Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata. Dato: 29. september 2015 Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata. Dato: 29. september 2015 Versjon 1.0"

Transkript

1 Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata Dato: 29. september 2015 Versjon 1.0

2 REVISJONSHISTORIKK Revisjon Prod av Dato KS av Dato Overlev Dato Godkj av Dato Endring Lagt inn estimater på ressurser Justeringer iht. kommentaerer fra Styringsgruppe og møter med aktørene Versjon til møte i Styringsgruppen Versjon til Oslo kommune Bymiljøetaten REFERERTE DOKUMENTER Referanse Dokumenttittel [1] SOSI Ledning 4.5. Statens Kartverk [Link] [2] Høringsnotat. Miljødepartementet [Link] [3] Forprosjektrapport. Pilotering av ledninsdata - KGRAV FORKORTELSER Forkortelse Forklaring VAV BYM GML KGRAV SOSI SFTP WFS XML XSD Vann og Avløpsetaten, Oslo kommune Bymiljøetaten, Oslo kommune Geograpy Markup Language System for Koordinering av GRAVeplaner Norske standard for geografiske data Sikker FTP Web Feature Service ISO standard Extensible Markup Language XML Schema Definition Prosjektplan v 1-0.doc Side 3 av 26

3 Innhold REVISJONSHISTORIKK Mål og Rammer Bakgrunn Mål for prosjektet Delmål 1 - Produktspesifikasjoner Delmål 2 - Implementasjon Rammer Omfang Oppgaveomfang Produktspesifikasjoner Implementasjon Avgrensninger Prosjektorganisering Overordnet framdriftsplan Prosjektledelse r og bemanning Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler Krav til beslutningspunkt Oppfølging/statusmøter Milepæler Risikoanalyse og kvalitetssikring Kritiske faktorer Risikoevaluering av Kritiske Suksessfaktorer Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Gjennomføring Hovedaktiviteter Overordnet prosjektledelse Delprosjekt PA Produktspesifikasjon for KGRAV Delprosjekt IA Implementasjon VA-data fra VAV Delprosjekt IB Implementasjon ledningsdata fra BYMs ESRI Delprosjekt IE Implementasjon Tele ledningsdata fra Telenor Delprosjekt IF Implementasjon El ledningsdata fra Hafslund Nett Delprosjekt IG Implementasjon ledningsdata fra TDC/Get s Smallworld Delprosjekt IH Implementasjon funksjonalitet i KGRAV Tids- og ressursplaner Økonomi Verdiskapning og nytteverdi Nytteverdi i KGrav Nytteverdi ut over KGrav Kontrakter og avtaler Kontrakter med underleverandører Vedlegg Vedlegg 1: Milepælsplan Vedlegg 2: Budsjett Vedlegg 3. Tilleggsbehov mulige nye delprosjekter Oversikt Delprosjektbeskrivelser Delprosjekt ID Implementasjon miljødata fra BYM s ESRI Prosjektplan v 1-0.doc Side 4 av 26

4 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Samferdselsdepartementet (SD) og KGRAV-konsortiet ønsker å gjennomføre en pilot for å teste ut om den nye ledningsstandarden»sosi -ledningsstandard 4.5 er moden for implementering og driftssetting hos ledningsaktørene for bruk slik som skissert i Miljøverndepartementets høringsnotat av Ref. [2]. Prosjektets mål er knyttet til utprøving i KGrav, men vil ha en nytteverdi ut over utveksling av data innenfor dette samarbeidet, se kapitel 8. Figuren under illustrerer hvilken del av dataflyten prosjektet dekker. 1.2 Mål for prosjektet Målet med et pilotprosjekt for KGRAV er - innen 6 måneder etter oppstart - å demonstrere muligheten for å overføre ledningsdata fra alle deltakende ledningseieres datasystemer til KGrav s database, ved å bruke ett felles dataformat GML hvor datastrukturen er definert i henhold til SOSI Ledning Delmål 1 - Produktspesifikasjoner Målet er å definere en produktspesifikasjon - datainnhold, datastrukturer og nødvendige tjenester - for datautveksling mellom ledningseierne og KGrav. Enterprise Architect (EA) skal benyttes til å dokumentere produktspesifikasjonen i UML, og automatisk generere XSD datadefinisjon for GML. Produktspesifikasjonen skal også inneholde beskrivelse av tjenester som skal etableres for bestilling og overføring av data. Note! Forprosjektet [3] avdekket også behov for produktspesifikasjoner for innsamling av ledningsdata og utveksling av ledningsdata for planlegging. Disse behovene er beskrevet i Vedlegg Delmål 2 - Implementasjon Målet er å implementere funksjonalitet I ledningseiernes datasystemer, som på forespørsel fra KGRAV genererer et datasett med ledningsdata i GML-format og tilrettelegger for overføring av datasettet til KGRAV. I KGRAV å utvikle funksjonalitet for å kunne bestille og motta data som GML datasett, samt automatisk konvertere til KGRAV s database 1.3 Rammer Prosjektet er estimert til totalt ca timer. ene inkluderer egeninnsats. Note: Rammer for økonomi, ressurser, egeninnsats må suppleres senere, men før prosjektet starter. Prosjektplan v 1-0.doc Side 5 av 26

5 2 Omfang Ut fra pilotprosjektets to delmål bør prosjektet gjennomføres i 2 påfølgende faser - Produktspesifikasjoner - Implementasjon Innenfor implementasjonsfasen foreslås delprosjekter som i stor grad kan gjennomføres som selvstendige prosjekt med egne prosjektgrupper. 2.1 Oppgaveomfang Produktspesifikasjoner Minimumskrav Produktspesifikasjoner er detaljerte beskrivelser av data og datastrukturer som skal utveksles mellom systemer. I pilotprosjektet gjelder det spesifikasjon for data som KGRAV skal motta fra dataeierne. UML modellen for SOSI Ledning 4.5 er utgangspunkt og rammeverk, men produktspesifikasjonen avgrenses til de data som er nødvendig for KGRAV. Produktspesifikasjonen er også en UML modell. I tillegg vil produktspesifikasjonen inneholde en GML spesifikasjon (XSD) som genereres automatisk fra UML-modellen. XSD en kan brukes av programmerere ved implementasjon. Produktspesifikasjonene vil også beskrive tjenester knyttet til bestilling og dataoverføring. De viktigste arbeidsoppgaver i denne fasen er 1. Alle aktører samarbeider om produktspesifikasjonens innhold a) Avgrense SOSI Ledningsmodell til behovet i KGRAV b) Supplere SOSI Ledningsmodell 4.5 og produktspesifikasjonene med ledningsobjekter og egenskaper som ikke er definert SOSI Hver dataeier definerer mapping av egne data til GML 3. Geomatikk definerer mapping fra GML til KGRAV database Implementasjon Implementasjonsdelen av pilotprosjektet går ut på å utvikle funksjonalitet som vist i figuren under. KGRAV-systemet skal kunne initiere en bestilling av ledningsdata for et spesifisert område fra et forvaltningssystem, og få overført alle ledningsobjekter innenfor området i GMLformat. Bestillingen er i form av en web tjeneste (WFS) Datainnhold og datastrukturer i GML-datasettet er definert i KGRAV produktspesifikasjoner. Prosjektplan v 1-0.doc Side 6 av 26

6 Generelt, må følgende funksjonalitet utvikles i alle forvaltningssystemene - WFS-tjeneste som mottar bestilling på ledningsdata, og returnerer ledningsdata i GMLformat (enten som respons i tjenesten, eller etablerer ferdige datasett som kan lastes ned f.eks. via sftp). - Mappingfunksjonalitet fra database i forvaltningssystemet til GML datasett Implementasjonsfasen kan ses på som flere uavhengige aktiviteter (delprosjekter) som gjennomføres hos hver enkelt aktør. - Implementasjon VA-ledningsdata fra VAV s Gemini VA - Implementasjon ledningsdata fra BYMs ESRI-system - Implementasjon Tele ledningsdata fra Telenor - Implementasjon El ledningsdata fra Hafslund Nett - Implementasjon ledningsdata fra TDC/Get I KGRAV må utvikles funksjonalitet for - Bestilling av GML datasett - Mottak av GML datasett - Mappingfunksjonalitet fra GML til KGRAV database Avgrensninger Hva er det prosjektet IKKE skal gjøre? - Behov som ble meldt opp under forprosjektet [3], men er ikke nødvendig for å nå prosjektets mål: o Definere produktspesifikasjon og datainnsamlingsinstruks for VA o Definere produktspesifikasjon og datainnsamlingsinstruks for Tele, fiber og bredbånd o Definere produktspesifikasjon for ledningsdata til planlegging og prosjektering o Implementasjon ledningsdata fra BYMs Autocad o Implementasjon miljødata fra BYM s ESRI o Opplasting av ferdig digitaliserte planområder til KGRAV - Datautveksling i henhold til spesifikasjonene for GeoSynkronisering skal IKKE implementeres, o Krever signifikant mer utvikling o Sikkerhetsaspektet o Spesifikasjonene for Geosynkronisering vurderes ikke tilstrekkelig utprøvd - Dataeierne skal IKKE konvertere interne databaser i forvaltningssystemene til SOSI Ledning 4.5 o Veldig kostbart o Ikke nødvendig for å nå prosjektets mål o Ikke ønskelig for dataeierne Prosjektplan v 1-0.doc Side 7 av 26

7 3 Prosjektorganisering Pilotprosjektet foreslås gjennomført med et antall delprosjekter, koordinert og styrt av en felles overordnet prosjektledelse. Listen under viser forslag til delprosjekter: - Delprosjekt PA Produktspesifikasjon for KGRAV - Delprosjekt IA Implementasjon VA-data fra VAV - Delprosjekt IB Implementasjon ledningsdata fra BYMs ESRI - Delprosjekt IE Implementasjon Tele ledningsdata fra Telenor - Delprosjekt IF Implementasjon El ledningsdata fra Hafslund Nett - Delprosjekt IG Implementasjon ledningsdata fra TDC/Get s Smallworld - Delprosjekt IH Implementasjon funksjonalitet i KGRAV 3.1 Overordnet framdriftsplan DELPROSJEKTER Måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6 Måned 7 Måned 8 Måned 9 PA - Produktspesifikasjon KGRAV IA - Implementasjon VA fra VAV IB - Implementasjon ledningsdata fra BYM's ESRI IE - Implementasjon av TELE ledningsdata fratelenor IF - Implementasjon av El ledningsdata fra Hafslund Nett IG - Implementasjon av ledningsdata fra TDC/Get's Smallworld IH - Implementasjon av funksjonalitet I KGRAV Tabell 1: Overordnet framdriftsplan Note! I Vedlegg 3 beskrives mulige delprosjekter som ble meldt opp som ønskelige utviklingsbehov i forprosjektet [3]. 3.2 Prosjektledelse Overordnet prosjektledelse Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Oslo kommune bymiljøetaten <Navn> Prosjektansvarlig har: det totale økonomiske ansvar ansvar for at prosjektplan og mål er i samsvar overordnet kvalitetssikringsansvar leder av styringsgruppe leder og gjennomfører Beslutningspunktmøtene og skriver protokoll følger opp rammene for prosjektet og ekstern informasjon Prosjektleder har - operative utøvende ansvar for prosjektet - rapporterer direkte til prosjektansvarlig Prosjektplan v 1-0.doc Side 8 av 26

8 Delprosjekter Prosjektleder rekrutteres fra aktuelle aktør Utviklingsgruppe: Interne ressurser og systemleverandør Prosjektleder har - operative utøvende ansvar for delprosjektet - rapporterer direkte til prosjektleder i hovedprosjektet 3.3 r og bemanning r og bemanning må beskrives før prosjektet starter Delprosjekt Organisasjon/Person Hovedansvarsomr. Prosjekteier Oppdragsgiver Prosjektdeltakere Styringsgruppe Referansegruppe Prosjektplan v 1-0.doc Side 9 av 26

9 4 Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 4.1 Krav til beslutningspunkt Må drøftes og beskrives før prosjektet starter BP# Dato Tema Dokumentasjon 1 Oppstart Produktspesifikasjoner 2 Avslutning Tabell 2: Oversikt over beslutningspunkt 4.2 Oppfølging/statusmøter Må drøftes og beskrives før prosjektet starter Hvilke type møter- Hvor ofte skal møtene gjennomføres og hvilke krav til rapportering som skal eksistere. 4.3 Milepæler - Produktspesifikasjon for KGRAV er godkjent - Implementasjon av funksjonalitet i KGRAV ferdig - Implementasjon av funksjonalitet i forvaltningssystem ferdig Prosjektplan v 1-0.doc Side 10 av 26

10 5 Risikoanalyse og kvalitetssikring 5.1 Kritiske faktorer Tabellen under viser faktorer som kan påvirke gjennomføringen av prosjektet eller forhindre at noen mål blir oppnådd. # Kritiske faktorer S K RF Tiltak/Ansvarlig 1 Økonomi tilskudd vs. egeninnsats Budsjett / Prosjekteier 2 Aktørenes interesse Avtaler / Prosjekteier 3 Datainnhold Produktspesifikasjon 4 Datakvalitet Produktspesifikasjon 5 Krav til datasikkerhet Avtaler / Prosjekteier S Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest sannsynlig) K Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk) RF Risikofaktor (S * K). 15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt dato. 5.2 Risikoevaluering av Kritiske Suksessfaktorer Økonomi - interessen for utvikling av systemene vil delvis være avhengig av at prosjektet finansieres med eksternt tilskudd. Det vil være viktig å finne en balansert finansiering mellom egeninnsats og ekstern støtte. Aktørenes interesse prosjektets nytteverdi i forhold til andre utviklingsprosjekter. Datainnhold det ligger en hvis (liten) risiko for at noen leverandører ikke dekker SOSI 4.5 definisjon av ledningsdata. Dette avklares i arbeidet med produktspesifikasjoner Datakvalitet det ligger en hvis (liten) risiko for at noen leverandører ikke dekker SOSI 4.5 definisjon av datakvalitet for ledningsdata. Dette avklares i arbeidet med produktspesifikasjoner Krav til datasikkerhet det kan være en viss risiko for at sikkerhetskrav hos ledningseierne kan forhindre den tekniske løsningen som prosjektet foreslår. 5.3 Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Jevnlig rapportering til Styringsgruppe. Prosjektplan v 1-0.doc Side 11 av 26

11 6 Gjennomføring Kort overordnet beskrivelse av selve gjennomføringen. 6.1 Hovedaktiviteter Overordnet prosjektledelse Resultatmål: Styre prosjektets med dets delprosjekter mot prosjektets hovedmål Aktivitet: Jevnlig oppfølging av delprosjekter. Teknisk kvalitetssikring. Viktige oppgaver: Administrativ prosjektleder 150 Teknisk prosjektleder 225 Styringsgruppe Delprosjekt PA Produktspesifikasjon for KGRAV Resultatmål: Produktspesifikasjon for KGRAV - UML modell - XSD for GML - Spesifikasjon av WFS tjenester - Mappingregler Aktivitet: Delprosjektet gjennomføres som 2 3 heldags arbeidsmøter med deltakere fra alle aktører. Forarbeid og etterarbeid. UML modelleringsarbeid. Viktige oppgaver a) Avgrense SOSI Ledningsmodell til behovet i KGRAVb) Supplere SOSI Ledningsmodell 4.5 og produktspesifikasjonene med ledningsobjekter og egenskaper som ikke er definert SOSI 4.5 c) Generere XSD for GML Ledningsdata d) Hver dataeier definerer mapping av egne data til GML e) Geomatikk definerer mapping fra GML til KGRAV database Resultat Delprosjektleder 30 Konsulent (UML / Datamodellering) 75 Faglig deltaker (dataeier) 120 Faglig deltaker (KGRAV) 45 Prosjektplan v 1-0.doc Side 12 av 26

12 6.1.3 Delprosjekt IA Implementasjon VA-data fra VAV Resultatmål: Implementere funksjonalitet på Gemini VA som kan etablere og overføre et GML datasett med ledningsdata til KGRAV i henhold til produktspesifikasjonen Aktivitet: Aktiviteten utføres som lokalt delprosjekt hos og under ledelse av VAV. Det kan være aktuelt å involvere systemleverandøren av Gemini VA, Powel Viktige oppgaver: a) Utvikle WFS-tjeneste b) Utvikle mapping av data fra Gemini VA til GML datasett c) Tilrettelegge for automatisk dataoverføring Delprosjektleder 40 Konsulent / Utvikling 400 Intern faglig ressurs Delprosjekt IB Implementasjon ledningsdata fra BYMs ESRI Resultatmål: Implementere funksjonalitet på ESRI-systemet som kan etablere og overføre et GML datasett med ledningsdata til KGRAV i henhold til produktspesifikasjonen Aktivitet: Aktiviteten utføres som lokalt delprosjekt hos og under ledelse av BYM. Det kan være aktuelt å involvere systemleverandøren av ESRI, Geodata. Viktige oppgaver: d) Utvikle WFS-tjeneste e) Utvikle mapping av ledningsobjekter fra ESRI til GML datasett f) Tilrettelegge for automatisk dataoverføring Delprosjektleder 40 Konsulent / Utvikling 400 Intern faglig ressurs 150 Prosjektplan v 1-0.doc Side 13 av 26

13 6.1.5 Delprosjekt IE Implementasjon Tele ledningsdata fra Telenor Resultatmål: Implementere funksjonalitet på NIMS som kan etablere og overføre et GML datasett med ledningsdata til KGRAV i henhold til produktspesifikasjonen Aktivitet: Aktiviteten utføres som lokalt delprosjekt hos og under ledelse av Telenor. Det kan være aktuelt å involvere systemleverandøren NIMS Viktige oppgaver: a) Utvikle WFS-tjeneste b) Utvikle mapping av data fra Gemini VA til GML datasett c) Tilrettelegge for automatisk dataoverføring Delprosjektleder 40 Konsulent / Utvikling 400 Intern faglig ressurs Delprosjekt IF Implementasjon El ledningsdata fra Hafslund Nett Resultatmål: Implementere funksjonalitet på GeoNIS som kan etablere og overføre et GML datasett med ledningsdata til KGRAV i henhold til produktspesifikasjonen Aktivitet: Aktiviteten utføres som lokalt delprosjekt hos og under ledelse av Hafslund Nett. Det kan være aktuelt å involvere systemleverandøren GeoNIS, Powel Viktige oppgaver: a) Utvikle WFS-tjeneste b) Utvikle mapping av data fra GeoNIS til GML datasett c) Tilrettelegge for automatisk dataoverføring Delprosjektleder 40 Konsulent / Utvikling 400 Intern faglig ressurs 150 Prosjektplan v 1-0.doc Side 14 av 26

14 6.1.7 Delprosjekt IG Implementasjon ledningsdata fra TDC/Get s Smallworld Resultatmål: Implementere funksjonalitet på Smallworld som kan etablere og overføre et GML datasett med ledningsdata til KGRAV i henhold til produktspesifikasjonen Aktivitet: Aktiviteten utføres som lokalt delprosjekt hos og under ledelse av TDC/Get. Det kan være aktuelt å involvere systemleverandøren Smallworld. Viktige oppgaver: a) Utvikle WFS-tjeneste b) Utvikle mapping av data fra Smallworld til GML datasett c) Tilrettelegge for automatisk dataoverføring Delprosjektleder 40 Konsulent / Utvikling 400 Intern faglig ressurs Delprosjekt IH Implementasjon funksjonalitet i KGRAV Resultatmål: Implementere funksjonalitet på KGRAV som kan bestille og motta et GML datasett med ledningsdata i henhold til produktspesifikasjonen Aktivitet: Aktiviteten utføres som lokalt delprosjekt hos og under ledelse av Geomatikk. Det kan være aktuelt å involvere systemleverandøren Geomatikk IKT. Viktige oppgaver: a) Utvikle bruk av WFS-tjenesten b) Utvikle mapping av data fra GML datasett til KGRAV c) Implementere bruk av WFS/WMS for miljødata d) Implementere opplasting av digitaliserte planområder Delprosjektleder 40 Konsulent / Utvikling 400 Intern faglig ressurs 150 Prosjektplan v 1-0.doc Side 15 av 26

15 6.2 Tids- og ressursplaner Foreløpig sammenstilling av ressurser: Delprosjekt Delprosjektnavn Ressurs PL Overordnet prosjektledelse PA Produktspesifikasjon for KGRAV IA Implementasjon VA-data fra VAV IB Implementasjon ledningsdata fra BYMs ESRI IE Implementasjon Tele ledningsdata fra Telenor IF Implementasjon El ledningsdata fra Hafslund Nett IG Implementasjon ledningsdata fra TDC/Get s Smallworld IH Implementasjon funksjonalitet i KGRAV Antall personer Dagsverk Timer Sum timer Prioritert Tabell 3: Ressurser pr. delprosjekt Fylles ut før prosjektet starter Hovedaktivitet Tidsplan (dag/uke/mnd) Ress.bruk HA1 HA2 Sum timeverk/dagsverk/ukeverk: Statusmøter Styringsgruppe møter Milepæler Beslutningspunkt Tabell 4: Tids- og ressursplan Følgende personellressurser vil bli engasjert i prosjektet Fylles ut før prosjektet starter Navn Dagsverk Eventuelle usikre faktorer Tabell 5: Personellressurser Prosjektplan v 1-0.doc Side 16 av 26

16 7 Økonomi Finansiering av Hovedprosjektet er ikke avklart i forbindelse med Forprosjektet. Følgende tilbakemeldinger er gitt fra deltakerne i Forprosjektet: Flere av aktørene (ledningseierne i KGrav), er interesserte i å delta i Hovedprosjektet og en antar at de vil bidra med nødvending egeninnsats Interessen er størst fra ledningseierne i Oslo kommune Aktørene gir tilbakemelding på at andre må ha et hovedansvar for gjennomføringen og prosjektledelsen Det er usikkert om aktørene vil bidra med finansiering av systemutvikling Systemleverandørene har ikke lagt fram planer om at de vil utvikle egenfinansierte utvekslingsløsninger Gjennomføring vil dermed være avhengig av finansiering ut over det prosjektdeltakerne kan bidra med. Fylles ut før prosjektet starter Kostnader Finansiering Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp Sum: Sum: Tabell 6: Økonomi Prosjektplan v 1-0.doc Side 17 av 26

17 8 Verdiskapning og nytteverdi 8.1 Nytteverdi i KGrav I KGrav vil pilotprosjektet ha følgende nytteverdi: Demonstrere at ledningsdata i KGrav kan utveksles i henhold til SOSI-ledning 4.5 Bidra til å gi ledningsdata i KGrav et standardisert innhold. Medføre en kvalitetssikring av datautvekslingen Forenkle aktørenes arbeid med leveranse av data til KGrav Forenkle oppdateringen av Fellesløsningen Forenklet oppdatering kan gi o Hyppigere oppdatering o Bedre datagrunnlag for planlegging 8.2 Nytteverdi ut over KGrav Ut over den direkte nytteverdien i KGrav vil pilotprosjektet få følgende nytteverdi Verifisere at SOSI-ledning 4.5 standarden er hensiktsmessig i forhold til utveksling av ledningsdata Vise praktisk bruk av standarden SOSI-ledning 4.5 og gi innspill til videreutvikling av standarden Demonstrere at ledningsdata generelt kan utveksles i henhold til SOSI-ledning 4.5 Føre til at nødvendig programvare for utveksling av ledningsdata blir utviklet Gi erfaring med utarbeiding av produktspesifikasjon etter nye retningslinjer og med ny bestillingsløsning Prosjektplan v 1-0.doc Side 18 av 26

18 9 Kontrakter og avtaler 9.1 Kontrakter med underleverandører Det er ofte viktig at det foreligger avtaler med prosjektmedlemmenes (både interne og eksterne ressurser) arbeidsgivere mht hvilke ressurser de skal stille med, når og hvor lenge. Her anføres hvilke avtaler som er inngått. Fylles ut før prosjektet starter Det samme gjelder kontrakter med leverandører av produkter og tjenester. Legg ved kopi av avtaler i vedlegg, eller beskriv hvor disse er arkivert. Prosjektplan v 1-0.doc Side 19 av 26

19 10 Vedlegg Prosjektplan v 1-0.doc Side 20 av 26

20 Vedlegg 1: Milepælsplan Fylles ut før prosjektet starter M I L E P Æ L S P L A N Utgave: Prosjekt: Prosjektleder: # Aktivitet P. start P. ferdig Merknad HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6 Merknad: P.start: Planlagt start. P. ferdig: Planlagt ferdig.

21 Vedlegg 2: Budsjett Prosjektplan v 1-0.doc Side 22 av 26

22 Vedlegg 3. Tilleggsbehov mulige nye delprosjekter Oversikt Forprosjektet har identifisert behov for flere produktspesifikasjoner for ledningsdata, og funksjonalitet for implementasjon som det kan være naturlig å gjennomføre i sammenheng med pilotprosjekt et. Produktspesifikasjoner 1. Produktspesifikasjon for ledningsdata til bruk i planlegging og prosjektering Dette gjelder data som utleveres til ekstern planlegging, og omfatter i stor grad samme data som KGRAV benytter. 2. Produktspesifikasjon og innmålingsinstruks for Tele, fiber og bredbånd. Telenor, TDC/Get og Hafslund Nett vurderer denne produktspesifikasjonen som viktig. 3. Produktspesifikasjon og innmålingsinstruks for VA. VAV vil prioritere dette arbeidet Implementasjoner 1. Implementasjon ledningsdata fra BYMs Autocad 2. Implementasjon miljødata fra BYM s ESRI 3. Implementasjon av opplasting av planområder til KGRAV Delprosjektbeskrivelser Delprosjekt PB Produktspesifikasjon for ledningsdata til bruk i planlegging og prosjektering Resultatmål: Produktspesifikasjon for utveksling av ledningsdata for bruk i planlegging og prosjektering - UML modell - XSD for GML - Spesifikasjon av WFS tjenester - Mappingregler Aktivitet: Delprosjektet gjennomføres som 2 3 heldags arbeidsmøter med deltakere fra alle ledningseierne, samt deltakere fra relevante prosjekteringsselskaper. Forarbeid og etterarbeid. UML modelleringsarbeid

23 Viktige oppgaver a) Avgrense SOSI Ledningsmodell til behovet i for planlegging. b) Supplere SOSI Ledningsmodell 4.5 og produktspesifikasjonene med ledningsobjekter og egenskaper som ikke er definert SOSI 4.5 c) Generere XSD for GML Ledningsdata d) Hver dataeier definerer mapping av egne data til GML e) Hver planlegger definerer mapping fra GML til plansystem Delprosjektleder 60 Konsulent (UML / Datamodellering) 75 Faglig deltaker 300 Faglig deltaker (databruker) Delprosjekt PC Produktspesifikasjon og innmålingsinstruks for Tele, fiber og bredbånd Resultatmål: Produktspesifikasjon for ledningsdata ved innmåling - UML modell - XSD for GML - Spesifikasjon av WFS tjenester - Mappingregler Innmålingsinstruks - Innmålingsprosedyrer - Krav til data - Krav til kvalitet Aktivitet: Delprosjektet gjennomføres som 2 4 heldags arbeidsmøter med deltakere fra alle ledningseierne, samt deltakere fra relevante oppmålingsselskaper. Forarbeid og etterarbeid. UML modelleringsarbeid Prosjektplan v 1-0.doc Side 24 av 26

24 Viktige oppgaver a) Avgrense SOSI Ledningsmodell til behovet i for planlegging. b) Supplere SOSI Ledningsmodell 4.5 og produktspesifikasjonene med ledningsobjekter og egenskaper som ikke er definert SOSI 4.5 c) Generere XSD for GML Ledningsdata d) Hver dataeier definerer mapping av egne data til GML e) Hver planlegger definerer mapping fra GML til plansystem Delprosjektleder 60 Konsulent (UML / Datamodellering) 75 Faglig deltaker (dataeier) 300 Faglig deltaker (datafangst) Delprosjekt PD Produktspesifikasjon og innmålingsinstruks for VA Resultatmål: Produktspesifikasjon for ledningsdata ved innmåling - UML modell - XSD for GML - Spesifikasjon av WFS tjenester - Mappingregler Innmålingsinstruks - Innmålingsprosedyrer - Krav til data - Krav til kvalitet Aktivitet: Delprosjektet gjennomføres som 2 4 heldags arbeidsmøter med deltakere fra alle ledningseierne, samt deltakere fra relevante oppmålingsselskaper. Forarbeid og etterarbeid. UML modelleringsarbeid Prosjektplan v 1-0.doc Side 25 av 26

25 Viktige oppgaver a) Avgrense SOSI Ledningsmodell til behovet i for planlegging. b) Supplere SOSI Ledningsmodell 4.5 og produktspesifikasjonene med ledningsobjekter og egenskaper som ikke er definert SOSI 4.5 c) Generere XSD for GML Ledningsdata d) Hver dataeier definerer mapping av egne data til GML e) Hver planlegger definerer mapping fra GML til plansystem Delprosjektleder 60 Konsulent (UML / Datamodellering) 75 Faglig deltaker (dataeier) 300 Faglig deltaker (datafangst) Delprosjekt IC Implementasjon ledningsdata fra BYMs Autocad Resultatmål: Implementere et selvstendig program som kan etablere overføre et GML datasett med ledningsdataobjekter fra trafikkstyringssystem (Autocad) til KGRAV i henhold til produktspesifikasjonen Aktivitet: Aktiviteten utføres som lokalt delprosjekt hos og under ledelse av BYM. Det kan være aktuelt å involvere systemleverandøren av Trafikkstyringssystemet, ViaNova Viktige oppgaver: a) Utvikle WFS-tjeneste b) Utvikle mapping av ledningsobjekter fra ESRI til GML datasett c) Tilrettelegge for automatisk dataoverføring Delprosjektleder 40 Konsulent / Utvikling 400 Intern faglig ressurs Prosjektplan v 1-0.doc Side 26 av 26

26 Delprosjekt ID Implementasjon miljødata fra BYM s ESRI Resultatmål: Implementere WFS/WMS funksjonalitet for visning av miljødata fra ESRIsystemet. Aktivitet: Aktiviteten utføres som lokalt delprosjekt hos og under ledelse av BYM. Det kan være aktuelt å involvere systemleverandøren av ESRI-systemet. Geodata. Viktige oppgaver: a) Utvikle WFS/WMS-tjeneste for miljødataobjekter Delprosjektleder 40 Konsulent / Utvikling 400 Intern faglig ressurs Delprosjekt IC Implementasjon av opplasting av planområder til KGrav Resultatmål: Implementere funksjonalitet i KGravs brukergrensesnitt for import av planareal Aktivitet: Systemutvikling Viktige oppgaver: a) Spesifisere format for planarealet b) Utviklingsoppgaver Delprosjektleder 10 Konsulent / Utvikling 40 Intern faglig ressurs 10 Prosjektplan v 1-0.doc Side 27 av 26

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Forprosjekt - Utveksling av ledningsdata

Forprosjekt - Utveksling av ledningsdata Forprosjekt - Utveksling av ledningsdata Rapport fra forprosjekt 29. sep. 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTBESKRIVELSE OG ORGANISERING... 4 2.1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 2.2 ORGANISERING...

Detaljer

SOSI Ledning Pilotprosjekter

SOSI Ledning Pilotprosjekter SOSI Ledning Pilotprosjekter Mål (ref delmål 3 Geodata) Innen 1 2 år etter at SOSI Ledningsstandard er definert, implementere standarden i utvalgte pilotsystemer Hensikt 1) Sikre at standarden implementeres

Detaljer

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering og SOSI ledning pilotering En felles pilotarena KGrav ledning, Oslo kommune SLG møte 24.01.14 Møtereferat 06.09.2013 Møte nr. 3/2013 Møtetidspunkt 06.09.2013 Møtested MD, Kongens gate 20, Oslo Møteleder

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning Muligheter

Detaljer

Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015

Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015 Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015 Tilbakeblikk SLG etablering SLG har sin bakgrunn i en workshop i september 2010 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, BA-nettverket,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Skogmo Industriforening - miljøsertifisering - Søknader om prosjektstøtte

Skogmo Industriforening - miljøsertifisering - Søknader om prosjektstøtte Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2009/4044-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Skogmo Industriforening - miljøsertifisering - Søknader om prosjektstøtte Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter. Ag7b SLG Møte Magnar/Toril SLG

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter. Ag7b SLG Møte Magnar/Toril SLG Ny SOSI ledning Pilotprosjekter Ag7b - 31.01.2013 SLG - 08.02.2013 Møte Magnar/Toril - 25.04.2013 SLG - 02.05.2013 Status og videre planer Ny SOSI ledning er utarbeidet av SOSI Ag7b og SOSI sekretariatet

Detaljer

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS GeoSynkronisering Standard Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS Mål Å utvikle spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Geosynkronisering. En nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon

Geosynkronisering. En nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon Geosynkronisering En nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon Definisjon GeoSynkronisering definerer en nasjonal standard for synkronisering av geografisk informasjon mellom datasystemer

Detaljer

1 Innledning. Til Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep 0030 Oslo. Kristiansand/Oslo 28. november 2013

1 Innledning. Til Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep 0030 Oslo. Kristiansand/Oslo 28. november 2013 Til Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Kristiansand/Oslo 28. november 2013 Høringsuttalelse til «Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning

Detaljer

Veileder for harmonisering av geografiske data

Veileder for harmonisering av geografiske data Tittel: Veileder for harmonisering av geografiske data Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, harmonisering, leveranser, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon, Norge digitalt. Opplagstall:

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT MANDAT FOR DELPROSJEKTER TIL FORPROSJEKT TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL, ANNEN SAMFUNNSVIKTIG INFRASTRUKTUR OG GEODATA Versjon 1.0, 8.10.2012 Versjon Dato Endret av Beskrivelse

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet:

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet: Referat SOSI Ag7b Ledning Dato: tirsdag 14.januar 2014 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Navn Aileen Jevnaker, Oslo VAV Ann Helen Karlsen, Vegvesenet

Detaljer

SOSI Ledning 4.5 løsning for ArcGIS. BA-Nettverket 8. juni 2015

SOSI Ledning 4.5 løsning for ArcGIS. BA-Nettverket 8. juni 2015 SOSI Ledning 4.5 løsning for ArcGIS BA-Nettverket 8. juni 2015 Problemstilling / utfordring Fortsatt 2 ulike format for datautveksling: GML er vedtatt Flere kunder ønsker fortsatt å benytte SOSI.. «Offisielle»

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Samordning av ledninger i grunnen

Samordning av ledninger i grunnen Eldar Brænden Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS Samordning av ledninger i grunnen Aktuelt på tre områder Planlegging og utførelse av ledningsarbeider (sammen i grøfta) Geodata registrering og forvaltningen

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6 Saksnr. ESA: 13/6203 Prosjektnr. Agresso: XXXXXX Barnas Sentrum 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. Det refereres til dokumentasjon

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Presentasjon for SOSI AG

Presentasjon for SOSI AG Geodataloven Forskrift SOSI-videre arbeid Presentasjon for SOSI AG1 2010-11-12 Morten Borrebæk Strategisk og teknologisk utvikling Forholdet mellom norske og europeiske dokumenter Direktiv Geodataloven

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV. Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune

Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV. Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV Erling Onstein Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Om SOSI (Standardisert Opplegg for Stedfesta Informasjon)

Detaljer

Gravearbeider og dokumentasjon av ledningsnett Teori og praksis Åsmund Hansen, avdelingsleder, Geomatikk AS,

Gravearbeider og dokumentasjon av ledningsnett Teori og praksis Åsmund Hansen, avdelingsleder, Geomatikk AS, Gravearbeider og dokumentasjon av ledningsnett Teori og praksis Åsmund Hansen, avdelingsleder, Geomatikk AS, 18.11.2017 Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen 19.01.2017 Geomatikk AS 2017 1 Agenda

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Forprosjekt Lampeland sentrum

Forprosjekt Lampeland sentrum Forprosjekt Lampeland sentrum Statusrapport til prosjektgruppe pr. 20. september 2010 Utgave nr. 1 20.september 2010 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet ble formelt startet 1. juni 2010, hvor det

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter Ny SOSI ledning Pilotprosjekter Ag7b - 31.01.2013 SLG - 08.02.2013 Møte Magnar/Toril - 25.04.2013 SLG - 02.05.2013 Møte Magnar/Toril 19.06.2013 SLG 06.09.2013 (Side 13-21) Hva er gjort (fra Erling) Laget

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Erling Onstein erling@arkitektum.no

Erling Onstein erling@arkitektum.no BA-nettverket - Nettverkstreff 8.juni 2015 Dataleveranser for Vann og avløp. Status Produktspesifikasjon(er) og XSD-skjema for GML, i henhold til kommende bestillinger fra VAV for Vann/Avløp for «full

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Geosynkronisering. - Status - Videreføring? GeoForum Rogaland Karttreff 2014 Lars Fredrik Gyland

Geosynkronisering. - Status - Videreføring? GeoForum Rogaland Karttreff 2014 Lars Fredrik Gyland Geosynkronisering - Status - Videreføring? GeoForum Rogaland Karttreff 2014 Lars Fredrik Gyland Geosynkronisering Prosjektets hovedmålsetning er å bidra til standardisering, utvikling og implementering

Detaljer

Innledninger ved: Lars Fredrik Gyland GeoSynkroniseringsprosjektet

Innledninger ved: Lars Fredrik Gyland GeoSynkroniseringsprosjektet Geosynkronisering Møteleder: Lars Fredrik Gyland D Distribusjon og synkronisering av geografisk informasjon 08.30 09.00 GeoSynkroniseringsprosjektet 09.00 09.30 Nasjonal standard for synkronisering av

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Workshop NGIS-API Risikovurderinger

Workshop NGIS-API Risikovurderinger Workshop NGIS-API Agenda: 10.00 10.10 Innledning (formål med møtet) v/lars Fredrik 10.10 10.30 Strategi for forvaltning av primærdata i GEOVEKST v/anne Guro 10.15 11.00 Teknisk gjennomgang av NGIS API

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Gemini SOSI Ledning GML dataflyt Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Agenda o Gemini Terreng > VA dataflyt ü Import av GMI (internt Gemini format) eksportert fra Gemini Terreng o Introduksjon av ny Gemini

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video SFKB Ferske kartdata til frokost Video Regjeringens digitaliseringsstrategi Digitalisere forvaltningen Forvaltningen av FKB-data blir enklere og mer effektiv Ferske FKB-data blir tilgjengelig for alle

Detaljer

Oslo kommunes. Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014

Oslo kommunes. Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014 Oslo kommunes Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014 Innhold 1.Byutvikling i Oslo kommune 2.Problemstilling 3.Hovedmål for Undergrunnsprosjekt 4.Testområde Hvilken data har kommunen tilgang til? 5. Konklusjoner

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter>

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre?

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre? Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann Hvordan kan vi komme videre? Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeid mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere Mange prosjekter bla.: Nettverksgruppe for

Detaljer

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Prosjektmandat Barnekonvensjonen - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data NOTAT Emne Strategi for forvaltning av FKB-data Til Geovekst-forum Fra Kartverket Dato 25.08.2014 1 Bakgrunn og målsetting Kartverket har i dialog med Geovekst-partene diskutert fremtidige strategiske

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektplan

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektplan Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet Prosjektplan Utarbeidet av Dato 05.02. Versjon 1.5 John Are Tharaldsen/Per Bendixen, KS John Ånon Jonassen Behandling Rådmannsutvalget 02.02. Status Vedtatt

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 25. Januar 2007. Offshore Software Development. Offshore Software Development Forelesning IMT2243 25. Januar 2007 Tema : Offshore Software Development Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Risikoanalyse i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport)

Detaljer

Oslo kommunes Undergrunnsprosjekt Teknologiforum for Norge digitalt

Oslo kommunes Undergrunnsprosjekt Teknologiforum for Norge digitalt Oslo kommunes Undergrunnsprosjekt Teknologiforum for Norge digitalt Ingelöv Eriksson 12/11/2014 Innhold 1.Undergrunnen i Oslo kommune 2.Undergrunnsprosjektet 3.Internasjonalt samarbeid 4. Resultater Delprosjekt

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Utfordringer ved samhandling og tilgang til ledningsdata

Utfordringer ved samhandling og tilgang til ledningsdata Utfordringer ved samhandling og tilgang til ledningsdata Fagdirektør Magnar Danielsen Geoforums fagdag om ledninger i grunnen, Hamar 15.9.15 1 Disposisjon Bakgrunn Samarbeid og initiativ Pågående interdepartemental

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

SOSI Ledning Felles datam a od o el d l el og ut veksling i sfo s r fo m r at t for l edningsinfor nfo m r as a jo j n

SOSI Ledning Felles datam a od o el d l el og ut veksling i sfo s r fo m r at t for l edningsinfor nfo m r as a jo j n Felles datamodell og utvekslingsformat for ledningsinformasjon... og litt om GeoIntegrasjon Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS 12.01.2011 og 14.10.2011 Historikk Erfaringer Framtidige muligheter og utfordringer

Detaljer

Ulike aktører ulik (krav til) stedfesting Åsmund Hansen, avdelingsleder, Geomatikk AS, Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Ulike aktører ulik (krav til) stedfesting Åsmund Hansen, avdelingsleder, Geomatikk AS, Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Ulike aktører ulik (krav til) stedfesting Åsmund Hansen, avdelingsleder, Geomatikk AS, 16.11.2016 Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen 23.11.2016 Geomatikk AS 2016 1 Agenda Ledningsdata Datafangst

Detaljer

Forny Forprosjekt Administrativ organisering

Forny Forprosjekt Administrativ organisering Levanger kommune Prosjektplan for: Forny 2006 - Forprosjekt Administrativ organisering Via Vassli Olav myntmesters gate 76, 2315 Hamar tlf: 901 35 833, oddbjorn@viavassli.no www.viavassli.no org.nr. 986

Detaljer

Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase. 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen

Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase. 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen Artsdata i Naturbase Prosjektet «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner i Naturbase» Spørsmål

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene.

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Oppsummering Møte 01-02. nov 2012 Sted: Ilsetra, Hafjellstoppen Agenda, dag 1: Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Velkommen til Ilsetra

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge

SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge Powel Norway Trondheim Oslo Bergen Bryne Grimstad Porsgrunn Øksfjord Tønsberg Denmark Odense Switzerland Basel Sweden Jönköping Östersund Göteborg Sundsvall

Detaljer

Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum

Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum Kommunal- og moderniseringsdepartementet X-,Y- og Z-konferansen 2017 Bedre koordinering av infrastrukturarbeider - status i det nasjonale arbeidet Arr. Geoforum Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 19.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Høringsnotat. fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen

Høringsnotat. fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen Høringsnotat fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen Høringsnotat: Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Referat. SOSI ag7b Ledning Dato: tirsdag 04.september 2012 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2. Deltakere.

Referat. SOSI ag7b Ledning Dato: tirsdag 04.september 2012 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2. Deltakere. Referat SOSI ag7b Ledning Dato: tirsdag 04.september 2012 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Sak Tema Asle Gjøstein Resi, Veidekke (til 1230) Eldar

Detaljer

Prosjektplan for <Etablering av Midt Norsk Realfag- og teknologisenter>

Prosjektplan for <Etablering av Midt Norsk Realfag- og teknologisenter> Prosjektplan for 3. mai 1007 Versjon nr: Konfidensiell Kun til internt bruk Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

NOTAT. FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum. Geir Myhr Øien Dato Kopi til

NOTAT. FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum. Geir Myhr Øien Dato Kopi til NOTAT Emne Til FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum Fra Geir Myhr Øien Dato 24.02.2017 Kopi til Bakgrunn FKB er innenfor kart- og geodata miljøet i Norge et veletablert og velkjent begrep.

Detaljer

Temadata i Innlandet. Generelt tilgang til og bruk av temadata Data fra Statens vegvesen. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen

Temadata i Innlandet. Generelt tilgang til og bruk av temadata Data fra Statens vegvesen. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen Temadata i Innlandet Generelt tilgang til og bruk av temadata Data fra Statens vegvesen Fagdag veg, Gålå 05.09.2017 Ingar Skogli, Statens vegvesen Temadata i Innlandet - praktisk bruk NVDB Tilgang til

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Statens kartverk - organisering Behov for standardisering When Galileo (1564 1642)

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 13.03. Versjon 1.5 Behandling Arbeidsgivernettverket 23.01. Økonominettverket 28.02. Rådmannsutvalget

Detaljer