Ledninger i grunnen - økende fokus på god samhandling. Seminar kabelinfrastruktur, Hotell Opera, 7. november 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledninger i grunnen - økende fokus på god samhandling. Seminar kabelinfrastruktur, Hotell Opera, 7. november 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA"

Transkript

1 Ledninger i grunnen - økende fokus på god samhandling Seminar kabelinfrastruktur, Hotell Opera, 7. november 2012 Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA

2 Dagens temaer Økende krav til samhandling mellom ulike fag og aktører under bakken påvirker hverdagen på flere områder. Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvilke prosesser har bransjen igangsatt for å møte fremtiden. Dagens utfordringer, eksempler Koordinering av veg/bane, VA, kabler og fjernvarme kort sagt «Ledninger i grunnen» Behovet for nye Norske Standarder 2

3 State of The Nation 2010 og tendens 2011

4 State of the Nation, resultater 4

5 Utfordring: opplysninger om teknisk infrastruktur Hva finner vi i ledningskartverket? Anleggenes beliggenhet, ofte er det kun x og y, men ikke z Ofte er det senterlinje og ikke anleggenes ytterlinje som er beskrevet Noen ganger er traséene lagt i kartet på grunnlag av gamle tegninger der det er brukt utmål fra hushjørner etc. Enkelte ganger er det egenskapsdata med som alder etc. Noen kabeleiere vil beskytte anleggene sine ved å gi ut så sparsomt med opplysninger som mulig. Alle kabler må da betegnes som meget viktige. 5

6 Grunnlaget for planlegging Hvordan skal vi få en best mulig planlegging? Planlegging med leting i arkiver, befaringer og prøvegraving Koordinering med etater for å få ut tilleggsopplysninger Hva med kabelpåvisning? Kabelaktører gir vanligvis kun påvisning til entreprenør rett før graving! 6

7 Prosjekterte, eksisterende, utgåtte anlegg 7

8 Hvor stor plass tar anleggene egentlig? 8

9 Eksempel på 3D fra Ulven-Sinsen prosjektet i Oslo 9

10 Ta hensyn til hverandre i grøftesnittet Det er lov å bruke sunn fornuft/ta hensyn til stabile graveskråninger slik at ingen anlegg skygger for de andre ved nødvendige senere oppgravinger/reparasjoner 10

11 STRATEGIGRUPPE LEDNINGER I GRUNNEN Magnar Danielsen, Miljøverndepartementet Erik Perstuen/Håkon Løvli, Statens kartverk Erling Onstein, Statens kartverk Toril Hofshagen, Norsk Vann Ulf Møller, Energi Norge Svein Arne Rakstang, Energi Norge (Eidsiva Energi) Kristin Lind, KS-Bedrift Are Greibrokk, Telenor Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Inger Hokstad, BA-Nettverket Tom Baade-Mathiesen, Rådgivende ingeniørers forening (Norconsult AS) Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) WorkShop 2010 i regi av MD, SK, Energi Norge og BA-nettverket

12 UTKAST TIL FREMTIDIG MANDAT Samarbeidsforum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen *) Oppgaver Gjensidig informasjonsutveksling om tema av felles interesse. Drøfte aktuelle problemstillinger i Norge. Holde seg orientert om den internasjonale utviklingen. Bidra til å få utviklet ny relevant kunnskap, komme med forslag til løsninger og initiere prosjekter som kan bidra til å løse problemstillinger. Være pådriver og diskusjonspartner for regelverksutvikling, standardisering og avtaler om samarbeid. Bidra til økt samordning gjennom informasjonsarbeid, ved å avholde seminarer, workshop og liknende, og foredrag på relevante kurs og konferanser. *) Strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass, søppelsug mv. Et grunnlag for samarbeid mellom myndigheter og aktører

13 OVERORDNET MÅLSETTING God samordning og utførelse i grøfta Nøyaktig innregistrering av ledningsdata (x, y og z) God samordnet prosjektplanlegging God forvaltning av ledningsdata Enkel, men regulert tilgang til korrekte data

14 STATUS OG VIDERE PLANER (1) Mandat og forankring Mulig formell forankring i flere departement med et fastere mandat. Krav til ledningsarbeider Aktuelt med tillegg i kart- og planforskriften. MD lager utkast som diskuteres i strategigruppen. Krav om å dokumentere og forvalte data Krav om tilgangskontroll og utveksling av felles data Krav om koordinering av planer for graving og samordning ved graving Veileder for det offentlige kartgrunnlaget Hver bransjeforening med sin høringsuttalelse

15 STATUS OG VIDERE PLANER (2) SOSI Pådriver videreutvikling av SOSI, ny versjon klar i løpet av SK ved arbeidsgruppe Ag7b Ledning. Pådriver pilotprosjekter GIS-leverandører, brukere, offentlige etater, private firma. SLG Pådriver for at programvare- og tjenesteleverandører samt ledningseiere tar i bruk nye standarder for alle nye arbeider SLG Pådriver for kartlegging av, modell for og utveksling av felles informasjon om ledningsnettet. SLG. Når? Jf. nytt prosjekt Tverrsektoriell samhandlingsplattform. Sikkerhet Pådriver for avklaringer angående sikkerhetsproblematikk. SLG arrangerte workshop i juni, her var det store meningsforskjeller. Har sendt brev til justisminister ang. behovet for samordning.

16 STATUS OG VIDERE PLANER (3) Standardisering på to områder i første omgang. I Regi av Standard Norge Avstandskrav infrastruktur Kostnadsfordeling vei og ledninger Veiledningsmateriell i regi av Riksantikvaren Norsk Vann, Energi Norge, Telenor mfl. bidrar. Tverrsektoriell samhandlingsplattform BA-næringen (Til info i SLG møter) Styringsgruppe i regi av MD, SK, VD, BuildingSmart og BA-nettverket. Forprosjekt som grunnlag for søknad Innovasjon Norge i Foredrag Diverse seminarer, konferanser etc. Web-side Egen side under MD kommer

17 Nye Norske standarder innen samordning av ledninger i grunnen Workshop 26.oktober 2012 Tom Baade-Mathiesen

18 Ledninger i grunnen - 2 nye NS AVSTANDSKRAV INFRASTRUKTUR Det er i dag helt ulike krav til avstand mellom kabler, ledninger og konstruksjoner som legges i grøfter i veier og andre arealer. KOSTNADSFORDELING VEI OG LEDNINGER Innenfor infrastruktur er det i dag en rekke aktører med ulike interesser. Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av kostnadene som fordeles på deltagerne. Klare regler for dette vil effektivisere byggeprosessen.

19 Overordnet skille mellom nyanlegg og eksisterende anlegg

20 NS - avstandskrav AVSTANDSKRAV Generelt Avgrensning av mandatet, inklusive koordinering mot forskriftsarbeid i Samferdselsdepartementets regi Overordnet skille mellom nyanlegg og eksisterende anlegg Kartlegging Kartlegging av eksisterende krav til avstander i regelverk og praksis hos myndigheter, kommuner og infrastruktureiere Kartlegging av avstandskrav i forhold til parallell føring mellom kabler ut fra støy, magnetfelt, varmeavgivelse etc. Kartlegging av ledningseiernes tekniske krav Utsjekk i forhold til tilgrensende regelverk for bl.a. arbeidsmiljø/hms og kulturminnevern

21 Grøftesnitt Fornebu 21

22 Ta hensyn til hverandre i grøftesnittet 22

23 Vurdering Grøftesnitt Utarbeidelse av aktuelle generelle grøftesnitt i veier, langs jernbane, lightrail etc. i urbane områder Vurdering/Analyse Lage oversikt over aktuelle konstruksjoner og fremføringsmåter som kabler, ledninger, kanaler, kulverter, skinnegang, veioverbygning, lysfundamenter, kummer, kjellerkonstruksjoner med fundament osv. Vurdere spesielle krav ved havne- og industriområder pga. egne lastforutsetninger for slike områder Forlegningsdybde. Vurdering av hvordan anleggene kan forlegges i og under veioverbygning uten å forårsake ødeleggelse ved reparasjoner Vurdering av hvilken plass man trenger mellom anleggene for anleggsteknisk å kunne utføre reparasjoner Vurdere prosedyre der minimumskrav ikke kan overholdes. Hvordan kompromisse?

24 Utarbeidelse Hvilke tekniske løsninger/sikkerhetsløsninger permanent og under anleggsfasen kan brukes for å kompensere der avstander blir urimelig små? Utarbeide forslag til Norsk Standard Avstemming mot «vegforskriften for ledninger i offentlig veggrunn» fra Samferdselsdepartementet Skrivearbeid inn i format for Norsk Standard

25 NS - avstandskrav AVSTANDSKRAV

26 NS - kostnadsfordeling KOSTNADSFORDELING Kostnadsfordeling vei og ledninger Innenfor infrastruktur er det i dag en rekke aktører med ulike interesser. Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av hvordan kostnadene skal fordeles på deltagerne. Klarere spilleregler for dette vil effektivisere byggeprosessen. Arbeidsoppgaver Generelt Avgrensning av mandatet, inklusive koordinering mot forskriftsarbeid i Samferdselsdepartementets regi Overordnet skille mellom nyanlegg og eksisterende anlegg

27 Kostnadsfordeling Entreprise 1, Ulven Sinsen Totalt er budsjettet i hele prosjektet nå ca 3,8 mrd hvorav teknisk infrastruktur utgjør ca 0,6 mrd, her er fordelingen fra første entreprise som bestod i å legge anlegg ut av anleggsgropen til de store veianleggene. 27

28 Kostnadsfordeling kulvert VA 50% (også rør rett under dekket) Bredbånd 5% Høyspent 45 % Allikevel var det her naturlig å velge høyspenteier som driftsansvarlig i kulverten 28

29 NS - kostnadsfordeling Kartlegging Kartlegging av gjeldende regelverk om kostnadsansvar, flytteplikt, servitutter, privatrettslige rettigheter etc generelt og for den enkelte bransje spesielt (relevant sektorspesifikk regulering) Kartlegging av eksisterende praksis og avtaler for kostnadsfordeling, herunder de som finnes i Oslo Gjennomgang/kartlegging av areal/volumberegninger for anlegg i grøfter, kulverter, kanaler, bruer og andre konstruksjoner Analyse/vurderinger Vurdering av aktuelle kostnadselementer inklusive noe om prissetting av gateklasser (f.eks. ut fra ÅDT) i forhold til hvor mye det vil koste med istandsetting ved senere oppgravinger Levetidsbetraktninger og hva som er oppgradering utover ren utskifting Vurdere standard hensyntatt vedlikehold/istandsetting av vei til minst samme standard

30 NS - kostnadsfordeling Vurdere behovet til hvert enkelt anlegg sett i forhold til det totale behov for fellesanlegget Hva er mest samfunnsrasjonelt i det enkelte tilfelle - Flytteplikt vs samfunnsøkonomi Vurdere behov for ulike løsninger for ulike typer veger og geografi (differensiering) Provisorier Reservekapasitet Organisering/gjennomføring Plassering i forhold til veioverbygning og anleggsgjennomføring, vurdering av «tvungen» plassering utover det som er nødvendig for det enkelte anlegg Hvem beslutter valg av løsning og hvilke forhold er med å bestemme prosjektets omfang, teknisk løsning og kvalitet

31 Utarbeidelse Forslag til Norsk Standard Utarbeidelse av forslag til prinsipper for beregninger av volumandeler og klarlegging av prosedyrer som bør følges ved kostnadsfordeling, avhengig av når den gjøres i prosjektet (forprosjekt, detaljprosjekt/anbudsgrunnlag, utførelse, sluttavregning, drift og vedlikehold). Klarlegge prosedyre for når i prosjektet fordeling bør utføres Når skal kostnadsoverslag revideres Skrivearbeid inn i format for Norsk Standard

32 Arbeidsgruppe Energi Norge v/ulf Møller Hafslund v/harald Johnsen (på vegne av Norsk Fjernvarme) Maskinentreprenørenes forening (MEF) v/stein Gunnes Norconsult v/tom Baade-Mathiesen (på vegne av RIF) Norsk vann v/ Odd Arne Vagle (på vegne av Norsk Vann) Omega Elkraft v/ola Torgrim Eide Post-og teletilsynet v/jens Harald Jensen Telenor v/jan Ådnegard Bærum kommune v/rune Berge

33 Veien videre Det er stor enighet om videreføring av arbeidet både når det gjelder Samordning inkludert oppstart av standardiseringsarbeidet Og også for geodata Det gjør at vi øyner lys i horisonten! Takk for oppmerksomheten!

Samordning av ledninger i grunnen

Samordning av ledninger i grunnen Eldar Brænden Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS Samordning av ledninger i grunnen Aktuelt på tre områder Planlegging og utførelse av ledningsarbeider (sammen i grøfta) Geodata registrering og forvaltningen

Detaljer

7.3.7 PROSJEKTLEDELSE

7.3.7 PROSJEKTLEDELSE 7. INFORMASJONSARK 7.3.7 PROSJEKTLEDELSE Riksantikvaren er som direktorat for kultur minne forvaltning God prosjektledelse er viktig for alle prosjekter. Dette informasjonsarket omhandler mellomstore og

Detaljer

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann.

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Pb. 8142, Dep. 0033 OSLO Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe om fremføringsveier for telenett 14. AUGUST 2001

Rapport fra arbeidsgruppe om fremføringsveier for telenett 14. AUGUST 2001 DEN SOM IKKE GRAVER EN GRØFT FOR ANDRE, FALLER SELV DERI. Rapport fra arbeidsgruppe om fremføringsveier for telenett 14. AUGUST 2001 INNHOLD DEL I SAMMENDRAG OG MANDAT...5 1. SAMMENDRAG...5 1.1 ARBEIDSGRUPPENS

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd UTKAST Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen 22.-23.oktober 2013. Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup,

Detaljer

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

Søknad om støtte til forprosjekt

Søknad om støtte til forprosjekt Søknad om støtte til forprosjekt Samhandlingsplattform for transporttjenester Ett tjenesteinnovasjonsprosjekt rettet inn mot miljø og energi Versjon 1.2 Kontaktperson: Trond Hovland, daglig leder ITS Norge

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid BYGGNETT En strategi for fremtidens digitale byggsektor Brukerretting Selvbetjening Samhandling Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid 1 INNHOLD FORORD... 2 SAMMENDRAG...

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Kartkontoret i Oslo, Storgata 33A, 4.november 2014 kl 10-15 Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup, Hildegunn

Detaljer

Vei, vann og bredbånd - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet

Vei, vann og bredbånd - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet Notat utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 12. mars 2010 Innhold

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003 Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd 26. mars 2003 Tittel: Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

REFERAT Sekretariatets utkast

REFERAT Sekretariatets utkast REFERAT Sekretariatets utkast Møte Møte nr. 4 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Oslo, 29. april 2014 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

ByggNett workshop 20. des 2012 http://www.dibk.no/workshop_byggnett

ByggNett workshop 20. des 2012 http://www.dibk.no/workshop_byggnett ByggNett workshop 20. des 2012 http://www.dibk.no/workshop_byggnett 2 byggkvalitet 1 3 ByggNett 20.12.2012 Bjørne Grimsrud Avdelingsdirektør Forskning, miljø og virksomhetsutvikling byggkvalitet 2 Agenda

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer