Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11"

Transkript

1 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato:

2 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave/dato: 3 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Oppdragsbeskrivelse: Tilgjengelighetsanalyser (Tilbud: Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for ) Oppdragsleder: Kari Skogstad Norddal Fag: Analyse og utredning Tema Geografiske analyser Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kari Skogstad Norddal Bjørn Egil Male

3 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 2 FORORD er av styret bedt om å utarbeide en samlet plan for utvikling av sykehusene i helseforetaket. Som en del av dette arbeidet skal det utføres tilgjengelighetsanalyser for sykehusene i Møre og Romsdal. I første fase av arbeidet ble dagens tilgjengelighet for befolkningen i Møre og Romsdal beregnet til sykehusene Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. I andre fase av prosjektet skal tilgjengeligheten for befolkning og ansatte belyses for ulike framtidige alternativ knyttet til struktur og oppgavefordeling. De framtidige tilgjengelighetsanalysene skal også omhandle konsekvenser av aktuelle, større samferdselstiltak som er under vurdering/ planlegging i Møre og Romsdal. Denne rapporten dokumenterer tilgjengeligheten i 2030 til dagens sykehus i helseforetaket, og ulike framtidige alternativ for sykehuslokaliseringer. Alle beregninger er gjort med framtidig befolkningsmønster og transportnettverk (år 2030). I tillegg til denne rapporten er det utarbeidet følgende serie med andre rapporter som dokumenterer tilgjengeligheten til ulike framtidige alternativ til lokaliseringer av sykehus i helseforetaket på ulike tidspunkt og ved ulike nettverk: Tilgjengelighetsanalyser: Rapport 1 Dagens befolkningsmønster og transportnettverk. Tilgjengelighetsanalyser: Rapport 3: Befolkning og transportnettverk for utrykning 2030 Tilgjengelighetsanalyser: Rapport 4: Befolkning og transportnettverk for utrykning 2030 Alle rapportene er bygd opp på samme måte, og skal enkelt kunne leses i sammenheng. Espen Remme har vært kontaktperson hos. I Asplan Viak har Espen Ørnes, Jenny Persson og Kari Skogstad Norddal gjennomført arbeidet med sistnevnte som oppdragsleder. Bjørn Egil Male har vært kvalitetssikrer. Rapporten ble først levert 27. september / : I ettertid ble det oppdaget at det var satt inn feil Figur 14 og Tabell 28 med tilhørende kommentarer. Disse feilene er rettet opp i denne versjonen av rapporten. 11/9 2014: Det er også oppdaget at det er satt inn feil kart i Vedlegg 5. Denne feilen er nå rettet opp i ny versjon av rapporten. Trondheim 11. september Kari Skogstad Norddal Oppdragsleder Bjørn Egil Male Kvalitetssikrer

4 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Metode Beregningsalternativ Grunnlagsdata Nærmeste sykehus i dagens sykehus Dagens sykehusstruktur i Møre og Romsdal Reisetid til dagens sykehus for befolkningen Kristiansund sykehus Tilgjengelighet til Molde sykehus Tilgjengelighet til Ålesund sykehus Tilgjengelighet til Volda sykehus Nærmeste sykehus ved framtidige løsningsalternativ Alternativ Volda, Ålesund og Molde Alternativ Volda, Ålesund og Kristiansund Alternativ Volda, Ålesund og nytt sykehus bynært Molde Alternativ Volda, Ålesund og nytt sykehus bynært Kristiansund Alternativ Volda, Ålesund og nytt sykehus mellom Molde og Kristiansund Sammenligning av alternativ Reisetid til enkeltsykehus framtidsalternativ Nytt sykehus bynært Molde Nytt sykehus bynært Kristiansund Nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund...28

5 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Denne rapporten dokumenterer tilgjengeligheten med framtidig befolkningssammensetning og transportnettverk (2030). Det er utarbeidet tre andre rapporter som dokumenterer tilgjengeligheten med; dagens transportnettverk og befolkningssammensetning, dagens utrykningsnettverk og befolkningssammensetning, framtidig utrykningsnettverk og befolkningssammensetning (år 2030). 1.2 Metode ATP-modellen er benyttet for å beregne reisetider med bil for befolkningen til ulike alternative sykehuslokaliseringer. ATP-modellen er et dataverktøy for samordnet areal- og transportplanlegging. Modellen kan dokumentere arealers eller enkeltpunkts tilgjengelighet med ulike transportmiddel. Modellen er basert på en digital modell av vegsystemet. I et fjordfylke som Møre og Romsdal legges også fergestrekningene inn i modellen, herunder reisetid og antatt ventetid. Stedfestede data for bosetting, arbeidsplasser og transportsystem knyttes sammen i et geografisk informasjonssystem (GIS). For mer om ATP-modellen, se Beregningsalternativ ATP-modellen er benyttet for å beregne reisetider med bil for befolkningen til de fire sykehusene i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda i dagens situasjon. Det er beregnet reisetid med bil til nærmeste sykehus, og det er deretter beregnet reisetid for alle bosatte til hvert av de fire sykehusene i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Her er det bare sett på reisetid til sykehus, og ikke tatt hensyn til at tilbudet kan variere noe mellom de ulike sykehusene. I tillegg er det beregnet reisetid med bil til ulike alternative lokaliseringer av nytt sykehus og ulike alternativ for framtidige løsningsmodeller. Det er prinsipielt benyttet 6 alternative løsningsmodeller for tilgjengelighetsanalysene: Sykehus i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund -0-alternativet Sykehus Volda, Ålesund og Molde (dagens sykehus) Sykehus Volda, Ålesund og Kristiansund (dagens sykehus) Sykehus Volda, Ålesund og nytt sykehus bynært Molde Sykehus Volda, Ålesund og nytt sykehus bynært Kristiansund Sykehus Volda, Ålesund og nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund. Alternativene er i samsvar med løsningsmodellene som utredes, men tar ikke hensyn til at det også kan være planer om poliklinikk og dagbehandling på en ekstra lokalitet typisk i Molde dersom akuttsykehuset legges til Kristiansund eller motsatt.

6 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 5 Lokaliteten til nytt sykehus bynært Molde defineres som et punkt med 20 minutters kjøretid med bil fra Molde sentrum i retning Kristiansund. Lokaliteten til nytt sykehus bynært Kristiansund defineres som et punkt med 20 minutters kjøretid fra Kristiansund sentrum i retning Molde. Alternativet med et nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund har like lang kjøretid fra sentrum av hver av de to byene. Kjøretidene er beregnet med ATP-modellen med transportnettverket for dagens situasjon. 1.4 Grunnlagsdata Beregningsnett Som grunnlag for beregningene er det benyttet siste versjon av databasen Elveg suplert med egne data for nye vegprosjekt. Elveg består av alle kjørbare offentlige og private veger lengre enn 50 meter. Datasettet inneholder også opplysninger som fartsgrenser, envegskjøringer og andre kjørerestriksjoner. Transportnettverket representerer en framtidssituasjon i år Det er umulig å si helt sikkert hvilke vegprosjekt som er ferdigstilt innen år For å få et transportnettverk med best mulig kvalitet har det vært et møte med Møre og Romsdal fylkeskommune og SVV Region Midt der etatene er bedt om å gi innspill på hvilke vegprosjekt de tror er ferdigstilt innen år Innspillet er basert på skjønn, og den informasjonen de sitter på pr mai Alle vegprosjekt som SVV Region Midt og Møre og Romsdal fylkeskommune mener vil realiseres før år 2030 er tatt med i beregningene. Dette gjelder prosjektene: Kvisvegen/ Hjartåberga åpning 2012 og 2013 Fergesambandet Volda Folkestad nytt tilbud fra 2013 Volda Hovden - ikke finansiert, men trolig åpning før Forlenget arm Eiksund (Steinneset) ikke finansiert, men trolig åpning før Tresfjordbrua/ Vågstrandatunnelen ferdig Møreaksen ferdig før 2030 Omlegging av trasé Lønset Hjelset - ferdig før Astad Knutset åpning Langfjorden ferdig før Halsafjorden ferdig før Halsa Orkdal flere delområder utbedres før 2030 Nordøyvegen ferdig før Oppdølstranda ferdig 2014 Rassikring Røyr Hellesylt trolig ferdig I tillegg til disse prosjektene er det under planlegging bypakker i Ålesund, Molde og Kristiansund. Disse tas ikke med i framtidsnettene siden tiltakene ikke er klar, og det i hovedsak dreier seg om å utbedre innfartsvegene/ tilgjengeligheten internt i byene. De nye vegprosjektene som ikke ligger inne i Elveg-registeret er lagt inn på et overordnet nivå ut fra foreliggende informasjon og anbefalte løsninger. I tilfeller der eksisterende veg utbedres, er det lagt inn en forventet økning i hastighetsnivået Hastigheter i vegnettene Det beregnes reisetider og tilgjengelighet for bil. Elveg inneholder opplysninger om skiltet hastighet på veglenkene. Ved beregning av reisetid på veglenkene er det benyttet skiltet hastighet redusert med 10 km/ time.

7 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 6 I byområder vil hastigheten variere med trafikkmengden, og i rushsituasjoner vil den være betydelig lavere enn skiltet hastighet. I byene er rushperiodene korte og trafikkflyten god størsteparten av døgnet. Det er også slik at hastighetsnivået går ned i områder der det er mange kryss og avkjørsler. Reisetid på fergestrekningene er lagt inn ut fra overfartstid i rutetabellene. Det er i tillegg lagt til en ventetid på 10 minutter pr fergestrekning. Fergetilbudet i 2030 er ikke kjent. Det er derfor lagt inn samme fergetilbud som i dag, men unntak av der nye vegprosjekt erstatter dagens fergetilbud.

8 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Befolkning Det er benyttet befolkningsdata framskrevet av SSB til Framskrivningen «middel nasjonal vekst» er lagt til grunn. De framtidige befolkningstallene er fordelt på samme måte som dagens befolkningsmønster i hver enkelt kommune. Tabellen på neste side viser dagens befolkningstall og det framtidige befolkningstallet for Tabell 1: Befolkningsdata for Møre og Romsdal pr og framskrevet til Kommune Bosatte 2011 Bosatte 2030 Aukra Aure Averøy Eide Fræna Giske Gjemnes Halsa Haram Hareid Herøy Kristiansund Midsund Molde Nesset Norddal Rauma Rindal Sande Sandøy Skodje Smøla Stordal Stranda Sula Sunndal Surnadal Sykkylven Tingvoll Ulstein Vanylven Vestnes Volda Ørskog Ørsta Ålesund Sum Møre og Romsdal

9 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 8 2 NÆRMESTE SYKEHUS I DAGENS SYKEHUS 2.1 Dagens sykehusstruktur i Møre og Romsdal Det er beregnet reisetid med bil til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal for befolkningen i fylket. Beregningene viser at med et framtidig transportnettverk og befolkningsstruktur har 18 % Volda som sitt nærmeste sykehus, 37 % har Ålesund nærmest, 25 % har Molde nærmest, mens 19 % har Kristiansund som sitt nærmeste sykehus. Tabell 2 viser også antall personer som har hvert av sykehusene som sitt nærmeste i reisetid. Det geografiske skillet mellom sykehusene er vist på kartet i Vedlegg 1. Her er det bare sett på reisetid til sykehus, og ikke tatt hensyn til at tilbudet kan variere noe mellom de ulike sykehusene. Tabell 2: Antall personer i Møre og Romsdal som har de ulike sykehusene som sitt nærmeste i reisetid år Antall bosatte Andel bosatte Volda % Ålesund % Molde % Kristiansund % Sum % Reisetid i minutt til nærmeste sykehus Samlet alle sykehus Ålesund Molde Volda Kristiansund 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min Figur 1: Reisetid til nærmeste sykehus (Volda, Ålesund, Molde eller Kristiansund) for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike reisetidsintervall for hvert sykehus og samlet. Grafen i Figur 1 viser reisetid til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal for bosatte innenfor gitte tidsintervall. Grafene for hvert av sykehusene viser antall bosatte innenfor de ulike reisetidsintervallene som har sykehuset som sitt nærmeste tilbud i reisetid. Absolutte og

10 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 9 relative befolkningstall går fram av Tabell 3 og Tabell 4. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg 2. Tabell 3: Andel av befolkningen som når nærmeste sykehus (Kristiansund, Molde, Ålesund eller Volda) pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Akk. antall Antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 60 % min % 87 % min % 94 % min % 99 % min % 100 % Beregningene viser at i år 2030 vil 60 % av befolkningen et sykehus innenfor 30 minutter reisetid med bil, 87 % innenfor 60 minutter, mens 94 % av befolkningen når fram til sitt nærmeste sykehus innenfor 90 minutters reisetid. Alle bosatte vil ha mindre enn 3 timers reisetid med bil til sitt nærmeste sykehus i fylket. Tabellen under viser det akkumulerte antallet bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Tabell 4: Antall bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Akk. antall bosatte Volda Akk. antall bosatte Ålesund Akk. antall bosatte Molde Akk. antall bosatte Kr.sund 0-30 min min min min min

11 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 10 3 REISETID TIL DAGENS SYKEHUS FOR BEFOLKNINGEN 3.1 Kristiansund sykehus Grafen i Figur 2 viser reisetid til Kristiansund sykehus med bil innenfor ulike tidsintervall i år Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 5. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til sykehus min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 400 min Figur 2: Reisetid med bil til Kristiansund sykehus for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike reisetidsintervall. Beregningene viser at i år 2030 vil 11 % av fylkets befolkning nå Kristiansund sykehus innenfor en reisetid på 30 minutter med bil, 16 % innenfor 60 minutter mens 31 % av befolkningen når sykehuset innenfor 90 minutter. Med en reisetid på inntil 4 timer vil 98 % av de bosatte i Møre og Romsdal nå sykehuset i Kristiansund i år Tabell 5: Andel av befolkningen som når Kristiansund sykehus pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 11 % min % 16 % min % 31 % min % 42 % min % 79 % min % 98 % min % 100 %

12 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Tilgjengelighet til Molde sykehus Grafen i Figur 3 viser reisetid til Molde sykehus med bil innenfor ulike tidsintervall i år Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 6. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til sykehus min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 400 min Figur 3: Reisetid til Molde sykehus for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike reisetidsintervall. Beregningene viser at i år 2030 vil 12 % av fylkets befolkning nå Molde sykehus innenfor en reisetid på 30 minutter med bil, 26% innenfor 60 minutter, mens 64 % av befolkningen når sykehuset innenfor 90 minutter. Med en reisetid på inntil 4 timer vil alle bosatte i Møre og Romsdal nå sykehuset i Molde i år Tabell 6: Andel av befolkningen som når Molde sykehus pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 12 % min % 26 % min % 64 % min % 78 % min % 98 % min % 100 % min % 100 %

13 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Tilgjengelighet til Ålesund sykehus Grafen i Figur 4 viser reisetid til Ålesund sykehus med bil innenfor ulike tidsintervall i år Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 7. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til sykehus min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 400 min Figur 4: Reisetid til Ålesund sykehus for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike reisetidsintervall. Beregningene viser at i år 2030 vil 28 % av fylkets befolkning nå Ålesund sykehus innenfor en reisetid på 30 minutter med bil, 39 % innenfor 60 minutter, mens 63 % av befolkningen når sykehuset innenfor 90 minutter. Med en reisetid på inntil 4 timer vil 99 % av de bosatte i Møre og Romsdal nå sykehuset i Ålesund i år Tabell 7: Andel av befolkningen som når Ålesund sykehus pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall Personer personer personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 28 % min % 39 % min % 63 % min % 76 % min % 95 % min % 99 % min % 100 %

14 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Tilgjengelighet til Volda sykehus Grafen i Figur 5 viser reisetid til Volda sykehus med bil innenfor ulike tidsintervall i år Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 8. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til sykehus min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 400 min Figur 5: Reisetid til Volda sykehus for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike reisetidsintervall. Beregningene viser at i år 2030 vil 8 % av fylkets befolkning nå Volda sykehus innenfor en reisetid på 30 minutter med bil, 17 % innenfor 60 minutter, mens 40 % av befolkningen når sykehuset innenfor 90 minutter. Med en reisetid på inntil 4 timer vil 94 % av alle bosatte i Møre og Romsdal nå sykehuset i Volda i år Tabell 8: Andel av befolkningen som når Volda sykehus pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 8 % min % 17 % min % 40 % min % 53 % min % 75 % min % 94 % min % 100 %

15 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 14 4 NÆRMESTE SYKEHUS VED FRAMTIDIGE LØSNINGSALTERNATIV 4.1 Alternativ Volda, Ålesund og Molde Det er beregnet reisetid med bil til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal for befolkningen i fylket med en løsning der det er sykehus i Volda, Ålesund og Molde. Beregningene viser at i år 2030 har 18 % Volda som sitt nærmeste sykehus, 37 % har Ålesund nærmest, mens 44 % har Molde nærmest. Tabell 2viser antall personer som har hvert av sykehusene som sitt nærmeste i reisetid i år Det geografiske skillet mellom sykehusene er vist på kartet i Vedlegg 7. Her er det bare sett på reisetid til sykehus, og ikke tatt hensyn til at tilbudet kan variere mellom de ulike sykehusene. Tabell 9: Antall personer i Møre og Romsdal som har lokalitetene som sitt nærmeste sykehus i reisetid. Antall bosatte Andel bosatte Volda % Ålesund % Molde % Sum % Reisetid i minutt til nærmeste sykehus Samlet alle sykehus Molde Ålesund Volda 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min Figur 6: Reisetid til nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller Molde) for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike tidsintervall for hvert sykehus og samlet. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk.

16 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 15 Grafen i Figur 6 viser reisetid i år 2030 til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal for bosatte innenfor gitte tidsintervall. Grafene for hvert av sykehusene viser antall bosatte innenfor de ulike reisetidsintervallene som har sykehuset som sitt nærmeste tilbud i reisetid i år Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 10 og Tabell 11. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg 8. Tabell 10: Andel av befolkningen som når nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller Molde) pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall personer Akk. antall personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 48 % min % 75 % min % 92 % min % 97 % min % 100 % min % 100 % Beregningene viser at i år 2030 vil 48 % av befolkningen ha et sykehus innenfor 30 minutter reisetid med bil med dette alternativet, 75 % innenfor 60 minutter og 92 % av befolkningen vil nå fram til sitt nærmeste sykehus innenfor 90 minutters reisetid. Nesten alle vil ha mindre enn 3 timers reisetid med bil til sitt nærmeste sykehus i fylket i år Tabellen under viser det akkumulerte antallet bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Tabell 11: Antall bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Akk. antall bosatte Volda Akk. antall bosatte Ålesund Akk. antall bosatte Molde 0-30 min min min min min min

17 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Alternativ Volda, Ålesund og Kristiansund Det er beregnet reisetid med bil til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal for befolkningen i fylket med en løsning der det er sykehus i Volda, Ålesund og Kristiansund. Beregningene viser at i år 2030 har 18 % Volda som sitt nærmeste sykehus, 46 % har Ålesund nærmest, mens 36 % har Kristiansund nærmest. Tabell 12 viser antall personer som har hvert av sykehusene som sitt nærmeste i reisetid. Det geografiske skillet mellom sykehusene er vist på kartet i Vedlegg 9. Her er det bare sett på reisetid til sykehus, og ikke tatt hensyn til at tilbudet kan variere mellom de ulike sykehusene. Tabell 12: Antall personer i Møre og Romsdal som har lokalitetene som sitt nærmeste sykehus i reisetid. Antall bosatte Andel bosatte Volda % Ålesund % Kristiansund % Sum % Grafen i Figur 7 viser reisetid i år 2030 til alternative lokaliteter for sykehus i Møre og Romsdal for bosatte innenfor gitte tidsintervall. Grafene for hvert av sykehusene viser antall bosatte innenfor de ulike reisetidsintervallene som har sykehuset som sitt nærmeste tilbud i reisetid. Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 13 og Tabell 14. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til nærmeste sykehus Samlet alle sykehus Ålesund Kristiansund Volda 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min Figur 7: Reisetid til nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller Kristiansund) for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike tidsintervall for hvert sykehus og samlet. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk.

18 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 17 Tabell 13: Andel av befolkningen som når nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller Kristiansund) pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 48 % min % 70 % min % 89 % min % 99 % min % 100 % min % 100 % Beregningene viser at i år 2030 vil 48 % av befolkningen ha et sykehus innenfor 30 minutter reisetid med bil med dette alternativet, 70% innenfor 60 minutter og 89 % av befolkningen vil nå fram til sitt nærmeste sykehus innenfor 90 minutters reisetid. Alle bosatte i fylket vil nå et sykehus innenfor 3 timers reisetid med bil i år 2030 med dette alternativet. Tabellen under viser det akkumulerte antallet bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Tabell 14: Antall bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Akk. antall bosatte Volda Akk. antall bosatte Ålesund Akk. antall bosatte Kristiansund 0-30 min min min min min min

19 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Alternativ Volda, Ålesund og nytt sykehus bynært Molde Det er beregnet reisetid med bil til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal for befolkningen i fylket med en løsning der det er sykehus i Volda, Ålesund og et nytt sykehus bynært Molde. Beregningene viser at i år 2030 har 18 % Volda som sitt nærmeste sykehus, 39 % har Ålesund nærmest, mens 43 % har Bynært Molde nærmest. Tabell 15 viser antall personer som har hvert av sykehusene som sitt nærmeste i reisetid. Det geografiske skillet mellom sykehusene er vist på kartet i Vedlegg 11. Her er det bare sett på reisetid til sykehus, og ikke tatt hensyn til at tilbudet kan variere mellom de ulike sykehusene. Tabell 15: Antall personer i Møre og Romsdal som har lokalitetene som sitt nærmeste sykehus i reisetid. Antall bosatte Andel bosatte Volda % Ålesund % Bynært Molde % Sum % Grafen i Figur 8 viser reisetid til alternative lokaliteter for sykehus i Møre og Romsdal for bosatte innenfor gitte tidsintervall i år Grafene for hvert av sykehusene viser antall bosatte innenfor de ulike reisetidsintervallene som har sykehuset som sitt nærmeste tilbud i reisetid. Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 16 og Tabell 17. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til nærmeste sykehus Samlet alle sykehus Bynært Molde Ålesund Volda 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min Figur 8: Reisetid til nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller Bynært Molde) for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike tidsintervall for hvert sykehus og samlet. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk.

20 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 19 Tabell 16: Andel av befolkningen som når nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller Bynært Molde) pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 47 % min % 82 % min % 94 % min % 98 % min % 100 % min % 100 % Beregningene viser at i år 2030 vil 47 % av befolkningen ha et sykehus innenfor 30 minutter reisetid med bil med dette alternativet,82 % innenfor 60 minutter og 94 % av befolkningen vil nå fram til sitt nærmeste sykehus innenfor 90 minutters reisetid. Alle bosatte i fylket vil nå et sykehus innenfor 3 timers reisetid med bil. Tabellen under viser det akkumulerte antallet bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Tabell 17: Antall bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Akk. antall bosatte Volda Akk. antall bosatte Ålesund Akk. antall bosatte Bynært Molde 0-30 min min min min min min

21 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Alternativ Volda, Ålesund og nytt sykehus bynært Kristiansund Det er beregnet reisetid med bil til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal for befolkningen i fylket med en løsning der det er sykehus i Volda, Ålesund og et nytt sykehus Bynært Kristiansund. Beregningene viser at i år 2030 vil 18 % ha Volda som sitt nærmeste sykehus, 42 % har Ålesund nærmest, mens 39 % har Bynært Kristiansund nærmest. Tabell 18 viser antall personer som har hvert av sykehusene som sitt nærmeste i reisetid. Det geografiske skillet mellom sykehusene er vist på kartet i Vedlegg 13. Her er det bare sett på reisetid til sykehus, og ikke tatt hensyn til at tilbudet kan variere mellom de ulike sykehusene. Tabell 18: Antall personer i Møre og Romsdal som har lokalitetene som sitt nærmeste sykehus i reisetid. Antall bosatte Andel bosatte Volda % Ålesund % Bynært Kristiansund % Sum % Grafen i Figur 9 viser reisetid til alternative lokaliteter for sykehus i Møre og Romsdal for bosatte innenfor gitte tidsintervall. Grafene for hvert av sykehusene viser antall bosatte innenfor de ulike reisetidsintervallene som har sykehuset som sitt nærmeste tilbud i reisetid. Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 19 og Tabell 20. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg 14. Reisetid i minutt til nærmeste sykehus Samlet alle sykehus Ålesund Bynært Kristiansund Volda 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min Figur 9: Reisetid til nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller Bynært Kristiansund) for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike tidsintervall for hvert sykehus og samlet. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk.

22 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 21 Tabell 19: Andel av befolkningen som når nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller Bynært Kristiansund) pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 48 % min % 82 % min % 94 % min % 100 % min % 100 % min % 100 % Beregningene viser at i år 2030 vil 48 % av befolkningen ha et sykehus innenfor 30 minutter reisetid med bil med dette alternativet, 82 % innenfor 60 minutter og 94 % av befolkningen vil nå fram til sitt nærmeste sykehus innenfor 90 minutters reisetid. Alle bosatte i fylket vil nå et sykehus innenfor 2 timers reisetid med bil. Tabellen under viser det akkumulerte antallet bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Tabell 20: Antall bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Akk. antall Akk. antall bosatte Akk. antall bosatte Bynært bosatte Volda Ålesund Kristiansund 0-30 min min min min min min

23 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Alternativ Volda, Ålesund og nytt sykehus mellom Molde og Kristiansund Det er beregnet reisetid med bil til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal for befolkningen i fylket med en løsning der det er sykehus i Volda, Ålesund og et nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund. Beregningene viser at i år 2030 vil 18 % ha Volda som sitt nærmeste sykehus, 40 % har Ålesund nærmest, mens 41 % har det nye sykehuset nærmest. Tabell 21 viser antall personer som har hvert av sykehusene som sitt nærmeste i reisetid. Det geografiske skillet mellom sykehusene er vist på kartet i Vedlegg 15. Her er det bare sett på reisetid til sykehus, og ikke tatt hensyn til at tilbudet kan variere mellom de ulike sykehusene. Tabell 21: Antall personer i Møre og Romsdal som har lokalitetene som sitt nærmeste sykehus i reisetid. Antall bosatte Andel bosatte Volda % Ålesund % Midt mellom % Sum % Grafen i Figur 10 viser reisetid til alternative lokaliteter for sykehus i Møre og Romsdal for bosatte innenfor gitte tidsintervall i år Grafene for hvert av sykehusene viser antall bosatte innenfor de ulike reisetidsintervallene som har sykehuset som sitt nærmeste tilbud i reisetid. Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 22 og Tabell 23. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til nærmeste sykehus Samlet alle sykehus Midt mellom M og K Ålesund Volda 0 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min Figur 10: Reisetid til nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller nytt sykehus midt i mellom Molde og Kristiansund) for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike tidsintervall for hvert sykehus og samlet. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk.

24 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 23 Tabell 22: Andel av befolkningen som når nærmeste sykehus (Volda, Ålesund eller nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund) pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall personer Akk. antall personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 42 % min % 83 % min % 96 % min % 99 % min % 100 % min % 100 % Beregningene viser at i år 2030 vil 42 % av befolkningen ha et sykehus innenfor 30 minutter reisetid med bil med dette alternativet, 83 % innenfor 60 minutter og 96 % av befolkningen vil nå fram til sitt nærmeste sykehus innenfor 90 minutters reisetid. Alle bosatte i fylket vil nå et sykehus innenfor 3 timers reisetid med bil. Tabellen under viser det akkumulerte antallet bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Tabell 23: Antall bosatte som når sitt nærmeste sykehus innenfor ulike avstandsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Akk. antall bosatte Volda Akk. antall bosatte Ålesund Akk. antall bosatte midt mellom M og K 0-30 min min min min min min

25 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Sammenligning av alternativ Grafen i Figur 11 viser en sammenstilling av reisetiden til nærmeste sykehus for bosatte i Møre og Romsdal til de ulike alternativene for sykehuslokalisering i Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 24. Reisetid i minutt til nærmeste sykehus V, Å, M, K V, Å, BM V, Å, BK V, Å, MM V, Å, M V, Å, K min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min Figur 11: Sammenstilling av reisetiden til nærmeste sykehus for bosatte i Møre og Romsdal for de ulike alternativene til sykehuslokalisering i Møre og Romsdal. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Figuren viser at dagens situasjon med 4 sykehus i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund er det alternativet som gir flest bosatte kortest mulig veg til sykehuset innenfor 30 og 60 minutter. Tabell 24: Sammenstilling av akkumulert andel bosatte som når nærmeste sykehus for de ulike alternativene til sykehuslokalisering i Møre og Romsdal. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall V, Å, M, K V, Å, BM V, Å, BK V, Å, MM V, Å, M V, Å, K 0-30 min 60 % 47 % 48 % 42 % 48 % 48 % min 87 % 82 % 82 % 83 % 75 % 70 % min 94 % 94 % 94 % 96 % 92 % 89 % min 99 % 98 % 100 % 99 % 97 % 99 % min 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % min 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ser man bort fra dagens løsning, vil alternativene med sykehus i en av byene Molde eller Kristiansund, alternativ bynært en av byene, være tilnærmet like i forhold til antallet personer som når sykehuset innenfor 30 minutter. Innenfor en times reisetid endres bildet noe, da vil alternativene med bynært sykehus i Molde, Kristiansund eller et sykehus midt mellom byene

26 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 25 har flere personer som når fram sammenlignet med alternativene med et sykehus i enten Molde eller Kristiansund. Også innenfor dette tidsintervallet vil dagens løsning komme aller best ut. Innenfor 90 minutters reisetid er det et sykehus midt mellom Molde og Kristiansund som har størst andel bosatte som når fram, men med mindre forskjeller mellom alternativene. Fra 120 minutters reisetid utjevner forskjellene mellom alternativene seg. Tabell 25: Sammenstilling av akkumulert antall bosatte som når nærmeste sykehus for de ulike alternativene til sykehuslokalisering i Møre og Romsdal. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall V, Å, M, K V, Å, BM V, Å, BK V, Å, MM V, Å, M V, Å, K 0-30 min min min min min min

27 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 26 5 REISETID TIL ENKELTSYKEHUS FRAMTIDSALTERNATIV 5.1 Nytt sykehus bynært Molde Grafen i Figur 12 viser reisetid til nytt sykehus bynært Molde med bil innenfor ulike tidsintervall i år Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 26. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til sykehus min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 400 min Figur 12: Reisetid til nytt sykehus bynært Molde for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike reisetidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Beregningene viser at i år 2030 vil 11 % av fylkets befolkning når et nytt sykehus bynært Molde innenfor en reisetid på 30 minutter med bil, 30 % innenfor 60 minutter, mens 44 % av befolkningen når sykehuset innenfor 90 minutter. Med en reisetid på inntil 4 timer når alle de bosatte i Møre og Romsdal et nytt sykehus bynært Molde. Tabell 26: Andel av befolkningen som når Molde sykehus pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall personer Akk. antall personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 11 % min % 30 % min % 44 % min % 74 % min % 97 % min % 100 % min % 100 %

28 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Nytt sykehus bynært Kristiansund Grafen i Figur 13 viser reisetid i år 2030 til et nytt sykehus bynært Kristiansund med bil innenfor ulike tidsintervall. Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 27. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til sykehus min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 400 min Figur 13: Reisetid til nytt sykehus bynært Kristiansund for bosatte i Møre og Romsdal i år Akkumulert antall bosatte innenfor ulike reisetidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Beregningene viser at i år 2030 vil 11 % av fylkets befolkning når et nytt sykehus bynært Kristiansund innenfor en reisetid på 30 minutter med bil, 28 % innenfor 60 minutter, mens 38 % av befolkningen når sykehuset innenfor 90 minutter. Med en reisetid på inntil 4 timer når 99 % av de bosatte i Møre og Romsdal et nytt sykehus bynært Kristiansund. Tabell 27: Andel av befolkningen som når nytt sykehus bynært Kristiansund pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 11 % min % 28 % min % 38 % min % 48 % min % 83 % min % 99 % min % 100 %

29 Akkumulert antall bosatte Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund Grafen i Figur 14 viser reisetid til Molde sykehuset med bil innenfor ulike tidsintervall. Absolutte og relative befolkningstall går fram av Tabell 28. Det geografiske skillet mellom intervallene er vist på kart i Vedlegg Reisetid i minutt til sykehus min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 400 min Figur 14: Reisetid til et nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund for bosatte i Møre og Romsdal i dagens situasjon. Akkumulert antall bosatte innenfor ulike reisetidsintervall. Beregningene viser at 5 % av fylkets befolkning når et nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund innenfor en reisetid på 30 minutter med bil, 29 % innenfor 60 minutter, mens 42 % av befolkningen når sykehuset innenfor 90 minutter. Med en reisetid på inntil 4 timer når 99 % av de bosatte i Møre og Romsdal et nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund. Tabell 28: Andel av befolkningen som når nytt sykehus midt mellom Molde og Kristiansund pr tidsintervall. Befolkningstall fra 2030, framtidig transportnettverk. Intervall Antall Akk. antall personer personer Personer (%) Akkumulert (%) 0-30 min % 5 % min % 29 % min % 42 % min % 64 % min % 88 % min % 99 % min % 100 %

30 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 29 Vedlegg 1: Nærmeste sykehus i Møre og Romsdal i år 2030

31 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 30 Vedlegg 2: Reisetid til nærmeste sykehus i Møre og Romsdal i 2030

32 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 31 Vedlegg 3: Reisetid til Kristiansund sykehus i år 2030

33 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 32 Vedlegg 4: Reisetid til Molde sykehus i år 2030

34 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 33 Vedlegg 5: Reisetid til Ålesund sykehus i år 2030

35 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 34 Vedlegg 6: Reisetid til Volda sykehus i år 2030

36 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 35 Vedlegg 7: Nærmeste sykehus i år 2030 Alternativ V, Å og M

37 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 36 Vedlegg 8: Reisetid til sykehus år Alternativ V, Å og M

38 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 37 Vedlegg 9: Nærmeste sykehus i år 2030 Alternativ V, Å og K

39 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 38 Vedlegg 10: Reisetid til sykehus år Alternativ V, Å og K

40 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 39 Vedlegg 11: Nærmeste sykehus i år 2030 Alternativ V, Å og BM

41 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 40 Vedlegg 12: Reisetid til sykehus år Alternativ V, Å og BM

42 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 41 Vedlegg 13: Nærmeste sykehus i år 2030 Alternativ V, Å og BK

43 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 42 Vedlegg 14: Reisetid til sykehus år Alternativ V, Å og BK

44 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 43 Vedlegg 15: Nærmeste sykehus i år 2030 Alternativ V, Å og MM

45 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 44 Vedlegg 16: Reisetid til sykehus år Alternativ V, Å og MM

46 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 45 Vedlegg 17: Reisetid til sykehus år 2030 Alternativ Bynært Molde

47 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 46 Vedlegg 18: Reisetid til sykehus år 2030 Alt. Bynært Kr.sund

48 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) 47 Vedlegg 19: Reisetid til sykehus i år 2030 Alt. Midt mellom M og K

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 2: FRAMTIDIG TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 2: FRAMTIDIG TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 2: FRAMTIDIG TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

Helse Møre og Romsdal Tilgjengelighetsanalyser Rapport 4: Befolkning og transportnettverk for utrykning Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal Tilgjengelighetsanalyser Rapport 4: Befolkning og transportnettverk for utrykning Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser Rapport 4: Befolkning og transportnettverk for utrykning 2030 Utgave: 1 Dato: 2012-09-27 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 4: Befolkning og transportnettverk for utrykning 2030

Detaljer

Helse Møre og Romsdal Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning

Helse Møre og Romsdal Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning Utgave: 1 Dato: 2012-09-27 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

BEFOLKNINGSDEKNING OG TILGJENGELIGEHT FOR ALTERNATIVE LOKALISERINGER AV SYKEHUSET I NORDMØRE OG ROMSDAL (SNR) I 2030

BEFOLKNINGSDEKNING OG TILGJENGELIGEHT FOR ALTERNATIVE LOKALISERINGER AV SYKEHUSET I NORDMØRE OG ROMSDAL (SNR) I 2030 PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BEFOLKNINGSDEKNING OG TILGJENGELIGEHT FOR ALTERNATIVE LOKALISERINGER AV SYKEHUSET I NORDMØRE OG ROMSDAL (SNR) I 2030 Utgave: 4 Dato: 2014-10-26 www.asplanviak.no

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato:

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato: Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning

Detaljer

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal Oppdrag: 529884 Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Del: Dato: 212-11-16 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF Supplering av tilgjengelighetsanalyse. Nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal. Utgave: v3 Dato:

Helse Midt-Norge RHF Supplering av tilgjengelighetsanalyse. Nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal. Utgave: v3 Dato: Supplering av tilgjengelighetsanalyse. Nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal Utgave: v3 Dato: 2010-09-15 Supplering av tilgjengelighetsanalyse. Nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER FOR UNN NARVIK

TILGJENGELIGHETSANALYSER FOR UNN NARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 611258-01 Tilgjengelighetsanalyser for UNN Narvik - Beregninger Dato: 05.12.2016 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen Ørnes TILGJENGELIGHETSANALYSER FOR UNN

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

NOTAT TRANSPORTARBEID

NOTAT TRANSPORTARBEID Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal Oppdrag: 529884 Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Del: Dato: 2012-11-25 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Bjørn

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

KONSEKVENSER AV EN NEDLEGGELSE AV AKUTT I ORKDAL

KONSEKVENSER AV EN NEDLEGGELSE AV AKUTT I ORKDAL Oppdragsgiver: Helse Midt-Norge Oppdrag: 525156 Tilgjengelighetsberegninger for et samlet sykehus på Nordmøre Del: Dato: 2010-09-30 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen Ørnes KONSEKVENSER

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Tilgjengelighetsanalyse for sykehus

Tilgjengelighetsanalyse for sykehus Tilgjengelighetsanalyse for sykehus Utgave: v3 Dato:25.02.2010 Tilgjengelighetsanalyse for sykehus 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Tilgjengelighetsanalyse for sykehus Utgave/dato: V3

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Eintydelegmedspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal Et langsiktig arbeid for å podusere helse i alle samfunnsledd Svein Neerland, seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4.

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst status FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst 2014 Suppleringsdata FKB mottatt (Molde, Fræna, Aukra, Rauma, Kristiansund, Gjemnes og Sunndal) Innlegging av data pågår, kommer med

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Styrkeanalysen 2017 - Eiendomskonferansen i Molde 2.11.2017 Møre og Romsdal fylkeskommune Ole Helge Haugen fylkesplansjef Utvikling folketal - utvalde BA region, fylket

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015 Ålesundsregionen 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra

Detaljer

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no Kurs/Fagdagar www.kartverket.no 2-dagers kurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Formål : Kompetanseheving på kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Pbltiltak og FKB-Bygning

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Sammenstilling av fagrapporter 2012-2014. - nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal

Sammenstilling av fagrapporter 2012-2014. - nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Sammenstilling av fagrapporter 2012-2014 Sammenstilling av fagrapporter 2012-2014 - nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Romsdal Regionråd / Molde Næringsforum, september 2014 Sammenstilling av fagrapporter,

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Verneområde Kommune Verneformål Verneform Røabukta Aukra Fugleliv/Våtmark DO Ingen Smågevatnet Aukra Våtmark/Fugleliv NR Ingen Hjertvika Aukra

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kurs for faste verger v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vestnes Fjordhotell 26. april 2016 Odd Jørgen Nilssen og Hilde Halås Hasseløsæther v/ Namsmannen i Molde Tema for forelesningen Gjeldsordning Gjeldsordningsloven

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

Mat og måltider i grunnskoler i Møre og Romsdalkartlegging,

Mat og måltider i grunnskoler i Møre og Romsdalkartlegging, Mat og måltider i grunnskoler i Møre og Romsdalkartlegging, våren 2017 Ellen Cathrine Hammer, Møre og Romsdal idrettskrets og Livsstilsgruppa God Helse Bakgrunn for undersøkelsen Vedtak i Kultur og Folkehelseutvalget

Detaljer

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Skogsamling Åndalsnes 15/2-17

Skogsamling Åndalsnes 15/2-17 Skogsamling Åndalsnes 15/2-17 Skogkulturaktivitet i daa 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Planting Markberedning Ungskogpleie Tal utsette planter pr. kommune I 2016 160 000

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - Kjell Solstad mars 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på Nordfylket. Tilhørende regneark viser

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ørsta kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ørsta kommune 2015 Ørsta kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aure kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Aure kommune 2015 Aure kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015 1 Agenda Innledning Bakgrunn for vurderingene

Detaljer

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Nordmøre Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure

Nordmøre Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure 217 Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho Ambulanse Midt-Norge HF Telefon 72 82 18 00 g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO998 308 615 7502 Stjørdal wwwambulanse-midtno Qtw Til alle våre leverandører R07 's ~ Stjørdal 4. desember

Detaljer

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide Møre og fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer