Oslo kommune Samferdselsetaten. Gjemt og glemt? Koordinering av gravearbeider i Oslo. Bjørn Halvorsen Samferdselsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Samferdselsetaten. Gjemt og glemt? Koordinering av gravearbeider i Oslo. Bjørn Halvorsen Samferdselsetaten"

Transkript

1 Gjemt og glemt? Koordinering av gravearbeider i Oslo Bjørn Halvorsen

2 Hovedmål og gevinster : Den overordnede målsettingen for prosjektet er å redusere/minimalisere gravingen i Oslo slik at man søker å unngå de ulemper som gjentatte gravinger medfører for naboer, næringsdrivende, publikum og trafikanter Samfunnsøkonomisk Nytteverdi og Gevinster Direkte kostnadsbesparelser vil være mellom millioner for Oslo per år. Hvis man anslår at de offentlige aktører vil kunne høste 50 % av denne gevinsten vil dette gi en besparelse på 6-12 millioner per år. Danmark - Bemærkninger til lovforslaget : Arbeidsgruppen anslår den samfundsmæssige nytteverdi til at ligge i størrelsesorden 100 og 150 mio. kr om året, alene for ledningsejere og entreprenører som følge av hurtigere søgetider og færre skadeserstatninger. Hertil kommer den nytteværdi..

3 Brannen på Oslo S i november 2007

4 Fra DSB s rapport En time senere oppsto det brann med sterk røykutvikling i kulverten på Oslo S. Brannvesenet kom til og etter hvert ble strømtilførselen beordret frakoblet. Området ble strømløst og evakuert. All togtrafikk ble stanset og driften ble ikke gjenopprettet før om ettermiddagen neste dag. Ca reisende ble berørt. I tillegg ble tele- og datatrafikk berørt. Ca internett kunder, en rekke telefonkunder og kunder av leide samband var uten tjenester i ca. 10 timer. Herunder var betydelige leverandører av teletjenester og deres kunder, eksempelvis banker og butikker uten samband. Primærårsaken til hendelsen var at en entreprenør skadet en kabel under graving i Fred Olsens gate. Som følge av ombyggingsarbeider i området ligger kabelen i en provisorisk trase. Entreprenøren har opplyst at han var kjent med traseen. Han hadde ikke kontaktet Hafslund for kabelpåvisning i forkant av arbeidet.

5 Hva finner vi bakken? Vann Tele Strøm Fiber Fjernvarme T-bane Gass og oljeledninger Tunneler, garasjer og bomberom Rotsystemer Fornminner

6 Hva betyr dette for meg? Hovedutfordringer - veiperspektiv Forringing av veikapitalen Trafikkavvikling Effektivisering Kostnadskontroll Dokumentasjon Omdømme

7 Oslo kommune bakgrunn for prosjektet Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring Lover og forskrifter i Oslo Handelsstanden Høykom programmet Frivillighet Behov / egen nytte

8 Deltagere og Samarbeidspartnere (ansv. for koord.) Statens vegvesen (ansv. for koord.) Hafslund Fjernvarme Publikum Vann-og avløpsetaten KTP (Oslo Sporveier) Hafslund Nett Telenor MEF (Maskinentrepr. Forbund) Prosjekt - organisering og samarbeid Politiet, Trafikketaten, VTS Friluftsetaten Byantikvaren Statnett OHF (Oslo Handelsstands Forening) Brann, Ambulanse Tjen. Plan-og bygningsetaten Jernbaneverket Gruppering av Kabel/ Bredbånds-selskaper Eiendoms-og byfornyelsesetaten

9 Teknisk løsning Fellesløsningen Publikumsløsningen ArcGis server Geodata / Geomatikk SUS saksbehandling ephorte fra Ergo Kobling mot Eskjema Felles påvisningstjeneste

10 Lite harmonisert lovverk Sikkerhetsloven Forsyningsloven Plan- og bygningsloven Offentlighetsloven Bransjelover Vegloven E-kom

11 Sikkerhet Eget delprosjekt Dialog med NSM og NVE Implementerer Person Høyt fra SEID Taushetserklæring og autorisasjonssamtale Forsyningssikkerhet Overgraving Terrorisme Avlytting Annen økonomisk kriminalitet

12 Dokumenter for vårt prosjekt Taushetserklæring Sikkerhetssamtale Geomatikks presentasjon Bestillingsskjema

13 Hva er problemet? Hver aktør plikter å legge ut data som ikke er gradert Verdivurderingen gjøres av øverste leder Sammenstillingen av data fra mange aktører gir et annet informasjonsinnhold (1 +1 = 10)

14 Resultater organisatoriske og kommunikative: Bedre dialog på tvers av bransjene Effektivisering Alternative løsninger Bedre kartlegging (synlighet) Bedre jobbinnhold Fra informasjon til styring Færre ulykker Bedre forsyningssikkerhet

15 Demo Kort oversikt over deler av løsningen

16 Oversikt over planer og status Startside for planforslag

17 Oversikt over planer og status Eksisterende ledningsnett

18 Oversikt over planer og status Oversikt over saker til høring

19 Oversikt over planer og status - Tilbakemeldinger

20 Oversikt over planer og status - Publikumsdelen

21 Presentasjon av SUS Saksbehandlingsløsning for utnyttelse av stedfestet grunn Samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket

22 Søknaden fylles ut og leveres via internett av søker som oftest også er den som skal utføre arbeidet det søkes tillatelse for. berørte parter får beskjed om planlagte tiltak i nærheten av deres infrastruktur. De har nå mulighet til enten å legge inn kommentar i saken eller sende kommentaren pr. mail til arbeidsvarsling Saksbehandler sjekker at søker har kvalifikasjoner som kreves i henhold til gjeldende rutiner, instrukser, lover og regler. Kommentarer eller direktiver fra berørte parter legges inn i vedtaket sammen med den godkjente varslingsplanen før vedtaket sendes søker pr. mail.

23 En elektronisk søknad er like juridisk bindende som en papirsøknad. Søker bekrefter å ha kunnskap til gjeldende lover, regler og instrukser. Det skal også gis detaljerte opplysninger om hva som skal gjøres og om forholdene på selve arbeidsstedet.

24 For å lage markering i kartet å målestokken være under 1:1000. egne- og redigeringsverktøy velges fra venstremenyen. Kartmarkeringen kan også brukes som grunnlag for Varslingsplanen. Markeringen i kartet er viktig. Den gir grunnlaget for søket Finn berørt aktør i saksbehandlingsløsningen. Adressen som kartmarkeringen generer stemmer ikke alltid med terrenget. I fritekstfeltet må det derfor oppgis adresse og strekning i tillegg til annen beskrivelse av tiltaket. På denne siden kan man også legge ved filer med påkrevd dokumentasjon.

25 Det skal gis utfyllende opplysninger om tiltakshaver, utførende enhet og søker. Igjen må det bekreftes i avkrysningsbokser at opplysningsplikt er oppfylt i tillegg til bekreftelse på kjennskap til instrukser og at utførende enhet innehar gyldig ansvarsforsikring.

26 Her er kartmarkeringen skrevet ut og skilt samt sperringer er tegnet inn for hånd. Kartmarkeringen kan også åpnes i et tegneprogram og bilder av skilt og sperringer dras inn i bildet og settes på rett plass. Varslingsplanen SKAL være med i søknaden. Blir planen godkjent som den er kopieres den rett inn i vedtaket.

27 I sammendraget dukker uteglemte poster opp som feilmeldinger. Skjemaet godkjennes ikke for innsending før alle feilmeldinger er rettet opp. Etter innsending blir søknaden overført til saksbehandlingssystemet SUS. Søker får tilsendt en e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt. Hver søknad får et referansenummer. Det er ikke det samme som saksnummeret i selve saksbehandlingssystemet.

28 Systemet sender automatisk en kopi av alle søknader til Trafikketaten. Søknadene fordeles deretter til saksbehandlerne.

29 Alle gravesøknader kjøres gjennom søket Finn berørt aktør på grunnlag av kartmarkeringen som ble lagt inn i søknadsskjemaet. Eiere av infrastruktur i det aktuelle området får tilsendt et varsel pr. mail. De har deretter en frist på 24 timer med å melde tilbake om de kan ha noen reservasjoner.

30 Etter 24-timersfristen begynner saksbehandlingen. Tiltaket vurderes mot eventuelle andre tiltak i området. Utførende enhet skal ha kvalifikasjoner som kreves for tiltaket og nødvendig dokumentasjon for saksbehandlingen må foreligge. Ved åpenbare mangler i søknaden avslås søknaden. For eksempel blir koordineringssaker som ikke er ferdig behandlet i Fellesløsningen avslått og utfører må søke på nytt når koordineringen er godkjent.

31 Svar på søknaden, som oftest et vedtak, sendes pr. . Søker settes automatisk inn som mottaker av svaret, eller vedtaket. Saksbehandler setter inn andre mottakere som også skal ha meldingen.

32 Her er et eksempel på førstesiden i et vedtak om innvilget arbeidstillatelse. Den øverste teksten er selve vedtaket og varslingsplanen beskriver skilting og eventuelle sperringer på selve arbeidsstedet. Når søker benytter et tegneprogram under utarbeidelsen av varslingplanen er det enklere å tilpasse skilting og sperringer til de lokale forholdene. Saksbehandler kan også redigere planen før den kopieres inn i vedtaket. Eventuelle kommentarer og pålegg fra berørte aktører kopieres også inn i vedtaket under Merknader og pålegg. Gyldig vedtak skal oppbevares på

33 SUS Ephorte er i tillegg til å være saksbehandlingssystem også et fullverdig elektronisk arkivsystem. Under hver sak ligger journalpostene i kronologisk rekkefølge. For større tiltak kan listen bli lang. men alt er lett tilgjengelig!

34 Takk for meg!

Presentasjon av SUS. Saksbehandlingsløsning for utnyttelse av stedfestet grunn. Samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket

Presentasjon av SUS. Saksbehandlingsløsning for utnyttelse av stedfestet grunn. Samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket Oslo kommune Samferdselsetaten Presentasjon av SUS Saksbehandlingsløsning for utnyttelse av stedfestet grunn Samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket Søknaden fylles ut og leveres

Detaljer

Samordning av ledninger i grunnen

Samordning av ledninger i grunnen Eldar Brænden Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS Samordning av ledninger i grunnen Aktuelt på tre områder Planlegging og utførelse av ledningsarbeider (sammen i grøfta) Geodata registrering og forvaltningen

Detaljer

Rapport Brann i kabelkulvert

Rapport Brann i kabelkulvert Rapport Brann i kabelkulvert Oslo Sentralstasjon 27.11.2007 Brann i kabelkulvert Oslo Sentralstasjon 27.11.2007 Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet Utarbeidet av Anne Lene Borgan og Anita Lynne Desember 2012 Moods Research 2011 1 Introduksjon og innhold Moods Research og Norfakta har

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 28.04.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3

B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3 B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3 Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Brukerdokumentasjon Avviksmodul Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

4 Beskrivelse av rammebetingelser

4 Beskrivelse av rammebetingelser 3.2.1 Regler for plassering av garasjer og uthus Regelsjekk kan baseres på disse eksemplene på regler. Merk: Dette er ikke utfyllende regler for garasjer og uthus. Bygning < 50m2 Bygning > 50 m2 Hjemmel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre besluttet i møte 16.11.2010 å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav 3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav Nr Behov Beskrivelse Krav 1 Enkelt skisseverktøy som ikke krever spesiell fagkunnskap Søker bør kunne enkelt skissere det planlagte bygget i 3D og på den måten

Detaljer

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt Allsidig Arkitekt En lettfattelig guide for engangsbyggherrer Søknad uten krav om ansvarlige foretak 1. Introduksjon Skal du igang med et byggeprosjekt, men vet ikke hvordan du skal gripe an saken? Synes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer