Kommunebarometeret endelige tall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunebarometeret endelige tall"

Transkript

1 Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Kommunebarometeret endelige tall Rådmannens forslag til innstilling 1. Kommunebarometeret endelig tall, tas til orientering. 2. Forbedringer på kommunebarometeret vurderes innarbeidet i målsettingene til de ulike virksomhetsområdene i økonomiplanen Rapporteringsrutiner til tallgrunnlaget gjennomgås og forbedres for å øke rapporteringskvaliteten til bl.a kommunebarometeret. 4. Saksfremlegg av Kommunebarometeret og andre Kostra analyser skal bygge på endelige tall. Sammendrag Kommunebarometeret utgis av Kommunal Rapport, og er en sammenligning av landets kommuner basert på 141 sentrale nøkkeltall. Endelige tall viser at Bodø kommune ligger på en 212 plass, noe som gir en forbedring på 37 plasser i forhold til foreløpige tall Da blir det bare et fall på 12 plasser fra Viser til sak 40310/2016 Kommunebarometeret som ble lagt frem for formannskapet og bystyret i Juni Den saken bygget på foreløpige tall. Foreløpige tall kan ha feil, noe som også var tilfelle. Avvikene i foreløpige tall er i stor grad blitt korrigert, men rapporteringen må bli bedre til neste KOSTRA rapporteringen.

2 Saksopplysninger Kommunal Rapport mener at hensikten med Kommunebarometret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i all hovedsak hentet fra Statistisk Sentralbyrås Kostra-database, og i tillegg hentes det inn offentlig statistikk fra en del andre kilder. Andre kilder er andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Barometeret er delt opp i 12 ulike sektorer. De ulike sektorene vektes ut fra redaksjonen i Kommunebarometeret skjønnsmessige vurdering av viktigheten i sektoren. Det er viktig å presisere at nøkkeltallene gjelder året før, slik at kommunebarometeret 2017 gjelder rapporterte nøkkeltall for Endelig tall ble publisert av kommunalrapport 7 juli. For Bodø kommune viser årets kommunebarometer basert på endelig tall en 212 plass (justert for økonomiske forutsetninger) av totalt 426 kommuner. Dette innebærer et fall på bare 12 plasser fra Dette er en sammenligning med andre kommuner. Et fall på Kommunebarometeret kan også være at de andre kommunene har fått bedre resultater enn tidligere, mens egen kommune leverer de samme resultatene som året før. Resultatoversikten over årets Kommunebarometer vises i tabellen nedenfor, øvrige detaljer vises i vedlegg 1 «Kommunebarometeret 2017 analyse endelige tall». Antall Andel nøkkeltall Plassering Sektor Vekting nøkkeltall som er blitt bedre * Trend Grunnskole 20,0 % % Pleie og omsorg 20,0 % % Barnevern 10,0 % % Barnehage 10,0 % 8 35 % Helse 7,5 % % Sosial 7,5 % % Kultur 2,5 % % Økonomi 10,0 % % Kostnadsnivå 5,0 % 7 5 % Miljø og ressurser 2,5 % % Saksbehandling 2,5 % 8 80 % Vamm, avløp og renovasjon 2,5 % % Sum Bodø kommune 100,0 % % Sum Bodø kommune inntektsjustert * 2017 er tall for inneholder dermed tall for 2015 Tabell 1: Oversikt over sektorenes vekting og plassering i kommunebarometeret Trend viser endring i plassering fra 2016 til Benyttet sammenlignbar serie i analysen. Årets vinner av Kommunebarometeret er Dovre kommune. Det er en kommune på bare 2660 innbygger. Bodø kommune er med sin størrelse mere komplisert å styre enn en mindre kommune. De tre beste kommune på Kommunebarometeret har under 2660 innbyggere. Av større kommuner på over innbyggere finner vi på plass nummer 8 Bærum kommune og på plass nummer 9 Asker kommune. Det er derfor mulig for større kommuner å komme høyt på kommunebarometeret. Kanskje kan en lære noe av Dovre kommune? Tabellen nedenfor viser forskjell i resultater mellom årets vinner Dovre kommune og Bodø kommune.

3 Plassering 2017* Sektor Vekting Bodø Dovre Avvik i forhold til Dovre Grunnskole 20,0 % Pleie og omsorg 20,0 % Barnevern 10,0 % Barnehage 10,0 % Helse 7,5 % Sosial 7,5 % Kultur 2,5 % Økonomi 10,0 % Kostnadsnivå 5,0 % Miljø og ressurser 2,5 % Saksbehandling 2,5 % Vamm, avløp og renovasjon 2,5 % Totalt 100,0 % Total plassering inntektsjustert * 2017 er tall for inneholder dermed tall for 2015 Selv om Dovre kommune ble årets vinner leverer Bodø kommune bedre resultater på 45% av sektorene (jfr vektingen). En legger spesielt merke til at Bodø kommune er bedre på økonomi, kostnadsnivå og pleie og omsorg, mens Dovre kommune leverer klart bedre på sektorene grunnskole, barnevern og barnehage. Dovre kommune er mye bedre enn Bodø kommune på de områdene Bodø kommune er dårlig. Når det gjelder barnehage leverer Bodø kommune svært lavt på indikatoren bemanning, men scorer høyt på lavt kostnadsnivå innen barnehage. For Dovre kommune er det motsatt. Dette oppfattes som en selvmotsigelse i valg av indikatorer i Kommunebarometeret. Denne type selvmotsigelse knyttet til sektoren kostnadsnivå finner en også på andre områder, hvor bemanning eller kostnader brukes som en kvalitetsindikator. Tilbakemelding fra Kommunal Rapport på denne selvmotsigelsen: «På den ene siden kan bemanning i barnehagene ses på som uttrykk for kvalitet. På den annen side kan billig barnehagedrift ses på som positivt for kommunen som organisasjon, fordi det gir større handlingsrom på andre områder. Vi har valgt å holde oppmerksomheten mest mot tilbud og kvalitet i sektorene som omhandler tjenester, og da i tillegg ha med kostnadene i en egen gruppe («kostnadsnivå»). Så får det bli opp til politikerne å vurdere hva som er viktigst, billige barnehager eller bedre bemanning» For brukerne er svaret enkelt, men kommunen har samtidig ikke en bunnløs krukke med penger. Balanse er viktig.» Oppfølging av feil i foreløpige tall Avdelingene har ikke kommentert de endelig tallene Kommunebarometeret, da merknadene til de foreløpige tallene var fyldige og tilstrekkelig. Alle feilene som ble påvist i foreløpige tall er fulgt opp. I tabellen nedenfor kommenteres alle påviste feil i foreløpige tall som var rapportert fra Bodø kommune.

4 Sektor Påviste feil i foreløpige tall Merknader Pleie og omsorg Tid med lege på sykehjem var feil rapportert til SSB, det var lagt inn årsverk i stedet for ukesverk. Pleie og omsorg Pleie og omsorg Barnehage Helse Helse Sosial Kultur Kultur Tid med fysioterapeuter på sykehjem var feil rapportert til SSB, det var lagt inn årsverk i stedet for ukesverk. Vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager er feilrapportert. Det var også rapportert feil antall barn på venteliste til BASIL. Feilrapport andel legeårsverk per innbygger Andel barn fullført undersøkelse innen skolehelsetjeneste er ikke korrekt rapportert Dårlig registreringskvalitet på andel av sosialmottagere som ikke søker jobb For lave kostnader pr bibliotek besøk pga regnskapsføring For lave utgifter til frivillige pga regnskapsføring Karakter endret fra 1 til 3,4 Karakter endret fra 1 til 4,6 Karakter endret fra 1 til 5,7 BASIL var stengt for endringer. Rett tall er derfor sendt til Kommunebarometeret om at de må ta hensyn til det ved publisering av endelige tall. Kommunal Rapport har ikke endret dette. Karakter endret fra 1 til 1,4 Karakter endret fra 2,3 til 2,7 Karakter endret fra 3,2 til 4,1 Dette er ikke korrigert. Må vurderes. Dette er ikke korrigert. Må vurderes. I tillegg til feilene i rapporteringen til Kommunebarometeret fremkom det andre SSB tall som viste at kommunens administrasjon hadde vokst med ca 50 årsverk. Forklaringen på denne økning er at SSB bruker organisasjonsnummer og ikke funksjonsnummer når de lager oversikt over utviklingen av kommunenes årsverk innen administrasjoner. Informasjonen ligger i lønnssystemet og dette rapporteres en gang i måneden. Dataene SSB bruker er per 16. november hvert år. Etter kontakt med SSB var det ikke mulig å endre disse tallene for På bakgrunn av dette må selvfølgelig bruken av alle de 150 ulike organisasjonsnumrene i kommunens lønnssystem gjennomgås og kvalitetssikres. Sammenlignbare kommuner Viser til KOSTRA analysen for 2016 hvor et knippe sammenligningskommuner er utvalgt etter bestemte kriterier. Nedenfor er en tabell som viser disse kommunenes plassering på Kommunebarometeret.

5 Kommune Plassering nøkkeltallene alene uten justeringer Plassering nøkkeltallene justert for økonomiske forutsetninger Endring Antall innbyggere 2016 Avvik fra Bodø 1804 Bodø Fredrikstad Skedsmo Drammen Sandefjord Arendal Haugesund Ålesund Tromsø Av sammenligningskommunene er det flere som kommer dårligere ut enn Bodø kommune. Den kommunen en muligens kan lære mest av er Drammen kommune som er helt oppe på plass 34 korrigert for økonomisk forutsetninger. Alle kommuner unntatt Tromsø og Bodø kommune får en bedre plassering når det blir justert for økonomiske forutsetninger. Tromsø og Bodø har åpenbart et høyere inntektsnivå enn de øvrige kommunene som befinner seg i Sør-Norge. Innen kommunal virksomhet er det inntektene som er den største kostnadsdriveren, da alle inntekter benyttes for å optimalisere tjenestetilbudet i kommune. Kommunebarometeret viser at høye kostnader ikke nødvendigvis gir høyere tjenestekvalitet. Det er grunn til å anta at når nøkkeltallene justeres for økonomiske forutsetninger, vil kommuner i Nord-Norge som mottar Nord-Norge tilskuddet aldri ha en mulighet til å få en pallplass i Kommunebarometeret. Har kommunen i tillegg kraftinntekter over normalt er sjansene for en pallplass i Kommunebarometeret enda mindre. Forbedringer Bodø kommune styrer ikke systematisk etter indikatorene i kommune barometeret, slik at resultatet på Kommunebarometeret blir en konsekvens av de prioriteringene som gjennomføres uavhengig av indikatorene i Kommunebarometeret. En plasseringen på Kommunebarometeret kan bli bedre dersom en er mere bevist disse indikatorene. For å bli bedre på Kommunebarometeret, vil det gi best utslag å forbedre de områdene hvor Bodø kommune leverer dårlig. De tre dårligste resultatene pr sektor listes opp i tabellen nedenfor. Kvalitetsindikatorer som oppfattes som selvmotsigende i forhold til kostnadsnivå (jfr barnehageindikator bemanning) holdes utenfor listen for mulige forbedringer.

6 Sektor Indikator med forbedringspotensiale Karakter Trend Andel lærer med kompetanse til å undevise i norsk, engelsk og Grunnskole matematikk 1-7 trinn 1,4 Forverret fra 1,9 Andel elever 1-4 trinn som har leksehjelp 1,0 Forverret fra 3,3 Andel elever 8-10 trinn som har leksehjelp 2,1 Bedret fra 1,0 Antall vedtak om dagaktivitet målt opp mot andel over 80år som ikke Pleie og omsorg bor på inst 1,0 Forverret fra 1,6 Plasser avsatt til rehablitering til inst pr 1000 innbygger over 67 år 1,4 Uforandret Barnevern Barnehage Helse Sosial Kultur Mottager av BPA støtte kontakt og omsorgslønn per 1000 innbygger 2,2 Forverret fra 2,4 Andel undesøkelser med behandlingstid under 3 mnd 1,2 Forverret fra 1,8 Andel undesøkelser med behandlingstid under 3 mnd snitt siste fire år 1,0 Forverret fra 1,5 Avsluttede undesøkelser år årsverk knyttet til saksbehandling og adm 2,2 Forverret fra 2,3 Andel barn født før 1.9 som hadde søkt om og ikke fått plass ved rapporteringstidspunktet 3,3 Forverret fra 5,7 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehagen siste 10 år 3,6 Forverret fra 3,9 Leke og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager 1,5 Uforandret Andel barn m fullført undersøkelse inne utgangen av 1. trinn 2,7 Forverret fra 3,1 Andel hjemmebesøk nyfødte innen to uker etter hjemkomst 3,6 Bedret fra 2,4 Total medisinbruk per innbyggere 2,1 Bedret fra 2,0 Snitt stønadslengde for mottager mellom 25 og 66 år 2,6 Forverret fra 2,9 andel som går over 6 måneder på stønad 2,7 Forverret fra 3,1 Brukere som får gjeldsrådgivning som andel av langstidsmottagere 2,1 Forverret fra 2,3 Utlån alle medier fra folkebiblitek per innbygger 2,1 Forverret fra 2,9 Andel av eleven som går på kommunens musikk og kulturskole 1,4 Forverret fra 1,5 Antall besøk på fritidssenter per innbygger under 20 år 1,7 Bedret fra 1,4 Korrigert netto driftsresultat siste fire år i prosent av brutto driftsinnt. 2,2 Forverret fra 2,5 Økonomi Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter 2,1 Bedret fra 1,8 Snitt invensteringer siste fire år som andel av brutto driftsinntekter 1,8 Bedret fra 1,1 Netto utgifter til sosialtjenste pr innbygger korrigert 2,9 Bedret fra 2,4 Kostnadsnivå Netto utgifter til kommunehelse pr innbygger korrigert 3,2 Forverret fra 3,6 Netto utgifter til administrasjon pr innbygger korrigert 3,7 Forverret fra 4,0 Miljø og ressurser Bodø kommune er best. Her gjelder det å holde posisjonen Saksbehandlingstid for eierseksjonering 1,0 Uforandret Saksbehandling Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning 2,8 Bedret fra 2,7 Saksbehandlingstid for enebolig 2,2 Bedret fra 1,9 Vann, avløp og renovasjon Brudd i vannleveranse i snitt timer per år per innb 1,0 Uforandret Andel fornyet spillvannsnett siste tre år 2,0 Forverret fra 2,3 Andel tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav 1,9 Forverret fra 2,4 Denne oversikten kan benyttes i økonomiplanarbeidet når målsettinger skal fastsettes, men dette må vurderes opp mot ønskede prioriteringer i Bodø kommune. Rapportering Det er avdekket i gjennomgangen av de foreløpige tallene at rapporteringen av Kostra-tall og øvrige tall må bli bedre. Rådmannen vil til neste KOSTRA rapportering sette i verk kvalitetssikringstiltak. Videre må det straks gjennomføres tiltak for at lønnssystemet blir korrekt i forhold til at ansatte føres på riktig organisasjonsnummer.

7 Saksbehandler: Gunnar Sveen Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Direktør økonomi og finans Trykte vedlegg: Kommunebarometeret 2017 analyse endelige tall Utrykte vedlegg: <><Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune

KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78740/2015 2015/6628 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune Forslag

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON Gr an nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Plasseringer over tid 20 10 20 11

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 175 Vanylven nr. 225 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer Oppdatert til 2015- barometeret (sam

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april 2017 Seljord 42 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 22 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april 2017 Bodø 49 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 257 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. Annonse

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april 2017 Aurland 40 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 20 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Ski År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 88 6 8 148 92,7 2012 181 10 19 243 92,0 2011 242 12 26 316 92,7 2010

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Førde 47 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 20 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Asker År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 13 1 1 32 101,7 2012 83 6 8 116 101,3 2011 157 5 15 176 102,5 2010

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Andøy 52 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 309 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Jevnaker 45 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 69 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Rana 53 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 287 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Dovre 48 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 1 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Lenvik 46 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 386 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2016 2304/2016 2016/263 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal-

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Sel 51 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 126 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport Verdal nr. 154 på totaltabellen nr. 221 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig

Detaljer

Kommunebarometer for 2009

Kommunebarometer for 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for

Detaljer

Fordi det er viktig å rangere Kommune-Norge NKRFs fagkonferanse, Trondheim

Fordi det er viktig å rangere Kommune-Norge NKRFs fagkonferanse, Trondheim Fordi det er viktig å rangere Kommune-Norge NKRFs fagkonferanse, Trondheim Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport 11. juni 2013 ole.petter@kommunal-rapport.no @oleppedersen Hva er Kommunebarometeret? Et

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Notat Til: Kopi: Fra: Dagfinn Aasen [Sett inn navn] Kaare Granheim / Hege Kristin Sunde Dato: 4.6.14 Emne: Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Klæbu 41 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 281 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer

Pl asser i n ger total t Sek tor er sam m en l i k n bar ser i e

Pl asser i n ger total t Sek tor er sam m en l i k n bar ser i e B j u g n n r. 277 p å total tab el l en nr. 336 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallen er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Pl asser i n ger total t 20 10-20 16 2010 2011

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport Modum nr. 253 på totaltabellen nr. 315 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Tjenesteproduksjon og effektivitet Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport Lund nr. 208 på totaltabellen nr. 278 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommunal Rapport nr. 66 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi

Kommunal Rapport nr. 66 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Engerdal nr. 87 på totaltabellen nr. 66 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Søndre Land nr. 323 på totaltabellen nr. 380 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 20. AUGUST Skaun nr. 43 på totaltabellen nr. 70 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2012 32452/2012 2012/4022 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/101 Formannskapet 06.06.2012 12/99 Bystyret 21.06.2012 Kommunebarometeret 2012 Sammendrag

Detaljer

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 07.06.17 Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper RESULTATER, UTFORDRINGER OG MULIGHETER Kaare Granheim 1 Situasjon 31.12.16 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Rana nr. 165 på totaltabellen nr. 165 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport Elverum nr. 176 på totaltabellen nr. 234 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Loppa nr. 257 på totaltabellen nr. 66 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Sel nr. 80 på totaltabellen nr. 103 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE Nordre Land nr. 306 på totaltabellen nr. 335 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Larvik År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 159 7 17 231 90,8 2012 247 10 29 318 91,0 2011 208 8 21 302 88,7

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Mandal nr. 9 på totaltabellen nr. 31 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Kommunal Rapport nr. 7 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi

Kommunal Rapport nr. 7 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi ANALYSE ENDELIG UTGAVE Førde nr. 4 på totaltabellen nr. 7 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Nissedal nr. 306 på totaltabellen nr. 252 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Aurland nr. 382 på totaltabellen nr. 175 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Kommunal Rapport ANAL YSE END ELI GE TAL L 7. juli % av n øk k el tal l en e er for b ed r et si ste år

Kommunal Rapport ANAL YSE END ELI GE TAL L 7. juli % av n øk k el tal l en e er for b ed r et si ste år ANAL YSE END ELI GE TAL L 7. juli 2017 B a l e st r a n d 29 % av n øk k el tal l en e er for b ed r et si ste år nr. 250 justert for inntektsnivå Nøkkeltallen er langt svakere enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

Kommunebarometeret 2017 gjennomgang.

Kommunebarometeret 2017 gjennomgang. Kommunebarometeret 2017 gjennomgang. Innhold Oppsummering...1 Grunnskole...2 Pleie og omsorg...4 Barnevern...4 Barnehage...4 Helse...5 Sosial...6 Kultur...7 Økonomi...7 Kostnadsnivå...8 Miljø og ressurser...8

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kommunal Rapport nr. 278 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntek

Kommunal Rapport nr. 278 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntek ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Narvik nr. 297 på totaltabellen nr. 278 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntek Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal

Detaljer

Ny vaktordning i barneverntjenesten og kort statusoppdatering

Ny vaktordning i barneverntjenesten og kort statusoppdatering Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.09.2017 55540/2017 2017/17086 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/31 Komite for Oppvekst og kultur 11.10.2017 Bystyret 26.10.2017 Ny vaktordning

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Klæbu nr. 222 på totaltabellen nr. 305 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunal Rapport

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIG UTGAVE 3. SEPTEMBER Suldal nr. 188 på totaltabellen nr. 12 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05. 27282/ /4267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/79 Formannskapet 01.06. 11/100 Bystyret 16.06. Kommunebarometeret Sammendrag Kommunal rapport

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Birkenes År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 387 15 60 400 96,6 2012 380 15 57 401 95,2 2011 346 15 55 373

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer