Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket"

Transkript

1 Forslag til løsning for en fremtidig organisering og finansiering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket - rapport fra gruppe nedsatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2007

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Tidligere vurderinger av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket Vurderinger fra Landbrukets Forsøksringer og Fylkesmannen Landbrukets Forsøksringers vurderinger Fylkesmannens vurderinger Gruppens samlede vurderinger Endringer i plan- og bygningsloven - konsekvenser Organiseringen av forsøksringsystemet Spesielle hensyn til de tre nordligste fylkene Etablering av regionale prosesser og tidsaspekt knyttet til innfasing Økonomiske og administrative konsekvenser Gruppens vurdering av fremtidig økonomiske behov Gruppens forslag til en fremtidig modell Valg av modell Innfasing Økonomiske behov Videre oppfølging

3 1. INNLEDNING Med utgangspunkt i St.prp. nr 77 ( ) Om jordbruksoppgjøret 2007 endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m., ble det nedsatt en gruppe som fikk mandat til å foreslå en enhetlig løsning for å dekke landbrukets behov for teknisk bygningsplanlegging i hele landet. Partene er enige om at det blir nedsatt en ny gruppe bestående av representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Landbrukets Forsøksringer, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. Denne gruppa får, med bakgrunn i konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa ovenfor [se pkt. 1.1], i oppdrag å foreslå en enhetlig løsning for å dekke landbrukets behov for teknisk byggningsplanlegging i hele landet, herunder eventuelt behov for offentlig støtte. Gruppa skal også foreslå en realistisk innfasing av det nye systemet i hele landet. I den sammenheng må det spesielt tas hensyn til de tre nordligste fylkene sine utfordringer på området, blant annet med tanke på hvordan disse fylkene kan fases inn i en ny modell (St.prp. nr 77 ( ): 65). Gruppen har bestått av: Ragnar Mjelde, underdirektør Landbruks- og matdepartementet (leder av gruppen). Wenche Østrem, avdelingsdirektør Landbruks- og matdepartementet. Per-Harald Agerup, næringspolitisk sjef Norges Bondelag. Knut Sjøvoll/Ole Anton Teigen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Lars-Martin Julseth, landbruksdirektør Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Anders Heen, direktør Landbrukets Forsøksringer. Kjell Bruvoll, spesialrådgiver Innovasjon Norge. Siri Lothe, rådgiver Landbruks- og matdepartementet (sekretær for gruppen). Arbeidsgruppen har gjennomført tre møter. Oslo

4 2. BAKGRUNN I forbindelse med at Fylkesmannen overtok landbruksavdelingene i 1993 ble de tekniske planleggingstjenestene i landbruket skilt ut som egne enheter med resultatansvar hos Fylkesmannen. Ettersom det ikke har vært et fullgodt privat alternativ for denne tjenesten i alle deler av landet, har det av den grunn vært nødvendig at det offentlige gir et visst tilbud innenfor teknisk planlegging. Tjenesten skiller seg vesentlig fra andre oppgaver Fylkesmannen ivaretar både med hensyn til innhold og at det er et konkret krav om inntjening. Flere av embetene har av den grunn stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten i at Fylkesmannen skal ivareta en slik oppgave. 2.1 Tidligere vurderinger av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket Som en faglig bakgrunn for de forslag som ligger i denne rapporten vises det til rapport fra en tidligere arbeidsgruppe av Vurdering av tekniske planleggingstjenester i landbruket. Denne arbeidsgruppen bestående av representanter fra Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Statens landbruksforvaltning ble nedsatt av Landbruks- og matdepartementet for å vurdere dagens behov for tekniske planleggingstjenester i landbruket og kartlegge status i forhold til hvordan tekniske planleggingstjenester blir ivaretatt i fylkesmannsembetene i dag. Den tidligere arbeidsgruppen pekte i sin rapport på at av 18 fylkesmannsembeter tilbyr fremdels 12 embeter teknisk planlegging av landbruksbygg per i dag. Dette utgjør til sammen ca 25 årsverk hos Fylkesmannen. I de fylkene der ordningen er avviklet har private firmaer eller forsøksringer overtatt tjenestene. Den tidligere arbeidsgruppen konkluderte i rapporten med at behovet for tekniske planleggingstjenester for landbruksbygg er stort, og at det fremdeles er behov for en helhetlig prosjekteringsprosess med hensyn til ivaretakelse av byggeskikk og kulturlandskap. En modell der planleggings- og rådgivingsoppgaver, herunder også teknisk bygningsplanlegging utføres av landbrukets egne organisasjoner ble ansett som det optimale. Forsøksringsystemet ble ansett som den organisasjonen som var nærmest til å overta et slikt ansvar. For å sikre et kvalitativt godt tilbud over hele landet og ivaretakelse av viktige samfunnsinteresser ble det sett på som nødvendig at det offentlige stiller med grunnfinansiering og knytter klare betingelser om innhold i tjenestene. Konklusjonen fra den tidligere arbeidsgruppen ligger til grunn for denne gruppens forslag til løsning for de tekniske planleggingstjenestene i landbruket. 3. VURDERINGER FRA LANDBRUKETS FORSØKSRINGER OG FYLKESMANNEN Fylkesmannen ved landbruksavdelingene og Landbrukets Forsøksringer er de to mest sentrale partene i forbindelse med en overgang til en ny løsning for tjenesten. Gruppen 3

5 har derfor bedt de to organisasjonene om å gjøre sine vurderinger i forhold til tilstanden for tjenestene per i dag og kapasitet og behov knyttet til innfasing av et nytt system. 3.1 Landbrukets Forsøksringers vurderinger Landbrukets Forsøksringer vurderer det slik at de som sentralt organ er i stand til å overta ansvaret for tjenestene. På regionalt nivå vil LFR igangsette ulike prosesser for å finne de beste løsningene sammen med de som utfører oppgaven per i dag regionalt, samt sørge for å involvere Tine, Nortura, Felleskjøpet m.fl. i de regionale prosessene. LFR jobber med å etablere større ringer regionalt. LFR peker på at denne prosessen er kommet langt mange steder i landet, noe som gjør at organisasjonen blir bedre rustet til å overta oppgaven. I noen fylker er det imidlertid mange forsøksringer, og det vil derfor ta noe tid å få til større endringer. LFR vurderer det slik at det bør gjennomføres regionale prosesser for å finne de beste løsningene i disse fylkene. I forhold til de nordligste fylkene vurderer LFR det slik at Landbruk Nord 1 vil være i stand til å overta tjenesten i Troms. LFR er innstilt på å få til fleksible overgangsordninger mellom organisasjonen og Fylkesmannen, og vil ta ansvar for å sette i gang gode prosesser regionalt allerede fra Ved overtaking av personell eller ved nytilsetting, vil disse bli plassert i miljø/kontorfellesskap med andre enheter det er naturlig å samarbeide med. For å imøtekomme de kravene som er stilt til ivaretakelse av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket vil LFR gjennomføre følgende hovedtiltak; 1. Etablere et økonomisk bærekraftig, landsdekkende tilbud om bygningsteknisk planlegging. 2. Etablere et rådgivningsnettverk hvor alle involverte parter deltar og samarbeider, herunder - Etablere et opplæringstilbud til bønder som planlegger å bygge for å gi de nok kompetanse i byggeprosessen. - Sørge for kunnskapsoppbygging for planleggerne. - Drifte nettsted for teknisk planlegging. - Være pådrivere for å få FoU-aktivitet innen landbruksbygg. - Være et kontaktledd for offentlig og private institusjoner innen landbruksbygg. 3.2 Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens vurderinger er kommet fram ved drøftinger og innspill fra landbruksdirektørene i forbindelse med tidligere omtalte rapport av , og dels 1 Landbruk Nord er en sammenslutning av de fleste forsøksringene i Troms og de fleste avløserlagene i Troms og noen enkeltmedlemmer i Finnmark. 4

6 ved at Fylkesmannens medlem i arbeidsgruppa har konsultert sine kolleger hos Fylkesmennene i arbeidet høsten Fylkesmannen mener det fortsatt er stort behov for tilgang på tekniske planleggingstjenester til landbruket i hele landet. For å sikre høy kompetanse i planleggingstjenestene bør det videreføres og utvikles et nettverk mellom planleggerne. Spesialkompetanse bør sikres for brukere i hele landet gjennom et slikt nettverk. Fylkesmannens vurderinger av tjenestene per i dag og framtidige planer, viser at det er stor variasjon i dagens organisering fra fylke til fylke. De fleste av fylkesmannsembetene har bygd ned eller bygger ned tjenestene og ønsker å tilpasse seg og samarbeide om ny løsning som blir vedtatt. Fylkesmannen mener det er en god løsning at ansvaret for de tekniske planleggingstjenestene overtas av Landbrukets Forsøksringer som sentralt organ, og at regionale forsøksringer får ansvaret for å tilby planleggingstjenester på kort eller lang sikt. Det bør gjennomføres regionale prosesser i samarbeid med fylkesmennene for å sikre at tilbudet av planleggingstjenester blir optimalt i alle deler av landet. Private tilbydere i markedet som Tine, Nortura og Felleskjøpet m.fl. bør involveres i de regionale prosessene for å avklare hva slags tilbud som bør opprettholdes av disse, og eventuelt hva som bør overtas av LFR. I de regionale prosessene bør det også avklares med Fylkesmannen om og eventuelt hvor mange planleggere som kan overføres til forsøksringsystemet. Det er viktig at de ansattes rettigheter blir godt ivaretatt ved eventuell overføring til LFR. Det bør være fleksible overgangsordninger, men ansvaret bør overføres til LFR fra et bestemt tidspunkt i hele landet. Fylkesmannen peker videre på at enkelte fylker ikke har en god nok sammenslutning av forsøksringer som kan overta tjenestene per i dag, særskilt i forbindelse med enkelte av de nordligste fylkene. Fylkesmannen vurderer det slik at Landbruk Nord er et aktuelt alternativ til det offentlige i Troms fylke, men ikke tilstrekkelig for Nordland og Finnmark, der lange reiseavstander og flere små forsøksringer gjør det mindre aktuelt at lokale forsøksringer overtar. Her kan det være fornuftig å vurdere samlokalisering i landbruksavdelingene hos Fylkesmannen. Eventuelle avtaler mellom LFR og Fylkesmannen om samlokalisering med landbruksavdelingene bør kunne inngås for kortere eller lenger sikt. 4. GRUPPENS SAMLEDE VURDERINGER Med bakgrunn i mandatet og vurderingene nevnt ovenfor, må det tas stilling til en rekke overordnede problemstillinger knyttet til tjenesten og innfasingen av den. For å gi en helhetlig overordnet vurdering knyttet til innfasing av et nytt system er det nødvendig å ta hensyn til Plan- og bygningsloven, organiseringen av forsøksringsystemet og de nordligste fylkenes utfordringer på området. Det er også nødvendig å ta hensyn til etablering av regionale prosesser, tidsaspektet for innfasingen, samt ivaretakelse av hensyn til arbeidsmiljøloven og forholdet til de ansattes organisasjoner. 5

7 4.1 Endringer i plan- og bygningsloven - konsekvenser Etter dagens ordning er det meldeplikt for bygging av landbruksbygg, men ikke søknadsplikt etter 93 i Plan- og bygningsloven. Dette innebærer at kommunen ikke er pålagt å føre kontroll med planlegging og bygging av landbruksbygg. Bygninger som er offentlig finansierte skal imidlertid sluttgodkjennes av kommunen. I utformingen av ny Plan- og bygningslov (PBL) ligger det an til at det blir søknadsplikt for landbruksbygg, men med visse unntak for mindre byggeprosjekt. Endringer i PBL, med søknadsplikt for landbruksbygg vil medføre at det er kommunene som vil være kontrollmyndighet på området og sluttgodkjenner landbruksbyggene. En slik endring vil øke behovet for en velutbygd teknisk planleggingstjeneste. Gruppen foreslår derfor løsninger på en fremtidig organisering av de tekniske planleggingstjenestene i landbruket ut fra de nevnte planlagte endringene i PBL. 4.2 Organiseringen av forsøksringsystemet Forsøksringene er private rådgivningsorganisasjoner i landbruket som er styrt av medlemmene. Forsøksringene er i hovedsak finansiert av bøndene selv, men de mottar også støtte fra statlig hold, og i noen grad også kommunene. Det er 68 forsøksringer i landet, og de har til sammen ca medlemmer. Landbrukets Forsøksringer (LFR) er en interesse- og serviceorganisasjon for alle landets lokale ringer. LFR inngår medlemskap og avtaler på vegne av ringene, fordeler det statlige tilskuddet til ringene og sørger for drift og koordinering av større prosjekter som utføres i ringene. I LFR er det tilsatt 8 medarbeidere pluss 5 fagkoordinatorer som er plassert i relevante fagmiljøer rundt i landet. I rapporten fra den tidligere arbeidsgruppen av blir forsøksringsystemets noe løse organisering pekt på som en svakhet, der hver enkelt forsøksring drives og eies lokalt. Det kan derfor synes komplisert å samordne ringene om å tilby tjenesten over hele landet. Også Fylkesmannens og LFRs vurderinger viser at det store antallet ringer i enkelte fylker kan utgjøre et problem i forhold til regional organiseringsform og tidsperspektivet knyttet til innfasing av tjenesten. Gruppen legger til grunn at de omstruktureringene LFR skisserer i sine vurderinger løser de organisasjonsmessige utfordringene på sikt (jf. pkt 2.1). Gruppen forutsetter videre at LFR i problematiske regioner selv tar ansvar for tjenesten og arbeidsgiveransvaret for de som overføres fra FM (jf. pkt 3.5) inntil organiseringen av ringsystemet er bygd opp på en slik måte at ringene har tilstrekkelig faglig, økonomisk og organisatorisk tyngde til å kunne utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte i hele landet. 4.3 Spesielle hensyn til de tre nordligste fylkene I gruppens mandat knyttet til å foreslå en realistisk innfasing av det nye systemet i hele landet, skal det spesielt tas hensyn til de tre nordligste fylkene sine utfordringer på området. I de tre nordligste fylkene er det store avstander og mange små forsøksringer. 6

8 Særlig stiller Fylkesmannen seg tvilende til muligheten til å få til et godt tilbud gjennom forsøksringene i Nordland og Finnmark. I Troms vurderer LFR det slik at Landbruk Nord vil være i stand til å ta oppgaven. Som tidligere nevnt i rapporten vil LFR igangsette ulike prosesser knyttet til innfasing regionalt. Gruppen mener at det er spesielt viktig at det gjennomføres gode regionale prosesser i de tre nordligste fylkene for å imøtekomme disse fylkene sine utfordringer på området. I Nordland og Finnmark med store avstander og små ringer, kan det bli aktuelt at planleggerne blir tilsatt i LFR sentralt i samlokalisering med FM. Gruppen mener det av den grunn også er behov for at det blir tilført ekstra midler til disse fylkene til å kunne bygge opp og ivareta tjenestene. 4.4 Etablering av regionale prosesser og tidsaspekt knyttet til innfasing Den tidligere arbeidsgruppens rapport peker på at det må påregnes en viss overgangsperiode, der Fylkesmannens fagfolk på området må være behjelpelige med å overføre erfaringer og kunnskap for å medvirke til kompetansebygging i forsøksringene. Det kan også være aktuelt å overføre utstyr og låne deler av arkivmaterialet hos Fylkesmannen. Som tidligere nevnt er LFR innstilt på å få til fleksible overgangsordninger mellom organisasjonen og Fylkesmannen, og vil ta ansvar for å sette i gang gode regionale prosesser. Gruppen mener at det bør utarbeides regionale planer for innfasing av tjenesten som konkretiserer både de aktuelle regionale problemstillingene og tidsaspektet for innfasing av tjenesten. Det må også her tas spesielt hensyn til de nordligste fylkene. Gruppen foreslår at Landbrukets Forsøksringer overtar det overordnete ansvaret for tjenestene knyttet til teknisk planlegging i landbruket, og at tjenesten skal være operativ fra Gruppen legger til grunn at FM og private tilbydere innenfor teknisk planleggingstjeneste i landbruket blir involvert i de regionale prosessene for å få til fleksible overgangsordninger og klargjøre hverandres arbeidsområder. 4.5 Økonomiske og administrative konsekvenser Per i dag er det fremdeles 12 fylkesmannsembeter som tilbyr tekniske planleggingstjenester til landbruket. Dette utgjør ca 25 årsverk, fordelt på ca. 29 personer (jf. rapport av ). Overføring av ansvar for tjenestene knyttet til teknisk planlegging fra Fylkesmannen til LFR berører derfor også de hos Fylkesmannen som per i dag har dette som sin arbeidsoppgave. Gruppen mener at en overføring av ansatte fra Fylkesmannen til LFR bør skje i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 16, slik at de ansatte får de rettigheter og plikter som følger av disse bestemmelsene. Gruppen mener videre at det må tas konkret stilling til håndteringen av den enkelte berørte ansattes arbeidsforhold, med vurdering av eventuelle behov for særskilte ordninger og vekt på å finne fram til gode 7

9 regionale løsninger. Det legges ellers til grunn at arbeidsmiljølovens bestemmelser og andre aktuelle lover blir fulgt og at nåværende arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene blir involvert i omorganiseringen av tjenesten så tidlig som mulig. Ettersom det er fylkesmannsembetene som har arbeidsgiveransvar for de berørte ansatte i dag, er det Fornyings- og administrasjonsdepartementet som har ansvaret for informasjon til og drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Dette bør imidlertid også skje i samarbeid med LMD. Gruppen legger til grunn at de berørte ansatte blir informert om saken på en tilfredsstillende måte. For å sikre et godt tilbud over hele landet og for ivaretakelse av ønskede landbrukspolitiske målsettinger og samfunnsmessige behov, pekte den tidligere arbeidsgruppen på nødvendigheten av at det offentlige stiller med en grunnfinansiering vurdert ut fra regionale forhold. Det ligger til denne gruppens mandat å anslå behov for offentlig støtte. Ettersom det er et krav om inntjening knyttet til de tekniske planleggingstjenestene hos fylkesmannsembetene per i dag knytter det seg ikke særskilte midler til å ivareta tjenesten over Fylkesmannens ordinære driftskapittel Riksrevisjonen har gjentatte ganger hatt gjennomgang på Fylkesmannens regnskaper knyttet til teknisk planlegging, og har gitt merknader på at det er ulik praksis for regnskapsføring og beregning av resultatene for tjenesten. Gjennom Fylkesmannens elektroniske embetsoppdrag for 2007 og Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev over kapittel 1144 post 77 for 2007 er det gitt signal om at tjenestene skal ivaretas på en slik måte at utgiftene ikke overskrider inntektene. Den reelle kostnadsdekkingen av tjenestene hos Fylkesmannen ligger i dag mellom 30% og 60 %, og Fylkesmannen ser det ikke som realistisk å få til en tilnærmet full kostnadsdekning ved brukerbetaling. Gruppen anser av den grunn som en forutsetning for en vellykket omorganisering at det avsettes midler til dette i en overgangsperiode. 4.6 Gruppens vurdering av fremtidig økonomiske behov Anslag basert på Landbrukets Forsøksringer sine vurderinger tilsier at tjenestene på landsbasis vil ha behov for et driftstilskudd på ca 6 millioner kroner 2. I en overgangsfase vil det påløpe ekstra utgifter til de regionale prosessene, og LFR anslår at dette vil ligge på mellom 1-2 millioner kroner per år. Når et nettverk av planleggere er fullt ut operativt, vil det samtidig være realistisk å se for seg lavere driftskostnader for hvert år. Gruppen deler LFRs synspunkt på at det ikke ser ut til å være noen mulighet for at et slikt tilbud kan bli selvfinansierende selv på sikt. I de nordligste fylkene med store avstander må det betydelige årlige overføringer til. Det er også behov for et godt sentralstyrt nettverk for å sikre kvalitet i tjenestene. 2 Knyttet til etablering og drift av tjenesten (kap 2.1 pkt 1), og etablering av rådgivningsnettverk, kompetanseoppbygging og initiering til FoU-aktivitet (kap 2.1 pkt 2). 8

10 Gruppen ser det ikke som realistisk å overføre ansvaret for tjenesten til LFR før Gruppen mener likevel det er viktig at LFR så tidlig som mulig og allerede i løpet av 2008 kommer i gang med gjennomføring av tiltak for å opprettholde et trykk på prosessen. Gruppen anslår at de årlige behovene for tilskudd for å bygge opp og ivareta de tekniske planleggingstjenestene i hele landet blir: 2008: 0,5 mill. til oppstart av regionale prosesser. 2009: 1,5 mill. til gjennomføring av regionale prosesser. 2010: 1,5 mill. til regionale prosesser, samt 6 mill. i driftstilskudd. 2011: 6 millioner i driftstilskudd. 2012: Ny vurdering av økonomiske behov fra 2012 skal vurderes innen Gruppen legger til grunn at LFR rapporterer årlig til avtalepartene på status for organisering og ivaretakelse av tjenesten. Som bakgrunn for ny vurdering av økonomiske behov fra 2012 ønsker gruppen en særskilt rapportering fra LFR. Forsøksringene er medlemsorganisasjoner som tilbyr tjenester til fastsatte priser. Ringene utfører også tjenester for ikke-medlemmer, men da til en høyere pris. Når det offentlige går inn med en økonomisk grunnfinansiering for byggteknisk rådgivning som sikrer at denne tjenesten ikke vil belaste ringenes ordinære budsjett, forutsetter gruppen at LFR tilbyr tjenesten til lik pris for medlemmer og ikke-medlemmer frem til ny vurdering av økonomiske behov tilknyttet tjenesten fra GRUPPENS FORSLAG TIL EN FREMTIDIG MODELL 5.1 Valg av modell Gruppen foreslår at Landbrukets Forsøksringer overtar ansvaret for å tilby en landsdekkende tjeneste knyttet til teknisk planlegging i landbruket. Ansvaret overføres fra Innfasing Gruppen ser det som nødvendig at det er LFR som sentralt organ som skal ha et overordnet ansvar for tjenesten i hele landet. Det skal gjennomføres regionale prosesser i hele landet for å få til fleksible overgangsordninger mellom forsøksringsystemet og Fylkesmannen i regi av LFR. LFR tar ansvar for å involvere andre alternative tilbydere av tilsvarende tjenester regionalt for å finne hensiktsmessige samarbeidsløsninger. Gruppen forutsetter at LFR selv tar ansvaret for tjenesten og arbeidsgiveransvaret for de som overføres fra FM (jf. pkt 3.5) inntil organiseringen av ringsystemet er bygd opp på en slik måte at ringene har tilstrekkelig faglig, økonomisk og organisatorisk tyngde til å kunne utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte i hele landet. 9

11 Gruppen mener det er behov for at det blir tilført ekstra midler til de nordligste fylkene for å kunne bygge opp og ivareta tjenesten, og ser det som spesielt viktig at det gjennomføres gode regionale prosesser i disse fylkene for å imøtekomme deres utfordringer på området. I Nordland og Finnmark med store avstander og små forsøksringer, kan det bli aktuelt at planleggerne blir tilsatt i LFR sentralt, der samlokalisering med Fylkesmannen kan være en mulig løsning. Gruppen peker videre på at en overføring av ansatte fra Fylkesmannen til LFR bør skje i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 16, slik at de ansatte får de rettigheter og plikter som følger av disse bestemmelsene. Det må tas konkret stilling til håndteringen av den enkelte berørte ansattes arbeidsforhold, med vurdering av eventuelle behov for særskilte ordninger og vekt på å finne fram til gode regionale løsninger. Det legges ellers til grunn at arbeidsmiljølovens bestemmelser og andre aktuelle lover blir fulgt og at nåværende arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene blir involvert i omorganiseringen av tjenesten så tidlig som mulig. Gruppen legger også til grunn at de berørte ansatte blir informert på en tilfredsstillende måte. 5.3 Økonomiske behov Gruppen vurderer de årlige behovene for tilskudd til å ivareta tjenesten slik: 2008: 0,5 mill. til oppstart av regionale prosesser. 2009: 1,5 mill. til regionale prosesser. 2010: 1,5 mill. til regionale prosesser, samt 6 mill. i driftstilskudd. 2011: 6 millioner i driftstilskudd. 2012: Ny vurdering fra VIDERE OPPFØLGING Gruppen sender med dette rapporten til avtalepartene i jordbruksforhandlingene for videre behandling i forbindelse med jordbruksforhandlingene i

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Teknisk planlegging. Hvorfor er det viktig å gjøre dette Hvordan ser framtiden ut for tjenesten? Trondheim 14.01.09

Teknisk planlegging. Hvorfor er det viktig å gjøre dette Hvordan ser framtiden ut for tjenesten? Trondheim 14.01.09 Teknisk planlegging Hvorfor er det viktig å gjøre dette Hvordan ser framtiden ut for tjenesten? Trondheim 14.01.09 Skriv inn tema Bakgrunn Endret system da fylkeslandbrukskontorene ble til landbruksavdeling

Detaljer

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Bakgrunn Husdyrkonsesjonsloven 2004 Hold av husdyr 2003 Arealkrav, krav til innredninger

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77

Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77 DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u ;Qj 1A.(;') Dykkar ref Vår ref Dato, U c 9 c l y 6. ( 18.12.2009 FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77 1. INNLEIING

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 01.01.2005 1 Styret for forskningsmidler over

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving

Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving Seniorrådgiver Elin Ludvigsen Kjenn Landbruks- og matdepartementet Trondheim

Detaljer

Prosjekt Kommunedialog i Nordland. Bodø

Prosjekt Kommunedialog i Nordland. Bodø Prosjekt Kommunedialog i Nordland Bodø 02.10.13. Prosjekt Kommunedialogen i Nordland Fylkesmannen har startet i august 2010 et prosjekt som var planlagt å gå ut 2012. Det ble forlenget. Mål: Å heve kvaliteten

Detaljer

INTENSJONSAVTALE OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS. Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010

INTENSJONSAVTALE OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS. Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010 OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING AV FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010 Avtalens redigering og oppbygging Avtalen består av følgende kapitler: 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Fylkesmannen alle Møre og Romsdal fylke; Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref Vår ref Dato 200702254 08.01.2009 Fullmaktsbrev Fylkesmannen, kapittel 1144 post 77 Med bakgrunn i St.prp. nr 1 (2008-2009) Landbruks-

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Høringsnotat. 1. Bakgrunn

Høringsnotat. 1. Bakgrunn Høringsnotat 1. Bakgrunn Allerede i budsjettproposisjonene for 2006 og 2007 varslet KD at man ville se på hvordan forvaltningsansvaret for REKene burde organiseres. Behovet for en slik utredning ble hovedsakelig

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak:

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak: DEN NORSKE KIRKE KR 36/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Kirkerådets tilskuddsforvaltning Sammendrag Som en følge av endrede relasjoner mellom stat og kirke,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk Arktiske Strategier Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad Arktisk Landbruk 1 Arktisk Landbruk Fra

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Kommunen som næringspolitisk aktør.

Kommunen som næringspolitisk aktør. Kommunen som næringspolitisk aktør. Hva gjøres nasjonalt - og hva er gjort i Møre og Romsdal Næringssamling i Sør-Trøndelag på Oppdal 9. og 10. okt 2008 Prosjektleder Lars Rosvoll Bestillingen Kommunal

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 11.2/17 Kirkemøtet innstilling

DEN NORSKE KIRKE KM 11.2/17 Kirkemøtet innstilling DEN NORSKE KIRKE KM 11.2/17 Kirkemøtet 2017 2. innstilling Saksdokumenter: KM 11/17 Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering etter virksomhetsoverdragelsen KM 11.1/17 Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet US-SAK NR: 79/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/1382 Fiskelaboratoriet framtidig

Detaljer

NY LANDBRUKSVIKARORDNING FRA KOMMUNAL GARANTI

NY LANDBRUKSVIKARORDNING FRA KOMMUNAL GARANTI VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: V14 Arkivsaksnr.: 07/1560-10 NY LANDBRUKSVIKARORDNING FRA 01.01.2009 - KOMMUNAL GARANTI Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune garanterer

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning MMR - sak 12/15 EMR sak 11/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2011 Formannskapet 27.01.2011 Kommunestyre 09.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/5088 Klassering: Saksbehandler: Robert Ertsås

Detaljer

Framtidig styringsstruktur i KS. Forslag til høringsuttalelse til bruk for kommunene i Buskerud.

Framtidig styringsstruktur i KS. Forslag til høringsuttalelse til bruk for kommunene i Buskerud. Framtidig styringsstruktur i KS. Forslag til høringsuttalelse til bruk for kommunene i Buskerud. Svar på spørsmål til diskusjon/uttalelse 1. Kjennetegn på et framtidig KS - Hva bør være ønskete kjennetegn

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Det medisinske fakultet Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Helseregion Midt-Norge Kunnskapsdepartementet Saksbehandler Seniorrådgiver

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 26 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Klimaskifte for jordvernet

Klimaskifte for jordvernet Klimaskifte for jordvernet Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad, Rogaland, leder Landbruksdirektør Astrid Aass, Buskerud Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap Fylkeslandbruksstyreleder

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

KR 09/16. Opprettelse av Arbeidsgiverutvalg. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak

KR 09/16. Opprettelse av Arbeidsgiverutvalg. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 28. 29. januar 2016 Referanser: KM 05/13, KR 35/13, KM 13/14, Saksdokument KR 09/16 Opprettelse av Arbeidsgiverutvalg Sammendrag Kirkemøtet

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Samling av fylkesmennenes klareringsmyndighet i to embeter

Samling av fylkesmennenes klareringsmyndighet i to embeter ~J0 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONS DEPARTEMENT Samtlige fylkesmannsembeter og Møre og Romsdal fylke Deres referanse Vårreferanse Dato I (1 ÇFPT 2flflI 200700981 Samling av fylkesmennenes klareringsmyndighet

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Hei! Ber om bekreftelse på at uttalelsen er mottatt. Ønsker dere en fortsatt fin dag! Med vennlig hilsen. Daniel Bergamelli juridisk rådgiver

Hei! Ber om bekreftelse på at uttalelsen er mottatt. Ønsker dere en fortsatt fin dag! Med vennlig hilsen. Daniel Bergamelli juridisk rådgiver Fra: Bergamelli, Daniel Sendt: 4. februar 2016 15:43 Til: Postmottak STFK Emne: Høring Trøndelagsutredningen Vedlegg: Høringsuttalelse til Trøndelagsutredningen - Juristforbundet

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Til Her er høringssvar fra sråd. Sak 6/15, Vedtatt i møte 21.04.2015 Arbeidsgruppen la følgende forutsetning for sine svar: 1: En kommunereform som gir fellesråd tilstrekkelig størrelse til å kunne ivareta

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008. Bakgrunn Økt behov

Detaljer

Vurdering av tekniske planleggingstjenester i landbruket

Vurdering av tekniske planleggingstjenester i landbruket Vurdering av tekniske planleggingstjenester i landbruket Rapport fra arbeidsgruppe 23.3.07 1 Forord Landbruks- og matdepartementet nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler Kommunereformen Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen Viktige nasjonale milepæler

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00.

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. STRATEGISAK SKAL BEHANDLES i VAM IKS STYRE 25.11.2010 Strategisaken består av en overordnet

Detaljer

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat Kirkeavdelingen 2014 1 GRUNNLAG Kirkeforliket er oppfylt forfatningsreformen er gjennomført Kirkemøtets vedtak Solberg-regjeringens politiske

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG INNLEDNING Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTTALELSE FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Arkivkode: K1-243 Saksnr.: 10/45/9 Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Deres ref.: Direkte innvalgsnr.: Tlf.: 78 97 74 40 Faks: 78 97

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

KR 62/16 Stavanger, desember 2016

KR 62/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 62/16 Stavanger, 07. -09. desember 2016 Referanser: KR 68/15, KR 73/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 61/16 Arkivsak: 16/4218-1 (16/37272) Saksdokumenter: Statsbudsjettet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Gro Volckmar Dyrnes Riksrevisjonen oktober

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Gro Volckmar Dyrnes Riksrevisjonen oktober Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Gro Volckmar Dyrnes 26. Riksrevisjonen oktober 2010 19. november 2010 Bakgrunn for undersøkelsen Risiko og vesentlighet Jordbruket skal

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen REINDRIFTSFORVALTNINGEN Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen Hovedprioriteringer og retningslinjer i perioden 2012-2014 Vedtatt av Reindriftens utviklingsfond 29.05.2012 Hovedprioriteringene i denne

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer