Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson"

Transkript

1 Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson

2 Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL Design: Commando Group Foto: Side 4: color line Side 10: Ernst Vikne/iboy Side 21: Desmond Kavanagh Side 23: gcbb Side 31: Dodo-Bird Side 36: Bernt Rostad Side 46: gari.baldi Side 51: Stryker Side 55: Ernst Vikne/iboy creativecommons.org Dikt side 60: Per Martin Linnebo Produksjon: Los Digital AS Opplag: 2000, januar 2013 ISBN:

3 Forord 5 Slik er de offentlige tjenestene organisert 6 Staten 6 Folketrygden 6 Fylkeskommunen og fylkesmannen 7 Kommunen 7 Individuell plan 8 Helsetjenester 9 Helsetjenester i kommunen 9 Sykehjem 9 Spesialisthelsetjenesten 11 Spesielt om rehabilitering 12 Behandlingsreise til utlandet 13 Pasient- og brukerrettighetsoven 13 Fritt sykehusvalg 14 Lege 14 Fysioterapi 15 Psykolog 15 Logoped 15 Tannbehandling 16 Egenandeler 18 Frikort 18 Egenandel for medisiner 18 Egenandel for reise til undersøkelse og behandling 19 Kommunens mulighet til å kreve egenbetaling for helse- og sosialtjenester 20 Egenandel for opphold på sykehjem eller i bolig med heldøgns omsorgstjenester 22 Egenbetaling i spesialisthelsetjenesten 25 Økonomiske ytelser i forbindelse med pleie og tilsyn 25 Hjelpestønad 25 Omsorgslønn 26 Pensjonspoeng for omsorgsarbeid 26 Hjemmehjelp 27 Avlastning 27 Dekning av utgifter 27 Grunnstønad 27 Ordninger som kan bidra til bedre livsutfoldelse 29 Brukerstyrt personlig assistent 29 Ledsagerbevis 29 Støttekontakt 30 Transport 30 Transportordningen for funksjonshemmede 30 «Trygdebil» 31 Stønad til tilpasning av bil 33 Honnørrabatt 33 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 33 Førerkort og helsekrav 35 Bolig 37 Bostøtte 37 Startlån 38 Tilskudd til anskaffelse 38 Tilskudd til tilpasning og utbedring 38 Hjelpemidler 39 Behandlingshjelpemidler 39 Andre hjelpemidler 39 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 40 Formålet med loven 40 Hvem er omfattet av forbudet mot diskriminering 40 Hva er forbudt? 40 Er det forbudt å trakassere? 42 Hvilke regler gjelder for fysisk tilgjengelighet 43 Også rett til individuell tilrettelegging? 45 Hvem er klageinstans? 45 Skattefradrag 47 Særfradrag på grunn av uførhet 47 Fordeling av særfradraget mellom ektefeller 47 Særfradrag når uførepensjon innvilges med tilbakevirkende kraft 48 Skattefradrag for store sykdomsutgifter 48 Saksbehandlingsregler 49 Søke eller klage 52 Skrive søknad 52 Klage 52 Å skrive klage 53 Behandling av klage 53 Trygderettigheter i utlandet 54 Helsetjenester ved kortere opphold i utlandet 54 Stikkordregister 56 LENKER 57 Om forbundet 58

4 4 Rettigheter ved parkinson Forord

5 Rettigheter ved parkinson Forord 5 Forord Parkinsonisme er en samlebetegnelse på en rekke kroniske og nevrologiske sykdommer som ligner på hverandre. Parkinsons sykdom er den vanligste av disse sykdommene, men det er i praksis vanskelig å skille de ulike. I denne brosjyren bruker vi derfor samlebetegnelsen parkinsonisme. Brosjyren retter seg både mot deg som har parkinsonisme selv og deg som er pårørende. Brosjyren er laget for å vise vei i et system som kan være vanskelig å finne frem i. Temaer og rettigheter som belyses er basert på våre erfaringer og henvendelser til forbundet. Parkinsonisme gir ulike symptomer, og dermed også ulike behov for hjelp. Slik vil også de ordningene den enkelte har krav på variere. For å gi et mer nøyaktig bilde av hva du kan forvente har vi oppgitt en del økonomiske satser. Mange av disse reguleres årlig og du må derfor ta i betraktning at denne utgaven ble trykket i desember Brosjyren er skrevet i samarbeid med Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFO s Rettighetssenter og Pasientombud i LHL. Vi håper brosjyren kan hjelpe deg med å finne veien. Med vennlig hilsen Norges Parkinsonforbund

6 6 Rettigheter ved parkinson Slik er de offentlige tjenestene organisert Slik er de offentlige tjenestene organisert Staten Staten har det overordnede ansvaret for at du får de tjenester og ytelser du har krav på. Dette gjør de ved å vedta lover, bevilge midler og legge forholdene til rette for blant annet utdanning av fagfolk. Den ordningen som staten har direkte ansvar for og som betyr mest for funksjonshemmede og pårørende er folketrygden. Tips: Be om et møte med ditt lokale NAV-kontor for å få mer informasjon. Folketrygden Folketrygden omfatter en rekke viktige ordninger for funksjonshemmede. Det er folketrygdloven som bestemmer hvilke trygdeytelser du har krav på. Eksempler på trygdeytelser er pensjoner, dekning av utgifter til medisiner og tannlegebehandling, økonomisk stønad ved behov for pleie og tilsyn og utlån av hjelpemidler. Søknad om en trygdeytelse skal du levere til NAV-kontoret der du bor. NAV står for Arbeids- og velferdsetaten, og er en sammenslåing av trygdeetaten, Aetat og deler av de kommunale omsorgstjenestene. I enkelte kommuner er også deler av den kommunale sosialetaten samlokalisert med NAV-kontorene. Selv om de enkelte NAV-kontorene ligger i kommunene, er NAV en statlig etat.

7 Rettigheter ved parkinson Slik er de offentlige tjenestene organisert 7 Folketrygdloven er en rettighetslov. Det betyr at dersom du oppfyller vilkårene for å få en trygdeytelse, kan ikke NAV avslå med begrunnelse i at det ikke er mer penger igjen. Fylkeskommunen og fylkesmannen Fylkeskommunen og fylkesmannen har viktige roller som tilsyns- og klageorganer. Kommunen Kommunen har ansvaret for en rekke av de tjenestene som er aktuelle for funksjonshemmede. Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen ha tilbud om blant annet brukerstyrt personlig assistent, støttekontakt, omsorgslønn, hjemme hjelp, økonomisk rådgivning, rehabilitering og hjemmesykepleie. Kommunen har ansvaret for å behandle søknader om kjøpslån til bolig og bostøtte. Det er også kommunen som har hovedansvaret for å vurdere hvilke hjelpemidler du har behov for. Når det gjelder ytelser etter helse- og omsorgstjenesteloven, har du ikke krav på et optimalt tjeneste tilbud. Høyesterett har slått fast at kommunen kan ta økonomiske hensyn i utformingen av tjenestetilbudet dersom alle helt livsviktige behov blir dekket. I utgangs punktet bestemmer kommunen selv hvilke tjenester du skal få, forutsatt at det som tilbys faktisk oppfyller den minste s tandarden du har krav på. Dette gjelder selv om kommunen etter sosialtjenesteloven skal legge stor vekt på hva du selv ønsker.

8 8 Rettigheter ved parkinson Emne Individuell plan Formålet med individuell plan er å bidra til at du får et helhetlig, koordinert og tilpasset tilbud. I mange tilfeller vil en person med parkinsonisme ha behov for flere tjenester og ytelser. Da kan det være hensiktsmessig å be om å få utarbeidet en individuell plan. Formålet med individuell plan er å bidra til at du får et helhetlig, koordinert og tilpasset tilbud. For å ha krav på en individuell plan må du ha behov for langvarige og koordinerte tiltak. Retten til å få en individuell plan følger av pasient- og brukerrettighetsoven 2-5, helse- og omsorgstjenesteloven kap 7 og arbeids- og velferdsforvaltningsloven 15. Som hovedregel skal du søke om individuell plan etter pasientog brukerrettighetsoven og helse- og omsorgstjenesteloven hos kommunen. Individuell plan etter arbeids- og velferdsloven er det NAV-kontoret som har ansvaret for. Dersom søknaden innvilges, skal det oppnevnes en koordinator som får hovedansvaret for å utarbeide planen. Dette skal gjøres i samarbeid med deg og/eller dine pårørende. Det er viktig å være oppmerksom på at en individuell plan ikke automatisk gir rett til ytelser eller tjenester. Dette må avgjøres på vanlig måte, ved at du setter frem et krav. Formålet med en individuell plan er å sikre at krav faktisk blir satt frem og vurdert av kommunen.

9 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester 9 Helsetjenester Helsetjenester i kommunen Kommunenes ansvar for å yte helsetjenester er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen er blant annet pålagt å ha et tilbud om fastlegetjeneste, legevaktsordning, fysioterapi, rehabilitering, hjemmesykepleie og sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie. Kommunen har lovpålagt plikt til å yte helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Utgangspunktet er at kommunen selv bestemmer hvilke helsetjenester som skal ytes. Dersom du har behov for hjemmesykepleie, kan kommunen istedenfor tilby en sykehjemsplass. Hvis det er en ledig plass på sykehjemmet, kan det være mindre kostbart for kommunen å tilby den ledige plassen enn å gi hjemmesykepleie. Den helsehjelpen som gis skal imidlertid være innenfor en forsvarlig minstestandard. Dersom du søker om sykehjemsplass og kommunen på sin side tilbyr hjemmesykepleie, må det for det første være helsefaglig forsvarlig å få pleien i hjemmet og for det andre må det gis hjemmesykepleie i et slikt omfang at det er innenfor den forsvarlige minstestandarden. Hva denne minstestandarden omfatter må vurderes i hver enkelt sak. Sykehjem Dersom du ikke lenger er i stand til å bo hjemme, kan du søke kommunen om plass i bolig med heldøgns omsorgstjenester. Bestemmelser om dette er beskrevet i helse- og omsorgs-

10 10 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester

11 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester 11 tjenesteloven, og omfatter også alders- og sykehjem. Søknad skal sendes til helse- og sosialetaten i kommunen der du bor. I mange kommuner er det ventetid for å få plass på et sykehjem. I slike tilfeller er kommunen nødt til å prioritere blant dem som venter på plass. Samtidig har kommunen plikt til å gi et forsvarlig tilbud i hjemmet inntil du får tildelt en sykehjems plass. Det vil kunne bety omfattende hjemmesykepleie, hjemmehjelp og/eller omsorgslønn til privat omsorgsyter, for eksempel ektefelle. Spesialisthelsetjenesten Den delen av helsetjenesten som kommunen ikke har ansvaret for kalles spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten er delt inn i fire helseregioner, med regionale og lokale helseforetak. Helseforetakene er de sykehusene som finnes i helseregionen. Bostedet ditt bestemmer hvilken helseregion du tilhører og hvilket sykehus som har ansvar for å behandle deg. Helseregionene tilbyr helsehjelp gjennom egne sykehus eller private helsetilbydere som de har inngått avtale med. Ett helseforetak kan ha fått nasjonalt ansvar for en bestemt type behandling. Undersøkelse hos spesialist, for eksempel hos nevrolog, vil normalt skje etter henvisning fra fastlege. Spesialisten kan være tilknyttet et sykehus eller drive egen praksis. Utgangspunktet er at du selv kan bestemme hvilken spesialist du vil bli undersøkt av. Det er heller ingenting i veien for å bytte spesialist. Noen privatpraktiserende spesialister har driftsavtale med helseregionen, slik at du kun betaler vanlig egenandel.

12 12 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester Spesielt om rehabilitering Både kommune- og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å gi tilbud om rehabilitering. I kommunehelse tjenesten vil tilbudet om rehabilitering som oftest gis gjennom de fysioterapeutene som har avtale med kommunen. Rehabiliteringen kan bestå av individuell behandling eller gruppe behandling, for eksempel basseng trening. Helse regionene (spesialisthelsetjenesten) gir tilbud om rehabilitering gjennom egne sykehus. I tillegg har helse regionene inngått avtale med offentlig godkjente opptrenings institusjoner. Det finnes også to helsesportssentre, Valnesfjord og Beitostølen, som gir behandlingstilbud med hovedvekt på fysikalsk medisin og rehabilitering med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel. Det finnes rehabiliteringssentre som har spesialisert seg på personer med parkinsonisme. Norges Parkinsonforbund kan gi deg informasjon om hvilke sentre dette gjelder. Som hovedregel må du betale egenandel for opphold på en opptreningsinstitusjon. Egenandelen utgjør 123 kroner per døgn. Ved de to helsesportssentrene er det ikke egenandel. Du får dekket reiseutgifter til den opptreningsinstitusjonen du henvises til innen helseregionen du tilhører. Helsesportssentrene er landsdekkende og derfor dekkes reiseutgifter til disse, uavhengig av hvor du bor. Egenandelen du betaler for oppholdet omfattes av egenandelstak 2. Dette egenandelstaket er på kroner og omfatter også egenandel til fysikalsk behandling.

13 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester 13 For institusjoner i Helse Sør-Øst gjelder egne regler for henvisning. Se Legen din må sende søknad på eget skjema til rehabiliteringsinstitusjonen. En inntaksgruppe på institusjonen vil vurdere om du oppfyller kriteriene for å få plass. Behandlingsreise til utlandet For enkelte diagnosegrupper er det, gjennom Rikshospitalet, etablert tilbud om behandlingsreise til utlandet. Dette gjelder voksne som har betennelsesaktig revmatisk sykdom, psoriasis eller post polio. Parkinsonisme er ikke godkjent for et slikt tilbud. Pasient- og brukerrettighetsoven Pasient- og brukerrettighetsoven gir pasienten en rekke rettigheter innen helsevesenet. I de neste avsnittene finner du noen eksempler. Tips: Skriv ned hvilke saker du ønsker å ta opp med nevrologen før du har time. En undersøkelse i spesialisthelsetjenesten vil normalt skje etter en henvisning fra din fastlege. Senest 30 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen fra fastlegen, skal du få en skriftlig tilbakemelding om når du kan komme til undersøkelse. Dersom du, etter å ha gjennom gått den første undersøkelsen, er usikker på om helsetilstanden din har blitt korrekt vurdert, kan du be fastlegen om å bli henvist til en ny vurdering ved et annet sykehus. Du har imidlertid ingen ubetinget rett til å få en ny vurdering. Fastlegen må vurdere behovet, men ved mer alvorlige diagnoser skal ditt ønske om en ny vurdering imøtekommes. Etter pasient- og brukerrettighetsoven har du, på visse vilkår, juri disk rett til nødvendig helsehjelp fra spesialist-

14 14 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester helsetjenesten. Det gjelder når du risikerer betydelig nedsatt livskvalitet dersom du ikke får behandling. For eksempel kan livskvaliteten bli dårligere på grunn av smerte, lidelse, problemer med vitale livsfunksjoner eller at du får nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå. Dersom du oppfyller disse kriteriene, får du status som rettighetspasient. Det betyr at det skal fastsettes en konkret frist for når du senest skal være ferdig behandlet. Dersom fristen er satt til for eksempel 1. juni, og du 1. juni ennå ikke er behandlet, kan du kreve å få behandling på et annet sykehus i Norge eller utlandet. Det er du eller sykehuset (helseforetaket) som skal informere HELFO om at de ikke klarer å behandle deg innenfor den fastsatte fristen. Selv om du ikke er definert som øyeblikkelig hjelp-pasient eller rettighetspasient, har helseforetaket ansvar for å skaffe behandling. Forskjellen er at du da ikke har et rettslig krav på behandling innen en bestemt tidsfrist. husvalg.no Fastlegetelefonen: Fritt sykehusvalg Gjennom fritt sykehusvalg kan du velge å få behandling på et annet sykehus enn det sykehuset som har ansvar for deg etter bosted. Lege Alle har rett til å få tildelt en fastlege. Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bytte til en annen. Du kan selv bytte fastlege ved å gå inn på HELFO sin hjemmeside eller ringe fasttelefonen, som vil hjelpe deg med å finne en annen fastlege. Dersom du ønsker å bytte til en bestemt fastlege, må denne legen ha ledig plass på sin pasientliste.

15 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester 15 Fysikalsk behandling ved parkinsonisme er gratis Fysioterapi Ved parkinsonisme har du krav på gratis fysikalsk behandling. Fastlegen kan henvise for inntil 24 behandlinger av gangen. Det er ingen øvre grense for hvor mange behandlinger du kan få i løpet av ett år. Gratis behandling gis kun hos fysio terapeuter som er ansatt i det offentlige eller har driftsavtale med kommunen. I 2011 innførte Norge en regel som utvidet muligheten til å få dekket utgifter til helsehjelp innenfor EU/EØS. Fra før gjalt kun en rett til å få dekket utgifter til helsehjelp som oppstod akutt. Nå dekkes også utgifter til planlagt behandling som ikke er definert som sykehusbehandling. Dette vil blant annet gjelde fysioterapi. Utgiftene dekkes med inntil det man ville få dekket i Norge.For eksempel har en med parkinson rett til gratis fysikalsk behandling i Norge. Dekker folketrygden 350 kroner pr. time, kan en time fysikalsk behandling i Spania dekkes med inntil et tilsvarende beløp. For nærmere opplysninger, ta kontakt med Helfo. Psykolog Folketrygden kan dekke utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog som er godkjent spesialist i klinisk psykologi. For at egenandelen ikke skal bli høyere enn vanlig egenandel, må psykologen ha driftsavtale med helseregionen. Det må også fore ligge en henvisning fra lege. Egenandelen omfattes av egenandelstak 1. Logoped Kommuner, fylkeskommuner og offentlige helseinstitusjoner eller offentlige kompetansesentre kan ha ansatt egne logopeder. Dersom du for eksempel er beboer på et kom-

16 16 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester Tips: Bredtvet Kompetansesenter kan bistå i saker der kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse. Statped.no/ bredtvet munalt alders- eller sykehjem, kan du derfor ha mulighet til å få behandling av logoped der. Hvis du ikke får tilbud om behandling av logoped fra det offentlige, kan du ha rett til å få dekket utgifter til privat logoped. Utgifter til privatpraktiserende logoped dekkes etter folketrygdloven Behandlingen må bestilles av lege og må være av stor betydning for funksjonsevnen. Før behandlingen igangsettes, skal det foreligge uttalelse fra spesialist i parkinsonisme eller fra spesialavdeling i sykehus. Hvis det er vanskelig å skaffe en slik uttalelse, kan logoped behandling likevel godkjennes. Som hovedregel ytes det kun stønad til individuell behandling. Dersom logoped eller audiopedagog anbefaler gruppebehandling, kan det også gis stønad til dette. I første omgang kan det gis stønad for inntil 25 behandlinger på 30 eller 55 minutter hver. Etter ny begrunnet søknad fra lege og logoped eller audiopedagog, kan det gis stønad til flere behandlinger. Utgiftene dekkes etter faste satser. Som hovedregel vil det innebære at kun deler av utgiftene blir dekket. I noen tilfeller kan du få dekket hele utgiften. Tannbehandling Utgifter til tannbehandling dekkes etter folketrygdloven 5-6. Utgiftene dekkes etter to satser, honorartakst og refusjons takst. Refusjonstakst er en prosentdel av honorartakst. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne gir rett til dekning av noen typer tannlegeutgifter. Stønaden ytes etter refusjonstakst. Som hovedregel er det kun utgifter til behandling av karies (tann råte) som dekkes. Det

17 Rettigheter ved parkinson Helsetjenester 17 er avgjørende om sykdommen eller funksjonsnedsettelsen medfører redusert evne til å ivareta egen tannhelse. Det ytes også stønad etter refusjonstakst dersom du har fått en markert økning i kariesaktiviteten som følge av munntørrhet. Både parkinsonisme og en del av medisinene mot sykdommen kan gi munntørrhet. Utgifter til behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom) dekkes etter honorartakst. Her er det diagnosen periodontitt som utløser rett til dekning og ikke at du har parkinsonisme. Det er tannlegen som skal vurdere og ta stilling til om du har rett til å få dekket deler av tannlegeutgiftene. Dersom svaret er ja, skal tannlegen sende inn en faktura på beløpet. Det som ikke dekkes må du betale direkte til tannlegen. Eldre, langtidssyke eller uføre som bor i institusjon eller mottar hjemmesykepleie skal ikke betale for tannhelse tjenester, inklusive tanntekniske arbeider. Dette følger av lov om tannhelsetjenesten. For å få dekket utgiftene må du ha bodd på institusjonen eller fått pleie fra hjemmesykepleien i minst tre måneder sammenhengende. Dersom tann behandlingen har sammenheng med eller påvirker den sykdommen som er grunn til at du er i institusjon eller mottar hjemmesykepleie, dekkes utgiftene selv om det ikke har gått tre måneder. Nye regler i 2013 Det gis nå støtte til dekning av utgifter til tannpleier til forebygging og behandling av tannkjøttsykdom. Fra 1. juli vil alle som har fylt 75 år få stønad til tannhelseundersøkelse hos tannlege. Stønaden gis annenhvert år, altså det året du fyller 75, 77, 79 osv.

18 18 Rettigheter ved parkinson Egenandeler Egenandeler Frikort Når det du har betalt i egenandeler tilsammen utgjør et fastsatt beløp, får du frikort. Da slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Beløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år. Det er to frikortordninger: Egenandelstak 1 er på kroner, og omfatter egenandeler for medisin på blå resept lege og psykolog reise i forbindelse med undersøkelse og behandling Egenandelstak 2 er på kroner, og omfatter egenandeler for fysioterapi noen former for tannlegebehandling, som for eksempel behandling av tannkjøttsykdom opptreningsinstitusjon og behandlingsreise til utlandet (kun aktuelt for voksne med revmatisme, psoriasis og post polio.) Egenandel for medisiner Egenandel for medisiner avgjøres på bakgrunn av om medi sinen er på blå eller hvit resept. Du må betale egenandel for medisin på blå resept inntil du når beløpsgrensen for å få frikort. Minstepensjonister skal ikke betale

19 Rettigheter ved parkinson Egenandeler egen andel for medisin på blå resept. Du skal maksimalt betale 520 kroner per utlevering, svarende til tre måneders forbruk. I utgangs punktet skal du selv betale hele kostnaden for medisin på hvit resept, men etter folketrygdloven 5-22 kan du ha rett til å få dekket 90 % av de utgiftene som overstiger kroner. Dersom du bruker flere ulike medisiner på hvit resept, kan du summere disse utgiftene. Dette gjelder imidlertid ikke alle typer medisiner på hvit resept. Spør ditt lokale NAV-kontor om den medisinen du bruker er omfattet av bidragsordningen. Egenandel for reise til undersøkelse og behandling Du har rett til å få dekket reiseutgifter i forbindelse med reise til lege, sykehus og fysioterapi, minus en egenandel på 133 kroner hver vei. Dette forutsetter at du benytter deg av billigste reisemåte. Du skal betale egenandel inntil du får frikort. Dersom reiseutgiften er lavere enn 133 kroner én vei, skriver du faktisk reiseutgift på egenandelskortet. Utgifter til reise innenfor bygrensen dekkes normalt ikke, men dersom du må bruke dyrere transport, for eksempel drosje, dekkes reiseutgiften likevel. Bruker du egen bil, er kilometergodtgjørelsen 2,30 kroner. Reiseutgifter til nødvendig ledsager dekkes etter samme regler. Dersom du bruker egen bil og må ha med ledsager, gis det 0,40 kroner i tillegg per km. Også utgifter til parkering, bompenger og piggdekkavgift dekkes.

20 20 Rettigheter ved parkinson Egenandeler Egenandel for reiseutgifter i forbindelse med bruk av fritt sykehusvalg utgjør 400 kroner hver vei. Denne egenandelen kan ikke føres på egenandelskortet. Dersom du er borte i mer enn 12 timer, kan du få kostgodtgjørelse på 195 kroner per døgn og overnattingsgodtgjørelse på inntil 350 kroner per døgn. Dersom skattbar nettoinntekt før særfradrag er lavere enn 2 G ( kroner), skal du maksimalt betale 165 kroner per måned i egenandel. Kommunens mulighet til å kreve egenbetaling for helse- og sosialtjenester Kommunen kan kreve egenbetaling for alle tjenester det ikke er gjort unntak for. De kan ikke kreve egenandel for hjemme sykepleie eller for hjelp til å stå opp og legge seg, til personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle på og av seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende behov. De kan heller ikke kreve egenandel for avlastningstiltak som skal hjelpe den som har tyngende omsorgsarbeid, for støttekontakt eller omsorgslønn. Kommunen kan selv fastsette egenandelsnivået for de tjenestene de kan ta egenbetaling for. Egenandelen må imidlertid ikke overstige kommunens kostnader for å yte tjenesten. Egenandelen må heller ikke settes høyere enn at brukeren har igjen nok penger til å dekke personlige behov og oppfylle sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves egenandel av formue. Dersom husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag er under 2 G, skal egenandelene til sammen ikke overstige 175 kroner per måned.

21 Rettigheter ved parkinson Egenandeler 21 Egenandelen for hjemmehjelp beregnes på grunnlag av inntekt. Generelt gjelder også at egenandelen ikke skal være høyere enn hva det koster kommunen å gi hjemmehjelp. Her er noen eksempler på egenandelene for hjemmehjelp i Oslo kommune: Alminnelig inntekt under 2 G, utgiftstak kroner i året. Inntekt mellom 2 og 3 G ( kroner kroner), utgiftstak kroner i året. Inntekt mellom 3 og 4 G ( kroner kroner), utgiftstak kroner i året. Inntekt over 4 G ( kroner eller mer), utgiftstak kroner i året. Andre kommuner kan ha lavere eller høyere egenandel, men for inntekt under 2 G ( ) kan de ikke ta høyere egenandel enn 175 kroner i måneden.

22 22 Rettigheter ved parkinson Egenandeler Eksempel: Egenandel for opphold på sykehjem eller i bolig med heldøgns omsorgstjenester Dersom du er på sykehjem eller i bolig med heldøgns omsorgs tjenester, skal du betale egenandel basert på inntekt. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp ( kroner), fratrukket et fribeløp på kroner per år, kan det kreves en egenbetaling på 75 %. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Eneste inntekt er en netto (etter skatt) pensjon på kroner. Slik regner du ut egenbetalingen: Inntekt opptil folketrygdens grunnbeløp Fribeløp x 75% egenbetaling, sum Inntekt utover folketrygdens grunnbeløp x 85% egenbetaling, sum Sum Sum Total egenbetaling Som inntekt regnes ikke kun pensjon. Også næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter, regnes som inntekt.

23 Rettigheter ved parkinson Egenandeler 23

24 24 Rettigheter ved parkinson Egenandeler Eksempel: Netto (etter skatt) pensjon er Netto leieinntekt er Avkastning av formue er I løpet av ett år utgjør egenbetalingen Det beregnes egenandel av avkastning av formue, men ikke av selve formuen. Slik regner du ut egenbetalingen: Pensjon Leieinntekt Avkastning formue Totale inntekter/beregningsgrunnlag egenbet Inntekt opptil folketrygdens grunnbeløp Fribeløp x 75% egenbetaling, sum Inntekt utover folketrygdens grunnbeløp x 85% egenbetaling, sum Sum Sum Egenbetaling Dersom du har hjemmeværende ektefelle, skal det gjøres et fradrag i beregningsgrunnlaget. Ved kortidsopphold kan det kreves en egenbetaling med inntil 137 kroner per døgn og med inntil 68 kroner for det enkelte dag- eller nattopphold. I tillegg til fordelen med fribeløpet på kroner, skal du alltid ha igjen minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp til eget bruk. Med nåværende grunnbeløp vil dette utgjøre kroner.

25 Rettigheter ved parkinson Økonomiske ytelser i forbindelse med pleie og tilsyn 25 Egenbetaling i spesialisthelsetjenesten I utgangspunktet er det meste av undersøkelse og behandling på offentlige sykehus gratis. Egenandel hos spesialist er 307 kroner. Dersom du er avhengig av å bruke egen bil for å komme til undersøkelse eller behandling, dekkes reise utgiftene med 2,30 kroner per km., minus 133 kroner i egenandel hver vei. Dersom du er avhengig av å bruke drosje, må du ha en transportrekvisisjon fra lege eller annen behandler. Også her er egenandelen 133 kroner hver vei. Egenandelen omfattes av egenandelstak 1. Hvis du får utstedt frikort, skal du ikke lenger betale egenandel for reise. Disse reglene for dek ning av reiseutgifter gjelder også ved undersøkelse og behandling som kommunen har ansvar for. Dersom du benytter deg av ordningen med fritt sykehusvalg, er egenandelen 400 kroner hver vei. Økonomiske ytelser i forbindelse med pleie og tilsyn Det gis ikke hjelpestønad til gjøremål som handling og rengjøring. Hjelpestønad Hjelpestønad er en skattefri ytelse som du kan ha rett på dersom du, på grunn av varig sykdom, har behov for særskilt tilsyn og pleie. Med tilsyn og pleie menes bistand til personlige gjøremål som andre mennesker ikke trenger, for eksempel hjelp til personlig hygiene, hjelp til påkledning, hjelp til medisinering og hjelp til mating. Det er viktig å være klar over at det ikke gis hjelpestønad til gjøremål som handling, matlag-

26 26 Rettigheter ved parkinson Økonomiske ytelser i forbindelse med pleie og tilsyn ing og rengjøring. Dette er oppgaver som skal ivaretas av hjemmehjelpen. Før hjelpestønaden blir utbetalt, må det være etablert et privat pleieforhold, for eksempel ved at ektefelle, barn eller en eller flere andre privatpersoner har påtatt seg å yte den nødvendige hjelpen. I 2012 gis hjelpestønad med kroner per måned. Søknad om hjelpestønad fremsettes for det lokale NAV-kontoret. Omsorgslønn Omsorgslønn er en kommunal ordning som kan gis til personer som utfører frivillig omsorgsarbeid. Omsorgs arbeidet må være tyngende, må gjelde nødvendige omsorgs oppgaver og omsorgen, fra for eksempel ektefellen, må anses som det beste for den omsorgstrengende. Det er viktig å presisere at omsorgslønn ikke er en sterk rettighet. Kommunen kan istedenfor velge å gi andre ytelser, som for eksempel hjemme sykepleie eller sykehjemsplass. De kan også vurdere det til at de ikke har økonomi til å gi omsorgslønn. Pensjonspoeng for omsorgsarbeid Personer som utfører omsorgsarbeid som utgjør minst 22 timer i uken for en som er funksjonshemmet eller syk, vil få godskrevet pensjonspoengtallet 3,50. Dette får betydning når egen pensjonsopptjening, basert på pensjonsgivende inntekt, gir et pensjonspoeng som er lavere enn 3,50. Full pensjon basert på pensjonspoengtallet 3,50 er kroner (minstepensjon for enslige er kroner). I 2011 kom det nye regler om beregning av alderspensjon. Om pensjon for omsorgsarbeid skal beregnes etter nye eller gamle regler avhenger av når man er født. Etter de nye reglene vil blant annet alderspensjon for omsorgsarbeid tilsvarer en pensjonsopptjening på 18,1 % av 4,5 G.

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Trygderettigheter ved alvorlig sykdom

Trygderettigheter ved alvorlig sykdom Trygderettigheter ved alvorlig sykdom Drammen Sykehus Vestre Viken HF Oktober 2015 Sosionom Grethe Strøm Andersen Statlige ytelser - NAV Når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom o Sykepenger o Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14 Hjelpemiddelsentral Buskerud 1 Mål for kvelden En presentasjon av HMS Buskerud og vår rolle Samarbeid med kommunen og kommunens rolle Lover og regler

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

TRANSPORTORDNINGER LOVER

TRANSPORTORDNINGER LOVER TRANSPORTORDNINGER LOVER NAV Pasientrettighetsloven 2-6 Spesialisthelsetjenesteloven 5-5 Rundskriv 71 (Reise, opphold, ledsager) Forskrift om dekning av reiseutgifter nr 788 gjeldende fra 1.9.08 Grunnstønad

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Kommune brøt ikke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven på grunn av manglende tilrettelegging

Kommune brøt ikke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven på grunn av manglende tilrettelegging NOTAT Til: Fra: Monica Andresen Unntatt Offentlighet teieplikt Offl 13 Opplysn som er underlagde Vår ref. 09/436-28 /SF-471, SF-551, SF-711, SF-814, SF-902 / Dato: 19.05.2011 Kommune brøt ikke diskriminerings-

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler Juni 2009

Detaljer

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradrag for store sykdomsutgifter Særfradrag for store sykdomsutgifter Skattytere som har usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger, skal som hovedregel ha særfradrag. Varig

Detaljer

Trygderettigheter for kreftpasienter

Trygderettigheter for kreftpasienter Trygderettigheter for kreftpasienter 24.09.15 Marit Gudim sosionom Langvarig sykdom = reduserte inntekter + økte utgifter Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 Nesten 1 av 3 har opplevd negative endringer

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Epilepsi og sosiale rettigheter

Epilepsi og sosiale rettigheter F HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Kristin Moskvil, sosionom, Avdeling for kompleks

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

LPP Likepersonkonferansen 2014. Pårørendes rettigheter

LPP Likepersonkonferansen 2014. Pårørendes rettigheter LPP Likepersonkonferansen 2014 Pårørendes rettigheter 19 oktober 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Pårørendes rettigheter Nærmeste pårørende den pasienten selv utpeker Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Kronisk utmattelselsessyndrom (CFS/ME) Dag Amdam ledende klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon Barneklinikken Rikshospitalet

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte effekt Prosjektdirektør Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet Helsedirektoratet. Øyvind Sæbø Øyvind Sæbø 1 Temaer som vil bli berørt Hva er helserefusjoner? Historikk

Detaljer

Sammendrag 11/722 20.12.2013

Sammendrag 11/722 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 11/722 20.12.2013 Sammendrag En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente mener reglene om godskriving av overgangsreglene i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen for omsorgsopptjening

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Arild Karlsen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk

Detaljer

Sammendrag: 10/608 11.12.2012

Sammendrag: 10/608 11.12.2012 Vår ref.: Dato: 10/608 11.12.2012 Sammendrag: En mann med nedsatt funksjonsevne ble avkrevd betaling for timer han måtte avbestille hos fysioterapeut. På grunn av hans nedsatte funksjonsevne var det ikke

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt

En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt Blomster gir meg mer hverdagslykke når de daglige bekymringene blir mindre. Helene Bratthammer, 41 år og permittert. Bostøtte er en statlig økonomisk

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Hvilke rettigheter har familien? Endret økonomi. Påstand. Økonomisk mestring i en krise. Sykdom - mer enn medisinsk behandling.

Hvilke rettigheter har familien? Endret økonomi. Påstand. Økonomisk mestring i en krise. Sykdom - mer enn medisinsk behandling. Sykdom - mer enn medisinsk behandling < kreftforeningen.no Alvorlig og langvarig sykdom påvirker mange sider ved våre daglige liv. Hvilke rettigheter har familien? pårørendes rettigheter og muligheter

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Palliativ fase Den palliative fase er en prosess som starter når det erkjennes at sykdom er uhelbredelig og som

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 LDO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 Norwegian kan ikke endre onlinebooking systemet nå Ombudet har tidligere konkludert med at Norwegian bryter plikten til universell utforming fordi

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012 Vi ber deg lese nøye gjennom orienteringen på de to første sidene og svare nøyaktig på de spørsmålene som stilles i søknadsskjemaet (side 3 og 4). Søknadsskjemaet

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Rettigheter og tjenesteapparat Innledning med erfaringsutveksling. TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom

Rettigheter og tjenesteapparat Innledning med erfaringsutveksling. TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom Rettigheter og tjenesteapparat Innledning med erfaringsutveksling TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom 1 Temaer Spilleregler Noen utfordringer i å synliggjøre situasjonen Ulike

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn 1 En oversikt laget av ULO, kommentarer i forhold til bostøtte, fattigdom, inntekt, utgifter, blant de som har minste utbetaling i uføretrygd og alderspensjon. Fra NAV: Uføretrygd: Du er sikret en minsteytelse

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Saksnummer: 10/2291 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 A hevder at han ble diskriminert av Skibotnsenteret da han

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

HVA MED SOSIALE FAKTORER?

HVA MED SOSIALE FAKTORER? HVA MED SOSIALE FAKTORER? Introduksjonskurs i revmatologi, tirsdag 15.oktober. 2013 Anne Tøvik, sosionom /ass.enhetsleder NBRR 1 Disposisjon Bio-psyko-sosial modell Sosiale miljøfaktorer Hvordan bidra

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Kommunen handlet i strid med diskrimineringsforbudet når de endret tildelingen av tomt

Kommunen handlet i strid med diskrimineringsforbudet når de endret tildelingen av tomt Kommunen handlet i strid med diskrimineringsforbudet når de endret tildelingen av tomt A ble av kommunen trukket ut som mottaker av selvbyggertomt for å bygge egen bolig. A leide på dette tidspunktet leilighet

Detaljer

10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 OMBUDETS UTTALELSE

10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 OMBUDETS UTTALELSE NOTAT Til: Fra: Anne Kirsti Lunde Vår ref. Dato: 10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 Anonymisert uttalelse Norwegians vilkår om at rullestolbrukere må ha med ledsager OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Liv Dalen, attføringskyndig

Detaljer

Uttalelse - anonymisert versjon

Uttalelse - anonymisert versjon Til: Fra: Arshad Khan Dok. ref. Dato: 08/1345-11/SF-//AKH 23.02.2009 Uttalelse - anonymisert versjon UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. september

Detaljer

Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år

Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år Spørsmålet i saken var om Studentsamskipnaden sitt reglement for tildeling av studentboliger

Detaljer

Ha rett og få rett? v/silje S Hasle

Ha rett og få rett? v/silje S Hasle Ha rett og få rett? v/silje S Hasle Hva trenger vi av kunnskap for å hjelpe medlemmer? Kjennskap til reglene Vite når de gjelder Strategisk kunnskap; hvordan få gjennomslag? Hvor finner vi reglene? Skole

Detaljer

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester Rapport 49/01 Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester ECON-rapport nr. 49/01, Prosjekt nr. 34970 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-455-0 LRe/JMS/kea, GLu, 30. august 2001 Offentlig Egenbetaling for helse-

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

Akershus praktisering av transportstøtte er diskriminerende

Akershus praktisering av transportstøtte er diskriminerende Ryggstøtten nr. 2-2015 Etter klage slo diskrimineringsnemda fast at Akershus praktisering av transportstøtte er diskriminerende En pasient med sitte- og ståhemming fikk avslag på søknaden sin til Akershus

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

FORSKRIFT. Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune. Fastsatt av bystyret 12. desember 2002. Med hjemmel i

FORSKRIFT. Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune. Fastsatt av bystyret 12. desember 2002. Med hjemmel i FORSKRIFT Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune Fastsatt av bystyret 12. desember 2002 Med hjemmel i Lov av 25.september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) nr.

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. A hevder at naboen C har trakassert ham og hans

Detaljer