Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud Hjelpemiddelsentral Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud"

Transkript

1 Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud Hjelpemiddelsentral Buskerud 1

2 Mål for kvelden En presentasjon av HMS Buskerud og vår rolle Samarbeid med kommunen og kommunens rolle Lover og regler Sightseeing på de ulike demonstrasjonsrommene 2

3 Hvem er vi og hva gjør vi? Sanseavdelingen Bevegelsesavd Vedtak Anne Lise Ingulfsen, rådgiver elektriske rullestoler Ergoterapeut Cathrine Hagby, rådgiver bolig Ergoterapeut 3

4 NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud 4

5 Tverrfaglighet på hjelpemiddelsentralen 5

6 Ansvarsfordeling HMS - Kommune Hjelpemiddelsentralene Overordnet og koordinerende ansvar Ressurs og kompetansesenter på 2.linjenivå Forvaltningsansvar Ulike fagpersoner i rådgiver roller Bidrar i utprøving av "enkle" og komplekse tilpasninger av ulike hjelpemidler som formidles via HMS 6

7 Kommunen Oppdage og kartlegge behov for hjelpemidler Bistå i å skrive søknader og begrunne behov for hjelpemidler Motivere, gi opplæring og foreta oppfølging Foreta enkle reparasjoner Trekke inn kompetanse fra hjelpemiddelsentralen Ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler 7

8 Kommunens ansvar for hjelpemidler Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Ansvaret gjelder for alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, og for personer som står i fare for å utvikle varige funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Kommunens ansvar omfatter alle ledd i formidlingsprosessen, så som avdekking og utredning av behovet for hjelpemidler, nødvendig utprøving av hjelpemidler, bistand til brukerens søknad om hjelpemidler, tilpasning, montering og enklere service og reparasjon samt motivasjon og opplæring av bruker i hjelpemidlets funksjon 8

9 Hva er et hjelpemiddel? Et hjelpemiddel er utstyr som er egnet til direkte å avhjelpe/ erstatte/kompensere for en funksjonssvikt Utstyr som er spesiallaget eller spesialtilpasset for funksjonshemmede. Det kan være lese-, tale- og hørselhjelpemidler ved sansedefekter og redskaper, støtte-anordninger, rullestoler ol, ved bevegelsesvansker. NAV Hjelpemiddelsentral gir stønad til utlån av hjelpemidler og tilskudd istedenfor heis, løfteplattform og rampe. 9

10 Hva er ikke et hjelpemiddel Hvitevarer, brunevarer og alminnelig kjøkkenutstyr. Vanlige møbler Behandlingshjelpemidler (O2-utstyr,forstøverapparater mv). Klær Normal utrustning i hjemmet Bygningsmessige endringer 10

11 10-6 Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter paragraf 10-7 i Lov om folketrygd. Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet. Du kan finne og lese mer om lover og regler på nettet. Nav.no / Nav og Samfunn / Lover og regler / Rettskildene 11

12 Begrepsavklaring Sykdom diagnose, ikke bare symptomer Lyte medfødte legemlige mangler og psykisk utviklingshemming Varig funksjonsnedsettelse som varer min. 2-3 år. Nødvendig problemet kan ikke løses på annen måte. Hensiktsmessig bruker kan nyttiggjøre seg tiltaket. Dagligliv nærkommunikasjon, personlig hygiene, forflytning og stell av hjem og barn. MEN: - Ikke trening, sport og hobby 12

13 Sammenheng med andre lover Hvis behovet for hjelp dekkes av annen lovgivning, skal det ikke tildeles hjelpemidler via Folketrygden. Eksempel på annen lovgivning kan være Husbankloven Skolelovene Sosialtjenesteloven Helse - og omsorgstjenesteloven Plan- og bygningsloven 13

14 Unntak fra definisjonen av dagligliv: Til et medlem under 26 år kan det gis stønad til hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde eller bedre funksjonsevnen. Gjelder spesialtilpasset utstyr og utstyr som er spesielt utviklet for funksjonshemmede Eksempler på utstyr som faller utenfor er Baller, spill, akebrett, matter, ribbevegger, balanseutstyr, terapimaster, tredemøller, treningsbenker, svømme-/flyteutstyr, taktile leker, byggeklosser, rangler, uro, speilkaruseller.. 14

15 Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Fra ble det innført en ordning som åpner for at: Aktivitetshjelpemidler kan gis for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan gis stønad til å drive aktivitet alene eller sammen med andre. Det gis ikke støtte til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr Ordningen omfatter kun utstyr som er spesielt utviklet for funksjonshemmede. Spesialtilpasning av utstyr. For å ha rett til aktivitetshjelpemidlet må bruker fylle de generelle medisinske vilkår om at det må foreligge sykdom, skade eller lyte, jfr Det vil bli en egenandel på inntil 4000,- ift denne type hjelpemidler. Les mer om ordningen på nav.no Nav og Samfunn / Lover og regler / Rettskildene 15

16 Tilskuddsordning for ADL-Hjelpemidler Ordningen trådte i kraft 1. januar Stønad til disse spesialutviklede hjelpemidlene gis som tilskudd. Brukere som fyller vilkårene for stønad til rimelige, spesialutviklede hjelpemidler får utbetalt et tilskudd og den enkelte kjøper selv inn hjelpemidlene. Tilskuddet er ment å dekke de ekstrautgifter bruker har til rimelige hjelpemidler spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelse som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Søknaden må inneholde en beskrivelse av brukerens funksjonsproblemer og hvilke hjelpemidler brukeren har behov for. Beslutning om tildeling av tilskudd skal skje på grunnlag av en konkret vurdering av brukers behov. Videre må de øvrige vilkårene i folketrygdloven kapittel 10 være oppfylt. Tilskuddsbeløpet fremgår av oversikten over stønadssatser på nav.no. Pt. Kr. 2000,- Bruker kan søke om nytt tilskudd etter fire år. Det skal da gjøres en ny vurdering av brukerens behov basert på de samme kriteriene som ved første gangs søknad. 16

17 Søknadsprosess for hjelpemidler Kommunen (ergoterapi-/fysioterapitjenesten) utreder hjelpemiddelbehovet, de begrunner en søknad og sender inn søknaden. Hjelpemiddelsentralen vurderer søknaden opp i mot gjeldende regelverk, og fatter vedtak. Hjelpemiddelsentralen låner ut hjelpemidlene i den perioden medlemmet har behov for disse. Kommunen har ansvar for opplæring og oppfølgning i bruk av hjelpemidlet. 17

18 Forutsetninger for å kunne gi tilskudd istedenfor hjelpemidler. Bruker fyller vilkårene for stønad til rampe, heis eller løfteplattform Utbetaling av tilskuddet forutsetter at hjelpemidlet ikke blir installert. Det må være en varig og god løsning, ikke midlertidig løsning som lett kan fjernes hvis behovet til medlemmet opphører. Må bygges slik at areal, dørbredder m.m. blir rullestoltilpasset/-vennlig, jfr. ny teknisk forskrift. 18

19 Tilskuddet gjelder kun trappeheis/heis, løfteplattform og rampe. Tilskuddet skal ikke overstige hjelpemidlet kostnad. Hjelpemidlets kostnad vurderes ut fra gjeldende priser/ rammeavtale med NAV. Tilskuddet kan ikke brukes til kjøp/bygging av ny bolig eller flyttetilskudd. 19

20 Hjelpemidler ved besøk i familiehjemmet/barndomshjemmet Funksjonshemmede som flytter fra barndomshjemmet (enten til barnebolig eller til egen bolig), kan i henhold til forvaltningspraksis beholde fastmonterte hjelpemidler i barndomshjemmet, dersom det er nødvendig for at medlemmet skal kunne bli forpleiet/være mest mulig selvstendig ved besøk. Dette vil unntaksvis også gjelde voksne personer som er gift/ samboere og som flytter fra familiehjemmet til sykehjem eller andre typer institusjoner og som fra tid til annet besøker familiehjemmet. Som eksempler på hjelpemidler som kan være aktuelt å la stå igjen, kan nevnes omgivelseskontrollersystemer, heisløsninger, ramper o.l. Folketrygden vil i slike tilfeller være ansvarlig for reparasjoner og ettersyn. Hjelpemidlene blir ikke gjenanskaffet dersom de er utslitt, ødelagt eller ikke kan repareres. 20

21 Klageadgang Vedtak gjort av Hjelpemiddelsentralen kan påklages innen seks uker. Klagefristen MÅ overholdes! Brukeren selv må klage. Behandling av klager er satt til 3 måneder. Saksbehandler vurderer saken ut fra nye opplysninger. Innstilling oversendes Klageinstans Øst kopi til klager. Vedtak gjort av klageinstansen kan ankes til Trygderetten innen seks uker. Anken skal sendes Hjelpemiddelsentralen. 21

Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen

Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen Med fokus på grunnarbeid Trond Haagensen, sosionom TRS Mye tekst og mange ord Men det kan være kjekt å ha til senere bruk. Søknader og andre labyrinter

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk

Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk Heidi Johansen, ergoterapispesialist i allmennhelse TRS 2004, revidert desember 2006 og september 2011. Artikkelen inneholder praktiske

Detaljer

Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen

Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen Innhold Side Forord 4 1. Formål 5 2. Tildelingsregler 5 2.1 Videretildelingsmidler 5 3. Utmålingsregler 11 4. Øvrige bestemmelser 14 4.1.

Detaljer

1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler? 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få?

1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler? 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få? Innholdsliste 1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler?... 2 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få?... 2 3.0 Hva skjer etter at man har fått vedtak

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Marte Strand Eriksen, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Knut Bjerke, medisinsk

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidler for arbeidsplass. eksempler, vilkår og framgangsmåte

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidler for arbeidsplass. eksempler, vilkår og framgangsmåte NAV Hjelpemiddelsentral Hjelpemidler for arbeidsplass eksempler, vilkår og framgangsmåte 130110 NAV Spesialenheter Innen NAV-organisasjonen har vi en enhet som heter NAV Spesialenheter. Alle spesialenhetene

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA?

Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA? Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA? HJELPEMIDDELSENTRALENS ROLLE: Hjelpemiddelsentralene er «et ressurs- og kompetansesenter for

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Konferanse Velferdsteknologi

Konferanse Velferdsteknologi Konferanse Velferdsteknologi NAV Hjelpemiddelsentral En presentasjon ved: Anne Bente Rønningen, Aust-Agder Hallvard Sundsli, Vest-Agder Hallgeir Gjelsvik, Aust-Agder NAV, 03.03.15 Side 1 Historikk Hjelpemiddelsentralene

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Tipshefte om rettigheter i forhold til å ha et barn med Angelman syndrom

Tipshefte om rettigheter i forhold til å ha et barn med Angelman syndrom Tipshefte om rettigheter i forhold til å ha et barn med Angelman syndrom Innledning Heftet er utarbeidet av Norsk Forening for Angelman syndrom (NFAS) for internt bruk i foreningen. Mye av innholdet i

Detaljer

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5 NOU Norges offentlige utredninger 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Norges offentlige utredninger 2010 Seriensredaksjon: Departementenesservicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Etter amputasjonen. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd.

Etter amputasjonen. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd. Informasjonen er gitt etter beste evne. Oppdages feil og mangler kontakt redaksjonen ved Vegar Hjermundrud (vehj@ahus.no

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Veien videre. Veien videre. Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende

Veien videre. Veien videre. Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende Veien videre Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende Veien videre Dokumentarfilmene som viser egentrening etter hjerneslag. Dokumenterer fysisk framgang

Detaljer

Spinalseksjonen Trondheim

Spinalseksjonen Trondheim Spinalseksjonen Trondheim RYGGMARGSSKADDES ØKONOMISKE RETTIGHETER 1 VÅRE OFFENTLIGE KONTORER HVOR SKAL VI HENVENDE OSS? (NOEN AV DE VIKTIGSTE KONTORENE FOR FUNKSJONSHEMMEDE.) STATLIGE KONTORER 1. TRYGDEKONTORET

Detaljer