Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen"

Transkript

1 Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 1 av 3

2 Tabell 1.1 Oppsummering av maksimalstrøm på 5, 15, 56 og 73 meter Mot retning: N NØ Ø SØ S SV V NV Strøm 5m [m/s]: Strøm 15m [m/s]: Strøm 56m [m/s]: Strøm 73m [m/s]: Tabell 1. Oppsummering av strømparameter Dybde Parameter Snitt (cm/s) Varians (cm/s) Maksimum (cm/s) Minimum (cm/s) Neumannparameter Hovedstrømretning (mot grader) Vassutskiftingsstrøm 5 meter Spredningsstrøm 15 meter Spredningsstrøm 56 meter Bunnstrøm 73 meter,6 1,1 35,6,, ,5,,,, ,6 35,3 5,6,,7 15 3,7 7,3 1,,, 5 NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side av 3

3 Innhold 1. Formål.... Introduksjon Metode Strøm Strømmåler.... Strøm Målt strøm, resultat Kommentar strømmåling Vindstrøm Tidevannsstrøm Trykkdrevet strøm, blant annet utbrudd av kyststrøm Vårflom- snø og is smelting Dataredigering og kvalitetskontroll Strøm Vedlegg Træsflua-15-5m-15m-SD6Report Træsflua-15-56m-7m-SD6Report Data fra målestasjoner i måleperioden Instrumentbeskrivelse strømmåler... 3 NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 3 av 3

4 1. Formål Formålet med rapporten er å dokumentere og beskrive strømbildet som opptrer på lokalitet i form av parametre hentet fra strømmålinger. Måling av overflatestrøm, vassutskiftningsstrøm og bunnstrøm er utført av kompetent organ iht. krav til strømmålinger ved søknad om løyve etter akvakulturlova.. Introduksjon Lokaliteten Træsflua ligger i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Koordinater for målepunkt er: N 5. Ø. Træsflua er lokalisert på østsiden av øya Hovden i Frøysjøen. Målepunktet er plassert ca 1 m fra land. Teoretiske utregninger og andre registreringer blir kontrollert og vurdert opp mot de erfaringer som finnes for området. Strømrapporten er en sammenstilling av de strømundersøkelsene som er foretatt av Noomas Sertifisering AS i perioden til Metode 3.1 Strøm Strømmåler Strømmåler modell: Mini Current meter modell SD-6. Måleren består av en mekanisk og en separat elektronisk enhet. Strømmåleren inneholder sensorer for strøm (rotor), temperatur og retning (kompass). Den elektroniske delen inneholder en datalogger som kan registrere inntil 6 måleintervaller fra alle sensorer. Intervallen må forhåndsprogrammeres fra 1 min til 3 timer. Målerene må plasseres på dyp som det skal registreres strøm på og data hentes ut av strømmåler med eget program til pc. For øvrige opplysninger om SD-6 systemet kan brukermanual skaffes etter behov. Ved bruk av SD-6 og andre typer strømmålere skal målte verdier kvalitetssikres slik at eventuelle feilmålinger blir eliminert. Dette gjør at strømverdier blir mest mulig lik de faktiske forholdene fra lokaliteten. Typiske elementer som kan forårsake feilregistreringer er: treghet i propell, begroing og feil ved montering/ utplassering. Kompasset i måleinstrumentet fungerer som urviseren, dersom 7 grader oppgis, tilsvarer dette strøm mot vest (7 grader). Målerne på 5 og 15, samt 56 og 73 meter ble utplassert av Noomas Sertifisering AS i henhold til krav til søknad om løyve etter akvakulturlova. Overflate-, vassutskiftning- og bunnstrøm med ukers sammenhengende varighet på målingene. Rådatafiler er tilgjengelige i Noomas Sertifisering AS sitt arkiv. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side av 3

5 Fig 3.1: Oversiktsbilde av plassering av strømmålere Træsflua (gult kryss). NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 5 av 3

6 . Strøm I Norge er det i hovedsak fire faktorer som kan påvirke strømforholdene på en lokalitet, disse er tidevann, vind og havstrømmer. Tidevann: Tidevannsstrømmer skyldes høydeforskjellen mellom flo og fjære. Tiltrekningen fra solen og særlig månen setter opp periodiske vannstandsendringer som i våre farvann vanligvis fører til to høyvann og to lavvann i døgnet. Det er de horisontale forflytninger av vannmassene som følger av vannstandsendringene, som kalles tidevannsstrømmer. Tidevannet kan betraktes som en svært langstrakt bølge som vandrer over havene. Bølgens forplantningshastighet avhenger av dypet og kan bli flere hundre knop, med en bølgelengde som enkelte steder kan bli 5 nautiske mil. Bølgen går langsommere i grunne områder enn i dype. Forståelsen av tidevannet som en bølgebevegelse er svært viktig for å kunne sammenholde vannstandsvariasjoner, tidspunkt for høy- og lavvann og strømmens variasjon. I en bølge vil vannet i bølgetoppen bevege seg i forplantningsretningen til bølgen, mens vannet i bølgedalen vil bevege seg mot forplantningsretningen. Siden tidevannet forplanter seg som en bølge, får vi størst strømhastighet ved høy- og lavvann. Langs norskekysten fra Vestlandet til Finnmark forplanter tidevannsbølgen seg nordover, og vi får størst strømhastighet nordover ved høyvann og størst strømhastighet sørover ved lavvann. Dette gjelder utenfor kysten og på åpne kyststrekninger. I fjordmunninger er det annerledes, her er det strømstille ved høy- og lavvann, og maksimal strøm midt mellom høy- og lavvann (inn fjorden på stigende sjø og ut fjorden på fallende sjø). Styrken av strømmen følger tilnærmet forskjellen mellom høy- og lavvann. Dette medfører en økende forskjell på ca.5 knop fra vestlandskysten til finnmarkskysten. Vinddrevne strømmer: Når vinden blåser over vannoverflaten vil den på det åpne hav sette opp en strøm som i overflaten har en hastighet på omtrent -% av vindens, og som på den nordlige halvkule vil ligge noen få grader til høyre for den framherskende vindretning. Denne strømmen dreier mot høyre med økende dyp samtidig med at den avtar sterkt. Treffer strømmen på en kyst vil bildet endre seg ved at vannet stuves opp. Strømmen vil gå langs kysten slik at høyt vann er til høyre for strømretningen. Store variasjoner i bunnen vil også virke inn her, for eksempel ved overgangen fra Norskerenna og til det grunnere Nordsjøplatået. Havstrømmer: Det dominerende trekket er "varmt" og salt atlanterhavsvann som kommer inn i Norskehavet mellom Færøyene og Shetland. Hoveddelen av strømmen, som blir kalt Den norske atlanterhavsstrøm, følger kanten langs Nordsjøen, norskekysten, Barentshavet, vestkysten av Svalbard og inn i Nordishavet. Ut fra Østersjøen føres et overskudd av ferskvann som blander seg med sjøvann. Dette føres ut som Den baltiske strøm. Deretter fortsetter den langs norskekysten og får da navnet Den norske kyststrøm eller bare Kyststrømmen. På sin vei får Kyststrømmen tilført store mengder ferskvann fra Norge, samtidig som den blander seg med det saltere atlanterhavsvannet som ligger utenfor og under Kyststrømmen. Saltholdigheten i Kyststrømmen vil derfor stige jo lengre nord vi kommer. Dette reduserer muligheten for NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 6 av 3

7 isdannelse i nordlige områder. Om sommeren er temperaturen i kystvannet høyere enn i atlanterhavsvannet, om vinteren lavere. Kyststrømmen er sterkest langs vestlandskysten og kan komme opp i..5 m/s, sterkest nær overflaten og et stykke fra land. Utenfor Vestlandet ligger grensen mellom kystvann og atlantisk vann omkring vestskråningen i Norskerenna. Denne grensen varierer gjennom året på en slik måte at om sommeren flyttes den vestover mens den om vinteren flyttes østover. I tillegg dannes det ofte store virvler i grensen mellom kystvann og atlantisk vann. Disse er lette å oppdage fra satellittbilder. Vinterstid vil en ofte kunne "føle" temperaturforskjellen når en passerer denne grensen. I og med at strømmen går i motsatt retning i de to vannmassene, vil det ofte, avhengig av vindforholdene, bli forskjell i bølgestrukturen også. De gjennomsnittlige strømhastighetene utenfor kysten varierer mellom 15 cm/s og cm/s. Figur.1 Antlanterhavsstrøm (røde piler) og Kyststrømmen (grønne piler) langs norskekysten. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 7 av 3

8 .1.1 Målt strøm, resultat Strømrose meter 15 meter Figur. Strømrose for 5 og 15 meter. Strømrose meter 73 meter Figur.3 Strømrose for 56 og 73 meter. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 8 av 3

9 Tabell.1 Strømverdier lokalitet Træsflua (mot retning). Alle verdier i m/s. Retning/ Dybde 5 meter 15 meter 56 meter 73 meter Kommentar strømmåling Strømmålingene er gjennomført i perioden fra 18.februar 15 til 6.mars 15. Totalt er det registrert målinger i 35 døgn. Målinger i forbindelse med utsett og opptak er fjernet før vurderinger er gjennomført. Målerne var plassert i representativt område for lokaliteten. Lokaliteten var tom for flytekrager, nøter og annet utstyr i måleperioden, derfor ingen påvirkning fra slike faktorer. Målerne var plassert på følgende dybder: 5, 15, 56 og 73 meter. Data er registrert med 1 min intervaller. Strømmålerne var plassert i posisjon 61.31N, 5.Ø..1.3 Vindstrøm Generelt kan vind påvirke overflatestrømmen på lokaliteter. Vindgenerert strøm kan komme opp i over % av vindhastigheten. Vind/bølger fra nordlige og sørlige retninger, over største strøklengder, kan påvirke strømmen i overflaten ved lokaliteten. Oppstuvingseffekten, som gir utslag der store vannmasser blir drevet inn i fjordsystemer antas å ha en effekt på denne lokaliteten, da den ligger i utløpet til Frøysjøen. Det er ikke klare indikasjoner i denne måleperioden som underbygger dette. Det har i måleperioden vært sammenhengende perioder med mye vind fra sør. Noen av målingene ser ut til å ha sammenheng med slike vinder og ved væromslag. For ytterligere analyse og verifikasjon av mulige sammenhenger bør man ha et datagrunnlag med strømmålinger for et helt år. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 9 av 3

10 .1. Tidevannsstrøm Strømmen ser ut til å være påvirket av halvdaglige svingninger og kan så ledes til tidevannet. Dette viser seg ikke så mye ved at strømmen skifter retning, men helst ved økt aktivitet i strømfart i disse periodene. Noe økt strømaktivitet rundt fullmåne og nymåne antas der også å være. For ytterligere analyse av tidevannsstrøm trengs datagrunnlag for et helt år..1.5 Trykkdrevet strøm, blant annet utbrudd av kyststrøm. Utbrudd av kyststrømmen er sterkest langs vestlandskysten og kan komme opp i,,5 m/s, sterkest nær overflaten og et stykke fra land. Nord for Stad synes kyststrømmen å være noe svakere (Marintek MT A9-6). Det er sannsynlig at strømmåler har registrert mange innslag av denne type kyststrøm i materialet. En slik strøm kan bli betydelig på lokaliteten alene eller i sammen med de andre komponentene. Ut fra registreringene i måleperioden er det sannsynlig at kyststrømmen har vært en medvirkende hovedfaktor ved målinger av maksimal strøm på lokaliteten..1.6 Vårflom- snø og is smelting Det er noe ferskvannstilsig i perioder med vårflom, snø og is-smelting i Frøysjøen. Hvordan dette påvirker strømforholdene på lokaliteten kan undersøkes ved å gjennomføre eksakte målinger på effekten av dette ved strømmålinger i overflaten i perioder når dette inntreffer. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 1 av 3

11 .1.7 Vurdering av strømstille perioder for overflate- og spredningsstrøm (målinger på 5 m og 15 m) I måleperioden er ulike strømhastighets-intervall i måleperioden målt på 5 m og 15 m dyp som vist i tabell.. Strømstille er vurdert som målinger av strømstyrke 1, cm/s. Tabell. Oppsummering av strømhastighet på 5 m og 15 m dyp.. CURRENT SPEED BAR CHART File name: 5m-måler SD6 Ref. number: 1716 Number of measurements cm/s CURRENT SPEED BAR CHART File name: 15m-måler SD6 Ref. number: 1589 Number of measurements cm/s NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 11 av 3

12 Det er bare enkeltmålinger som viser strømstille perioder. På begge dyp er alle registrerte målinger med strøm 1,cm/s enkeltstående målinger. Naboverdiene i målingene er da 1,cm/s. Vi kan med bakgrunn i dette konkludere med at det ikke er registrert noen lengre sammenhengende perioder med strømstille på lokaliteten i måleperioden. Tabell.3 Lengste strømstille periode på 5 m og 15 m dyp. Dyp Dato start Klokkeslett 5 m :15 Dato stopp Klokkeslett :15 Tidsintervall Prosentvis andel i måleperioden med strøm 1,cm/s 1 minutt,% 15 m : :5 1 minutt 1,3% Tabell. Sjekkliste strømmålinger og vurdering. 5 meter 15 meter 56 meter 73 meter Kommentarer: Logging av strøm, 1 min ok ok ok ok SD6 målere plassert på 5,15, 56 og 73 meter. Måleperiode ok ok ok ok Totalt 31 døgn Ant. målinger Målinger brukt i vurderingene Begrunnet plassering ok ok ok ok Målingene er gjennomført i området det er planlagt anlegg. Tidevannsstrøm ok ok ok ok Påvirker lokaliteten. Vindgenerert ok ok ok ok Påvirker lokaliteten. overflatestrøm Utbrudd fra kyststrøm ok ok ok ok Kan påvirke lokaliteten. Vårflom pga snø og is smelting ok ok ok ok Kan påvirke lokaliteten. Faktorer som kan ha påvirket målingene ok ok ok ok Ingen episoder registrert i måleperioden. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 1 av 3

13 5. Dataredigering og kvalitetskontroll 5.1 Strøm Strømmåling og lagring av strømdata er foretatt av Noomas Sertifisering AS. Rådatafiler ble importert til strømredigeringsprogrammet SD6 som leveres av Sensordata AS. Strømdata blir videre kontrollert og avlest i det samme programmet. Hvis det er målinger som ikke er valide etter en slik vurdering tas disse bort fra datautvalget. Strømmålinger som er foretatt er gjeldende for lokaliteten Træsflua. 6. Litteraturliste Akvakulturloven: Krav til strømmålinger ved søknad om løyve etter akvakulturlova. Olex (7): Olex, Kartleggingsprogram av havet. Vannstand: Månefaser: Google Earth: NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 13 av 3

14 7. Vedlegg 7.1 Træsflua-15-5m-15m-SD6Report SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Tekst Strøm 5m dybde; NS915 Strøm 15m dybde; NS915 Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca Dybde for registreringer 5 15 (meter). Ca. Måler type - nummer SD6 - nr1716 SD6 - nr1589 Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig Frekvens varighet* min/1 min - 35 døgn min/1 min - 35 døgn Adresse for arkiv (data) N -.5.Ø N -.5.Ø % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca). % 1.3 % Gjennomsnittsstrøm Rest strøm..6 Neumanns parameter De hyppigst forekommende 9, 15, 1, 315 1, 195, 18, 5 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De hyppigst forekommende strømhastighetene (cm /sek) *1 1-3, 3-, -5, , 3-, -5, 6-8 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn. Alle retninger 899m 3 ved 9-15 grader. 57m 3 /m /døgn 68m 3 ved 6-75 grader. 65m 3 /m /døgn 5m 3 /døgn 1565m 3 ved 1-5 grader. 3m 3 /m /døgn 1598m 3 ved grader. 6m 3 /m /døgn 337m 3 /døgn Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) * *1: gruppert i synkende rekkefølge *: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. *: måleren måler hvert x minutt, hvert y minutt gir måleren et gjennomsnitt av verdiene for 5 målinger. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 1 av 3

15 Overflatestrøm - 5 meter TEMPERATURE File name: 5m-måler SD6 Ref. number: Temperature ( C) Days NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 15 av 3

16 CURRENT SPEED File name: 5m-måler SD6 Ref. number: Current speed (cm/s) Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: 5m-måler SD6 Ref. number: Number of measurements cm/s NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 16 av 3

17 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 5m-måler SD6 Ref. number: Number of measurements Deg PROGRESSIVE VECTOR File name: 5m-måler SD6 Ref. number: 1716 Neumann parameter:.78 Average speed:.6 cm/s Rest speed:. cm/s Rest direction: 65 deg. km N (Skipped invalid data.) NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 17 av 3

18 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 5m-måler SD6 Ref. number: 1716 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 5m-måler SD6 Ref. number: 1716 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 18 av 3

19 STICK DIAGRAM File name: 5m-måler SD6 Ref. number: 1716 Current speed (cm/s) Days NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 19 av 3

20 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: 5m-måler SD6 Ref. number: Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 35.6 Minimum current velocity. Significant max velocity 7.7 Significant min velocity.3 NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side av 3

21 Spredningsstrøm - 15 meter TEMPERATURE File name: 15m-måler SD6 Ref. number: Temperature ( C) Days NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 1 av 3

22 CURRENT SPEED File name: 15m-måler SD6 Ref. number: Current speed (cm/s) Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: 15m-måler SD6 Ref. number: Number of measurements cm/s NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side av 3

23 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 15m-måler SD6 Ref. number: Number of measurements Deg PROGRESSIVE VECTOR File name: 15m-måler SD6 Ref. number: 1589 Neumann parameter:.183 Average speed: 3.5 cm/s Rest speed:.6 cm/s Rest direction: deg. km N (Skipped invalid data.) NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 3 av 3

24 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 15m-måler SD6 Ref. number: 1589 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 15m-måler SD6 Ref. number: 1589 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side av 3

25 STICK DIAGRAM File name: 15m-måler SD6 Ref. number: 1589 Current speed (cm/s) Days NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 5 av 3

26 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: 15m-måler SD6 Ref. number: Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity. Minimum current velocity. Significant max velocity 5.3 Significant min velocity.1 NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 6 av 3

27 7. Træsflua-15-56m-7m-SD6Report SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Tekst Strøm 56m dybde; NS915 Strøm 7m dybde; NS915 Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca Dybde for registreringer 56 7 (meter). Ca. Måler type - nummer SD6 - nr1671 SD6 - nr16 Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig Frekvens varighet* min/1 min - 35 døgn min/1 min - 35 døgn Adresse for arkiv (data) / o / s % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) 1.7 % 6.6 % Gjennomsnittsstrøm Rest strøm Neumanns parameter.7.39 De hyppigst forekommende 15,, 5, 195 5,, 1, 55 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De hyppigst forekommende strømhastighetene (cm /sek) *1 1-3, 3-, 15-5, -5-1, 1-3, 6-8, 3- Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn. Alle retninger 75m 3 ved 15-3 grader. 7m 3 /m /døgn 81m 3 ved grader. 1m 3 /m /døgn 58m 3 /døgn 1937m 3 ved -55 grader. 55m 3 /m /døgn 33m 3 ved grader. 9m 3 /m /døgn 38m 3 /døgn Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) * *1: gruppert i synkende rekkefølge *: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. *: måleren måler hvert x minutt, hvert y minutt gir måleren et gjennomsnitt av verdiene for 5 målinger. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 7 av 3

28 Overflatestrøm - 56 meter TEMPERATURE File name: 56m-måler SD6 Ref. number: Temperature ( C) Days NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 8 av 3

29 CURRENT SPEED File name: 56m-måler SD6 Ref. number: Current speed (cm/s) Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: 56m-måler SD6 Ref. number: Number of measurements cm/s NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 9 av 3

30 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 56m-måler SD6 Ref. number: Number of measurements Deg PROGRESSIVE VECTOR File name: 56m-måler SD6 Ref. number: 1671 Neumann parameter:.7 Average speed: 6.6 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 3.1 cm/s Rest direction: 1 deg NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 3 av 3

31 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 56m-måler SD6 Ref. number: 1671 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 56m-måler SD6 Ref. number: 1671 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 31 av 3

32 STICK DIAGRAM File name: 56m-måler SD6 Ref. number: 1671 Current speed (cm/s) Days NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 3 av 3

33 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: 56m-måler SD6 Ref. number: Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 5.6 Minimum current velocity. Significant max velocity 13.9 Significant min velocity. NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 33 av 3

34 Bunnstrøm 7 meter TEMPERATURE File name: 7m-måler SD6 Ref. number: 16.8 Temperature ( C) Days NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 3 av 3

35 CURRENT SPEED File name: 7m-måler SD6 Ref. number: Current speed (cm/s) Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: 7m-måler SD6 Ref. number: 16 1 Number of measurements cm/s NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 35 av 3

36 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 7m-måler SD6 Ref. number: Number of measurements Deg PROGRESSIVE VECTOR File name: 7m-måler SD6 Ref. number: 16 Neumann parameter:.39 Average speed: 3.7 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 1.6 cm/s Rest direction: 8 deg NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 36 av 3

37 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 7m-måler SD6 Ref. number: 16 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 7m-måler SD6 Ref. number: 16 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 37 av 3

38 STICK DIAGRAM File name: 7m-måler SD6 Ref. number: 16 Current speed (cm/s) Days NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 38 av 3

39 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: 7m-måler SD6 Ref. number: Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 1. Minimum current velocity. Significant max velocity 6.9 Significant min velocity 1.1 NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 39 av 3

40 7.3 Data fra målestasjoner i måleperioden NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side av 3

41 NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 1 av 3

42 NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side av 3

43 7. Instrumentbeskrivelse strømmåler For ytterligere instrumentbeskrivelse og måleprinsipp be om å få tilsendt dokumentet: SD6 manual.pdf NOOMAS Sertifisering AS Repslagergaten 17, 533 Bergen Side 3 av 3

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 12966 LINDVIK Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway AS Posisjon for strømmålinger: 59 28.445N 05 58.396Ø Kontaktperson: Ingrid Lundamo Utført av Arild

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ SALVÅGVIKA. For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ SALVÅGVIKA. For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ 11856 SALVÅGVIKA For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem Posisjon for strømmålinger: 58 13.485 N - 06 38.201 Ø Iht. NS9415:2009 Utført av Arild

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /,

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I G Postadr.: Pb., Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: Mobil: Lokalitet: Teigane. Rapport for strømmåling ved Teigane i Suldal kommune,..-... Rapport for: Selskap

Detaljer

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS Strømmåling; Latvika Dato:.mars Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : 9 9 E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org.r. : 9 Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

LOKALITET DJUPESTALLEN

LOKALITET DJUPESTALLEN Rapport nr. -1 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET DJUPESTALLE Tysnes kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: O 99 37 MVA Adresse: Dortledhaugen 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 31779 Epost:

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011 Rapport nr. - STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET VIKAE Masfjorden kommune S. Desember. Januar Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 mva Adresse: Dortledhaugen 9 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 9

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune Rapport nr. -11 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET SAUØY Øygarden kommune 1. ovember 1. Januar 11 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 38 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 Side 1 av 40 LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 I henhold til NS 9415:2009 For Kobbavik og Furuholmen Oppdrett AS. Rapport nr: LR-100613-1-OV Godkj: 190613 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Dønna kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember 5 Sammendrag:

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010 Rapport nr. 73-1 STRAUMMÅLIG S 9-1 LOKALITET TROMMO Kvinnherad kommune S 1. august 7. oktober 1 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 3 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Horne Brygge, Strandgt. 15, 6905 Florø. epost: floro@fishguard.no Mobil: 975 65 504 Rapport for: Selskap : Blom Fiskeoppdrett AS Lokalitet : Sildekruna Kommune :

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Rapportens tittel: Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Forfattere: Knut Børsheim Oppdragsgiver: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Oppdraget gitt: Rapport nr: 11-3 Distribusjon: Via oppdragsgiver

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR.

LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR. Side 1 av 20 Rapporten omhandler: LOKALITETSRAPPORT OLDERVIK REGNR. 22995 Iht. NS9415:2009 For GIFAS. Utført av Asle R. Seljeseth 100511 w w w. n o o m a s. c o m Side 2 av 20 Oversikt topografi på lokalitet

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT KRÅKØYA REGNR. 12652

LOKALITETSRAPPORT KRÅKØYA REGNR. 12652 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT KRÅKØYA REGNR. 12652 I henhold til NS9415:2009 For Sinkaberg-Hansen AS Rapport nr: LR-020513-2-OV Godkj: 160513 2 Strøm, bølger, is og bunnforhold iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r,

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, U^ctLcc^ ^3. 09 I 33 -I KYSTLA Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, Anlegg: Lu^Nq rl,sir Lokalitetsnummer: 12888 Konsesjonsnumer: M N 005 Lokalitetens kommune: Nesset Rapport nummer : BR084196 Kystlab AS

Detaljer

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: 9019.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur ISSN 1893-4536 (online) RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 11 2017 Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur Jon Albretsen og Lars Asplin 31. mars 2017 www.imr.no Fysisk oseanografiske

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Vannfjorden 5, 15, 32 og 55 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8609.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR

LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR Side 1 av 39 LOKALITETSRAPPORT LJØSØY N REGNR. 14435 I henhold til NS 9415:2009 For Blom Fiskeoppdrett AS Rapport nr: LR-291013-1-OV Godkj: 311013 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Myre Havbruk AS Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8003.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer