILBUD/KONTRAKT 2445062 Idrettsparken. Pplasser kontrakt nr. 440378. KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III KRAV TIL LEVERANSER AV SLUTTDOKUMENTASJON: DOKUMENTASJON AV BYGGESAK FDVDOKUMENTASJON INNMÅLINGSDATA BRANNDOKUMENTASJON

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Utbedring av bane 9 på Ramnes skytefelt /4790

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Utbedring av bane 9 på Ramnes skytefelt /4790 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8405 Utbedring av bane 9 på Ramnes skytefelt 13-105 2012/4790 1 FDV-dokumentasjon 1.1 Format på FDV-dokumentasjonen Byggherren har følgende krav til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS MOHÅ-Retekking tak på Containerlager, Elvegårdsmoen /2889

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS MOHÅ-Retekking tak på Containerlager, Elvegårdsmoen /2889 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8405 MOHÅ-Retekking tak på Containerlager, Elvegårdsmoen. 16-142 2016/2889 1 1 FDVU-dokumentasjon 1.1 Generelt FDVU-dokumentasjon omhandler all den

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS P Klungset leir Oppgradering avløp. Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS P Klungset leir Oppgradering avløp. Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8405 P2455375 Klungset leir Oppgradering avløp Kontrakt 450767 Konkurransegrunnlagets del III-C FDV-dokumentasjon NS 8401-8405-8407 Prosjektnr: 2455375

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning /762

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning /762 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8405 Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning 16-138 2016/762 1 1 FDVU-dokumentasjon 1.1 Generelt FDVU-dokumentasjon omhandler

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Utskifting av sterkstrøms fordeling på BTV i Bjerkvik /2921

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Utskifting av sterkstrøms fordeling på BTV i Bjerkvik /2921 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8407 Utskifting av sterkstrøms fordeling på BTV i Bjerkvik 13-022 2013/2921 Konkurransegrunnlagets del III-C FDV-dokumentasjon NS 8401-8405-8407 Prosjektnr:

Detaljer

Vadsø Kommune. Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Vadsø Kommune. Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E2 KRAV TIL B/A-DOKUMENTASJON MERKING OG OPPLÆRING 0 For tilbud 06.01.14 BP BP Revisjon Revisjonen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Rehabilitering av kuldeanlegg på messebygg, Evenes flyplass /2798

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Rehabilitering av kuldeanlegg på messebygg, Evenes flyplass /2798 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8407 Rehabilitering av kuldeanlegg på messebygg, Evenes flyplass 16-157 2016/2798 1 1 FDVU-dokumentasjon 1.1 Generelt FDVU-dokumentasjon omhandler

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8407 Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 Prosjektnr: 2435144 Prosjektets navn: Linderud

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Bardufoss Rusta infrastruktur

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Bardufoss Rusta infrastruktur KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Bardufoss Rusta infrastruktur 2455414 450839 Prosjektnr: 2455414 Prosjektets navn: Bardufoss - Rusta infrastruktur Kontraktsnr: 450839

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Bardufoss Kjøkken/messe

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Bardufoss Kjøkken/messe KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Bardufoss Kjøkken/messe 2455336 450803 Prosjektnr: 2455336 Prosjektets navn: Bardufoss kjøkken/messe Kontraktsnr: 450803 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Vadsø Kommunale Eiendomsselskap KF KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III C KRAV TIL B/A-DOKUMENTASJON MERKING OG OPPLÆRING

Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Vadsø Kommunale Eiendomsselskap KF KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III C KRAV TIL B/A-DOKUMENTASJON MERKING OG OPPLÆRING Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Vadsø Kommunale Eiendomsselskap KF KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III C KRAV TIL B/A-DOKUMENTASJON MERKING OG OPPLÆRING 0 For tilbud 06.02.15 RES RA Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Prosjektering utvidelse administrasjonsbygg for Kystvakta Sortland.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Prosjektering utvidelse administrasjonsbygg for Kystvakta Sortland. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Prosjektering utvidelse administrasjonsbygg for Kystvakta Sortland. Avtalenr. 450910 Prosjektnr: 2455379 Prosjektering utvidelse administrasjonsbygg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Heistadmoen Hengsvann oppgradering og utvikling av baneanlegg Prosjektnr: 2495297 Kontraktsnr: 491180 Prosjektnr: 2495297 Prosjektets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS Kontrakt Brakkerigg på Reitan

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS Kontrakt Brakkerigg på Reitan KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS 8407 Kontrakt 450848 Brakkerigg på Reitan 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDV-DOKUMENTASJON... 3 1.1 Format på FDV-dokumentasjonen... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Prosjektering for rehabilitering idrettsbygg Rena leir Prosjektnummer: 2423014 Kontraktsnummer: 420062 Prosjektnr: 2423014 Prosjektets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS renovering/nybygg kontorer driftsavdeling/renhold FB Andøya

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS renovering/nybygg kontorer driftsavdeling/renhold FB Andøya KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 14-048 renovering/nybygg kontorer driftsavdeling/renhold FB Andøya Prosjektnr: 14-048 Prosjektets navn: Renovering/nybygg kontorer driftsavdeling/renhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Prosjekt Bardufoss helikopterbase Kontrakt Flyoperative flater

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Prosjekt Bardufoss helikopterbase Kontrakt Flyoperative flater KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Prosjekt 2455334 Bardufoss helikopterbase Kontrakt 450904 Flyoperative flater Konkurransegrunnlagets del III-C FDV-dokumentasjon NS

Detaljer

Tilbud nr B1 Byggentreprise. Prosjekt Infrastruktur HOS Resterende arbeider Fase 3

Tilbud nr B1 Byggentreprise. Prosjekt Infrastruktur HOS Resterende arbeider Fase 3 Tilbud nr 480297 B1 Byggentreprise Prosjekt 2485088 Infrastruktur HOS Resterende arbeider Fase 3 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Prosjekt Bardufoss befalsforlegning fase 2 Rusta

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Prosjekt Bardufoss befalsforlegning fase 2 Rusta KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8407 Prosjekt 100315 Bardufoss befalsforlegning fase 2 Rusta Kontrakt 451008 Totalentreprise bygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDVU-DOKUMENTASJON...

Detaljer

Prosjekt KNAPPEN Fornyelse infrastruktur i fjellanlegg og Prosjekt Ladestasjon UVB Oppgradere ladestasjon

Prosjekt KNAPPEN Fornyelse infrastruktur i fjellanlegg og Prosjekt Ladestasjon UVB Oppgradere ladestasjon Prosjekt 2485159 KNAPPEN Fornyelse infrastruktur i fjellanlegg og Prosjekt 2485172 Ladestasjon UVB Oppgradere ladestasjon Tilbud/Kontrakt 480405 rådgivning og prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDVU-DOKUMENTASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Gradering... Feil!

Detaljer

TILBUD/ KONTRAKT NR Prosjekt Setermoen Utvidelse av Troms landverksted

TILBUD/ KONTRAKT NR Prosjekt Setermoen Utvidelse av Troms landverksted TILBUD/ KONTRAKT NR. 450450 Prosjekt 2455143 Setermoen Utvidelse av Troms landverksted KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E3 KRAV TIL B/A-DOKUMENTASJON MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING For tilbud 14.5.2010 TAF

Detaljer

Klimakammer KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E2

Klimakammer KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E2 Dette er en spesialutgave for de deler av Forsvarsbygg som benytter Jobtech. 2445076 Klimakammer KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E2 KRAV TIL LEVERANSER AV SLUTTDOKUMENTASJON: DOKUMENTASJON AV BYGGESAK FDV-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Prosjektnavn Stridsskytebane Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Prosjektnavn Stridsskytebane Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8405 Prosjektnavn Stridsskytebane Prosjektnummer 2455496 Kontraktsnummer 450978 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDV-DOKUMENTASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Bardufoss brannstasjon Prosjekt Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Bardufoss brannstasjon Prosjekt Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Bardufoss brannstasjon Prosjekt 100076 Kontrakt 450802 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDV-DOKUMENTASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Format på

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Utbedring vei, Hegra festning

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS Utbedring vei, Hegra festning KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDV-DOKUMENTASJON NS 8401-8405-8407 Utbedring vei, Hegra festning 2015021679 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDV-DOKUMENTASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Format på FDV-dokumentasjonen

Detaljer

Hålogalandsgata 131 Tilbud/Kontrakt nr - navn Entreprise K400

Hålogalandsgata 131 Tilbud/Kontrakt nr - navn Entreprise K400 Tilbud/Kontrakt nr - navn Entreprise K400 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E2 KRAV TIL B/A-DOKUMENTASJON MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING Revidert 24.01.13 AV Revidert 03.01.13 AV Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING. Hammerfest Sykehus, Varmepumpeanlegg med bergvarme

KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING. Hammerfest Sykehus, Varmepumpeanlegg med bergvarme Senter for drift og eiendom. KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING Hammerfest Sykehus, Varmepumpeanlegg med bergvarme Tilbud/Kontrakt : Etablering av Brønnpark (K350) Varmepumpeanlegg

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

Prosjektnavn Tilbud/Kontrakt nr - navn KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING

Prosjektnavn Tilbud/Kontrakt nr - navn KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING Tilbud/Kontrakt nr - navn KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON, MERKING, PRØVEDRIFT OG OPPLÆRING 3 Revidert 06.03.15 KS 2 Revidert 24.01.13 AV 1 Revidert 03.01.13 AV Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: NR KS00002 Revisjon: 1.1 / 10.09.2010 Side:

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon

Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon Innhold INNLEDNING 3 KRAV TIL FDVU-DOKUMENTASJON 3 Generelt om FDVU-dokumentasjon 3 Metode for innsamling 3 Kravspesifikasjoner 3 INNHOLD I FDVU-DOKUMENTASJON 4

Detaljer

Krav til FDV-dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon E06 11.03.11 Implementering GMWEE GMRTV GMFAG E05 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E04 26.02.10 Implementering GMRTV GMWEE GMFAG E03 15.09.09 Implementering GMWEE GMTND GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GENERELLE DOKUMENTER DOK.NR.: Ac1.nn Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 25.04.2016 0.00 Versjonnr.: 0.00 SIDE NR.: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON SIDE NR.: 2 av 6 Innhold: GENERELT....

Detaljer

Skien kommune / Eiendomsenheten.

Skien kommune / Eiendomsenheten. Skien kommune / Eiendomsenheten. Kravspesifikasjon for digital produksjon av tegninger (dak). Denne spesifikasjon angir krav og retningslinjer for utførelse av digitale tegninger for Skien kommune ved

Detaljer

FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE

FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE 1.1 Innledning 1.2 Krav til FDV- dokumentasjon 1.2.1 Generelt om FDV- dokumentasjon 1.2.2 Dokumentasjon på papirformat 1.2.3 Orientering om DV-innsamling 1.2.4 Redigering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GJELDER FRA: 30.09.2016 REV.NR.: 1.01 SIDE 1 av 6 Vedlegg 4 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON Innhold: SIDE NR.: 2 av 6 GENERELT.... 3 KRAV TIL OMFANG... 3 KRAV TIL UTFØRELSE... 5 Dokumenter og filformater...

Detaljer

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV PROSJEKTERINGSANVISNING PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV REVISJONSLISTE PA 9001 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning ang FDV leveransekrav Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen

Detaljer

BS BS. Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

BS BS. Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Prosjekt: Akershus universitetssykehus HF Tittel: Vedlegg 12 Krav til sluttdokumentasjon 02 16.12.11 BS 01 02.11.11 BS Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL GENERELLE DOKUMENTER Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 01.10.2012 ved bruk av Prosjekthotell SIDE NR.: 1 av 9 0.00 Versjonnr.: 0.00 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 å beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

Denne teksten skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsoppdrag for Avinor.

Denne teksten skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsoppdrag for Avinor. FDV-dokumentasjon. Krav 2010 KRAVSPESIFIKASJON Dokumentnummer: AV-K-D005 Arkivnummer.: K0020 Versjon/Ikrafttr.: 3.02 24.02.2010 Utarbeidet av: Sissel-Mari Blomli Kontrollert av: Torunn I. Carlsson Godkjent

Detaljer

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det:

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det: 1 FDVU leveransekrav Når en bygning tas i bruk skal det foreligge FDVU dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte bygningen med tekniske installasjoner optimalt. Slik dokumentasjon

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 7. Krav til dokumentasjon Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse A.7 Krav til dokumentasjon... 3 A.7.1 Forvaltning, drift

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 7

Prosjekteringsanvisning 7 PROSJEKTERINGSANVISNING 7, MERKESYSTEM Fylke dato: 21.12.2009 Rev:01.11.2012 TH Filnavn: ver168 FEF dato: 01.10.2008 Side: 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 7 ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 6 7. ID-merking.doc

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa FDV Manual Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa Innhold: KAP 1. Oppbyggingen av FDV dokumentasjon i Cordel 1) Generell anleggs- og kundeinformasjon 2) Anleggs-inndeling (struktur) med

Detaljer

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon 1 Prosjektinformasjon Prosjektnummer: Dato: Prosjektnavn: Byggherre: Adresse Postnummer Poststed 2 DAK-koordinatorer i. Ansvarlig DAK-koordinator (3.2.1) Firma

Detaljer

Generelt om FDVU-dokumentasjon

Generelt om FDVU-dokumentasjon Generelt om FDVU-dokumentasjon Famac anbefaler at FDVU-dokumentasjon tas inn i kontrakt som egen prisbærende post. En vil da kunne behandle dette som en hvilken som helst annen post, dvs at også dokumentasjonen

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

BERGEN KOMMUNE GRØNN ETAT. PROSJEKT «Landås Matskogen turvei»

BERGEN KOMMUNE GRØNN ETAT. PROSJEKT «Landås Matskogen turvei» GRØNN ETAT KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON BERGEN KOMMUNE GRØNN ETAT PROSJEKT «Landås Matskogen turvei» Retningslinjer til FVD dokumentasjon 001 03.05.16 For bygging BEO LiS LiS Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem 0.6.10 PROSJEKTERINGSANVISNING, ID-MERKING Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: ID-Merking FEF dato: Side: 1 av 5 Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 5 0-6-10 ID-merking.docx Innhold:

Detaljer

FDVU - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407

FDVU - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407 Løvenstad demenssenter, prosjektnr. 000402 - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407 Versjon: 0.5 Dato:16. desember 2014 Ansvarlig: Terje Dalgård Illustrasjon: ACK Arkitekter AS Innhold 1. ORIENTERING...

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Orientering 19. des. 2011

Orientering 19. des. 2011 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Orientering 19. des. 2011 Innledning DV-instruks Takk for at De har valgt GK NORGE AS som Deres samarbeidspartner på Deres klimaanlegg.

Detaljer

TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Kategori: [ ] Gyldig fra: 11.12.2007 Organisatorisk plassering: Helse BerF - Drift-/teknisk divisjon - Teknisk avdeling [] Dok. eier: Roald Sæhle Dok. ansvarlig: Roald Sæhle TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 På beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

Innhold: I. GENERELT A. Programmet B. Overføringsmedia C. Eierforhold. GRUNNLAG FOR DAK A. Grunnlag B. Lagdeling og linjetyper

Innhold: I. GENERELT A. Programmet B. Overføringsmedia C. Eierforhold. GRUNNLAG FOR DAK A. Grunnlag B. Lagdeling og linjetyper Skien kommune / Eiendomsenheten. Kravspesifikasjon for digital produksjon av tegninger (dak). Denne spesifikasjon angir krav og retningslinjer for utførelse av digitale tegninger for Skien kommune ved

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Prosjektnr.: 28174 Prosjekt: Bleiker vgs - TO Dato: 24. jan 2012 Side 1 av 5 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Revisjonskommentarer.... 3 2.1 Korrigering av

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Notat Til: Fra: Rolf Østmoe Espen Andersen Kopi: Dato: 24.11.2008 Emne: Forenklet DAK - manual Krav til tegninger i forbindelse med bygging av utleieboliger

Detaljer

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene Veileder FamacWeb DirekteInn Du som leser dette har fått tildelt brukernavn og passord til FamacWeb av din oppdragsgiver slik at du selv kan laste opp din sluttdokumentasjon/"som bygget"-dokumentasjon

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON PROSJEKTNAVN: Renovering pumpestasjoner/overløp - Maskin KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON Sluttdokumentasjon skal foreligge senest 14 dager før ferdigbefaring. Manglende sluttdokumentasjon regnes som en vesentlig

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 4.1 Utbyggingskompetanse...5

Detaljer

Dokumentnummer Arkivnummer.:

Dokumentnummer Arkivnummer.: Krav til Brukerhåndbok - FDV-dokumentasjon for nye anlegg, installasjoner og utstyr. Krav 2010 Dokumentnummer Arkivnummer.: KRAVSPESIFIKASJON AV-K-D006 K0011 Versjon/Ikrafttr.: 2.02 Utarbeidet av: Sissel-Mari

Detaljer

FDV leveranse og datafangst

FDV leveranse og datafangst FDV leveranse og datafangst 2 Krav til FDV leveranse Eksisterende anlegg oppdateres eksisterende FDV og som bygget tegninger Leveransekravene følger OUS samt kravene om lov og forskrift Dokumentere at

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON 01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV-DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL NS 5820 DOKUMENTASJON AV UTSTYRSLEVERANSER 1 av 3 Dokumentasjon! FDV-dokumentasjon skal

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 19

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 19 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 19 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 19 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C. Utskifting heiser Akershus festning, Hovedarsenalet 2016/759 FDVU-DOKUMENTASJON NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C. Utskifting heiser Akershus festning, Hovedarsenalet 2016/759 FDVU-DOKUMENTASJON NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C Utskifting heiser Akershus festning, Hovedarsenalet 2016/759 FDVU-DOKUMENTASJON NS 8407 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FDVU-DOKUMENTASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Format på

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 7. Krav til dokumentasjon Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse A.7 Krav til dokumentasjon... 3 A.7.1.1 Krav til sporbarhet...

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 7. Krav til dokumentasjon Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A.7 Krav til dokumentasjon... 3 A.7.1 Forvaltning, drift

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet.

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet. Innhold A: Hovedmenyer... 2 A1: Brukersteder... 2 Opprett Brukersted... 2 A1:1 Info... 3 Rediger Brukersted... 4 Endre Brukersted Bilde... 4 Opprett under-brukersted... 4 A1:2 Produkter... 5 Legg til Produkt...

Detaljer

Kravspesifikasjon for. Kravspesifikasjon for forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon. (FDV-dokumentasjon) for

Kravspesifikasjon for. Kravspesifikasjon for forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon. (FDV-dokumentasjon) for Kravspesifikasjon for forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon Filnavn: KS00002-rev2_0.pdf Godkjent: Elin S.Tørstad den 20.09.2016 KS 00002 Revisjon: 2.0 Side 1 av 7 Kravspesifikasjon for forvaltnings-

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger.

Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger. 1 PROSJEKT- OG SOM BYGGET TEGNINGER 2 FDV-TEGNINGER Ved utarbeidelse av tegninger for VAF gjelder følgende: Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger. Forslag til utarbeidelse

Detaljer