Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket"

Transkript

1 Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket - rapport fra gruppe nedsatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2007

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Tidligere vurderinger av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket Vurderinger fra Landbrukets Forsøksringer og Fylkesmannen Landbrukets Forsøksringers vurderinger Fylkesmannens vurderinger Gruppens samlede vurderinger Endringer i plan- og bygningsloven - konsekvenser Organiseringen av forsøksringsystemet Spesielle hensyn til de tre nordligste fylkene Etablering av regionale prosesser og tidsaspekt knyttet til innfasing Økonomiske og administrative konsekvenser Gruppens vurdering av fremtidig økonomiske behov Gruppens forslag til en fremtidig modell Valg av modell Innfasing Økonomiske behov Videre oppfølging

3 1. INNLEDNING Med utgangspunkt i St.prp. nr 77 ( ) Om jordbruksoppgjøret 2007 endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m., ble det nedsatt en gruppe som fikk mandat til å foreslå en enhetlig løsning for å dekke landbrukets behov for teknisk bygningsplanlegging i hele landet. Partene er enige om at det blir nedsatt en ny gruppe bestående av representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Landbrukets Forsøksringer, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. Denne gruppa får, med bakgrunn i konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa ovenfor [se pkt. 1.1], i oppdrag å foreslå en enhetlig løsning for å dekke landbrukets behov for teknisk byggningsplanlegging i hele landet, herunder eventuelt behov for offentlig støtte. Gruppa skal også foreslå en realistisk innfasing av det nye systemet i hele landet. I den sammenheng må det spesielt tas hensyn til de tre nordligste fylkene sine utfordringer på området, blant annet med tanke på hvordan disse fylkene kan fases inn i en ny modell (St.prp. nr 77 ( ): 65). Gruppen har bestått av: Ragnar Mjelde, underdirektør Landbruks- og matdepartementet (leder av gruppen). Wenche Østrem, avdelingsdirektør Landbruks- og matdepartementet. Per-Harald Agerup, næringspolitisk sjef Norges Bondelag. Knut Sjøvoll/Ole Anton Teigen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Lars-Martin Julseth, landbruksdirektør Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Anders Heen, direktør Landbrukets Forsøksringer. Kjell Bruvoll, spesialrådgiver Innovasjon Norge. Siri Lothe, rådgiver Landbruks- og matdepartementet (sekretær for gruppen). Arbeidsgruppen har gjennomført tre møter. Oslo

4 2. BAKGRUNN I forbindelse med at Fylkesmannen overtok landbruksavdelingene i 1993 ble de tekniske planleggingstjenestene i landbruket skilt ut som egne enheter med resultatansvar hos Fylkesmannen. Ettersom det ikke har vært et fullgodt privat alternativ for denne tjenesten i alle deler av landet, har det av den grunn vært nødvendig at det offentlige gir et visst tilbud innenfor teknisk planlegging. Tjenesten skiller seg vesentlig fra andre oppgaver Fylkesmannen ivaretar både med hensyn til innhold og at det er et konkret krav om inntjening. Flere av embetene har av den grunn stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten i at Fylkesmannen skal ivareta en slik oppgave. 2.1 Tidligere vurderinger av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket Som en faglig bakgrunn for de forslag som ligger i denne rapporten vises det til rapport fra en tidligere arbeidsgruppe av Vurdering av tekniske planleggingstjenester i landbruket. Denne arbeidsgruppen bestående av representanter fra Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Statens landbruksforvaltning ble nedsatt av Landbruks- og matdepartementet for å vurdere dagens behov for tekniske planleggingstjenester i landbruket og kartlegge status i forhold til hvordan tekniske planleggingstjenester blir ivaretatt i fylkesmannsembetene i dag. Den tidligere arbeidsgruppen pekte i sin rapport på at av 18 fylkesmannsembeter tilbyr fremdels 12 embeter teknisk planlegging av landbruksbygg per i dag. Dette utgjør til sammen ca 25 årsverk hos Fylkesmannen. I de fylkene der ordningen er avviklet har private firmaer eller forsøksringer overtatt tjenestene. Den tidligere arbeidsgruppen konkluderte i rapporten med at behovet for tekniske planleggingstjenester for landbruksbygg er stort, og at det fremdeles er behov for en helhetlig prosjekteringsprosess med hensyn til ivaretakelse av byggeskikk og kulturlandskap. En modell der planleggings- og rådgivingsoppgaver, herunder også teknisk bygningsplanlegging utføres av landbrukets egne organisasjoner ble ansett som det optimale. Forsøksringsystemet ble ansett som den organisasjonen som var nærmest til å overta et slikt ansvar. For å sikre et kvalitativt godt tilbud over hele landet og ivaretakelse av viktige samfunnsinteresser ble det sett på som nødvendig at det offentlige stiller med grunnfinansiering og knytter klare betingelser om innhold i tjenestene. Konklusjonen fra den tidligere arbeidsgruppen ligger til grunn for denne gruppens forslag til løsning for de tekniske planleggingstjenestene i landbruket. 3. VURDERINGER FRA LANDBRUKETS FORSØKSRINGER OG FYLKESMANNEN Fylkesmannen ved landbruksavdelingene og Landbrukets Forsøksringer er de to mest sentrale partene i forbindelse med en overgang til en ny løsning for tjenesten. Gruppen 3

5 har derfor bedt de to organisasjonene om å gjøre sine vurderinger i forhold til tilstanden for tjenestene per i dag og kapasitet og behov knyttet til innfasing av et nytt system. 3.1 Landbrukets Forsøksringers vurderinger Landbrukets Forsøksringer vurderer det slik at de som sentralt organ er i stand til å overta ansvaret for tjenestene. På regionalt nivå vil LFR igangsette ulike prosesser for å finne de beste løsningene sammen med de som utfører oppgaven per i dag regionalt, samt sørge for å involvere Tine, Nortura, Felleskjøpet m.fl. i de regionale prosessene. LFR jobber med å etablere større ringer regionalt. LFR peker på at denne prosessen er kommet langt mange steder i landet, noe som gjør at organisasjonen blir bedre rustet til å overta oppgaven. I noen fylker er det imidlertid mange forsøksringer, og det vil derfor ta noe tid å få til større endringer. LFR vurderer det slik at det bør gjennomføres regionale prosesser for å finne de beste løsningene i disse fylkene. I forhold til de nordligste fylkene vurderer LFR det slik at Landbruk Nord 1 vil være i stand til å overta tjenesten i Troms. LFR er innstilt på å få til fleksible overgangsordninger mellom organisasjonen og Fylkesmannen, og vil ta ansvar for å sette i gang gode prosesser regionalt allerede fra Ved overtaking av personell eller ved nytilsetting, vil disse bli plassert i miljø/kontorfellesskap med andre enheter det er naturlig å samarbeide med. For å imøtekomme de kravene som er stilt til ivaretakelse av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket vil LFR gjennomføre følgende hovedtiltak; 1. Etablere et økonomisk bærekraftig, landsdekkende tilbud om bygningsteknisk planlegging. 2. Etablere et rådgivningsnettverk hvor alle involverte parter deltar og samarbeider, herunder - Etablere et opplæringstilbud til bønder som planlegger å bygge for å gi de nok kompetanse i byggeprosessen. - Sørge for kunnskapsoppbygging for planleggerne. - Drifte nettsted for teknisk planlegging. - Være pådrivere for å få FoU-aktivitet innen landbruksbygg. - Være et kontaktledd for offentlig og private institusjoner innen landbruksbygg. 3.2 Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens vurderinger er kommet fram ved drøftinger og innspill fra landbruksdirektørene i forbindelse med tidligere omtalte rapport av , og dels 1 Landbruk Nord er en sammenslutning av de fleste forsøksringene i Troms og de fleste avløserlagene i Troms og noen enkeltmedlemmer i Finnmark. 4

6 ved at Fylkesmannens medlem i arbeidsgruppa har konsultert sine kolleger hos Fylkesmennene i arbeidet høsten Fylkesmannen mener det fortsatt er stort behov for tilgang på tekniske planleggingstjenester til landbruket i hele landet. For å sikre høy kompetanse i planleggingstjenestene bør det videreføres og utvikles et nettverk mellom planleggerne. Spesialkompetanse bør sikres for brukere i hele landet gjennom et slikt nettverk. Fylkesmannens vurderinger av tjenestene per i dag og framtidige planer, viser at det er stor variasjon i dagens organisering fra fylke til fylke. De fleste av fylkesmannsembetene har bygd ned eller bygger ned tjenestene og ønsker å tilpasse seg og samarbeide om ny løsning som blir vedtatt. Fylkesmannen mener det er en god løsning at ansvaret for de tekniske planleggingstjenestene overtas av Landbrukets Forsøksringer som sentralt organ, og at regionale forsøksringer får ansvaret for å tilby planleggingstjenester på kort eller lang sikt. Det bør gjennomføres regionale prosesser i samarbeid med fylkesmennene for å sikre at tilbudet av planleggingstjenester blir optimalt i alle deler av landet. Private tilbydere i markedet som Tine, Nortura og Felleskjøpet m.fl. bør involveres i de regionale prosessene for å avklare hva slags tilbud som bør opprettholdes av disse, og eventuelt hva som bør overtas av LFR. I de regionale prosessene bør det også avklares med Fylkesmannen om og eventuelt hvor mange planleggere som kan overføres til forsøksringsystemet. Det er viktig at de ansattes rettigheter blir godt ivaretatt ved eventuell overføring til LFR. Det bør være fleksible overgangsordninger, men ansvaret bør overføres til LFR fra et bestemt tidspunkt i hele landet. Fylkesmannen peker videre på at enkelte fylker ikke har en god nok sammenslutning av forsøksringer som kan overta tjenestene per i dag, særskilt i forbindelse med enkelte av de nordligste fylkene. Fylkesmannen vurderer det slik at Landbruk Nord er et aktuelt alternativ til det offentlige i Troms fylke, men ikke tilstrekkelig for Nordland og Finnmark, der lange reiseavstander og flere små forsøksringer gjør det mindre aktuelt at lokale forsøksringer overtar. Her kan det være fornuftig å vurdere samlokalisering i landbruksavdelingene hos Fylkesmannen. Eventuelle avtaler mellom LFR og Fylkesmannen om samlokalisering med landbruksavdelingene bør kunne inngås for kortere eller lenger sikt. 4. GRUPPENS SAMLEDE VURDERINGER Med bakgrunn i mandatet og vurderingene nevnt ovenfor, må det tas stilling til en rekke overordnede problemstillinger knyttet til tjenesten og innfasingen av den. For å gi en helhetlig overordnet vurdering knyttet til innfasing av et nytt system er det nødvendig å ta hensyn til Plan- og bygningsloven, organiseringen av forsøksringsystemet og de nordligste fylkenes utfordringer på området. Det er også nødvendig å ta hensyn til etablering av regionale prosesser, tidsaspektet for innfasingen, samt ivaretakelse av hensyn til arbeidsmiljøloven og forholdet til de ansattes organisasjoner. 5

7 4.1 Endringer i plan- og bygningsloven - konsekvenser Etter dagens ordning er det meldeplikt for bygging av landbruksbygg, men ikke søknadsplikt etter 93 i Plan- og bygningsloven. Dette innebærer at kommunen ikke er pålagt å føre kontroll med planlegging og bygging av landbruksbygg. Bygninger som er offentlig finansierte skal imidlertid sluttgodkjennes av kommunen. I utformingen av ny Plan- og bygningslov (PBL) ligger det an til at det blir søknadsplikt for landbruksbygg, men med visse unntak for mindre byggeprosjekt. Endringer i PBL, med søknadsplikt for landbruksbygg vil medføre at det er kommunene som vil være kontrollmyndighet på området og sluttgodkjenner landbruksbyggene. En slik endring vil øke behovet for en velutbygd teknisk planleggingstjeneste. Gruppen foreslår derfor løsninger på en fremtidig organisering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket ut fra de nevnte planlagte endringene i PBL. 4.2 Organiseringen av forsøksringsystemet Forsøksringene er private rådgivningsorganisasjoner i landbruket som er styrt av medlemmene. Forsøksringene er i hovedsak finansiert av bøndene selv, men de mottar også støtte fra statlig hold, og i noen grad også kommunene. Det er 68 forsøksringer i landet, og de har til sammen ca medlemmer. Landbrukets Forsøksringer (LFR) er en interesse- og serviceorganisasjon for alle landets lokale ringer. LFR inngår medlemskap og avtaler på vegne av ringene, fordeler det statlige tilskuddet til ringene og sørger for drift og koordinering av større prosjekter som utføres i ringene. I LFR er det tilsatt 8 medarbeidere pluss 5 fagkoordinatorer som er plassert i relevante fagmiljøer rundt i landet. I rapporten fra den tidligere arbeidsgruppen av blir forsøksringsystemets noe løse organisering pekt på som en svakhet, der hver enkelt forsøksring drives og eies lokalt. Det kan derfor synes komplisert å samordne ringene om å tilby tjenesten over hele landet. Også Fylkesmannens og LFRs vurderinger viser at det store antallet ringer i enkelte fylker kan utgjøre et problem i forhold til regional organiseringsform og tidsperspektivet knyttet til innfasing av tjenesten. Gruppen legger til grunn at de omstruktureringene LFR skisserer i sine vurderinger løser de organisasjonsmessige utfordringene på sikt (jf. pkt 2.1). Gruppen forutsetter videre at LFR i problematiske regioner selv tar ansvar for tjenesten og arbeidsgiveransvaret for de som overføres fra FM (jf. pkt 3.5) inntil organiseringen av ringsystemet er bygd opp på en slik måte at ringene har tilstrekkelig faglig, økonomisk og organisatorisk tyngde til å kunne utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte i hele landet. 4.3 Spesielle hensyn til de tre nordligste fylkene I gruppens mandat knyttet til å foreslå en realistisk innfasing av det nye systemet i hele landet, skal det spesielt tas hensyn til de tre nordligste fylkene sine utfordringer på området. I de tre nordligste fylkene er det store avstander og mange små forsøksringer. 6

8 Særlig stiller Fylkesmannen seg tvilende til muligheten til å få til et godt tilbud gjennom forsøksringene i Nordland og Finnmark. I Troms vurderer LFR det slik at Landbruk Nord vil være i stand til å ta oppgaven. Som tidligere nevnt i rapporten vil LFR igangsette ulike prosesser knyttet til innfasing regionalt. Gruppen mener at det er spesielt viktig at det gjennomføres gode regionale prosesser i de tre nordligste fylkene for å imøtekomme disse fylkene sine utfordringer på området. I Nordland og Finnmark med store avstander og små ringer, kan det bli aktuelt at planleggerne blir tilsatt i LFR sentralt i samlokalisering med FM. Gruppen mener det av den grunn også er behov for at det blir tilført ekstra midler til disse fylkene til å kunne bygge opp og ivareta tjenestene. 4.4 Etablering av regionale prosesser og tidsaspekt knyttet til innfasing Den tidligere arbeidsgruppens rapport peker på at det må påregnes en viss overgangsperiode, der Fylkesmannens fagfolk på området må være behjelpelige med å overføre erfaringer og kunnskap for å medvirke til kompetansebygging i forsøksringene. Det kan også være aktuelt å overføre utstyr og låne deler av arkivmaterialet hos Fylkesmannen. Som tidligere nevnt er LFR innstilt på å få til fleksible overgangsordninger mellom organisasjonen og Fylkesmannen, og vil ta ansvar for å sette i gang gode regionale prosesser. Gruppen mener at det bør utarbeides regionale planer for innfasing av tjenesten som konkretiserer både de aktuelle regionale problemstillingene og tidsaspektet for innfasing av tjenesten. Det må også her tas spesielt hensyn til de nordligste fylkene. Gruppen foreslår at Landbrukets Forsøksringer overtar det overordnete ansvaret for tjenestene knyttet til teknisk planlegging i landbruket, og at tjenesten skal være operativ fra Gruppen legger til grunn at FM og private tilbydere innenfor teknisk planleggingstjeneste i landbruket blir involvert i de regionale prosessene for å få til fleksible overgangsordninger og klargjøre hverandres arbeidsområder. 4.5 Økonomiske og administrative konsekvenser Per i dag er det fremdeles 12 fylkesmannsembeter som tilbyr tekniske planleggingstjenester til landbruket. Dette utgjør ca 25 årsverk, fordelt på ca. 29 personer (jf. rapport av ). Overføring av ansvar for tjenestene knyttet til teknisk planlegging fra Fylkesmannen til LFR berører derfor også de hos Fylkesmannen som per i dag har dette som sin arbeidsoppgave. Gruppen mener at en overføring av ansatte fra Fylkesmannen til LFR bør skje i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 16, slik at de ansatte får de rettigheter og plikter som følger av disse bestemmelsene. Gruppen mener videre at det må tas konkret stilling til håndteringen av den enkelte berørte ansattes arbeidsforhold, med vurdering av eventuelle behov for særskilte ordninger og vekt på å finne fram til gode 7

9 regionale løsninger. Det legges ellers til grunn at arbeidsmiljølovens bestemmelser og andre aktuelle lover blir fulgt og at nåværende arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene blir involvert i omorganiseringen av tjenesten så tidlig som mulig. Ettersom det er fylkesmannsembetene som har arbeidsgiveransvar for de berørte ansatte i dag, er det Fornyings- og administrasjonsdepartementet som har ansvaret for informasjon til og drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Dette bør imidlertid også skje i samarbeid med LMD. Gruppen legger til grunn at de berørte ansatte blir informert om saken på en tilfredsstillende måte. For å sikre et godt tilbud over hele landet og for ivaretakelse av ønskede landbrukspolitiske målsettinger og samfunnsmessige behov, pekte den tidligere arbeidsgruppen på nødvendigheten av at det offentlige stiller med en grunnfinansiering vurdert ut fra regionale forhold. Det ligger til denne gruppens mandat å anslå behov for offentlig støtte. Ettersom det er et krav om inntjening knyttet til de tekniske planleggingstjenestene hos fylkesmannsembetene per i dag knytter det seg ikke særskilte midler til å ivareta tjenesten over Fylkesmannens ordinære driftskapittel Riksrevisjonen har gjentatte ganger hatt gjennomgang på Fylkesmannens regnskaper knyttet til teknisk planlegging, og har gitt merknader på at det er ulik praksis for regnskapsføring og beregning av resultatene for tjenesten. Gjennom Fylkesmannens elektroniske embetsoppdrag for 2007 og Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev over kapittel 1144 post 77 for 2007 er det gitt signal om at tjenestene skal ivaretas på en slik måte at utgiftene ikke overskrider inntektene. Den reelle kostnadsdekkingen av tjenestene hos Fylkesmannen ligger i dag mellom 30% og 60 %, og Fylkesmannen ser det ikke som realistisk å få til en tilnærmet full kostnadsdekning ved brukerbetaling. Gruppen anser av den grunn som en forutsetning for en vellykket omorganisering at det avsettes midler til dette i en overgangsperiode. 4.6 Gruppens vurdering av fremtidig økonomiske behov Anslag basert på Landbrukets Forsøksringer sine vurderinger tilsier at tjenestene på landsbasis vil ha behov for et driftstilskudd på ca 6 millioner kroner 2. I en overgangsfase vil det påløpe ekstra utgifter til de regionale prosessene, og LFR anslår at dette vil ligge på mellom 1-2 millioner kroner per år. Når et nettverk av planleggere er fullt ut operativt, vil det samtidig være realistisk å se for seg lavere driftskostnader for hvert år. Gruppen deler LFRs synspunkt på at det ikke ser ut til å være noen mulighet for at et slikt tilbud kan bli selvfinansierende selv på sikt. I de nordligste fylkene med store avstander må det betydelige årlige overføringer til. Det er også behov for et godt sentralstyrt nettverk for å sikre kvalitet i tjenestene. 2 Knyttet til etablering og drift av tjenesten (kap 2.1 pkt 1), og etablering av rådgivningsnettverk, kompetanseoppbygging og initiering til FoU-aktivitet (kap 2.1 pkt 2). 8

10 Gruppen ser det ikke som realistisk å overføre ansvaret for tjenesten til LFR før Gruppen mener likevel det er viktig at LFR så tidlig som mulig og allerede i løpet av 2008 kommer i gang med gjennomføring av tiltak for å opprettholde et trykk på prosessen. Gruppen anslår at de årlige behovene for tilskudd for å bygge opp og ivareta de tekniske planleggingstjenestene i hele landet blir: 2008: 0,5 mill. til oppstart av regionale prosesser. 2009: 1,5 mill. til gjennomføring av regionale prosesser. 2010: 1,5 mill. til regionale prosesser, samt 6 mill. i driftstilskudd. 2011: 6 millioner i driftstilskudd. 2012: Ny vurdering av økonomiske behov fra 2012 skal vurderes innen Gruppen legger til grunn at LFR rapporterer årlig til avtalepartene på status for organisering og ivaretakelse av tjenesten. Som bakgrunn for ny vurdering av økonomiske behov fra 2012 ønsker gruppen en særskilt rapportering fra LFR. Forsøksringene er medlemsorganisasjoner som tilbyr tjenester til fastsatte priser. Ringene utfører også tjenester for ikke-medlemmer, men da til en høyere pris. Når det offentlige går inn med en økonomisk grunnfinansiering for byggteknisk rådgivning som sikrer at denne tjenesten ikke vil belaste ringenes ordinære budsjett, forutsetter gruppen at LFR tilbyr tjenesten til lik pris for medlemmer og ikke-medlemmer frem til ny vurdering av økonomiske behov tilknyttet tjenesten fra GRUPPENS FORSLAG TIL EN FREMTIDIG MODELL 5.1 Valg av modell Gruppen foreslår at Landbrukets Forsøksringer overtar ansvaret for å tilby en landsdekkende tjeneste knyttet til teknisk planlegging i landbruket. Ansvaret overføres fra Innfasing Gruppen ser det som nødvendig at det er LFR som sentralt organ som skal ha et overordnet ansvar for tjenesten i hele landet. Det skal gjennomføres regionale prosesser i hele landet for å få til fleksible overgangsordninger mellom forsøksringsystemet og Fylkesmannen i regi av LFR. LFR tar ansvar for å involvere andre alternative tilbydere av tilsvarende tjenester regionalt for å finne hensiktsmessige samarbeidsløsninger. Gruppen forutsetter at LFR selv tar ansvaret for tjenesten og arbeidsgiveransvaret for de som overføres fra FM (jf. pkt 3.5) inntil organiseringen av ringsystemet er bygd opp på en slik måte at ringene har tilstrekkelig faglig, økonomisk og organisatorisk tyngde til å kunne utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte i hele landet. 9

11 Gruppen mener det er behov for at det blir tilført ekstra midler til de nordligste fylkene for å kunne bygge opp og ivareta tjenesten, og ser det som spesielt viktig at det gjennomføres gode regionale prosesser i disse fylkene for å imøtekomme deres utfordringer på området. I Nordland og Finnmark med store avstander og små forsøksringer, kan det bli aktuelt at planleggerne blir tilsatt i LFR sentralt, der samlokalisering med Fylkesmannen kan være en mulig løsning. Gruppen peker videre på at en overføring av ansatte fra Fylkesmannen til LFR bør skje i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 16, slik at de ansatte får de rettigheter og plikter som følger av disse bestemmelsene. Det må tas konkret stilling til håndteringen av den enkelte berørte ansattes arbeidsforhold, med vurdering av eventuelle behov for særskilte ordninger og vekt på å finne fram til gode regionale løsninger. Det legges ellers til grunn at arbeidsmiljølovens bestemmelser og andre aktuelle lover blir fulgt og at nåværende arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene blir involvert i omorganiseringen av tjenesten så tidlig som mulig. Gruppen legger også til grunn at de berørte ansatte blir informert på en tilfredsstillende måte. 5.3 Økonomiske behov Gruppen vurderer de årlige behovene for tilskudd til å ivareta tjenesten slik: 2008: 0,5 mill. til oppstart av regionale prosesser. 2009: 1,5 mill. til regionale prosesser. 2010: 1,5 mill. til regionale prosesser, samt 6 mill. i driftstilskudd. 2011: 6 millioner i driftstilskudd. 2012: Ny vurdering fra VIDERE OPPFØLGING Gruppen sender med dette rapporten til avtalepartene i jordbruksforhandlingene for videre behandling i forbindelse med jordbruksforhandlingene i

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Teknisk planlegging. Hvorfor er det viktig å gjøre dette Hvordan ser framtiden ut for tjenesten? Trondheim 14.01.09

Teknisk planlegging. Hvorfor er det viktig å gjøre dette Hvordan ser framtiden ut for tjenesten? Trondheim 14.01.09 Teknisk planlegging Hvorfor er det viktig å gjøre dette Hvordan ser framtiden ut for tjenesten? Trondheim 14.01.09 Skriv inn tema Bakgrunn Endret system da fylkeslandbrukskontorene ble til landbruksavdeling

Detaljer

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Bakgrunn Husdyrkonsesjonsloven 2004 Hold av husdyr 2003 Arealkrav, krav til innredninger

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving

Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving Seniorrådgiver Elin Ludvigsen Kjenn Landbruks- og matdepartementet Trondheim

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak:

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak: DEN NORSKE KIRKE KR 36/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Kirkerådets tilskuddsforvaltning Sammendrag Som en følge av endrede relasjoner mellom stat og kirke,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00.

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. STRATEGISAK SKAL BEHANDLES i VAM IKS STYRE 25.11.2010 Strategisaken består av en overordnet

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008. Bakgrunn Økt behov

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Vurdering av tekniske planleggingstjenester i landbruket

Vurdering av tekniske planleggingstjenester i landbruket Vurdering av tekniske planleggingstjenester i landbruket Rapport fra arbeidsgruppe 23.3.07 1 Forord Landbruks- og matdepartementet nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

2015-17. Inn på tunet - handlingsplan. Fylkesmannen i Telemark UTKAST. Vennlighet er et språk den døve kan høre. og den blinde kan se.

2015-17. Inn på tunet - handlingsplan. Fylkesmannen i Telemark UTKAST. Vennlighet er et språk den døve kan høre. og den blinde kan se. UTKAST 2015-17 Inn på tunet - handlingsplan Foto: Runa Bjone Vennlighet er et språk den døve kan høre og den blinde kan se. Helen Keller Fylkesmannen i Telemark Innhold Side Hva er Inn på tunet? 1 Bakgrunn

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen REINDRIFTSFORVALTNINGEN Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen Hovedprioriteringer og retningslinjer i perioden 2012-2014 Vedtatt av Reindriftens utviklingsfond 29.05.2012 Hovedprioriteringene i denne

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder.

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 131009 sak 98-09 og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Vurdering av særskilte tema innenfor velferdsordningene. Rapport-nr.: 11/2014 15.02.2014

Vurdering av særskilte tema innenfor velferdsordningene. Rapport-nr.: 11/2014 15.02.2014 Vurdering av særskilte tema innenfor velferdsordningene Rapport-nr.: 11/2014 15.02.2014 Rapport: Avdeling: Vurdering av særskilte tema innenfor velferdsordningene ALP Dato: 15.02.14 Ansvarlig: Bidragsytere:

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG INNLEDNING Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt,

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret Byåsen videregående skole - Innstilling fra prosjektstyret 29.03.2001 1 Innledning Prosjektstyret for Byåsen videregående skole ble oppnevnt av fylkesrådmannen, og fikk følgende mandat: 1. å gi konkret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Referat fra møter i styret for forvaltning av midler til Arktisk landbruk

Referat fra møter i styret for forvaltning av midler til Arktisk landbruk Styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk Jfr. Adresseliste Saksb.: Toril Austvik e-post: fmnotau@fylkesmannen.no Tlf: 75 54 78 43 Vår ref: 2012/8496 Deres ref: Vår dato: 14.06.2013

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Hva er strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT)? Strategi for etter- og videreutdanning

Detaljer

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument SeSt sak 2012-07-06 Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument Innledning Presteforeningen takker for muligheten til å komme med innspill i kirkeordningsprosessen. Presteforeningen

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets kommuner Landets fylkesmenn Rundskriv Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 2427 19 Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 7,1 Vurdering av søknader om nye stillinger 7 8.3 Rapporteringskrav fra fylkesmannen til

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

for arktisk landbruk

for arktisk landbruk Forskningsutfordringer for arktisk landbruk Bjørn Mathisen Nordnorsk Landbruksråd Utviklingstrender Klimaendringer Tørke Flom Matproduksjonspotensialet forskyves Markedsutviklinga Melk Kjøtt Underskudd

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer