Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte , mai 2010, Vegglifjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell"

Transkript

1 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte , mai 2010, Vegglifjell Tilstede: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Unn Elin Dahlberg, Randi Cesilie Smehus Kringstad, Inga Lill Lygre, Katrine Syrdalen Egeberg og Kirsten Jørgensen Forfall: Mari Landsverk Hagtvedt Fra sekretariatet: Johan Peter Hougen referent, Saksliste: Sak 28/2010: Godkjenning av innkalling Sak 29/2010: Godkjenning av dagsorden Sak 30/2010: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte Sak 31/2010: Økonomi Sak 32/2010: Sekretariatet organisering / utlysning stillinger Sak 33/2010: Nordisk jordmorforbunds kongress 2013 Sak 34/2010: Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner - høring Sak 35/2010: Møteplan sentral-/landsstyremøter høsten 2010 Sak 36/2010: Ultralyd Sak 37/2010: Tillitsvalgtskolering Sak 38/2010: Hjemmejordmødre opprettelse av ad-hoc utvalg Sak 39/2010: Handlingsplan 2009/2010 Sak 40/2010: Evt. Orienteringssaker Referatsaker Orientering fra Leder - Utviklingsstrategi for jordmortjenesten rapport fra Helsedirektoratet - Osloprosessen Orientering fra Forhandlingssjef Orientering fra styremedlemmene kontakt med fylkesforeningene Tariffkonferanse for hovedtillitsvalgte i Spekterområdet mars 2010 Samling for kommunejordmorkontakter april 2010 Arbeidslivsundersøkelsen - status quo Afghanistan besøk ved nestleder Trude Thommesen mai 2010 EFNNMA WHO Forum møte i Sofia april 2010

2 2 Sak 28/2010: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes Sak 29/2010: Godkjenning av dagsorden Vedlegg: Forslag til dagsorden for sentralstyremøte Dagsorden godkjennes Sak 30/2010: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte Saksbehandler: Johan Peter Hougen (referent) Vedlegg: Protokoll sentralstyremøte Protokollen godkjennes Sak 31/2010: Økonomi Det er fortsatt medlemmer som ikke har betalt kontingent for Sentralstyret diskuterte dette og vil at sekretariatet følger vedtektenes bestemmelse om at medlemmer som skylder kontingent meldes ut av Dnj, og lager rutiner for utmelding på dette grunnlag. I følge vår samarbeidspartner ABC Data, har vi usedvanlig mange medlemmer som har signert avtale om betaling av medlemskontingent via avtalegiro. Dette er gledelig og skaper en forutsigbar og arbeidsbesparende hverdag for sekretariatet, som på sikt bør få frigjort tid som kan benyttes til beste for organisasjonen og medlemmene. Dette forklarer noe av økningen i kontingentinngangen. Oppdaterte økonomioversikter fra regnskapsfører Cecilie Grimmert ble utlevert i møtet og gjennomgått. Vi ligger bra an budsjettmessig med en økning i kontingentinngang på 550 høyre enn på samme tid i fjor noe som gir et underskudd per på 150 som igjen er 200 mindre en på samme tid i fjor. Det er normalt med underskudd i forhold til budsjett på denne tiden av året.

3 3 På utgiftssiden er det en økning i lønnskostnader på 200 fra 2009 mens driftskostnadene for øvrig ikke har økt mer enn 10. Økningen i lønnskostnader skyldes primært at det var færre ansatte i sekretariatet i første kvartal 2009 enn tilsvarende periode Orienteringen om den økonomiske situasjonen tas til etterretning. Sak 32/2010: Sekretariatet organisering / utlysning stillinger Saksbehandler: Johan Peter Hougen og Marit Heiberg Sentralstyret ønsket i møte nr 2/2010 en avklaring på hvordan informasjonsfunksjonene i sekretariatet skal se ut. Det ble også ytret ønske om en evaluering av dagens ordning på ledelsessiden. På den bakgrunn ble det fattet følgende vedtak: Bemanningen i sekretariatet utredes nærmere til sentralstyremøte 3/2010. Det tas kontakt med utleiebyrå for å få på plass ny webredaktør etter Siv Leschbrandt. De ansatte i sekretariatet har kommet med sitt syn på organiseringen. Arbeidsutvalget har vurdert den totale situasjonen og Sentralstyret har foretatt en grundig vurdering av sekretariatets organisering på bakgrunn av alle innspill. Sentralstyret ser at tiden er moden for at det igjen ansettes en generalsekretær. Det er ønskelig å få en jordmor som generalsekretær, gjerne med erfaring fra lederstillinger eller med annen tilsvarende erfaring. På denne måte vil man få styrket både den faglige og den administrative siden av sekretariatet. Sentralstyret sluttet seg til sekretariatets innstilling med hensyn til redaktøren for tidsskriftet, men ønsker å utvide denne stillingen til også å omfatte webredaktøransvaret. Det ble lagt vekt på at det i mellomtiden kan søkes midlertidige løsninger der det leies inn en vikar i webredaktørstillingen. Generalsekretærstillingen utlyses. Det forutsettes at det blir foretatt en fullstendig gjennomgang av ansvars og arbeidsfordelingen i sekretariatet. Det ansettes redaktør med ansvar for tidskrift og web, avtalen med nåværende redaktør avvikles på en slik måte at man får en naturlig innfasing av redaktøren i sekretariatet. Det kan leies midlertidig inn webansvarlig til ny redaktør er på plass. Sak 33/2010: Nordisk jordmorforbunds kongress 2013 og Trude Thommesen Nordisk jordmorforbund (NJF) arrangerer kongress hvert tredje år. Årets kongress arrangeres i København i juni, med Dansk jordemoderforening som vertskap. Ansvaret for arrangementet går på rundgang mellom medlemmene i NJF. I 2013 er det Norge og Den norske jordmorforening som står for tur til å arrangere Nordisk jordmorkongress. Formelt er det Sentralstyret som tar på seg et slikt ansvar, og Nordisk jordmorforbunds styre som vedtar at kongressen legges til Norge i NJF styret har sitt årlige møte i København

4 juni. Planleggingen av en slik arrangement må imidlertid starte tidligere, da det vil bli høytidelig overtakelse av ansvaret under kongressens avslutningsseremoni den 5. juni. Dnj er derfor allerede formelt forespurt av NJF`s leder, Hildur Kristjánsdóttir om å ta på seg dette ansvaret. Arbeidsutvalgets vurdering er at Den norske jordmorforening bør ta på seg dette ansvaret og se det som en god anledning til å fremme jordmødre og jordmorfag både i Norge og i Norden. Erfaringen fra arbeidet med verdenskongressen i 1996, tilsier imidlertid at det vil være behov for særdeles god planlegging og streng økonomisk styring. Spørsmålet som står åpent, er lokalisasjon. Rogaland fylkesforening har på eget initiativ regnet ut at det vil være Norges tur til å arrangere kongress i 2013, og har sendt søknad til Sentralstyret om at arrangementet legges til Stavanger. En slik løsning vil kreve godt samarbeid mellom lokal arrangementskomité og sekretariatet/sentralstyret. Det er imidlertid positivt at vi har en fylkesforening som ser mulighetene og som er villige til å ta på seg et slikt ansvar. Alternativ lokalisasjon er Oslo. En slik løsning medfører billigere og enklere reise for mange kongressdeltakere, og fysisk nærhet til sekretariatet. Ettersom dette er en nordisk kongress og at økonomiske og administrative hensyn tilsier at Oslo er en mer gunstig lokasjon enn Stavanger anser Sentralstyret Oslo som eneste mulige. Sentralstyret vil likevel berømme Rogaland fylkesforening for initiativet. Den norske jordmorforening arrangerer Nordisk jordmorforbunds kongress i Lokalisasjon blir Oslo. Sak 34/2010: Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner høring Helsedirektoratet har sendt rapporten Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner ut på høring med frist 3. juni. Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe hvor bl.a. tidligere leder Britt Eide har deltatt på vegne av Dnj. Arbeidet baseres seg på St.meld.nr. 12 ( ) En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, Innst. S.nr 240 ( ) og Stortingets behandling 28. mai Den norske jordmorforening er høringsinstans. For å sikre en bred foranking i organisasjonen, ble rapporten sendt ut på intern høring til fylkesledere, konserntillitsvalgte, hovedtillitsvalgte ved helseforetak, kommunejordmorkontakter og faglig etisk utvalg med frist for tilbakemelding 25. mai kl Det kom inn mange innspill fra fylkesforeninger, kommunejordmorkontakter og tillitsvalgte i foretakene. Sentralstyret har hatt en gjennomgang av innspillene og har diskutert rapporten i lys av disse. På bakgrunn av denne prosessen utarbeides Dnjs høringsuttalelse. Av momenter som vil bli berørt i høringsuttalelsen er: Omgjøre forsterkede fødestuer til fødestuer

5 5 Omgjøre små føde avdelinger til forsterkede fødestuer der det er forsvarlig Unngå for store fødeavdelinger Opprettholde små fødeinstitusjoner ider det er forsvarlig Opprette differensierte tilbud innen de store klinikkene Jordmødre må ha tro på egne ferdigheter, identitet og kompetanse Bedret samhandling med andre yrkesgrupper, spesielt legene Seleksjon og seleksjonskriterier Dnj støtter hovedlinjene i rapporten, problematisere i forhold til overstående kulepunktene, etter og videreutdanning, økonomi og kapasitet/bemanning. Seleksjonskriterier er viktig og bør brukes aktivt på institusjonene, men vitenskaplig dokumentasjon må sikres. Høringsuttalelse utarbeides etter de signaler som er gitt i møtet. Sak 35/2010: Møteplan sentral-/landsstyremøter høsten 2010 Sentralstyremøter: 15. september kl i tilknytning til Jordmordagene 26. oktober kl oktober kl i tilknytning til Landsstyremøtet 8. desember kl desember kl Landsstyremøte: Uke 27. oktober kl oktober kl , Kielfergen Den foreslåtte møteplan for sentral- og landsstyremøter vedtas. Sak 36/2010: Ultralyd, Trude Thommesen og Unn Dahlberg Landsmøtet 2008 vedtok følgende: Dnj skal jobbe for en nasjonal kvalitetssikring av diagnostisk ultralydundersøkelse i svangerskapet. Et tiltak kan være å stille like krav til den generelle kompetansen hos helsepersonell som utfører slike undersøkelser. Dnj oppfordrer gravide til kun å bruke ultralyd på medisinsk indikasjon. Ultralyd utenom rutineundersøkelse er ikke å anbefale som en del av svangerskapskontrollen for friske kvinner Vedtaket ble ikke lagt til som en del av oppdragsdokumentet da det ble behandlet på landsmøtet, noe som kanskje skyldes en forglemmelse. Det er imidlertid et fullt ut gjeldende vedtak og må sees på som et oppdrag Dnj må gjøre noe med. Sentralstyret har derfor tatt tak i problemstillingen, Sentralstyret ønsker at jordmødre skal ha formell kompetanse på ultralyd og at dette er et spørsmål om kvalitet i svangerskapsomsorgen. Krav om formalkompetanse kan imidlertid

6 6 medføre at jordmødre med realkompetanse på ultralyd blir avsertifisert. Utfordringen blir å sikre at jordmødre med lang erfaringsbasert kompetanse fortsatt blir i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver innen ultralyd. Nye jordmødre som starter opp med ultralyd må imidlertid sikres tilgang til formell kompetanse. Den kartleggings om er foretatt viser at rundt 80% av de jordmødre som arbeider med ultralyd i foretakene har formell utdannelse. Det vil bli tatt kontakt med ulike miljøer for å avdekke mulige samarbeidspartnere for å etablere en felles holdning til bruk av ultralyd. Sakens forelegges også faglig etisk utvalg til vurdering. Sak 37/2010: Tillitsvalgtskolering Saksbehandler: Johan Peter Hougen Det er etterlyst bedre tillitsvalgtskolering fra både tillitsvalgte og sekretariatets side. Dnj bør ha en plan for tillitsvalgtopplæring som både ivaretar de ferske og de mer garvede tillitsvalgte. Et forslag til tillitsvalgtopplæringen ble diskutert. Det utarbeides plan for tillitsvalgtskolering i tråd med det framlagte forslag og innspill fra diskusjonen i møtet. Sak 38/2010: Hjemmejordmødre opprettelse av ad-hoc utvalg Jordmødre med interesse for hjemmefødsler har gjennom lengre tid etterlyst mer satsning på dette området fra Den norske jordmorforenings side. De ønsker derfor at det opprettes et midlertidig utvalg som ser på nettopp denne problemstillingen. Flere av sakene som ble behandlet på Landsmøtet omhandlet fødsel utenfor institusjon og arbeidsvilkår forbundet med dette. Noen er flettet inn i oppdragsdokumentet, mens andre ble oversendt sentralstyret for videre behandling. Et ad-hocutvalg som ser på arbeidsvilkår ved hjemmefødsler/fødsler utenfor institusjon, kan være en god måte å løse et slikt oppdrag på. Det opprettes et ad-hocutvalg for hjemmefødselsjordmødre. Tine Slang, Annett Michelsen og Lisbeth Kopperud oppnevnes sammen med fagkonsulent Elisabeth Grimsrud. Arbeidsutvalget utformer mandat for utvalgets arbeid. Utvalget arbeider frem til Landsmøtet i Sak 39/2010: Handlingsplan 2009/2010 og Johan Peter Hougen Oppdragsdokumentet er satt opp i en egen handlingsplan for 2009/2010 med ansvarsområder og frister.

7 7 Forslag til vedtak: Tilleggene til handlingsplan 2009/2010 vedtas. Sak 40/2010: Evt Orienteringssaker Orientering fra Leder - Utviklingsstrategi for jordmortjenesten rapport fra Helsedirektoratet - Osloprosessen Orientering fra Forhandlingssjef Orientering fra styremedlemmene kontakt med fylkesforeningene Referatsaker Tariffkonferanse for hovedtillitsvalgte i Spekterområdet mars 2010 Samling for kommunejordmorkontakter april 2010 Arbeidslivsundersøkelsen - status quo Afghanistan besøk ved nestleder Trude Thommesen mai 2010 EFNNMA WHO Forum møte i Sofia april 2010

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 5 2012 Telefonstyremøte 3. desember 2012 Tilstede: Forfall: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Tove Elisabeth Svee, Nanna Voldner, Lise Bentzon, Tine

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer