Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,"

Transkript

1 Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert hvorav 10 ved fullmakt. Følgende vedlegg og bilag var lagt ved innkallingen til andelshaverne i Faratangen Samvirke SA. Vedlegg 1: Tilknytningsavtale FSA medlemmer inkl betalingsplan. Vedlegg 2: Budsjett Vedlegg 3: Valg av regnskapsfører firma- Tilbud fra REGNSKAPSSENTERET SAND AS Vedlegg 4: Valg av nye styremedlemmer og styreleder Vedlegg 5: STYREGODGJØRELSE Vedlegg 6: Medlemsliste per Bilag 1-6, avtaledokumenter (mellom FSA og FVA) 1-Samarbeidsavtale (signert FSA FVA ) 2-Totalentreprisedokument 3-Teknisk beskrivelse 4- Fremdriftsplan rev C, datert Byggherreforskriften 6- Driftsavtale 6.1 Driftsavtale Vedlegg 1 Priser på drifts og vedlikeholdsarbeider 6.2 Driftsavtale Vedlegg 2 Brukerinstruks VA system og kvernpumpe Bilag 7- Vedtekter med revidert tekst etter krav fra Brønnøysund Vedlegg 1-6 (inkl i pdf dokument). SAK 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden. Styret ba om godkjenning av innkalling og dagsorden. Følgende dagsorden ble presentert: Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Vedtekter, Godkjenning av endring iht. krav fra Brønnøysund, Bilag 7 4. Gjennomgang av avtaler med grunneier/fva, Se liste under. Dokumenter vedlagt som egne pdf 5. Gjennomgang Tilknytningsavtale (FSA og hytteeiere) Vedlegg 1 6. Gjennomgang av budsjettforslag for FSA , Vedlegg 2 7. Vedtak om bruk av revisor 8. Gjennomgang av tilbud fra regnskapsbyrå Vedlegg 3 9. Avstemning/valg - Godkjenning av avtaledokumenter med grunneiere (bilag 1-6) - Godkjenning av Tilknytningsavtale m/budsjett (vedlegg 1) 10.Valg av nye styremedlemmer og styreleder, Vedlegg Gjennomgang av styregodtgjørelse m/vedtak Vedlegg Eventuelt

2 Innkalling og dagsorden ble godkjent. SAK 2 - Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen Beslutning Ronnei Skogstad ble valg til møteleder. Jan Taug ble valgt til referent. Roar Julsen fra Østre Faratangen Vel og Kari Gystad fra Vestre Faratangen Vel ble valgt til å underskrive protokollen. SAK 3. Vedtekter, Godkjenning av endring iht. krav fra Brønnøysund, Bilag 7. Styret informerte om en tilbakemelding fra Brønnøysund der det ble påpekt det ikke var bemerket spesielt i registreringssøknaden at SA skulle fungere med et styre uten daglig leder. Styret innstilte på å fortsette som et styre uten daglig leder der styrerepresentantene fordelte arbeidsoppgavene med en arbeidende styreformann. Generalforsamlingen støttet forslaget og tok endringen som var pålagt av Brønnøysundsregistrene til etterretning. SAK 4. Gjennomgang av avtaler med grunneier/fva, Dokumenter var vedlagt som egne pdf er, saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-Samarbeidsavtale (signert FSA FVA ) 2-Totalentreprisedokument 3-Teknisk beskrivelse 4- Fremdriftsplan rev C, datert Byggherreforskriften 6- Driftsavtale 6.1 Driftsavtale Vedlegg 1 Priser på drifts og vedlikeholdsarbeider 6.2 Driftsavtale Vedlegg 2 Brukerinstruks VA system og kvernpumpe 7- Vedtekter med revidert tekst etter krav fra Brønnøysund Vedlegg 1-6 (inkl i pdf dokument). 1-Samarbeidsavtale (signert FSA FVA ) Styret informerte kort om samarbeidsprosessen med grunneierne og deres selskap. Samarbeidsavtalen er underskrevet av styret og styret viste til tidligere fulmakt fra Generalforsamlingen. Det ble åpnet for spørsmål og noen avklaringer gjort. 2-Totalentreprisedokument Enkelte deler av totalentrepriseavtalen ble løftet frem av styret. Det kom inn noen spesifikke innspill som for eksempel: i) hva man gjør om det ikke er behov for pumpe; ii) hva om leverandøren går konkurs; iii) noen oppklaringer rundt betalingsplanen, det ble her vist til Driftsavtalen (pkt 6) og det ble oppklart at det er to betalingsplaner. En fra Hytteeiere til SA og en fra SA til entreprenøren (leverandøren).

3 Styret viste i denne diskusjonen til at det er satt en sikkerhet på 2 mill, og at betaling forfaller i henhold til fremdriftsplan. Det reduserer risikoen, og styret vurderer sikkerheten som god. 3-Teknisk beskrivelse 4- Fremdriftsplan rev C, datert Styret forsikret om at gode under leverandører er valgt. Den tekniske beskrivelsen er uforandret. 4- Fremdriftsplan rev C, datert Styret informerte om at leverandøren (FVA) signaliserer at fremdrift kan gå rasker enn først antatt. 5-Byggherreforskriften Styret forsikret generalforsamlingen om at byggherreforskriften og det HMS ansvaret som følger av den er i orden og akseptert av leverandøren (FVA). 6- Driftsavtale 6.1 Driftsavtale Vedlegg 1 Priser på drifts og vedlikeholdsarbeider 6.2 Driftsavtale Vedlegg 2 Brukerinstruks VA system og kvernpumpe Styret påpekte at hytteeieren selv er det største risikoen for driftsproblemer. Dette ble begrunnet med at feilaktig bruk kan stoppe annlegget. Styret bemerket at det var fremforhandlet en maks pris for slike tilfeller. Generalforsamlingen var bekymret for at den trege prosessen og konfliktene som har kommet frem i arbeidet med å få på plass en samarbeidsavtale gir grunn til bekymring om det skulle oppstå problemer i driftsfasen av kritisk karakter. Det ble påpekt fra generalforsamlingen at styret må ta dette opp med leverandøren (FVA) som senere skal drifte anlegget. Det ble også etterspurt klausuler som sikrer FSA sine interesser og eiendeler i en eventuell konflikt som setter driften av anlegget og dets levetid i fare. Styret hevdet at de avtalene som er inngått ivaretar medlemmenes interesser. Det ble spurt om rutiner for innbetaling av delbetalinger i prosjektfasen samt rutiner for betalinger i driftsfasen. Det var også noe forvirring rundt forskudsinnbetalingene. Det ble også etterspurt rutiner for tilbakebetaling av MVA. Styret informerte om at momsfradraget kommer når anlegget er levert, men det er sannsynlig at tilbakebetalingene kan skje etter hvert strekk. Det ble også spurt om rutiner for dekking av driftsutgifter når ikke alle er knyttet til systemet. Styret bekreftet at man som medlem ikke skal betale driftskostnader før man er koblet til anlegget. Styret vil sende ut en mer detaljert redegjørelse om betalingsrutinene sammen med referatet. 7- Vedtekter med revidert tekst etter krav fra Brønnøysund Vedlegg 1-6 (inkl i pdf dokument). Styret informerte om behovet for revisor, og at det blir rapportert inn til Brønnøysund at det er vedtatt at SA ikke skal ha ledig leder. Endringene ble godkjent av Generalforsamlingen. Generelt En av hytteierne var imot formuleringen i avtaleverket som gir prosjektet anledning til å gå over hytteeiernes eiendom. Dette ble diskutert. Styret ønsket at Generalforsamlingen skulle stemme over avtalene slik at styret har fullmakt til å godkjenne og underskrive de resterende avtalene samt ha fullmakt til å fasilitere underskrift av avtalene med hytteeierne, og

4 underskrive disse på vegne av FSA. Det ble meldt en bekymring fra Generalforsamlingen om at den videre underskrift prosessen kunne forsinkes eller treneres videre og styret ble bedt om å komme tilbake med informasjon om dette ikke var på plass innen 4 uker. Generalforsamlingen godkjente avtalene og sakene presentert over i punkt 1 til andelshavere var representert, 1 stemte mot og 69 (6 gjennom fullmakt) stemte for. Avtalene er godkjent og Styret har fullmakt til å godkjenne og underskrive de resterende avtalene samt fullmakt til å fasilitere underskrift av avtalene med hytteeierne. Styret informerer generalforsamlingen om å komme tilbake med informasjon om dette ikke var på plass innen 4 uker. POST 5. Gjennomgang Tilknytningsavtale (FSA og hytteeiere) Vedlegg 1 Styret gikk gjennom Tilknytningsavtalen som skal tegnes mellom FSA og hytteeierne. Avtalen var presentert i Vedlegg 1 i innkallingsskrivet. Ingen innsigelser fra Generalforsamlingen så styret går videre med signering av disse. SAK 6. Gjennomgang av budsjettforslag for FSA , Vedlegg 2 Styret gikk gjennom budsjettforslag for FSA , Vedlegg 2 Avtalen var presentert i Vedlegg 2 i innkallingsskrivet. Det foreløpige budsjettrammen ble godkjent, men budsjett legges frem for godkjenning hvert år. SAK 7. Vedtak om bruk av revisor Styret presenterte behovet for revisor og at det også er lovpålagt. Generalforsamlingen tok informasjonen til etterretning SAK 8. Gjennomgang av tilbud fra regnskapsbyrå Vedlegg 3 Styret presenterte behovet forregnskapsbyrå. Den kommende styreleder gav selskapet en god referanse. Tilbud var presentert i Vedlegg 3 i innkallingsskrivet. Generalforsamlingen tok valg av regnskapsbyrå til etterretning. SAK 9. Avstemning/valg - Godkjenning av avtaledokumenter med grunneiere (bilag 1-7) - Godkjenning av Tilknytningsavtale m/budsjett (vedlegg 1) Generalforsamlingen godkjente avtalene og sakene presentert i SAK 4.

5 Med 70 andelshavere var stemmeberettiget ble Avtaledokumenter med grunneiere (bilag 1-7) og Tilknytningsavtale m/budsjett (vedlegg 1) godkjent med 1 stemme mot og 69 stemmer for. 10 av stemmene for kom gjennom fullmakt. Avtalene er godkjent og Styret har fullmakt til å godkjenne og underskrive de resterende avtalene samt fullmakt til å fasilitere underskrift av avtalene med hytteeierne. Styret informerer generalforsamlingen om å komme tilbake med informasjon om dette ikke var på plass innen 4 uker. SAK 10.Valg av nye styremedlemmer og styreleder, Vedlegg 4 Styret hadde lagt ved følgende informasjon. Det sittende styret: Styreleder Anders Meinert, vest (tar ikke gjenvalg) Styremedlemmer - Knut Håkonsen, vest (tar ikke gjenvalg) - Hans Svelland, øst (tar ikke gjenvalg) - Erik Lund. øst (tar gjenvalg) Valgkomite: - Ronnei Skogsrud (Vestre faratangen vel) - Roar Julsen (Østre Faratangen Vel) Styreleder i hvert i begge vel er automatisk medlem av valgkomité. Vestre vel valgte Owe Floeng som ny styreleder på årsmøte og vil dermed erstatte Ronnei Skogsrud i valgkomiteen. Følgende ressurser er nødvendig i de kommende år: - Styreleder (ansvarlig for å følge opp avtaler og økonomi, årsmøter etc) - Sekretær/økonomi (ansvar for medlemsinformasjon, web side etc) - Byggeleder 1(overtagelse og ferdigbefaringer, Kontaktperson Vest) - Byggeleder 2 (overtagelse og ferdigbefaringer, Kontaktperson Øst) Nytt styre som er foreslått fra valg komiteen: - Erik Lund (øst) - Bjørn Ytterdal (vest) - Ivar Jordansen (vest) - Roald Sund (øst) Forslag til styreleder: Erik Lund Generalforsamlingen støttet valgkommiteen forslag og godkjente det nye styre. SAK 11. Gjennomgang av styregodtgjørelse m/vedtak Vedlegg 5 Styret innstiller at det sittende styret i perioden , årsmøte 2010 tom. ekstraordinært årsmøte og kommende styrer får følgende godtgjørelse per år: Styreleder: kr ,- Styremedlemmer: kr ,-

6 Generalforsamlingen støttet forslag om godtgjørelse for både det gamle og det nye styret og godkjente utbetalinger til styret i desember hvert år.. SAK 12. Eventuelt Det ble gitt honnør fra medlemmene til styret for jobben som er gjort og for å ha fått til de vanskelige forhandlingene. Frendrift: Styret sender ut tilknytningsavtale til alle hytteeiere i posten og ville at medlemmene skulle være flinke til å skrive under på avtalen fortest mulig for å få fortest mulig fremdrift i arbeidet. Avtalen sendes så tilbake til styret med posten eller på mail. Postadressen med postnummer står på hjemmesiden til FSA. Hvis det er flere eiere på samme hytte MÅ alle eierne skrive under på avtalen. Kommer i retur om ikke alle skriver under. Vedrørende eiendommer utenfor grunnummer 55: Styret skal i forhandlinger med 3 grunneiere for å avtale legging av rør over grunneiernes tomter. Honnør til styreleder og styret, mye fortjent klapping. Oslo Jan Taug, Referent, Sign. Roar Julsen fra Østre Faratangen Vel sign. Kari Gystad fra Vestre Faratangen Vel sign

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06

Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06 Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06 Sak 03/06 Høring Nye vedtekter for Ája samisk senter Vedtak: Styret i Gáivuona NSR (GNSR) har i løpet av 2005 gitt flere skriftlige innspill til

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer