Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnede krav til sluttdokumentasjon"

Transkript

1 E For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A For høring GMWEE GMRTV GMFAG E For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E For implementering GMRTV GMWEE GMFAG E For implementering GMFAG GMRGR GMTMY A For høring GMFAG GMRGR GMTMY REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G6160 UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON Side 1 av 10 OSLAS AO SP 0017 E07 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Vesentlige endringer i denne revisjonen: Beskrivelse av endringen Pkt.nr. Endret figur 4 Krav til DAK og BIM 4.4 Avsnitt nr 2 endret tekst 4.5 Rødstrek Referanser 6 Endret på figurer (2D-DAK/BIM) Vedl 1-2 Innholdsfortegnelse 1 Formål Gjennomføring og organisering Generelt Sluttdokumentasjonansvarlig Rutiner for egenkontroll Dokumentkontroll Informasjonsflyt Fremdrift Generelt Dokumentplan Oversikt kravdokumenter, prosedyrer og kodedokumenter Generelt Krav til identifikasjons- og merkesystem Krav til FDV-dokumentasjon Krav til DAK og BIM Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter Rødstrek Kodedokumenter Kontraktspesifikk sluttdokumentasjon Definisjoner Referanser Vedlegg... 8 Side 2 av 10

3 1 FORMÅL Leverandøren skal som en del av sin kontraktuelle ytelse levere en sluttdokumentasjon som setter OSL i stand til å drive god forvaltning, godt vedlikehold, samt ressurseffektiv, trygg og stabil drift av lufthavnen. Formålet med dette dokumentet er å: gi en samlet oversikt over hvilke kravdokumenter, prosedyrer og kodedokumenter som gjelder for utarbeidelse av sluttdokumentasjonen. beskrive krav som stilles til planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidet med sluttdokumentasjonen. 2 GJENNOMFØRING OG ORGANISERING 2.1 Generelt Normalt vil det bli avholdt et formelt oppstartsmøte for kontrakten hvor det vil bli gjennomgått viktige forhold i forbindelse med gjennomføring av kontraktsarbeidene knyttet til sluttdokumentasjon. I dette møtet vil det bli gitt en orientering om rutiner og krav som gjelder mht dokumentasjon samt utlevert elektroniske maler for skjemaer og dokumenter som skal benyttes i forbindelse med planlegging, utarbeidelse og forsendelse av dokumentasjon. Leverandøren skal i tillegg til å levere FDV- og som bygget dokumentasjon, delta på FDVmøter med OSL eller annen tredje part som leverandøren har grensesnitt til. 2.2 Sluttdokumentasjonansvarlig Leverandøren skal oppnevne en sluttdokumentasjonansvarlig for kontrakten og dokumentere at denne personen har nødvendig kompetanse og erfaring innen fagområdet. 2.3 Rutiner for egenkontroll Leverandøren skal innarbeide rutiner for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av sluttdokumentasjonen i egen organisasjon. 2.4 Dokumentkontroll Leverandøren skal oppnevne en dokumentansvarlig for kontrakten som er ansvarlig for dokumenthåndtering hos leverandøren. Dette innebærer blant annet etablering av rutiner og prosedyrer for kontroll, mottak, forsendelse, intern distribusjon og arkivering hos leverandøren. Prosedyrer og rutiner skal etableres med basis i OSLs krav til behandling av tegninger og teknisk dokumentasjon, se kapittel Informasjonsflyt OSL har etablert en rekke IT-tekniske støttesystemer for å tilrettelegge for en god og effektiv informasjonsflyt som også har til hensikt å dokumentere utførte arbeider knyttet til dokumentasjon. Dette innebærer at all dokumentasjon skal være/utføres i elektronisk format. Format skal godkjennes av OSL før bruk. I vedlegg 1 er informasjonsflyten i forbindelse med sluttdokumentasjonen for OSL prosjekter generelt illustrert. OSL Terminal 2 (T2) prosjektet avviker noe fra generelle OSL prosjekter ved at egne prosjektspesifikke verktøy er tatt i bruk, og følger en annen flyt som er illustrert i vedlegg 2. Side 3 av 10

4 3 FREMDRIFT 3.1 Generelt Planlegging og utarbeidelse av sluttdokumentasjon er å anse som en del av kontraktsarbeidene på linje med resten av leveransen. Leverandøren skal innarbeide FDV og Som bygget aktiviteter i sin fremdriftsplan, og sørge for at aktivitetene starter tidlig i kontraktsarbeidet og følger et forløp med gjennomføring av trinnvise godkjenningsprosesser hos OSL som leder frem mot godkjent sluttdokumentasjon i henhold til milepælene nedenfor. Leverandørens fremdriftsplan skal vise følgende milepæler: Overlevering av Foreløpig FDV-dokumentasjon 2 måneder før oppstart prøvedrift for hvert system i aktuelt område. Med foreløpig FDV-dokumentasjon menes en sammenstilt dokumentasjon med en ferdigstillelsesgrad som gir tilstrekkelig informasjon for drift og vedlikehold av anlegg som idriftsettes for prøvedrift. For kontrakter hvor driftsansvar overføres til OSL før overtakelse av kontraktsarbeidet skal sammenstilt Godkjent FDV-dokumentasjon overleveres før driftsansvar overføres. Overlevering av Godkjent FDV-dokumentasjon samtidig med overlevering av kontraktsarbeidene. 3.2 Dokumentplan Dokumentplan er leverandørens detaljerte oversikt over alle tekniske dokumenter med tilhørende plan- og leveringsdatoer for de enkelte dokumenter som skal utarbeides. Dokumentplanen skal brukes i fremdriftsrapporteringen og som et verktøy i forbindelse med etablering av sluttdokumentasjon. Dokumentplanen skal baseres på Excel-mal fra OSL og skal som minimum inneholde felter for dokumentnummer, tittel, revisjonsindeks, avkryssingskolonne for hvilke dokumenter som inngår i sluttdokumentasjon, samt relevante datofelter som avtalt med OSL. Planen skal holdes løpende oppdatert for å fange opp informasjon om nye dokumenter som skal inngå i sluttdokumentasjonen. Første utgave av dokumentplanen skal foreligge senest 8 uker etter kontraktsinngåelse med mindre annet er avtalt. 4 OVERSIKT KRAVDOKUMENTER, PROSEDYRER OG KODEDOKUMENTER 4.1 Generelt Figuren nedenfor viser samlet oversikt over hvilke generelle kravdokumenter, prosedyrer, og kodedokumenter som gjelder ved utarbeidelse av sluttdokumentasjonen for en leveranse til OSL. Omfang og innhold i de enkelte dokumenter er beskrevet i etterfølgende kapittel. Side 4 av 10

5 4.2 Krav til identifikasjons- og merkesystem Nummerering og fysisk merking av tekniske anlegg, utstyr og bygningsmessige installasjoner står sentralt i OSLs systemer for drift og vedlikehold av lufthavnen. Identitetsnummeret brukes både i den fysiske merkingen av utstyret og rommene og i tilhørende datagrunnlag, samt teknisk dokumentasjon som informasjonsbærer. Identitetsnummeret er utgangspunkt for presis og eksakt gjenfinning og kobling mellom dokumentasjon / datasystemer, og den faktiske plassering og identifikasjon av systemer, komponenter og rom ute på anlegget. Krav til identifikasjons- og merkesystem er gitt i dokument OSLAS-AO-SP Krav til FDV-dokumentasjon Med FDV-dokumentasjon menes det både informasjon som leveres på strukturert tabellarisk form (databaseinformasjon) og tekstdokumenter. Databaseinformasjon skal danne grunnlag for OSL sitt anleggsregister i FDV-driftssystemet, hvor anleggsregister inneholder basisinformasjon om systemer, anlegg og komponenter som underlag til planlegging og oppfølging av drift og vedlikehold. Tekstdokumentasjon vil kunne være samling av både prosjektspesifikke tekniske dokumenter og standarddokumenter fra produsenter og utstyrsleverandører. Krav til FDV-dokumentasjon er gitt i dokument OSLAS-AU-SP Side 5 av 10

6 4.4 Krav til DAK og BIM Ved all prosjektering skal det utarbeides digitale tegninger basert på 2D-DAK/BIM. For prosjekter som medfører endringer av eksisterende bygg skal det tas utgangspunkt i eksisterende BIM. For bygg hvor det ikke eksisterer BIM, skal det avtales med OSL om DAK-underlaget skal oppdateres gjennom prosjektet, eller om det skal etableres ny BIM. All produksjon av 2D-DAK og BIM skal foregå i henhold til OSLAS-BU-SP For nye bygg skal det etableres BIM. Når det gjelder bruk av BIM for terminalbygget så skal det baseres på følgende verktøy: ARK: Revit Architecture RIB: Tekla structure/ Revit Structure RIV: Revit MEP med MagiCAD RIE: Revit MEP med MagiCAD Romprogramering: Tida/dRofus For øvrige bygg skal BIM leveres i rvt.-format. 4.5 Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter OSL stiller krav til systematikk, sporbarhet, flyt og revisjonskontroll i saksbehandling av tekniske dokumenter, herunder et nummereringssystem som bidrar til raskt og enkelt søk for gjenfinning i det elektroniske arkivet. Teknisk dokumentasjon er definert ved at slik dokumentasjon gjennomløper flere revisjoner og på den måten opparbeider en dokumenterbar revisjonshistorikk med tilhørende statuskoder. Videre kjennetegnes teknisk dokumentasjon ved at det beskriver noe om et anlegg, en anleggsdel, en prosess, en komponent eller et område. Teknisk dokumentasjon deles inn i to hovedgrupper. Prosjekteringsdokumentasjon (kart og tegninger, 2D-DAK/BIM og beskrivelser) og Utstysdokumentasjon (rapporter, FDV-instrukser, brukerhåndbøker, brukerveiledninger etc.) Krav til nummerering og håndtering av teknisk dokumentasjon i OSL prosjekter er angitt i OSLAS-AU-SP-0005 Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter. For Terminal 2 (T2) prosjektet er det utarbeidet egen prosedyre, T20100-PDOSL-AO-PR Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter. Prosedyren beskriver krav til nummerering og håndtering av tekniske dokumenter og tegninger som OSL prosjekter for øvrig, men tar hensyn til prosjektspesifikke verktøy som legges til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Informasjonsflyt og verktøy er for begge prosedyrene er illustrert i henholdsvis vedlegg 1 og vedlegg Rødstrek Alle tegninger som Entreprenøren har mottatt av Byggherren skal i den endelige dokumentasjonen avleveres i «som bygget» status. Dette medfører at Entreprenøren skal rette Byggherrens dokumenter så de er i overensstemmelse med det utførte arbeidet. Prosjekterende utfører Som Bygget ut i fra mottatt rødstrek og overleverer til Byggherren, ref OSLAS-AU-SP Side 6 av 10

7 Dersom det foretas endringer i det leverte utstyret eller det utføres arbeider under garantiperioden skal Entreprenøren oversende revidert dokumentasjon til Byggherren. 4.6 Kodedokumenter Kodedokumenter angir nummereringsstrukturer innenfor ulike tekniske og geografiske fag og områder, og forutsettes brukt sammen med kontraktsbilagene/kravdokumentene i forbindelse med all nummerering og merking som leverandøren skal utføre. Kodedokumentene vil ved behov (nye prosjekter, nye system- og komponenttyper, ny teknologi etc.) bli oppdatert av OSL. 4.7 Kontraktspesifikk sluttdokumentasjon I tillegg til de generelle kravene omhandlet i ovennevnte kravdokumenter vil det kunne foreligge kontraktspesifikke krav til sluttdokumentasjon utover det som er nevnt i de generelle bilagene (bilag D), enten i form av egne kravdokumenter eller i vederlagsbilagene til kontrakten (bilag B). Eksempler på dette er innmåling og rapportering av forhold i grunnen som berører leverandører som leverer/bygger installasjoner i grunnen, samt leverandører som prosjekterer eller utfører kablingsarbeider og/eller føringsveier som kreves dokumentert inn i OSL sitt kabeladministrasjonssystem. Slik dokumentasjon skal også utarbeides iht. OSL sine krav til utarbeidelse av tekniske dokumenter. 5 DEFINISJONER Begrep FDV dokumentasjon Som bygget (As built) Sluttdokumentasjon Definisjon Omfatter samlet teknisk dokumentasjon som er nødvendig for sluttbrukers forvaltning, drift og vedlikehold Teknisk dokumentasjon (tegninger og beskrivelser) av bygningens-/anleggets oppbygging og kvalitet oppdatert for eventuelle endringer under bygging, installasjon og uttesting Omfatter FDV- og «som bygget» dokumentasjon 6 REFERANSER Referanse OSLAS-AP-SP-0016 OSLAS-AU-SP-0004 OSLAS-BU-SP-0010 OSLAS-AU-SP-0005 T20100-PDOSL-AO-PR OSLAS-AU-LI-0005 OSLAS-AU-LI-0007 OSLAS-AU-LI-0008 OSLAS-AU-SP-0009 OSLAS-AI-SP-0049 Dokumenttittel Krav til identifikasjons- og merkesystem Krav til FDV-dokumentasjon Krav til DAK og BIM for de prosjekterende Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter (for OSL generelt) Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter (for T2-prosjektet) Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder Systemkoder Komponenttypekoder Aksesystem, etasjenivå og tegningsinndeling Prosjektering og overlevering av "as-built" dokumentasjon i Side 7 av 10

8 OSLAS-AI-SP-0012 Telemator Spesifikasjon for digital dataregistrering for tekniske anlegg og forhold i grunnen 7 VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Tittel Sluttdokumentasjon Informasjonsflyt for OSL-prosjekt generelt Sluttdokumentasjon Informasjonsflyt for T2-prosjektet Side 8 av 10

9 Vedlegg 1: Sluttdokumentasjon Informasjonsflyt for OSL-prosjekt generelt ProArc - OSL sitt system for dokumenthåndtering i utbygging og drift IFS - OSL sitt operative drifts- og vedlikeholdssystem PW DAK - OSLs tegningsdatabase for DAK tegninger og modeller (PW=ProjectWise) PW Dokumenter - OSLs prosjekthotell forsendelse og distribusjon HUL - Hovedutstyrsliste Side 9 av 10

10 Vedlegg 2: Sluttdokumentasjon Informasjonsflyt for T2-prosjektet drofus ProArc IFS PW HUL - Databaseverktøy som inneholder romfunksjonsprogram (RFP) og Teknisk informasjonsdatabase (TIDA) og mangeloppfølgingssystem. - OSL sitt system for dokumenthåndtering i utbygging og drift - OSL sitt operative drifts- og vedlikeholdssystem - OSLs tegningsdatabase for DAK tegninger og modeller som i utbygging brukes av ARK, RI, totalentreprenører og OSL i driftsfasen - Hovedutstyrsliste Side 10 av 10

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015)

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Norsk bokføringsstandard NBS 2 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Innledning og virkeområde... 2 1.2 Lov og forskrift... 2 2.... 3 2.1 Definisjon av kontrollspor...

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer