Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga."

Transkript

1 Referat Møte SKARSDALEN VEILAG STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Agenda Sak 1 Konstituering og innledning Sak 2 Bakgrunn for møtet Sak 3 Stiftelse av Skarsdalen veilag Sak 3.1 Forslag fra interimsstyret Sak 3.2 Stiftelsen Sak 3.3 Vedtekter for Skarsdalen veilag (SV-SA) Sak 4 Årsmøte Sak 4.1 Budsjett og antall medlemmer Sak 4.2 Valg av styre Sak 4.3 Fordelingsmodell for veikostnader Sak 4.4 Veiavtale med veisameiet (grunneierne) Referent Hans Jørgen Mikkelsen Sak 1 Konstituering og innledning Interimstyret ønsket velkommen. Det ble informert om innkallingsprosessen. Det har vært forsøkt å innkalle alle grunn- og hytteeiere i velområdet. Enkelte har ikke kunnet nåes grunnet manglende informasjon eller at de er bosatt utenlands. Det ble registrert 90 fremmøtte inkludert fullmakter. Innkallingen til stiftelsesmøtet ble enstemmig godkjent. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent mot en stemme. Einar Gjestrum ble valgt som møteleder. Sak 2 Bakgrunn for møtet Hensikten med Skarsdalen Veilag er å skape forutsigbarhet i kostnader og veistandard sommer og vinter. Interimstyret har forsøkt å legge til rette for å begynne dette arbeid ved å invitere til stiftelsesmøtet, foreslå vedtekter og fremlegge ulike fordelingsmodeller som vedtatt på siste GF i Skarsdalen Vel. Interimstyret har bestått av: Kjetil Gamre Einar Gjestrum Arne Herberg

2 Jan Egil Melvik Ketil Omberg Horst Vogel Det ble kort informert om veiutviklingen innen velet og om viktigheten av at alle i området bidrar til en rimelig veistandard. Sak 3 Stiftelse av Skarsdalen veilag Sak 3.1 Forslag fra interimsstyret Horst presenterte forslag og retningslinjer for et veisamvirke (SA). Dette skal registreres i Brønnøysund. Alle grunn- og hytteeiere i velområdet er medlemmer i veilaget og plikter å betale sin andel. Vegloven beskriver dette. Møtet diskuterte om det var riktig å etablere et eget veilag eller om dette kunne administreres av Skarsdalen vel. Grunneiernes interesse i et veilag ble diskutert. Ikke alle grunneiere er interessert i annen rolle i dette enn tømmeruttak. Det ble anført at et veilag er et formelt foretak som baserer seg på vegloven. Veilaget kan benytte eksterne «hjelpere»/entreprenører til opprettholdelse av veistandarden. Sak 3.2 Stiftelsen Det ble vedtatt å etablere et veilag, 2 stemte mot. Sak 3.3 Vedtekter for Skarsdalen veilag (SV-SA) Grunneiernes plikter og rettigheter ble debattert. Det ble fra interimstyret presisert at man en tid vil være i en overgangsfase og at sommervedlikehold av stikkveier ikke er omfattet av veilagets avtaler en tid fremover da disse først må oppgraderes til et felles standardnivå. Hensikten er at sommervedlikehold skal inkluderes i alle avtaler så snart som mulig. Flere paragrafer ble diskutert og forslag til revisjon av disse ble fremsatt. Spesielt ble 3 og 4 diskutert. Videre ble det fremholdt fra flere at det er viktig å skille mellom privat vei (1 bruker) og felles vei som et veilag har ansvar for etter vegloven. Fra interimsstyret ble det lagt vekt på at det kunne være konsekvenser av endringer i vedtektene som man ikke umiddelbart så, og at man anbefalte å vente til neste årsmøte med en revisjon. Møteleder gikk deretter bort fra avstemming for hver enkelt paragraf og ba om avstemming for eller mot interimsstyret forslag til vedtekter under ett. Interimsstyrets forslag til vedtekter ble vedtatt med 53 for, 28 stemte mot.

3 Sak 4 Årsmøte Arne Herberg ble valgt som møteleder. Sakslisten ble godkjent. Sak 4.1 Budsjett og antall medlemmer Veilaget omfatter 266 medlemmer. Antall medlemmer i veilaget er lik antall hytte- og grunneiere. Arbeidsoppgaver: Det skal lages underlag for en felles anbudsrunde og tilbud skal vurderes av styret. Det vil bli benyttet et regnskapsbyrå med inkassorett. Herutover skal styret ha vanlige styreoppgaver og innkalle til årsmøte. For at styret skal ha mandat til å utføre sine oppgaver er det viktig at veilaget har økonomi til de oppdrag som avtales med entreprenører. Medlemmene må derfor kommitere seg til å bidra til fellesskapet gjennom godkjenning av fordelingsnøkkel. Dersom styret ikke rekker å inngå ny brøyteavtale for kommende vinter (2016), viderføres dagens avtale med brøyteentreprenør for Skarsdalsveien, som ivaretaes av veisameiet (VDGS) i henhold til løpende avtale med Skarsdalen vel. Det blir da opp til den enkelte hytteeier/lokale veilag å få til kontrakter for følgende vinter i likhet med vinteren Sak 4.2 Valg av styre 5 kandidater ble valgt til styret iht. vedtektene: Per T. Eikeland formann 1 år Arne Herberg styremedlem 1 år Einar Gjestrum styremedlem 1 år Kjetil Gamre styremedlem 2 år Frank Karlengen styremedlem 2 år Sak 4.3 Fordelingsmodell for veikostnader Fordelingsmodellene ble fremlagt. Det ble vedtatt at det var nødvendig å vurdere de enkelte forslag bedre mot interimstyrets forslag før noen kunne vedtas. Sak 4.4 Veiavtale med veisameiet (grunneierne) Årsmøtet behandlet ikke dette.

4 Vedtekter for Skarsdalen veilag SA Org. Nr. Vedtatt av årsmøtet Foretaksnavn Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av (Lov Nr. 81). 2 Forretningssted Foretakets virksomhet foregår i Skarsdalen i Flå kommune. Forretningsadresse er Gulsvik/Skarsdalen, 3539 Flå. Postadressen til foretaket er bostedsadressen til den av en hver tid sittende styreleder. 3 Formål SV-SA er et veilag som fremmer hytteeiernes interesse vedr. saker som gjelder alle veier i Skarsdalen iht. veiloven 54 og Samarbeid med Veisameiet Veieiere er organisert i Vegen Gulsvik Damtjern Sameie (forkortet til VGDS). VGDS er ansvarlig for sommervedlikehold av Skardsdalsvegen og finansierer dette med bominntektene. SV-SA og VGDS inngår en avtale som regulerer (1) grenseoppgang for vinter- og sommervedlikehold, (2) Veisameies bidrag pga. næringsvirksomhet og (3) gjensidig innsyn i foretakenes regnskap. Sommervedlikehold av alle sideveier, private innkjørsler og tilhørende parkeringsplasser er ansvaret til de berørte medlemmene/hytteeierne. Parkeringsplasser langs Skardsdalsvegen regnes som del av denne vegen. Sommer- og vintervedlikeholdet er derfor som for selve vegen. 5 Medlemskap Alle veibrukere som definert etterfølgende er automatisk medlemmer av veilaget (SV- SA). Veibrukere er alle som eier en fritidsbolig med adkomst via veiene som beskrevet i dokumentet Veibeskrivelsen. Dette gjelder også for veieiere dersom de eier en fritidsbolig eller bruker veien til næringsvirksomhet. Brukes veiene til næringsvirksomhet (f. eks. skogbruk), gjelder særskilte avtaler, jf 4. En eller flere eier(e) av en fritidsbolig anses som ett medlem med en stemme på årsmøte. Medlemskapet følger eiendommen/boenheten, og kan ikke skilles fra denne. Alle medlemmer plikter å betale den til enhver tid fastsatte avgift. SV-SA godtar ingen avtaler eller forpliktelser som veieiere eller grunneiere måtte ha inngått med enkelte hytteeiere om betaling av lavere veiavgift enn den til en hver tid fastsatte avgift. Avgiften beregnes etter en beregningsmodell vedtatt av årsmøtet og beskrevet i eget dokument som heter Beregningsmodell for avgiften. SV-SA har som målsetting at alle sideveier, innkjørsler og private parkeringsplasser skal brøytes. Forutsetningen er at berørte medlemmer ønsker det, og at sidevei, innkjørsel eller parkeringsplass er i en slik forfatning at den kan brøytes med entreprenørens brøyteutstyr. Andelsinnskudd ved opprettelsen av foretaket og/eller innmelding kreves ikke.

5 Medlemmene plikter å melde eierskifte eller adresseendringer til foretakets regnskapsfører. Medlemmene har rett og plikt til å ta i mot tillitsverv. 6 Styrets sammensetning og oppgaver SV-SA ledes av et styre med 3 representanter. Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte å utvide styret med maksimum 2 medlemmer. Årsmøtet velger styreleder og 2 styremedlemmer. Det kan velges varamedlemmer til styret. Valgperioden er 1 år for styreleder og 2 år for styremedlemmene. Styreleder og styremedlemmene får ingen godtgjørelser utover reisegodtgjørelse etter Statens satser. Styreleder fungerer som daglig leder for foretaket. Inhabilitet til styremedlemmer er regulert i 89 av Samvirkelova. Styret skal organisere vintervedlikehold av Skardsdalsvegen fra veibommen i Gulsvik til renseanlegg på Damtjernhallin. I tillegg skal styret sørge for vintervedlikehold på alle tilstøtende sideveier og private innkjørsler og parkeringsplasser som er listet i et eget dokument. Styrets oppgaver omfatter også å gjennomføre årsmøtets beslutninger som gjelder vedlikehold av veisystemet. Hovedoppgaver for styret er å utarbeide forespørsler til entreprenører for vintervedlikehold, forhandle kontrakter og koordinere kontakten med VGDS og kommunen. 7 Årsmøtet Årsmøtet er SV-SA s øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte per år, fortrinnsvis på våren. Årsmøte skal behandle: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap, budsjett og status over antall medlemmer 5. Fastsettelse av årsavgift 6. Valg av styre 7. Innkomne saker Ekstraordinært årsmøte kan kreves av styret eller av minst 10 medlemmer, og kan innkalles med minst 21 dagers varsel. Vedtektsendringer kan kun foretas av årsmøte med 2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer. Medlemmer som ikke møter på årsmøtet kan utstede fullmakter. 8 Økonomi Foretakets egenkapitalbehov bygger på kontraktsverdien for vintervedlikehold og nødvendige administrasjonskostnader. Foretaket skal opparbeide et årsoverskudd på ca. kr for å dekke løpende administrasjonskostnader. Medlemmene hefter bare med sine årlige innbetalinger for SV-SA s forpliktelser.

6 Ved oppløsning av foretaket skal innestående kapital tilbakebetales til medlemmene i forhold til innbetalte avgifter. 9 Regnskap og revisjon Regnskapstjenester som fakturabetaling, innkreving av avgift og årsregnskap gjennomføres av et eksternt regnskapsbyrå. Foretaket er ikke revisjonspliktig. Men årsmøtet kan vedta revisjon og velge revisor blant medlemmene. 10 Tvist Dersom et medlem som plikter å betale avgift etter vedtektene ikke har betalt etter to skriftlige purringer, kan SV-SA gå til inkasso eller bruk av forliksrådet. Konflikter som ikke lar seg løse gjennom forhandlinger eller forliksrådet, fremmes for Hallingdal tingrett.

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av.

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av. VEDTEKTER FOR GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Vedtekter for Granhaugåsen Grendelag stiftett 25. juli 2001. Vedtatt på årsmøtet den 14. februar 2011. 1. Navn Foreningens navn er Granhaugåsen Grendelag. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer