MABARN 304 BARNEVERN I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV STUDIEVEILEDNING VÅR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MABARN 304 BARNEVERN I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV STUDIEVEILEDNING VÅR 2012"

Transkript

1 MABARN 304 BARNEVERN I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV STUDIEVEILEDNING VÅR 2012 Generelt om opplegget...2 Individuell mappevurdering og hjemmeeksamen...3 Timeplan...6 Obligatoriske oppgaver...7 Ressursliste...9

2 Generelt om opplegget Emneansvarlig er Anette C. Iversen, mail og programkoordinator er Kristin Senneset, mail Vi minner om betaling av semesteravgift, registrering og oppmelding til eksamen. Siden registrering på aktuelt emne er en forutsetning for å få tilgang til informasjonen som ligger på Studentportalen, Mi Side, er det viktig og få gjort dette raskt. Undervisningen er lagt til tre samlinger, dager. Dere må regne med tid til selvstendig studiearbeid og arbeid med øvingsoppgaver. Vi oppfordrer til å fortsette å bruke bloggen på KARK til samarbeid og diskusjon. Vi anbefaler dere også å se på anbefalt litteratur i forkant av samlingene for at dere skal få bedre utbytte av forelesningene og kunne delta aktivt i undervisningen. De enkelte forelesere vil kunne komme med anbefalinger etter hvert. Det er laget en ressursliste med relevant litteratur. Merk at noen av bøkene også brukes også på MABARN 303. Nedlastbare artikler blir som fulgt av url slik at dere selv kan legge dem inn i EndNote-biblioteket dere nå skal ha opprettet. Det blir gitt totalt 4 obligatorisk arbeidskrav. 3 oppgaver + refleksjonsnotat Vi bruker KARK til innleveringer av oppgavene Tilbakemeldinger skjer individuelt og felles. Ved en av oppgavene skal det også gis tilbakemelding fra medstudent, etterfulgt av en felleskommentar fra stab. Oppgavene leveres innen kl på oppsatt dato. Tilbakemelding fra stab/medstudent skjer innen kl på oppsatt dag. Oppgavene vil være stengt for innsyn i perioden det gis kommentarer. Studiekoordinator vil sette opp kommenteringsliste etter innleveringsfristen, kommenteringslisten genereres automatisk av KARK. Merk dere at er obligatoriske og en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Våren 2012 setter vi samme frist for andre (endelig utkast) på alle oppgavene (dvs samme som fristen for opplasting til Vurderingsmappe) Dere behøver bare levere andre utkast på de to oppgavene dere velger å legge i Vurderingsmappen Innleveringsfristene er som vanlig absolutte, og besvarelsene må tilfredsstille krav som er angitt i oppgaveteksten både med hensyn til innhold og form, med et slingringsmonn på +/- 5 % når det gjelder antall ord (gjelder også første utkast). Hvis besvarelsen ikke er mottatt innen fristen og/ eller ikke tilfredsstiller kravene til en innlevert besvarelse, så vil vi rutinemessig sende ut en e-post neste morgen der vi ber om dokumentasjon på gyldig forfall og informerer om konsekvensene av manglende innlevering. Dersom det ikke blir levert gyldig

3 dokumentasjon (f eks erklæring fra lege) innen angitt frist, så er ikke obligatoriske krav overholdt og studenten kan tape eksamensretten. Det vil i så fall bli sendt ut et formelt brev fra oss om at studenten har tapt eksamensretten. Individuell mappevurdering og hjemmeeksamen Oppgaver til Vurderingsmappe Oppgavene som velges til Vurderingsmappe lastes opp på Mi Side. Våren 2012 skal dere velge to oppgaver + et refleksjonsnotat til Vurderingsmappe. Frist for opplasting av oppgaver til Vurderingsmappe Sjekk alltid nøye at dere har lastet opp riktig fil i Vurderingsmappen. På forsiden på oppgaver til Vurderingsmappe må følgende fremgå: studentnr., emnekode, oppgavenr. (- tekst) og antall ord. Det er en fordel at dere konverterer mappen til en PDF-fil men dette er ikke et krav. Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen blir fra til Hjemmeeksamen består av en gitt oppgave (kan bestå av flere mindre oppgaver). Hjemmeeksamen skal leveres på MI SIDE. Det sendes ut mer detaljert informasjon fra eksamenskontoret i forkant. Ved karakterfastsettelse teller de to oppgavene og refleksjonsnotat fra arbeidsmappen 50 % og hjemmeeksamen 50 %. Oppgavebesvarelsen skal ha forsider med kun kandidatnummer (ikke navn), emnekode, tittel, eksamensoppgavens tekst, antall ord og dato. For alle oppgaver og eksamen gjelder Skrifttype: Times Roman 12, Linjeavstand 1 ½ og marger 2,5 cm. Vi gjør oppmerksom på at Ephorus tekstgjenkjenningsprogram brukes ved Master i barnevern, både ved innlveringer på KARK og på MI SIDE Vi tar forbehold om at det kan bli gjort mindre endringer i opplegget. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på MI SIDE.

4 Emnebeskrivelse og læringsmål Emnekode MABARN 304 Emnenavn Omfang Undervisnings semester Innhold Barnevernet i ett samfunnsperspektiv 15 studiepoeng vår Emnet skal gi studentene kunnskap om aktuelle samfunnsvitenskaplige perspektiver og begreper, samt det ideologiske og normative grunnlaget for barnevernet i et samfunn, og betydningen dette har for forståelses- og handlingsmåter i barnevernet. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om relevant samfunnsvitenskaplig teori og samfunnsvitenskaplige perspektiver på barnevernets virksomhet og kunne drøfte hvordan disse kan gi grunnlag for ulik forståelse av barnevernfaglige fenomener kunne analysere barnevernfaglige fenomener og barnevernets praksis i lys av relevante samfunnsvitenskaplige perspektiver, begreper og forståelsesgrunnlag ha kunnskap om og kunne reflektere kritisk over den innflytelse barnevernets verdigrunnlag, kryssdilemmaer og innebygde interessekonflikter kan ha for utforming av en profesjonell rolle, for beslutningsevne og handlingskompetanse kunne se ansvar for barn i lys av ulike samfunnsforhold, og kunne problematisere dette i et kulturelt og komparativt perspektiv. ha innsikt i sentrale begreper og metoder for evaluering Undervisning og omfang To samlinger med forelesninger og seminarvirksomhet. Det forventes at studentene setter seg inn i relevant litteratur. Skriftlige oppgaver med student- og lærertilbakemelding. IKT basert læringsstøtte. Obligatoriske arbeidskrav Skriftlige oppgaver i en arbeidsmappe. Antall og omfang informeres om ved semesterstart.

5 Frammøte på deler av emnet kan gjøres obligatorisk Vurderingsform Individuelle mappe og individuell hjemmeeksamen. Et utvalg av oppgavene fra arbeidsmappen og hjemmeeksamen utgjør vurderingsmappen. Ved karakterfastsettelse teller oppgavebesvarelsene 50% og hjemmeeksamen 50%. Karakterskala Ved sensur av emnet brukes karakterskalaen A til F. Det er laget utvidete karakterbeskrivelse [lenke] Læremiddel omtale Norsk og engelskspråklig litteratur. Bøker samt vitenskaplige artikler i kompendium. Emneevaluering Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. Undervisnings sted Alle samlinger finner sted ved UiB Bergen. Selvstudium og IKT-basert læringsstøtte i mellomperioder. Kontakt informasjon Studiekoordinator/emneansvarlig

6 Timeplan TBA = to be announced * MABARN303 Uke 3 Mandag 16.januar* Tirsdag 17. januar* Onsdag 18. januar Torsdag 19.januar Introduksjon 303 v/ stab Prosjektplan (ACI) Introduksjon til 304 v/stab TBA (EBH) Akademisk skriving: hvordan skrive forskningsgjennomgang? til Bourdieu (OS) Rom: C /3 Obs til Lunsj Rom: C /3 Rom: C Rom: 276-2/3 Obs Lunsj Lunsj Lunsj til * From Theory to Paradigms: basic questions in philosophy of science (OLK) til * Actor and structure: metodological individualism and collectivism (OLK) Komparativ barnevernsforskning (LN) Lars Erik Hansen Direktør for statens helsetilsyn Presentasjon av mulige masterprosjekter (Toril Havik med fler) Rom: C (Programstyremøte) Uke 5 Tirsdag 31. januar Onsdag 1. februar Torsdag 2. februar TBA (ØC) Multikulturalisme (KW) Tverrfaglig samarbeid (EF) Rom: C Perspektiver på barn og barndom (MD) Rom: C Phd prosjekt: Suksessfaktorar i samarbeid kring utsette barn og unge (EH) Rom: C12 seminarrom Lunsj Lunsj Lunsj Empowerment og brukermedvirkning (TA) Perspektiver på barn og barndom forts. til (MD) Evaluering (ACI) Forelesere: Forelesere: Ole Ludvig Krüger (OLK), Elisabeth Bache-Hansen (EBH), Lennart Nygren (LN), Oddrunn Sortland (OS, Margurite Daniel (MD) Karianne Westrheim (KM) Therese Andrews (TA), Elisabeth Fosse (EF), Øivin Christiansen (ØC) Elisabeth Hesjedal (EH)

7 Obligatoriske oppgaver Oppgave 1 På ressurslisten finner dere flere artikler som omfatter barnevern og barnevernforskning i ett komparativt perspektiv. Hvordan kan vi forstå variasjoner i barnevernets praksis mellom ulike land og hvilke metodiske utfordringer reiser denne type (komparativ) forskning? (Antall ord: 1500) Hvilket bidrag kan barnevernforskning i et komparativt perspektiv gi til norsk barnevern? (700) Antall ord: ( ) Innleveringsfrist: Individuell tilbakemelding: Endelig innlevering: Oppgave 2 Mabarn 304 har fokus på flere sentrale forståelsesrammer og begreper. Gray og Webb (2009) presenterer i boken «Social Work. Theories and Methods» 6 ulike eksempler på teorier som er aktuelle for å forstå sosialt arbeid. Velg to (2) av disse. Redegjør for sentrale trekk, samt likheter/ulikheter mellom de to. I lys av relevant litteratur - drøft betydningen teoriene kan ha for forståelsen av det barnevernfaglige arbeidet. Antall ord: 2200 Innleveringsfrist: Tilbakemelding fra medstudent: Felles tilbakemelding: Endelig innlevering: Oppgave 3 I lys av relevant litteratur, drøft følgende utsagn: «Det er eit mål at barnevernet skal bli respektert for dei oppgåvene tenesta utfører, og at barnevernet dermed oppnår legitimitet hos brukarar, samarbeidspartnarar (andre tenester), i samfunnet og befolkninga elles. For å oppnå ein slik status er det viktig at barnevernet er tydeleg og kommuniserer mest mogleg ope om sine verdiar og si rolle, ikkje minst om kva for prinsipp som ligg til grunn for avgjerder og tiltak.» (St.mld.. 40 ( ), s. 15)

8 Antall ord: 2200 Innleveringsfrist: Felles tilbakemelding: Endelig innlevering: Oppgave 4 - Refleksjonsnotat (antall ord: 700) Skriv et refleksjonsnotat over egen læringsprosess gjennom arbeidet med emnet. Med utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, beskriv hva du i særlig grad har tilegnet deg av ny kunnskap og forståelse. Hvilke aktiviteter synes du har bidratt til egen læringsprosess? Innleveringsfrist:

9 Ressursliste *brukes også i MABARN 303 Bøker *Gilje, N., & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger (3 ed.). Oslo: Universitetsforlaget. *Guneriussen, W. (2003). Aktør, handling og struktur (2 ed.). Oslo: Tano Aschehoug James, A., & Prout, A. (2006). Constructing And Reconstructing Childhood. ContemporaryIssues in the Sociological Study of Childhood. London: RoutledgeFalmer Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (2003). At skabe en klient: institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag. Webb, S. A., & Gray, M. (2009). Social work: theories and methods. Los Angeles; London: SAGE. Del 1 og 2 Kompendium Dahle, R. og Thorsen, K. (2004). Velferdstjenester i endring. Når politikk blir praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1.: Nye vilkår for velferdstjenestene og kap. 9: Effektivitet og kvalitet i omsorgstjenesten. Egelund, T. (1997). Beskyttelse av barndommen. København: Hans Reitzels Forlag. Kap. 3: Videnskapens aktuelle diskurser om den afvigende barndom, kap. 4: Forskningsstrategiens teoretiske grundlag og dens praksis og kap. 8: Samfunnsbeskyttelse av barndommen Eriksen, E. O. (2001). Demokratiets sorte hull - om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten. Oslo: Abstrakt forlag AS. Kap. 2 Frontlinjebyråkratene mellom fag og politikk Esping-Andersen, G. (2006). Three Worlds of Welfare Capitalism. In C. Pierson & F. G. Castles (Eds.), The welfare state reader (2nd ed., pp. xi, 492). Cambridge: Polity Press. Fosse, E. (2007. Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid i helsefremmende arbeid. I: R. Axelsson & S.B.Axelsson (ed): Folkhälsa i samverkan. Gøteborg: Studentlitteratur Grødem, A. S. (2008). Fattigdommens ansikter. Fattigdomsindikatorer og psykososial velferd i norske barnefamilier. Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 11, No. 4, s Gutman, Amy og Thompson, Dennis (1996): The Value of Publicity. Democracy and Disagreement, Cambridge, s (32 sider) Halvorsen, A. (2007): Praksisforankret evaluering i sosialt arbeid hva er det og hvorfor drive med det? Nordisk Sosialt Arbeid, Vol. 27 (3) s

10 Harsløf, I. & Seim, S. (2008). Fattigdom i en norsk velferdsstatskontekst. I: Harsløf, I. & Seim, S. (2008) (red.): Fattigdommens dynamikk: perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Oslo. Universitetsforlaget. Helgeland, I. M. (2007). Barnevernet og fattigdom. Tidskrift for norges barnevern, 84(1-2007). Hay, C. (2002). Political analysis: a critical introduction. Basingstoke: Palgrave. Kap 5 Divided by a Common Language? Conceptualising Power Johansen, R. (1992). Vid byråkratiens granser. Om handlingsfrihetens organisatoriska begransningar i klientrelaterat arbeid. Lund: Arkiv. Kap 3: Klientrelasjonen: Teoretiska utgångspunkter og kap. 4: Klientrelasjonen: organisatorisk praktikk Johansen, V. (2009). Teoriperspektiver på barndom og betydningen av sosiale strukturer. Barn nr. 1 s (16 s.) Rossi, P. H., Lipsey, M. W. & Freeman, H. E. (2004). Evaluation. A Systematic Approach. London: Sage Publications. Kap. 3: Identifying issues and formulating questions. Skivenes, M. (2004):. Grensen mellom det private og det offentlige i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning Vol. 7 Nr. 1 Skivenes, Marit (2002): Lovgivning og legitimitet. En evaluering av lov om barneverntjenester av 1992 i et deliberativt perspektiv. Bergen: Rapport nr. 79 (2002). Kap 1: Lov om barneverntjenester og demokratisk legitimitet og kap. 14: Mot deliberativt demokrati i praksis Sverdrup, S. (2002). Evaluering. Faser, design og gjennomføring. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 2: Evaluering før og nå. Lastes ned Andersson, G. (1998). Involving Key Stakeholders in Evaluations: a Swedish Perspective. Social Work in Europe, 6(1), A+a+Swedish+Perspective.&btnG=S%C3%B8k&as_ylo=&as_vis=0 Andersson, H. W. (2005). Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge. Trondheim: SINTEF. Andrews, T. (1999). Pulled between contradictory expectations: Norwegian mother/child service and the new public health discourse. Critical Public Health, 9(4), Botn Eide, S. (2008). Profesjonsetikkens basis. En drøfting med utgangspunkt i endringer av norske sosionomers profesjonsetiske kodekser. Fontene Forskning, 1, pp D'Cruz, H., & Stagnitti, K. (2008). Reconstructing child welfare through participatory and child-centred professional practice: a conceptual approach1. Child & Family Social Work,

11 13(2), doi: /j x Ericsson, K. (2000). Social Control and Emancipation? Ambiguities in Child Welfare. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 1(1), Evans, T. (2011). Professionals, Managers and Discretion: Critiquing Street-Level Bureaucracy. British Journal of Social Work, 41(2), doi: /bjsw/bcq074 Eydal, G. B., & Satka, M. (2006). Social work and Nordic welfare policies for children present challenges in the light of the past. European Journal of Social Work, 9(3), Garrett, P. M. (2007). The Relevance of Bourdieu for Social Work. Journal of Social Work, 7(3), doi: / Glad, J. (2006). Co-operation in a child welfare case: a comparative cross-national vignette study. European Journal of Social Work, 9(2), Grinde, T. V., & Bunkholdt, V. (2004). Nordisk barnevern : terskelen for barneverntiltak og beslutningsprosessen ved bruk av tvang. Oslo: NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Gupta, A., & Blewett, J. (2007). Change for children? The challenges and opportunities for the children's social work workforce. Child & Family Social Work, 12(2), Harker, R. M., Dobel-Ober, D., Berridge, D., & Sinclair, R. (2004). More than the sum of its parts? inter-professional working in the education of looked after children. Children & Society, 18(3), Haug, V. V., & Horverak, S. S. (2009). Barns deltakelse og ressurstilgang på ulike nivåer sett i lys av sosial kapital. Tidsskriftet Norges barnevern, 2. Holm-Hansen, J., Haaland, T., & Myrvold, T. (2007). Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Horwath, J., & Morrison, T. (2007). Collaboration, integration and change in children's services: Critical issues and key ingredients. Child Abuse & Neglect, 31(1), doi: /j.chiabu Khoo, E. G., Hyvonen, U., & Nygren, L. (2002). Child Welfare or Child Protection: Uncovering Swedish and Canadian Orientations to Social Intervention in Child Maltreatment. Qualitative Social Work, 1(4), doi: /

12 Križ, K., & Skivenes, M. (2010). Knowing Our Society and Fighting Against Prejudices : How Child Welfare Workers in Norway and England Perceive the Challenges of Minority Parents. British Journal of Social Work, 40(8), doi: /bjsw/bcq026 May-Chahal, C., Bertotti, T., Blasio, P. D., Cerezo, M. A., Gerard, M., Grevot, A.,... Al- Hamad, A. (2006). Child maltreatment in the family: a European perspective. European Journal of Social Work, 9(1), Meeuwisse, A., & Swärd, H. (2007). Cross-national comparisons of social work a question of initial assumptions and levels of analysis. European Journal of Social Work, 10(4), Morrison, M., & Glenny, G. (2011). Collaborative inter-professional policy and practice: in search of evidence. Journal of Education Policy, doi: / Parton, N. (2000). Some thoughts on the relationship between theory and practice in and for social work. Br J Soc Work, 30(4), doi: /bjsw/ Thompson, D. F. (1980). Moral Responsibility of Public Officials: The Problem of Many Hands. The American Political Science Review, 74(4), Weyts, A. ( 2004). The educational achievements of looked after children Do welfare systems make a difference to outcomes? Adoption & fostering 28(3), Williams, C., & Soydan, H. (2005). When and How Does Ethnicity Matter? A Cross-National Study of Social Work Responses to Ethnicity in Child Protection Cases. British Journal of Social Work, 35(6), doi: /bjsw/bch281 Willumsen, E., & Hallberg, L. (2003). Interprofessional collaboration with young people in residential care: some professional perspectives. Journal of Interprofessional Care, 17(4), Willumsen, E., & Skivenes, M. (2005). Collaboration between service users and professionals: Legitimate decisions in child protection a Norwegian model. Child & Family Social Work, 10(3), doi: /j x Zell, M. C. (2006). Child Welfare Workers: Who They Are and How They View the Child Welfare System. Child Welfare Vol.LXXXV s ame=pqd&cfc=1 Østby, L. (2008). Rasisme eller kultur. Perspektiver i utdanning av sosialarbeidere i Norge og England. Fontene Forskning, 1,

13

MABARN 304: BARNEVERN I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV VÅR 2010

MABARN 304: BARNEVERN I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV VÅR 2010 MASTERGRAD I BARNEVERN Anbefalt litteratur/ressursliste. = i kompendium MABARN 304: BARNEVERN I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV VÅR 2010 Noen sentrale perspektiver - forståelsesrammer og begreper Gilje, N. og Grimen,

Detaljer

MABARN 303 FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK STUDIEVEILEDNING VÅR 2012

MABARN 303 FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK STUDIEVEILEDNING VÅR 2012 MABARN 303 FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK STUDIEVEILEDNING VÅR 2012 Generelt om opplegget... 1 Emnebeskrivelse og læringsmål... 3 Timeplan... 4 Obligatoriske øvingsoppgaver... 6 Fordypningsoppgaver-

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen Professor i sosialt arbeid Disposisjon Noen rammer for det tverrprofesjonelle samarbeidet Noen begreper

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Kontekstuelle (tverrkulturelle), kunnskap- og verdimessige forhold * Andenæs,

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2005.

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2005. Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2005. Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 33 t.o.m. uke 38, 2005 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag Emnekode: MSO112_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Barn, ungdom og medvirkning

Barn, ungdom og medvirkning Barn, ungdom og medvirkning Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern

Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern Emnekode: BSO250_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tverrprofesjonell samarbeidslæring Tverrprofesjonell samarbeidslæring tar vi dette for gitt?! Atle Ødegård Professor/PhD Høgskolen i Molde Hva er god kvalitet på helse- og sosialtjenester? For brukeren/pasienten? For de ansatte de profesjonelle?

Detaljer

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Emnekode: BRV300_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet inngår i SP92 Evidens, evaluering og bruk av kunnskap i praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Ph.d.-program i sosialt

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

E.Willumsen October, 2012

E.Willumsen October, 2012 UNIVERSITETSPORTFOLIO Contact information Full Name Anna Elisabeth Willumsen Date of Birth 31 st January, 1953 Nationality Present Position Norwegian Professor in Social Work Work Address University of

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Stort sett ok, men kunne ønsket rom med vindu og hatt ett fast undervisningsrom

Stort sett ok, men kunne ønsket rom med vindu og hatt ett fast undervisningsrom Emnerapport: MABARN 301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling Emneansvarlig: Anette Christine Iversen Rapporteringen gjelder for perioden: Høst 2011 Innledning Høsten 2011 ble MABARN 301 (15 ECTS), første

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse

Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemestre: høst - vår Vurdering: Høsten Individuell hjemme eksamen Bestått Gruppeprosjekt Emnekode: FXTSK100

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn BACHELOROPPGAVE Tittel Ditt navn Dato Studienavn Avdelingsnavn Emnebeskrivelse LBLHBO13 Bacheloroppgave (Vår 2016) Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Avdeling for lærerutdanning Undervisningssted: Halden

Detaljer

Emneansvarlig: Christina Foss og Bodil Ellefsen Sted: rom 223 i FHH Tid: kl. 9.15-15.30

Emneansvarlig: Christina Foss og Bodil Ellefsen Sted: rom 223 i FHH Tid: kl. 9.15-15.30 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P) Emneansvarlig: Foss og Bodil Ellefsen Sted: rom 223 i FHH Tid: kl. 9.15-15.30 Emnet fokuserer på forholdet mellom sykepleietjeneste.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emne BSO165_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Versjon 02/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU, skal gi studentene et grunnlag for

Detaljer

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultetet for medisin og helse Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt- Norge) Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Vår

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Vår Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Vår Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

Sosialt arbeid internasjonalt og i forhold til problemer skapt av økende globalisering.

Sosialt arbeid internasjonalt og i forhold til problemer skapt av økende globalisering. Sosialt arbeid III Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Wenche Elisabeth Aamodt Lind (Emneansvarlig)

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn)

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emne GLU2090_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Emnet er tilpasset for ansatte i utdanningssektoren, spesielt skoleledere og lærere.

Detaljer

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER

AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER AAR 6024 VITENSKAPLIGE METODER 2014 Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning AAR 6024 Vitenskaplige Metoder, EVU kull 2012 Vår 2014 Læringsmål Emnet skal gi studenten den metodekunnskap som er nødvendig

Detaljer

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport OLE Organisering, læring og endring Vår 2015 Evalueringsrapport Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultater for kullet som gjennomførte emnet «OLE Organisering, læring og endring» (AORG602)

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2015-2016 Navn Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Andenæs, A. (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen. Nordisk sosialt arbeid, 1, 19-33.

Andenæs, A. (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen. Nordisk sosialt arbeid, 1, 19-33. Mastergrad i barnevern Ressursliste Høst 2013 MABARN301 Artikler Andenæs, A. (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen. Nordisk sosialt arbeid, 1, 19-33. Andrews, T. (1999). Pulled between contradictory

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer