Surnadal kommune Ordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Surnadal kommune Ordfører"

Transkript

1 Surnadal kommune Ordfører Helse Møre og Romsdal HF adm.dir. Astrid Eidsvik 6026 ÅLESUND Dvkkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2012/ Mons Otnes Pasientstraumar og organisering av tenestene i Surnadal Syner til dialog og møte mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunane på Nordmøre/Indre Nordmøre. Føremålet med denne dialogen har vore å få fram korleis tenestene er organisert ute i kommunane og kva som blir lagt vekt på når det gjeld val av sjukehus frå våre innbyggarar. Akuttberedskap: Mest all augeblikkeleg hjelp i Surnadal kommune går i dag til Orkdal sjukehus. Reiseavstanden for dei fleste i Surnadal kommune i tid er kortast til Orkdal sjukehus evt. St. Olav. Med dagens kommunikasjonar, der ein må ha ferje for å komme seg over fjorden til Molde eller Kristiansund, er det klart at vegen nordover er eit naturleg val når det oppstår akutte situasjonar. Opprustinga av ferjesambandet mellom Halsa og Kanestraum til også å omfatte nattferje har ikkje endra på dette. Ved etablering av eit felles sjukehus mellom Molde og Kristiansund, vil reiseavstanden for våre innbyggjarar bli kortare. Under føresetnad av utbygging av fast vegsamband over Halsafjorden, vil reisetida i samband med augeblikkeleg hjelp bli kortare enn no for flesteparten av innbyggjarane i kommunen. Dette under føresetnad av lokalisering i Krifastområdet. Planlagte innleggingar. Når det gjeld planlagte(elektive) innleggingar går noko til Orkdal sjukehus, men mange av innbyggjarane i kommunen nyttar tilbodet i Molde eller Kristiansund. Kva sjukehus som blir nytta har truleg samanheng med kva innlegginga gjeld. Når det gjeld psykiatri foregår mest all pasientbehandling i Møre og Romsdal. Legevakt og augeblikkeleg hjelp: Surnadal kommune har i samarbeid med andre kommunar i Orkdalsregionen inngått avtale om drift av legevakt og etablering og drift av interkommunale døgnplassar for augeblikkeleg hjelp. Samarbeidet har komme i stand med utgangspunkt i to tilhøve, reiseavstand og pasientstraum når det gjeld akuttberedskap og manglande alternativ/initiativ i Møre og Romsdal. Til slutt vil vi understreke at sjølv om vi har ein samarbeidsavtale med St. Olav i dag, ser vi at det er krevjande å samhandle med helseforetak som ligg i eit anna fylke. Når vi får eit nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal lokalisert i Krifastområdet, som sikrar gode heilskaplege kvalitative tenester og kortare reiseveg for innbyggjarane, vil dette sjølvsagt ha stor betydning for dei vala vi må gjere framover. Framtidig funksjonsfordeling mellom sjukehusa i Møre og Adresse: E-post: Telefon Bank Telefaks Org.nr

2 Romsdal vil sjølvsagt også vere avgjerande for framtidige val. Fleire tenester lagt til Ålesund er ikkje til det beste for innbyggjarane i Surnadal. Eit fullverdig sjukehus i Krifastområdet med alle akuttfanksjonar medisinsk og kirurgisk, inkl. føde, og elektiv behandling innafor desse områda samt ortopedi, vil vere det sjukehuset som er nærast for innbyggjarane i Surnadal. Det vil gje ein klar auke i bruken av sjukehuset for Nordmøre og Romsdal for innbyggjarane i Surnadal. Med helsing / -) li, 1 Lbl^, -^ / Mons Otnes ordførar Kopi til: Helse Møre og Romsdal HF Styreleiar Jon Harry Kvalshaug 6530 AVERØY Side 2 av 2

3 Aure kommune Ordføreren J.^... Helse Møre og Romsdal HF, adm. dir Astrid Eidsvik 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Ingunn Oldervik Golmen Pasientstrømmer og sykehustilknytning for pasienter fra Aure kommune Viser til dialog og møte mellom kommuner på Nordre Nordmøre og helseforetaket, hvor det ble stilt spørsmål om hvilke preferanser pasienter fra vår kommune har i valg av lokalsykehus. Med dette notatet vil jeg som ordfører prøve å gi noen svar på dette. Historisk sett har pasienter fra gamle Aure kommune valgt å bruke både Orkdal sykehus og Kristiansund sykehus som lokalsykehus. Særlig ved fødsler og akutte lidelser har Orkdal sykehus blitt foretrukket, primært pga at det har vært landfast forbindelse mot dette sykehuset, mens man har vært avhengig av båt og fergeforbindelse for å nå Kristiansund sykehus. Kristiansund sykehus har i større grad blitt brukt ved planlagte innleggelser og polikliniske undersøkelser/inngrep, og sykehuset har hatt svært godt omdømme bl.a., ved ortopedigske operasjoner. For pasienter fra gamle Tustna kommune, har Kristiansund sykehus vært et helt opplagt valg som lokalsykehus, siden det er det nærmeste sykehuset uansett. Den nye sammenslåtte Aure kommune er vidstrakt, (72 km fra sørligste til nordligste punkt), men har etter hvert blitt svært godt bundet sammen av nye veg og bruprosjekt. Det er i dag kun en fergestrekning mellom Aure sentrum og Kristiansund, mot tre fram til Veiene er utbedret og fra sommeren 2011 går det nå to ferger i sambandet Tømmervåg - Seivika. Reisetiden fra Aure sentrum til Kristiansund sykehus er på dagtid om lag 1,5 time, tilsvarende for Orkdal sykehus i underkant av to timer, til St Olav i Tr.heim er reisetida om lag 2 timer og 15 min. Dessverre går det ikke nattferge på strekningen Tømmervåg - Seivika, og ca 6 timer hver natt, er man derfor avhengig av ambulansebåt for å komme seg fra Aure inn til Kristiansund. Øyvakt har god fart, og en tur fra Aure sentrum til Kristiansund er unnagjort på mindre en time i greit vær. I tillegg til ambulansebåten finnes en døgnbemannet ambulanse i kommunen, pluss en dagbil. Ambulansebåten "Øyvakt" fungerer i tillegg som skyssbåt for den interkommunale legevakttjenesten som Smøla, Aure og Halsa kommuner samarbeider om, og er innredet som et fullverdig legekontor hvor pasienter kan undersøkes og behandles. Dette gir brukere av primærhelsetjenesten et svært godt og sikkert legevakttilbud. Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Pb 33, 6689 Aure Rådhuset, Aure E-post : Telefaks Org.nr

4 Selv om Orkdal sykehus fortsatt til en viss grad fanger som lokalsykehus for de nordligste delene av Aure kommune, opplever jeg at flere og flere ønsker å bruke Kristiansund sykehus som sitt lokalsykehus. Ikke minst etter at fødetilbudet ved Orkdal sykehus ble lagt ned, er det nå langt flere fødende fra Aure som velger å føde ved Kristiansund sykehus, enn å dra til St. Olav. I diskusjonen rundt valg av ny sykehusløsning for Nordmøre og Romsdal, har Aure kommunestyre uttalt seg to ganger, og begge gangene har et enstemmig kommunestyre pekt på et felles sykehus som en faglig god og robust løsning for regionen. Men vi har en klar forutsetning for å godta et felles sykehus ; at det lokaliseres sentralt i re ioønen, slik at alle brukere, også vi som har lengst vei, far en akseptabel reiseavstand. Aure kommune har som de fleste kommunene på Nordmøre pekt på Krifast- området som en egnet plass for et nytt, felles sykehus. Det ligger svært sentralt i forhold til både ytre og indre Nordmøre, og rimelig midt på aksen mellom Molde og Kristiansund. For pasienter fra Aure kommune vil en lokalisering av sykehus på Krifast gi omtrent samme reisetid som i til dagens sykehus i Kristiansund. Kanskje noen minutter lengre, men ganske ubetydelig. Det vil også være en gunstig plassering med tanke på at vi også i framtida vil være avhengig av ambulansebåt for å nå sykehuset på natt. Et nytt og framtidsrettet felles sykehus, vil helt klart bli oppfattet som mer attraktivt for pasientene enn dagens sykehus i Kristiansund og Molde. Et sterkt fagmiljø der de fleste medisinske profesjoner er samlet, vil styrke folk sin oppfatning av at dette er et trykt og godt valg når man har behov for sykehustjenester. Jeg er derfor av den oppfatning at tilslutningen til et nytt felles sykehus vil øke fra vår kommune, forutsatt at det blir plassert nord for Fursetfjellet. Blir det lagt lengre sør, kan man derimot se for seg at fleste pasientene vil velge å bruke St. Olav i Trondheim, og at pasientgrunnlaget fra oss på nordre del av Nordmøre vil minke kraftig. Mitt klare håp og ønske er derfor et at vi samler oss om et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, og plassert slik at pasienter fra hele opptaksområdet får en rimelig reiseavstand til sitt nye sykehus. Med hilsen ^ Ingunn Oldervik Golmen Ordfører Kopi til: Helse Møre og Romsdal HF styreleder John Harry Kvarlshaug 6530 AVERØY Side 2 av 2

5 Halsa kommune Ordføreren Helse Møre og Romsdal HF adm.dir Astrid Eidsvik 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/165-2 Ola E. Rognskog Pasientstrømmer og organisering av primærhelsetjenester på Nordre Nordmøre. Med henvisning til dialog og møte mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommuner på Nordre/Indre Nordmøre, hvor formålet har vært å belyse organisering av primærhelsetjenestene og pasientstrømmer, ønsker jeg å tydeliggjøre Halsa sine forutsetninger i et skriftlig notat til helseforetaket. Fokus i denne sammenheng vil være opplysninger og momenter som ligger nærme grensesnittet mellom primær - og spesialisthelsetjenesten, og på den måten må anses å være relevant for nærliggende beslutninger i prosessen med å fastlegge Utviklingsplan i HF. Halsa Kommune ligger definert til opptaksområdet for M&R HF, helt i samsvar med faktisk og ønsket tilbud fra innbyggerne. Med bakgrunn i statistikk vil ca. 75% velge eller bruke spesialisthelsetjenester i M&R, og det har bare vært små endringer over de siste årene. En svak nedadgående tendens siste år vil etter min vurdering kunne forklares med at årelang sykehusstrid i Nordfylket har gitt omdømmemessig slitasje, samtidig med at St. Olavs HF tilsvarende trolig har fått styrket tillit bla. gjennom framtidsrettet omstilling og nybygg. Halsa har i dag kombinert ambulansetjeneste og legevaktsamarbeid på kveld/natt og helg sammen med Smøla og Aure. Smøla kommune er reder for "Øyvakt", som er topp utrustet til både behandling/ stabilisering og transport av både pasient og helsepersonell. I tillegg åpner denne vaktløsningen for oppsøkende legetjeneste der forhold ved pasienten tilsier dette. Etter grundig evaluering/ høring har kommunens innbyggere pekt på dette tilbudet som sitt førstevalg. I ambulansetjeneste vil "Øyvakt" naturlig styre pasientene mot Kristiansund sykehus, og ha sin styrke i rask tilkomst sjøveien dit og selvsagt også ved framtidig lokalisering av nytt fellessykehus sjønært på Nordmøre. Kommunen er også betjent av ordinær ambulanse med base ved kommunesenteret. I forbindelse med samhandlingsreformen har Halsa Kommune til nå deltatt i felles organisering av et forsterket tilbud til utskrivningsklare pasienter lagt til Orkdal. Organisering av ø- hjelpssenger er under utredning/ planlegging. Dette veivalget ble tatt på grunnlag av at tilsvarende samarbeidsinitiativ på det tidspunkt ikke forelå for Nordmøre. Etter en Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 6683 Vågland Rådhuset E-post: Telefaks Org.nr MVA

6 erfaringsperiode hvor vi også i egen regi har prioritert forsterkning av korttidsplasser på sykehjemmet på Liabø ser vi at vi reelt får begrenset bruk for tilbudet i Orkdal, også på grunn av at dette ofte bryter med fornuftig logistikk i pasienttransport. I påvente av endelig vedtak for sykehusstruktur / plassering for Nordmøre og Romsdal vil Halsa revurdere sin tilnærming til interkommunalt helsesamarbeid på bakgrunn av en tilgjengelighetsvurdering. Opplagt vil dette også være påvirket av planlagte samferdselsprosjekter, i første rekke ferjefri kryssing av Halsafjorden. Med henvisning til planmessige og politiske prosesser vil det være fullt mulig å realisere dette prosjektet samtidig med bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (ferdigstilt 2021). På kortere sikt vil vi med stor sannsynlighet uansett få en styrking av ferjetilbudet med økt frekvens til 20 minutters avganger og tre ferjer senest i 2014, noe som også vi sikre frekvens og stabilitet for Seivika -Tømmervåg (Aure). I all hovedsak ønsker Halsa sine innbyggere fortsatt å være en del av spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal, også framover. Dette betinger selvsagt at viktige veivalg for struktur og plassering av nytt sykehus sikrer en optimal kvalitet og god tilgjengelighet for våre innbyggere. Med hilsen Ola E. Rognskog Ordfører Kopi til: Helse Møre og Romsdal HF styreleder Jon Harry Kvalshaug 6530 AVERØY Side 2 av 2

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Interkommunale samarbeid på helseområdet

Interkommunale samarbeid på helseområdet Trond Tjerbo Hilde H. Zeiner Interkommunale samarbeid på helseområdet NOTAT 2014:106 Tittel: Forfatter: Interkommunale samarbeid på helseområdet Trond Tjerbo og Hilde. Hatleskog Zeiner ISSN: 0801-1702

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 26. mars Årsmøtedokumenter Bærum Sykehus 90 år. 1/2014 VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 1 - februar 2014 - Årgang 22 Ansvarlig

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer