Vedtekter for Høgfjellia Vel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Høgfjellia Vel"

Transkript

1 Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser i Høgfjellia, og virke for et målbevisst vern om hyttefeltets natur og miljø. Velforeningen skal fungere som et kontaktorgan mellom Høgfjellia AS og hytteeierne. 2 Styret Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Valg av styret skjer slik: - Høgfjellia AS utpeker ett styremedlem, som ikke kan velges til leder av styret. - De øvrige tre velges av årsmøtet blant representanter for eiendommene i hytteområdet. Det er en forutsetning at disse tre eier hytte eller hyttetomt med gårds- og bruksnummer i Høgfjellia hytteområde. (Valg av disse tre gjøres for 2 år, men organisert slik at det hvert år er minst ett styremedlem blant de tre på valg). - Styrets leder velges særskilt under årsmøtet. Styret organiserer selv sekretær- og kassererfunksjoner. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Når ett styremedlem fratrer sin plass i styret skal medlemmene informeres. Dersom flere enn et styremedlem fratrer i løpet av året kan dette gi behov for å innkalle til ekstraordinært årsmøte, men det er ikke nødvendigvis påkrevd. - Gjenværende tid før ordinær generalforsamling vil ha betydning. - Hvilke saker som skal behandles er vesentlig. - Muligheten for bruk av rådgivende avstemming ( 6) kan utnyttes. Styret kan ikke oppta lån for Høgfjellia Vel eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk ut over kontingenten (se 7-1) uten at dette er godkjent på et ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte eller med 2/3 flertall i rådgivende avstemming (se 6). Styreprotokollen undertegnes av styrets leder. Styret skal informere foreningens medlemmer ( 11) om alle saker av vesentlig betydning 3 Årsmøte Senest 1 måned før ordinært årsmøte skal styret sende ut varsel med foreløpig agenda, og invitasjon til velforeningens medlemmer om å sende inn eventuelt andre saker de ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet. Frist for innsendelse av saker til styret er 7 dager. Ordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel (se 10). Årsmøtet legges til Påskeuken. Innkallelsen skal inneholde hvilke saker som skal behandles.

2 Årsmøtet er den øverste myndighet i foreningens anliggender. Årsmøtet ledes av leder. Følgende saker skal behandles: a. Årsberetning b. Revidert regnskap c. Eventuelle vedtektsendringer d. Valg av styre, styrets leder samt revisor og valgkomité e. Årskontigent og fondsoppbygging 1. f. Spesielle saker som styret eller enkelte medlemmer ønsker forelagt. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall av de møtende. På årsmøtet har hvert medlem 1 stemme forutsatt betalt kontingent til velforening og betalt fellesutgifter for drift av infrastruktur. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Et medlem som ikke kan møte, kan gi et annet medlem fullmakt til å stemme for seg. Slik fullmakt kan være skriftlig, men en tydelig uttrykt fullmakt til et annet medlem sendt per e-post til styret i forkant av årsmøtet vil bli akseptert. 4 Valgkomité Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer. Det er en forutsetning at disse to eier hytte eller hyttetomt med gårds- og bruksnummer i Høgfjellia hytteområde. 5 Revisor Årsmøte skal velge en revisor som skal gjennomgå Velforeningens regnskap. Revisor skal være eier fra hytteområdet og være uavhengig av styremedlemmene samt Høgfjellia AS. Alternativt kan årsmøtet velge en ekstern registrert revisor. 6 Rådgivende avstemming Styret vurderer løpende om det er behov for å konsultere velforeningens medlemmer. Basert på erfaring fra interimsfasen åpnes det for at styret kan velge å organisere en rådgivende avstemming blant medlemmene. (Se 10). 7-1 Fastsettelse av årskontingenten og fondsoppbygging Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten gjelder for hvert påbegynt kalenderår og settes til et beløp som blant annet forventes å dekke velforeningens kostnader til vedlikehold av felles infrastruktur foruten veier. Velforeningen og Høgfjellia Veglag tilbyr også å organisere innkreving av betaling for snebrøyting av vei og parkeringsplass ved den enkelte hytte. Dette gjøres med lik andel per hytte og sikrer enkel håndtering for leverandøren av denne tjenesten. I tillegg vedtar årsmøtet om medlemmene i velforeningen skal bidra med innbetaling til felles vedlikeholdsfond for vellets infrastruktur. 1 Fond i Høgfjellia Vel skal ha som formål å dekke ekstraordinære vedlikehold- og reparasjonsutgifter relatert til skigard, vann- og avløp, veier og annen felles infrastruktrur.

3 7-2 Betaling av årskontingenten, fondsoppbygging, felleskostnader og purregebyr Årskontigent til vedlikehold av veier besluttes av Høgfjellia Veglag som omfatter alle medlemmene i velforeningen samt Hytteeiere som ikke er tilknyttet velforeningen, men som har tinglyst vegrett i Høgfjellia. Velforeningen skal være veglaget behjelpelig med å fakturere årlig vegavgift av alle brukere med vegrett i Høgfjellia. Medlemmene i velforeningen med hytte eller påbegynt hytte vil etter årsmøtet bli fakturert for årlig vann- og avløpsavgift, vegavgift, løypeavgift, eventuell fondsoppbygging samt brøyting til egen eiendom hvis dette er bestilt. Medlemmene i velforeningen med kun tomt vil etter årsmøtet bli fakturert for årlig vegavgift samt eventuell fondsoppbygging. Hytteeiere som ikke er tilknyttet velforeningen, men som har tinglyst vegrett i Høgfjellia, vil etter årsmøtet bli fakturert for årlig vegavgift samt eventuell fondsoppbygging øremerket veginfrastrukturen. Hytteeiere som ikke er tilknyttet velforeningen, men som er tilknyttet velforeningen vann- og avløpsanlegg vil etter årsmøtet bli fakturert for årlig vann- og avløpsavgift samt eventuell fondsoppbygging øremerket vann- og avløpsanlegget. Nye medlemmer i velforeningen vil ved kjøp av tomt hvor innbetaling til fondsoppbygging eller vegavgift for inneværende år ennå ikke er blitt gjort, bli fakturert for sin andel av innestående fond ved tomtekjøptidspunket, vegavgift fra tomtekjøptidspunket og ut det aktuelle året og vannavgift fra byggmelding er meldt og ut det inneværende året. Innbetaling kan gjøres over en periode på tre år. Hvert medlem i velforeningen plikter å etablere en autogiroavtale for innbetaling av overnevnte årskontigent og fondsoppbygging med ramme i henhold til vedtatt årskontigent og fondsoppbygging på velforeningen årsmøte, se 3. Fordringer inkludert tilleggsgebyrer som ikke innbetales, vil bli sendt til inkasso eller inndrevet rettslig. Videre vil bomadgang for medlemmene i velforeningen eller hytteeiere med vegrett fjernes ved manglende betaling. 7-3 Pant og opplysningsplikt Til sikkerhet for betaling av årskontigent, vegavgift og fondsoppbygging har velforeningen 1. prioritets pant i hver av velmedlemmenes tomt/hytte for et beløp inntil kr ,-. Alle pantene er tingyst. Ved salg av tomt/hytte plikter selger å opplyse kjøper om at medlemsskap i Høgfjellia Vel er pliktig. Høgfjellia Vel vedtekter skal også vedlegges salgskontrakten.

4 7-4 Hvem som kan forplikte velforeningen Det er kun styret i velforeningen som skal inngå avtaler og som kan forplikte velforeningen i forhold til kostnader omtalt i 7-1. Enkeltmedlemmer eller nærstående selskaper kan ikke forplikte velforeningen. Alle utbetalinger skal godkjennes av minst to styremedlemmer, og disse skal ikke ha egeninteresse i tjenesteytende selskap. 8 Vedtektsendring Disse vedtekter kan endres på årsmøte med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmers stemmer inkludert fullmakter. Forslag om endringer i vedtektene må være skriftlig, og oversendt styret innen 1. februar for å kunne tas med på årets årsmøte. 9 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret ønsker det eller det forlanges av minst 1/3 del av medlemmene. Møtet innkalles med 14 dagers varsel med dagsorden. Bare saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles på slike ekstraordinære årsmøter. 10 Kontaktinformasjon / kommunikasjon / dokumentasjon Kontaktinformasjon for velforeningens medlemmer, herunder e-post adresse, ajourholdes av styret. Eierne må selv ta ansvar for å oppdatere styret om eventuell endring i e-post adresse. Oversikt over eiere og kontaktinformasjon skal kun være tilgjengelig for medlemmer i velforeningen. Innkalling til årsmøte, så vel som rådgivende avstemming og annen informasjon, vil som hovedregel bli sendt per e-post med mindre eier har bedt eksplisitt om å motta korrespondanse per ordinær post. Styret vedlikeholder en hjemmeside for velforeningen, for å ivareta tidsriktig informasjon om hytteområdet, samt at viktige dokumenter og registre er tilgjengelig for medlemmene i velforeningen. Velforeningens hjemmeside er lokalisert under url: Styret bør kommunisere til medlemmene gjennom egen adresse, og ta være på utgående og inngående kommunikasjon for dokumentasjon. Styrets adresse er: Styret skal oppbevare dokumentasjon for alle inngåtte avtaler og andre viktige dokumenter på en tilfredsstillende måte, slik at disse kan etterleves og videreføres for etterfølgende styre. 11 Klager Velforeningens medlemmer må rette seg etter de avgjørelser velforeningens styre treffer. Eventuelle klager sendes styret til behandling og kan av dette eller klageren tas opp til avgjørelse på årsmøtet. (Se også 7)

5 12 Oppløsning Oppløsning av Høgfjellia Vel kan skje hvis samtlige av medlemmene på årsmøtet er enig i dette. Vedtak om oppløsning må bekreftes på ekstraordinært årsmøte som må avholdes innen 6 måneder. Mulige midler som måtte være til overs stilles til disposisjon for det siste styret, som etter beste skjønn anvender beløpet til fordel for Høgfjellia hytteområde. Vedtatt på Høgfjellia Vels årsmøte Endret på Høgfjellia Vels årsmøte

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 15. mars 2012 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA Innhold: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn... 2 2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse... 2 3. Kontaktadresse og informasjonskanal... 2 4. Virksomhet...

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

Bergsgrende Hytteeierforening VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING

Bergsgrende Hytteeierforening VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING (Oppdatert med vedtatte endringer fra årsmøte 2007) Mellom deltakerne i Bergsgrende Hytteeierforening er det i dag inngått sådan avtale: 1. Foreningens navn

Detaljer

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune.

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN GARASJEANLEGG I BÆRUM KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN GARASJEANLEGG I BÆRUM KOMMUNE VEDTEKTER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN GARASJEANLEGG I BÆRUM KOMMUNE 1 SAMEIEGJENSTAND OG VEDTEKTENES FORMÅL Sameiet Kjørbokollen Garasjeanlegg ( garasjeanlegget ) gjelder garasjevolumet beliggende på Kjørbokollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte i Kjerringholmen vann-og avløpslag

Innkalling til stiftelsesmøte i Kjerringholmen vann-og avløpslag Til: Hytteeiere på Kjerringholmen Oslo, 13. september 2006 Innkalling til stiftelsesmøte i Kjerringholmen vann-og avløpslag Du/dere har tidligere mottatt informasjon om stiftelsesmøte i Kjerringholmen

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog org.nr. 983 836 658 Vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte den 4. september 2001 og siste endring av vedtektene er fra sameiermøte 02.03.2011. Disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag. Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo 25.11.13 kl. 1800.

Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag. Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo 25.11.13 kl. 1800. Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo 25.11.13 kl. 1800. Vedlagt følger 1. Fullmakt (til utfylling) 2. Bindende

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer