Eldar Brænden Styremedlem Geomatikkbedriftene (tidl. GBL) (Driftsdirektør Geomatikk AS) Bilde: Asplan Viak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldar Brænden Styremedlem Geomatikkbedriftene (tidl. GBL) (Driftsdirektør Geomatikk AS) Bilde: Asplan Viak"

Transkript

1 Eldar Brænden Styremedlem Geomatikkbedriftene (tidl. GBL) (Driftsdirektør Geomatikk AS) Bilde: Asplan Viak

2 Litt historikk ang. ledninger mm I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen Rapport fra Grøftekamaratene februar 2008 EBL (nå Energi Norge), Norsk Vann, Abelia, Telenor, Norsk Fjernvarme, Norsk Naturgassforening Konferanse: Infrastrukturdagene Tekna Workshop Miljøverndepartementet, Statens kartverk, Energi Norge og BA- Nettverket Etablerte en strategigruppe Konferanse: Infrastrukturdagene Tekna Konferanse: X, Y og Z. Over og under bakken. GeoForum Workshop Ovennevnte strategigruppe

3 Erkjennelser fra workshop Det mangler et koordinert og standardisert nasjonalt opplegg for registrering, forvaltning, samordning og utveksling av data om ledninger og annen infrastruktur i grunnen. ( selv om dagens system med registrering og forvaltning av data til dels er godt nok for hver enkelt lednings- og infrastruktureier) 2. Det mangler nasjonale bestemmelser for samordning når det gjelder planlegging, bygging og drift av ledninger og annen infrastruktur i grunnen og kostnadsdeling mellom aktørene.

4 Strategigruppen (fra workshop ) Magnar Danielsen Miljøverndeppartementet Kristin Lind KS-Bedrift Inger Hokstad BA-Nettverket Are Greibrokk Telenor Stig Børresen Energi Norge Toril Hofshagen Norsk Vann Erling Onstein Statens kartverk Erik Perstuen Statens kartverk Tom Baade-Mathisen RIF (Norconsult) Eldar Brænden Geomatikkbedriftene (Geomatikk)

5 Arbeidsgrupper Geodatadelen Erling, Inger, Erik, Eldar mfl Samordningsdelen Magnar, Are, Kristin, Toril, Tom, Stig Overordnet samhandlingsplattform Flere Kortsiktige gevinster Må nå prioriteres! Finansiering Flere

6

7 Omfattende infrastruktur med rør og kabler I Norge er det om lag km med rør og kabler for leveranse av vann, avløp, strøm, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme og gass Herav ligger ca kilometer i offentlig veggrunn. I bygatene er det ikke uvanlig med 8-10 ulike virksomheter i samme trasé. Samlet sett har andelen rør og kabler i veggrunn en gjenanskaffelseskostnad på anslagsvis 430 milliarder kroner. Rørene og kablene ligger på ulik dybde og er lagt til ulik tid. Rørsystemene for vann og avløp ligger fra 1,5 til 4 meter dypt på grunn av frostsikring og kjellerdrenasje. Kabelsystemene for strøm og elektronisk kommunikasjon ligger vanligvis 0,5 1 meter dypt. Ved siden av dette vokser nye systemer fram i raskt tempo; kabel-tv, bredbånd, fjernvarme, gass og senest avfallsug-systemer for transport av avfall under bakken. Ideelle krav til sikkerhetsavstander kan i mange tilfeller ikke oppfylles. Anleggene ligger bokstavelig talt i veien for hverandre, jfr rapport med samme tittel fra Grøftekameratene i februar 2008.

8 Hovedmål Innen 5 år er : alle ledninger og annen infrastruktur i grunnen - for nye anlegg representert som objektorienterte 3D-modeller, og samordnet med eksisterende data om ledninger og annen infrastruktur som finnes i 2D Forslag om 30 mill.kr.

9 Delmål 1 Innen 3 år etablere nødvendige bestemmelser for samordning av informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, samt definere organisering mht tilgjengelighet og distribusjon. TILTAK Vurdere behov for endringer i lover og forskrifter PBL - for eksempel kart- og planforskriften ang det offentlige kartgrunnlaget Annet? Beskrive alternative former for organisering ang. tilgjengelighet og distribusjon / datautveksling, samt plan for realisering Ekspertgruppe med deltakere fra ledningseiere, offentlig virksomhet og brukere Aktuelle modeller er katalogtjeneste, sentral felles database evt en kombinasjon av disse Utarbeide avtaler/avtalemaler Norge Digitalt som modell? Oslo kommune som modell? Annet?

10 Delmål 2 Innen 2 år utarbeide konseptuell datamodell og utvekslingsformat for felles infrastrukturdata. MÅL Konseptuell datamodell (innenfor rammeverk for SOSI / UML) Hva er felles data? (som genereres fra / utveksles med driftsdata) Definere objekttyper, egenskaper, kodelister og sammenhenger Utvekslingsformater Vurdere behov og alternativer, eksempel SOSI, GML (LandXML, citygml) IFC (IFCGML) API er og tjenestespesifikasjoner TILTAK Definere tjenester for søk, framhenting og visning av infrastrukturdata WMS, WFS WSDL-tjenesteoppsett (Ref. GeoIntegrasjon) Samordne med SOSI-arbeidet: SOSI 7A (Samferdsel) og en revitalisert SOSI 7B (Ledning) Statens kartverks SOSI-sekretariatet administrerer modelleringsaktiviteten Faglig referansegruppe (f.eks SOSI 7B, representanter fra ledningseiere, GIS/DAK-leverandører, bygg- og anlegg, Vegdirektoratet, m.fl) Finansiert ekspertgruppe som definerer datamodellen, utvekslingsformater og tjenestespesifikasjoner Fremdrift vil avhenge av om det blir dugnad eller om det blir et finansiert opplegg for gjennomføring

11 Delmål 3 Innen 2 år ( evt 1 år?) etter delmål 2 er gjennomført, skal implementering av standardene være gjennomført som pilotprosjekter (evt fyrtårnprosjekter ref. GeoIntegrasjon) TILTAK Sette i gang pilotprosjekter Styringsgruppe og egen prosjektleder? Økonomisk stimulans til systemleverandører og brukere for at implementering blir gjort og tas i bruk i bransjene EKSEMPLER Eksempel (1): Tjenester hos ledningseier - mot rådgivende ingeniører og flere Etablere en infrastrukturdatabase iht ny datamodell Overføre data fra database til bruk prosjekteringsverktøy iht. utvekslingsformat Laste inn nye data fra prosjektering og As-Built-registrering iht. utvekslingsformat Eksempel (2): Fellesdatabase og online tjenester mot databrukere Etablere en felles infrastrukturdatabase iht ny datamodell Overføre data fra ledningseiere til fellesdatabase iht transportformat Tilbyr WMS, WFS og andre tjenester mot andre klienter

12 Eksempel 1 Ledningseiernes forvaltningssystemer NIS/GIS DAK/BIM Ledningsforvalter/ Systemleverandør Rådgivende ingeniør / entreprenør Utviklingsoppgaver 1) Endre database iht ny modell 2) Importfunksjon for data iht ny modell 3) Eksportfunksjon for data iht ny modell

13 Eksempel 2 Ledningseiernes forvaltningssystemer NIS/GIS Eksport / Import Felles database for ledningsdata Web-tjenester Utviklingsoppgaver 1. Etablere felles database iht ny modell 2. Importfunksjon for data iht ny modell i fellesløsning 3. Eksportfunksjon for data iht ny modell i forvaltningssystemene 4. Web tjenester

14 Delmål 4 Innen 6 måneder etter delmål 3 beskrive utrulling av standarden og forvaltningsmodell TILTAK Inkludere standard iht erfaringer fra pilotprosjektene Krav for implementering av standarden i datasystemer Tidsfrister Godkjennelse Plan for realisering og utrulling av forvaltningsmodell Gjennomføre markedsføringstiltak Opplæring Seminar

15 Oppsummert mål og fremdrift Hovedmål: Info i objektorientert 3D samordnet med 2D ) Bestemmelser (lover, forskrifter og avtaler) 2) Konseptuell datamodell og utvekslingsformat 3) Implementering i pilotprosjekter?? 4) Realisering og utrulling av forvaltningsmodell

16 Felles ledningsdatabase - Nettinformasjonssystem Fellesløsningen NIMS Telenors nettinformasjonssystem Geomatikk AS 16

17 Nettinfo system og felles ledningsdatabase Nettinformasjonssystem Store kompliserte systemer Dokumentasjon Operativ drift Markedsføring / kundestøtte Analyse Underlag for planlegging og prosjektering Felles ledningsdatabase Forenklet datasett Koordinering av planer Behandling av søknader om graving i offentlig vei Påvisning (delvis) Infrastruktureiere uten nettinformasjonssystem DAK-filer

18 Geodata skisse til prosjektorganisering Styringsgruppe Generalforsamling Prosjektleder Delprosjekt Samordning Delprosjekt Geodata Delprosjektleder Delmål 1 Delmål 2 Delmål N

19

20 Bakgrunn Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av teknisk infrastruktur. Investeringene knyttet til infrastruktur i grunnen har vært og er store, og utviklingen preges av kostnadsøkninger. Samfunnets krav til sikkerhet og pålitelighet gjør ledninger i grunnen til kritisk infrastruktur og konsekvensene av feil utførelse og skader er alvorlige. Infrastrukturen i grunnen er underlagt sektorvis forvaltning, og det eksisterer ikke noe nasjonalt overordnet system som samordner interessene.

21 God samordning skal bidra til kvalitet og rask og forutsigbar avklaring God samordning og utførelse i grøfta Nøyaktig innregistrering av ledningsdata (x, y og z) God samordnet prosjektplanlegging God forvaltning av ledningsdata Enkel, men regulert tilgang til korrekte data

22 Mål og metoder Strategigruppen har utarbeidet en matrise for å samle og komprimere problemstillinger og løsningsforslag knyttet til samordningen av ledninger i grunnen Matrisen er ikke et forsøk på å gi klare svar, men et innspill til en prosess for å finne de endelige løsningene Hva gjør vi så? Er veien videre at sentrale departementer utreder dette videre?

23 Målformuleringer Nasjonalt avklart system for koordinering av infrastruktur (eks 1) Etablert retningslinjer for fordeling av kostnader Færrest mulig oppgravinger av veg (eks 2) Tilgang til ledige trekkerør og kulverter Best mulig kvalitet på istandsetting etter graving Forenkle administrativ håndtering av søknad om tiltak med hjemmel i 32 Forutsigbarhet med hensyn til plassering av ledninger i fellesområde Ved prosjekter som medfører flytting for andre, skal totale ulemper og kostnader minimeres Krav til gravedybder- og bredder, samt plassering av ledninger i vegfundamentet skal baseres på vegfaglige argumenter

24 Eksempel 1 fra matrisen Aktivitet/mål Ekstrakt - problemstilling Aktører involvert Samordnings -ansvar Nasjonalt avklart Plan og system for bygningsmyndighet koordinering av infrastruktur Begrenset plass i veggrunn eller andre fellesområder tilsier at det skal finnes en ansvarlig instans som godkjenner og prioriterer korridorer for ulike infrastrukturformål. Det kan f.eks. være en offentlig myndighet, eller en nemnd hvis partene er enige om det. Dette gjelder både nyanlegg og utnyttelse av grunnen når nye infrastrukturbehov oppstår. I noen tilfeller vil det være nødvendig å flytte på eksisterende anlegg for å få plass til nye infrastrukturbehov. Infrastrukt ur-aktører Tiltakshave r(e) Vegeier Plan- og bygningsmyndighet Vegeier Metode Finansiering Formell forankring Samordningsplikt for aktører Vegloven ved; Plan og Anlegging av nye bygningsloven infrastrukturanlegg Tiltak på eksisterende anlegg som nødvendiggjør samordning Samordner er ansvarlig for at alle behov blir registrert, og medvirker til en samfunnsmessig optimal løsning Automatisert gravemeldingstjeneste Konfliktløsning ved egen nemnd

25 MÅL: Nasjonalt avklart system for koordinering av infrastruktur Metode Samordningsplikt for aktører ved; Anlegging av nye infrastrukturanlegg Tiltak på eksisterende anlegg som nødvendiggjør samordning Samordner er ansvarlig for at alle behov blir registrert, og medvirker til en samfunnsmessig optimal løsning Automatisert gravemeldingstjeneste Konfliktløsning ved egen nemnd

26 Metode MÅL: Etablert retningslinjer for fordeling av kostnader Fellesanleggets utforming og omfang avtales i forkant av prosjektet Fordelingsnøkkel avtales i forkant av et fellesprosjekt for å sikre forutsigbarhet Utarbeide eksempler på modeller for kostnadsfordeling som kan danne mal for avtaler i konkrete prosjekter Spesifikke kostnader for eventuelle særkrav (dybde, volum, utforming) knyttet til en bestemt infrastrukturtype, fundament, rør/kabler, montering, omfyllingsmasser, belastes den enkelte aktør Grøftearbeider som graving, sprengning, gjenfylling, reetablering av veg og øvrige felleskostnader fordeles forholdsmessig etter fordelingsnøkkel som er avtalt på forhånd

27 Eksempel 2 fra matrisen MÅL: Færrest mulig oppgravinger av veg Metode Nasjonale regler som likebehandler aktørene og som baseres på det som er samfunnsøkonomisk riktig Tilrettelegging/ koordinering ifm; Nyanlegg, vegutvidelser/større vegomlegginger herunder å utarbeide prinsipper for tilrettelegging for fremtidig bruk av veggrunnen til ledningsformål når grøft/vegarealet er åpnet, Etablere informasjonssystem for gjensidigutveksling av planlagte tiltak som krever samordning reasfalteringsplaner m/videre kunngjøres i god tid før sesongen starter Etablere system for tilrettelegging for samordning ved anlegging/rehabilitering av ledningsinfrastruktur Allmenne og gjensidige regler om karantenetid Etablere prinsipper for legging av ekstra trekkerør Etablere prinsipper for anlegging og bruk av gangbar kulvert og innstøpte kabelrør Etablere opplegg for konflikthåndtering Etablere prinsipper for opprydding/ fjerne kondemnerte ledninger når grøft er åpnet Etablere differensierte krav til leggedybder og istandsetting ut fra ledningens dimensjon, og derav tiltakets omfang

28 Metode MÅL: Tilgang til ledige trekkerør og kulverter Etablere regler og prosedyrer for tilgang til ledige trekkerør/kulvert Etablere rutiner/system for gjensidig informasjonsdeling om ledige ressurser De enkelte infrastruktureiere bør i utgangspunktet selv vurdere egne behov for trekkerør ved graving i veggrunn Det bør klargjøres om og når er det eventuelt kan være aktuelt å pålegge leging av ekstra trekkerør til eget fremtidig formål. Det bør også klargjøres om og eventuelt når (hvilke tilfeller) er det kan være aktuelt å pålegge legging av ekstra trekkerør for andres fremtidige behov Ved vegkryssinger kan det vurderes å sette krav til kryssende trekkerør i strategiske områder.

29 MÅL: Best mulig kvalitet på istandsetting etter graving Metode Vegmyndigheten er den rette til å sette krav i henhold til vegens standard. Forhåndskontroll av eksisterende standard Kontroll av prosjekteringen Obligatorisk kontroll av utførelsen ved på forhånd fastsatte milepæler Tredjemannskontroll i større prosjekter (uavhengig) Samsvarserklæring (Ansvarliggjøre alle ledd) Garanti periode Avtale om forbedringer ut over eksisterende standard, inkludert betaling for oppgradert standard. Fortanning som standard der det er mulig (avhenger av asfalttykkelse). Viktige prinsipper er blant annet å ikke blande masser i underbygningen og å ta hensyn til setningsforskjeller ved utkiling for å utjevne setninger. Skjøting av asfalt bør skje i henhold til vegeiers krav

30 MÅL: Forenkle administrativ håndtering av søknad om tiltak med hjemmel i 32 Metode Etablering av nasjonalt regelverk, bl.a. med krav til tidsfrister

31 MÅL: Forutsigbarhet med hensyn til plassering av ledninger i fellesområde Metode Skille på prinsippene mellom ny og gammel veg. (Man kan ha mer faste regler ved ny veg.) Vann og avløp skal alltid prioriteres i forhold til frostfritt Klare regler for minsteavstand Klare regler for plassering midt i veg eller i kant Klare prinsipper for plassering når plassen er for liten til at sikkerhetskrav o.a. kan ivaretas Prinsipper som skal sikre likebehandling av aktørene og at vegeier ikke kan misbruke sin posisjon

32 MÅL: Ved prosjekter som medfører flytting for andre, skal totale ulemper og kostnader minimeres. Metode Prinsipper for når ledninger kan pålegges flyttet Prinsipper for kostnadsdeling For ledningsanlegg hvor det er teknisk mulig, konstrueres anleggene som flyttbare slik at de blir enkle å løfte til sides når de først er avdekket)

33 MÅL: Krav til gravedybder- og bredder, samt plassering av ledninger i vegfundamentet skal baseres på vegfaglige argumenter Metode Utvikling av nasjonale bestemmelser

34 Samordning skisse til forankring Regjeringen KRD MD OED SD Interdepartemental utredningsgruppe Referansegruppe Arb.gruppe 1 Arb.gruppe 2 Arb.gruppe n Geodatadelen 1) Samordningsdelen foreslås tatt videre av regjeringen v/krd, MD, OED og SD. Strategigruppen kan bli referansegruppe for en interdepartemental utredningsgruppe. 2) Strategigruppen jobber parallelt videre med utvalgte problemstillinger iflg. matrisen.

35

36 Visjonen Optimal dataflyt og samhandling mellom aktørene i bygg- og anleggsnæringen skjer ved bruk av standard utvekslingsformater. Standardiserte spørregrensesnitt sørger for at kart, eiendoms- og temadata, som ligger lagret i strukturerte databaser som en del av den nasjonale geografiske infrastrukturen, enkelt kan gjenbrukes i arkitektens prosjekteringsunderlag, og videre derfra inn i underlagsmaterialet for byggesaksbehandlingen. Objektkatalogene er harmonisert. Et objekt i byggverk er likt beskrevet som samme objekt i annen infrastruktur. Datagrunnlaget flyter lett videre inn i tilgrensende fagområders prosjekteringsunderlag, og derfra videre direkte fra de prosjekterende fagsystemer inn i produksjonsunderlaget for de utførende. Relevante data overføres deretter til den som er ansvarlig for drift- og vedlikehold av byggetiltaket. En forenklet representasjon av data fra byggeprosjektet tilbakeføres kommunen og legges inn i det offentlige kartgrunnlaget og byggesaksarkivet.

37 Overordnet samhandlingsarkitektur Basis kartdata Temadata Matrikkel Veg Jernbane Metro Sporveg Flyplass Luftledning Bygning/BIM Ledninger i grunnen Planinfo - Vann - Avløp Strøm - Ekom Fjernvarme - Gass Boss

38 Etablere et forprosjekt Veien videre Strategisk samarbeid med andre departementer, KS, buildingsmart Norge og Fremtidens byer. Andre? Søke finansiering fra Innovasjon Norge. Andre? Naturlig å starte med harmonisering av objektkataloger for Ledninger i grunnen og BIM.

39

40 Statens vegvesen (ansv. for koord.) Hafslund Fjernvarme Oslo kommune Samferdselsetaten Konsortiedeltagere og aktører (Workshop : B. Halvorsen, Oslo kommune) Samferdselsetaten (ansv. for koord.) Publikum Vann-og avløpsetaten KTP (Oslo Sporveier) Hafslund Nett Telenor MEF (Maskinentrepr. Forbund) Prosjekt - organisering og samarbeid Politiet, Trafikketaten, VTS Friluftsetaten Byantikvaren Statnett OHF (Oslo Handelsstands Forening) Brann, Ambulanse Tjen. Plan-og bygningsetaten Jernbaneverket Gruppering av Kabel/ Bredbånds-selskaper Eiendoms-og byfornyelsesetaten 40

41 Oslo kommune Samferdselsetaten Fellesløsningen Eksisterende ledningsnett (forts. B. Halvorsen) 41

42 Oslo kommune Samferdselsetaten Fellesløsningen i Oslo kommune Koordinering av planer inkl. publikumsportal Behandling av søknader om graving i offentlig vei Felles påvisningstjeneste 42

43 Hva kan Geomatikkbedriftene tilby? GIS-løsninger El, tele, bredbånd, kabel-tv, VA, fjernvarme, gass mm Landmåling Fastpunkter Innmåling av ledningsnett Geodata Kart- og infrastrukturdata Registrering, forvaltning og konvertering Konsulenttjenester IT, Web-løsninger, integrasjon, standardisering, synkronisering mm Hva kan Geomatikkbedriftene bidra med for å oppnå kortsiktige gevinster?

44

45 Finansiering Fremdrift og suksess vil avhenge Om vi fokuserer kun på ledninger i grunnen og/eller overordnet samhandlingsplattform Finansiering Aktuelle finansieringskilder Innovasjon Norge og/eller Norges forskningsråd, strategigruppen har egen prosess i gang med tanke på et evt. forprosjekt knyttet til infrastruktur, samferdsel, bygg etc. Offentlige budsjetter, dvs. departementer (feks MD, FAD, SD, OED) og direktorater (feks DIFI, VD) Bransjeforeninger (feks KS, Energi Norge, Norsk vann) NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring forslag om midler Private bedrifter, feks egenandeler ved tildeling forskningsmidler

46 Hva gjør strategigruppen videre? Strategigruppen Vi ser på evt endringer, arbeidsgrupper og strategisk samarbeid Geodatadelen Oppstart konseptuel datamodell og utvekslingsformat mm Samordningsdelen Evt formell forankring i et departement evt. offentlig utredning? Oppstart prioriterte utvalgte mål og problemstillinger Overordnet samhandlingsplattform Workshop og søknad forprosjekt overfor Innovasjon Norge Ledninger i grunnen? Kortsiktige gevinster (NB! Viktig!) Koordinering av planer (jfr Oslo løsningen) Annet? Informasjon, drøfting etc. Kurs, konferanser, nettverkstreff og evt ny workshop ved årsskiftet

Forslag til mål og metoder for bedre samordning av virksomheter som legger ledninger i grunnen

Forslag til mål og metoder for bedre samordning av virksomheter som legger ledninger i grunnen Forslag til mål og metoder for bedre samordning av virksomheter som legger ledninger i grunnen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under workshop om samordning av ledninger i

Detaljer

Samordning av ledninger i grunnen

Samordning av ledninger i grunnen Eldar Brænden Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS Samordning av ledninger i grunnen Aktuelt på tre områder Planlegging og utførelse av ledningsarbeider (sammen i grøfta) Geodata registrering og forvaltningen

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

SOSI ledning og samordnet samhandlingsplattform for bygge- og anleggsnæringen. Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

SOSI ledning og samordnet samhandlingsplattform for bygge- og anleggsnæringen. Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet SOSI ledning og samordnet samhandlingsplattform for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under møte i SOSI ledninggruppe 14.10.2011 Statens kartverk,

Detaljer

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under workshop om samordning av ledninger i grunnen

Detaljer

Erkjennelser fra workshop 25. november 2010

Erkjennelser fra workshop 25. november 2010 Erkjennelser fra workshop 25. november 2010 1. Det mangler et koordinert og standardisert nasjonalt opplegg for registrering, forvaltning, samordning og utveksling av data om ledninger og annen infrastruktur

Detaljer

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering og SOSI ledning pilotering En felles pilotarena KGrav ledning, Oslo kommune SLG møte 24.01.14 Møtereferat 06.09.2013 Møte nr. 3/2013 Møtetidspunkt 06.09.2013 Møtested MD, Kongens gate 20, Oslo Møteleder

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Møtereferat. Møte nr. 1/2013. Møtested Energi Norge, Næringslivets hus, Oslo. Møtetidspunkt 8.2.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Møtereferat. Møte nr. 1/2013. Møtested Energi Norge, Næringslivets hus, Oslo. Møtetidspunkt 8.2. Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Møtereferat Møte nr. 1/2013 Møtetidspunkt 8.2.2013 Møtested Energi Norge, Næringslivets hus, Oslo Referent Eldar Brænden Møtedeltakere Danielsen, Miljøverndepartementet

Detaljer

Oslo kommune Samferdselsetaten. Koordinering av gravearbeider i Oslo. Bjørn Halvorsen Oslo kommune Samferdselsetaten

Oslo kommune Samferdselsetaten. Koordinering av gravearbeider i Oslo. Bjørn Halvorsen Oslo kommune Samferdselsetaten Koordinering av gravearbeider i Oslo Bjørn Halvorsen Oslo kommune 1 Oslo kommune bakgrunn for prosjektet Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Handelsstanden Høykom programmet Frivillighet Behov

Detaljer

Oslo kommune Samferdselsetaten. Koordinering av gravearbeider i Oslo. Bjørn Halvorsen Oslo kommune Samferdselsetaten

Oslo kommune Samferdselsetaten. Koordinering av gravearbeider i Oslo. Bjørn Halvorsen Oslo kommune Samferdselsetaten Koordinering av gravearbeider i Oslo Bjørn Halvorsen Oslo kommune 1 Oslo kommune bakgrunn for prosjektet Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Handelsstanden Høykom programmet Frivillighet Behov

Detaljer

Høringsnotat. fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen

Høringsnotat. fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen Høringsnotat fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen Høringsnotat: Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger

Detaljer

Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste

Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste Bjørn Solberg, Markedskonsulent Geomatikk Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen 18.09.2015 Geomatikk AS 2015 1 Tjenester og

Detaljer

Utfordringer ved samhandling og tilgang til ledningsdata

Utfordringer ved samhandling og tilgang til ledningsdata Utfordringer ved samhandling og tilgang til ledningsdata Fagdirektør Magnar Danielsen Geoforums fagdag om ledninger i grunnen, Hamar 15.9.15 1 Disposisjon Bakgrunn Samarbeid og initiativ Pågående interdepartemental

Detaljer

Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015

Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015 Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015 Tilbakeblikk SLG etablering SLG har sin bakgrunn i en workshop i september 2010 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, BA-nettverket,

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning Muligheter

Detaljer

Koordinering av gravearbeider i Oslo Bjørn Halvorsen Oslo kommune Samferdselsetaten

Koordinering av gravearbeider i Oslo Bjørn Halvorsen Oslo kommune Samferdselsetaten Kabelinfrastruktur symposium 7. mars 20 bakgrunn for prosjektet Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Handelsstanden Høykom programmet Frivillighet Behov / egen nytte 2 Hovedmål og gevinster :

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

Ledningsnett i veggrunnen

Ledningsnett i veggrunnen Ledningsnett i veggrunnen GEO-forum, Tromsø-2017-01-18 Kommunal veileder Jørn Holtan Vegdirektoratet 1 Statens vegvesen 2 Vegdirektoratet 3 Stortinget Lover og bevilgninger kommuneprp m.m Regjering Fylkeskommune

Detaljer

"Interdepartemental" arbeidsgruppe

Interdepartemental arbeidsgruppe Kommunal- og moderniseringsdepartementet "Interdepartemental" arbeidsgruppe Dag Høgvard Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Oslo 11. februar 2016 Ledninger i riksveg Forskrift 8. oktober 2013 om saksbehandling

Detaljer

Ledninger i grunnen - Status for arbeidet i strategigruppen -Behov for avstemte myndighetsforventninger når det gjelder informasjonssikkerhet

Ledninger i grunnen - Status for arbeidet i strategigruppen -Behov for avstemte myndighetsforventninger når det gjelder informasjonssikkerhet Ledninger i grunnen - Status for arbeidet i strategigruppen -Behov for avstemte myndighetsforventninger når det gjelder informasjonssikkerhet WORKSHOP NORCONSULT AS 19.06.2012 Eldar Brænden Leder for Strategigruppe

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Rapport/oppsummering fra workshop om samordning av ledninger i grunnen Deltakerliste og foiler fra innleggene legges ved.

Rapport/oppsummering fra workshop om samordning av ledninger i grunnen Deltakerliste og foiler fra innleggene legges ved. Rapport/oppsummering fra workshop om samordning av ledninger i grunnen 21.6.2011 Deltakerliste og foiler fra innleggene legges ved. Åpning av workshopen Eldar Brenden fra Geomatikk åpnet dagen. Det ble

Detaljer

SOSI Ledning Felles datam a od o el d l el og ut veksling i sfo s r fo m r at t for l edningsinfor nfo m r as a jo j n

SOSI Ledning Felles datam a od o el d l el og ut veksling i sfo s r fo m r at t for l edningsinfor nfo m r as a jo j n Felles datamodell og utvekslingsformat for ledningsinformasjon... og litt om GeoIntegrasjon Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS 12.01.2011 og 14.10.2011 Historikk Erfaringer Framtidige muligheter og utfordringer

Detaljer

Ledninger i grunnen - økende fokus på god samhandling. Seminar kabelinfrastruktur, Hotell Opera, 7. november 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA

Ledninger i grunnen - økende fokus på god samhandling. Seminar kabelinfrastruktur, Hotell Opera, 7. november 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA Ledninger i grunnen - økende fokus på god samhandling Seminar kabelinfrastruktur, Hotell Opera, 7. november 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA Dagens temaer Økende krav til samhandling mellom ulike

Detaljer

X, Y og Z -Over og under bakken 2016

X, Y og Z -Over og under bakken 2016 X, Y og Z -Over og under bakken 2016 Samarbeidsforum for ledninger i grunnen - Rapport fra arbeidsgruppe graveskader Eldar Brænden, viseadm. dir. Geomatikk AS 20.01.2016 1 Innhold Innledning Geomatikk

Detaljer

Sluttrapport. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen

Sluttrapport. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen Sluttrapport Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen F.v. René Astad Dupont, Rune Berge, Randi Fagervik, Leiv Molven og Terje Rødberg. Mandat og sammensetning Bakgrunn: Norsk Vanns

Detaljer

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter. Ag7b SLG Møte Magnar/Toril SLG

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter. Ag7b SLG Møte Magnar/Toril SLG Ny SOSI ledning Pilotprosjekter Ag7b - 31.01.2013 SLG - 08.02.2013 Møte Magnar/Toril - 25.04.2013 SLG - 02.05.2013 Status og videre planer Ny SOSI ledning er utarbeidet av SOSI Ag7b og SOSI sekretariatet

Detaljer

Effektive løsninger og tjenester for koordinering og samordning av graveaktivitet med utgangspunkt i et felles ledningsregister

Effektive løsninger og tjenester for koordinering og samordning av graveaktivitet med utgangspunkt i et felles ledningsregister Effektive løsninger og tjenester for koordinering og samordning av graveaktivitet med utgangspunkt i et felles ledningsregister Nettverkstreff, BA-nettverket 1. september 2011 Magne Kippervik, salgs- og

Detaljer

Rikets tilstand innen VA - økende fokus på god samhandling. Novapoint Brukermøte Sundvollen mai 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA

Rikets tilstand innen VA - økende fokus på god samhandling. Novapoint Brukermøte Sundvollen mai 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA Rikets tilstand innen VA - økende fokus på god samhandling Novapoint Brukermøte Sundvollen 8. 10. mai 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA Åpning kommunalteknisk dag Økende krav til samhandling mellom

Detaljer

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Erstatter Strategigruppen for ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Erstatter Strategigruppen for ledninger i grunnen Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Erstatter Strategigruppen for ledninger i grunnen Kartverket NVE Mattilsynet Post- og teletilsynet? Norsk fjernvarme IKT-Norge Statens vegvesen Vegforum for byer

Detaljer

Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum

Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum Kommunal- og moderniseringsdepartementet X-,Y- og Z-konferansen 2017 Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 19.

Detaljer

Samordnet grøfteutførelse

Samordnet grøfteutførelse VA-Innlandet Tekna 10.11.2010 Samordnet grøfteutførelse 1 Trond Andersen, prosjektleder Norsk Vann, og Assosiert medlem i Grøftekameratene Hovedpunkter for dagens presentasjon Hvilke avtaleverk kan legges

Detaljer

1 Innledning. Til Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep 0030 Oslo. Kristiansand/Oslo 28. november 2013

1 Innledning. Til Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep 0030 Oslo. Kristiansand/Oslo 28. november 2013 Til Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Kristiansand/Oslo 28. november 2013 Høringsuttalelse til «Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe graveskader

Rapport fra arbeidsgruppe graveskader Rapport fra arbeidsgruppe graveskader 24.10.2015 26.10.2015 1 Et ferskt eksempel på skade ved anleggsarbeid 26.10.2015 Et underlig tilfelle ved Barkåker En stikkrenneer gjennomhullet på tvers med trekkrør

Detaljer

Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF

Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vegjus-konferansen 2017 Bedre samordning av infrastrukturarbeider - status i arbeidet nasjonalt Arr. Vegforum BT og NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Oslo, 23. januar

Detaljer

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter Ny SOSI ledning Pilotprosjekter Ag7b - 31.01.2013 SLG - 08.02.2013 Møte Magnar/Toril - 25.04.2013 SLG - 02.05.2013 Møte Magnar/Toril 19.06.2013 SLG 06.09.2013 (Side 13-21) Hva er gjort (fra Erling) Laget

Detaljer

Enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen

Enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen Fagdirektør Dag Høgvard Nettverkstreff. Vann Avløp, Bjørvika konferansesenter, Oslo 20.

Detaljer

Innmåling av infrastruktur Standardisering?

Innmåling av infrastruktur Standardisering? Innmåling av infrastruktur Standardisering? Jostein Lunder Dokumentasjonsansvarlig Hafslund Varme s.1 Innmåling av infrastruktur standardisering? Hvordan organisere og få instruksene bedre koordinert,

Detaljer

Aktivitet/mål Ekstrakt - problemstilling Aktører involvert Samordningsansvar Metode Finansiering Formell forankring. Vegeier.

Aktivitet/mål Ekstrakt - problemstilling Aktører involvert Samordningsansvar Metode Finansiering Formell forankring. Vegeier. Samordning arbeid med ledninger i grunnen Strategigruppen Versjon 1.6.2011 rev.20.6.2011 Aktivitet/mål Ekstrakt - problemstilling Aktører involvert Samordningsansvar Metode Finansiering Formell forankring

Detaljer

Workshop om ledninger i grunnen

Workshop om ledninger i grunnen Workshop om ledninger i grunnen Innledning Ved seniorrådgiver Magnar Danielsen 25. November 2010, Energi Norge Behov for en felles visjon for samarbeid om ledninger i grunnen Det er viktig å få til forpliktende

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen. 25. februar 2014

Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen. 25. februar 2014 Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen 25. februar 2014 Agenda Bakgrunn og utfordringer Alternative løsninger Samfunnsøkonomisk analyse

Detaljer

SOSI Ledning Pilotprosjekter

SOSI Ledning Pilotprosjekter SOSI Ledning Pilotprosjekter Mål (ref delmål 3 Geodata) Innen 1 2 år etter at SOSI Ledningsstandard er definert, implementere standarden i utvalgte pilotsystemer Hensikt 1) Sikre at standarden implementeres

Detaljer

(2) Hva er våre utfordringer?

(2) Hva er våre utfordringer? Infrastrukturdagene 2011 9.-10.februar 2011 Rørledninger, kabler og asfalt i veigrunnen (2) Hva er våre utfordringer? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen rastad @ online.no 917

Detaljer

Møtested KS Bedrift, Oslo. Referent Einar Melheim

Møtested KS Bedrift, Oslo. Referent Einar Melheim Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) Møtereferat Møte nr. 2/2015 Møtetidspunkt 4.06.2015 kl 09.00 12.00 Møteleder Magnar Danielsen Møtested KS Bedrift, Oslo Referent Einar Melheim Møtedeltakere

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet notat Om behovet for etablering av en overordnet samhandlingsplattform for IKT som skal sikre bedre kommunikasjon og samhandling i bygg- og anleggsnæringen Dagens situasjon, behovet

Detaljer

Oslo kommune Samferdselsetaten. Gjemt og glemt? Koordinering av gravearbeider i Oslo. Bjørn Halvorsen Samferdselsetaten

Oslo kommune Samferdselsetaten. Gjemt og glemt? Koordinering av gravearbeider i Oslo. Bjørn Halvorsen Samferdselsetaten Gjemt og glemt? Koordinering av gravearbeider i Oslo Bjørn Halvorsen Hovedmål og gevinster : Den overordnede målsettingen for prosjektet er å redusere/minimalisere gravingen i Oslo slik at man søker å

Detaljer

Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene?

Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene? VA-dagane på Vestlandet 2013 Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene? 1 Toril Hofshagen, Norsk Vann Ledningsnettet er «på veg opp av grøfta»

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV. Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune

Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV. Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV Erling Onstein Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Om SOSI (Standardisert Opplegg for Stedfesta Informasjon)

Detaljer

Hva finner vi i bakken?

Hva finner vi i bakken? Brannen på Oslo S, 28. november 2007 Fra DSBs rapport: En time senere oppsto det brann med sterk røykutvikling i kulverten på Oslo S. Brannvesenet kom til, og etter hvert ble strømtilførselen beordret

Detaljer

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT MANDAT FOR DELPROSJEKTER TIL FORPROSJEKT TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL, ANNEN SAMFUNNSVIKTIG INFRASTRUKTUR OG GEODATA Versjon 1.0, 8.10.2012 Versjon Dato Endret av Beskrivelse

Detaljer

Utfordringer for nasjonale infrastrukturmyndigheter

Utfordringer for nasjonale infrastrukturmyndigheter Utfordringer for nasjonale infrastrukturmyndigheter Magnar Danielsen Magnar Danielsen: Challenges for national infrastructure authorities KART OG PLAN, Vol. 72, pp. 201 205, P.O.B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen

Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Fagdirektør Magnar Danielsen NVE, 29. november 2017 Regjeringens politikk

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Ledningsnett i veggrunnen

Ledningsnett i veggrunnen Ledningsnett i veggrunnen SLG 21. august 2017 Høring - forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften Synspunkter fra Vegmyndighet Jørn Holtan Statens vegvesen - Vegdirektoratet Stortinget Lover

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av system for informasjonsutveksling om ledninger i grunnen

Samfunnsøkonomisk analyse av system for informasjonsutveksling om ledninger i grunnen Samfunnsøkonomisk analyse av system for informasjonsutveksling om ledninger i grunnen Roger Bjørnstad, Bjørn Gran og Fredrik Bakkemo Kostøl Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no

Detaljer

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS GeoSynkronisering Standard Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS Mål Å utvikle spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen

Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data Fagdag veg, Gålå 05.09.2017 Ingar Skogli, Statens vegvesen 21.09.2017 Dataflyt mellom aktører plan- og byggefase Prosjektering Iht. krav Fagmodeller Bygging Stikning

Detaljer

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN 1 Geomatikkfaget er nå godkjent slik at utøvere av faget vårt kan kalle seg Rådgivende Ingeniør Geomatikk. Rådgivende Ingeniørers Forening

Detaljer

Kabler og ledningsnett. Utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom kulturminneforvaltningen og ulike tiltakshavere Toril Hofshagen, Norsk Vann

Kabler og ledningsnett. Utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom kulturminneforvaltningen og ulike tiltakshavere Toril Hofshagen, Norsk Vann Kabler og ledningsnett Utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom kulturminneforvaltningen og ulike tiltakshavere Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 To synsvinkler Befolkningen trenger infrastrukturtjenester

Detaljer

Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur?

Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur? EBL Nettkonferansen 2008 Delsesjon 5: Utfordringer ved nettutvikling Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen

Detaljer

Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen. Kort om innholdet i sluttrapporten. Dag Høgvard, KMD

Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen. Kort om innholdet i sluttrapporten. Dag Høgvard, KMD Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen Kort om innholdet i sluttrapporten Dag Høgvard, KMD Kostnader ved saksbehandling og kontroll (1) Vi har registrert uenighet og usikkerhet blant vegeierne

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Koordinering av graveaktiviteter Samordnet gravemelding

Koordinering av graveaktiviteter Samordnet gravemelding Koordinering av graveaktiviteter BA-nettverket 28. mai 2009 Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør Geomatikk landsdekkende aktør Landsdekkende tjeneste 120 000 henvendelser pr år 8 kundemottak Tromsø

Detaljer

Oslo kommunes. Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014

Oslo kommunes. Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014 Oslo kommunes Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014 Innhold 1.Byutvikling i Oslo kommune 2.Problemstilling 3.Hovedmål for Undergrunnsprosjekt 4.Testområde Hvilken data har kommunen tilgang til? 5. Konklusjoner

Detaljer

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet:

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet: Referat SOSI Ag7b Ledning Dato: tirsdag 14.januar 2014 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Navn Aileen Jevnaker, Oslo VAV Ann Helen Karlsen, Vegvesenet

Detaljer

Forprosjekt - Utveksling av ledningsdata

Forprosjekt - Utveksling av ledningsdata Forprosjekt - Utveksling av ledningsdata Rapport fra forprosjekt 29. sep. 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTBESKRIVELSE OG ORGANISERING... 4 2.1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 2.2 ORGANISERING...

Detaljer

Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen

Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen Storbykonferanse tilsyn Clarion Hotell Stavanger 2. juni 2014 Geir Egil Paulsen Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen og litt om BBS prosjektet i Oslo. Bransjeforening for 560 arkitektbedrifter

Detaljer

Orden på ledninger i grunnen

Orden på ledninger i grunnen Samordning av ledninger i grunnen Et felles ansvar Orden på ledninger i grunnen Fagdirektør Magnar Danielsen NKF BTV 2. april 2014 Kielfergen Etablert 2013 Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Erstatter

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer

Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor? Geomatikkdagene, Lillehammer Hotel 28. mars 2017

Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor? Geomatikkdagene, Lillehammer Hotel 28. mars 2017 Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor? Geomatikkdagene, Lillehammer Hotel 28. mars 2017 Mini CV Eldar Brænden Stilling/rolle Vise adm. dir. i Geomatikk AS Styreleder i Geomatikkbedriftene

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger og andre anlegg i grunnen

Høringsuttalelse til forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger og andre anlegg i grunnen No... Vann Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår ref.:509.141/slh/th/2013/145 Hamar, 05.12.2013 Høringsuttalelse til forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET VELKOMMEN TIL OPPSTARTMØTE I FANEHALLEN, AKERSHUS FESTNING! INITIATIVGRUPPEN MILJØVERNDEPARTEMENTET, MAGNAR DANIELSEN BA-NETTVERKET, INGER HOKSTAD STATENS VEGVESEN, LIV NORDBY KARTVERKET, OLAF ØSTENSEN

Detaljer

11.02.2010. Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering?

11.02.2010. Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering? 11.02.2010 Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering? Begrensning i dette innlegget I hovedsak kommenteres forhold tilknytta ledninger og kabler og ikke VA og fjernvarme Rør

Detaljer

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video SFKB Ferske kartdata til frokost Video Regjeringens digitaliseringsstrategi Digitalisere forvaltningen Forvaltningen av FKB-data blir enklere og mer effektiv Ferske FKB-data blir tilgjengelig for alle

Detaljer

X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken

X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken Oddbjørn Andersen Vann- og avløpsetaten Prosjektleder sentrumsprosjekter + Representerer Va-etaten i Graveklubben GRAVEKLUBBEN I BERGEN KOORDINERING I GRUNNEN

Detaljer

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i INGENIØRVESENET Vei- og prosjektavdelingen Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i grunn. KRISTIANSAND KOMMUNE: Referanse: Sitat: Side 8 «Ledning eiers

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Geomatikks kundeforum Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Geomatikks kundeforum Tjenester og løsninger for ledninger

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre Kommunalteknikk 2008 30.oktober 2008 I veien for hverandre Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen, rastad @ online.no, 32 83 92 90 1?? CR 2 En komplisert infrastruktur Krysset Karl

Detaljer

Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata. Dato: 29. september 2015 Versjon 1.0

Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata. Dato: 29. september 2015 Versjon 1.0 Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata Dato: 29. september 2015 Versjon 1.0 REVISJONSHISTORIKK Revisjon Prod av Dato KS av Dato Overlev Dato Godkj av Dato Endring 0.2 13.08.15 Lagt inn estimater

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel, annen samfunnsviktig infrastruktur og geodata Referat Dato: 28.6.2012 Tid: 1400-1600 Referent: Liv Nordbye PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Møte

Detaljer

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag:

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag: Til KMD v/paul Chaffey (postmottak@kmd.dep.no) Vi ber herved om et møte på vegne av BA-Nettverket, Nettverk for bedre samspill og dataflyt I bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å informere om noen av de

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Referent Arnhild Krogh

Referent Arnhild Krogh Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) Møtereferat Møte nr. 3/2016 Møtetidspunkt 17.11.2016 kl. 09.00 12.15 Møteleder Eldar Brænden Møtested Rådgivende ingeniørers forening (RIF) Essendropsgate

Detaljer

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14. oktober 2014 KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Agenda Situasjonen

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene.

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Oppsummering Møte 01-02. nov 2012 Sted: Ilsetra, Hafjellstoppen Agenda, dag 1: Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Velkommen til Ilsetra

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen

Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen OE-rapport 2015-10 På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet grunnen 1 Om Oslo Economics

Detaljer

Presentasjon for SOSI AG

Presentasjon for SOSI AG Geodataloven Forskrift SOSI-videre arbeid Presentasjon for SOSI AG1 2010-11-12 Morten Borrebæk Strategisk og teknologisk utvikling Forholdet mellom norske og europeiske dokumenter Direktiv Geodataloven

Detaljer

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data NOTAT Emne Strategi for forvaltning av FKB-data Til Geovekst-forum Fra Kartverket Dato 25.08.2014 1 Bakgrunn og målsetting Kartverket har i dialog med Geovekst-partene diskutert fremtidige strategiske

Detaljer