Den norske jordmorforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske jordmorforening"

Transkript

1 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte Telefonstyremøte 3. desember 2012 Tilstede: Forfall: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Tove Elisabeth Svee, Nanna Voldner, Lise Bentzon, Tine Aaserud, Kari Aarø. Ingen Saksliste: Sak 49/2012: Godkjenning av innkalling Sak 50/2012: Godkjenning av sakslisten Sak 51/2012: Høringssvar til retningslinje for barselomsorgen Sak 52/2012: Sekretariatet forberedelser til sentralstyremøte Sak 53/2012: Søknad om støtte til bokprosjekt Sak 54/2012: Evt.

2 2 Sak 49/2012: Godkjenning av innkalling Skriftlig innkalling ble sendt ut per epost 15. november Innkallingen godkjennes Sak 50/2012: Godkjenning av sakslisten Sakslisten godkjennes Sak 51/2012: Høringssvar til retningslinje for barselomsorgen Helsedirektoratet har en rekke oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet knyttet til St.meld. nr. 12 ( ) En lykkelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Noen av oppgavene er blant annet å utarbeide faglige retningslinjer innenfor hjemmefødsel, svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Helsedirektoratet sendte i september 2012 ut utkast til retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien på høring. Spørsmål Helsedirektoratet ønsker kommentarer og innspill på: 1. Dekker retningslinjen de viktigste områdene for en faglig forsvarlig barselomsorg? 2. Er det anbefalinger i retningslinjen som kan oppfattes som motstridende til anbefalinger som er gitt i andre relevante retningslinjer eller lignende utgitt av direktoratet? 3. Retningslinjen foreslår en større oppmerksomhet på tiden etter utskrivelse fra føde- /barselavdelingen. Mener høringsinstansene at det er tilstrekkelig eller for lite? 4. Hvordan kan spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten sikre sømløse og koordinerte barseltjenester med tilstrekkelig forutsigbarhet for brukerne? 5. Bør spesialisthelsetjenesten ha hovedansvar for oppfølgingen de første dagene etter fødselen slik at kvinnen kan henvende seg der dersom det oppstår situasjoner hvor det er behov for hjelp? Eller er det tilstrekkelig med å opplyse foreldrene om hvor (i

3 3 kommune- eller spesialisthelsetjenesten) de kan henvende seg ved behov for hjelp eller veiledning uavhengig når på døgnet det er. Den norske jordmorforening er høringsinstans. Utkastet er oversendt Faglig etisk utvalg for vurdering, og FEU har avgitt sitt høringssvar til Sentralstyret. I tillegg er fylkesforeninger og medlemmer invitert til å komme med innspill ved at høringsutkastet er lagt ut i sin helhet på Dnj`s hjemmesider. Fylkeslederne ble minnet om denne muligheten på landsstyremøtet i oktober Det har kommet inn innspill fra fylkesforeninger, fylkestillitsvalgte og medlemmer. Forslaget til Dnj`s endelige høringsuttalelse bygger i hovedsak på disse innspillene. Det fremlagte forslaget til høringssvar til retningslinje for barselomsorgen pluss sentralstyremedlemmenes innspill under telefonmøtet danner grunnlaget for Dnj`s endelige høringsuttalelse. Et forslag til endelig høringsuttalelse sendes ut til sentralstyrets medlemmer for godkjenning. Sak 52/2012: Sekretariatet forberedelser til sentralstyremøte Generalsekretær Bjørn Røtnes har som sentralstyret tidligere er informert om, sagt opp sin stilling. Han har sin siste arbeidsdag i sekretariatet 31. januar Sentralstyret vedtok følgende på sentralstyremøte : Det nye sentralstyret bør behandle saken. Innen utløpet av året legges det frem oppdaterte stillingsinstrukser for alle medarbeidere i sekretariat og en kompetanseprofil for sekretariatet. Økonomiske konsekvenser skal synliggjøres. På sentralstyremøte ble saken tatt opp igjen og følgende vedtak fattet (sak 65/2011) Modell 2 med to personer i forhandlingsavdelingen og redaktør ansatt i sekretariatet velges. Det gjøres dog ingen endring på redaktørstilling på det nåværende tidspunkt. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta nødvendig ansettelse for å ha to stillinger i forhandlingsavdelingen. Stillingen som forhandlingssjef ble utlyst vinteren 2012, og på sentralstyremøte ble følgende vedtak fattet: Arbeidsutvalget arbeider videre med ansettelser i tråd med tidligere vedtak om bemanning. Arbeidsutvalget fulgte opp vedtaket og ansatte Hans-Christian Apenes som forhandlingssjef i sekretariatet fra 1. september Det ble samtidig lagt vekt på at forhandlingssjefen skulle få anledning til å være med og påvirke ved ansettelse av ansatt nummer to i

4 4 forhandlingsavdelingen. Denne stillingen er derfor ikke utlyst, men tas med i diskusjonen når bemanningen i sekretariatet nå må diskuteres igjen. Fra 1. februar 2013 består sekretariatet av følgende: Forhandlingssjef 100 % stilling Organisasjonskonsulent 100 % stilling Fagkonsulent 100 % stilling I tillegg er styreleder frikjøpt i 100 % stilling. Det er da en 100 % generalsekretærstilling og en 100 % juridisk konsulent / forhandlingskonsulentstilling til disposisjon i sekretariatet. I tillegg er det inngått avtale med redaktør Eddy Grønset om produksjon av Tidsskrift for jordmødre og det leies inn regnskapstjenester fra ABC-data etter behov. Det er tidligere fattet gjentatte vedtak om igjen å ha en fast ansatt redaktør i 100 % stilling i sekretariatet både av økonomiske og kapasitetsmessige hensyn. Spørsmålet sentralstyret må ta stilling til på sentralstyremøte , er hvordan de ledige lønnsmidlene i sekretariatet kan benyttes til det beste for medlemmene. Det sentralstyret må ta stilling allerede på dette sentralstyremøte er hva som bør igangsettes før neste sentralstyremøte slik at sentralstyret har de beste forutsetningene for å kunne fatte gode vedtak. Den norske jordmorforening er en arbeidstakerorganisasjon som legger stor vekt på medbestemmelse i arbeidslivet. Det er derfor rimelig at de ansatte i sekretariatet har de samme rettighetene. De som skal jobbe videre i sekretariatet bør derfor få anledning til å uttale seg om hva de mener er viktig å prioritere av ressurser i sekretariatet i fremtiden. Det kan også være lurt å innhente erfaringer fra andre organisasjoner som har vært i tilsvarende situasjoner. Det foreslås derfor at det inviteres en eller flere innledere fra andre organisasjoner på sentralstyremøte Ansatte inviteres til å gi innspill på bruk av stillingsressurser til sentralstyremøte Arbeidsutvalget gis fullmakt til å invitere en eller flere innledere fra organisasjoner som er / har vært i tilsvarende situasjon som innledere i forkant av diskusjonen i sentralstyret. Sak 53/2012: Søknad om støtte til bokprosjekt

5 5 Styreleder har mottatt en søknad fra et medlem om kr ,- i støtte til et bokprosjekt om dødfødsler. Det finnes lite litteratur på norsk om foreldreperspektivet ved dødfødsel og etterfølgende graviditet. Dette tilsier at det bør være høyt prioritert å få publisert en forskningsbasert bok om dette med sikte på økt kompetanse og handlingsberedskap hos de helsepersonellgruppene som har kontakt med foreldrene. Dette vil være en bok som ser hendelsene fra foreldrenes perspektiv og som derfor vil kunne bidra til best mulig emosjonelt og klinisk oppfølging av foreldrene. Det finnes etter hvert en del kunnskap om hvordan helsepersonell kan ivareta foreldrene på gode måter. I Norge har mye av denne kunnskap fremkommet gjennom forskningssamarbeidet mellom forsker Line Christoffersen og jordmor Janne Teigen som har resultert i rapportene Helsevesenet ved dødfødsel. Foreldres opplevelse og bruk av det norske helsevesenet før, under og etter en dødfødsel - et pilotprosjekt (Christoffersen 2008) og Gravid etter dødfødsel, Kvinnes behov for klinisk og emosjonell oppfølging i svangerskapet etter dødfødsel (Christoffersen og Teigen 2011). Målgruppen er helsepersonell som kommer i kontakt med kvinner og deres partnere / familier i forbindelse med en dødfødsel og i etterfølgende svangerskap. I tillegg vil boken være aktuell for foreldre som har mistet barn og kvinner/par som går igjennom nytt svangerskap etter å ha mistet barn. Den skriftlige søknaden ble sendt ut med innkallingen til sentralstyremøte og sendes også med som vedlegg denne gangen. Søknaden innvilges. Sak 54/2011: Eventuelt Ingen saker til evt.

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester T. Co Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 0 Kommunaldirektørens sak Kommunaldirektørens sak nr.: 8/2012 Vår ref. (saksnr.): 200804465-20 Vedtaksdato: 15.03.2012 Arkivkode: 200

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer